Het Waterschapshuis, Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Waterschapshuis, Amersfoort"

Transcriptie

1 Betreft: Verslag bijeenkomst Data-integratie voor beter zoetwaterbeheer door ESA, STOWA, SAT-water en het Waterschapshuis Datum overleg: 24 januari 2013 Locatie Aanwezig Het Waterschapshuis, Amersfoort Michiel Kruijff (ESA), Piet Reijers (Het Waterschapshuis), Maarten Verkerk (WS Aa en Maas), André Oldenkamp (dagvoorzitter) en verschillende leden van Waterschappen en Hoogheemraden al dan niet binnen het SAT-water consortium Programma 1. Welkom André Oldenkamp 2. SAT-water Maarten Verkerk 3. IPA Water Availability Michiel Kruijff Korte pauze 4. Kans articulatie André Oldenkamp 5. Verdiepingsslag André Oldenkamp 6. Afsluiting André Oldenkamp Welkom André Oldenkamp (De Ruimte advies) André heet de aanwezigen welkom en stelt Maarten Verkerk (WS Aa en Maas), Michiel Kruijff (ESA) en Piet Reijers (Het Waterschapshuis) voor vanwege de bijdrage die zij leveren aan deze bijeenkomst. Vervolgens doet hij het doel van dit samenzijn uit de doeken, namelijk dat de aanwezigen er vooral zijn om iets te brengen: hoe gaan we de Call van ESA vormgeven. Hierbij gaat het om het integreren van nieuwe gegevens en reeds aanwezige data ten behoeve van het zoetwaterbeheer. SAT-water Maarten Verkerk (WS Aa en Maas) Maarten vertelt dat SAT-water een consortium is van momenteel 9 waterschappen: HDSR, HHRS van Rijnland, WS Groot Salland, WS De Dommel, WS Rivierenland, WS Peel en Maasvallei, WS Rijn en IJssel, WS Brabantse Delta en WS Aa en Maas. In 2011 zijn ze gezamenlijk begonnen met het inkopen van Remote Sensing-data.

2 Dat hebben ze nu 2 jaar gedaan. Momenteel overweegt SAT-water om data voor heel Nederland in te kopen om daarna te kijken welke Waterschappen de data afnemen. De kosten hiervoor zijn ongeveer even hoog. SAT-water heeft Het Waterschapshuis benadert om de inkoop op zich te nemen en de afname door de Waterschappen te coördineren. Maarten vraagt Piet kort de rol van Het Waterschapshuis (HWH) toe te lichten. Piet vertelt dat HWH het contractmanagement doet. Hierdoor kunnen Waterschappen meerdere afnames doen zonder daarvoor een nieuw contract te tekenen mits het Waterschap de kosten voor de data-afname draagt. Tevens slaat Piet een bruggetje naar de rol van HWH in de IAP van ESA. Hij ligt toe dat HWH vooral het IT-deel op zich zal nemen en het hydrologische aspect van de data-integratie bij de Waterschappen laat. Het lijkt misschien bureaucratisch, maar vanwege de financiën wil HWH aan de voorkant e.e.a. helder hebben. Hiervoor wil zij de inhoud van de business case delen met de i-managers van de Waterschappen voor de aanbesteding op 15 maart. Maarten vertelt kort over de verschillende studies die SAT-water momenteel uitvoert. Van de Validatiestudie actuele verdamping zijn de resultaten nog niet bekend, maar vooralsnog lijkt het veelbelovend. De Remote Sensing (RS)-data van eleaf verhoudt zich goed tot de actuele verdamping in het NHI en de twee regionale modellen die getest zijn. Wanneer eenmaal bekend, zullen de resultaten verspreid worden. In de studie Voorraadbeheermodule wordt gekeken hoe beter te sturen in het beheergebied zonder overal de stuwen op te zetten. Ook deze studie wordt binnenkort opgeleverd. Een afstudeerder bij WS Groot Salland doet een studie naar draagkracht. Midden 2013 is deze studie afgerond. Als belangrijkste parameters voor de Waterschappen ziet SAT-Water RS-data voor : Actuele verdamping Verdampingstekort

3 In 2011 is ook een jaar lang Biomassaproductie en Neerslagoverschot afgenomen. Maar SAT-Water heeft biomassaproductie aangemerkt als iets voor de agrarische sector en Neerslagtekort als een parameter die waterschappen beter zelf kunnen uitrekenen. In de komende jaren wordt onderzocht of we ook Bodemvocht en Draagkracht van de bodem kunnen afnemen met dezelfde frequentie en detailniveau. In zijn presentatie noemt Maarten andere partijen die RS-data gebruiken voor bijvoorbeeld verdrogingsbestrijding. Enkele van die partijen zijn ZLTO, Vitens en Provincie Noord-Brabant. Tenslotte laat Maarten in FEWS (waterkwantiteitsdatabase) zien wat de ontwikkeling is van het verdampingstekort tijdens het groeiseizoen van 2011 gebruik makend van RS-data. Er ontstonden patronen die gelieerd waren aan het landgebruik. Zo waren de hooggelegen bosgebieden het sterks verdroogd en natte natuur niet. Met de data van 2012 is alleen de verdrogingsontwikkeling van grasland bekeken. Hieruit bleek het verdampingstekort vooral plaats te vinden in het zuiden en oosten van het onderzoeksgebied. Conclusie hieruit is dat je met minder data soms meer te weten komt. Maarten sluit af met de conclusie dat dataintegratie hiervoor heel belangrijk is. IAP Water Availability Michiel Kruijff (ESA) Michiel vertelt dat ESA steeds op zoek is naar wat de ruimtevaart kan bijdragen aan het dagelijks leven. Zij hebben verschillende IAP (Integrated Application Promotion) thema s benoemd waarvan Landbouw en Water voor ons de meest interessante zijn. De ESA ondersteunt de ontwikkeling van diensten die zichzelf kunnen bedruipen, financieel onafhankelijk zijn. Daarbij gaan ze uit van techniek die zich reeds bewezen heeft. ESA ambieert geen ontwikkelingsrol. Zoals IAP al in haar naam aangeeft (Integrated), is ESA uit op het inpassen van meerdere ruimtetoepassingen. Hoe combineer je gegevens uit meerdere datalagen?

4 Michiel geeft als voorbeeld het bepalen van de waterstand van een stuwmeer in Chili. Dit waterpeil varieert over het hele meer. Door het exacte peil te bepalen met omgekeerde GPS-antennes en die o.a. te combineren met neerslagdata en de temperatuur van de sneeuw op de omliggende bergen, konden alle invloeden op de waterstand bepaald worden. Een IAP programma kan uit 3 fasen bestaan, namelijk Kennismaking Wat is de vraag en hoe kan ESA daaraan bijdragen? Haalbaarheid Is er een technisch en financieel haalbare oplossing? Demonstratie Implementatie en demonstratie van de oplossing. Vervolgens zoomt Michiel in op de tender Water Availability. De scope van de tender is waterkwaliteit en -kwantiteit, met name droogte en zoetwaterbeheer. Onderwerpen kunnen zijn: omgaan met droogte, algen en vervuiling verdelen, prioritering, voorspelling, waterniveau regelen. Michiel benadrukt dat het voor ESA een voorwaarde is dat er een concrete eindgebruiker is van het onderzoeksvoorstel binnen de tender. Bovendien is het doel met deze tender niet aardobservatie, maar data-integratie. Samen met deze twee opmerkingen, gaat Michiel nog wat dieper in op de verschillende voorwaarden van de tender. Voor dit verslag is gekozen voor meer detail te verwijzen naar de presentatie van Michiel. Tot slot toont Michiel een volgens hem realistisch tijdspad: Tenderperiode van bijvoorbeeld 28 mrt tot 21 jun 2013 Haalbaarheidsstudie van 1 aug 2013 tot 1 aug 2014 Demonstratieproject van feb 2015 tot feb 2017 (valt niet binnen de tender) Commercieel service aanbod vanaf midden 2017 De presentaties van Maarten en Michiel komen bij elkaar door een korte discussie over de rol van SAT-water in deze tender. Er zijn 3 opties: Als consortiumlid in concurrentie Als consortiumlid in direct negotiation

5 Als eindgebruiker naast ESA De aanwezigen geven de indruk dat zij het vertrouwen hebben dat SAT-water hierin een goede keus maakt en laten dat bij hen. Kans Articulatie André Oldenkamp Binnen de tender is voldoende ruimte om op het gebied wat waterkwaliteit en kwantiteit een onderzoeksrichting aan te geven. André doet een eerste voorzet: Waterkwaliteit Peilbeheer Veendijken Anders Na een kort denkmoment worden de aanwezigen gevraagd naar hun voorkeur. Conclusies uit deze ronde is dat Peilbeheer veel genoemd worden, veelal met de opmerking dat het niet alleen om operationeel peilbeheer gaat, maar meer nog om tactisch peilbeheer en GGOR. Veendijken wordt breder getrokken naar veenweidegebieden in het algemeen (maaivelddaling, onderwaterdrainage, oxidatie). Waterkwaliteit wordt ook voldoende vaak genoemd om niet terzijde geschoven te worden. Losse voorstellen zijn: Integratie modellen en data Verbeteren waterbalans, sluiting verdampingsgegevens (aantal keer) Evaluatie en nastreven verbeterslag: doen we het goed? Berging in het watersysteem Waarschuwingssysteem dijken Optimaal verdelen van water tegen minimale kosten Integratie waterkwaliteit en kwantiteit Wateroverlastgebieden Vaststellen ontwikkeling overstromingsvlakten ivm monitoring schade Waterveiligheid, inundatiegebieden Water vasthouden en combinatie met draagkracht van de bodem tbv agrariërs

6 Bergingsmogelijkheden in de bodem Controle van meetinstrumenten in het veld (verzakkingen, verkeerd geplaatst) De overstromingsvraag valt buiten de scope van de tender. Verdiepingsslag André Oldenkamp André verdeelt de aanwezigen in drie groepjes met ieder één van de onderwerpen Waterkwaliteit, Peilbeheer en Veenweidegebieden. De groepen krijgen de opdracht om te bespreken welke data ze hebben en welke ze missen. Na een discussie over deze onderwerpen, komen de aanwezigen weer bij elkaar. Kort vertellen zij de uitkomsten van de discussie. Deze uitkomsten worden uitgewerkt en zullen via de mail verspreid worden naar alle aanwezigen. Afsluiting André Oldenkamp André vertelt dat SAT-water later die dag nog om tafel zit. Zij zullen zich buigen over een mogelijke prioritering in de drie genoemde onderwerpen. Deze prioritering wordt teruggekoppeld naar de groep. De presentaties en het verslag worden verspreid onder de aanwezigen. Verzoek daarbij om deze gegevens binnenkamers te houden. Vragen of opmerkingen over de gedeelde informatie tijdens deze bijeenkomst kunnen gestuurd worden naar Michelle Talsma van STOWA: Maarten geeft nog kort aan dat Waterschappen de RS-data kunnen afnemen voor voor 2 parameters. Hiervoor krijg je dagelijkse gegevens. Actuele verdamping wordt geleverd op 250 bij 250 m. Piet verzoekt de aanwezigen om hun i-managers alvast op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van deze tender en hen te enthousiasmeren. De business case wordt namelijk binnenkort naar de i-managers gestuurd en Piet hoopt op veel en positieve reacties. Daar blijkt dat de i-managers niet overal bekend zijn binnen

7 de Waterschappen, wordt een lijst met i-managers meegestuurd met de overige documenten die naar aanleiding van dit samenzijn worden verspreid. André bedankt de aanwezigen voor hun positieve en actieve bijdrage tijdens deze bijeenkomst.

Het Waterschapshuis. HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT. Geacht college,

Het Waterschapshuis. HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT. Geacht college, Het Waterschapshuis HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT Datum 7 oktober 2011 Onderwerp Deelname van uw waterschap aan de Nationale Databank Flora

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste elementen van de uitwerking van de Opdrachtgeverstafel kort samengevat. De uitgebreide

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2012 Janneke Klein Joachim Rozemeijer Hans Peter Broers Bas van der Grift

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Het Certificeringsproces van Xplor Nederland

Het Certificeringsproces van Xplor Nederland Het Certificeringsproces van Xplor Nederland Hans Dickerscheid Dutch EDP Commissioner Datum: 11-03-2015 1 Inhoud Inleiding... 3 EDA... 3 EDP... 3 M-EDP... 4 Het EDP certificeringsprogramma in Nederland...

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie