Naar een doorgedreven integratie van OLAP in de BI-omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een doorgedreven integratie van OLAP in de BI-omgeving"

Transcriptie

1 Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 2 (2004) Naar een doorgedreven integratie van OLAP in de BI-omgeving Stijn Goedertier 1 Abstract OnLine Analytical Processing (OLAP) speelt al jaren een prominente rol bij de analyse van de steeds groter wordende hoeveelheden cijfermateriaal waar bedrijven heden ten dage mee geconfronteerd worden Deze populariteit heeft OLAP vooral te danken aan de eenvoud en de snelle responstijd waarmee alledaagse cijferanalyses uitgevoerd kunnen worden Toch hangt het succes van OLAP niet alleen af van diens eigen functionaliteit, maar ook van de mate waarin OLAP zich integreert met de andere componenten van de Business Intelligence-omgeving (BI) In dit artikel worden drie aspecten van deze integratie behandeld Een eerste aspect is de evolutie naar een geïntegreerd metamodel, dat de duplicatie van metadata binnen de componenten van een BI-suite moet voorkomen Daarnaast is er de ontwikkeling van een universele OLAP-API, die een uniforme toegang tot OLAP-bronnen moet bewerkstelligen Een laatste, zeer interessant aspect, zijn de integratiemogelijkheden tussen OLAP en data mining, die het onderscheid tussen verificatiegebaseerde en ontdekkingsgebaseerde analysestrategieën doet vervagen 2 1 De auteur is heden ten dage tewerkgesteld aan het Departement Toegepaste Economische Wetenschappen (FLOF-mandaat) en verricht onder leiding van Prof Dr J Vanthienen onderzoek rond de zogenaamde Business Rules -benadering in systeemanalyse en -ontwikkeling 2 Dit artikel is geschreven op basis van de eindverhandeling van de auteur: Naar een integratie van OLAP en data mining, Faculteit ETEW, 2004 (Promotor: Prof Dr J Vandenbulcke)

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 11 Definitie van OLAP 3 12 Situering van OLAP in de BI-omgeving 4 13 Naar een doorgedreven integratie 5 2 Het multidimensionaal gegevensmodel 6 21 Dimensies en cellen 6 22 Hiërarchieën 7 23 Eigenschappen 7 24 Aggregatiefunctie 8 3 Multidimensionale analyse 8 31 Query-talen uit de database-theorie 9 32 De basis-operaties van OLAP OLAP-navigatie 13 4 Naar geïntegreerde metamodellen Onnodige duplicatie van metadata Het Common Warehouse Metamodel (CWM) OMG s metadata-architectuur CWM s metamodellen OLAP-metadata in CWM Evaluatie van CWM 17 5 Naar universele query-talen en OLAP-API s De OLE DB for OLAP- (ODBO) en de XML for Analysis-API (XMLA) Multidimensional Expressions (MDX) Vergelijking tussen ODBO en XMLA Java OLAP (JOLAP) 20 6 Naar een integratie van OLAP en data mining Situering van OLAP en data mining Het terugkoppelen van data mining-patronen als business rules Ontdekkingsgedreven multidimensionale analyse 24 7 Conclusie 25 2

3 1 Inleiding Dat bedrijven heden ten dage gebukt gaan onder enorme informatiestromen is genoegzaam bekend Automatisering en telecommunicatie, maar ook fusies en overnames hebben deze informatiestromen de laatste jaren alleen maar doen aanzwellen Het mag dan ook geen verwondering wekken dat vooral grote bedrijven de laatste jaren aanzienlijke inspanningen geleverd hebben op het vlak van data-integratie en data warehousing getting the data en in Business Intelligence analysing the data, om deze gegevensstromen beheersbaar te houden en te kunnen aanwenden bij het nemen van tactische en strategische beslissingen OnLine Analytical Processing (OLAP) is één van de de meest populaire analysemethoden voor grote hoeveelheden cijfermateriaal is Het doel van OLAP is het uitvoeren van multidimensionale analyses Kort gezegd laat OLAP toe de meetwaarden in een multidimensionale database vanuit verschillende dimensies en op een verschillend aggregatieniveau te belichten OLAP-analyses bestaan uit zeer eenvoudige query s en berekeningen Desalniettemin is OLAP zonder twijfel de killer application van de BI-software industrie te noemen Argumenten hiervoor zijn de expansieve groei die de OLAP-markt de laatste jaren gekenmerkt heeft [13] en de vele afgeleide software-producten die rond OLAP ontstaan zijn 11 Definitie van OLAP Hoewel multidimensionale analyse teruggaat tot de jaren 1960 met de mathematische programmeertaal APL, kan men stellen dat OLAP pas in de jaren 1990 een rol van betekenis is gaan spelen in de bedrijfswereld De term OLAP werd in 1993 door Codd geïntroduceerd in een commerciële whitepaper [4], en was bedoeld om gegevensanalyses in contrast te stellen met OnLine Transaction Processing (OLTP) De FASMI-test van Pendse [13] geeft echter beter weer wat in het algemeen met OLAP bedoeld wordt FASMI staat voor: Fast Daar waar query s in operationele systemen voor OnLine Transaction Processing (OLTP) hooguit enkele records beslaan, is het niet uitzonderlijk dat OLAP-query s praktisch alle records in de OLAP-database beslaan Desondanks moeten OLAP-query s op snelle, interactieve wijze uitgevoerd kunnen worden Analysis Het doel van OLAP is in de eerste plaats het uitvoeren van ad hoc, multidimensionale gegevensanalyses OLAP is in principe minder geschikt voor het maken van lange en gedetailleerde rapporten In sectie 3 wordt verder toegelicht uit welke basisoperaties multidimensionale analyse bestaat of Shared De gegevens in OLAP-systemen zijn voor meerdere gebruikers toegankelijk Daarom moet OLAP zorgen voor authentificatie, autorisatie en 3

4 confidentialiteit Multidimensional Multidimensionaal is het kernwoord in OLAP Dit begrip verwijst naar de multidimensionale gegevensstructuur van een OLAP-kubus In de volgende sectie wordt deze gegevensstructuur in detail toegelicht Information Deze informatie bestaat uit numerieke gegevens, cijfermateriaal, die afkomstig zijn van operationele systemen en die via OLAP aan een multidimensionale analyse onderworpen worden De hoeveelheid cijfermateriaal die een OLAP-systeem aankan, is een belangrijk kenmerk van dit systeem 12 Situering van OLAP in de BI-omgeving Hoewel het er nauw mee verbonden is, onderscheidt OLAP zich van het data warehousing-, rapportering- en balanced scorecard-gebeuren Inmon definieert een data warehouse als een subjectgeoriënteerde, geïntegreerde, niet-volatiele, tijdsafhankelijke gegevensbron [7] Een data warehouse integreert aldus de gegevens uit meerdere operationele databronnen in een consistent geheel Hoewel data warehouses vaak een multidimensionale structuur hebben, in de vorm van sterschema s, is multidimensionaliteit geen definiërende voorwaarde, zoals dat wel het geval is voor OLAP Daarnaast is ook de snelheid waarmee data warehouse met query s omgaat van secundair belang, terwijl dit voor OLAP van primair belang is OLAP-kubussen worden vaak aangemaakt op basis van de gegevens die zich in data warehouses bevinden Daar waar OLAP ontwikkeld is voor het uitvoeren van eenvoudige, ad hoc analyses door hoofdzakelijk business users worden rapporteringsomgevingen in BI gebruikt voor het aanmaken van gedetailleerde en complexe rapporten, die weliswaar bedoeld zijn voor business users maar die door IT-experten gedefinieerd moeten worden In een BI-context worden rapporterings-query s vaak rechtstreeks op de data warehouse uitgevoerd Een balanced scorecard is een gepersonaliseerde lijst van zogenaamde Key Performance Indicators die een werknemer van een bedrijf toelaten zich een beeld te vormen van die deelaspecten van de bedrijfsvoering waar hij medeverantwoordelijk voor is Balanced scorcard-applicaties helpen in de eerste plaats bij de communicatie van bedrijfsstrategie, omdat ze aan werknemers duidelijk maken welke meetwaarden relevant zijn voor het realiseren van een bepaalde strategie in deze context hoort men vaak het devies: what gets measured, gets managed De meetwaarden van balanced scorecards worden vaak gehaald uit vooraf aangemaakte OLAPkubussen In figuur 1 zijn de gegevensstromen voor een typische BI-omgeving 4

5 weergegeven Data warehousing-, rapportering- en balanced scorecard-applicaties worden door vendors vaak gebundeld in zogenaamde BI-suites balanced scorecarding MD analysis management cockpit A A A A A Patterns OLAP CUBE REPORT data mining cube building reporting data warehouse ETL OLTP databases flat files spread sheets Figuur 1: De gegevensstromen in een typische BI-omgeving 13 Naar een doorgedreven integratie Uit bovenstaande situering, blijkt hoe OLAP zich onderscheidt van de andere componenten die deel kunnen uitmaken van BI-suites Toch hangt het succes van OLAP niet zozeer af van diens eigen functionaliteit, maar ook van de mate waarin OLAP zich integreert met deze andere componenten Het mag dan ook geen verwondering wekken dat deze componenten steeds beter naar elkaar toegroeien In dit artikel worden drie aspecten beschreven die wijzen op deze tendens naar een doorgedreven integratie Een eerste aspect is de evolutie naar een gemeenschappelijk metadatabeheer, dat de duplicatie van metadata in BI-suites moet tegengaan Vervolgens wordt ingegaan op de universele OLAP-query-talen en API s die de laatste jaren gespecificeerd werden Een laatste aspect zijn de integratiemogelijkheden tussen data mining en OLAP 5

6 2 Het multidimensionaal gegevensmodel Hoewel de eerste OLAP-implementaties reeds dateren uit het begin van de jaren negentig, bestaat er tot op heden geen algemeen aanvaard logisch OLAP-gegevensmodel Wat er wel bestaat, is een populaire metafoor voor OLAP waar vele gegevensmodellen naar verwijzen Deze metafoor is de (hyper)kubusmetafoor In deze sectie wordt de intuïtie van OLAP-gegevensmodellen aangereikt via de bespreking van de bouwstenen van deze metafoor 21 Dimensies en cellen Multidimensionale gegevensverzamelingen laten toe meetwaarden voor te stellen volgens verschillende dimensies en op verschillende niveaus van detail De logische structuur van deze gegevensverzamelingen is opgebouwd uit cellen met numerieke attributen die de meetwaarden voorstellen en ribben met groepen van categorieattributen die de dimensies voorstellen Op basis van de categorieattributen van de dimensies kunnen de meetwaarden dan geselecteerd en gegroepeerd worden Het geheel van cellen en hun verschillende dimensies vormt op deze manier een (hyper)kubus De voorbeelden in dit artikel hebben betrekking op een multidimensionale analyse van omzetcijfers Figuur 2 geeft de kubus SalesCube weer Deze heeft kubus drie dimensies: Time, Product en Customer De cellen in deze kubus bevatten het gerealiseerde omzetcijfer voor een bepaalde maand, product en klant Het schema van deze kubus zou men als volgt kunnen voorstellen SalesCube(Time,Product,Customer): Turnover P roduct Customer1 F renchf ries Customer Customer2 Carpet Chocolate 3 5 Beer Oct Nov Dec T ime Figuur 2: De OLAP-kubus SalesCube 6

7 Het multidimensionale gegevensmodel is echter zeer algemeen en leent zich tot de analyse van allerhande cijfermateriaal, dat vanwege diens hoge dimensionaliteit snel onoverzichtelijk wordt Grote ondernemingen gebruiken OLAP bijvoorbeeld voor de planning, budgettering en analyse van de boekhoudkundige cijfergegevens voor inter-groepstransacties gecorrigeerd van al hun dochterondernemingen Dergelijke OLAP-kubussen hebben het volgende schema BalanceSheets(BalanceSheetItem,FinancialUnit,Time): Realized,Projected IncomeSheets(IncomeSheetItem,FinancialUnit,Period): Realized,Budgeted Ook bij het meten en beheersen van allerhande kosten kan OLAP goede diensten bewijzen Onderstaande kubus is een schema voor de analyse van loonkosten SalaryCosts(SalaryItem,BusinessUnit,Employee,Period): Cost Een ander voorbeeld is de analyse van de opbrengsten en verliezen van allerhande portefeuilles zoals beleggingen en verzekeringscontracten InsuranceContracts(Policy,Customer,Period): Premia,Claims 22 Hiërarchieën De dimensies van een dergelijke kubus zijn geassocieerd met een hiërarchie die het aggregatieniveau of de granulariteit van de meetwaarden in een dimensie bepalen Om van een hiërarchie te kunnen spreken moet deze minstens bestaan uit twee of meerdere niveaus Elk niveau bestaat uit juist één categorieattribuut dat de categorieën van dit niveau aangeeft Omdat de bladknooppuntcategorieën van een dimensie op meerdere manieren kunnen worden gegroepeerd, is het niet ondenkbaar dat met een dimensie meerdere drill-down-paden zijn geassocieerd Merk overigens ook op dat een categorie van een subniveau niet noodzakelijk moet overeenkomen met juist één categorie van het bovenliggende niveau In dit geval is er een begrenzingprobleem tussen deze hiërarchische niveaus In figuur 3 is het schema van de dimensie Time weergegeven Deze dimensie heeft twee drill-down paths, namelijk year month week en year quarter week Merk op dat er een begrenzingsprobleem optreedt tussen de niveaus week en month, dat kan opgelost worden door een lager niveau day te introduceren 23 Eigenschappen In een multidimensionale analyse is men vaak enkel geïnteresseerd in een beperkt aantal categorieën die tot een bepaald niveau behoren Daarom laat OLAP, zie bijvoorbeeld de OLE DB for OLAP-specificatie (ODBO) [10], toe om eigenschappen toe te kennen aan de dimensieattributen die met een bepaald hiërarchisch niveau geassocieerd zijn Deze eigenschappen kan men dan in query s gebruiken om enkel de relevante categorieën te selecteren 7

8 all year quarter month week Figuur 3: De hiërarchie geassocieerd met de dimensie Product Binnen een dimensie Customer zou men bijvoorbeeld aan het categorieattribuut CustomerName de booleaanse eigenschap Children kunnen toevoegen Op basis van deze eigenschap kan men dan in de analyses filteren op die klanten die al dan niet kinderen hebben, zonder dat dit blijkt uit de hiërarchische structuur van de dimensie Customer 24 Aggregatiefunctie De manier waarop meetwaarden langsheen de niveaus van een dimensie worden geaggregeerd wordt vastgelegd door de aggregatiefunctie die op die meetwaarde van toepassing is Voorbeelden van aggregatiefuncties zijn sum, count, average, rank, enzovoort 3 Multidimensionale analyse Daar waar query s in relationele query-talen een transformatie zijn tussen tweedimensionale brontabellen en een tweedimensionaal query-resultaat, zijn multidimensionale query s een transformatie tussen een multidimensionale bronkubus en een multidimensionaal query-resultaat Althans in dit opzicht lijken multidimensionale query-talen een veralgemening van relationele query-talen Toch zijn de multidimensionale query s die men bij OLAP-analyses gebruikt, veel eenvoudiger dan de soms complexe samengestelde query s die men in SQL tegenkomt Deze eenvoud volgt uit de doelstellingen van OLAP Het objectief van OLAP is immers het uitvoeren van multidimensionale analyse aan de hand van point-andclick-operaties op een navigatiescherm, dat eenvoudige berekeningen zoals calculated measures en eenvoudige bewerkingen als slice en dice, drill-up en drill-down en pivot en nest moet toelaten Voor complexe berekeningen en geavanceerde rapporten is OLAP veel minder geschikt Deze zaken kunnen met spreadsheets, SQL en specifieke programma s gerealiseerd worden In deze sectie worden een aantal 8

9 multidimensionale query-talen uit de database-theorie toegelicht en aangewend om er de basisoperaties van OLAP mee te illustreren 31 Query-talen uit de database-theorie In database-theorie deelt men query-talen naargelang hun verschijningsvorm op in drie taalfamilies [1]: algebraïsche, logische en regelgebaseerde talen Algebraische query-talen verschaffen eenvoudige algebraïsche operaties voor het manipuleren van de gegevensstructuren waaruit databases zijn opgebouwd Omdat algebraïsche query s bestaan uit een sequentie van basisoperaties die het antwoord op een query opbouwen, noemt men deze talen prescriptief Agrawal et al stellen een algebraïsche query-taal voor multidimensionele databases voor, die net zoals relationele algebra gestoeld is op rigoureuze mathematische grondvesten [2] Een tweede familie van query-talen is gebaseerd op logica Relationele calculus, bijvoorbeeld, is gebaseerd op predikatenlogica van de eerste orde Query s in relationele calculus zijn omzetbaar in relationele algebra via Codd s reductiealgoritme, maar hebben in tegenstelling tot algebra een descriptief karakter Cabibbo et al beschrijven een logische, multidimensionele query-taal en noemen deze MD-CAL [3] In databasetheorie bestaat er ook een derde taalfamilie, de regelgebaseerde query-talen, die hun oorsprong vindt in logisch programmeren Net als de logische taalfamilie zijn ook deze talen gebaseerd op eerste of hogere orde predikatenlogica Omdat regelgebaseerde query-talen de kern zijn van deductive databases, worden deze ook wel deductieve query-talen genoemd Net als logische query-talen zijn regelgebaseerde query-talen van nature descriptief Datalog is een bekende regelgebaseerde, relationele query-taal [1] Hacid et al stellen een regelgebaseerde taal voor de manipulatie van multidimensionale gegevensbronnen voor die sterk gelijkt op Datalog en die verder in de tekst Multi-D Datalog genoemd wordt [6] In dit artikel wordt Multi-D Datalog gebruikt om de basisbewerkingen van OLAP te illustreren Het gegevensmodel in Multi-D Datalog bestaat uit predikaten, die overeenstemmen met de cellen in een OLAP-kubus op hun verschillende aggregatieniveaus Een predikaat wordt als volgt weergegeven: N(N 1, N 2,, N p ): N p+1,, N p+q, waarbij een cel wordt geïdentificeerd door een celreferentie N(N 1, N 2,, N p ) waarmee een unieke celinhoud N p+1,, N p+q geassocieerd is Een dergelijke uitdrukking in Multi-D Datalog is de kleinse uitdrukking die waar of vals oplevert N legt de naam van het predikaat vast De argumenten N 1, N 2,, N p van een predikaat kunnen zowel constanten als variabelen zijn Analoog met Prolog worden variabelen met een hoofdletter voorgesteld en constanten met een kleine letter Intuïtief is een 9

10 term N(n 1, n 2,, n p ): n p+1,, n p+q te interpreteren als volgt: er bestaat een cel met celreferentie N(n 1, n 2,, n p ) in de kubus N die de meetwaarden n p+1,, n p+q bevat De kubus uit figuur 2 heeft in Multi-D Datalog het volgende schema SalesCube(Time,Product,Customer): Turnover en bestaat uit de volgende verzameling van termen: [SalesCube(oct,french fries,customer1): 104,, SalesCube(dec,beer,customer1): 9261 ] Net zoals in Datalog kan men query s formuleren aan de hand van de implicatie-operator Het predikaat in het rule head, de conclusie van de regel, dient men dan te beschouwen als het query-resultaat, de predikaten in het rule body, de premissen van de regel, als de bronkubussen Alle tupels die door een regel gegenereerd worden, worden in dit query-resultaat opgenomen In Multi-D Datalog ziet een typische regel ziet er als volgt uit: p(x): W q(x,y): W, r(y): X Deze regel moet verstaan worden als: als er in de OLAP-kubus q een cel met celreferentie q(x,y) bestaat die W bevat, en als er in de OLAP-kubus r een cel met celreferentie r(y) bestaat die X bevat, bestaat er in de OLAP-kubus p, het queryresultaat, een cel met celreferentie p(x) die W bevat Met behulp van deze taal zullen we nu de basisoperaties binnen OLAP, namelijk slice en dice, drill-up en drill-down en pivot, voorstellen 32 De basis-operaties van OLAP Multidimensionale analyse met OLAP verloopt aan de hand van point-and-clickoperaties op een navigatiescherm, waarbij de gebruiker het perspectief op de OLAPkubus voortdurend wijzigt aan de hand van vier basisoperaties, namelijk slice en dice, drill-up en drill-down en pivot en nest De query-resultaten worden door OLAP-client voorgesteld aan de hand van kruistabellen of grafieken De bewerkingen Slice en dice bestaat erin de OLAP-kubus in schijfjes en blokjes versnijden door in het query-resultaat één of meerdere dimensies tot enkele bepaalde dimensiecategorieën te beperken In onderstaande query wordt het queryresultaat op de kubus SalesCube beperkt tot de maand december In figuur 4 is het resultaat van deze query in een nieuwe kubus weergegeven QueryResult1(Time,Product,Customer): Turnover SalesCube(Time,Product,Customer): Turnover Time = Dec 10

11 Customer2 Customer1 F renchf ries 76 Carpet 3461 Chocolate 5 Beer 9261 Dec Figuur 4: De slice-bewerking op de kubus SalesCube De operaties drill-up en drill-down worden gebruikt om op te klimmen en af te dalen langsheen een dimensie van de kubus Op deze manier kan men de meetwaarden in een grover of fijner niveau van detail bestuderen Onderstaande query verandert het perspectief op de kubus SalesCube door het niveau van de dimensie Time van maandniveau naar kwartaalniveau te brengen De hiërarchische structuur wordt aangegeven door middel van het predikaat in(m onth, Quarter), dat welke maanden tot welk kwartaal behoren Het predikaat sum(t urnover, SalesCube(Quarter, P roduct, Customer)) sommeert de meetwaarden T urnover van alle cellen die tot eenzelfde kwartaal behoren Deze speciale predikaten noemt Marcel aggregate subgoals [9] In figuur 5 is het resultaat van deze query in een nieuwe kubus weergegeven QueryResult2(Quarter,Product,Customer): Tsum SalesCube(Month,Product,Customer): Turnover Tsum = sum(salescube(quarter,product,customer)) in(month,quarter) Customer2 Customer1 F renchf ries 277 Carpet Chocolate 8 Beer Q Figuur 5: De drill-up-bewerking op de kubus SalesCube De operatie pivot bestaat erin de dimensiestructuur van een query te wijzigen door de OLAP-kubus te projecteren op geheroriënteerde dimensie-assen Veronderstel bijvoorbeeld dat men in een tweedimensionaal perspectief met dimensies Time en Product de dimensie Product vervangt door de dimensie Customer Deze bewerking zou het perspectief op de kubus wijzigen van QueryResult3 naar QueryResult4 In figuur 6 zijn de resultaten van deze query s in kruistabellen weergegeven 11

12 QueryResult3(Time,Product): Tsum SalesCube(Time,Product,Customer): Turnover Tsum = sum(salescube(time,product,all)) in(customer,all) QueryResult4(Customer,Time): Tsum SalesCube(Time,Product,Customer): Turnover Tsum = sum(salescube(time,all,customer)) in(product,all) F renchf ries Carpet Chocolate 3 7 Beer Oct Nov Dec Dec Nov Oct Cust 1 Cust 2 Figuur 6: De pivot-bewerking op de kubus SalesCube Bij de operatie nest, tenslotte, wordt de dimensiestructuur van een query gewijzigd door de OLAP-kubus te projecteren op dimensieassen waarbij op minstens één dimensieas categorieën van meerdere dimensies genest zijn Om deze operatie voor te stellen gebruikt Marcel de -operator [9] In onderstaande query het perspectief op de OLAP-kubus SalesCube gewijzigd door de dimensie Time te nesten in de dimensie Product Het resultaat van deze bewerking is weergegeven in de geneste kruistabel van figuur 7 QueryResult5(Customer,ProductTime): Turnover SalesCube(Time,Product,Customer): Turnover F renchf ries Dec Nov 97 Oct 104 Carpet Dec Nov 3457 Oct 3456 Beer Dec Nov 9457 Oct 9656 Cust 1 Cust 2 Figuur 7: De nest-bewerking op de kubus SalesCube 12

13 33 OLAP-navigatie Eindgebruikers voeren multidimensionele analyses uit aan de hand van een navigatiescherm dat hun OLAP-client-applicatie ter beschikking stelt Deze clientapplicaties laten de gebruiker toe de gegevens in de OLAP-kubus te projecteren op tweedimensionale kruistabellen of multidimensionale grafieken Sommige geavanceerde OLAP-clients beschikken over uitgebreide visualisatiemogelijkheden, die bijvoorbeeld toelaten cijfermateriaal te projecteren op geografische kaarten De meeste OLAP-vendors bieden hun OLAP-client aan in de vorm van een webinterface 4 Naar geïntegreerde metamodellen Zoals vermeld in de inleiding, kan OLAP nog moeilijk los gezien worden van de andere componenten zoals de data warehouse, de rapporteringomgeving, enzovoort die deel uitmaken van heuse BI-suites Hoewel deze componenten alle beantwoorden aan andere behoeften, is het belangrijk dat deze componenten zo goed mogelijk met elkaar geïntegreerd zijn Een belangrijk aspect van de integratie van deze componenten ligt in de integratie van hun metadata 41 Onnodige duplicatie van metadata In de meeste BI-suites die vandaag op de markt zijn, is er sprake van een onnodige duplicatie van metadata Zo doen er zich bijvoorbeeld situaties voor waarbij componenten voor OLAP en rapportering beide gebruik maken van dezelfde gegevens in een data warehouse, maar toch afzonderlijke metadata over deze data warehouse bijhouden Nochtans hebben deze componenten heel wat metadata gemeenschappelijk Zo beschikken beide componenten typisch over metadata over de relationele verbanden tussen de feiten- en dimensietabellen in de data warehouse, over de hiërarchische structuur van de dimensietabellen, over uniforme en eventueel meertalige business-naamgeving van data warehouse-objecten, over gebruikersautorisatie, over business rules voor de berekening van afgeleide meetwaarden, enzovoort Eenzelfde besluit zou men ook kunnen nemen wanneer men de metadata waar ETL-tools over beschikken in de vergelijking binnen zou brengen Deze duplicatie van metadata is betreurenswaardig, omdat deze leidt tot dubbel werk in een BI-omgeving die reeds geplaagd wordt door erg arbeidsintensieve processen De oplossing voor deze duplicatie van metadata bestaat er in te zorgen voor geintegreerde metamodellen voor alle BI-componenten, die toelaat gemeenschappelijke metadata te hergebruiken in een wisselende context Voorbeelden van geïntegreerde metamodellen voor data warehouse- en OLAP-componenten kan men reeds 13

14 terug vinden bij IBM, dat met Cube Views een multidimensionaal metamodel bovenop DB2 s relationele metamodel plaatst, en bij Microsoft, dat een zogenaamd Unified Dimensional Model voorziet voor de Analysis Services-component van SQL Server 2005 Het Common Warehouse Metamodel (CWM) [12] is echter een meer algemeen, en bovendien vendor-onafhankelijk, metamodel dat bestaat uit geïntegreerde metamodellen voor relationele, multidimensionale en XML-gegevensbronnen, ETLprocessen, OLAP, data mining-analyses, enzovoort De metamodellen van CWM werden tot nog toe door weinig BI-vendors aangewend Niettemin verdient deze standaard, omwille van zijn metadata-architectuur en de draagwijdte van diens metamodellen, een bespreking in dit artikel 42 Het Common Warehouse Metamodel (CWM) Metadata laat zich het eenvoudigst definiëren als informatie over data In een OLAP-context, bijvoorbeeld, bestaat metadata onder andere uit informatie over de dimensies, categorieën, hiërarchiën, eigenschappen en meetwaarden waaruit een OLAP-kubus is opgebouwd Deze metadata is noodzakelijk voor het bouwen van query s op OLAP-kubussen of voor het aanmaken en beheren van nieuwe OLAPkubussen Rond metadata hebben zich de laatste jaren twee belangrijke standaardisatiebewegingen voorgedaan Een eerste standaardisatiebeweging deed zich voor binnen de Metadata Coalition (MDC) rond Microsoft De MDC bracht eind jaren negentig een algemene metadatastandaard uit die het Open Information Model (OIM) genoemd werd Een tweede, breed ondersteunde standaardisatiebeweging kwam tot stand onder de auspiciën van de Object Management Group (OMG) Deze bracht begin 2000 een metadatastandaard uit die specifiek op metadata rond data warehousing gericht is en die het Common Warehouse Metamodel (CWM) [12] gedoopt werd In juni 2000 besloten de leden van de MDC om zich aan te sluiten bij OMG s CWM om aldus de realisatie van één universele metadatastandaard mogelijk te maken 421 OMG s metadata-architectuur In feite is CWM een domeinspecifieke implementatie van OMG s algemene metadata-architectuur Deze metadata-architectuur bestaat uit drie andere grote OMGspecificaties: MOF, XMI en UML 1 OMG s Meta Object Facility-specificatie (MOF) onderscheidt drie metaniveaus, die in tabel 1 zijn weergegeven Een eerste metaniveau, het niveau M1, bevat de metadata over de data en objecten van niveau M0 Deze metadata 14

15 krijgt in MOF-terminologie de benaming model Het tweede metaniveau, niveau M2, bevat metadata over de modellen van niveau M1 Deze metadata krijgt in MOF-terminologie de benaming metamodel Het derde niveau, het niveau M3, tenslotte, bevat metadata over de metamodellen van niveau M2 Men spreekt van een meta-metamodel Dit meta-metamodel is een ontologie die vastlegt hoe domeinspecifieke metamodellen moeten worden gespecificeerd Het voordeel van een dergelijke ontologie is dat deze domeinspecifieke metamodellen onderling met elkaar in verband kunnen worden gebracht CWM is in feite niets anders dan een aantal domeinspecifieke metamodellen voor data warehouse- en BI-omgevingen Naast een meta-metamodel beschrijft de MOF-specificatie een aantal CORBA-IDL-interfaces die een repository moet implementeren voor het aanmaken, opvragen en manipuleren van metamodellen en hun geïnstantieerde modellen 2 XML Metadata Interchange-specificatie XMI definieert een mapping waarmee MOF-metamodellen in Document Type Definitions (DTDs) en MOFmodellen in XML-code omgezet kunnen worden Deze omzetting heet model serialization en is een sterke troef van OMG s metadata-architectuur omwille van de eenvoud en de middleware-onafhankelijkheid van XML 3 De Unified Modelling Language (UML), tenslotte, is een modelleringstaal waarmee in MOF meta-metamodellen, gedefinieerd en voorgesteld worden Tabel 1: OMG s vier-lagige metadata-architectuur meta- benaming voorbeeld niveau M3 meta-metamodel het MOF model M2 metamodel, meta-metadata UML metamodel, CWM metamodel M1 model, metadata UML modellen, CWM metadata M0 object, data applicaties, warehouse data 422 CWM s metamodellen Het Common Warehouse Metamodel (CWM) [12] definieert een kader waarbinnen metadata voorgesteld kan worden omtrent de aanmaak, het onderhoud, het beheer en het gebruik van databronnen, datatransformaties en gegevensanalyses CWM voorziet in meerdere sub-metamodellen die op hiërarchische wijze in UML packages onderverdeeld zijn, zoals afgebeeld in figuur 8 Zo bevat het Resource Package metadatamodellen om objectgeoriënteerde, relationele, multidimensiona- 15

16 le, record- en XML-gegevensbronnen voor te stellen Het Analysis Package bestaat uit metamodellen om datatransformaties en OLAP-, data mining- en visualisatieanalyses voor te stellen De metamodellen in het Managment Package, tenslotte, stellen metadata over het uitvoeren en beheren van BI-processen voor Management Warehouse Process Warehouse Operation Analysis Transformation OLAP Data Mining Information Visualization Business Nomenclature Resource Object Model Relational Record Multidimensional XML Foundation Business Information Data Types Expression Keys and Indexes Type Mapping Software Deployment Object Model Figuur 8: Een overzicht van de sub-metamodellen binnen CWM [12] 423 OLAP-metadata in CWM Ter illustratie van de metamodellen binnen CWM, wordt hier het OLAP-metamodel besproken Het OLAP-metamodel in de CWM-specificatie laat toe om metadata over de beschikbare OLAP-kubussen voor te stellen Deze metadata kan onder andere door applicaties gebruikt worden om op dynamische wijze query s aan te maken De Java OLAP-API [8], bijvoorbeeld, gebruikt de klassen in CWM s OLAP-metadatamodel als bouwstenen voor de constructie van OLAP-query s In figuur 9 zijn de voornaamste klassen en associaties van het OLAP-metamodel weergegeven De klasse Schema is hierbij de container die alle andere elementen in het OLAP-model bevat Vanuit dit Schema-object kan rechtstreeks genavigeerd worden naar alle Cube- en Dimensions-objecten die deze container bevat De klasse CubeDimensionAssociation brengt Cube-objecten in verband met hun gerelateerde Dimension-objecten Met een dimensie kunnen één of meerdere Hierarchy-objecten geassocieerd zijn Het schema van dergelijke Hierarchy-objecten is weggelaten in figuur 9, maar kort gezegd bestaan Hierarchy-objecten uit parent-child-relaties van Level-objecten (een subklasse van de klasse MemberSelection), die de Memberobjecten van een dimensie in disjuncte groepen partitioneren De overige klassen in het klassendiagram van figuur 9, modelleren metadata over de samenstelling van preaggregatie-gedeeltes van een OLAP-kubus 16

17 1 Schema / cube : Cube / dimension : Dimension / deploymentgroup : DeploymentGroup 1 * Cube isvirtual : Boolean / cubedimensionassociation : CubeDimensionAssociation / cuberegion : CubeRegion / schema : Schema 1 CubeDimensionAssociation / dimension : Dimension / cube : Cube 1 * / calchierarchy : Hierarchy * Dimension istime : Boolean ismeasure : Boolean / hierarchy : Hierarchy / memberselection : MemberSelection * 1 / cubedimensionassociation : CubeDimensionAssociation / displaydefault : Hierarchy / schema : Schema 01 1 * 1 calchierarchy 01 displa ydefault 01 Hierarchy / dimension : Dimension / cubedimensionassociation : CubeDim ensionassociation / defaulteddimension : Dimension * * CubeRegion isreadonly : Boolean isfullyrealized : Boolean / memberselectiongroup : MemberSelectionGroup / cube : Cube / cubedeployment : CubeDeploym ent 1 * MemberSelectionGroup / memberselection : MemberSelection / cuberegion : CubeRegion MemberSelection / dimension : Dimension / memberselectiongroup : MemberSelectionGroup * 1* * 1 * {ordered} CubeDeployment / cuberegion : CubeRegion / deploym entgroup : Deploym entgroup / contentmap : ContentMap Figuur 9: De voornaamste klassen uit het OLAP-metamodel [12] 424 Evaluatie van CWM CWM heeft als doelstelling de integratie van tools voor data warehousing en Business Intelligence (BI) te bevorderen Enerzijds voorziet CWM in universele metamodellen, die de uitwisselbaarheid van metadata tussen heterogene applicaties ten goede moeten komen en die de basis kunnen vormen voor universele query-talen en Application Programming Interfaces (API s) vooral Java-standaarden maken hiervan gebruik Anderzijds laat CWM toe om metadata over verschillende applicatiedomeinen met elkaar in verband te brengen, en als dusdanig de herbruikbaarheid van metadata te bevorderen Ondanks deze voordelen kan CWM nog steeds niet rekenen op een grote aanvaarding De adoptie van CWM is een werk van lange adem Bovendien blijven vele vendors zweren bij hun eigen metadatastandaarden, in een poging productafhankelijkheid te behouden 5 Naar universele query-talen en OLAP-API s Lange tijd waren OLAP-servers enkel toegankelijk via vendor-specifieke API s Deze situatie was betreurenswaardig, omdat deze de ontwikkeling van universele 17

18 OLAP-software-componenten in de weg stond Dergelijke universele API s leiden eveneens tot universele OLAP-clients en vergemakkelijken de toegang tot heterogene OLAP-bronnen vanuit spreadsheets en visualisatie- en balanced scorecardtoepassingen Het startsein tot standaardisatie werd gegeven door de OLAP Council, een consortium van vele OLAP-vendors, met de in 1998 verschenen MDAPIspecificatie die echter nadien door geen enkele vendor werd geïmplementeerd De laatste jaren, echter, heeft Microsoft s OLE DB for OLAP-API (ODBO) zich als de facto standaard naar voren geworpen Van deze standaard is trouwens al een opvolger bekend, de op SOAP-gebaseerde standaard XML for Analysis (XMLA) In Java kringen is men bezig met de ontwikkeling van de Java OLAP-specificatie (JOLAP) In feite is de trend naar universele OLAP-API s een heruitgave van wat zich jaren terug in de database-wereld heeft afgespeeld Net zoals universele API s als OLE DB en JDBC in de database-wereld de programmatorische toegang tot relationele databases sterk vereenvoudigd hebben, kunnen enkele recent gespecificeerde API s hetzelfde bewerkstelligen voor de toegang tot OLAP-kubussen In de onderstaande paragrafen wordt kort aandacht besteed aan de technische eigenschappen van deze API s 51 De OLE DB for OLAP- (ODBO) en de XML for Analysis- API (XMLA) De OLE DB for OLAP- (ODBO) [10] en diens opvolger, de XML for Analysisspecificatie (XMLA) [11], definiëren beiden een read-only API voor het raadplegen van OLAP-metadata en het uitvoeren van multidimensionale query s Beide API s maken gebruik van de multidimensionale query-taal Multidimensional Expressions (MDX) In essentie is het onderscheid tussen ODBO en XMLA terug te brengen op het communicatieprotocol waarmee OLAP-client en OLAP-server communiceren ODBO is hierbij gebaseerd op het OLE-protocol Window s COM-architectuur en XMLA baseert zich op SOAP 511 Multidimensional Expressions (MDX) Multidimensional Expressions (MDX) is een multidimensionale query-taal voor OLAP-gegevensbronnen die vastgelegd is in Microsoft s OLE DB for OLAP-specificatie, en die uiterlijk sterk doet denken aan SQL Vanwege de grote adoptie door andere OLAP-vendors, is MDX de de facto standaard Eindgebruikers zullen zelden te maken krijgen met MDX, omdat zij doorheen OLAP-kubussen browsen via een point-and-click navigatiescherm Niettemin kan de kennis van MDX nuttig zijn voor de programmatorische manipulatie van de gegevens in OLAP-kubussen 18

19 MDX-query s zijn een beschrijving van de structuur van het query-resultaat in functie van de structuur van de bronkubus Het resultaat van een MDX-query kan uit een willekeurig aantal dimensies bestaan, dit in tegenstelling tot een SQL-query waarvan het resultaat steeds de vorm van een tweedimensionale tabel aanneemt Algemeen gesproken volgt een MDX-query de volgende syntax SELECT [<axis_specification> [, <axis_specification>]] FROM [<cube_specification>] [WHERE [<slicer_specification>]] In het FROM-gedeelte van de query komt de bronkubus voor, waaruit de gegevens dienen opgehaald te worden Merk op dat in dit statement steeds juist één bronkubus vermeld staat, omdat MDX, in tegenstelling tot SQL, niet voorziet in join-condities over de gemeenschappelijke dimensies van meerdere kubussen Om de structuur van een query-resultaat te beschrijven maakt men in MDX gebruik van zogenaamde axis specifications en slicer specifications Axis specifications bepalen de dimensiestructuur van het query-resultaat en komen voor in het SELECT-gedeelte van de query Hiertoe bestaat een axis specification uit een set van dimensiecategorieën, dimension members genaamd, die verwijzen naar alle categorieën die moeten voorkomen op een as van het query-resultaat Merk op dat in een axis specification slechts dimension members van één en dezelfde dimensie mogen voorkomen Een Slicer specification is een tupel dat voorkomt in het optionele WHERE-gedeelte van een query en dient om te filteren op bepaalde dimensiecategorieën De dimension members in een slicer specification leggen hierbij op dat de meetwaarden in de cellen van de bronkubus enkel over de vermelde dimensiecategorieën mogen geaggregeerd worden Merk op dat dimensiecategorieën van een dimensie nooit tegelijkertijd in zowel een axis specification als de slicer specification kunnen voorkomen Van dimensies die noch voorkomen in de axis specification, noch in de slicer specification wordt aangenomen dat hun standaardcategorieën als slicerdimensies dienst doen Tenzij anders gedefinieerd zijn standaardcategorieën van een dimensie alle dimensiecategorieën van het hoogste niveau Om QueryResult3 te bekomen uit paragraaf 32, dient men in MDX een query te definiëren waar de maanden en de productnamen op de assen verschijnen axis specifications, en waarbij enkel de meetwaarden Turnover gesommeerd worden slicer specification SELECT [Time][Month]Members on AXIS(0), [Product][Product Name]Members on AXIS(1) FROM SalesCube WHERE [Measures][Turnover] 19

20 Merk op dat de concepten axis specification en slicer specification in MDX nauw aansluiten bij de bewerkingen van het navigatiescherm Pivoting of drilling-up en drilling-down komen hierbij overeen met het wijzigen van de axis specifications, terwijl slicing en dicing overeenkomt met het wijzigen van de slicer specification 512 Vergelijking tussen ODBO en XMLA ODBO en XMLA hebben de query-taal XML gemeenschappelijk, maar verschillen in het communicatieprotocol van de API ODBO is hierbij gebaseerd op het OLE-protocol Window s COM-architectuur en XMLA baseert zich op SOAP Deze verschillen hebben gevolgen voor de architectuur van de API s Daar waar de OLE DB for OLAP-specificatie typisch leidt tot een fat-clientarchitectuur, maakt de XML for Analysis-specificatie (XMLA) [11] ook thin-clientarchitecturen mogelijk In dergelijke thin-client-architecturen zijn geen databasespecifieke connectoren aan de client-zijde vereist Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen database-specifieke database drivers meer voorkomen Dergelijke database drivers kunnen zich echter op een andere locatie op het netwerk bevinden dan de client-applicatie Men spreekt hier van database adapters In XML for Analysis wordt een dergelijke database adapter over het netwerk aangesproken via gestandaardiseerde SOAP-requests De database adapter zal dan vervolgens op een transparante manier verbinding maken met de OLAP-server XMLA voorziet in twee eenvoudige methodes, namelijk Discover en Execute, waarmee respectievelijk metadata opgevraagd kan worden en MDX-query s uitgevoerd kunnen worden Omdat SOAP-programmatie niet eenvoudig is, voorziet Microsoft in een object-wrapper, ADOMDNet genaamd, die beschibaar is voor de talen van het Net framework Deze wrapper biedt een objectmodel aan voor het ontdekken van metadata en het bouwen en verwerken van query s Microsoft kondigde ook aan een Enterprise Java Bean-object-wrapper, ADOMDJ genaamd, te voorzien, maar deze is voor zover nagegaan nog niet beschikbaar Alle hier vermelde protocollen en programmeertalen kunnen in een soort protocol stack geplaatst worden, die in figuur 10 weergegeven is 52 Java OLAP (JOLAP) Net als OLE DB for OLAP (ODBO) en XML for Analysis (XMLA) is Java OLAP (JOLAP) [8] een API die een programmatorische toegang verschaft tot OLAPservers De JOLAP-specificatie is echter puur gebaseerd op Java en alle aspecten van de API zijn puur objectgeoriënteerd Daar waar de API s uit de Microsoftwereld een query-taal (MDX) gebruiken, gebruikt JOLAP een objectmodel voor het raadplegen van metadata, het bouwen van query s en het weergeven van queryresultaten 20

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Onderzoek native XML databases

Onderzoek native XML databases Onderzoek native XML databases Vincent Fleur Dennis Heij Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door Dennis Heij en Vincent Fleur. Beide zijn laatstejaars student van de opleiding kort Bedrijfskundige

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen Academiejaar 2004-2005 Promotor:

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Business Intelligence:

Business Intelligence: Business Intelligence: marktoverzicht en toepassing in het hoger onderwijs Wouter Koomen Juni - Juli 2006 BWI werkstuk Vrije Universiteit, Amsterdam Voorwoord Als onderdeel van mijn studie Bedrijfs- Wiskunde

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse Architectuurbeschrijving Lidwine van As Wouter van Aerle Albert Heijn oktober 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Microsoft.NET Framework 3.0

Microsoft.NET Framework 3.0 Academiejaar 2006 2007 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Schoonmeersstraat 52-9000 Gent Microsoft.NET Framework 3.0 Eindwerk voorgedragen tot het behalen van het diploma van INDUSTRIEEL INGENIEUR

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Geen SOA zonder business case

Geen SOA zonder business case Geen SOA zonder business case Piet Jan Baarda Senior Informatie Architect Sogeti Nederland B.V. pietn.baarda@sogeti.nl Versie 1.1 7 november 2008 De laatste ren is er enorm veel belangstelling voor Service-Oriented

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012

Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012 Insider tips Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012 San Francisco San Francisco is de city of love. Iedereen is er vriendelijk en geeft je het gevoel dat je elkaar al jaren kent. San Francisco

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 4 (2004) Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Lotte De Rore, Monique Snoeck, Guido Dedene KBC-leerstoel Managing efficiency

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Whitepaper Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

BI-ers moeten beter richten

BI-ers moeten beter richten Op koers met de Business Intelligence navigator BI-ers moeten beter richten Pieter den Hamer en Kasper de Graaf In dit artikel wordt niet alleen een lans gebroken voor het beter richten van Business Intelligence,

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie