ARBEIDSMARKTPOSITIE ETNISCHE MINDERHEDEN FACTSHEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSMARKTPOSITIE ETNISCHE MINDERHEDEN FACTSHEET"

Transcriptie

1 ARBEIDSMARKTPOSITIE ETNISCHE MINDERHEDEN FACTSHEET Deze factsheet gaat kort in op de arbeidsmarktpositie van allochtonen in Nederland, de factoren die deze arbeidsmarktpositie bepalen, discriminatie op de arbeidsmarkt, het overheidsbeleid, maatregelen ter bevordering van de arbeidsmarktpositie van minderheden en allochtoon ondernemerschap. Extra aandacht zal worden besteed aan discriminatie op de arbeidsmarkt omdat discriminatie op de arbeidsmarkt ingrijpende gevolgen heeft voor het persoonlijk leven van betrokkenen en de maatschappelijke integratie van personen en bevolkingsgroepen. Met allochtonen worden migranten van de eerste en tweede generatie bedoeld die afkomstig zijn uit niet-westerse landen. De termen allochtonen en etnische minderheden worden gebruikt voor dezelfde categorieën. I Positie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt De afgelopen 10 jaar is de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden in Nederland sterk verbeterd. De verbetering heeft betrekking op zowel de arbeidsparticipatie 1 van etnische minderheden als de werkloosheid 2 onder etnische minderheden. De netto arbeidsparticipatie onder allochtonen steeg van 37% in 1994 naar 50% in Laatste jaren is de arbeidsparticipatie gedaald: van 50,1% in 2001 naar 48,6% in De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen daalde van 26% in 1994 naar 10% in 2001 (CBS Statline) Er is nog steeds een behoorlijke achterstand ten opzichte van de autochtone bevolkingsgroep. De werkloosheid onder allochtonen in 2003 is drie keer zo hoog als onder autochtonen en ook de arbeidsparticipatie blijft achter bij die van allochtonen. De arbeidsparticipatie onder etnische minderheden is in ,6% en onder de autochtone bevolking 67,3% (CBS Statline). Er bestaan grote verschillen tussen de diverse allochtone bevolkingsgroepen. De arbeidsparticipatie is onder Turken en Marokkanen het laagst: respectievelijk 46% en 41% in Dat komt vooral omdat weinig Turkse en Marokkaanse vrouwen werken: respectievelijk 29% en 28%. De arbeidsparticipatie onder Surinaamse vrouwen is 56%, onder autochtone vrouwen 56% en onder Antilliaanse/Arubaanse vrouwen 48%. In 2002 is de positieve trend gestopt. De arbeidsmarktpositie van etnische minderheden is verslechterd. Zo is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen gestegen van 8,9% in 2001 naar 14,4% in De arbeidsmarktpositie van allochtonen is verslechterd ten opzichte van autochtonen. Opvallend daarentegen is de stijging van de arbeidsmarktparticipatie onder Marokkaanse vrouwen (van 19% in 2000 naar 30% in 2002). Jongeren zijn vaker werkloos dan ouderen. Dat geldt zowel voor autochtonen als allochtonen. Volgens de SPVA (een survey die door het SCP wordt gebruikt) was in 2002 de werkloosheid onder Surinaamse jongeren onder de 25 jaar 30%, Antilliaanse jongeren 27%, Turkse jongeren 18%, Marokkaanse jongeren 17% en autochtone jongeren 7%. Volgens de Enquête Beroepsbevolking (die het CBS gebruikt) is de werkloosheid in 2002 onder Surinaamse jongeren 18%, Antilliaanse jongeren 17% en Turkse jongeren 12% (SCP, 2003). De jeugdwerkloosheid is dus behoorlijk hoog onder de etnische minderheden. Opvallend zijn ook de grote verschillen tussen de cijfers van de SPVA en de Enquête Beroepsbevolking. Andere indicatoren voor de arbeidsmarktpositie van allochtonen zijn kenmerken van het werk zoals beroepsniveau en bedrijfstak. Ook voor deze indicatoren geldt dat de allochtone bevolking een achterstand heeft ten opzichte van de autochtone bevolking. Etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd in elementaire en lagere beroepen. Dat geldt in het bijzonder voor Marokkanen en Turken (Smeets et al, 2003). Met name de Turken en Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in 1 Het aantal mensen per bevolkingsgroep dat werkt 2 Het aantal mensen van een groep dat meer dan 12 uur per week betaald wil werken maar nog geen baan heeft gevonden 1

2 sectoren waar veel zwaar en ongeschoold arbeid wordt verricht. Surinamers en Antillianen vertonen wat bedrijfstak betreft meer overeenkomst met de autochtone meerderheid. Van de allochtonen werkt 31% in de zakelijke dienstverlening (met name schoonmaakbedrijven en uitzendbureaus), 29% in de overige commerciële dienstverlening, 20% in de niet-commerciële dienstverlening, 18% in de industrie en bouwnijverheid en 2% in de landbouw. Opvallend is bijvoorbeeld dat er heel weinig allochtonen werken in de bouwnijverheid (Melser et al, 2004). Een andere indicator voor de zwakke arbeidsmarktpositie van etnische minderheden is het gegeven dat allochtonen veel vaker een tijdelijk arbeidscontract hebben. Achttien procent van de allochtone baanvinders hebben een voorlopig contract, tegenover zeven procent van de autochtone baanvinders. (CBS Statline). Veel allochtonen namen deel aan regelingen voor gesubsidieerde arbeid (zoals de Instroom Doorstroombanen, Wet Inschakeling Werkzoekenden, Wet Sociale Werkvoorziening). Eind 2002 namen in totaal personen deel aan deze regelingen. Meer dan een zesde van deze arbeidsplaatsen werd door allochtonen ingenomen. Allochtonen van de tweede generatie nemen relatief weinig deel aan deze regelingen (CBS 2003). Bovenstaande gegevens hebben met name betrekking op migranten die al langere tijd in Nederland verblijven. Er is ook onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van nieuwkomers die in de jaren 90 naar Nederland zijn gekomen (Sprangers et al, 2004). Daaruit blijkt dat ruim de helft van de mannelijke vluchtelingen die halverwege de jaren negentig naar Nederland kwamen, vijf jaar later werk had. Voor de vrouwen was dit ongeveer eenderde. Gezinsvormende immigranten verwerven sneller een plek op de Nederlandse arbeidsmarkt dan vluchtelingen. Uitkeringsafhankelijkheid blijft hoog onder vluchtelingen. Een kwart van de mannelijke en 40% van de vrouwelijke vluchtelingen die in 1995 naar Nederland kwamen was vijf jaar later aangewezen op een uitkering. Van de gezinsherenigers en gezinsvormers was dit tien procent. De uitkeringsafhankelijkheid van recente immigranten is wat lager dan voor eerdere cohorten migranten. II Oorzaken Voor de zwakke arbeidsmarktpositie van etnische minderheden kunnen verschillende oorzaken worden genoemd, daaronder valt ook discriminatie maar deze zal hieronder apart worden behandeld. De achterstand van etnische minderheden is voor een deel toe te schrijven aan kenmerken die hun kansen bij het zoeken naar werk verkleinen. Als belangrijkste factor worden meestal het relatief lage opleidingsniveau van allochtonen genoemd en het gebrek aan taalvaardigheid in het Nederlands. Toch kan onderwijsniveau niet alles verklaren. Op elk onderwijsniveau is de werkloosheid onder allochtonen groter dan onder autochtonen. Van de hoogopgeleiden had in % van de autochtonen een baan tegenover 72% van de niet-westerse allochtonen(van Gils 2002). In 2002 is bij laagopgeleide personen 13% van de allochtonen werkloos tegenover 5% bij de autochtonen. Van de hoogopgeleide allochtonen is 10% werkloos tegenover 3% van de autochtonen (CBS 2000). Voorts blijken meer allochtonen onder hun opleidingsniveau te werken dan autochtonen. Het blijkt dat dit verschil tussen hoogopgeleide allochtonen en autochtonen gedeeltelijk verklaard kan worden door de houding en zoekgedrag van allochtonen. Zo ontbreekt het hooggekwalificeerde allochtonen vaak aan voldoende zelfvertrouwen, de juiste netwerken en de meest geschikte instelling om te solliciteren op banen voor hooggekwalificeerd personeel (Odé en Dagevos, 1999). Ook is er sprake van een kloof tussen het zoekgedrag van autochtone werkgevers aan de ene kant en het zoekgedrag van allochtone werknemers aan de andere kant. Werkgevers gebruiken zoekkanalen en zoekmethodes die niet aansluiten bij de zoekkanalen en zoekmethodes van etnische minderheden. Allochtonen zoeken vooral binnen de eigen etnische gemeenschap via familie, vrienden of kennissen naar werk. Door werk te zoeken binnen de eigen kring komen zij vaak terecht in laagwaardige werkgelegenheid. Zij zoeken minder via advertenties dan autochtonen. Ook zoeken allochtonen vaker via arbeidsbureau en uitzendbureaus. (Dagevos, Odé en Pels, 1999). Werkgevers maken juist weinig gebruik van het arbeidsbureau en raadplegen eveneens hun informele kanalen. Echter, door het gebrek aan sociale integratie overlappen de informele kanalen van etnische minderheden en werkgevers elkaar nauwelijks en sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. 2

3 III Discriminatie De oorzaken van de slechte arbeidsmarktpositie van etnische minderheden moeten niet enkel worden gezocht bij de kenmerken en het gedrag van allochtone werknemers of werkzoekenden maar ook bij het wervings- en selectiebeleid van Nederlandse werkgevers. Werkgevers discrimineren, bewust of onbewust, direct of indirect, op grond van afkomst bij het aannemen van nieuw personeel (Bovenkerk, Ramsoed en Gras, 1994; Veenman, 1995; en Olde Monnikhof en Buis, 2001). Uit onderzoek blijkt dat discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland meer voorkomt dan in de buurlanden(zegers de Buijl, 2000). Werkgevers geven de voorkeur aan autochtone werknemers doordat zij de vaardigheden van autochtone werknemers als beter beoordelen. Beeldvorming over etnische minderheden werkt dus tegen hen op de arbeidsmarkt Een onderzoek naar de beeldvorming over jonge allochtone werknemers dat in 2002 is uitgekomen, bevestigt maar weer eens dat discriminatie een belangrijke rol speelt(kruisbergen en Veld, 2002) Zes procent van de werkgevers geeft aan dat zij een vacature niet zouden opvullen met een allochtoon; 18% zegt dit alleen te doen als er geen aanbod van autochtonen is. Bijna een kwart van de werkgevers neemt helemaal niet of bij voorkeur geen allochtonen aan. Deze afwijzende houding tegenover allochtonen wordt bepaald door de negatieve beeldvorming over allochtone werknemers. Deze negatieve beeldvorming over allochtonen weerspiegelen niet de recente ervaringen die een deel van de werkgevers heeft met jonge allochtone werknemers. Deze ervaringen zijn vrij positief, terwijl de beeldvorming over de arbeidsprestaties van allochtonen negatief blijft. De Nederlandse antidiscriminatiebureaus melden dat 18% of 634 van de binnengekomen klachten in 2003 te maken hadden met de arbeidsmarkt. In 2000 was dat nog 20%, in % en in %. Meeste klachten hadden betrekking op bejegening op de werkvloer (255) en werving en selectie (148). Verder werden gemeld ontslag (75) en arbeidsvoorwaarden (65)(Coenders et al, 2004). Bij bejegening op de werkvloer moet worden gedacht aan praktijken als belachelijk maken of het uitsluiten en negeren door collega s. Ook blijkt uit onderzoek dat werknemers van buitenlandse afkomst op de werkvloer vaak worden geconfronteerd met collega s die hen niet accepteren. (Meerman, 1999) Tekenend is de situatie bij de politie waar ondanks een multiculturaliseringsbeleid om meer allochtone agenten aan te trekken, vele allochtone politieagenten vertrekken door de sfeer op het werk (Sandfort. en Vanwesenbeeck,2000). In 2003 deed de Commissie Gelijke Behandeling 35 uitspraken die betrekking hadden op de discriminatiegronden ras, godsdienst en nationaliteit en die te maken hadden met de arbeidsmarkt. De zaken hadden te maken met ongelijke betaling, ongelijke behandeling bij werving en selectie en pesterijen op de werkvloer (website CGB en De Wolff, 2004). Ook op het gebied van salariëring bestaat er discriminatie. Vooral Marokkaanse mannen en vrouwen worden getroffen door ongelijke behandeling, terwijl andere allochtone groepen hierdoor minder lijken te worden getroffen (Zorlu, 2002). Tot slot is een vergelijking tussen Duitsland en Nederland interessant. In Duitsland hebben etnische minderheden een betere positie op de arbeidsmarkt dan Nederland. Over de vraag hoe dat komt is in het blad Migrantenstudies een debat ontstaan. Tijdens deze discussie werd gewezen op het belang van de succesvolle algemene instituties in Duitsland voor de integratie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt (Böcker en Thränhardt, 2003). Zo ligt in Duitsland de organisatiegraad van allochtone werknemers boven het gemiddelde: naar verhouding zijn allochtone werknemers in Duitsland vaker lid van een vakbond dan autochtone werknemers. In Nederland is dat juist andersom. Door de hoge organisatiegraad zijn in Duitsland etnische minderheden ook beter vertegenwoordigd in de ondernemingsraden dan in Nederland. In Nederland zijn minder dan twee procent van de leden van een ondernemingsraad allochtoon. In Duitsland is dat meer dan vier procent. In Duitsland zijn door de hogere organisatiegraad allochtonen meer betrokken bij de besluitvorming binnen het bedrijf. Dat biedt bij ontslag een effectievere bescherming tegen discriminatie dan antidiscriminatiewetgeving. IV Beleid De overheid heeft diverse initiatieven genomen om de arbeidsdeelname van etnische minderheden te vergroten. Overheid heeft wetten en wetsbepalingen aangenomen die specifiek gericht zijn op het bestrijden van discriminatie: de Algemene Wet Gelijke Behandeling en de antidiscriminatiebepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) en de Wet op de Ondernemingsraden. Alleen de 3

4 Algemene Wet Gelijke Behandeling speelt een effectieve rol te spelen bij de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt. De rol van de Arbo-wet en de Wet op de Ondernemingsraden lijkt gering te zijn. Naar de werking van de Arbo-wet bij de aanpak van pesten en agressie op het werk is onderzoek gedaan, maar in dit onderzoek werd geen specifieke aandacht geschonken aan discriminatie (Soethout en Sloep, 2000). Onderzoek concludeerde wel dat meer werkgevers dan voorheen aandacht besteden aan de aanpak agressie en pesten. Naast antidiscriminatiemaatregelen heeft de overheid ook diverse andere maatregelen genomen om de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden te verbeteren. Het bekendste voorbeeld is de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen en haar opvolger de Wet SAMEN, die liep van 1998 tot Beide wetten legden werkgevers verscheidene verplichtingen op met als doel hen er toe aan te zetten meer allochtonen in dienst te nemen. Zo moesten, volgens de Wet Samen, werkgevers elk jaar een rapport deponeren bij de Centra voor Werk en Inkomen met daarin gegevens over onder meer het aantal allochtone werknemers in dienst en de maatregelen die zijn genomen om meer allochtone werknemers in dienst te nemen. De naleving van de Wet SAMEN bleef in het begin in gebreke maar vertoonde een opwaartse trend. De deponeringsratio s lagen op het eind stabiel boven de 70 procent. Niet alle ingeleverde rapporten voldeden aan de eisen die de Wet Samen stelt. Het enthousiasme voor de Wet Samen was gering bij werkgevers, maar de wet droeg wel bij tot een grotere bewustwording van de problemen van etnische minderheden op de arbeidsmarkt (Zandvliet et al, 2000). Op 1 januari 2004 is de Wet Samen afgelopen en niet meer gecontinueerd. Als een soort opvolger van de Wet Samen is in 2004 een expertisecentrum opgericht om de arbeidsdeelname van allochtonen, vrouwen en ouderen te stimuleren: het Landelijk Centrum Diversiteitmanagement (LCD). Doel van LCD is werkgevers bewust te maken van de meerwaarde van diversiteit voor het personeelsbeleid en hen te stimuleren om de personeelssamenstelling een beter afspiegeling van de bevolking te laten zijn. Daarnaast voert de overheid een arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden in het kader waarvan verschillende akkoorden zijn gesloten met de sociale partners. Een voorbeeld van zo n afspraak is het convenant dat de nationale overheid in april 2000 heeft gesloten met het Midden- en Kleinbedrijf Nederland en de Arbeidsvoorziening. Zij kwamen overeen om een groot aantal werkzoekende allochtonen te bemiddelen naar vacatures binnen het Midden- en Kleinbedrijf. In de periode april 2000 tot 31 december 2002 zijn bijna allochtonen aan de slag gegaan, en hebben werkgevers in het midden- en kleinbedrijf ruim aangemeld. Bedoeling was dat de Centra voor Werk en Inkomen de aanpak die in het kader van dit convenant is ontwikkeld, hebben ingebed in hun reguliere werkwijze. Uiteindelijk moet deze vernieuwde aanpak ertoe leiden dat kansrijke allochtone werkzoekenden sneller doorstromen naar een baan. Het MKB-minderhedenconvenant is eind 2002 afgelopen. Naast het MKB-minderhedenconvenant bestaat er ook het Raamconvenant Grote Ondernemingen dat in juni 2000 is afgesloten. In het kader van dit Raamconvenant heeft de rijksoverheid met meer dan 100 ondernemingen convenanten afgesloten over de in- en doorstroom van etnische minderheden en het voeren van een multicultureel personeelsbeleid. In maart 2002 werd het 110 de convenant afgesloten. Ondernemingen die deelnemen aan het convenant worden ondersteund door de projectorganisatie Ruim baan voor minderheden die hier speciaal voor is opgericht. De resultaten van het convenant zijn volgens de regering bevredigend. Een grote meerderheid van de ondernemingen vindt het convenant een geschikt instrument om vorm te geven aan een multicultureel personeelsbeleid (Smeets et al, 2003). Andere gezamenlijke initiatieven van de overheid en de sociale partners zijn het Servicepunt Arbeidsmarkt MKB en het project Krachtig Ondernemen met Minderheden of KOM-project (Smeets et al, 2003). Het servicepunt Arbeidsmarkt MKB ondersteunt sinds april 2001 werkgevers binnen het midden- en kleinbedrijf bij het vormgeven van een multicultureel personeelsbeleid. Het KOM-project richt zich op bepaalde branches om te komen tot een multicultureel personeelsbeleid en betere samenwerking tussen relevante partijen op de regionale arbeidsmarkt. Op 19 februari 2003 is het KOM-project afgesloten In het kader van de Stimuleringsprojecten voor Allochtonen Groepen (SPAG) hebben 28 gemeenten subsidie gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid voor het opzetten van 4

5 projecten ten behoeve van de arbeidstoeleiding van etnische minderheden die een zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De looptijd van de SPAG-subsidie is tot uiterlijk 1 mei 2004, waarna de deelnemende gemeenten hun projecten dienen te hebben ondergebracht bij reguliere instellingen. In de periode 1 mei oktober 2002 zijn in totaal 3800 deelnemers ingestroomd. In oktober 2002 had 25% van de deelnemers werk gevonden of waren begonnen met scholing of sociale activering. Voor de twee specifieke groepen is er in 2002 apart beleid ontwikkeld: allochtone vrouwen en hoger opgeleide vluchtelingen. Zo heeft in maart 2002 de commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen een lijvig rapport uitgebracht met daarin een reeks van aanbevelingen om de arbeidsmarktpositie van allochtone vrouwen te verbeteren. Om de arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide vluchtelingen te verbeteren is er door de overheid een plan van aanpak opgesteld. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid hebben in 2001 hun derde minderhedenakkoord afgesloten. Dit akkoord heeft als naam Meer minderheden met mogelijkheden en loopt tot en met eind Binnen dit akkoord geeft de Stichting van de Arbeid prioriteit aan onder meer het verder verhogen van het gemiddelde kwalificatieniveau van allochtone werknemers, het vergroten van de informatie over andere culturen en het bevorderen van wederzijds begrip voor verschillen, het voeren van een multicultureel personeelsbeleid en het blijvend tegengaan van discriminatie. De overheid heeft laatste twee jaar veel projecten en beleidsinstrumenten bedoeld om de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden te verbeteren, niet meer gecontinueerd. Het MKBconvenant is in 2002 afgelopen, het KOM-project is in 2003 afgesloten, de Wet Samen is eind 2003 beëindigd, de SPAG-projecten lopen in 2004 ten eind net als de Convenanten met de grote ondernemingen. Tevens zijn op 1 januari 2003 bij de Centra voor werk en Inkomen de Bedrijfsadviseurs Minderheden verdwenen. Taak van de Bedrijfsadviseurs Minderheden was om allochtone werkzoekende en autochtone werkgevers dichter bij elkaar te brengen. Een evaluatieonderzoek concludeerde dat deze Bedrijfsadviseurs goed functioneerden (Batelaan, Leveling en Odé, 2001). Desondanks verdwenen de Bedrijfsadviseurs Minderheden. Voorts is de regering van plan het mes te zetten in de gesubsidieerde arbeid. Allochtonen werken naar verhouding veel in Melkertbanen. Al deze beslissingen om projecten en beleid niet voort te zetten wijzen erop dat de overheid op dit moment nauwelijks aandacht heeft voor een specifiek op minderheden gericht arbeidsmarktbeleid. Terwijl de werkloosheid onder etnische minderheden toeneemt. Dit regeringsbeleid zal heel waarschijnlijk een negatief effect hebben voor de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden in Nederland. Niet alleen de overheid of de sociale partners voeren een beleid doen gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden. Ook diverse bedrijven voeren zo n beleid. Zo heeft eenderde van de ondernemingen in Nederland maatregelen genomen op het gebied van intercultureel management (Intercultureel Management The State of the Art, KPMG 2000). In hoeverre deze maatregelen effectief zijn, is onbekend. Voorts blijkt uit een onderzoek van het TNO Arbeid dat de aandacht voor een bepaalde groep, allochtonen of gehandicapten, in een bedrijf, meestal begint bij de betrokkenheid van één persoon(de Vries et al, 2003). Vakbonden, ondernemingsraden of CAOafspraken spelen nauwelijks een rol. Zakelijke argumenten en bestaande wet- en regelgeving rond de arbeidsparticipatie van minderheden helpen om anderen in de organisatie te overtuigen van het belang van die activiteiten. V Allochtoon ondernemerschap Vanaf de jaren tachtig is er sprake van een sterke groei van het aantal allochtone ondernemers. In 1986 waren er allochtone ondernemers geregistreerd, media 2002 waren dat er bijna In 1986 exploiteerden de geregistreerde allochtone ondernemers tezamen bedrijven, medio 2001 exploiteerden zij bijna bedrijven. Van deze bedrijven is 68 procent in handen van ondernemers die onder de doelgroepen van het minderhedenbeleid vallen. Van de totale beroepsbevolking in Nederland is 10,2% werkzaam als zelfstandige. Bij de Antilliaanse/Arubaanse, Marokkaanse en Surinaamse bevolkingsgroepen werkt 4 tot 5 procent als zelfstandige, terwijl bij de Turken 10,1% als zelfstandige werkt. Tussen 1986 en 2001 steeg het totale aantal allochtone 5

6 ondernemers met 318%, terwijl het totale aantal ondernemers met 159 procent is gestegen. Stijging was het grootste onder de Turkse bevolkingsgroep. Daar was sprake van een vervijfvoudiging van het aantal ondernemers.(jansen, 2003) Wel zijn veel startende allochtone ondernemers klein en heeft ongeveer 35% een laag inkomen en onder hen zijn er velen die het risico lopen onder de armoedegrens te komen (Hoff, 2001). VI Toekomst Anno 2003 stijgt de werkloosheid in Nederland, de werkgelegenheid groeit nauwelijks. De laatste tien jaar hebben de etnische minderheden in Nederland hun positie op de arbeidsmarkt verbeterd maar dit was in tijden van economische hoogconjunctuur. Toch bestaat er nog steeds een aanzienlijke achterstand ten opzichte van de autochtone meerderheid. Nu het economisch slechter gaat, lijkt het erop dat er een eind is gekomen aan de inhaalslag van de etnische minderheden op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder allochtonen stijgt iets sneller dan onder autochtonen. De beeldvorming die werkgevers en personeelsfunctionarissen over etnische minderheden hebben, is negatief. Overheid heeft op dit moment nauwelijks aandacht voor de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Beleid om de positie van allochtonen te verbeteren wordt niet voortgezet en projecten worden beëindigd. De toekomst ziet er op dit moment somber uit. Rotterdam, november 2004 E. Nieuwenhuizen Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie LITERATUUR Allochtonen in Nederland 2003, Voorburg: CBS, 2003 Batelaan, H.J. en D. Leveling en A. Odé Bedrijfsadvisering minderheden: een vak apart, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rijswijk, 2001 Bessems, K. Malaise? Dan eerst de allochtoon eruit, K. Bessems, Trouw Böcker, A. en D.Thränhardt, D. Is het Duitse integratiebeleid succesvoller, en zo ja, waarom? Uit: Migrantenstudies, jrg 19, nr Bovenkerk, F., M.J.I. Gras en D. Ramsoedh Discrimination against migration workers and ethnic minorities in acces to employment in the Netherlands : International migration papers 4 Genève, International Labour Office (ILO), 1994 Dagevos, J, en A. Roodenburg Ongekend talent : Hoog opgeleide allochtonen en hun kansen op instroom, door- stroom en uitstroom bij de ministeries van VROM, OC&W en V&W Rotterdam, ISEO - EU Rotterdam, 1998 Dagevos, J. A.W.M. Odé en T. Pels Etnisch-culturele factoren en de maatschappelijke positie van etnische minderheden : Een literatuurstudie Rotterdam: EU Rotterdam - ISEO, 1999 Dagevos, J.M. Begrensde mobiliteit : Over allochtone werkenden in Nederland Assen: Van Gorcum,

7 Gils, B.A.A. van Allochtonen op de arbeidsmarkt In Allochtonen in Nederland Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2002 Hoff, S.J.M. Armoede onder zelfstandige ondernemers In Armoedemonitor 2001, Den Haag/Voorburg: Sociaal en Cultureel Planbureau / Centraal Bureau voor de Statistiek, 2001 Intercultureel management - the state of the art : Uitdagingen voor overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties - Eindrapportage Hoofddorp: KPMG - Bureau voor Economische argumentatie, 2000 Jansen, P.A.A.M. Allochtone ondernemers in Nederland In Handboek Minderheden Houten / Den Haag: Bohn Stafleu Van Loghum / Sdu/Koninklijke Vermande, 2003 Kruisbergen. E.W. en Th. Veld Een gekleurd beeld: Over beoordeling en selectie van jonge allochtone werknemers Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2002 Coenders, L. Lindner, J.Silversmith en J. Vissser Kerncijfers 2003: Jaaroverzicht duiscriminatieklachten bij Antidiscriminatiebureaus en meldpunten Amsterdam: Landelijke Vereniging Anti Discriminatie Bureaus, 2003 Meerman, M. Gebroken wit : Over acceptatie van allochtonen in arbeidsorganisaties Meerman, M. Amsterdam: Thela Thesis, 1999 Melser, C., J. van Cruchten en L. van Toor Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Uit: Sociaal-economische trends, nr. 2, 2004 Odé, A.W.M. en J.M. Dagevos Vreemd kapitaal : Hoger opgeleide minderheden op de arbeidsmarkt Den Haag: Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1999 Olde Monnikhof, M. en T. Buis De werving en selectie van etnische minderheden: Een onderzoek naar het zoekgedrag van werzoekende etnische minderheden en het wervings- en selectiegedrag van werkgevers in zes sectoren Doetinchem: Elsevier Bedrijfsinformatie, 2001 Rapportage Minderheden 2003 : Onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), 2003 Sandfort, T. en I. Vanwesenbeeck Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie Delft: Eburon, 2000 Smeets, H.M.A.G. et al Jaarboek minderheden 2003 Houten/ Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum, 2003 Soethout, J. en M.Sloep 7

8 Evaluatie Arbodwet over seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten op het werk Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 2000 Sprangers, A... e.a. Immigranten op de arbeidsmarkt Uit: Sociaal-economische trends, nr.2, 2004 Veenman, J. Participatie en perspectief : Verleden en toekomst van etnische minderheden in Nederland Houten: Bohn Stafleu Van Loghum / Koninklijke Vermande, 1999 Veenman, J. Arbeidsmarkt en maatschappelijke ongelijkheid : Over oorzaken en gevolgen Assen,:Van Gorcum, 1997 Veenman, J. Onbekend maakt onbemind : Over selectie van allochtonen op de arbeidsmarkt Assen: Van Gorcum, 1995 Vries, S. de et al Deur open voor doelgroepen Hoofddorp: TNO Arbeid, 2003 Wolff, D.J.B. de (red) Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Deventer : Kluwer, 2004 Zandvliet, C.T. et al Evaluatie wet Samen : Eindrapport Den Haag, Mininsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000 Zegers de Beijl, R. (red) Documenting discrimination against migrant workers in the labour market : A comparative study of four European countries Genève: ILO, 2000 Zorlu, A. Absorption of immigrants in European Labour Markets, the Netherlands, United Kingdom and Norway, Amsterdam: Thela Thesis,

Arbeidsmarktpositie etnische minderheden Factsheet

Arbeidsmarktpositie etnische minderheden Factsheet Arbeidsmarktpositie etnische minderheden Factsheet Deze fact-sheet over de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden in Nederland gaat kort in op de arbeidsmarktpositie van allochtonen in Nederland,

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie etnische minderheden Factsheet

Arbeidsmarktpositie etnische minderheden Factsheet Arbeidsmarktpositie etnische minderheden Factsheet Deze factsheet over de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden in Nederland gaat kort in op de arbeidsmarktpositie van allochtonen in Nederland,

Nadere informatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt Factsheet

Discriminatie op de arbeidsmarkt Factsheet Discriminatie op de arbeidsmarkt Factsheet Deze factsheet gaat in op discriminatie van allochtonen of etnische minderheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Eerst wordt ingegaan op de achterstanden op de

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werk maken van diversiteitsmanagement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werk maken van diversiteitsmanagement Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk maken van diversiteitsmanagement Verscheidenheid geeft voorsprong De samenleving verandert. Vergrijzing, ontgroening en een groeiend percentage niet-westerse

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15.

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15. Sociaal en Cultureel Planbureau Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Centraal Bureau voor de Statistiek Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie 2005

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Hindostanen: voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst?

Hindostanen: voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst? Hindostanen: voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst? Humlog/Sewa Network Symposium Discriminatie op de arbeidsmarkt New World Campus Den Haag 15 april 2016, drs. Stanley A. Ramkhelawan Inhoud 1.

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Jongeren van etnische minderheidsgroepen in Nederland Factsheet

Jongeren van etnische minderheidsgroepen in Nederland Factsheet Jongeren van etnische minderheidsgroepen in Nederland Factsheet Deze fact-sheet gaat over de maatschappelijke positie van kinderen en jongeren van etnische minderheidsgroepen in Nederland. De meeste aandacht

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten Arno Sprangers, Aslan Zorlu, Joop Hartog en Han Nicolaas De arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse immigranten die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, is vergelijkbaar met die van immigranten

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Allochtone jongeren in Nederland Factsheet

Allochtone jongeren in Nederland Factsheet Allochtone jongeren in Nederland Factsheet Deze factsheet gaat over de maatschappelijke positie van allochtone kinderen en jongeren in Nederland. Meeste aandacht gaat daarbij uit naar de positie van allochtone

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Helderheid over voorkeursbeleid

Helderheid over voorkeursbeleid - FACTSHEET VOORKEURSBELEID - Helderheid over voorkeursbeleid Samenvatting Voorkeursbeleid houdt in dat bepaalde doelgroepen (tijdelijk) een bevoorrechte positie toegekend krijgen op de arbeidsmarkt om

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Peter Ekamper, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Op

Nadere informatie

Hierbij bied ik u het onderzoek Etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Beelden en feiten, belemmeringen en oplossingen aan.

Hierbij bied ik u het onderzoek Etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Beelden en feiten, belemmeringen en oplossingen aan. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Datum 28 april 2004. Met deze laatste rapportage over de Wet SAMEN informeer ik u over de naleving van de Wet SAMEN in 2002.

Datum 28 april 2004. Met deze laatste rapportage over de Wet SAMEN informeer ik u over de naleving van de Wet SAMEN in 2002. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Allochtoon talent aan het werk

Allochtoon talent aan het werk Doelgroepen Allochtoon talent aan het werk Vandevenne, G. & Lenaers, S. 2007.. Diepenbeek: Onderwijs wordt terecht beschouwd als de voornaamste hefboom om de kansen van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 901 Minderhedenbeleid 1995 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. A Gebruikte databestanden... 2

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. A Gebruikte databestanden... 2 BIJLAGEN Het werken waard Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief A Gebruikte databestanden... 2 B Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 C Bijlage bij hoofdstuk

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van Turken in Nederland en Duitsland

De arbeidsmarktpositie van Turken in Nederland en Duitsland De arbeidsmarktpositie van Turken in Nederland en Duitsland Rob Euwals, Jaco Dagevos, Mérove Gijsberts, Hans Roodenburg In deze studie vergelijken we de arbeidsmarktpositie van Turkse immigranten met die

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

8. Werken in bestuur en zorg

8. Werken in bestuur en zorg 8. Werken in bestuur en zorg De uitzendbranche is van oudsher een belangrijke werkgever voor niet-westerse allochtonen van de eerste generatie. Bij de teruggang in de werkgelegenheid van de afgelopen jaren

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Relatief zwakke perspectieven voor lager opgeleiden Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Arjen Edzes, Marten Middeldorp en Jouke van Dijk - Rijksuniversiteit Groningen. Schoolverlaters in Rotterdam

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 223 Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000 2003 Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten

Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten Inleiding Van 22 juni tot en met 2 augustus is door de rijksoverheid een landelijke campagne gevoerd om discriminatie en de mogelijkheid om discriminatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Allochtonen aan het werk

Allochtonen aan het werk José Gouweleeuw en Carel Harmsen Opleidingsniveau is ook voor de belangrijkste verklarende variabele voor het al dan niet hebben van werk, en voor het soort beroep dat zij uitoefenen. Deze conclusie kan

Nadere informatie