DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP"

Transcriptie

1 DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP Artikel 1 Onderhavig reglement definitief vast te stellen als stedenbouwkundige verordening tot integratie van bedrijfsgebouwen in het landschap: Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze verordening is van toepassing voor alle aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfsgebouwen (cfr. art 4. : varkens- en pluimveestallen, landbouwloodsen, industriële loodsen, industrïele constructies, rundveestallen en paardenstallen, serres of gelijkaardige constructies) Hoofdstuk I : materiaal en kleurkeuze Artikel 2 Een nieuw bedrijfsgebouw moet zowel harmonisch opgenomen worden in het omringende landschap als in harmonie zijn met de bijhorende andere bebouwing. In het bouwplan moet een smaakvolle verweving uitgewerkt worden aangaande een goede inplanting, een fraaie vormgeving, een smaakvolle keuze van materialen en kleuren. De vergunde bebouwde omgeving is bepalend voor het materiaalgebruik van nieuwe bedrijfsgebouwen, meer bepaald traditioneel/industrieel en kleinschalig/grootschalig, Hoofdstuk II aanleg van beplantingen Artikel 3 Varkens- en pluimveestallen, landbouwloodsen, industriële loodsen, industriële constructies, rundveestallen, paardenstallen, serres en soortgelijke constructies die worden opgericht, heropgericht of worden uitgebreid, moeten tegenover hun omgeving geïntegreerd worden door middel van groenelementen en/of schermen (zie bijlage, het gebruik van exoten is verboden). Artikel 4 Teneinde een landschappelijke integratie van het bedrijfsgebouw te garanderen is de opmaak en uitvoering van volgende groenplannen mogelijk : A. Landschapsbedrijfsplan De uitvoering van een landschapsbedrijfsplan, opgemaakt door een tuinarchitect of gespecialiseerde overheidsinstantie, waarbij voor de volledige bedrijfssite groenelementen worden voorzien welke een optimale integratie bewerkstelligen van de bedrijfsgebouwen in de omgeving, rekening houdende met een de bedrijfsorganisatie, bereikbaarheid, toezicht op omgevende weilanden e.d. B. Groenschermplan De uitvoering van een groenschermplan rond de nieuwe/te verbouwen constructies en gebouwen op basis van volgende strikte voorschriften : Het type en soort groenscherm dat moet aangelegd worden is afhankelijk van de aard van het op te richten bouwwerk en moet aangelegd worden het

2 eerstvolgende plantseizoen na realisatie van het bouwwerk en op een ordentelijke en vakkundige manier, doch uiterlijk 2 jaar na de aanvang der werken. Varkens- en pluimveestallen: Tussen de stal(len) en de naastliggende percelen dient een doorlopend groenscherm, met een minimale breedte van 3m (netto plantbreedte, excl. kruinen), aangebracht te worden. Het groenscherm dient minimaal samengesteld te zijn uit een gesloten streekeigen struikbeplanting met gemiddeld om de 10 m een hoogstamboom of een hoogstamknotboom. De inplanting van het groenscherm is vrij te kiezen binnen een straal van 20 m rond het bedrijfsgebouw en dit in functie van de bedrijfsvoering. Het groenscherm moet minimum 10 % bladhoudende groenblijvende struiken te bevatten. Landbouwloodsen, industriële loodsen, industrïele constructies, rundveestallen en paardenstallen: Tussen de loods(en) en de naastliggende percelen moet een groenscherm aangelegd worden dat zal bestaan uit een aaneenschakeling van kleine landschapselementen met een oppervlakte van telkens ongeveer 50 m², waarbij gestreefd wordt naar een minimale breedte van 3 meter en een onderlinge afstand tussen elk landschapselement van maximaal 5 m. De inplanting is vrij te kiezen binnen een straal van 20 m rond het bedrijfsgebouw en dit in functie van de bedrijfsvoering. De voorziene groenelementen moeten worden aangelegd met een combinatie van streekeigen traag- en snelgroeiende hoogstammen (of hoogstamknotbomen) en struiken (gemiddeld min. 1 hoogstam per 10m). Het groenscherm moet minimum 10% bladhoudende planten bevatten. In geval van stof- of geluidsproducerende activiteiten of industrieën en minder esthetische constructies of gebouwen moet een doorlopend groenscherm aangelegd worden in plaats van een aaneenschakeling van losse landschapselementen met onbeplante tussenruimten. Dit groenscherm moet een minimale breedte hebben van 3 meter. Serres: Tussen de serre(s) en de naastliggende percelen moet een groenscherm worden aangebracht dat minimaal voldoet aan volgende bepalingen. De beplanting is aan te leggen binnen een straal van 30 m rond serre(s) met keuze uit: of Gesloten struikbeplanting met vrije tussenstroken van maximaal 10 m en met een gemiddelde breedte van 3m. of Bodembedekkende struiken met een gemiddelde breedte van 3m. Gemiddeld om de 10 m dient een traaggroeiende solitaire boom geplant te worden. Van bovenvermelde groenaanlegplannen kan de vergunningverlenende overheid, op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, een afwijking toestaan indien de op te richten gebouwen of constructies door de materiaalkeuze, typlogie, inplanting of integratie met andere gebouwen een meerwaarde betekenen voor de goede integratie van de gebouwen. Artikel 5 De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ter beoordeling van de goede ruimtelijke ordening best aangevuld met minimum volgende gegevens: - de inplanting van de gebouwen en het groenscherm - de juiste afmetingen (grondoppervlakte) en de ligging van het groenscherm t.o.v. de gebouwen - een plantenlijst met: * de juiste locatie van de planten / beplantingsschema * de aanduiding van de bestaande aan te leggen groenelementen * de volledige wetenschappelijke naam van de planten

3 * het juiste aantal planten per soort * het type beplanting (hoogstammen, heesters ) * de plantmaat (minimaal 8/10 voor hoogstammen, minimaal 60/90 voor struiken of bosgoed) * de plantafstand In bijlage is een richtinggevende lijst met beplantingen opgenomen. Artikel 6 In geval een bouwwerk uitgevoerd wordt binnen een bedrijvenzone waarrond reeds een groenscherm aangeplant is dat voldoet aan deze voorwaarden (of er een gemeenschappelijk 1 groenbuffer is voorzien door de beheerder van de bedrijvensite), dan moet geen extra groenscherm aangelegd te worden rond het bouwwerk dat deel uitmaakt van de stedenbouwkundige vergunning. Artikel 7 1 Tot zekerheid van uitvoering van de opgelegde plantverplichtingen bij bouwprojecten, die het voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning, zoals het aanleggen van groenschermen of aanplantingen, geeft de bouwheer een bankwaarborg bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning, waarvan het bedrag bepaald is op 15 Eur/lm met een minimum van 1000 EUR. Indien de vergunninghouder kan aantonen dat het groenscherm een lagere waarde heeft dan de berekende waarde (middels offerte voor levering en aanleg van het groenscherm), wordt het bedrag gereduceerd tot de werkelijke waarde, doch gelimiteerd tot het minimum van 1000 EUR. Voor de bepaling de bankwaarborg geldt het aantal strekkende meter in te kleden bedrijfsgevels en niet het effectieve aantal strekkende meter groenscherm. Deze bankwaarborg maakt deel uit van de bijzondere voorwaarden van iedere stedenbouwkundige vergunning waarvoor deze verordening van toepassing is. De financïele waarborg wordt gestort in handen van de financieel beheerder van de gemeente of in zijn naam op onherroepelijke wijze door een bankinstelling verleend. Indien wordt geopteerd om deze waarborg via een bankinstelling te garanderen, moet voor het afsluiten van het specifieke contract de goedkeuring worden gevraagd aan de financieel beheerder. Na afsluiten dient een exemplaar van het contract worden bezorgd aan de financieel beheerder. Zolang niet voldaan is aan deze bijzondere voorwaarde kan niet gestart worden met de uitvoering van de werken die het voorwerp zijn van de stedenbouwkundige vergunning. Indien in toepassing van artikel 4, laatste alinea, de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vrijgesteld wordt van de aanleg van een groenscherm, vervalt de opgelegde bankwaarborg. 2 De borgstelling/bankwaarborg wordt vrijgegeven voor 90% nadat het groenscherm is aangeplant conform het beplantingsplan en na voorafgaandelijke controle door het gemeentebestuur. Het saldo van de waarborg (de overige 10%) komt pas vrij op voorlegging van een conformiteitsattest ten vroegste 1 jaar na de aanleg van het groenscherm. 3 De bouwheer doet zelf de aanvraag tot controle van de aanplanting en vrijgave van de bankwaarborg bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs 1 beheerders van bedrijvenzones : Veneco : RUP Lokaal Bedrijventerrein Dries, De Schachelaar Gemeente Zulte : RUP Karreweg

4 aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de conformiteit goed of af. Artikel 8 In geval van strijdigheid met een bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling hebben de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling voorrang op de verordening. Deze verordening is niet van toepassing op zaken welke onder de toepassing van het bosdecreet of haar uitvoeringsbesluiten vallen. BIJLAGE 1 : A. Voor hagen (6 à 8 planten de lopende meter): gelderse roos Viburnum opulus haag hondsroos Rosa canina+ rugosa hulst Ilex aquifolium kardinaalsmuts Euonymus europaeus Sorbus aucuparia meidoorn Crataegus laevigata of monogyna rode en gele kornoelje Cornus sanguinea + mas sleedoorn Prunus spinosa spaanse aak Acer campestre taxus Taxus Baccata venijnboom Taxus baccata vuilboom Rhamnus frangula vlier Sambucus nigra wilde liguster Ligustrum vulgare B. Voor houtwallen, houtkanten (1 plant per m²): es Fraxinus excelsior esdoorn Acer pseudoplatanus europese vogelkers Prunus padus gelders roos Viburnum opulus haag hazelaar Corylus avellana hulst Ilex aquifolium Sorbus aucuparia meidoorn Crataegus laevigata of monogyna rode kornoelje Cornus sanguinea sporkehout Frangula alnus tamme kastanje Castanea sativa vlier Sambucus niger wegedoorn Rhamnus catharticus wilde rozensoorten Rosa sp. wilg Salix species zomer- en wintereik Quercus robur + petraea zwarte els Alnus glutinosa C. Bomen berk boskers els Betula species Prunus avium Alnus species

5 es esdoorn grauwe abeel Haag linde tamme kastanje wilg walnoot zomer- en wintereik zwarte noot Fraxinus excelsior Acer species Populus canescens Sorbus species Tilia species Castanea sativa Salix alba Juglans regia Quercus robur en petraea Juglans nigra Artikel 2 Deze verordening dient ter goedkeuring aan de Deputatie voorgelegd. Artikel 3 Deze verordening wordt van toepassing op de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning die aangetekend worden opgestuurd of die ontvangen worden vanaf de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van deze stedenbouwkundige verordening.

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN Hoofstuk I: Instandhouding en onderhoud van niet-geklasseerde onbevaarbare waterlopen. Artikel 1. In onderhavig reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

gen hof 1 te termaar, gemeente margraten Plan Opdrachtgever dhr. hartmans verkennend natuurwaardenonderzoek Gulpen, 18 juni 2008

gen hof 1 te termaar, gemeente margraten Plan Opdrachtgever dhr. hartmans verkennend natuurwaardenonderzoek Gulpen, 18 juni 2008 Plan gen hof 1 te termaar, gemeente margraten verkennend natuurwaardenonderzoek Opdrachtgever dhr. hartmans Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur Gulpen, 18 juni 2008 kon. julianastraat 21a 6271 cb gulpen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

8 Handelen in een waardevolle oever

8 Handelen in een waardevolle oever 8 Handelen in een waardevolle oever 8.1 Inleiding Rijnland streeft naar een watersysteem met een goede ecologische kwaliteit. Hiervoor is het belangrijk dat flora en fauna leefruimte hebben. Oevers zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010 Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers AV CZ/95 april 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie