Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst"

Transcriptie

1 Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright Ryckevelde vzw 2009

2 INHOUDSTAFEL DEEL 1: HISTORIEK VAN DE EROPESE INTEGRATIE SINDS 1945 p. 6 Heropbouw p. 7 De start van het eigenlijke integratieproces p. 12 De jaren zestig: bloei, crisis en relance p. 16 Voltooiing, verdieping en uitbreiding in de jaren zeventig p. 18 Eurosclerose en de genezing ervan p. 20 De EG wordt EU p. 22 Een nieuwe eeuw, een nieuw Europa p. 27 DEEL 2: DE INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE UNIE p. 31 De Raad p. 31 De Europese Commissie p. 33 De Ministerraad p. 34 Het Europees Parlement p. 35 Het Hof van Justitie p. 37 Financiële instellingen p. 38 Raadgevende instanties p. 39 Besluitvormingsproces in de Europese Unie p. 39 DEEL 3: VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST p. 41 2

3 De ontvoering van Europa Ver van Griekenland regeerde koning Agenoor. Hij had twee kinderen: een zoon Kadmos en een beeldschone dochter die luisterde naar de bevallige naam Europa. Het mooie meisje had geregeld last van boze dromen. Zo droomde ze af en toe hoe zij door een mooie, maar gewelddadige en bezitterige vrouw Azië verstikkend werd vastgehouden, terwijl een ander continent haar probeerde te ontrukken aan die wurgende greep. De nachtmerrie eindigde steeds met haar ontvoering, waarbij het vreemde werelddeel sprak: Maak je geen zorgen! Ik voer je een heerlijke toekomst tegemoet, want het Lot heeft beschikt dat jij aan de heerser der aarde zal toebehoren. De nare dromen knaagden aan Europa s humeur. Om haar opgewektheid, die ze van nature had, terug te vinden, speelde ze veel met haar vriendinnen in de open lucht. Op een mooie dag ging ze met andere meisjes bloempjes plukken in de wei. Daar werd ze opgemerkt door de oppergod Zeus, die nu niet bepaald een toonbeeld was van echtelijke trouw. Verblind en ontvlamd door Europa s schoonheid en lieftalligheid veranderde hij zichzelf in een grote witte stier en probeerde, eerst verborgen door een kudde schapen, Europa te benaderen. De meisjes schrokken wel even toen hij zo plots voor hen stond, maar hij deed zich zo mak en gewillig voor dat ze hem ten slotte begonnen te strelen en te aaien. Europa, betoverd door het prachtige rustige dier, ging overmoedig op zijn brede rug zitten. Zeus kwam langzaam recht, wandelde eerst wat rond, maar ging toen alsmaar sneller in de richting van het strand, begon te rennen en te hollen, zodat Europa zich bij de horens moest vastgrijpen om niet te vallen. Plots kwamen bij Europa alle angstbeelden van de nachtmerries naar boven. Hoe ze ook smeekte en gilde, het mocht niet baten. De stier stormde nu vooruit, recht de zee in, het water doorklievend, steeds verder in razende vaart. Dat duurde zo de hele nacht. Europa verloor het bewustzijn. s Morgens werd ze wakker op een vreemd strand. Daar stond plots een man in goddelijke gestalte voor haar en hij zei: Ik zal voor je zorgen en je beschermen als je mijn vrouw wordt, om aan mijn zijde te regeren. Hulpeloos verloren ging Europa op Zeus voorstel in. De volgende dag, bij het ontwaken, was de oppergod verdwenen en dacht Europa dat ze alles alleen maar had gedroomd. Maar hoe ze zich ook de ogen uitwreef en in de armen kneep, de boze droom bleek realiteit te zijn! In haar wanhoop probeerde ze zicht van kant te maken. Maar toen zag ze plots Afrodite, godin van de schoonheid, en Eros god van de liefde, die haar troostten: Dit alles werd je toch in een droom voorspeld. Zeus zelf heeft je tot vrouw genomen. Daarom zal je onsterfelijk zijn en het werelddeel dat jou heeft opgenomen, zal voor eeuwig je naam dragen. Uit het huwelijk van Europa en Zeus ontsproten drie zonen: Minos, symbool van kracht en wijsheid, Sarpedon, symbool van veroveringsdrang en zucht naar avontuur en Rhadamanthys, symbool van vindingrijkheid en technische vaardigheid. [Eigen bewerking van de Griekse mythe die verklaart hoe het continent Europa aan haar naam kwam. Het thema van Europa op de stier inspireerde menig kunstenaar.] 3

4 Internationale samenwerkingsverbanden met Europese inbreng De genese van de Europese Unie 1944 Benelux 1945 Verenigde Naties 1948 WU: Westerse Unie ( ) OEES: Organisatie voor Europese Economische Samenwerking ( ) 1949 NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie Raad van Europa COMECON: Raad voor Wederzijdse Economische Bijstand ( ) 1951 EGKS: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 1954 WEU: West-Europese Unie 1955 Warschaupact ( ) 1957 Verdragen van Rome: EEG: Europese Economische Gemeenschap EGA: Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 1959 EVA: Europese Vrijhandelsassociatie 1960 OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 1967 EG: Europese Gemeenschap (fusie van instellingen van EGKS, EEG en EGA) 1975 CVSE: Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 1979 EMS: Europees Monetair Stelsel Eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement 1985 Akkoorden van Schengen 1986 Eenheidsakte 1989 Val van de Berlijnse Muur 1991 Ontbinding COMECON Ontbinding Warschaupact 4

5 1992 Verdrag van Maastricht - ontstaan van de EU EMU: Economische en Monetaire Unie 1994 Start Europol 1994 OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (voorheen CVSE) 1997 Verdrag van Amsterdam 1999 Invoering van de euro als officiële munt in de eurolanden 2000 Verdrag van Nice 2002 WEU gaat op in de EU en de NAVO 2004 Europese Grondwet (afgekeurd) 2007 Verdrag van Lissabon (ratificatie nog bezig) * Organisaties en samenwerkingsverbanden met een eerder militair karakter zijn cursief aangeduid. Figuur 1: tijdslijn Ryckevelde 5

6 DEEL I: HISTORIEK VAN DE EUROPESE INTEGRATIE SEDERT 1945 Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bleek niet alleen Duitsland, maar heel Europa de oorlog verloren te hebben. Overal waren de industrie, de dienstensector, het wegennet en de steden grondig vernield of verstoord. Miljoenen vluchtelingen gingen op zoek naar een nieuw bestaan. Europa zat economisch aan de grond. Ook het morele gelaat van Europa werd door de oorlog zwaar gehavend. Ons continent was het toneel geweest van mensonterende praktijken. Totalitaire regimes (fascisme en nazisme) hadden de democratie rake klappen toegebracht. In het moeilijke economische klimaat van na WO II was het niet duidelijk of Europa zich zou herstellen van het fascisme of een communistisch avontuur zou kunnen vermijden. Politieke leiders in de Verenigde Staten en West-Europa vreesden een opmars van het communisme onder Sovjet-Russische druk. Al tijdens de oorlog was de Sovjet-Unie begonnen haar invloed uit te breiden over een aantal Midden- en Oost-Europese landen. Toen in 1948 Tsjecho-Slowakije en Berlijn aan de beurt waren, kwam de dreiging wel erg dichtbij. Er moest aan militaire verdediging gedacht worden, zo meende een deel van de publieke opinie. In deze onzekere sfeer kwam de Europese integratie - een nieuwe en verregaande vorm van samenwerking op allerlei gebieden - als een maatschappelijk alternatief naar voren. Een belangrijk gedeelte van de publieke opinie en van de bewindslieden was ervan overtuigd dat de Europese samenwerking een dubbel perspectief bood. Was het geen antwoord op het verlangen naar vrede, democratie en sociale vernieuwingen? Was het bovendien niet de enige mogelijkheid voor de Europese landen om niet gedegradeerd te worden tot figuranten op het wereldtoneel? Vooraleer het echte integratieproces van start kon gaan, ontstonden in het naoorlogse West-Europa enkele samenwerkingsverbanden die een antwoord boden op de geschetste problemen. Ze streefden respectievelijk naar een economische heropbouw, een efficiënte, militaire verdediging tegen een communistische dreiging en het herstel van waarden als democratie en vrijheid. De bestaansreden en de samenstelling van deze organisaties werden sterk beïnvloed door het Koude Oorlogsklimaat.

7 1. Heropbouw 1.1 Economische heropbouw De rijke oom uit Amerika Het economische herstel na de oorlog verliep erg moeizaam. In de meeste landen bleef van de reserves niets meer over. De verwoestingen waren zo enorm dat men niet goed zag waar eerst te beginnen. De Verenigde Staten waren ook niet gelukkig met die slabakkende toestand. Ze hadden een stevige handelspartner nodig om hun eigen economie en buitenlandse handel op dreef te houden. Tijdens de oorlogsjaren hadden de Verenigde Staten hun productiecapaciteit verdubbeld. Na de oorlog werd de oorlogsindustrie omgevormd. De Amerikanen concentreerden zich nu op de productie van consumptiegoederen. Daarom moest er dringend een afzetmarkt gevonden worden. Europa, Duitsland inbegrepen, kon die functie vervullen op voorwaarde dat het gebied koopkrachtig genoeg werd. De verenigde Staten hadden er dus alle belang bij de economische heropbouw van Europa te stimuleren. Op 5 juni 1947 lanceerde de Amerikaanse generaal en minister van Buitenlandse Zaken, George Marshall, een grootschalig economisch herstelprogramma. Naast de economische motieven zag Marshall het als zijn morele taak om Europa te helpen. Hij bekritiseerde zelfs in scherpe bewoording het Amerikaanse isolationisme van na de eerste Wereldoorlog (toen bleven de Verenigde Staten buiten de pas opgerichte Volkenbond): Ik meen dat wij door het niet opnemen van onze verantwoordelijkheid na de Eerste Wereldoorlog geenszins hebben bijgedragen tot de wereldorde en onze veiligheid. Ons niet-optreden is een rechtstreekse oorzaak geweest van deze laatste oorlog en zijn eindeloze tragedie. George Marshall was ervan overtuigd dat Europa heel snel opnieuw het toneel zou worden van een oorlog als het aan zijn lot werd overgelaten. De Tweede Wereldoorlog kwam toch ook voort uit de wonden van de Eerste Wereldbrand. Bovendien zou de verpaupering de Europese kiezers in de armen drijven van linkse en communistische partijen. Een uitbreiding van het communistische blok moest absoluut vermeden worden. Marshall weigerde echter om bilaterale programma s voor de verschillende landen afzonderlijk aan te bieden. Hij stelde als voorwaarde dat de Europese landen samen rond de tafel zouden zitten om de aangeboden hulp te verdelen. Zo werd op 16 april 1948 de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) in het leven geroepen. Zij vormde een eerste aanzet tot samenwerking in Europa. De aangesloten landen maakten een lijst van behoeften en prioriteiten op. In de schoot van deze instelling begonnen de Europese staten hun economische belangen te coördineren, hun onderlinge handel te stimuleren en hun landbouw en industrie te moderniseren. Het aanbod van de VS gold voor alle Europese landen. Molotov, de minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie, was aanwezig op een eerste verkennende vergadering over het Marshallplan in Parijs (12 juli 1947). Omwille van politiek-ideologische redenen werd Molotov door Stalin naar Moskou teruggeroepen. Met hem moesten de andere aanwezige Midden- en Oost-Europese landen vertrekken. Op die manier onderstreepte de oprichting van de OEES de ideologische kloof tussen Oost en West. Tegen de achtergrond van de stijgende Oost-West-spanningen is het weinig waarschijnlijk dat het Amerikaanse Congres met zoveel hulp zou ingestemd hebben als de Sovjet-Unie aan tafel was blijven zitten. 7

8 De OESS wordt OESO Op het einde van de jaren vijftig bleek dat de OEES schitterend werk had geleverd. Ze begon intussen uit te groeien tot een organisatie die zich met veel meer bezighield dan de verdeling van de Marshallhulp en de coördinatie van de economische inspanningen van de lidstaten. Het zou erg jammer geweest zijn om dit overleg- en coördinatieorgaan te ontbinden eens de Marshallhulp ophield. In 1961 ging daarom de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van start. De OESO nam de taken van de OEES over. Ze breidde haar ledenkring uit tot de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Het werd een club van rijke, geïndustrialiseerde landen. De OESO is geen supranationale organisatie geworden. Het is in de eerste plaats een forum waar westerse regeringen beleidservaring uitwisselen en streven naar gemeenschappelijke standpunten. Omdat de dekolonisatie in het begin van de jaren 60 erg actueel was, had de OESO bijzondere aandacht voor de problemen van de Derde Wereld. De prestigieuze economische rapporten die de OESO jaarlijks publiceert genieten grote bekendheid. Samenwerking in Midden- en Oost-Europa onder sovjetdwang: de COMECON Verschillende Midden- en Oost-Europese landen waren in 1947 erg geïnteresseerd in de Marshallhulp. Toch verbood de USSR alle landen binnen haar invloedssfeer aan het programma deel te nemen. Stalin verweet de Amerikanen dat ze de hulp wilden gebruiken om de Europese landen onder hun economische en politieke controle te krijgen. Voor Stalin alweer een bewijs dat de Amerikanen zelf aan de basis lagen van de Koude Oorlog tussen de communistische en niet-communistische wereld. De Midden- en Oost-Europese landen waren erg ontgoocheld over de gedwongen afwijzing van de Marshallhulp. Daardoor ging immers 89% van hun buitenlandse handel de mist in. Als compensatie richtte de Sovjet-Unie in 1949 de Comecon op, de Raad voor Wederzijdse Economische Hulpverlening. De aangesloten leden zouden economische ervaringen delen, elkaar technische bijstand verlenen en grondstoffen, voedingsmiddelen, machines en industriële uitrusting uitwisselen. In de praktijk werd de Comecon een economisch keurslijf waarbij vanuit Moskou een strikte planeconomie en een grote onderlinge economische afhankelijkheid werden opgelegd. 8

9 Figuur 2: kaart Koude Oorlog Ryckevelde 9

10 1.2 Uitbouw van de Militaire Verdediging In februari 1945 verzamelden de leiders van de Grote Drie (VS, Sovjet-Unie, en het Verenigd Koninkrijk) in Jalta om afspraken te maken over enkele naoorlogse problemen. De gesprekspartners startten de discussie vanuit een totaal verschillend uitgangspunt. De Amerikaanse president Roosevelt wilde vooral dat de Grote Drie na de oorlog zouden blijven samenwerken. Hij was zelfs bereid daarvoor een paar toegevingen te doen aan de SovjetUnie. Alleen op die manier kon er blijvend mondiale vrede ontstaan. Stalin zag eerder zijn kans om de machtspositie van de Sovjet-Unie in Europa te versterken. De Britse premier Churchill doorzag Stalins plan en stelde voor van meet af aan invloedssferen in Europa af te bakenen. Die tegengestelde visies verklaren meteen waarom de gesprekspartners de akkoorden van Jalta nadien op hun eigen wijze interpreteerden. Kort na het einde van de oorlog trokken de Amerikaanse en Britse troepen zich massaal terug uit Europa. Het Rode Leger had andere plannen en bleef sterk aanwezig in de Centraal- en Oost-Europese landen die het bevrijd had. Tijdens de oorlog had de USSR een gebied van ongeveer 16 keer België geannexeerd. Estland, Letland en Litouwen verdwenen van de kaart in Datzelfde jaar moest Finland een groot stuk grondgebied aan Moskou afstaan. In 1945 werden de helft van Oost-Pruisen en delen van Polen, Tsjechoslowakije en Roemenië bij de USSR ingelijfd. Nu werkte de Sovjet-Unie ijverig aan de installatie van communistisch gezinde regeringen in die landen. Niet-communistische krachten werden vaak op subtiele wijze uitgeschakeld. In de loop van 1948 zag het Westen plots erg duidelijk waar de Sovjet-Unie mee bezig was. Op enkele maanden tijd grepen de communisten in Praag de macht en sloot het Rode Leger de toegangswegen tot West-Berlijn af. Het Westen kreeg de schrik te pakken en sloot ook op militair gebied de rangen. De Koude Oorlog was een feit. Het IJzeren Gordijn werd neergelaten. De Oost-West-spanning zou lange tijd het denken en doen van West-Europa bepalen. Van Westerse Unie (WU) Na de communistische staatsgreep in Praag begonnen vele West-Europese landen te vrezen voor eenzelfde scenario in eigen land. De communistische partijen deden het hier immers ook niet slecht. Op 17 maart 1948 tekenden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Beneluxlanden daarom het Pact van Brussel. Daarmee werd de Westerse Unie opgericht. De WU-lidstaten beloofden elkaar wederzijdse bijstand op militair, politiek, cultureel en economisch gebied. Ze hoopten zich op die manier te verdedigen tegen de expansiedruk van de USSR. tot Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) De Westerse Unie zou natuurlijk niet veel verhaal hebben tegen de sovjetovermacht. Om de communistische dreiging de baas te kunnen was een gemeenschappelijk Atlantisch verdedigingsmechanisme nodig. Zelfs Amerikanen die zich verzetten tegen een militair engagement in vredestijd (isolationisten) raakten daar stilaan van overtuigd. Als antwoord op de gebeurtenissen in Praag en Berlijn sloten tien West-Europese landen met Canada en de VS het Noord-Atlantische Verdrag af in Later breidde de groep NAVO-bondgenoten nog uit. De NAVO zou de vrijheid, het gemeenschappelijk erfgoed en de beschaving waarborgen van die volkeren, waarvan de maatschappelijke orde gegrondvest is op de democratische beginselen, de vrijheid en de suprematie van het recht. De meest bekende passage uit het Noord-Atlantische Verdrag is ongetwijfeld artikel 5. Daarin staat te lezen dat een gewapende aanval tegen één van de leden beschouwd wordt als een aanval tegen allen. In dat geval staan alle leden de aangevallen lidstaat bij. Zij treden op op de wijze die zij nodig 10

11 oordelen en mogen daarbij ook wapens gebruiken. Zodra de Veiligheidsraad (van de Verenigde Naties) het nodige heeft ondernomen om de vrede te herstellen, zullen de leden van het Bondgenootschap hun actie stopzetten. De Westerse Unie (later de West-Europese Unie) bleef bestaan naast de NAVO. Meer dan het machteloze, kleine broertje van het Atlantische Bongenootschap is de WU en haar opvolger, de WEU, nooit geworden. Het vraagstuk van de Duitse herbewapening In 1950 viel het communistische Noord-Korea Zuid-Korea binnen. Daarmee bereikte de Oost-West-spanning opnieuw een hoogtepunt. Vele landen in West-Europa vreesden dat Korea nog maar een test was. Wat als West-Europa het volgende slachtoffer van een communistische aanval zou worden? De Bondsrepubliek nam het zekere voor het onzekere en vroeg de Verenigde Staten om troepenversterking. De Amerikanen stemden toe. Tegelijk vroegen de VS zich af of de Bondsrepubliek niet zelf militair kon bijdragen tot de verdediging van haar grondgebied. Maar kort na WO II bleef zelfs een beperkte Duitse herbewapening voor vele westerse geallieerden een erg onzalige gedachte. De oprichting van een geïntegreerd Europees leger waarbinnen Duitse troepen zouden opereren onder Europees commando leek een elegante oplossing. Dit idee van een Europese Defensie Gemeenschap bleek echter niet haalbaar. Toen de Europeanen zelf geen oplossing vonden voor het Duitse vraagstuk werd op aandringen van de VS de Duitse Bundeswehr opgericht. De WU wordt WEU In allerijl werd gezocht hoe de Bondsrepubliek militair binnen West-Europese allianties kon geïntegreerd worden. De uitbreiding en omvorming van de WU bood de beste oplossing. Italië en West-Duitsland traden als nieuwe leden toe. De WU ging voortaan WEU, West-Europese Unie, heten. Zoals eerder gezegd bleef de werking van de WEU steeds overschaduwd door de NAVO. Het kan dan ook niet verwonderen dat de Bondsrepubliek Duitsland in 1955 ook toetrad tot de NAVO. Het gevaar voor het Duitse militarisme leek bezworen. Het Warschaupact: een tegenreactie De Sovjet-Unie liet zich niet intimideren. De herbewapening van Duitsland en de oprichting van de WEU vormden de ideale argumenten om de band met de satellietstaten nog meer aan te halen. Op 14 mei 1955, acht dagen na de eerste vergadering van de WEU, sloot de Sovjet-Unie met enkele staten uit haar invloedssfeer het Warschaupact. In tijden van gevaar beloofden de lidstaten overleg te plegen. Bij eventuele agressie waren ze verplicht tot wederzijdse bijstand. Bovendien werd een supranationale verdedigingsorganisatie opgezet. Net zoals de NAVO moest die de gemeenschappelijke verdediging versterken. Het Pact van Warschau had ook een sterk controlerende invloed op de eigen leden. Dat ondervond o.a. Hongarije in 1956 en Tsjecho-Slowakije in

12 1.3 Herstel van een stabiel en waardevol Europa Kort na de oorlog ontstonden her en der in Europa organisaties en verenigingen die zich bezighielden met de vraag hoe het naoorlogse Europa er moest uitzien. Hoe kon de democratie hersteld worden? Was de tijd niet rijp voor sociale vernieuwingen? En hoe kon een oorlog en de gruweldaden die ermee gepaard gaan in de toekomst vermeden worden? In 1946 hield de Unie van Europese Federalisten haar Congres in Hertenstein (Zwitserland). Het congres ging uit van het feit dat de traditionele, interstatelijke betrekkingen gefaald hadden. Er was nood aan nieuwe vormen van samenwerking. De aanwezigen pleitten voor de oprichting van een echt federaal Europa. Die federatie moest bestaan uit zowel Midden-, Oost- als West-Europese landen. Door de Koude Oorlog zou de deelname van Oost-Europese landen echter nog lang onmogelijk blijven. Andere Europese bewegingen vertolkten hun eigen visie. Die week vaak sterk af van de erg vooruitstrevende ideeën van de Unie. Toch werd in 1948 een poging gedaan om een overkoepelend comité van Europese bewegingen op te richten. (Later zou dat Comité kortweg de Europese Beweging genoemd worden.) Vertegenwoordigers van diverse pluimage en strekking ontmoetten elkaar op het eerst Congres van het Comité in Den Haag. Ondanks de erg uiteenlopende meningen kwam er in Den Haag toch een gezamenlijke slottekst. Die verdedigde o.a. (1) de oprichting van een verenigd Europa waarin vrij verkeer van mensen, ideeën en goederen zou bestaan; (2) de opstelling van een Verklaring van de Rechten van de Mens die vrijheid van meningsuiting en vergadering garandeerde; (3) de oprichting van een Europees Gerechtshof dat zou toezien op de naleving van die rechten en (4) de oprichting van de Raad van Europa. Welke bevoegdheid die Raad zou krijgen en hoe haar samenstelling er zou uitzien, was nog onduidelijk. Op voorstel van de Franse regering kwam een comité van regeringsvertegenwoordigers bijeen dat het idee van de Raad van Europa verder moest uitwerken. Dat bleek geen gemakkelijke klus. De enen droomden van een federale aanpak, waarbij de lidstaten een deel van hun beslissingsmacht aan Europa zouden afstaan. Anderen geloofden eerder in een losse, intergouvernementele samenwerking. Daarbij behouden de lidstaten hun soevereiniteit en onafhankelijk beslissingsrecht. Tien West-Europese landen tekenden op 5 mei 1949 in Londen het oprichtingsverdrag van de Raad van Europa. Voor de vestiging van de hoofdzetel viel de keuze niet toevallig op Straatsburg: een fel betwiste grensstad als symbool voor de grote naoorlogse verzoening. Tijdens de eerste bijeenkomst bleek al meteen dat de intergouvernementalisten de bovenhand haalden. De eindresolutie van de eerste vergadering omschreef de Raad als een politiek orgaan met begrensde bevoegdheden maar met werkelijke macht. In de praktijk bleef die macht erg beperkt. Er bestond nu een Europese Parlementaire Vergadering maar met minimale bevoegdheid. Ook de beslissingen van het Comité van Ministers waren niet direct bindend voor de lidstaten. Ze moesten telkens door conventies tussen de staten bekrachtigd worden. Toch heeft de Raad van Europa al erg nuttig werk geleverd. Vrij onopvallend bereidde ze in Straatsburg verschillende conventies voor. Die stimuleren samenwerking en coördinatie op het gebied van bescherming van de rechten van de mens, juridische aangelegenheden, sociale vraagstukken, jeugd, sport, onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, milieu, bouwkundig erfgoed, De belangrijkste conventie is ongetwijfeld die van de Rechten van de Mens (EVRM, 1950)(zie deel III). Ook het Sociale Charter (1961) is voor de Europeanen van grote betekenis. Het Comité voor Culturele samenwerking (CCC) van 1961 legde de grondslag voor een Europese Culturele Gemeenschap. 12

13 De werking van de Raad van Europa heeft evenwel onder de Koude Oorlog geleden. Omdat het accent lag (en ligt) op de mensenrechten en de democratie de enige voorwaarden voor lidmaatschap werden de Middenen Oost-Europese landen uitgesloten. De Raad bleef dus een organisatie van het Westen. Met het neerhalen van het IJzeren Gordijn in 1989 kreeg de Raad een nieuwe taak: een brug slaan tussen Oost en West. Hongarije werd in november 1990 als eerste Midden-Europees land volwaardig lid. Andere voormalige Oostbloklanden volgden. 13

14 2. De start van het eigenlijke integratieproces In 1949 was de ontgoocheling onder de Europese federalisten groot. Het was duidelijk dat de Raad van Europa door zijn intergouvernementele karakter geen krachtdadige instelling kon worden. Uit Franse hoek kwam er een voorstel om langs een andere weg tot supranationale samenwerking te komen. Op het Koude Oorlogsfront steeg de spanning intussen ten top. In het Koreaanse conflict en tijdens de oorlog in Indochina stonden de twee blokken (het Communistische en het Westerse o.l.v. de VS) met getrokken messen tegenover elkaar. Die inspanningen zouden het Europese integratieproces een overhaast tempo opleggen EGKS 2.1 De Europese gemeenschap voor kolen en staal Op 9 mei 1950 hield Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een gedurfde toespraak. Hij was ervan overtuigd dat we niet langer genoegen konden nemen met nietszeggende woorden maar dat een daad van moed, een opbouwende daad nodig was. Daarom stelde hij voor een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal tussen Frankrijk en Duitsland op te richten onder gezag van een onafhankelijke supranationale autoriteit. Andere landen konden zich bij dit project aansluiten. Niet toevallig viel de keuze op kolen en staal als testdomeinen voor de samenwerking. Het Ruhr- en Saargebied, Lotharingen en Luxemburg streken waar de grootste concentratie van kolen en ijzererts in Europa te vinden was vormden in het verleden al vaker de aanleiding voor een Frans-Duits conflict. Na WO II kwam het Ruhrgebied onder inter-geallieerd beheer. Frankrijk kreeg het protectoraat over het Saargebied. Een nieuwe conflicthaard was hier in de kiem aanwezig. Alleen Frans-Duitse samenwerking kon een elegante oplossing bieden in deze gevaarlijke situatie. Bovendien lagen kolen en staal aan de basis van de wapenindustrie. Om een oorlog in de toekomst te vermijden waren gemeenschappelijke afspraken in die sectoren dus absoluut noodzakelijk. De grondslag van Schumans voorstel kwam van Jean Monnet. Deze Franse economist en planoloog geloofde dat de Europese integratie niet in één keer kon gerealiseerd worden. Ze moest stap voor stap opgebouwd worden. De lidstaten zouden starten met een gemeenschappelijk beleid op een beperkt domein. Automatisch zou er samenwerking in aanverwante gebieden volgen. Monnet noemde dit het spill-over effect van de supranationale aanpak. Die idee vormde dus de basis voor een Europese federatie. Zes regeringen reageerden positief op het voorstel van Robert Schuman. De onderhandelaars voor Frankrijk, Italië, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg kwamen voor het eerst in Parijs bijeen op 20 juni Tien maanden lang werkten ze aan de tekst van een verdrag. Dat werd op 18 april 1951 ondertekend. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) kon haar werkzaamheden starten. Om een echte gemeenschappelijk markt voor kolen en staal te creëren moesten eerst heel wat interne hinderpalen uit de weg worden geruimd: douanetarieven, kwantitatieve beperkingen, kartelvorming, Bovendien was er een gemeenschappelijk douanetarief aan de buitengrenzen nodig. De Hoge Autoriteit werd het belangrijkste beslissingsorgaan van de EGKS. Het bestond uit onafhankelijke vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten die supranationale beslissingen namen. De Raad van Ministers en de Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS kregen maar een beperkte macht toebedeeld. Als gevolg van de samenwerking verhoogde de productie opmerkelijk. Snel bleek echter dat de kolensector in een diepe internationale crisis was geraakt. De Hoge Autoriteit moest harde maatregelen nemen. Toch heeft de EGKS de crisis met succes overleefd. Mijnsluitingen die zich al meer dan 30 jaar opgedrongen werden nu doorgevoerd. Daarnaast kwamen er allerlei sociale maatregelen om het leed voor de arbeiders te verzachten. 14

15 Hetzelfde scenario zou zich in de jaren tachtig voordoen in de staalsector. Al deze acties werden gefinancierd door een Europese belasting op kolen- en staalproductie. Die vormde de basis voor een eerste Europese begroting. 2.2 De Europese politieke gemeenschap: een brug te ver De aanval van het communistische Noord-Korea op Zuid-Korea (1950) deed de landen in West-Europa vrezen voor hun veiligheid. Meteen stelde zich de vraag of ook West-Duitsland geen bijdrage moest leveren aan de militaire bescherming van West-Europa. De Duitse herbewapening zo snel na WO II boezemde vele landen echter angst in. Konden er geen Duitse soldaten ingeschakeld worden zonder een Duits leger op te richten? De Franse minister van Defensie, René Pléven, liet zich inspireren door het succes van de EGKS. Hij stelde voor om een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op te richten. Daarbinnen zou een geïntegreerd Europees leger bestaan, waarin ook Duitse troepen opereerden onder Europees commando. Een Europees leger is echter ondenkbaar zonder politieke bovenstructuur. Het EDG-Verdrag voorzag daarom op termijn de creatie van een overkoepelende Europese Politieke Gemeenschap. Het EDG-voorstel deed heel wat stof opwaaien bij de zes EGKS-lidstaten. Op 27 mei 1952 ondertekenden ze toch de verdragstekst. Het bleef nu nog wachten op de goedkeuring door de nationale parlementen om definitief van start te gaan. De parlementaire vergadering van de EGKS liet er geen gras over groeien. Ze vloog meteen aan het werk om de structuur van de toekomstige Europese Politieke Gemeenschap uit te tekenen. In haar ontwerp was er sprake van scheiding van machten, een tweekamerstelsel, een verkozen parlement, een uitvoerende raad, een raad van nationale ministers, een hof van justitie en een economische en sociale raad. Eigenlijk werd hier een grondwet voor Europa geschreven. De ratificatie van het EDG-Verdrag in de nationale parlementen sleepte erg lang aan. Intussen veranderde het klimaat in Europa. Stalin stierf in maart Onder zijn opvolger, Nikita Chroesjtsjov, brak een periode van dooi aan. In datzelfde jaar tekenden de strijdende partijen een wapenstilstand in Korea. Frankrijk had de handen vol met de dekolonisatieoorlog in Indochina. De EDG was dus niet langer de eerste zorg. Het Verenigd Koninkrijk liet duidelijk verstaan dat het geen lid wenste te worden van de EDG of EPG. Groot-Brittannië weigerde zelfs enige militaire waarborgen als deze er toch zou komen. Toen uiteindelijk vijf landen het verdrag al hadden geratificeerd of op het punt stonden dat te doen, vermoordde het Franse parlement zijn eigen kind: het debat over de EDG werd in 1954 van de parlementaire dagorde geschrapt. Voor de Europese federalisten betekende deze mislukking een zware slag. Bleef nog het probleem van de Duitse herbewapening. Omdat de Europeanen er niet uit raakten kwam er op aandringen van de VS wel een Duitse Bundeswehr. Die werd opgenomen in de Westerse Unie. Die heette vanaf nu de West-Europese Unie (WEU) EEG - EGA 2.3 De Europese Economische Gemeenschap en Euratom De mislukking van de Europese Defensie Gemeenschap en de Europese Politieke Gemeenschap leek het Europese integratieproces eerst te verlammen. Maar in mei 1955 kreeg de samenwerking dan toch het broodnodige duwtje in de rug. 15

16 De Ministerraad van de EGKS vergaderde toen in Messina (Sicilië) over de heersende crisis. De ontspannen sfeer en het zicht op de Etna stemden de ministers blijkbaar mild. Ze besloten de Europese integratie verder te zetten langs de weg van de economische samenwerking. Een comité van deskundigen, o.l.v. Paul-Henri Spaak, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, kreeg de opdracht een plan uit te werken. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, J.W. Beyen, speelde een belangrijke rol in die werkgroep. De werkzaamheden van het comité leverden 2 verdragen op: Euratom en het EEG-Verdrag (EEG staat voor Europese Economische Gemeenschap). Op 25 mei 1957 ondertekenden de Zes beide teksten in Rome. Daarom spreekt men ook wel over de Verdragen van Rome. Met de oprichting van de EGA (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) of Euratom beslisten de lidstaten de handen in elkaar te slaan op het gebied van atoomenergie voor burgergebruik. Deze energiebron was nog vrij nieuw. Er moesten dus weinig nationale belangen overwonnen worden om te kunnen samenwerken. Bovendien was (en is) onderzoek naar de mogelijkheden van kernenergie erg duur. Gemeenschappelijke investeringen rendeerden dus beter. In het EEG-Verdrag staat dat de lidstaten vast van plan zijn een gemeenschappelijke markt uit te bouwen met vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Als tussenfase op weg naar dat einddoel zou er eerst een douane-unie gerealiseerd worden. Verder wilden de lidstaten een gemeenschappelijk beleid uitstippelen op het gebied van concurrentiebeleid, handel, transport, landbouw, Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EG (later de EU) werd één van de meest Europese beleidsdomeinen: de lidstaten legden hun landbouwbevoegdheid volledig in Europese handen. Na de Verdragen van Rome zou het erg lang duren voordat de lidstaten nog meer bevoegdheden aan het Europese niveau overdroegen. Voor elke millimeter bevoegdheid moest verder gevochten worden met de nationale regeringen. 2.4 Een Britse tegenreactie: de Europese Vrijhandelsassociatie Het Verenigd Koninkrijk heeft altijd een eigen positie ingenomen in het debat over de Europese integratie. De woorden van Churchill We are with them, not of them vatten de Britse houding het beste samen. Het Verenigd Koninkrijk was erin geslaagd om van de Raad van Europa een politiek zwakke organisatie te maken. Bij de onderhandelingen over de EGKS, de EDG, de EPG, de EEG en de EGA hadden de Britten wel geluisterd. Als puntje bij paaltje kwam speelden ze echter niet mee. Zij waren immers nog altijd georiënteerd op het vroegere Britse imperium, de Commonwealth en een sterling-zone. Groot-Brittannië voelde zich niet continentaal genoeg om zich te engageren voor een Verenigd Europa. Bovendien had het Angelsaksische Rijk speciale banden met de VS. En die mochten geen schade oplopen. Toch waren de Britten erg verbaasd over de Europese plannen om de EEG en de EGA op te richten. Het Verenigd Koninkrijk voelde dat het opnieuw de trein miste. Op de valreep ondernam het in 1957 nog een poging om een grote vrijhandelszone tot stand te brengen binnen de OEES. Die zou de Verdragen van Rome erg afgezwakt en opgelost hebben in een ruimer gebied. Op 14 november 1958 liet Frankrijk weten dat het nooit bereid zou zijn aan zo n vrijhandelszone mee te werken. Daarmee was het plan definitief gekelderd. Het Verenigd Koninkrijk hield echter vast aan de idee en zocht contact met de overige landen in West-Europa. Op 21 juli 1959 richtten 7 landen in Stockholm de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) op: Groot-Brittannië, Portugal, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland (Liechtenstein behoort ook tot de EVA 16

17 omdat het een douane-unie heeft met Zwitserland sinds 1923). Enkele jaren later sloten ook IJsland en Finland aan. De EVA wilde zich beperken tot de oprichting van een vrijhandelszone voor industriële producten. Daar slaagden de EVA-leden al vanaf 1966 in. Het werd snel duidelijk dat de EVA nooit dezelfde spectaculaire resultaten zou boeken als de Europese gemeenschappelijke markt. De meerderheid van de EVA-landen zocht trouwens toenadering tot de EG. Ook het Verenigd Koninkrijk begon stilaan zijn standpunt te herzien. Een herhaaldelijk non van de Franse president Charles de Gaulle blokkeerde nog jaren de Britse toetreding. De president vreesde dat via Groot-Brittannië de Amerikaanse invloed en controle in de EG zou binnensluipen. 17

18 3. De jaren zestig: bloei, crisis en relance Op het einde van de jaren vijftig was van de naoorlogse ellende niet veel meer te merken. De meeste vluchtelingen hadden een nieuwe thuis gevonden en de West-Europese landen behoorden tot de club van de rijke landen. De economische infrastructuur was helemaal heropgebouwd. Het succes van de ééngemaakte Europese markt was overweldigend. In de jaren zestig vertegenwoordigde het volume van het EEG-handelsverkeer evenveel als dat van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten samen. De Europese Gemeenschap (in 1967 waren EEG, EGKS en EGA samengesmolten tot de EG) was uitgegroeid tot een economische reus. Ondanks alle positieve resultaten belandde de Europese samenwerking halfweg de jaren zestig in een crisis. Naast de economische successen werden de jaren zestig gekenmerkt door een maatschappelijke beweging die streefde naar meer liberalisering en democratisering. Ze vond vooral aanhang bij de jongere generaties en kende haar hoogtepunt in In dat jaar kwamen in verschillende Europese steden studenten op straat om tegen de bestaande orde te protesteren. Die beweging liet zich ook voelen aan de andere kant van het IJzeren Gordijn. In Tsjecho-Slowakije leefde dezelfde drang naar meer vrijheid en democratie. Een nieuwe wind waaide door de Tsjechoslowaakse communistische partij. Progressieve partijleden streefden naar meer openheid, economische decentralisatie, kortom een eigen Tsjechoslowaakse weg naar het socialisme. Sovjetleider Breznjev liet de Tsjechoslowaken duidelijk verstaan dat ze te ver gingen. Troepen van het Warschaupact vernietigden de Praagse lente met militair geweld. 3.1 Tweede poging tot meer Europese politieke samenwerking: het plan Fouchet Frankrijk gaf de moed niet op na de mislukking van de EDG (Europese Defensie Gemeenschap) en de EPG (Europese Politieke Gemeenschap). In 1960 waagde de Gaulle opnieuw zijn kans. Hij stelde aan bondskanselier Adenauer een plan tot politieke samenwerking voor. Het was gebaseerd op regelmatige bijeenkomsten van de regeringsleiders en vaste commissies. Fouchet, een naaste medewerker van de Gaulle zette het idee op punt. Verschillende lidstaten uitten meteen hun bezwaren: te intergouvernementeel en teveel gericht tegen de Verenigde Staten (en het Atlantische Bondgenootschap). Van het plan Fouchet kwam niets in huis. Toch droeg het initiatief bij tot een versterking van de Frans-Duitse as, belichaamd in de figuren van de Gaulle en Adenauer. 3.2 Politiek van de lege stoel De crisis die halverwege de jaren zestig uitbrak is eigenlijk te verklaren door het succes van de EG en de Franse onwil om ook politiek te volgen. Twee vraagstukken lagen op tafel: de toekomstige financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het systeem van beslissen met meerderheid van stemmen in de Ministerraad. Bij de start van het GLB was afgesproken dat de uitgaven voorlopig zouden gefinancierd worden door bijdragen van de lidstaten. Tegen juni 1965 moesten de lidstaten wel naar een andere financieringsmethode uitkijken. De Verdragen van Rome 18

19 bepaalden bovendien dat vanaf begin 1966 de stemming met unanimiteit in de Ministerraad vervangen werd door meerderheidsbeslissingen. De Commissie stelde voor om het landbouwbeleid te financieren door eigen inkomsten (douanerechten, invoertaksen, ). Het Europees Parlement kreeg de controle over de besteding van die eigen middelen. De meerderheidsbeslissingen in de Ministerraad, zoals bepaald in het verdrag, waren absoluut noodzakelijk om een krachtig beleid te kunnen voeren. Voor de Franse president de Gaulle ging dit allemaal te ver. Europese samenwerking kon, maar de beslissingsmacht moest in handen blijven van de soevereine staten. De Gaulle ontketende een crisis door handig het financiële en het institutionele vraagstuk aan elkaar te koppelen. Hij weigerde de nieuwe financiering van het landbouwbeleid goed te keuren als Frankrijk het vetorecht in de Ministerraad kwijtspeelde. Zes maanden lang bleef de stoel van de Franse minister in de Ministerraad uit protest leeg. ( Politique de la chaise vide ). Uiteindelijk besloten de Zes in het zgn. compromis van Luxemburg dat ze het niet eens waren over de manier waarop in de toekomst beslissingen moesten genomen worden. In de praktijk zou een land een stemming met unanimiteit kunnen eisen (en dus van een vetorecht gebruik maken) als het nationaal belang op het spel stond. De voorstanders van een meer federaal Europa hadden opnieuw een slag verloren! 3.3 De relance van Den Haag De crisis van de lege stoel in 1965 legde eigenlijk een fundamenteel probleem bloot. De EEG-kalender voor de oprichting van de douane-unie was misschien wel voorbeeldig afgewerkt, het enthousiasme voor de samenwerking bleek zoek. Verschillende lidstaten dachten eigenlijk vooral aan zichzelf en lieten het nationale belang primeren boven het Europese. Er was een krachtig signaal nodig om de zaak weer op gang te trekken. De nieuwe Franse president, Georges Pompidou, nam alvast het initiatief voor een Europese topontmoeting in Den Haag in Hij pleitte er voor de voltooiing, verdieping en uitbreiding van de EEG. Diezelfde uitdagingen zijn terug te vinden in de besluiten van de Top. Tegen het einde van het jaar moest er een oplossing voor de financiering van het landbouwbeleid op tafel liggen. Daarmee zou de creatie van de gemeenschappelijke markt voltooid worden. Verder wilden de lidstaten onderzoeken hoe de oprichting van een Economische en Monetaire Unie de EG kon versterken. Ten slotte mochten de deuren niet langer gesloten blijven voor kandidaat-lidstaten. De EG startte onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland en Noorwegen. 19

20 4. Voltooiing, verdieping en uitbreiding in de jaren zeventig De realisatie van de Haagse plannen werd in de jaren zeventig ernstig bemoeilijkt door een economische malaise. Die begon al op 15 augustus Toen besloot de Amerikaanse president Richard Nixon dat de dollar niet langer tegen goud omwisselbaar was (het einde van de convertibiliteit). Hij deed dit zonder rekening te houden met de gevolgen voor Europa. Zwevende wisselkoersen, monetaire instabiliteit en hollende inflatie waren het gevolg. De oliecrisis deed daar nog een schepje bovenop. De OPEC greep de Oktoberoorlog in het Midden-Oosten (1973) aan om een wekenlange olieboycot en een verviervoudiging van de olieprijs door te voeren. Europa was hierop helemaal niet voorbereid. De Europese industrie werd in haar slagader getroffen. De meningen van de lidstaten over de aanpak van de energiecrisis liepen erg uiteen. Ze slaagden er niet in een gezamenlijk energiebeleid op poten te zetten. Beide crisissen brachten de economie in een toestand van stagflatie (stagnatie samen met hoge inflatie) die een enorme werkloosheid veroorzaakte. Die problemen zetten de lidstaten echter niet aan tot een meer intense samenwerking. Integendeel, elk zocht binnen zijn eigen nationale grenzen naar oplossingen. De berichten van op het Koude Oorlogsfront klonken positiever. De minder gespannen sfeer tussen de grootmachten leidde tot een Conferentie over Veiligheid en Samenwerking, in Helsinki, in De slotakte werd twee jaar later door 35 landen uit Oost en West ondertekend. Zij spraken af geregeld bijeenkomsten te houden om te praten over veiligheid, samenwerking op het gebied van economie, wetenschap, techniek en milieu en over mensenrechten. Die conferenties speelden op termijn een belangrijke rol in de détente. In 1994 veranderde de CVSE van naam. Sindsdien spreken we over de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. 4.1 De voltooiing Heel snel na de Topontmoeting in Den Haag werd een akkoord bereikt over de financiering van het landbouwbeleid. Daarmee was al één aanleiding voor de politiek van de lege stoel uit de weg geruimd. Ook de douane-unie stond op poten. Een belangrijke stap op weg naar een echte gemeenschappelijke markt. 4.2 De verdieping De Luxemburgse premier Werner kreeg de opdracht om een plan voor een monetaire unie uit te werken. Het plan voorzag een eenheidsmunt tegen eind Tegen die tijd zou de unie de monetaire bevoegdheid van de lidstaten overnemen. Door de muntcrisis en de economische recessie verdween Werners project in de koelkast. De Europese muntslang, verbonden aan de dollar, diende voorlopig als alternatief. Pas in 1979 zetten de lidstaten onder impuls van Frankrijk en Duitsland de stap naar het Europees Monetair Stelsel (EMS). Dit systeem omvatte drie belangrijke elementen: (1) De creatie van de ECU (European Currency Unit, een munteenheid waarvan de waarde bepaald werd door de korf van nationale munten die aan het EMS deelnamen. (2) De koers van de nationale munten werd bepaald t.o.v. de ECU en t.o.v. elkaar. De munten konden in een beperkte marge schommelen t.o.v. elkaar. 20

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L " _ r " 6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e "

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L  _ r  6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e EUROPA ONDER DE LOEP DIDACTISCH DOSSIER Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen van dit dossier werd rekening

Nadere informatie

Nederlands rol in Europese integratie Van Founding Father tot Verloren Zoon

Nederlands rol in Europese integratie Van Founding Father tot Verloren Zoon E.P. Wellenstein Nederlands rol in Europese integratie Van Founding Father tot Verloren Zoon Na de bevrijding in 1945 staan de regering-schermerhorn/drees en haar opvolgsters voor drie formidabele uitdagingen:

Nadere informatie

de loep Europa onder Oplossingen en achtergrond voor de leerkracht Voor de derde graad secundair onderwijs

de loep Europa onder Oplossingen en achtergrond voor de leerkracht Voor de derde graad secundair onderwijs Europa onder de loep Oplossingen en achtergrond voor de leerkracht Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP V E I L I G H E I D V I A P A R T N E R S C H A P Voorwoord Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine. Europese Unie

Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine. Europese Unie Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine Europese Unie De symbolen in de hokjes hebben de volgende betekenis:! Informatie? Oplossing * Aanbevelingen Deze docentenbijlage en het jongerenmagazine

Nadere informatie

Een partij om de maatschappij te veranderen. een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro

Een partij om de maatschappij te veranderen. een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro LSP - PSL Een partij om Een partij om de maatschappij te veranderen een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro WWW.SOCIALISME.BE Een partij om de maatschappij te veranderen inhoud :

Nadere informatie

Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168. Gratis! België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414

Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168. Gratis! België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414 België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414 Gratis! Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168 De Nar vzw, Postbus 136, 3000 Leuven 3, zeswekelijks tijdschrift, vijftiende jaargang, afgiftekantoor

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong RHF YF-RB D-ENHT{N OeKU 2006 Oekraïne een land op een tweesprong nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten en de begunstigers

Nadere informatie

De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem De Kracht van je Stem Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek Voorwoord Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Hoe gedraag ik mij in mijn eigen kleine wereld? En in

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak 1 STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011 Geert Mak Het was in de winter van 1999. Het voormalige Joegoslavië lag in ontreddering uiteen. De vriendelijke Donau-stad Novi Sad was keer op keer door de geallieerden

Nadere informatie

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld Recente internationale ontwikkelingen op veiligheidspolitiek, economisch, financieel, monetair en institutioneel terrein, als mede op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, dagen uit

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU. Belgisch-Italiaans pedofilienetwerk opgerold door Europol

10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU. Belgisch-Italiaans pedofilienetwerk opgerold door Europol 10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU Inleiding Braziliaanse boeren dienen klacht in tegen Europees suikerbeleid In vijftig jaar tijd evolueerde de Europese Unie tot de grootste economie en één van

Nadere informatie

Marieke is Vredesvrouw van het jaar 2011 geworden. Nog voordat ik

Marieke is Vredesvrouw van het jaar 2011 geworden. Nog voordat ik Redactioneel Voor jullie, beste vredesvrouwen deze info met veel positieve vredesinitiatieven. Je wordt er even blij van. Negatieve berichten horen we al zo vaak... Onze info start met een interview met

Nadere informatie

Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar

Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar Inleiding Geert Mak - Humanitas 70 jaar Landelijke Ontmoetingsdag Humanitas 14 maart 2015 Het was eigenlijk niet veel meer dan een groot kaal gat in een strakke groene vlakte, enkel omzoomd met wat riet,

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Hoe een spook weer mens wordt

Hoe een spook weer mens wordt Hoe een spook weer mens wordt De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005 Hoe

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie