Naar een discipline-onafhankelijk DANS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een discipline-onafhankelijk DANS"

Transcriptie

1 Naar een discipline-onafhankelijk DANS Visienota voor de DANS-strategie Peter Doorn Data Archiving and Networked Services Den Haag, Juni 2010

2 Samenvatting Uitgangspositie en vooruitblik DANS is in 2005 door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) opgericht als data-instituut voor de alfa- en gamma- wetenschappen. De bètawetenschappen kunnen op datagebied hun eigen broek wel ophouden, zo werd en wordt nog steeds vaak aangenomen. De schaal van de dataopslag is daar veel groter. Voor onderzoek in de levenswetenschappen, de hoge energiefysica en de sterrenkunde is bijvoorbeeld in het kader van BIG Grid 1 enorme fysieke opslagruimte en rekencapaciteit beschikbaar. Toch heeft vooral de duurzaamheid van de datavoorziening ook in de bètawetenschappen te lijden van versnippering in taken en verantwoordelijkheden en in de hele organisatie. Als DANS wordt uitgebouwd tot een disciplineonafhankelijke dataorganisatie het werkgebied dus wordt uitgebreid van de alfa- en gamma- naar de bètawetenschappen kan die versnippering worden tegengegaan. Maar er zijn meer voordelen te behalen. Schaalvoordelen bijvoorbeeld. Er zal minder dubbel werk hoeven te worden gedaan. Er ontstaat een grotere eenheid in de datavoorziening; data worden beter vindbaar. Zo n brede positionering van DANS is ook goed voor het bevorderen van digitale duurzaamheid waarvoor niet alleen de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) pleit maar ook organisaties als KNAW en NWO. Beide laatste hebben zich ook verbonden aan het streven naar Open Access. DANS zal daar als disciplineonafhankelijke organisatie een sterke impuls aan kunnen geven. Datzelfde geldt voor de Nederlandse positie in de ontwikkeling van internationale wetenschappelijke data-infrastructuren. DANS is partner in de meeste grote Europese en enkele andere internationale infrastructuurprojecten op datagebied voor de humaniora en sociale wetenschappen. Maar DANS is ook betrokken bij niet-disciplinegebonden initiatieven om de onderzoeksinfrastructuur te verbeteren. Tenslotte zal een disicipline-onafhankelijk DANS bij kunnen dragen aan een duidelijke rolverdeling in Nederland op het gebied van duurzame toegankelijkheid. Diensten voor verschillende vakgebieden Een deel van het huidige werk is gebonden aan bepaalde vakgebieden, maar een groot deel is dat niet. DANS is er al op ingesteld om verschillende gebieden op verschillende manieren te benaderen en de dienstverlening toe te spitsen op de behoeften van de klanten-onderzoekers. Enkele voorbeelden: DANS heeft samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de universiteiten EDNA opgezet: het e-depot voor de Nederlandse Archeologie; DANS beheert sociaal-wetenschappelijke en historische data-archieven; 1 Een samenwerkingsproject waarin duizenden computers als één computer opereren voor het opslaan en verwerken van zeer grote hoeveelheden data. 2

3 DANS zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de datavoorziening zoals voorgesteld in het advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek 2 ; De datafaciliteit die wordt opgebouwd door de federatie van technische universiteiten 3TU zal als thematisch archief kunnen aansluiten bij DANS. Door van DANS een algemeen data-instituut te maken kan de beschikbare opslag beter worden benut. Bovendien kan de rol die het instituut nu speelt bij het opstellen van regels voor het archiveren, de kwaliteitsborging, de toegang en het delen van data heel goed worden uitgebreid tot de bètawetenschappen. Dat zal tot een grotere opbrengst leiden van veel investeringen in tijd en deskundigheid. In zo n nieuw discipline-onafhankelijk DANS staan de volgende activiteiten centraal: Best practices voor archivering van en toegang tot data (Datakeurmerk, standaarden voor o.a. metadata); Gedragscodes voor gebruik van gegevens; Beheren van registers van dataverzamelingen; Duurzame langetermijn opslag van data (zoals persistent identifiers, back-up faciliteit) en het delen van opslagsystemen; Koppelen van datasets aan elkaar, aan publicaties en aan onderzoeksinformatie; Hulp bij het delen van data, het realiseren van collaboratories en (methoden voor) het verzamelen van gegevens; Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van oplossingen voor duurzame toegankelijkheid (data curation); Aanbieden van juridische expertise (auteursrecht, privacy, licenties). E-research en de vereiste infrastructuur In verschillende onderzoekdisciplines neemt onderzoek waarin de computer niet enkel een behulpzame maar een centrale rol vervult een hoge vlucht. Voor dergelijk onderzoek, dat vaak wordt aangeduid als e-research (veelal datagedreven) en computationele wetenschap (doorgaans modelgedreven), is een goed toegankelijke datavoorziening een vereiste. DANS is goed toegerust om datagefundeerde e-research te versterken en om als brug te fungeren tussen de alfa s, gamma s en bèta s die computationeel onderzoek doen. DANS wil graag deelnemen in een zich ontwikkelend programma voor e-humanities, maar met name ook de banden versterken met de informatica en e-science. Combinaties van data, onderzoeksinformatie en publicaties Het onderscheid tussen publicaties en datasets is in het digitale ecosysteem geleidelijk aan het vervagen. Er komen steeds meer verrijkte publicaties (waarin bronnen, onderzoeksresultaten en data zijn gekoppeld) en andere publicatievormen, zoals e-journals met een data availability policy. Wetenschappers hebben behoefte aan een gemakkelijke en persistente toegang tot alle voor hun onderzoek relevante informatie, ongeacht of het nu datasets, publicaties, software (onderzoekstools) of projectinformatie betreft. Daarom werkt DANS aan een betere integratie van deze vormen van wetenschappelijke informatie, 2 Rapport Van gegevens verzekerd, oktober

4 samen met onder meer de Koninklijke Bibliotheek en de afdeling Onderzoekinformatie van de KNAW. 4

5 1. Inleiding Het rapport Toekomst voor ons digitale geheugen 3 van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid schetst de huidige stand van de duurzame toegang tot informatie voor de sectoren overheid, cultuur en wetenschap in Nederland (zie ook bijlage 1). In de wetenschap is die toegang versnipperd en verschilt ze aanzienlijk van discipline tot discipline. Er is in Nederland geen duidelijke verantwoordelijke of koers op dit gebied: vaak is onduidelijk wie eigenaar van gegevens is en/of wie verantwoordelijk is voor langetermijn toegang. Dit terwijl juist in de wetenschap digitale dataverwerking onmisbaar is geworden. Een belangrijke constatering is dat er in Nederland weinig organisaties zijn die expliciet en structureel activiteiten ontplooien om de langetermijn archivering van wetenschappelijke digitale objecten te verzorgen. Er zijn daarentegen wel een vrij groot aantal repositories die de toegang tot een groot aantal digitale wetenschappelijke objecten mogelijk maken, maar die niet ingericht zijn op langetermijn bewaring. Er dient meer aandacht te komen voor de langetermijn archivering van digitale wetenschappelijke objecten. Hierbij is het van belang in samenwerking te komen tot een gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor digitale archivering en voor de manier waarop digitale wetenschappelijke objecten kunnen worden hergebruikt. DANS is in 2005 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het zou een landelijke organisatie zijn voor opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gamma- wetenschappen. De bètawetenschappen kunnen op datagebied hun eigen broek wel ophouden, zo werd en wordt nog steeds vaak aangenomen. De schaal van de data-opslag in de bètawetenschappen is inderdaad veel groter dan die in de alfa- en gammawetenschappen. Over de totale omvang van de wetenschappelijke data-opslag in Nederland kunnen slechts gissingen worden gemaakt. Voor gebruikersgemeenschappen in onder andere de levenswetenschappen, de hoge energiefysica en de sterrenkunde zijn in het kader van BIG Grid 4 grote hoeveelheden fysieke opslagruimte en rekencapaciteit beschikbaar. Toch blijkt uit zowel het NCDD-rapport als buitenlandse onderzoeken fragmentatie in de organisatie, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de duurzaamheid van de datavoorziening in de bètawetenschappen. In deze notitie wordt betoogd dat het zinvol is om het werkgebied van DANS te verbreden naar alle wetenschapsvelden. Deze gedachte is aan de orde gekomen in gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer de National Computer facilities Foundation (NCF), NWO en het gemeenschappelijk datacentrum van de drie technische universiteiten (3TU Datacentrum). Ze werd en wordt door de gesprekspartners interessant of aantrekkelijk gevonden, dan wel met klem aangeraden. Door DANS te verbreden worden data beter 3 Toekomst voor ons digitaal geheugen ; Den Haag, NCDD, Een samenwerkingsproject waarin duizenden computers als één computer opereren voor het opslaan en verwerken van zeer grote hoeveelheden data. 5

6 vindbaar, worden versnippering en dubbel werk tegengegaan, kunnen schaalvoordelen worden geïncasseerd en zal een grotere eenheid in de datavoorziening ontstaan. Nederland zal daardoor ook internationaal sterker staan in de ontwikkeling van datainfrastructuren. DANS neemt nu al een vooruitgeschoven positie in als data-instituut. Een multidisciplinair DANS, dat zich richt op alle wetenschapsgebieden, zou belangrijk in het voordeel zijn om vanuit die uitgangspositie uit te groeien tot een van de sterkste datavoorzieningen in Europa en in de wereld. Een disicipline-onafhankelijk DANS zal bijdragen aan een duidelijke rolverdeling in Nederland op het gebied van de digitale duurzaamheid. Als de KB zich primair richt op publicaties, het Nationaal Archief op overheidsinformatie, en Beeld en Geluid op audiovisuele informatie, zal DANS de wetenschap op datagebied bedienen. Er zullen altijd bepaalde grijze zones blijven, omdat ook onderzoekers beeld- en geluidmateriaal analyseren en produceren, wetenschappelijke publicaties steeds meer hybride worden, en erfgoedinformatie en digitale overheidsarchieven belangrijk zijn voor geesteswetenschappelijk onderzoek. Maar tussen vier grote partijen die zorg dragen voor de digitale duurzaamheid zal het goed mogelijk zijn om praktische afspraken te maken over de taakverdeling. 2. DANS en disciplines Een deel van het werk van DANS is disciplinegebonden, maar een deel is dat ook niet. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het Datakeurmerk (Data Seal of Approval, DSA), persistent identifiers, richtlijnen en best practices voor standaard bestandsformaten, metadata en datamigratie, voor onderzoek naar dataopslag, archiveringsmethoden, ontsluiting van data (data curation) en voor juridische expertise (privacy, auteursrecht, licenties). Alleen in de coördinatiegroep Archief en Beschikbaarstelling van DANS is een deel van het werk naar vakgebied ingedeeld. Het DANS archiefsysteem EASY is weliswaar ontwikkeld voor het archiveren van datasets in de alfa- en gammawetenschappen, maar het is ook eenvoudig uit te breiden naar andere vakgebieden 5. Het zijn vooral de vakafhankelijke metadata-standaarden die aanpassingen vergen. Hierbij moet niet vergeten worden dat ook binnen de alfa- en gammawetenschappen aanzienlijke verschillen bestaan tussen verschillende disciplines: psychologen stellen andere eisen dan archeologen, historici andere dan taalkundigen. DANS is er al op ingesteld om verschillende gebieden op verschillende wijzen te benaderen en de dienstverlening toe te spitsen op de behoeften van de klanten-onderzoekers. Daarbij wordt uiteraard gedeeld wat wel overeenkomstig is, en dat is soms meer dan de specialisten binnen de gebieden zich bewust zijn. 5 Voor datasets die te groot zijn om via een gewone internetverbinding te deponeren gebruikt DANS aangepaste werkwijzen. 6

7 3. DANS en de technische- en gezondheidswetenschappen In 2009 bracht de Raad voor Gezondheidsonderzoek een advies aan drie ministeries (WVS, OCW en EZ) uit over de datavoorziening voor volksgezondheid en wetenschap 6. De situatie die daarin wordt geschetst past in het beeld van het hiervoor genoemde NCDD-rapport. De beschreven databehoeften voor het onderzoek en de aanbevelingen voor verbetering lijken grotendeels sterk op die in de sociale wetenschappen. Aanbevelingen uit het RGO-rapport Van gegevens verzekerd 1. Bevorder een efficiënt gebruik van gegevensverzamelingen a. Stel een register van gegevensverzamelingen in b. Zorg voor een optimale toegankelijkheid van gegevens c. Optimaliseer de mogelijkheden tot gegevenskoppeling d. Vergemakkelijk het delen van gegevens 2. Hef tekorten aan gegevens op en voorkom nieuwe tekorten a. Voorzie in herhaald dwarsdoorsnede-onderzoek van voldoende omvang b. Garandeer de continuïteit van de registratie van zorggebruik in ziekenhuizen c. Zorg voor adequate financiering van longitudinale epidemiologische gegevensverzamelingen 3. Creëer meer ruimte voor verzoeken om collectieve financiering van nieuwe gegevensverzamelingen en beoordeel deze systematisch DANS, dat voor dit adviesrapport is geraadpleegd, heeft het recept en bijna alle ingrediënten in huis om aanbeveling 1 te kunnen faciliteren. Overigens biedt DANS nu al toegang tot circa 90 dataverzamelingen op het gebied van volksgezondheid en epidemiologie. Activiteiten als genoemd in aanbeveling 2 en 3 worden door DANS voor de sociale wetenschappen gesteund in het voorstel voor een Data Infrastructure for the Social Sciences (DISS). Omdat de gezondheidswetenschappen niet tot het primaire domein van DANS behoren, ligt het niet zonder meer voor de hand dat DANS hier een rol gaat spelen. In een presentatie op een workshop over het rapport en gesprekken met het ministerie van VWS en de Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw) heeft DANS wel de mogelijkheid geopperd. Voor de opslag van onderzoeksdata uit de technische wetenschappen ontwikkelt de 3TU.Federatie een datacentrum, momenteel nog als tweejarig project. Dit centrum zet zijn kennis, ervaring en gereedschappen in om de langetermijn opslag en permanente toegang, en daarmee de herbruikbaarheid van datasets uit de technische wetenschappen, te waarborgen. De komende jaren bouwt het centrum een data-archief voor de technische wetenschappen. Daarnaast adviseert het over duurzame archivering. Hoewel DANS regelmatig contact onderhoudt met het 3TU.Datacentrum, is het de vraag of het zinvol is om naast DANS een apart datacentrum te laten ontstaan voor de technische wetenschappen. Bij een discipline-onafhankelijk DANS zou het 3TU.Datacentrum zich als 6 Rapport Van gegevens verzekerd, oktober

8 thematisch archief kunnen aansluiten bij het DANS-netwerk. Deze wens is door 3TU verscheidene malen uitgesproken. 4. DANS en e-research/e-infrastructuur In verschillende onderzoekdisciplines neemt onderzoek waarin de computer niet enkel een behulpzame maar een centrale rol vervult een hoge vlucht. Er wordt in Nederland op diverse plaatsen gewerkt aan plannen voor dergelijk onderzoek, dat ook wel wordt aangeduid als e-research of computationele wetenschap. Binnen de KNAW is een commissie Computational Humanities aan de slag en houdt de Raad voor de Technische Wetenschappen, Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde (TWINS) zich bezig met plannen rond computational science. Op twee studiedagen in 2009 werd geconstateerd dat het onderscheid tussen de e-humanities en e-science niet fundamenteel is. Ook in het nieuwe Elsevier tijdschrift Journal of Computational Science worden de computationele humaniora als onderdeel van de computationele wetenschappen gezien. Sinds vorig jaar ontwikkelen verschillende partijen, gebundeld in ICT Regie, plannen voor een nieuw e-science Research Centrum (E-SRC). Ook SURF speelt daarin een belangrijke rol als organisatie voor wetenschappelijke ICT-infrastructuur. Als DANS datafuncties gaat vervullen voor alle vakgebieden, zal dat de samenwerking met SURF verder versterken en vergemakkelijken. Een goed toegankelijke datavoorziening is nodig voor de nieuwe opzet. Dat biedt voor DANS interessante aanknopingspunten, zowel aan de researchkant als aan de infrastructuurkant. DANS heeft een zeer bescheiden budget voor onderzoek en doet tot nu toe vooral toegepaste research & development met externe projectmiddelen. DANS is echter goed toegerust om het datagefundeerde e-research te versterken en om als brug te fungeren tussen de alfa s, gamma s en bèta s die computationeel onderzoek doen. DANS wil graag deelnemen in een zich ontwikkelend programma voor e-humanities, maar met name ook de banden versterken met de informatica en e-science. In de loop van 2010 geeft Herbert van de Sompel (Los Alamos National Laboratory, grondlegger van onder andere het Open Archives Initiative) als visiting professor bij DANS mede vorm aan het research programma. DANS zal in 2010 in een afzonderlijke notitie een eerste opzet van het geambieerde e-research programma presenteren. Daarbij wordt in ieder geval een plaats ingeruimd voor internationaal vooraanstaande fellows. 5. Internationale ontwikkelingen DANS is partner in de meeste grote Europese, en enkele andere internationale e-research infrastructuurprojecten voor de humaniora en sociale wetenschappen. Voorbeelden zijn CESSDA (Council of European Social Science Data Archives), CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure), DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) en ESS (European Social Survey). Maar DANS is ook betrokken bij niet disciplinegebonden initiatieven voor een betere onderzoeksinfrastructuur. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), 8

9 PARSE.Insight (Permanent Access to the Records of Science in Europe), EGI (European Grid Initiative), E-IRG (E-Infrastructures Reflection Group), OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) en APA (Alliance for Permanent Access). Recent is het initiatief PARADE (Partnership for Accessing Data in Europe) genomen, waaraan DANS ook wil meewerken. De motieven om tot een Europese datastructuur te komen zijn vergelijkbaar met de in deze notitie genoemde argumenten op nationale schaal, blijkt uit een white paper van PARADE: Although several progressive and collaborative data initiatives, launched, e.g., by the ESFRI roadmap, are under way, the field remains compartmentalised. This hinders adjacent user communities and data service providers to learn from each other and fully benefit from the best practices. The ultimate consequences are financial due to overlapping work. 7 Internationaal dreigt een zekere wildgroei van over elkaar heen buitelende infrastructuurinitiatieven, waarbij gevreesd moet worden dat het wiel nog enkele malen gaat worden uitgevonden. Het is te verwachten dat na een fase van laat honderd bloemen bloeien in de nabije toekomst gewied en gesnoeid gaat worden, waarbij de sterkste infrastructuren zullen overblijven. Voor DANS is het belangrijk om goed af te wegen in welke internationale initiatieven te investeren. Wij verwachten dat DANS zich de komende jaren zal concentreren op de ondersteuning van de niet-vakgebonden activiteiten, die in bijna alle research-data-infrastructuren voorkomen (kwaliteitskeurmerk, metadatastandaarden, persistent identifiers, etc.; zie ook bijlage 2). 6. Gevolgen voor ESFRI en Nationale Roadmap De gekozen strategische koers van DANS leidt tot een heroriëntatie op de positie van het instituut in landelijke en internationale research infrastructuren. In dergelijke infrastructuren zijn veel van de doelen en activiteiten op het gebied van databeschikbaarheid gelijksoortig. DANS streeft daarom niet langer naar een centrale rol in één of twee infrastructuren, maar stelt zich als doel een verbindende functie te vervullen tussen thematische of disciplinegerichte infrastructuren. Daarbij concentreert DANS zich op die activiteiten, die voor een aanzienlijk deel van de faciliteiten en netwerken belangrijk zijn. Zulke activiteiten zijn veelal niet afhankelijk van of beperkt tot een bepaald vakgebied. Het verschaffen van toegang tot databases is een expliciet doel van meer dan de helft van de vijfentwintig voorgestelde grootschalige faciliteiten op de Nationale Roadmap. Dat dit doel bij de andere voorstellen geen enkele rol speelt is nauwelijks denkbaar. Naast het verschaffen van toegang zijn de meest genoemde activiteiten: data-integratie en interoperabiliteit, standaarden en metadata en datakwaliteit. Het is efficiënter en waarschijnlijk goedkoper om DANS te betrekken bij die data-activiteiten. Onlangs is DANS door het LIFE WATCH project al benaderd met de vraag of er samenwerkingsmogelijkheden zijn. Wij willen de Nationale Roadmapcommissie in overweging geven om DANS bij meer datafaciliteiten een rol te geven. 7 PARADE: Strategy for a European Data Infrastructure, White paper, september

10 7. Diensten voor verschillende vakgebieden DANS zal niet op alle gebieden dezelfde diensten aanbieden. Dat gebeurt nu ook niet in de alfa- en gammasector. Welke rol kan worden gespeeld op welk gebied, wordt bepaald door de behoeften, en die worden in overleg met de verschillende onderzoeksgemeenschappen vastgesteld. DANS hoeft bijvoorbeeld niet de opslag voor de astronomen of de deeltjesfysici te verzorgen. Maar DANS werkt wel met de BIG Grid partijen samen om de bestaande opslagvoorzieningen efficiënter te gebruiken. Door van DANS een disciplineonafhankelijk data-instituut te maken kan het ervoor zorgen dat de beschikbare opslag beter wordt benut. Dat zal tot een grotere opbrengst leiden van veel investeringen in tijd en deskundigheid. In zo n nieuw discipline-onafhankelijk DANS staan de volgende activiteiten centraal: Best practices voor archivering van en toegang tot data; Gedragscodes voor gebruik van gegevens; Het beheren van registers van dataverzamelingen; Duurzame, langetermijn opslag van data (ook als backup-faciliteit) en het delen van opslagsystemen; Koppelen van datasets (onderling en aan publicaties en onderzoeksinformatie); Hulp bij delen van data, collaboratories; Ondersteunen van (methoden voor) gegevensverwerving; Onderzoek naar digitale duurzame oplossingen en datatoegang (data curation); Juridische expertise (auteursrecht, privacy, licenties). 8. Data, onderzoeksinformatie en publicaties Databestanden vormen zowel resultaat van als instrument voor onderzoek. Steeds meer tijdschriften stellen de open beschikbaarheid van de data waarop publicaties gebaseerd zijn verplicht, dissertaties verwijzen naar websites, monografieën bevatten digitale bijlagen, enz. Het onderscheid tussen publicaties en datasets is in het digitale ecosysteem geleidelijk aan het vervagen. Er komen steeds meer verrijkte publicaties (waarin bronnen, onderzoeksresultaten en data zijn gebundeld terwijl ze op verschillende weblocaties zijn opgeslagen) en andere vormen, zoals e-journals met een data availability policy. Wetenschappers hebben behoefte aan een gemakkelijke toegang tot alle voor hun onderzoek relevante informatie, ongeacht of het datasets, publicaties, software (onderzoekstools) of projectinformatie betreft. Daarom streeft DANS naar een betere integratie van deze vormen van wetenschappelijke informatie. De afdeling Onderzoeksinformatie (OI) van de KNAW beheert de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) met informatie over het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Hoewel de dekking niet volledig is, verschaft de NOD informatie over circa hoogleraren en universitair hoofddocenten, onderzoekers en experts, 750 universitaire en niet universitaire onderzoeksinstellingen en 120 onderzoeksscholen. De NOD bevat beschrijvingen van lopende projecten en beschrijvingen van afgesloten onderzoek. OI beheert ook de portal NARCIS die informatie uit de NOD, ruim digitale publicaties uit de academische DARE-repositories en zo n

11 databestanden uit het DANS-archief gebundeld aanbiedt. Verdere integratie met andere vormen van wetenschappelijke informatie ligt in de lijn van de behoeften van de onderzoekgemeenschap en de publieke financiers. Wat het startpunt ook is (project, persoon, dataset, publicatie), van ieder object moet gemakkelijk de bijbehorende informatie kunnen worden gevonden. Datasets zouden ook moeten worden geregistreerd in de academische Metis (en vergelijkbare) systemen. 9. Open Access Nederland is ondertekenaar van de Verklaring over toegang tot publiek gefinancierde onderzoeksgegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De regering steunt de daarop gebaseerde OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. De Nederlandse universiteiten en wetenschappelijke koepelorganisaties als KNAW en NWO zijn ondertekenaars van de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. De president van de KNAW en voorzitter van NWO bevestigden bij verschillende gelegenheden hun steun voor de open toegang tot onderzoeksresultaten. NWO heeft aangekondigd 5 miljoen voor Open Access beschikbaar te stellen. DANS geeft uitvoering aan deze verklaringen en richtlijnen door drempels voor datatoegang zoveel mogelijk uit de weg te ruimen. Onderzoeksdata kunnen overigens niet altijd open toegankelijk zijn: de privacy van onderzoekspersonen moet worden beschermd, archeologische vindplaatsen moeten worden behoed voor schatgravers. Ook willen niet alle onderzoekers hun data onmiddellijk delen, omdat ze ervoor beducht zijn dat anderen (eerder of onzorgvuldig) publiceren over de door hen met veel tijd en moeite verzamelde gegevens. DANS hanteert daarom het motto Open als het kan, beschermd als het moet. Het EASY archiefsysteem maakt dit nu al mogelijk. In de praktijk is open toegang voor de helft tot tweederde van de datasets in EASY, afhankelijk van het vakgebied, geen probleem. Voor de publicaties in de DARE-repositories ligt deze verhouding vergelijkbaar. Een deel van de data bij DANS wordt pas na verloop van tijd vrij toegankelijk. DANS bepleit dat de onderzoeksfinanciers, die bij uitstek in de positie zijn om open toegang (onder eventuele tijdelijke restricties en met bescherming van respondenten en bodemschatten) af te dwingen, uitvoering geven aan het public access to public data beleid. Dat dit in de praktijk ook werkt blijkt uit de nauwe samenwerking van DANS met de NWO-gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen op het gebied van investeringsaanvragen. In de komende jaren zullen DANS en ook andere partijen steeds meer diensten bouwen op de repositories. Deze diensten kunnen alleen worden ontwikkeld als de bronnen (publicaties, data, onderzoekers en projecten) open toegankelijk zijn. Nauwe afstemming en samenwerking tussen de bronhouders (waaronder de KB, OI-KNAW en de academische repositories, maar ook internationale partijen) zal hierbij van groot belang zijn. 10. Onderzoekcapaciteit 11

12 DANS heeft op dit moment geen formatieve capaciteit voor research, maar voert wel extern gefinancierde R&D-projecten uit, met een sterke nadruk op D. In de nieuwe situatie zal echter een flinke researchcapaciteit wel nodig zijn. De formatie van de researchgroep zal groot genoeg moeten zijn om extern gefinancierde projecten op te zetten en aan te vragen, doorgaans in samenwerking met onderzoeksgroepen, andere nationale duurzaamheidscoördinatoren, en internationale research infrastructures. Het ontwikkelen van een excellente researchsectie, die fundamenteel en toegepast onderzoek doet naar de technische èn de organisatorische kant van digitale duurzaamheid en toegang tot onderzoeksdata, zal het instituut tot een wereldwijd gezaghebbende speler maken. DANS zal bij uitstek een brugfunctie kunnen vervullen tussen de esciences en de ehumanities. 11. Personele bezetting De alfa- en gammawetenschappen beslaan circa een kwart van het wetenschapsbedrijf in termen van aantallen wetenschappelijk medewerkers. Binnen die wetenschappen bedient DANS niet alle disciplines even intensief. Datzelfde zal gelden voor de levens-, natuur- en technische wetenschappen. Niettemin zal de totale formatie flink moeten toenemen om ook op die gebieden diensten te kunnen aanbieden (die in een vervolgnotitie nog per vakgebied zullen worden gespecificeerd). Ook op de nieuwe terreinen zal maar een deel van het personeel een duidelijke binding met een bepaald vakgebied hebben. Voor wat betreft de vaste formatie zal de groei vooral plaatsvinden in de sfeer van het onderzoek. In de variabele formatie valt groei te voorzien door een toename van de archivering van datasets op stuksbasis, dat wil zeggen tegen een vergoeding per te archiveren bestand. Voorwaarde voor het heffen van een bijdrage voor het beheer van datasets is dat er een verplichting voor het deponeren van data bestaat 8. Ook zullen steeds meer aan publicaties gekoppelde datasets en verrijkte publicaties, die onderdeel zijn van een applicatie, worden beheerd. Ook daarvoor zal een vergoeding noodzakelijk zijn. Voor dit type archivering zullen zoveel medewerkers worden aangesteld als gefinancierd kunnen worden uit de stuksvergoeding. Gestreefd wordt daarnaast naar een groei van de projectomvang en dus van het aantal projectmedewerkers. Toch zal die groei in de eerste jaren geen gelijke tred houden met die van het gehele instituut, vooral omdat DANS eerst een naam moet opbouwen als projectpartner buiten de humaniora en sociale wetenschappen. Voor de totale personeelsbezetting betekent de verbreding van DANS op termijn een verdubbeling tot verdrievoudiging van huidige omvang. Die uitbreiding zal stapsgewijs verlopen, in een tempo dat is afgestemd op dat van de groeiende vraag naar DANSdiensten. 12. Budget: kosten en financiering Het stijgende niveau van activiteiten en de daarbij behorende uitbreiding van de formatie, in een tempo overigens dat door de vraag zal worden gedicteerd, brengen natuurlijk 8 Een dergelijke verplichting bestaat al voor de z.g. Malta-archeologie en voor door NWO-GW en MaGW gefinancierde projecten. 12

13 gevolgen mee voor de geraamde kosten en de benodigde inkomsten om die te dekken. Er wordt gerekend op een verdubbeling tot verdrievoudiging van het budget van DANS. De uitgaven voor datacontracten zullen ongeveer gelijk blijven maar de variabele kosten, voor de hiervoor genoemde stuks-archivering, verdrievoudigen in de eerstkomende jaren om vervolgens door te stijgen in het tempo waarin datasets worden aangeboden. Deze laatste kosten zullen worden geneutraliseerd door gelijke opbrengsten omdat ze door de onderzoekers worden meebegroot in hun projectvoorstellen. De projectkosten, die uit de aard van hun karakter zullen worden gedekt door projectopbrengsten, verdubbelen. Voor de financiering vormen de huidige bijdragen van de KNAW en NWO het uitgangspunt. Om de rol van DANS als voortrekker voor het gebied wetenschap in de NCDD te realiseren, is het ministerie van OCW om een extra bijdrage van 2 mln. op jaarbasis gevraagd. De KNAW financiert aanvullend een deel van de infrastructuur gericht op de koppeling van publicaties, data en onderzoeksinformatie. Een deel van de researchinspanningen wordt gefinancierd uit het door de KNAW in te stellen programma voor Computational Humanities. Van NWO wordt een extra investering gevraagd om de dienstverlening voor nieuwe gebieden uit te werken en te ontwikkelen en om Open Access tot data (gekoppeld aan publicaties) te realiseren. Voor de DANS-taken op het gebied van gezondheidsdata/epidemiologie wordt een beroep gedaan op ZonMw/Ministerie VWS. Een bijdrage voor de archivering van datasets uit de technische wetenschappen zal deels moeten worden gedekt door dit veld. 13. Vervolgstappen De inhoud van deze notitie wordt op hoofdlijnen gesteund door de Wetenschappelijke Adviesraad en de Stuurgroep van DANS. Met instemming van KNAW en NWO, is de volgende stap om het plan nader uit te werken, waarbij in ieder geval de belangrijkste spelers en vakgebieden worden geconsulteerd. Ook de kosten en financieringsmogelijkheden zullen nader in kaart worden gebracht, alsmede de gewenste organisatorische en bestuurlijke structuur. Hiermee is inmiddels een begin gemaakt. DANS hoopt in het najaar een uitgewerkte strategienota te presenteren met daarbij een uitvoeringsplan, een onderzoeksplan en een nieuw communicatieplan voor de periode Eind 2010 vindt ook een review van DANS plaats door een externe visitatiecommissie, waarbij naast de resultaten van de eerste vijf jaar ook de nieuwe plannen ter beoordeling zullen worden voorgelegd. 13

14 Bijlage 1: Conclusies uit het NCDD rapport Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid: Inputnotitie sector wetenschap (door René van Horik - 1 juli 2009) [...] In Nederland [zijn] maar weinig organisaties en initiatieven op het gebied van de digitale archivering van onderzoeksdata die ervoor zorgen dat na afloop van een project de onderzoeksdata duurzaam worden gearchiveerd. Daar staat tegenover dat er een grote heterogene data-infrastructuur is ontstaan die vele vormen van dataverwerking en -beheer mogelijk maken. De inrichting en aanpak van deze infrastructuur is enerzijds sterk disciplinegericht en anderzijds gebaseerd op bestaande organisaties die een rol spelen in het wetenschapsbedrijf. Het is belangrijk dat wetenschappers als domeindeskundigen betrokken worden bij het inrichten van een optimale duurzame data-infrastructuur. Ook is specifieke kennis vereist op het gebied van data-archivering, bijvoorbeeld op het gebied van auteursrecht, Open Access, open standaarden en repository systemen. Er bestaat een aantal toetsingskaders, waaronder het Data Seal of Approval dat als leidraad kan dienen bij het inrichten van een bewaarplaats voor digitale wetenschappelijke objecten. [...] Digitale data in de wetenschap hebben vele verschijningsvormen. Het meest duidelijk zijn de wetenschappelijke publicaties en octrooien en patenten, waarvoor inmiddels databewaarplaatsen zijn ingericht. Ook voor de archivering van datasets die het resultaat zijn van afgesloten onderzoek in de geestes- en sociale wetenschappen is een data-archief opgezet. Maar daarnaast bestaat er nog een groot aantal andere soorten wetenschappelijke dataobjecten, waarvan de aard, waarde en vereiste duurzaamheid nog niet eenduidig is vast te stellen. Nader onderzoek is nodig om een goede classificatie te verkrijgen van digitale dataobjecten die een rol spelen in het wetenschapsbedrijf. Uiteraard dient dit te gebeuren in de vorm van een samenwerking tussen wetenschappers, informatiekundigen en archiefspecialisten. Het is aan te bevelen een werkgroep op te richten die onderzoekt welke soorten digitale onderzoeksobjecten een rol spelen bij wetenschappelijk onderzoek. Op basis van deze classificatie kan bepaald worden welke objecten duurzaam bewaard moeten worden. Vervolgens dient dan vastgesteld te worden op welke wijze deze bewaring het beste georganiseerd kan worden. Er zijn inmiddels toetsingskaders beschikbaar om deze werkzaamheden uit te voeren. Binnen de wetenschap speelt de informatietechnologie een grote rol. De wetenschapper verwacht toegang te hebben via internet tot alle voor het vakgebied relevante wetenschappelijke literatuur en databanken met essentiële onderzoeksdata. De analyse-, simulatie-, en visualisatiesoftware van onderzoeksdata wordt steeds 14

15 geavanceerder en biedt de onderzoeker gereedschap om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen. De financiers van het wetenschappelijk onderzoek realiseren zich in toenemende mate dat de duurzaamheid van de data en tools van belang is. Maar een eenduidige visie en strategie op de langetermijn bewaring van onderzoeksdata bestaat er alleen op het gebied van digitale publicaties en voor een aantal disciplinegebonden wetenschappelijke datasets. Het vastleggen van selectiecriteria van dataobjecten die in aanmerking komen voor bewaring dient per wetenschappelijke discipline verder uitgewerkt te worden. Gezien de groei van het aantal digitale objecten is het niet mogelijk ze allemaal te archiveren. De opslagcapaciteit van onderzoeksdata groeit, maar de kosten hiervoor bedragen een fractie van de totale kosten voor digitale duurzaamheid. Het beheer van de onderzoeksdata is aanzienlijk duurder. Hieronder vallen kosten voor documentatie, beschikbaarstelling, kwaliteitscontrole en verwerking. De financiers van wetenschappelijk onderzoek zijn bij uitstek de partij die sturend kan optreden bij het verbeteren van de duurzaamheid van de wetenschappelijke data-infrastructuur door wetenschappers te verplichten data goed te documenteren en over te dragen aan een duurzame bewaarplaats. Ook onderzoeksprogramma s en thema s dienen aandacht te schenken aan de langetermijn bewaring van en toegang tot de onderzoeksdata die het resultaat zijn van deze projecten. De wetenschap dient meer erkenning te geven aan activiteiten rondom het maken, beheren en de beschikbaarstelling van onderzoeksdata. Van oudsher gaat de meeste wetenschappelijke erkenning uit naar de publicatie. Door ook professionele erkenning te krijgen voor bijdragen aan de data-infrastructuur, neemt de waarde van onderzoeksdata toe, waardoor er ook meer aandacht zal zijn voor de duurzame archivering van de onderzoeksdata. Met name binnen de exacte wetenschappen is het vaak vanzelfsprekend om onderzoeksdata te hergebruiken, maar bij een aantal wetenschapsgebieden wordt nog onvoldoende gekeken of bestaande onderzoeksbestanden hergebruikt kunnen worden. De bestaande beloningsinitiatieven om dit hergebruik te stimuleren dienen gecontinueerd en uitgebreid te worden. Scholing en training op het gebied van de aanleg en het (her)gebruik van onderzoeksdata is van belang om ervoor te zorgen dat wetenschappers ook daadwerkelijk meewerken aan de realisering van een duurzame data-infrastructuur. Hierbij is internationale afstemming van groot belang. Bij alle hierboven genoemde aanbevelingen is het van belang dat deze in samenwerking met alle betrokkenen wordt uitgevoerd. Een goede vorm om dit te organiseren zou kunnen 15

16 zijn in de vorm van werkgroepen die een aantal deelaspecten nader uitwerken, bijvoorbeeld op het gebied van financieringsmodellen, metadata-standaarden en datacuratie-tools. Op een aantal terreinen is al een begin gemaakt met dit overleg. 16

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 Data Archiving and Networked Services De Praktijk: licenties van DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 DANS is een instituut van KNAW en NWO Wat is DANS?

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Data-notitie DANS versie

Data-notitie DANS versie Data-notitie DANS versie 2.0 10-2-2017 Over DANS DANS Data Archiving and Networked Services, is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

Formulier Datamanagementplan

Formulier Datamanagementplan Formulier Datamanagementplan NWO is in 2015 gestart met een pilot Datamanagement. Tijdens deze pilot vraagt NWO onderzoekers met toegekende onderzoeksprojecten onderstaand datamanagementplan in te dienen.

Nadere informatie

Een Visie op Datamanagement

Een Visie op Datamanagement Een Visie op Ron Dekker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Persoonlijke noot Eigen ervaringen: goede kennis van de data nodig om alle valkuilen te omzeilen. het is veel werk van een

Nadere informatie

Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland

Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland Ana van Meegen, Vrije Universiteit Leon Osinski, TU Eindhoven Henk van den Hoogen, Universiteit Maastricht Maarten van

Nadere informatie

Gegevens over volksgezondheid zijn essentieel voor beleid en wetenschappelijk

Gegevens over volksgezondheid zijn essentieel voor beleid en wetenschappelijk Samenvatting Effectief volksgezondheidsbeleid en succesvol wetenschappelijk volkgezondheidsonderzoek zijn beide afhankelijk van gegevens over de Nederlandse volksgezondheid. Op dit moment laat de beschikbaarheid

Nadere informatie

Samen data delen. Samenvatting strategienota DANS 2015-2020

Samen data delen. Samenvatting strategienota DANS 2015-2020 Samen data delen Samenvatting strategienota DANS 2015-2020 Maximale toegankelijkheid van data is dienstbaar aan de bij uitstek wetenschappelijke werkwijze waarbij onderzoekers elkaars bevindingen toetsen

Nadere informatie

Dataveiligheid bij DANS

Dataveiligheid bij DANS Data Archiving and Networked Services Dataveiligheid bij DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker DANS SIG Research Data bijeenkomst over dataveiligheid Utrecht 27 november 2013 27-11-2013 DANS is een instituut

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens

Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens Samenvatting Strategienota DANS 2011-2015 2011 Data Archiving and Networked Services (DANS) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor

Nadere informatie

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag 1. Data verzamelen en analyseren a. Hergebruik e/o koppelen; nieuwe data verzamelen b. Gevoelige gegevens beschermen c. Kwaliteit van de data d. ICT standaarden,

Nadere informatie

Bazaar Informatievoorziening in de zorg

Bazaar Informatievoorziening in de zorg Bazaar Informatievoorziening in de zorg Dinsdag 28 januari 2014 Toegang tot Data #TTD Datamanagement en hergebruik van data Bazaar 28-1-2014: Hoe zorgen we samen voor een betere en duurzame informatievoorziening

Nadere informatie

Datanotitie Meertens Instituut

Datanotitie Meertens Instituut Datanotitie Meertens Instituut februari 2012 Hans Bennis (directeur) Marc Kemps Snijders (hoofd Technische Ontwikkeling) Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties) I Onderzoeksdata Inleiding Binnen

Nadere informatie

Toekomst voor ons digitaal geheugen

Toekomst voor ons digitaal geheugen Toekomst voor ons digitaal geheugen De nationale verkenning digitale duurzaamheid Inge Angevaare coördinator, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid ICTU Kennislab, 17 juni 2009 Indeling Algemene introductie

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Datamanagementplan voor wetenschappelijk onderzoek

Datamanagementplan voor wetenschappelijk onderzoek Datamanagementplan voor wetenschappelijk onderzoek september 2015 Introductie Onderzoeksdata zijn waardevol. Ze spelen een steeds grotere rol in de wetenschap en dienen goed beheerd te worden om hergebruik

Nadere informatie

Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw

Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw Data Archiving and Networked Services Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw Marjan Grootveld Masterclass Research Data Management, 4 april 2014 DANS

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Digitale archivering en samenwerking in Nederland De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator BOM VL workshop Brussel, 24 april 2009 Ontstaan Eerste gesprekken 2007 vanuit de

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Data Archiving and Networked Services Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Presentatie resultaten Kees Waterman 16 februari 2012 DANS is een instituut van KNAW

Nadere informatie

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen 2012-2015 Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Samen data delen. Strategienota DANS 2015-2020 >>>

Samen data delen. Strategienota DANS 2015-2020 >>> Samen data delen Strategienota DANS 2015-2020 >>> Samen data delen Strategienota DANS 2015-2020 Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Aandachtspunten en toelichtingen bij de verschillende artikelen zijn schuin gedrukt. A. Definities en uitgangspunten 1. Deze regeling is bedoeld als universitair

Nadere informatie

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappijen Gedragswetenschappen >>> NWO-DANS

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

Data Archiving and Networked Services

Data Archiving and Networked Services Data Archiving and Networked Services Jaarverslag 2011 Inhoud Missie en werkgebied 3 Meerjarenstrategie 4 Het jaar 2011 5 Stand van zaken 6 DANS outreach activiteiten 9 2011-2015 2011 1 januari 14 januari

Nadere informatie

Thema 1: Internationale data-infrastructuur

Thema 1: Internationale data-infrastructuur Thema 1: Internationale data-infrastructuur Belangrijkste knelpunten (gebaseerd op Visietekst) bij het inrichten van een e-depot als knooppunt in een internationaal infrastructuurnetwerk: 1. Is het nodig

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk

Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk Het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata door sociologen in Nederland Beau Oldenburg >>> Integriteit en duurzaamheid

Nadere informatie

SURFfoundation eigenaarschap van data. hoe gaan we dit regelen?

SURFfoundation eigenaarschap van data. hoe gaan we dit regelen? SURFfoundation eigenaarschap van data hoe gaan we dit regelen? Proces naar duurzame opslag van onderzoeksdata voor blijvende toegankelijkheid Verzamelen Opslaan Archiveren Data librarians Bestuurders Onderzoekers

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Verslag Expertbijeenkomst. SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten

Verslag Expertbijeenkomst. SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten Verslag Expertbijeenkomst SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten 1 Inleiding Dit document is een beknopt verslag van de expertbijeenkomst gehouden in het kader van het project Waardevolle data

Nadere informatie

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara)

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara) Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management Ingeborg Verheul (SURFsara) Agenda Research Data Netherlands (RDNL) SURFsara Landelijk Coördinatiepunt Research

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS >>> Het onderstaande is een toelichting op de licentie-overeenkomst die altijd wordt afgesloten met DANS wanneer een dataset in EASY wordt gedeponeerd. Door

Nadere informatie

Stand van zaken en perspectieven

Stand van zaken en perspectieven Stand van zaken en perspectieven Beleidsplan NARCIS 2015 2018 >>> Stand van zaken en perspectieven Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Data Archiving and Networked Services (DANS) Jaarverslag 2006. Den Haag, 2008 (elektronische versie) JAARVerslag 2006 1

Data Archiving and Networked Services (DANS) Jaarverslag 2006. Den Haag, 2008 (elektronische versie) JAARVerslag 2006 1 Data Archiving and Networked Services (DANS) Jaarverslag 26 Den Haag, 28 (elektronische versie) JAARVerslag 26 1 Inhoud 1 Uitbouw en verdere inrichting van het DANScentrum 3 2 Opzetten en aanpassen van

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

Fair Open Access Open Library of Humanities

Fair Open Access Open Library of Humanities Fair Open Access Open Library of Humanities Utrecht, 27 September 2016 drs. Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing Goud Open Access PUBLICATIES DIRECT EN ZONDER BEPERKINGEN GRATIS TOEGANKELIJK

Nadere informatie

Integriteit van Wetenschap

Integriteit van Wetenschap Integriteit van Wetenschap Een verkenning naar aanleiding van het bezoek van de Dutch Association for Institutional Research 2 juli 2014 Prof.dr. J.W.A. Smit Dutch Association for Institutional Research

Nadere informatie

Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo

Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo Laurents Sesink / Fieke Schoots UKB wg dm 30-04-2015 3 Trends waarop UL als organisatie wil anticiperen Data intensief onderzoek: Onderzoekers

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Management samenvatting inventarisatie Research support UT. Achtergrond

Management samenvatting inventarisatie Research support UT. Achtergrond Management samenvatting inventarisatie Research support UT Achtergrond Research support omvat alle ondersteuning gedurende het hele onderzoeksproces. Dat wil zeggen van het ontwikkelen van nieuwe ideeën,

Nadere informatie

Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap

Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap Overzicht per indicator: 1. Mondiale top-5 positie op basis van citatiescores Het relatief aantal verkregen citaties, genormeerd op veldgemiddelde

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

DANS Data Archiving and Networked Services Postbus 93067 2509 AB Den Haag T 070 3494450 F 070 3494451 info@dans.knaw.nl www.dans.knaw.

DANS Data Archiving and Networked Services Postbus 93067 2509 AB Den Haag T 070 3494450 F 070 3494451 info@dans.knaw.nl www.dans.knaw. 2008 2009 DANS Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing zoals vastgelegd in de Creative Commons licentie. [Naamsvermelding NietCommercieel-Gelijkdelen]

Nadere informatie

Aan de slag met webarchivering

Aan de slag met webarchivering Aan de slag met webarchivering Een checklist voor het starten met webarchivering Deze checklist is door de NCDD (Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid) gemaakt ten behoeve van de workshop aan de slag

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 15 november 2013 Betreft Open Access van publicaties Onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst Toetsingscommissie Ethiek Pedagogische Wetenschappen

Vragenlijst Toetsingscommissie Ethiek Pedagogische Wetenschappen Vragenlijst Toetsingscommissie Ethiek Pedagogische Wetenschappen Titel onderzoek*: Naam aanvrager(s): Postadres: E-mail: * De commissie vergadert 6x per jaar. Een toetsingsverzoek dient ten minste 14 dagen

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Het duurzaam

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

UBL Frontoffice Datamanagement : Werkprocessen, taakverdeling, kennisniveau s

UBL Frontoffice Datamanagement : Werkprocessen, taakverdeling, kennisniveau s UBL Frontoffice Datamanagement : Werkprocessen, taakverdeling, kennisniveau s RDM :inrichting FO & BO Surfacademy Masterclass 22 april 2013 Fieke Schoots Universitaire Bibliotheken Leiden 1 organisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum

Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Verslag presentaties Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Inleiding RDM Redenen voor aandacht voor datamanagement: Ethiek. Codes of conduct. Commissie Schuyt.Reacties

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

2. Vraag: Is het waar dat u niet weet welke hoogleraren worden uitgeleend door bedrijven omdat die informatie niet in de jaarverslagen staat?

2. Vraag: Is het waar dat u niet weet welke hoogleraren worden uitgeleend door bedrijven omdat die informatie niet in de jaarverslagen staat? 1. Vraag: Wat is uw oordeel over het bericht Niemand zegt te weten hoeveel de profs bijverdienen, waaruit blijkt dat 1200 hoogleraren door derden worden betaald, ondermeer door bedrijven, kerken, patiëntenclubs,

Nadere informatie

De onderzoeksdatainfrastructuur

De onderzoeksdatainfrastructuur ! Data Archiving and Networked Services De onderzoeksdatainfrastructuur in Nederland Jan-Willem Boiten (CTMM-TraIT) en Marjan Grootveld (DANS) Landelijke datamanagementdag 10-09-2014 DANS is een instituut

Nadere informatie

Research data management in een academisch ziekenhuis

Research data management in een academisch ziekenhuis Research data management in een academisch ziekenhuis 9 november 2016 Rudy Scholte, Hoofd data management Clinical Research Unit Academisch Medisch Centrum r.a.scholte@amc.nl Research data management Onderzoek

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

samenvatting De KNAW heeft hiertoe een commissie ingesteld met de opdracht:

samenvatting De KNAW heeft hiertoe een commissie ingesteld met de opdracht: samenvatting Informaticaonderzoek en de resultaten ervan hebben grote invloed op de samenleving. Het is daarom vanzelfsprekend dat zowel de maatschappij als onderzoeksfinanciers steeds meer een gedegen

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Inputnotitie sector wetenschap

Inputnotitie sector wetenschap Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid Inputnotitie sector wetenschap René van Horik/DANS Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid 1 juli 2009 Dit document vormt een inputnotitie bij het rapport Toekomst

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 3 oktober 2007 OWB/FO/07/ augustus 2007

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 3 oktober 2007 OWB/FO/07/ augustus 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 3 oktober 2007 OWB/FO/07/32649 Uw brief van 30 augustus 2007 Uw kenmerk 2060724160 Onderwerp

Nadere informatie

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie

Nadere informatie

data voer voor psychologen?

data voer voor psychologen? data voer voor psychologen? data voer voor psychologen? i ii dans studies in digital archiving 4 Data Voer voor psychologen? Archivering, beschikbaarstelling en hergebruik van onderzoeksdata in de psychologie

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Blootstelling aan elektromagnetische velden die afkomstig zijn van apparatuur voor mobiele telecommunicatie is in toenemende mate een bron van zorg in de maatschappij.

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

Samenvatting. Literatuuronderzoek. Waardevolle data & diensten

Samenvatting. Literatuuronderzoek. Waardevolle data & diensten TU Delft Library Samenvatting Literatuuronderzoek Waardevolle data & diensten Auteur(s) J.W. de Lange, A. Princic, J.P. Rombouts Datum 19 maart 2009 Versie 0.4 Status O SURF Share WP6 Waardevolle data

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek

Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek Informatie voor onderzoekers en andere betrokkenen Aids Fonds Keizersgracht 392 1016 GB Amsterdam Contactpersoon Marein de Jong, Irene Keizer Titel Beleidsadvies

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie