De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining"

Transcriptie

1 De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining Toegepast op invoeraangiften bij de Douane P.A.W. Jolen Tilburg, december 2006 Faculteit der Economische Bedrijfswetenschappen Departement Informatiemanagement

2 De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining Toegepast op invoeraangiften bij de Douane Afstudeerscriptie Informatiemanagement Universiteit van Tilburg Uitgevoerd bij het Douane Informatiecentrum te Rotterdam in opdracht van PROTECT Auteur: P.A.W. Jolen Anr: Begeleider Universiteit van Tilburg: Begeleider Douane Informatiecentrum: M. Jeusfeld R. Geerts H. Knoester Examencommissie: M. Jeusfeld B.W.M. Bettonvil I

3 II

4 Managementsamenvatting In dit onderzoek is getracht een antwoord te vinden op de vraag hoe domeinkennis kan worden geïntegreerd in data mining modellen. Het onderzoek is verricht bij het Douane Informatiecentrum te Rotterdam. De uiteindelijke onderzoeksvraag is toegepast op de situatie bij de Douane. Het betreft invoeraangiften uit De Douane beoordeelt aan de hand van de gegevens op de ingediende aangifte of deze mogelijk foutief is. Deze verdeling in goed (conform) en fout (niet conform) is een klassiek classificatieprobleem. De onderzoeksvraag luidt vervolgens: Hoe kan de Douane, door een combinatie van domeinkennis en data mining technieken, tot een betere classificatie van aangiften komen? De primaire selectie van de aangiften wordt automatisch gedaan middels een selectiesysteem. Dit systeem is opgebouwd uit regels (business rules, profielen: IF- THEN) waar de aangiften doorheen worden geleid. Dit systeem vertegenwoordigt de domeinkennis binnen de Douane. Hierna volgt nog een handmatige beoordeling van de aangifte, hier wordt beslist of er daadwerkelijk tot controle wordt overgegaan. Als eerste is onderzocht of de profielen overeenkomen met regels die voorkomen uit een analyse met behulp van data mining technieken. Er is geconstateerd dat maar met een beperkt deel van de beschikbare data een vergelijking gemaakt kan worden. Tevens bleek het lastig te achterhalen welk profiel verantwoordelijk was voor een controle. Uit dit deelonderzoek kan worden geconcludeerd dat er voldoende mogelijkheid is om de profielen te verbeteren door gebruik te maken van data mining technieken. Hiernaast is in de vorm van een casestudy bepaald welke techniek het best geschikt is voor gebruik binnen de Douane. Ook is data mining opgenomen in het risicoanalyse proces. Drie classificatietechnieken zijn gebruikt, te weten beslisbomen, neurale netwerken en logistische regressie. Een vereiste is dat de modellen kunnen worden omgezet in profielen. Dit leidt ertoe dat, ondanks dat het logistische regressie model het best classificeert, beslisbomen het meest geschikt zijn voor gebruik in het risicoanalyse proces. De risicoanalyse bestaat uit verschillende stappen. Voor een goede analyse met behulp van data mining technieken is het van groot belang dat er een nauwe samenwerking is met de domeinexperts. Het probleemgebied moet goed afgebakend worden en de data moet in de juiste vorm gegoten worden. Ook de resultaten van de analyse worden besproken met de domeinexperts, met als doel een degelijke risicoafdekking te bewerkstelligen. Er zijn nog enkele andere zaken naar voren gekomen bij dit onderzoek. De beschikbaarheid én vorm van de data bijvoorbeeld. Deze kan nog volop verbeterd worden. Een groot voordeel van analyse met behulp van data mining technieken is dat het vele malen sneller gaat dan op de huidige manier en dat er effectiever gecontroleerd kan worden. III

5 Voorwoord Voor u ligt de scriptie De verbetering van geaccumuleerde classificatieregels met data mining toegepast op invoeraangiften bij de Douane. Dit is het resultaat van mijn afstudeerstage bij het Douane Informatiecentrum (DIC) te Rotterdam. Deze scriptie markeert het eindpunt van de studie Informatiemanagement aan de Universiteit van Tilburg. Zowel voor mij als het DIC was de stage een nieuwe ervaring. Voor mij was het zaak de opgedane kennis in de praktijk te brengen om succesvol af te kunnen studeren. Wat wil zeggen: uit de boeken en het echte werk in! Ik moet zeggen dat het me goed is bevallen. Het is een zeer leerzame ervaring geweest. En dat geldt denk ik niet alleen voor mij. Het DIC was namelijk niet bekend met afstudeerders. In het begin liepen sommige zaken daarom af en toe wat stroef, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, getuige deze scriptie. Mede door ieders bereidheid een helpende hand te bieden. Mijn vragen over van alles en nog wat werden graag beantwoord, waarvoor mijn dank. Dit was, zeker in het begin, nodig ook. Ik had al wel een idee van de Douane, maar als je er middenin zit merk je pas hoe groot en complex alles is. Er zijn een aantal mensen die ik in het bijzonder wil bedanken voor hun hulp. Ten eerste mijn begeleider van de Universiteit, Manfred Jeusfeld, hij heeft me regelmatig geholpen op het goede spoor te blijven. Ook de begeleiders vanuit de Douane, Henk Knoester en Rob Geerts, ben ik dank verschuldigd. Henk voor de data mining technische hulp en Rob voor alles er omheen. Rob s kennis van de organisatie is van grote waarde gebleken voor mijn begrip van alle processen. Tevens een woord van dank richting Emiel Caron, hij was het aanspreekpunt vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft vaak goede kritieken geleverd op mijn werk. Vanwege het feit dat mij ongelimiteerde toegang tot zeer gevoelige informatie is verstrekt hiervoor heb ik een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen- zijn er twee versies van deze scriptie geproduceerd. Één volledige versie, die alleen voor intern gebruik bij de Douane bestemd is, en een gecensureerde versie, waar de gevoelige informatie uitgefilterd is. Voor u ligt de gecensureerde versie. Hieruit zijn alle namen van de Douanemedewerkers verwijderd of onherleidbaar gemaakt. Tevens zijn de goederencodes van de geanalyseerde probleemgebieden gecensureerd. Pieter Jolen, December, 2006 IV

6 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... III Voorwoord...IV Inhoudsopgave...V Hoofdstuk 1 Achtergrond en probleemstelling Achtergrond Korte beschrijving van de Douane Onderzoeksvraag en subvragen Onderzoeksvraag Subvragen Wetenschappelijke relevantie Bedrijfskundige relevantie Onderzoeksmethode Opzet van de scriptie Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Douane Inleiding Rechtshandhavingmodel Douane Douane Sagitta Invoer Inleiding Risicodatabase Risicokennisgroepen Douane Informatieafdelingen Profielbeheer Selectie Regiekamer + Controle Beschikbare data Beschrijving aanwezige data Herkomst data Gecorrigeerde data Data mining bij de Douane Inleiding Proof of concept Douane Sagitta Invoer Proof of concept Douane Sagitta Uitvoer Huidige data mining activiteiten Conclusie Hoofdstuk 3 Data mining en domeinkennis Inleiding Data mining Inleiding Classificatie Data preparatie Data mining technieken Beslisbomen Logistische regressie Neurale netwerken Overfitting Classificatietabellen Domeinkennis Vergelijkbare onderzoeken Conclusie V

7 Hoofdstuk 4 Profielen valideren Inleiding Data preparatie Data cleaning Data integratie en transformatie Data reductie Afleiden van regels Vergelijking profielen en regels Tweede validatie Verbeteringen Conclusie Hoofdstuk 5 Casestudy druiven Inleiding Probleemgebied casestudy Analyse Data preparatie Beslisboom Neuraal netwerk Logistische regressie Vergelijking modellen Terugkoppeling Conclusie Hoofdstuk 6 Data mining in het risicoanalyseproces Inleiding Verschillende stages risicoafdekking Procesbeschrijving met data mining Conclusie Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Literatuuropgave Referenties Geraadpleegde overheidsstukken Figuren- en tabellenlijst Afkortingenlijst Bijlage I I.1 Achtergrondinformatie Douane I.1.1 Algemene taken Douane I.1.2 Douane Informatiecentrum I.1.3 Douane Informatieafdelingen I.1.4 Risicokennisgroepen I.1.5 Risicodatabase I.1.6 Goederencodes I.2 Kolombeschrijving DSI I.3 Betekenis symbolen I.3a Aangifteprocedure I.3b Aangiftesymbool I.3c Landen van verzending/oorsprong/herkomst I.3d Leveringscondities I.3e Gevraagde regeling I.3f Voorafgaande regeling I.3g Vrijstellingsregeling VI

8 Bijlage II II.1 Data preparatie Bijlage III III.1 Kengetallen geselecteerde goederen III.2 Gebruik van training, validatie en test set in SAS EM III.3 Gecorrigeerde goederencodes per goed III.4 Profielen en regels per goederencode III.5 Classificatietabellen per goederencode Bijlage IV IV.1 Kengetallen druiven IV.2 Classificatietabellen beslisbomen IV.3 Classificatietabellen neurale netwerken IV.4 Frequentietabel per variabele IV.5 Afgeleid logistisch regressie model IV.6 Classificatietabellen logistische regressie modellen Bijlage V V.1 Overzicht van het gebruik van domeinkennis in een data mining project Bijlage VI VI.1 Gespreksverslagen VI.1a Gespreksverslag Risicodatabase VI.1b Gespreksverslag Profielbeheer VI.1c Gespreksverslag risicokennisgroep VI.1d Gespreksverslag Douane Informatieafdeling VI.1e Gespreksverslag domeinexperts VI.1f Gespreksverslag druiven case VII

9 The greatest obstacle to discovery is not ignorance - it is the illusion of knowledge (Daniel J. Boorstin ) VIII

10 Achtergrond en probleemstelling Hoofdstuk 1 Achtergrond en probleemstelling 1.1 Achtergrond Dit onderzoek is onderdeel van een subproject van het TRANSUMO 1 (Transition to Sustainable Mobility) project PROTECTT2 (Protecting people, planet and profit) genaamd Threat analysis in global supply chains. In dit subproject wordt gekeken naar technieken om verdachte activiteiten te ontdekken door gebruik te maken van aanwezige data in informatiesystemen voor vrachtvervoer. Ook wordt gezocht naar technieken om uit andere informatiebronnen mogelijk verdachte activiteiten te ontdekken. Meer specifiek heeft PROTECT zich als doel gesteld om technieken voor Business Intelligence te evalueren, te ontwikkelen en toe te passen ten behoeve van logistieke informatiesystemen gebaseerd op (risico)profielen. Mijn onderzoek is een onderdeel van een lopend onderzoeksprogramma genaamd The integration of data mining models with domain knowledge for business decision-making. Dit programma maakt deel uit van het RSM 3 Erasmus Universiteit Rotterdam 4 onderzoeksprogramma in logistiek en informatiesystemen. De Erasmus Universiteit Rotterdam en PROTECT zijn een samenwerking aangegaan op dit onderzoeksgebied. Het onderzoek is verricht bij het Douane informatiecentrum (DIC) in Rotterdam. Het DIC is onderdeel van de Nederlandse Douane en heeft als taak de Douane te voorzien in haar informatiebehoeften. Hiervoor is onder andere een data mining groep ingesteld. Deze heeft in 2005 de proof-of-concept fase afgerond. Data mining is nu ook een middel om in de informatiebehoeften van de organisatie te voorzien. Jaarlijks komen er miljoenen containers de haven van Rotterdam binnen. De Douane verzamelt de aangiftegegevens van deze containers. Aan de hand van die gegevens wordt bepaald of een container verdacht of niet verdacht is, er moet dus een classificatie probleem worden opgelost. Dit proces is deels geautomatiseerd, een ander deel gebeurd nog handmatig. Door dit proces te optimaliseren kan veel tijd en geld bespaard worden. 1.2 Korte beschrijving van de Douane De Douane maakt onder andere gebruik van een informatiesysteem genaamd Douane Sagitta Invoer (DSI). Dit systeem bestaat uit verschillende onderdelen: aangifteregistratie van de goederen, risicoanalyse en selectie. De selectie wordt gedaan door een module in DSI. Hierin staan de zogenaamde risicoprofielen 5. Deze zijn bepaald met behulp van interviews met selecteurs en andere experts. De Douane gebruikt de risicoprofielen om een kwantitatieve risico-index aan een bepaalde aangifte te geven. Wanneer de risico-index een drempelwaarde overschrijdt krijgt de selecteur hiervan bericht. Hij beoordeeld dan of de risico-index terecht is en of er tot inspectie overgegaan moet worden. Inspectie kan een fysieke controle inhouden, bijvoorbeeld een containerscan, maar ook een administratieve controle behoort tot de mogelijkheden. Bovenstaande wordt weergegeven in figuur zie 2 zie 3 zie 4 zie 5 Een risicoprofiel is een IF-THEN regel. Synoniemen hiervoor zijn o.a. profiel, (beslis)regels, classificatieregels, business rules. In dit verslag worden deze bewoordingen door elkaar gebruikt

11 Achtergrond en probleemstelling Verdachte aangiften aangiften Selectie door selecteur Controle Invoer aangiften Selectie op basis van profielen Administratieve afhandeling Administratieve afhandeling aangiften Figuur 1-1 Aangifteregistratie, -analyse en -selectie 1.3 Onderzoeksvraag en subvragen Onderzoeksvraag Mijn onderzoek valt binnen het onderzoeksgebied Business Intelligence. Dit kan worden omschreven als het proces om gegevens om te zetten in informatie, die dan tot kennis leidt. Ik richt me hierbij op data mining. Er bestaan verschillende definities voor data mining, dit is een algemene: data mining is het onderzoeksveld waarbij getracht wordt om op een geautomatiseerde manier patronen en relaties te ontdekken in grote hoeveelheden gegevens [de Rijke, 2006]. Een aspect dat nauw gerelateerd is aan data mining is domeinkennis. Domeinkennis kan worden omschreven als kennis die niet expliciet is benoemd in een database. Over het algemeen wordt domeinkennis gebruikt om de effectiviteit en de efficiency van een data mining model te vergroten. Een andere reden is dat door gebruik te maken van deze kennis transparantie van het data mining model vergroot wordt. De combinatie van domeinkennis en data mining technieken toegepast op de omgeving waarbinnen de Douane werkt leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan de Douane, door een combinatie van domeinkennis en data mining technieken, tot een betere classificatie van aangiften komen? Subvragen Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn een aantal subvragen opgesteld. Deze zijn onder te verdelen in twee delen. Ten eerste het literatuur deel, de beschrijving van domeinkennis en data mining. Ten tweede is er het praktische onderzoek. Deze vragen moeten beantwoord worden om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Literatuur deel (A): (1) Wat is data mining? (2) Welke data mining technieken zijn er? (3) Wat zijn de voor- en nadelen van deze data mining technieken? (4) Welke data mining technieken kunnen business rules als output produceren? (5) Wat is domeinkennis? Praktisch deel (B): (1) Hoe wordt domeinkennis bij de Douane gebruikt? (2) Is er door gebruik te maken van data mining technieken validatie te vinden voor de bestaande profielen? - 2 -

12 Achtergrond en probleemstelling (3) Welke data mining techniek is het best bruikbaar binnen de Douane? (4) Hoe kan data mining worden geïntegreerd in het risicoanalyseproces? 1.4 Wetenschappelijke relevantie In dit onderzoek wordt bekeken hoe domeinkennis het best gecombineerd kan worden met data mining technieken. Data mining technieken zijn over het algemeen data driven, ze kijken alleen naar de data. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van aanwezige kennis in organisaties. Kennis die voor mensen misschien evident is, maar voor een machine niet. Als deze kennis wordt geïntegreerd in een data mining model, kan dit leiden tot betere resultaten. Het doel is dit op een manier te doen die tot de beste resultaten leidt. Wat er wordt verstaan onder de beste is per organisatie verschillend. Bij de Douane gaat het erom aangiften zo goed mogelijk te classificeren in conform en niet conform met de bestaande wet- en regelgeving. 1.5 Bedrijfskundige relevantie Momenteel maakt de Douane voor de classificatie van aangiften gebruik van profielen (business rules). Deze zijn, en worden, opgesteld aan de hand van expertsessies. Wanneer een aangifte als mogelijk verdacht (niet conform) wordt aangemerkt volgt een nadere controle door een zogenaamde selecteur. Deze bekijkt of de profielen werkelijk van toepassing zijn op de betreffende zending. Dit blijkt nogal eens niet het geval te zijn. Er zitten dus onvolkomenheden in de, door mensen opgestelde, profielen. En dit is ook niet vreemd gegeven het feit dat er ontzettend veel gegevens beschikbaar zijn, waarop de profielen gebaseerd zijn. Met behulp van verschillende data mining technieken kunnen ook profielen gegenereerd worden. Een onderdeel van dit onderzoek is de vergelijking tussen de door de Douane opgestelde profielen en de door data mining technieken afgeleide profielen. Hierbij wordt ook gekeken naar een combinatie van beide, i.e. de huidige profielen en de profielen afkomstig uit data mining technieken. Het uiteindelijke doel is om tot een betere classificatie te komen van aangiften. Dit leidt tot besparing van tijd en geld in meerdere opzichten. De selecteurs hebben minder aangiften te behandelen omdat er minder aangiften onterecht als verdacht worden aangewezen. Een gevolg hiervan kan zijn dat de controleteams minder onnodige, tijdrovende en kostbare, controles uitvoeren. 1.6 Onderzoeksmethode Het onderzoek begint met een beschrijving van de Douane organisatie. Deze wordt gemaakt door het combineren van interne Douane informatie -interne stukken zoals stukken op het intranet en overige documenten- en interviews met mensen die op een betreffende relevante afdeling werken. Dit zal worden onderverdeeld in twee delen. Een deel beschrijft de algemene kant van de verschillende afdelingen, dit deel is opgenomen in bijlage I.1. Het andere deel beschrijft hoe de profielen tot stand zijn gekomen. Hierna komt een literatuurstudie naar data mining (technieken) en domeinkennis. Het doel hiervan is om een beschrijving te geven van data mining in het algemeen en de verschillende data mining technieken. Hetzelfde geldt voor domeinkennis. Wat is het, wat heb je eraan en in hoeverre zijn er voorbeelden in de literatuur waar domeinkennis en data mining technieken worden gecombineerd? Vervolgens volgt, middels empirisch onderzoek, de toepassing van de verschillende data mining technieken. Voor de data preparatie en selectie wordt SAS 6 6 zie

13 Achtergrond en probleemstelling Enterprise Guide gebruikt. Het resultaat van de bewerking wordt geladen in SAS Enterprise Miner waar de verschillende modellen gerund worden. Het vergelijken van de modellen gebeurd ook in Enterprise Miner, deze kan grafisch en aan de hand van kengetallen een vergelijking van de gebruikte technieken geven. Hiernaast wordt SPSS gebruikt voor de statistische data mining technieken. 1.7 Opzet van de scriptie Hier volgt een korte beschrijving van de opzet van de scriptie. In Hoofdstuk 2 wordt de Douane organisatie beschreven. Alle afdelingen die met het aangifteproces te maken hebben komen ter sprake. Van iedere afdeling wordt beschreven welke rol zij spelen in het proces en van wie ze afhankelijk zijn. Het geheel is de praktische invulling van werken met domeinkennis bij de Douane. Hoofdstuk 3 beschrijft de theorie omtrent data mining en domeinkennis. Hier wordt uitgebreid ingegaan op data mining. Eerst volgt een beschrijving van wat data mining precies is. Daarna worden de verschillende technieken en de voor- en nadelen van deze technieken beschreven. Verder wordt wat dieper ingegaan op de data mining technieken die gebruikt zijn. Ook wordt er besproken op welke manier de verschillende technieken met elkaar vergeleken kunnen worden. In Hoofdstuk 4 wordt bekeken in hoeverre de bestaande profielen (i.e. de domeinkennis) overeenkomen met regels die zijn afgeleid middels beslisbomen. Hiervoor is eerst preparatie van de data vereist, waarbij een selectie gemaakt wordt op basis van geschiktheid. Na de preparatie worden beslisregels afgeleid, welke worden vergeleken met de bestaande profielen. Hierna worden bestaande profielen als startpunt genomen. Op basis daarvan wordt een data selectie gemaakt. Wederom wordt bekeken in hoeverre er overlap is te vinden. Vervolgens wordt beschreven wat de gevolgen zijn voor de risicoafdekking wanneer de profielen worden bepaald door data mining analyses. In Hoofdstuk 5 wordt de domeinkennis expliciet betrokken bij de data mining technieken. Bekeken zal worden of er significant betere modellen te ontwikkelen zijn wanneer je wel van de kennis gebruik maakt die er vooraf is. Er worden verschillende technieken gebruikt om eveneens te bekijken welke techniek het best geschikt is voor gebruik binnen de Douane. Hoofdstuk 6 behandelt de integratie van data mining in het risicoanalyseproces van de Douane. Hier komt een voorstel ter verbetering in de vorm van een procesbeschrijving uit voort om domeinkennis en data mining zo goed mogelijk te combineren. Er wordt aangegeven waar data mining van waarde is in het gehele proces. Ook wordt de belangrijkheid van domeinkennis per onderdeel van het data mining proces uiteengezet. In dit hoofdstuk wordt ook aangegeven wat de beperkingen zijn in het gebruik van data mining in de omgeving van de Douane. Het afsluitende Hoofdstuk (7) zal een samenvatting geven van de scriptie. De belangrijkste bevindingen worden hier nog eens opgesomd. De aanbevelingen sluiten de scriptie af

14 Beschrijving van de Douane Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Douane 2.1 Inleiding Het vorige hoofdstuk heeft een inleiding gegeven op het onderzoek dat verricht is. De onderzoeksvragen zijn er opgesteld en de context van het onderzoek is beschreven. In dit hoofdstuk wordt de Douane nader beschreven. In bijlage I.1 is achtergrondinformatie opgenomen over de Douane, haar taken en de verschillende afdelingen die een rol spelen bij de risicoafdekking. Deze beschrijving is aan te raden voor mensen die onbekend zijn met de Douane. Ook is in de bijlage, een subparagraaf opgenomen over goederencodes, een identificerende code waar veel mee gewerkt zal worden. In paragraaf 2.2 wordt het rechtshandhavingmodel van de Douane besproken. Dit is de basis van de risicobeheersing. Verder wordt in deze paragraaf een processchema gegeven dat de risicoanalyse weergeeft. Paragraaf 2.3 gaat dieper op een onderdeel van de Douane in, namelijk de aangifte voor in te voeren goederen en de daaraan gekoppelde risico-identificatie, Douane Sagitta Invoer. Van alle afdelingen die een rol spelen in dit proces wordt een beschrijving gegeven. Uiteindelijk zal duidelijk zijn welke rol iedere afdeling heeft in het risico-identificatieproces en hoe de profielen tot stand zijn gekomen. In paragraaf 2.4 volgt een beschrijving van de data waarmee gewerkt zal worden. Paragraaf 2.5 geeft de resultaten van de verschillende proofs of concept die het Douane Informatiecentrum heeft uitgevoerd. Hier is op verschillende datasets gedatamined met als doel het nut van data mining binnen de organisatie aan te tonen. Afsluitend volgt in paragraaf 2.6 een samenvatting/conclusie met de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk. 2.2 Rechtshandhavingmodel Douane Binnen de Belastingdienst wordt risicobeheersing omschreven als een systematische werkwijze gericht op het bestrijden van non-compliance 7. Hiertoe is het noodzakelijk dat de kans op non-compliance in kaart gebracht wordt. Vervolgens moet worden nagegaan hoe dit kan worden ontdekt, en hoe er tegen kan worden opgetreden. Dit is een continu proces, want risico s zijn niet statisch. Het rechtshandhavingmodel Douane (RMD) vormt de basis voor de risicogerichte aanpak. Deze bevat een aantal onderdelen, die samen de leercirkel vormen. Deze is weergegeven in figuur Hiermee wordt aangesloten bij de strategische doelstelling van de Belastingdienst; waarbij ernaar wordt gestreefd dat belastingplichtigen hun (wettelijke) verplichtingen vrijwillig nakomen

15 Beschrijving van de Douane Risicovinding Evaluatie Risicoanalyse Afdekking Voorbereiding Detectie Figuur 2-1 Leercirkel van het RMD De leercirkel kent zes onderdelen. Ieder onderdeel wordt hieronder toegelicht. Risicovinding: de risicovinding kent twee soorten herkomsten. Ten eerste, een ontvangen signaal, dit is een signaal dat men krijgt van bijvoorbeeld een douanemedewerker of de Europese Commissie. Ten tweede zijn er signalen uit eigen analyses. Waarbij het Douane Informatiecentrum (DIC), de Douane Informatieafdelingen (DIA) of de Risicokennisgroepen (RKG) 8 zelf onderzoek doen. Risicoanalyse: risicoanalyse is een systematisch onderzoek aan de hand waarvan wordt beslist of een risico aangepakt moet worden. Dit onderzoek kent drie vragen die beantwoord worden; 1) Is er een theoretisch risico ja/nee? (kan er een risico zijn?); 2) Is er een potentieel risico ja/nee? (komt het risico voor? Zo ja, hoe vaak en wat is de impact?); 3) Is het een relevant risico ja/nee? (wordt het risico aangepakt? En zo ja hoe?) Voorbereiding: Bij de voorbereiding wordt ervoor gezorgd dat het af te dekken risico ook daadwerkelijk afgedekt kan worden. Dit gaat op voor verschillende aspecten, denk aan de vereiste logistiek voor een controleactie en bijvoorbeeld scholing voor de controleurs. Detectie: Detectie is het vaststellen of het relevante risico zich ook voordoet. Afdekking: Afdekking omvat de maatregelen, die worden genomen om bevonden risico s te bestrijden. Bijvoorbeeld het intrekken van de vergunning van een importeur. Evaluatie: Bij de evaluatie wordt onderzocht of de gekozen aanpak juist is en of deze aanpassing behoeft. De onderdelen van de leercirkel gerelateerd aan het tot stand komen van de profielen kunnen worden weergegeven in een processchema. Het processchema is in DFD notatie 9 [Yourdon, 1999] weergegeven in figuur 2-2. Hierbij is per proces aangegeven welke afdeling(en) hiervoor verantwoordelijk zijn. De cijfers tussen haakjes staan voor: 1. Risicodatabase 2. Risicokennisgroep 3. Profielbeheer 4. Douane Informatieafdeling 5. Douane Informatieafdeling, Pro Actief. 8 Zie voor een uitgebreide beschrijving van DIC, DIA en RKG bijlage I.1 9 In DFD s is normaal gesproken geen te volgen volgorde. In dit schema is dat wel het geval. Vanaf de aanleveraar van het risicosignaal kunnen de pijlen gevolgd worden die per risico de te volgen stappen weergeven. Er is voor DFD notatie gekozen, in plaats van een standaardstroomschema, omdat bij een DFD de processen (functies [Yourdon, 1999]) centraal staan en niet de datastromen. De processen zijn op deze manier eenvoudig te koppelen aan de afdelingen bij de Douane

16 Beschrijving van de Douane Aanleveraar risicosignaal Ontvangen signaal Beoordeling signaal (1) Potentieel risico Ontwikkelen (SPOED) (1,3) Geen risico Risicodatabase Later/niet ontwikkelen Beoordeling risico (1,2) Implementeren (SPOED) (3) Evalueren risicoafdekking (4) Aan te passen risico Ontwikkel risico (2,5) DSI profielbeheer Risico onderzoeken (2,5) Impact testen (4) Relevant risico Implementeren risico (3) Te evalueren risico s Figuur 2-2 Processchema risicoanalyse In de volgende paragraaf worden aan de hand van dit schema de taken van de verschillende douaneonderdelen beschreven

17 Beschrijving van de Douane Veiligheid, gezondheid, economie en milieu Nauw gerelateerd aan het RMD is de controle op de naleving van wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu, afgekort als VGEM. Deze wetgeving schrijft voor dat invoer, uitvoer of vervoer van bepaalde goederen in Nederland en/of de Europese Unie verboden is, of alleen is toestaan als wordt voldaan aan (strenge) voorwaarden, of als de goederen aan bepaalde eisen voldoen. De wetgeving op deze gebieden kan voortkomen uit andere ministeries. Vanwege de specifieke kennis en ervaring bij de Douane zijn zij aangewezen als handhavers van de VGEM wet- en regelgeving 10. [BLD02] 2.3 Douane Sagitta Invoer Inleiding Goederen die vanuit een niet-europese Unie (EU) land (niet-communautair) de EU (communautair) binnenkomen zijn aan een aantal regels gebonden. Een hoofdregel is dat de goederen een Douanebestemming moeten krijgen. Dit kan ondermeer gedaan worden door ze onder een Douaneregeling te plaatsen. Er worden vijf Douaneregelingen onderscheiden. Deze zijn: in het vrije verkeer brengen, actieve- en passieve veredeling, tijdelijke invoer en behandeling onder douane toezicht [BLD03]. Een beschrijving van de regelingen valt buiten de scope van dit onderzoek, het komt erop neer dat bij iedere regeling een aangifte gedaan moet worden. Deze aangifte wordt vervolgens door de Douane op juistheid gecontroleerd. Jaarlijks worden er miljoenen invoeraangiften ingediend. Het is onbegonnen werk om deze stuk voor stuk op juistheid te controleren. Daarom is Douane Sagitta Invoer (DSI) ontwikkeld. Dit is een informatiesysteem dat een risicoselectie doet aan de hand van ingediende aangiften. Het centrale punt in DSI zijn de zogenaamde risicoprofielen. Een risicoprofiel is een regel die een bepaald risico vertegenwoordigt. Ze hebben de vorm van IF-THEN regels. Een dergelijke regel zou kunnen zijn: IF landvanherkomst = Colombia AND goederenbeschrijving = wit poeder THEN risico = hoog Risicoprofielen vallen allemaal onder een Controle Opdracht. De Controle Opdracht omvat het risico, de profielen zijn de effectuering van de Controle Opdracht. Één Controle Opdracht kan meerdere profielen bevatten. Alle risicoprofielen worden verzameld in één systeem. Dit systeem is een module binnen DSI en bevat een verzameling van alle risicoprofielen. Deze module kan gezien worden als een expertsysteem 11. Iedere aangifte wordt door dat systeem geleid. Wanneer er een aangifte is die dezelfde karakteristieken heeft als één of meerdere van de profielen dan geeft het systeem een output. De betreffende aangifte is dan geraakt door het profiel. De output is een kleur die de mate van verdachtheid weergeeft. Voordat er een profiel wordt geschreven, moet er eerst een risico geconstateerd worden. Het proces waarbij een risico tot een profiel leidt wordt hieronder beschreven. Achtereenvolgens komen de risicodatabase (2.3.2), de risicokennisgroepen (2.3.3), de Douane informatieafdelingen (2.3.4), profielbeheer (2.3.5), de selecteurs (2.3.6), de regiekamer + controle (2.3.7) aan bod. Van iedere afdeling wordt besproken wat de rol is bij het tot stand komen van een risicoprofiel. Het gehele proces is weergegeven in figuur Een uitgebreid overzicht van de VGEM taken van de Douane en de ministeries verantwoordelijk voor de wetgeving is te vinden op 11 Een expertsysteem is een tool om de kwaliteit en beschikbaarheid van benodigde kennis voor besluitnemers te vergroten. Ze breiden conventionele programma s zoals databases, tekstverwerking en spreadsheet analyses uit [Boss, 2000]

18 Beschrijving van de Douane Risicodatabase Alle signalen in de risicodatabase worden beoordeeld met als doel de kwaliteit hoog te houden. Waar nodig wordt om extra informatie gevraagd. Bijvoorbeeld: een ingevoerd risico zou kunnen zijn dat er verdachte activiteiten zijn geconstateerd bij loods x. Om het risico concreter te maken is er meer informatie nodig, zoals de tijd en de precieze omschrijving van de verdachte activiteit. De risico s worden gebundeld en ingedeeld in de groepen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de risico s. Vervolgens is het aan de verantwoordelijke om het risico op te pakken en actie te ondernemen. Waarbij het Centraal Punt de doorlooptijd van het risico bewaakt. Eerst wordt bepaald of er direct, later of niet ontwikkeld wordt. Hierna volgt de verdere analyse, die in de volgende paragraven wordt toegelicht. Wanneer er spoed is, bijvoorbeeld wanneer er goederen al onderweg zijn, wordt er door het Centraal Punt (bijvoorbeeld) in samenwerking met Profielbeheer een profiel opgesteld. Dit wordt dan direct geactiveerd om de goederen te kunnen onderscheppen Risicokennisgroepen Een risicokennisgroep (RKG) heeft inzicht in de risicodatabase. Zij bepalen welke risicosignalen, die aan hen zijn toegewezen, het eerst worden behandeld. Dit gebeurt op basis van de expertise die deze mensen hebben. Zij verrichten een onderzoek op basis van de signalen die uit de risicodatabase komen. Hierna wordt bepaald of er actie ondernomen moet worden om het risico af te dekken. Wanneer dat het geval is, kan de risicokennisgroep vier mogelijke acties ondernemen. Ten eerste; een profiel op laten stellen voor SBB, DSI, DSU of Koerier. Hiervoor is een standaardformulier aanwezig dat ingevuld wordt. Dit wordt doorgestuurd naar de DIA die het daadwerkelijke profiel controleert en zo nodig schrijft. Ten tweede kan er een opdracht voor Controle na Invoer (CNI) worden gegeven. Dit houdt in dat er achteraf een controle plaatsvindt. De betreffende aangifte wordt dan gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Ten derde zijn er de administratieve controles. Deze zijn uitgebreider dan de CNI s. Hierbij wordt afhankelijk van de situatie de gehele administratie van een bedrijf of de goederenstroom aan een nader onderzoek onderworpen. Daarnaast kan het hier gaan om controles op basis van accijnswetgeving. Bijvoorbeeld het controleren op juistheid van de teruggaaf verzoek accijns op minerale olie. De vierde mogelijkheid is een gerichte actie, dit is meestal een actie voor fysiek toezicht. Vaak zijn deze gericht op een enkel persoon of een goed. Bijvoorbeeld controle op illegale sigaretten. Een ander voorbeeld is een controle op een persoon die vermoedelijk op rode gasolie rijdt Douane Informatieafdelingen Zodra de risicokennisgroep een risico heeft geïdentificeerd dat moet worden afgedekt sturen zij hiervoor een opdracht naar de Douane Informatieafdeling (DIA). Wanneer er een profiel moet worden opgesteld, wordt dit door de DIA gedaan. Aan de hand van de opzet van de RKG concretiseren zij het profiel en de overige parameters. Bij de overige parameters moet men denken aan de ingangs- en vervaldatum, de controlediepgang en het selectiepercentage. De ingangs- en vervaldatum geven de looptijd van een profiel aan. Dit kan een aantal maanden zijn maar ook tot in het oneindige. De controlediepgang is de wijze van controle. Hierbij worden oranje en rood onderscheiden. Oranje is een controle aan de hand van bescheiden. Een rode controlediepgang houdt een fysieke controle in. Het selectiepercentage is de kans dat de zending die een profiel geraakt heeft nader wordt onderzocht. Voordat een profiel wordt doorgestuurd naar profielbeheer laat men het langs oude aangiften lopen. Aan de hand van het aantal hits, de impact, wordt het selectiepercentage bepaald. Dit is mede afhankelijk van het aantal te behandelen - 9 -

19 Beschrijving van de Douane aangiften (i.e. het aantal selecteurs/controleurs, zie en 2.3.7) en de belangrijkheid van het risico. Naast de opdrachten van de RKG s heeft iedere DIA ook enkele hoofdstukken van de Gecombineerde Nomenclatuur toegewezen gekregen. Zij doen voor de goederen binnen deze hoofdstukken hetzelfde als de risicokennisgroepen. Dit valt onder de zogenaamde Pro Actief groep van de DIA s. Wanneer een risico is geïdentificeerd wordt verdere actie ondernomen. Ieder profiel wordt, voordat het wordt doorgestuurd naar profielbeheer, vergeleken met bestaande profielen. Dit om overlap en doublures te voorkomen. Evaluatie Evaluatie van de Douane Sagitta Invoer profielen wordt gedaan door de DIA s. Zoals hierboven is toegelicht heeft ieder profiel een bepaalde looptijd. Aan het eind van de looptijd wordt het profiel geëvalueerd. Het aantal keer dat geraakt is, de acties van de selecteurs en het resultaat van de actie worden dan bekeken. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er een aanpassing van het profiel nodig is of dat het profiel verwijderd kan worden. Mocht dit niet direct vast te stellen zijn dan volgt er nader onderzoek. Het risicoprofiel wordt overgedragen aan de risico-eigenaar. Na zijn onderzoek geeft hij advies over de door te voeren veranderingen. Bij langlopende profielen wordt er ook tussentijds gecontroleerd Profielbeheer Profielbeheer heeft als taak de profielen in Douane Sagitta Invoer in te voeren. Het werkelijke profiel wordt ingevoerd alsmede enkele andere gegevens waaronder de beredenering voor het profiel. Inmiddels zijn er sinds het begin in 1985 ongeveer profielen ingevoerd. Een fractie hiervan is nog in gebruik. Immers, mocht een profiel overbodig worden dan wordt deze uit het systeem verwijderd. Het kan voorkomen dat een geïdentificeerd risico direct moet worden ingevoerd in het systeem. Dit is het geval wanneer er spoed is vanuit de risicodatabase. In een dergelijk geval wordt het risico door profielbeheer omgezet in een profiel en direct in het systeem gezet Selectie Alle aangiften die geraakt zijn komen in een applicatie te staan. De selecteurs bekijken van iedere aangifte of deze terecht is aangewezen als risicovol. Het kan voorkomen dat een aangifte wel door een profiel geraakt wordt, maar dat het profiel niet van toepassing is op die aangifte. Een aanwijzing hiervoor kan de beredenering voor het risico zijn, die bij het geraakte profiel vermeld staat. Een profiel kan te ruim opgesteld zijn bijvoorbeeld. In principe wordt iedere aangifte die een rood risico meekrijgt ook daadwerkelijk fysiek gecontroleerd. Wanneer mogelijk wordt een controle achteraf uitgevoerd. Mocht een aangifte aangewezen worden voor controle en de selecteur bepaald dat dit onterecht is dan wordt deze aangemerkt als groen en alsnog administratief afgedaan Regiekamer + Controle Voor de volledigheid worden de regiekamer en controleurs genoemd. Zij spelen indirect een rol in het geheel. Een uitgebreide beschrijving valt buiten de scope van deze scriptie. De regiekamer stuurt de verschillende controlediensten aan. Nadat een selecteur heeft bepaald dat er daadwerkelijk een controle nodig is, wordt de regiekamer ingeschakeld. Deze verdeelt de controleopdrachten op een zo efficiënt mogelijke wijze. Een controleur controleert of een aangifte daadwerkelijk conform of niet-conform is. Dit kan zijn door een fysieke controle (FyCo). Hierbij wordt bekeken of het op de

20 Beschrijving van de Douane aangifte opgegeven goed daadwerkelijk in de container zit. Een andere mogelijkheid is een administratieve controle. Hier wordt achteraf de administratie van bijvoorbeeld de importeur gecontroleerd op fouten. De resultaten van de controles worden teruggekoppeld en de aangiften worden aangepast. 2.4 Beschikbare data Beschrijving aanwezige data De data waarmee in dit onderzoek gewerkt wordt komt uit Douane Sagitta Invoer. Hiervan zijn beschikbaar de data van de jaren 2002, 2003, 2004 en de eerste helft van In totaal zijn dit ruim tien miljoen records, zie tabel 2-1. Dataset Records SIAVJ_ SIAVJ_ SIAVJ_ SIAVJ_ SI_1XPL_ (Ongecorrigeerd) Tabel 2-1 Aanwezige datasets De uitgebreide varianten van de datasets uit tabel 2-1 bevatten 215 variabelen. Het merendeel hiervan is optioneel en wordt zelden ingevuld. Daarom wordt hier gewerkt met een beperkte dataset. In iedere tabel staan de gegevens van 64 relevante variabelen. Deze worden in bijlage I.2 beschreven. Alle waarden met SI aan het begin zijn gegevens die direct uit de aangiften komen. De waarden met een c aan het begin zijn computed. Ze zijn verkregen door een koppeling met een andere tabel of door een bewerking van een SI -cel. Niet alle kolommen worden gebruikt als input voor data mining. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste zou het hele proces onnodig ingewikkeld gemaakt worden door het hoge aantal variabelen. Ten tweede is er vaak een hoge correlatie tussen twee of meer variabelen. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij de postcode en de plaats van de importeur. Ook komen er kolommen voor die optioneel zijn en grotendeels niet gevuld zijn, en daardoor onbruikbaar. Dit geldt ook voor kolommen die louter niet gestandaardiseerde tekst bevatten. En als laatste zijn er kolommen waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat deze een oorzakelijk verband hebben met het wel of niet conform zijn van een aangifte, denk hierbij bijvoorbeeld aan een datum 13. In tabel 2-2 is te zien welke variabelen gebruikt worden voor de analyse. In de kolom bijlage staat een eventuele verwijzing naar de bijlage als toelichting op de voorkomende waarden/symbolen. Veldnaam Toelichting Bijlage SI_Apunt Aamgiftepunt - SI_Agevnr Aangever - SI_Aproc Aangifteprocedure I.3a SI_Asymbl Aangiftesymbool I.3b SI_Geadr Geadresseerde / Importeur (BTWnummer) - SI_LandVz Land van Verzending I.3c SI_LandBes Land van Bestemming I.3c SI_LevCond Leveringscondities I.3d 12 Deze tabel is tot mijn beschikking gekomen door de alertheid van HK. Hij herinnerde zich dat deze data ook is gebruikt in de proof of concept fase. Er is wel een verzoek gedaan nnaar de ongecorrigeerde datasets voor de jaren 2005 en Na vier(!) maanden is hier nog geen reactie op ontvangen. 13 Een datum an sich zal geen oorzakelijke factor zijn voor het wel of niet conform zijn van een aangifte. Wanneer er een periode van bijvoorbeeld een maand genomen wordt kan dit wel een indicatie zijn. Zo kan er een veel voorkomende fout zijn ontdekt die is afgedekt. Aangevers zullen deze fout niet meer maken vanwege de hoge pakkans. De desbetreffende aangiften zouden dan uitgesloten kunnen worden voor controle

NIEUWSBRIEF Inleiding DE AANGIFTE PROCES. Stappen bij de schriftelijke aangifte. Aruba 21 februari 2014

NIEUWSBRIEF Inleiding DE AANGIFTE PROCES. Stappen bij de schriftelijke aangifte. Aruba 21 februari 2014 Aruba 21 februari 2014 NIEUWSBRIEF Inleiding Door het introduceren van Asycuda World bij de douane zal: De aangifte en bijbehorende stukken elektronisch aangeleverd kunnen worden. Een nieuw formaat aangifte

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur.

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. AGS in de praktijk AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. Jeroen de Roode Beurtvaartadres John Schutten Stratech AGS in de praktijk Stand van zaken Gevolgen voor uw Uitvoer aangifteproces

Nadere informatie

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V.

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken. (EX-a, EU-a en CO-a) Sinds oktober 2016 aangesloten op de nieuwe software van de douane AGS uitvoer. ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

Informatie over schriftelijke opgave voor de

Informatie over schriftelijke opgave voor de Informatie over schriftelijke opgave voor de - aanvullende aangifte domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen - aanvullende aangifte vereenvoudigde aangifte in het vrije verkeer brengen Versie

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Informatieblad Maart 2013 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Inhoudsopgave 1 Waarom dit informatieblad 1 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 1 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Datamining: Graven in gegevens

Datamining: Graven in gegevens Datamining: Graven in gegevens Business Intelligence in de praktijk Jasper Lansink CMG Noord Nederland - Advanced Technology Agenda Business Intelligence Datamining theorie Datamining in de praktijk management

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften Bijeenkomst 6 Douaneaangiften 1 Bijeenkomst 6 Wat is een douaneaangifte Wanneer en hoe van een douaneaangifte? Wat zijn de verschillende stappen? De begrippen: aangever en vertegenwoordiger Vereenvoudigde

Nadere informatie

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte Douane Belastingdienst Informatieblad April 2015 Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte (bij accijnsgoederen, verbruiksbelastinggoederen en bij keuze

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29716 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Schraagen, Marijn Paul Title: Aspects of record linkage Issue Date: 2014-11-11

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

Financieel voordeel door douaneplanning

Financieel voordeel door douaneplanning Financieel voordeel door douaneplanning mr Eric Vennekens Rotterdam, November Stelling 1 Slide 2 Als export manager heb ik geen of nauwelijks invloed op douane gerelateerde kosten zoals invoerrechten en

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD INHOUD 2 Inleiding 2 Wat houdt directe vertegenwoordiging in? 3 Toepassing directe vertegenwoordiging 4 Begrip direct vertegenwoordiger en vertegenwoordigde 4 Wie kan zich direct laten vertegenwoordigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte Douane Belastingdienst Informatieblad Januari 2017 Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte (bij accijnsgoederen, verbruiksbelastinggoederen en bij keuze

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte

Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte Douane Belastingdienst Informatieblad 10 September 2014 Informatie over gebruik nationale aanvullende code (nac) in DTV, AGS en Aanvullende aangifte (bij accijnsgoederen, verbruiksbelastinggoederen en

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling DTV Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Cross Compliance controles

Cross Compliance controles INTERPROVINCIAAL OVERLEG EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Cross Compliance controles I. ALGEMEEN Werkinstructie voor provincies EINDVERSIE, 6 juni 2016 De werkinstructie voor provincies bestaat uit

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Regionale Conventie

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 1 Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Nadere informatie

TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2

TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2 TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2 Addendum In de bestaande teksten blijven DSI en DSU nog staan. DSI blijft deels nog actief, zeker tot in het voorjaar van 2014. Met de vervanging van DSU wordt

Nadere informatie

AGS2 in Sprinter 2000

AGS2 in Sprinter 2000 AGS2 in Sprinter 2000 Overgang Sagitta Invoer naar AGS2 Versie 1.1 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Douane Nederland 1 > 1 Postbus 74 7300 AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) 577 66 55 Datum 16 april 2009

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken Onderzoek naar de informatiehuishouding Twee vragenlijsten vergeleken Wat zijn de verschillen tussen een informatie audit vragenlijst en een e-discovery checklist en maak je een keuze of kunnen ze elkaar

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Roel Konieczny Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMGEBIED EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6)

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) Casus Een Rotterdamse douane-expediteur doet een aangifte voor 3 zendingen: Een zending schoenen uit China om in het vrije verkeer te brengen

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Anomaliedetectie en patroonherkenning

Anomaliedetectie en patroonherkenning Digitale overheid van de Toekomst, 28 september 2016 Anomaliedetectie en patroonherkenning binnen de loonaangifteketen Dr. Ralph Foorthuis Voorstelrondje Werkervaring Sr. enterprise architect bij UWV Werkzaam

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Invulinstructie Eindverantwoordingen DBBC Eindverantwoording DBBC 2015

Invulinstructie Eindverantwoordingen DBBC Eindverantwoording DBBC 2015 Invulinstructie Eindverantwoordingen DBBC 2015 Eindverantwoording DBBC 2015 3 mei Inleiding Dit document bevat een uitgebreide invulinstructie van het proces Eindverantwoording DBBC 2015 in ForZa. De Eindverantwoording

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Commerciële Sturing. Het vertalen van strategische doelen naar veelbelovende klantgroepen. Stageverslag Laura Klomparends

Commerciële Sturing. Het vertalen van strategische doelen naar veelbelovende klantgroepen. Stageverslag Laura Klomparends Commerciële Sturing Het vertalen van strategische doelen naar veelbelovende klantgroepen. Stageverslag Laura Klomparends 01 Februari - 31 Augustus 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie