Op weg naar werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken@Breda Op weg naar werk"

Transcriptie

1 Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE þgeschikt CONCEPT

2

3 Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie Concept

4

5 Voorwoord > Voor u ligt de conceptnota Op weg naar werk, de nieuwe nota re-integratie/ participatie voor In deze nota beschrijven we de activiteiten die we in 2013 en 2014 op dit terrein gaan verrichten. Uiteraard beginnen we niet bij nul. Breda toonde de afgelopen jaar goed resultaat door een innovatieve en creatieve aanpak. De wereld van de sociale zekerheid, re-integratie, participatie en werk is dynamisch. Daarom is onze aanpak flexibel, zodat we op de actualiteit kunnen inspelen. De focus ligt hierbij op werk. We gaan uit van de mogelijkheden en eigen kracht van burgers. Bredanaars die niet kunnen werken, doen mee naar vermogen. We werken intensief samen met ondernemers, onderwijs en de maatschappelijke partners in de stad. De werkloosheid en het beroep op bijstand zijn landelijk en in Breda gestegen. Desondanks zijn we als gemeente in staat gebleken werk te creëren en te behouden in de stad en houden de groep mensen die op of onder de bijstandsnorm leven laag. We vragen mensen meer hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en daaraan wordt gehoor gegeven! We zijn ons ervan bewust dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Met de komst van een nieuw kabinet, bezuinigingen op het rijks- en gemeentelijk budget en slechts een pril herstel van de economie is die scherpte meer dan ooit nodig. Daarbij blijven we een vangnet houden voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Vanzelfsprekend hebben we al geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen en de daling van het budget voor het begeleiden van mensen naar werk. Met de oprichting van het leerwerkbedrijf combineren we leren en werken en begeleiden we zelf meer mensen naar werk. Vanwege minder middelen stellen we prioriteiten en maken we keuzes. In 2013 en 2014 gaan we inzetten op talentontwikkeling, actieve werkgeversbenadering, handhaving en activerend armoedebeleid. Werk biedt immers perspectief om armoede te voorkomen en te bestrijden. De activiteiten in deze nota staan niet los van onze activiteiten binnen het beleid voor jeugd, zorg, welzijn, sport, onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Een integrale aanpak met deze disciplines draagt bij aan onze doelstelling om mensen te begeleiden naar werk of te laten participeren naar vermogen. Met het regeerakkoord Bruggen slaan kiest het nieuwe kabinet voor een Participatiewet waarin verschillende wetten worden samengevoegd en werken meer lonend wordt gemaakt voor iedereen. Het regeerakkoord komt in grote lijnen overeen met het tot nu toe ingezette Bredase beleid, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de arbeidsparticipatie. Tot slot: komende jaren zetten we in op deze aanpak met de overtuiging dat deze bijdraagt aan een toekomst waarin we samen sterker staan. 0446_12 Re-integratienota V6 Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Breda, Cees Meeuwis, Wethouder Werk en Ondernemen 1

6

7 Inhoudsopgave > Voorwoord 1 Inleiding Hoe staan we er voor? Wat willen we? Voor wie doen we het? Wat gaan we doen? Met wie? Financieel kader Bijlagen B1 Overzicht activiteiten, resultaten en effecten 49 B2 Beschrijving van de Bredase participatieladder 54 B3 ATEA-groep 56 B4 Trajecten en instrumenten 57 B5 Bestedingsplan participatiebudget B6 Overzicht gesubsidieerde maatschappelijke activiteiten 61 B7 Woord van dank 62 B8 Lijst met afkortingen 63 3

8

9 Inleiding 1 In 2010 onderzocht de Rekenkamer van Breda de effectiviteit van re-integratie. Voor de gemeenteraad waren de uitkomsten aanleiding om het College te verzoeken een nieuw beleidskader re-integratie/participatie op te stellen met een duidelijke relatie naar het armoedebeleid. Dit verzoek en een aantal ontwikkelingen maken het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes in het gemeentelijk re-integratie/participatiebeleid nodig. Deze nota strekt hiertoe. De huidige economische situatie heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid daalt, de werkloosheid en het aantal uitkeringen stijgen. De sociale zekerheid in Nederland wijzigt enorm. Ingrijpende stelselwijzigingen zijn in voorbereiding. In het regeerakkoord Bruggen slaan 1 is een nieuwe Participatiewet aangekondigd. De gemeentelijke taak op het terrein van inburgering wordt per 1 januari 2013 afgebouwd. Bovendien leiden de forse landelijke bezuinigingen tot een daling van het gemeentelijk participatiebudget, het budget voor re-integratie, inburgering en het gemeentelijk re-integratiebeleid. Zoals verwoord in het 2 richten we de inzet van beleid voortaan vooral op het bevorderen van de participatie. Betaald werk staat op de hoogte trede van de participatieladder 3. Werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en biedt kansen om volop mee te doen in de samenleving en is de beste remedie om armoede te voorkomen of tegen te gaan. De eigen verantwoordelijkheid van mensen is het vertrekpunt. We gaan uit van de mogelijkheden en eigen kracht van burgers en niet van hun beperkingen. Breda toonde de afgelopen jaren goed resultaat door een innovatieve en creatieve aanpak. Juist nu budgetten verder krimpen is het zaak hiermee door te gaan en zoveel mogelijk verbindingen met andere beleidsterreinen te benutten om optimaal bij te dragen aan de participatie van Bredanaars. Hierbij doet Breda meer dan voorheen een beroep op organisaties en bedrijven om mensen een passende begeleiding te bieden. In deze nota houden we rekening met de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer Breda en de eerder ontvangen aanbevelingen van de raadscommissie Economie vastgelegd in de notitie Enkele uitgangspunten ten behoeve van een Bredase beleidsvisie Re-integratie 4. In afwachting van nieuwe wetgeving is de planning van de nota re-integratie/participatie opgeschoven en is de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw beleidskader voor de toekomst van gesubsidieerde arbeid. Tijdens het kaderstellend debat re-integratie op 28 augustus 2012 is door gemeenteraadsleden over diverse onderdelen van het re-integratiebeleid/armoedebeleid gesproken. Ondanks het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen is tijdens het debat aangegeven dat men op korte termijn een nota re-integratie/participatie wenst. De resultaten van dit debat zijn verwerkt in deze nota. Om deze nota compact en to the point te houden is de verbinding naar relevante andere beleidsterreinen, zoals welzijn, zorg en onderwijs er niet expliciet in uitgewerkt. Deze verbindingen maken we echter wel! 1 29 oktober Gepubliceerd op 2 april Zie bijlage 2 voor de beschrijving van de Bredase participatieladder 4 Mei

10 Het beleidskader Iedereen kan iets, iedereen doet iets 5 ; de visie arbeidsmarktbeleid Iedereen doet mee, want iedereen is nodig 6 en de regionale meerjarenvisie arbeidsmarktbeleid West-Brabant werkt en pakt door! 7 zijn de belangrijkste beleidsmatige kaders voor deze nota. 5 Juni Juni September

11

12

13 Hoe staan we ervoor? Arbeidsmarkt, Breda heeft een sterke economische uitgangspositie Momenteel bevindt Nederland zich in een tweede recessie in een paar jaar tijd. De arbeidsmarkt in West-Brabant kan als ruim worden aangeduid 8. Dit betekent dat het aanbod groter is dan de vraag; er zijn meer werkzoekenden dan vacatures. Het aantal banen krimpt. Er ontstaan steeds minder vacatures en het aantal geregistreerde werkzoekenden zal in 2013 toenemen. Ondanks de toename van het aantal werkzoekenden en de afname van het aantal vacatures is er nog steeds behoefte aan nieuw personeel. Ook zijn er nog altijd sectorale knelpunten in specifieke beroepen (zoals bijvoorbeeld vakspecialisten op het gebied van techniek, finance, ICT of zorg). Naar verwachting gaat de arbeidsmarkt pas in 2014 in West-Brabant herstellen. Relatief veel vraag naar personeel zal dan ontstaan binnen de detailhandel, zakelijke dienstverlening, groothandel, industrie en zorg/welzijn. Voor een klein deel zal de vraag naar personeel komen door een voorzichtig herstel van de economie, maar vooral door de vergrijzing van de beroepsbevolking (de vervangingsvraag). Hierdoor blijven er wel kansen op werk voor werkzoekenden, zij het minder groot dan een aantal jaren geleden toen er nog sprake was van een gunstigere arbeidsmarktsituatie. De arbeidsmarkt komt niet tot stilstand, maar de dynamiek is minder groot. De toenemende vergrijzing en daarmee de grote vervangingsvraag biedt, naast specifieke sectorale personeelsknelpunten, dan ook direct kansen voor werkzoekenden. Ondanks een stijging van de jeugdwerkloosheid komen er onvoldoende jongeren van school die in de specifieke behoeften van het bedrijfsleven voorzien. Anders gesteld; het onderwijs sluit nog steeds niet goed aan op de arbeidsmarkt. Het is van groot belang om de juiste kwalitatieve match tot stand te brengen. We willen ervoor zorgen dat we de goed opgeleide mensen in de regio vasthouden dankzij een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de Bredase bevolking. Breda heeft een relatief hoog opgeleide beroepsbevolking en het niveau van opleiding zal de komende jaren nog verder toenemen. Breda heeft een sterke economische uitgangspositie. Ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat in de stad. Veel (internationale) bedrijven hebben de afgelopen jaren voor Breda gekozen als vestigingslocatie. Volgens het Vestigingenregister van de Gemeente Breda zijn er ruim banen in Breda voor een beroepsbevolking van mensen. Uit het pendelonderzoek blijkt dat veel Bredanaars werken buiten Breda en dat ook veel mensen uit de regio West-Brabant en daarbuiten in Breda komen werken. De banen komen voort uit de ruim vestigingen in de gemeente. Opvallend is dat 63% daarvan een eenmansbedrijf is. Deze groep heeft een sterke groei gekend de afgelopen jaren; mede als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn mensen als zzp-er gestart. Hiertoe behoort ook het grootste deel van de starters. In de periode van 1 april 2011 tot 1 april 2012 zijn er in Breda ongeveer bedrijven opgericht. Breda steekt veel energie in het faciliteren van starters. Afgelopen periode laat de gezondheids- en welzijnzorgsector de grootste stijging van het aantal banen zien 9. Ook de detailhandel en groothandel laten een sterke groei zien. De 8 Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio West-Brabant september 2012, UWV WERKbedrijf 9 Economische Barometer Breda

14 industrie kende juist een afname van het aantal banen, terwijl dit met 15% nog wel de grootste sector is in West-Brabant, direct gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg en de handel. Onder die laatste categorie valt voor een groot deel ook de logistieke sector; met de komst van het kenniscentrum Dinalog is deze sector nog sterker op de kaart gezet en worden ontwikkelingen en innovaties aangejaagd. Breda behoort op economisch terrein tot de best presterende steden van Nederland. Dit blijkt uit de Atlas van gemeenten , waar 50 gemeenten worden vergeleken, waarin Breda in de ranglijst van de Economische toplocaties in Nederland is gestegen van plaats 5 in 2010 naar plaats 4 in Ook is West-Brabant weer uitgeroepen tot hotspot nummer 1 voor de logistieke sector, een belangrijke motor voor de regio. Toch zijn ook in Breda de gevolgen van de economische crisis steeds duidelijker merkbaar. Ook in Breda loopt de werkloosheid onder de beroepsbevolking op. De problemen op de woningmarkt nemen toe en het vertrouwen van Bredase producenten en consumenten is laag. Er zijn circa 117 duizend Bredanaars in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. De meeste van hen zijn zelfredzaam en doen mee, zij gaan naar school, werken of ondernemen. Per 30 september 2012 zijn er geregistreerde niet werkende werkzoekenden in Breda. 11 Dit is 10% meer dan eind Het CPB verwacht landelijk een werkloosheidstoename van 19% in 2012 en 11% voor Onderwijsklimaat, 2012 Onderwijsstad Het onderwijsklimaat in Breda is zeer divers en stimulerend. Met Avans Hogeschool, NHTV internationale hogeschool Breda en de Nederlandse Defensie Academie heeft Breda drie HBO kennisinstellingen waar ook universitaire Bachelors en Masters worden aangeboden. Avans Hogeschool en NHTV scoren wat betreft kwaliteit landelijk hoog. Samen met het ROC West-Brabant en De Rooi Pannen biedt Breda onderwijs aan ongeveer studenten (zo n HBO studenten en ongeveer MBO studenten in de regio). Dit biedt kansen voor de burgers van Breda en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarnaast investeren we door het regionaal Bureau Leerplicht en samen met het onderwijs in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 2.3 Bijstand en armoede Per 1 november 2012 verstrekt Breda per maand uitkeringen. Dit betreft personen. Het aantal bijstandsuitkeringen is in Nederland in de periode als gevolg van de economische crisis behoorlijk gestegen. Landelijk zijn er tussen gemeenten veel verschillen. Het aantal bijstanduitkeringen in Breda stijgt in de periode met 1%. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde stijging van de grote gemeenten (> 100 gemeenten) van 18% en landelijk 22% in de periode Een bijzondere prestatie! In 2012 worden de gevolgen van de economische crisis ook in Breda voelbaar. Tussen december 2011 en augustus 2012 is het aantal bijstandsgerechtigden met 7,7 % toegenomen en landelijk met 1,6% (Bron CBS). Het Centraal Plan Bureau verwacht voor Nederland een verdere toename van het bijstandsvolume van 7,2% in In de Atlas van gemeenten 2012 scoort Breda op armoede en bijstand beter dan gemiddeld. Ten opzichte van de 10 grote gemeenten is de armoede en bijstand (aantal bijstandsgerechtigden) laag met twee keer een 1e plaats. De arbeidsongeschiktheid is in Breda het laagst van alle gemeenten. Het aantal Bredanaars dat armoede kent is iets toegenomen (van 16e naar 10 Atlas van gemeenten 2012, verschenen mei Factsheet Breda september 2012 UWV WERKbedrijf 12 Persbericht CBS maart

15 17e plaats). Hieruit wordt geconcludeerd dat het aantal mensen dat in armoede leeft, ondanks de economische crisis, in Breda niet verder is gestegen. We houden er wel rekening mee dat meer mensen door de crisis geconfronteerd gaan worden met inkomensverlies en meer mensen aangewezen zullen zijn op het aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen. Door deze ontwikkeling zullen mogelijk meer mensen op of onder het bestaansminimum terecht gaan komen en is de kans groot dat het aantal huishoudens in armoede zal stijgen. Uit de onlangs door Nibud in Breda verrichtte Minima-effectrapportage (maart 2012) is gebleken dat de diverse vormen van gemeentelijke inkomensondersteuning een positief effect hebben op de bestedingsruimte van minima in de stad. Vooral huishoudens met kinderen en 65+ers profiteren van de regelingen die een gunstige invloed hebben op hun koopkracht. Het Nibud concludeert dat door de lokale inkomensondersteuning nagenoeg alle huishoudens in Breda in staat zijn de noodzakelijk, onvermijdbare uitgaven te betalen. Echter luidt de algemene conclusie in Breda wel dat ten opzichte van 2011 huishoudens er in 2012 minimaal 1% op achteruit zijn gegaan en dat huishoudens met een bijstandsuitkering te maken hebben gehad met een koopkrachtdaling van 1,2 tot 2,5%. 2.4 Lokale aanpak, landelijk koploper Afgelopen periode hebben we diverse activiteiten ondernomen om in te spelen op de veranderde sociale zekerheid en de overige landelijke en economische ontwikkelingen. We zijn één van de 13 koplopers/focusgemeenten en werken nu samen met de ministeries van VWS en SZW aan een integrale aanpak binnen de drie decentralisaties (Participatiewet, Zorg voor Jeugd en AWBZ begeleiding). Ook de gemeentelijke organisatie is qua structuur en inrichting van de werkprocessen hierop aangepast. Het gemeentelijk leerwerkbedrijf: de ATEA-groep is in 2012 gevormd om in te spelen op nieuwe wetgeving waarbij de hele keten van AWBZ tot regulier werk wordt bezien en ontwikkeld. ATEA staat voor Activering, Training en Arbeidsbemiddeling. Zie voor meer informatie over de ATEA-groep Bijlage 3. De aanbevelingen van Rekenkamer Breda en de raadcommissie Economie zijn grotendeels verwerkt in de huidige dienstverlening. De reeds ingang gezette acties en maatregelen sluiten aan bij de wens van de gemeenteraad. Enkele acties/maatregelen die n.a.v. de aanbevelingen van de raad in gang zijn gezet: Geen inkoop meer van lange dure contracten, wel als gemeente meer zelf doen. Dit door werken en leren te combineren in de ATEA-groep; werken met behoud van uitkering. Meer gecoördineerde- en intensievere werkgeversdienstverlening. Meer verbindingen met andere beleidsterreinen economie, onderwijs, welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, sport, wijkaanpak en cultuur etc. Een voorbeeld is dat in iedere subsidieaanvraag (uitvraag 2013) moet worden aangegeven hoe een bijdrage wordt geleverd aan de participatie van uitkeringsgerechtigden en personen met een indicatie sociale werkvoorziening. Er dient ook beschreven te worden op welke wijze samen wordt gewerkt met de ATEA-groep. Deze beschrijving wordt meegenomen bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Toepassing social return. Sinds de invoering van social return is tot 1 september 2012 een waarde in te vullen van ruim 4 miljoen over een periode van 3 jaar. Dit houdt in dat er ongeveer voor 63 fte aan (leer)banen zijn gecreëerd. Verder zijn er per oktober 2012 momenteel nog voor een waarde van ca 143 fte s aan aanbestedingen in voorbereiding. Gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix De zelfredzaamheid-matrix (ZRM) is een instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van cliënten eenvoudig en volledig beoordeeld kan worden. 11

16 We diagnosticeren nu beter. Enerzijds aan de poort bij de intake, anderzijds doordat we zelf intensiever met (een deel van) de mensen aan de slag zijn. Door de inzet van de combinatie fysiek werken en leren in of via het gemeentelijk Leerwerkbedrijf, worden zij vervolgens nader gediagnosticeerd, zowel op arbeidsfitheid, werknemersvaardigheden maar ook op beïnvloedbare factoren voor wat betreft houding en gedrag, competenties, vaardigheden et cetera. Verbeterde registratie/monitoring. Er is al veel gebeurd, maar we willen de registratie nog verder verbeteren. Om de ingezette instrumenten en activiteiten te beoordelen op effectiviteit en om tijdig bij te sturen zijn betrouwbare cijfers nodig en is correcte registratie noodzakelijk. 2.5 Samenhang decentralisaties in Breda Om de samenhang te borgen tussen de grote decentralisaties (Participatiewet, Zorg voor Jeugd en AWBZ begeleiding) gaan we uit van dezelfde principes bij de verschillende decentralisaties. Het gaat om de volgende principes: Eenduidigheid in de bejegening van burgers. Eenduidigheid in wijze waarop bepaald of beoordeeld wordt welke ondersteuning nodig is. Een integrale aanpak die aansluit bij de vraag en de draagkracht. Waar mogelijk bundelen we daartoe middelen/budgetten. Prikkels voor zelf doen en ontzorgen. We gunnen burgers en professionals ruimte. Eenduidigheid in de manier waarop we als gemeente sturen op het realiseren van de gewenste (maatschappelijke) resultaten. Schaal waarop ondersteuning wordt vormgegeven volgt vraag. Via het principe één gezin één plan willen we de ondersteuning voor de burger zo efficiënt en effectief mogelijk gaan regelen, gebaseerd op de eigen mogelijkheden van de burger. Hierbij streven we ernaar om, daar waar mogelijk, de te bereiken resultaten per decentralisatie zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en de verkokering zoveel mogelijk los te laten. Het uitgangspunt is de vraag van de burger. Het hierbij te bereiken resultaat voor de burger staat voorop! Ons overkoepelende doel zal zijn dat de burger vanuit zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid in staat wordt gesteld zijn persoonlijke situatie op de voor hem belangrijkste leefgebieden te verbeteren waardoor het voor hem mogelijk wordt om maatschappelijk te participeren en een maatschappelijke bijdrage te leveren zonder hierbij gehinderd te worden door wet- en regelgeving of verkokering. 2.6 Regeerakkoord VVD-PvdA Bruggen slaan In het regeerakkoord VVD-PvdA Bruggen slaan wordt het wetsvoorstel Werken naar Vermogen vervangen door een nieuwe Participatiewet, die per 1 januari 2014 wordt ingevoerd. In de nieuwe Participatiewet wordt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. Voor de hele doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd. Met ingang van wordt de Wajong alleen toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten; voor de groep niet volledige en duurzame arbeidsongeschikten is de nieuwe Participatiewet beschikbaar. De huidige Wsw ers en Wajong ers worden niet herkeurd en de verlaging van de uitkering voor Wajong ers wordt afgeschaft. Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. In zes jaar tijd wordt een quotum van vijf procent opgebouwd voor bedrijven voor het aannemen van arbeidsgehandicapten. 12

17 De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als een voorziening te organiseren. De verplichting voor gemeenten om één op de drie vrijgevallen plaatsen in de sociale werkvoorziening op te vullen vervalt. Re-integratie en begeleidingsbudgetten worden samengevoegd in een gebundeld re-integratiebudget. Deze middelen zullen gerichter en efficiënter worden ingezet, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan mensen met een arbeidshandicap. Vanaf nemen deze middelen over een periode van zes jaar geleidelijk af. Ook wordt er een efficiencykorting op de sociale werkvoorziening toegepast gespreid over zes jaar. Daarnaast bestrijdt het kabinet de armoedeval. Werken moet lonen, daarom wordt het verschil tussen uitkering en inkomen uit werk vergroot door lagere belastingen aan werkenden. Ook is er voor armoedebestrijding extra geld beschikbaar. Om de werking van de arbeidsmarkt verder te verbeteren wordt ook de Werkloosheidswet (WW) hervormd. Als gevolg hiervan wordt de duur van de WW-uitkering verkort en de opbouw van WW-rechten gewijzigd. Als gevolg hiervan wordt een stijging van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering verwacht. 2.7 Regionale en bovenregionale aanpak Breda werkt op het terrein van de arbeidsmarkt intensief samen met de drie O s (overheid, ondernemers en onderwijs) binnen de regio West-Brabant. Samen met hen is in oktober 2011 de regionale meerjarenvisie arbeidsmarktbeleid West-Brabant werkt en pakt door! gepresenteerd. Hierin zijn de uitdagingen voor de komende jaren beschreven. Deze visie is vertaald in een nieuw meerjaren uitvoeringsprogramma, dat in september 2012 door het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant is vastgesteld. Daarnaast is een plan van aanpak implementatie Wetsvoorstel Werken naar vermogen opgesteld, waarbij de West-Brabantse gemeenten op onderdelen samenwerken. Eén belangrijk onderdeel is de regionale werkgeversbenadering. Werkgevers en potentiële werknemers laten zich immers niet door de gemeentegrenzen leiden. Ook wordt bovenregionaal samengewerkt. Er is een provinciaal Brabants arbeidsmarktakkoord gesloten en samen met Dordrecht en Rotterdam (DelTri) verkennen we waar de gemeenschappelijke kansen en problemen liggen met betrekking tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij ook over de landsgrens heen. UWV Ook het UWV WERKbedrijf heeft te maken met enorme bezuinigingen; zij werken alleen nog regionaal, hebben geen re-integratiemiddelen meer beschikbaar om werkzoekenden met een WW-uitkering naar werk te begeleiden. Hun focus is met name gericht op digitalisering van de dienstverlening. De klant wordt gedurende de eerste 3 tot 6 maanden niet gesproken. Slechts voor een klein gedeelte (10%) die nog geen werk heeft in de periode daarna, vindt wel persoonlijk contact plaats. Voor de doelgroep werkzoekenden met een Wajong en WIA uitkering zijn nog wel re-integratiemiddelen beschikbaar. 13

18 2.8 Terugblik Samengevat: Breda heeft een sterke economische uitgangspositie. Breda heeft een positief vestigingsklimaat voor bedrijven. Breda heeft een divers en stimulerend onderwijsklimaat. Breda heeft voorgaande jaren een gunstige positie opgebouwd als het gaat om de reductie van het bijstandsbestand in vergelijking met andere steden. In 2012 zijn de gevolgen van de economische crisis voelbaar; het bijstandsbestand stijgt. Breda heeft diverse acties/maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekeningkamer/gemeenteraad in gang gezet. Breda heeft een leerwerkbedrijf gevormd. Eén van de eerste in Nederland, waarin de sociale werkvoorziening en sociale zaken samen zijn gegaan. Breda is koploper in de aanpak van de drie grote decentralisaties. Breda werkt zowel regionaal als bovenregionaal samen met ondernemers, onderwijs en overheid (gemeenten en UWV) op het terrein van de arbeidsmarkt. De afgelopen periode hebben we in Breda goede resultaten behaald. Onze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Desondanks zijn we van mening dat er nog altijd veel mensen zijn die een beroep doen op bijstand en nog altijd veel gezinnen in armoede leven. Mede als gevolg van de economische crisis stijgt in 2012 het aantal mensen dat een beroep doet op een gemeentelijke uitkering. Door daling van het participatiebudget is het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes noodzakelijk. 14

19 15

20

21 Wat willen we? Ambitie Alle Bredanaars werken naar vermogen in een reguliere baan. Bredanaars met een gemeentelijke uitkering, voor wie werken (nog) niet mogelijk is, participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een maatschappelijke bijdrage aan hun stad Breda. De ambitie van het college is dat de economische en sociale verdiencapaciteit van Breda ten volle wordt benut en daarvoor hanteert Breda het principe: Iedereen kan iets, iedereen doet iets. Iedere Bredanaar met een gemeentelijke uitkering werkt voor die uitkering: levert een bijdrage (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) aan de stad, investeert in zichzelf en ontplooit zichzelf. Zoals het college heeft verwoord coalitieakkoord en 3.2 Visie op re-integratie/participatie Algemeen Zoals verwoord in het 14 richten we de inzet van beleid voortaan vooral op het bevorderen van participatie. Betaald werk staat op de hoogste trede van de participatieladder. Werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en biedt kansen om volop mee te doen in de samenleving en is de beste remedie om armoede te voorkomen of tegen te gaan. Het uitgangspunt is Werk boven inkomen. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen naar vermogen werken in een reguliere baan, waarnodig door de gemeente ondersteund. Bredanaars die nog niet kunnen werken, gaan zoveel mogelijk meedoen naar vermogen, zodat zij met hun maatschappelijke bijdrage (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) een tegenprestatie leveren aan de stad. De gemeente stimuleert dit vanuit het re-integratiebeleid en welzijnsbeleid. Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid Elke Bredanaar heeft talenten en die worden ten volle benut voor de persoon zelf, zijn/haar sociale omgeving en voor de stad. Alle Bredanaars zijn verantwoordelijk om in hun eigen bestaan te voorzien. Ieder wordt gestimuleerd om door inzet van talenten, kracht, creativiteit en netwerken economische zelfredzaamheid te bereiken. Als dit onvoldoende lukt, is er (tijdelijk) professionele ondersteuning voor diegenen die het echt nodig hebben. Deze ondersteuning kan bestaan uit re-integratie, gebruik van minimaregelingen en bijzondere bijstand als laatste vangnet. Vraaggerichte arbeidsmarktaanpak Een aanpak gericht op werkgevers én op de ontwikkeling van Bredanaars met een gemeentelijke uitkering. We investeren in partnerships en netwerken van de 3 O s (Overheid, Onderwijs & Ondernemers) in Breda en in de regio. We gaan uit van de vraag van de arbeidsmarkt: de kansrijke sectoren. We investeren qua omvang en kwaliteit in de werkgeversdienstverlening. We scholen en trainen werkzoekenden uitgaande van de vraag van de arbeidsmarkt. Learning on the job en vakgerichte praktische scholing is de insteek. 14 Gepubliceerd op 2 april

22 Effectiviteit en selectiviteit We sturen, conform de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport Werk aan werk, scherp op effectiviteit. Dus: Geen inzet van re-integratiemiddelen als de kans op werk te klein is. Instrumenten en trajecten die niet effectief blijken, zetten we niet langer in. Bij de inzet van re-integratie maken we gebruik van de verkregen inzichten uit verschillende onderzoeken die bijdragen aan de verbetering van de effectiviteit van re-integratie. Bejegening We hebben de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden hoog in het vaandel staan. We hebben extra aandacht voor de bejegening en de kwaliteit van dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Bejegening vanuit respect en met een luisterend oor is een belangrijke randvoorwaarde om goed contact te kunnen maken met hen. In onze dienstverlening aan werkgevers spreken we de taal van de werkgever. 3.3 Resultaten In 2013 een structurele vermindering van het aantal mensen met een gemeentelijke uitkering (Wwb) met 110 personen. In % stijging van het aantal mensen met een gemeentelijke uitkering*. Verhoging van het aantal zorg- en sociale activeringswerkplekken ten behoeve van mensen met een gemeentelijke uitkering (Wwb) naar 300 in 2013 en 350 in % van de cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (geen perspectief) verbeterd zijn uitgangspositie voor participatie. Twee klanttevredenheidsonderzoeken: één onder werkzoekenden en één onder werkgevers (eind 2014). * In het regeerakkoord is aangekondigd dat onder andere de duur van de WW-uitkering wordt verkort en de opbouw van WW-rechten aanzienlijk wordt gewijzigd. Als gevolg hiervan wordt een stijging van het bijstandsaanvragen verwacht per 1 januari Handhaving van het aantal mensen met een gemeentelijke uitkering (Wwb) in 2014 op het niveau van 2013 is een enorme opgave. 18

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Dat werkt. Ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen. Verkennende studie

Dat werkt. Ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen. Verkennende studie Dat werkt Ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen Verkennende studie Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer V-Inkz-11/03 Datum oktober 2011 Pagina

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie