Hoofdstuk 11: Zee -, lucht en ruimterecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 11: Zee -, lucht en ruimterecht"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 11: Zee -, lucht en ruimterecht A. Internationaal Zeerecht o 1. Inleiding Belang verdragsrechtelijke regels gebruik oceanen Bv visserij, mineralen Spanningsveld tussen aantal staten die aanspraak proberen maken (zee proberen toe eigenen) 1958 (verdragsrechtelijke regeling): Hugo Grotius: Mare Liberum Principe van vrije handel op zee De oceanen & zeeën zijn van iedereen alle landen hebben vrije toegang tot de zee om te reizen & handelen Volle zee moet vrij zijn voor iedereen Nederlander? Nederland was op dat ogenblik een zeer belangrijke handelsnatie tov de Britten 4 Zeerechtverdragen van Genève Territoriale zee Volle zee Visserij & het mariene milieu Continentaal plat Nood aan een nieuwe conventie 1973: derde VN Zeerechtconferentie 1982: UNCLOS (VN Zeerechtenverdrag: grondwet van de oceanen ) getekend te Montego Bat (Jamaica) Artikelen: Bv Uitoefening van jurisdictie, ontginning van zeebodem,, milieubeleid, navigatie, In werking in 1994 Pas 12 jaar later aan de noodzakelijke 60 ratificaties gekomen opdat verdrag in werking treedt Slechts 1 westers land Andere 59 ratificaties ontwikkelingslanden Waarom zo teruggehouden? Eén van de hoofdstukken in dat verdrag gaat over het gebruik van diepzeebodem (recht op exploitatie & exploratie ervan) men labelt dit als een gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid (common heritage of mankind) De baten van diepzeebodem moet billijk worden verdeeld ten bate van iedereen Beschikbare technologie moet men delen met de ontwikkelingslanden + westerse landen moeten voor de financiering van dat regime zorgen

2 Verschillende rechtsgebieden functionele jurisdictie Men sluit een nieuw akkoord af (1994) Overeenkomst van 29 juni 1994 betreffende de uitvoering van Deel XI (dat bewuste hoofdstuk over diepzeebodem) Westerse landen worden niet meer geacht om voor financiering te zorgen & technologie te delen met de ontwikkelingslanden Nu wel marktgericht Lidmaatschap (wat met de VS?) Ook westerse landen treden deze keer toe tot deze overeenkomst Meer dan 160 staten zijn lid Bv Japan, Rusland, China,... zijn ook lid Maar 1 belangrijke staat (VS) ontbreekt Reagan weigerde het verdrag te tekenen Redenen: Socialistische aanpak van het diepzeebodemregime (regime is nu wel aangepast!!) Sindsdien is men nog niet toegetreden Opeenvolgende Amerikaanse presidenten waren voorstander van ratificatie Maar binnen de Amerikaanse Senate heb je nog altijd een kleine minderheid die dit blokkeert om ideologische redenen (Bv Tegen soevereiniteit van VS, verplichte geschillenbeslechting) Daarnaast diverse andere multi en bilaterale verdragen Rol IMO: Internationale Maritieme Organisatie Heeft heel wat standaarden ontwikkeld Scheepvaart zo veilig & milieuvriendelijk mogelijk maken (niet verder uitgelegd!!) o 2. Territoriale zee Art. 2 UNCLOS: soevereiniteit kuststaat Reikwijdte Strook langs de kust Maakt deel uit van je nationale grondgebied Onderdeel van jouw territoriale soevereiniteit De wateren in die zee Luchtruim Bodem Ondergrond

3 Elke kuststaat heeft exclusief recht op exploitatie van natuurlijke rijkdommen Kuststaat beslist exclusief Visvoorraden? Kuststaat beslist exclusief hierover Wetten en regelgeving kuststaat principieel toepasselijk Binnen de territoriale wateren kan een land zelf zijn wetten bepalen & RS toepassen Waarover? Bv Immigratie, douane (taksen & accijnzen), navigatie & veiligheid, Art. 3 e.v. UNCLOS: afbakening Strook van max 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn De laagwaterlijn, al het water aan de landzijde van de basislijn wordt als binnenwater gezien Ook de rivieren, kanalen & meren die voor binnenvaartschepen bevaarbaar zijn Je tekent een strook die parallel loopt met je kustlijn Bv Noorwegen? Rechte basislijn ipv een parallelle Zeemijl = 1, 85 km Zeemijl =/= mijl / km Vroeger 3 zeemijl ipv 12 Territoriale zee was veel korter Kwam overeen met de afstand van je kustartillerie Forten langs de kust Andere kant basislijn: interne wateren Bv Rivieren, kanalen, meren, behoren tot de interne wateren Regime hiervoor wordt niet door zeerecht geregeld Grenzen aan soevereiniteit van de kuststaat Beperkingen van volle & exclusieve jurisdictie Onschuldige doorvaart (Art ) Definitie Schepen mogen door de territoriale wateren / zee van een andere staat varen als zij zich aan bepaalde beperkingen houden Ongeacht de vlag Art. 18: Snel en ononderbroken Mag geen gevaar opleveren voor de vrede, orde of veiligheid van de kuststaat Bv Vissen, militaire oefeningen uitvoeren? Deze zijn niet onschuldig

4 Art. 20: onderzeeboten In territoriale zee aan de oppervlakte varen Art. 21, 25: beperkingen onschuldige doorvaart / voorkomen van doorvaart die niet onschuldig is Inbreuken voorkomen! Wanneer je zelf militaire oefeningen gaat uitvoeren, dan mag je dat recht op onschuldige doorvaart gaan opschorten (tijdelijk!!) Internationale zeestraten recht van doortocht ( transit passage ) Deze zijn van belang voor internationaal handel Bv Bosporus, Suezkanaal, Straat van Gibraltar Flexibeler dan het recht op onschuldige doorvaart Onderzeeboten Bij recht op onschuldige doorvaart: aan de oppervlakte varen in territoriale zee Bij recht van doortocht: niet verplicht om aan de oppervlakte te varen Art , 45 (niet uitgelegd!!) Beperkte burgerrechtelijke en strafrechtelijke rechtsmacht tav vreemde schepen Koopvaardijschepen: Art. 28: burgerlijke rechtsmacht? Kuststaat zal haar burgerlijke rechtsmacht / jurisdictie niet zomaar uitoefenen op koopvaardijschepen in territoriale zee Niet van richting veranderen / schepen niet tegenhouden om burgerlijk rechtsmacht uit te oefenen Art. 27: strafrechtelijke rechtsmacht in principe niet tenzij: Bv Moord aan boord van een schip tijdens doortocht? geen strafrechtelijke rechtsmacht in principe TENZIJ: a) Gevolgen strafbaar feit zich uitstrekken tot de kuststaat b) Feit verstoord orde in het land of de orde op de territoriale zee c) Verzoek kapitein schip of vlaggenstaat d) Handel in verdovende middelen!! Misdrijven in de interne wateren? de beperkingen gelden niet, men kan rechtsmacht uitoefenen

5 Oorlogsschepen: Art : immuniteit Genieten van immuniteit Niet zomaar aanhouden Wanneer zij een inbreuk plegen op een regel die geldt op je territoriale zee vragen om je territoriale zee te verlaten, maar geen uitvoeringsmaatregelen stellen o 3. De aansluitende zone De aansluitende zone (Art. 33) Grenst aan de territoriale wateren & het kan beschouwd worden als een soort tussentrap tussen de territoriale zee en de volle zee Loopt parallel aan de kustlijn Niet meer dan 24 mijl vanaf basislijn Kuststaat mag maatregelen nemen om inbreuken op de wetten en regelgeving van toepassing binnen het grondgebied (miv de territoriale zee) te voorkomen / bestraffen Nut: Binnen die zone kan je schepen aanhouden die richting jouw territoriale zee varen waarvan je weet dat ze bepaalde regelgeving niet respecteren Omgekeerd: wanneer een schip uit jouw territoriale zee vaart en daar een inbreuk heeft gepleegd, kan je steeds aanhouden in die aansluitende zone Zone gecreëerd om staten gemakkelijker maken de regels, van toepassing in territoriale zee, te gaan handhaven Uitdrukkelijk afkondigen o 4. Exclusieve Economische Zone (EEZ) Max 200 zeemijl vanaf de basislijn (Art. 57) Gebied dat zich buiten de kust van een staat uitstrekt Oorsprong: Nieuw in de Conventie van Verdragen spraken hier niet over Enerzijds ontwikkelingslanden Territoriale zee proberen uitbreiden (ruimere territoriale zee) Anderzijds landen die EEZ gingen afkondigen Nieuw rechtsgebied creëren met exclusieve rechten Belang: Exclusief controle over de exploitatie van levende & niet levende rijkdommen Kuststaat bepaalt wie wel / niet mag visvangen, hoeveel?

6 Bevoegdheid kuststaat (Art. 56, 60 e.v.) Exploratie, exploitatie en behoud van natuurlijke rijkdommen (levend en niet-levend) Rijkdommen die voorkomen in de bodem Ook exclusieve controle over de voorraden van gas & olie in de bodem + Overige vormen van economische exploitatie Fossiele brandstoffen, aanleg windpark, aanleg van kunstmatige eilanden Bevoegdheid mbt bescherming marien milieu, Rechten & plichten derde staten (Art. 58) Vrijheid van scheepvaart en overvliegen Navigatie + andere schepen kunnen zonder enig probleem doorvaren Vliegtuigen kunnen vrij overvliegen (zonder toestemming) Leggen van kabels en leidingen Wetten en regelgeving kuststaat respecteren Afdwinging door de kuststaat (Art. 73): handhaven / afdwingen van bepaalde bevoegdheden Bv Schip vist niet in de EEZ, maar beschikt niet over de vereiste vergunning Bemanning voor de nationale rechter kunnen brengen Bv M/V Saiga zaak Het bunkerschip Saiga werd aangehouden door een Guinees patrouilleschip in de EEZ 250 km customs radius Guinea Arrestatie bunkerschip (drijvende tankstation) Andere schepen bevoorraden in EEZ Ontwijken van taksen? In territoriale zee moet men taksen betalen voor douaneregeling & brandstof Guinea had in zijn nationale wetgeving een douane zone ingevoegd vanaf zijn kust Die nieuwe taksen afdwingen? Nee, binnen EEZ controleer je visserij, ontginning van bronnen, maar niet zomaar de fiscale voordelen controleren Men had geen grondslag om die regeling af te dwingen De zaak werd voor ITLOS gebracht Guinea wordt veroordeeld

7 Bv M/V Artic Sunrise (Nederland vs Rusland) Schip vaart onder Nederlandse vlag Greenpeace voert actie tegen olieboringen in het noordpoolgebied (binnen EEZ van Rusland) Tientallen actievoerders werden door de Russische autoriteiten gearresteerd werden aangeklaagd wegens piraterij later: aanklacht piraterij laten vallen, nu wel hooliganisme ITLOS: Rusland moet het schip vrijgeven (maar Nederland moet wel een borgsom betalen) Rusland ontkent bevoegdheid / jurisdictie ITLOS Veiligheidszones rond kunstmatige eilanden (Art. 60) Binnen EEZ: exclusief bevoegd om kunstmatige eilanden te bouwen & die ook beschermen Is Rusland hier op een correcte manier opgetreden Moet worden afgekondigd verklaren dat men die zone creëert Niet automatisch Impact eilanden (Art. 121) Geven opnieuw aanspraak op EEZ Wanneer het een eiland betreft waar mensen op duurzame wijze kunnen wonen & op duurzame wijze economische activiteiten kunnen verrichten Bv Lopende arbitragezaak tussen Filippijnen China Eilandengroep in Stille Oceaan Filippijnen uitspraak van arbitragehof over EEZ. China claimt dat verschillende eilandjes binnen die zone (strook van 200 zeemijl uit Filippijnse kust) tot Chinees grondgebied behoren In die zaak heeft China gebruik gemaakt van opt put verklaring van verplichte geschillenbeslechting Staten die partij worden van UNCLOS kunnen zich voor een aantal punten uit dat regime trekken Onttrekken aan de verplichte juridische geschillenbeslechting Arbitragetribunaal kan niet zomaar zeggen of de Chinese aanspraken al dan niet in overeenstemming zijn met UNCLOS zou onontvankelijk zijn EEZ economische activiteiten op / onder het water Het gaat nog steeds om open zee, waar scheepsvaartverkeer vrij kan plaatsvinden

8 o 5. Continentaal Plat Een geologisch verschijnsel Definitie (Art. 76) Natuurlijke verlenging van het landterritorium onder de zee voor dit steil afloopt naar de diepzeebodem Schelp rond watermassa waar het water relatief ondiep is (gem 200 m) en dan ga je een steile helling zien waarbij je naar een veel diepere gedeelte van de zee gaat (veel grotere dieptes) Belang: Enorme voorraden van fossiele brandstoffen, aardolie Kuststaten hebben daarom interesse in deze gebieden Oorsprong Truman verklaring (1945) Economische waarde van continentaal plat Tal van rijkdommen zijn in diepte gelegen VS in een unilaterale verklaring: wij maken aanspraak op continentaal plat Reactie van andere landen men gaat niet protesteren, maar wel gelijkaardige aanspraken maken 1958: Concept van continentaal plat verankeren in één van die 4 conventies Maar juridische: max zeemijl EEZ: wateren & ondergrond Continentaal plat Loopt verder voorbij 200 zeemijl Je kan bijkomende aanspraken maken op de ontginning van rijkdommen (Bv Olie) in de bodem Statuut (Art. 77 e.v.) Kuststaat heeft soevereine & exclusieve rechten Exploratie en afbakening natuurlijke rijkdommen Kunstmatige eilanden in andere installaties Bv Boorplatformen Afbakening Zeerechtenverdrag Staten die een dergelijke aanspraak maken moeten een dossier voorleggen Art. 76 en Annex II landen Dossier voorleggen aan Commission on the Limits of the Continental Shelf Technisch dossier Commissie bestaat over allerlei experten Binnen 10 jaar nadat men het verdrag heeft geratificeerd

9 Bij aangrenzende staten (conflicten die bestaan / ontstaan tussen buurlanden) Vroeger 1958: Equidistantieprincipe Een lijn trekken waarbij elk punt op die lijn even ver ligt van beide landen Eenvoudig toepasbaar / duidelijk, maar onbillijk Geen gewoonterechtelijke beginsel afgeschaft want: onbillijke situaties Nu (Art. 83): Equidistantieprincipe verlaten Er moet gestreefd worden naar een billijke oplossing op grond van principes van internationaal recht Onduidelijk, maar billijk Eilanden Bv Art. 121 (kunstmatige eilanden niet) Eilanden geven aanspraak op continentaal plat Voorwaarden: vatbaar voor menselijke bewoning Kunstmatige eilanden niet: Geen aanspraak op EEZ / continentaal plat Maar: Probleemsituaties Noordpoolgebied ½ Continentaal plat en ½ diepzeebodem IJskappen zijn aan het smelten Enorme gevolgen voor scheepvaart Bepaalde afstanden kan men nu enorm inkorten Bevat heel wat natuurlijke rijkdommen Onderscheid EEZ continentaal plat zie tabel leidraad p. 133 Aanspraken op de Noordpool Belang Noordpool Bv Scheepvaart, mog. 25 % globale energiereserves 5 landen Rusland, Denemarken, VS, Canada en Noorwegen VS heeft UNCLOS (Zeerechtenverdrag) niet geratificeerd niet onderworpen aan juridische geschillenbeslechting: niet zomaar een arbitragetribunaal kunnen oprichten in geschillen tussen VS en een ander land

10 Rol UNCLOS Procedureel Geschillenbeslechting (Art. 298) Afbakeningsgeschillen? Zich niet moeten onderwerpen aan verplichte geschillenbeslechting Noorwegen heeft geen gebruik gemaakt van op out verklaring Niet zomaar een arbitragetribunaal oprichten om de staten te dwingen geschillen te regelen Inhoudelijk (billijke oplossing) Geologische factoren Historisch Equidistantie Sectortheorie Economische overwegingen Nood aan multilaterale oplossing om chaos & tragedy of the commons te vermijden Zoals gedaan voor Antarctica, diverse landen maakten aanspraken hierop o 6. Volle zee Negatieve definitie (Art. 86) Wateren voorbij de territoriale zee, aansluitende zone & EEZ Res communis vrijheid van de volle zee (Art. 87) Alle landen kunnen er gebruik van maken Mits het respecteren van bepaalde grenzen Bv Scheepvaart, overvliegen, onderzeese kabels, bouw kunstmatige eilanden, visserij, wetenschappelijk onderzoek Maar: bepaalde grenzen Rekening houden met de belangen van andere landen & je moet vreedzaam gebruik maken van de volle zee In principe: Exclusieve jurisdictie vlaggenstaat (Art ) Alleen de vlaggenstaat kan jurisdictie uitoefenen Bv Pigh in Lotus Keerzijde van de medaille Plichten vlaggenstaat (Art. 91, 94, 98, 99) Register bijhouden van alle schepen die onder je vlag varen, controleren of die schepen in orde zijn & verplichte arbeidsomstandigheden respecteren Flags of convenience? Goedkope vlaggenstaten, geen zware eisen op grond van milieuvriendelijkheid / arbeidsomstandigheden, gunstig fiscaal regime ( free riders )

11 Flags of convenience Bv Panama, Liberia, Bahamas, Marshall eilanden, Impact Optreden tegen misbruik? Nieuw verdragsregime ontwikkelen Verdrag rond de registratie van schepen nog niet in werking Havenstaatcontrole Port State Controll Bepaalde regimes in het leven geroepen om schepen in havens te controleren of bepaalde verplichtingen worden gerespecteerd Hoe sanctioneren? Toegang tot haven weigeren Jurisdictie derde staten? Oorlogsschepen (Art ) Neen, want immuniteit Bv Paris MoU Landen die betrokken zijn spreken af, dat men schepen uit goedkope vlaggenstaten die hun havens binnenvaren, zal controleren Botsingen (navigatie incidenten) en aanverwante? (Art. 97) Alleen de vlaggenstaat die fout maakt / de staat van de nationaliteit van kapitein kunnen jurisdictie uitoefenen Piraterij (Art ) Universele jurisdictie Alle staten kunnen optreden Verdovende middelen (Art. 108) Universele jurisdictie Piraatzenders (Art. 109) Schepen die van op de zee aan radio uitzendingen doen, zonder dat zij over een vergunning beschikken Universele jurisdictie Alle staten kunnen optreden Wat met transport massavernietigingswapens? Zeerechtenverdrag zegt niets hierover, maar na 9/11 bijkomende uitzondering willen maken VN VR (Korea) VN VR heeft machtiging gegeven aan andere landen Wanneer men geconfronteerd wordt met een schip dat dergelijke materialen doorvoert naar Noord Korea dan mag men het tegenhouden / toegang weigeren / terugsturen

12 Proliferation Security Initiative Een samenwerkingsverband opgericht op initiatief van VS, na 9/11 Afspraak dat men aan boord mag gaan vermoedens Consensueel regime Operatie Enduring Freedom (nit uitgelegd!!) Milieuvervuiling (Bv Art. 221) Actie ondernemen tav een schip die dreigt vervuiling te veroorzaken Bv Uitlekken van olie, Bezoekrecht (Art. 110) Je mag op de volle zee aanhouden & aan boord gaan indien Gegronde vermoedens van piraterij, slavenhandel, uitzendingen zonder machtiging, schip zonder nationaliteit, weigering vlag te tonen Recht op achtervolging op heterdaad (Art. 111) hot pursuit Als gronden om te geloven dat vreemd schip wetten / regelgeving kuststaat geschonden heeft Dan mag je die gaan achtervolgen / aanhouden Schip in je territoriale zee, maar respecteert je toegangsregels niet? Achtervolgen Bv Schip aan het vissen in EEZ, zonder vergunning Achtervolgen op heterdaad Achtervolgen ook buiten je territoriale zee, buiten je EEZ Ook op de volle zee Beperkingen: 1. De achtervolging moet zijn aangevat binnen rechtsgebied waar inbreuk is gepleegd Bv Binnen EEZ ingeval van visserij 2. Stopzetten wanneer je aan territoriale zee van andere staat komt Niet in de territoriale zee van andere landen 3. Achtervolging moet ononderbroken zijn 4. Uitgevoerd door overheidsschip / overheidsvliegtuig 5. Je moet een duidelijk visuele / hoorbare signaal uitzenden Artic Sunrise (Nederland vs Rusland? In welke mate heeft Rusland deze regels gerespecteerd? Gebruik van geweld als laatste toevlucht Bv M/V Saiga: Bunkerschip in EEZ van Guinea achtervolgingen buiten EEZ Guinea met machinegeweren op dat schip schieten

13 o 7. Diepzeebodem Negatief gedefinieerd Het Gebied / the Area Zeebodem voorbij de EEZ & het continentaal plat Grote voorraden mineralen ertsen, verspreid over de bodem 70: interesse mineralen Gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid (Art. 136) In het belang van de mensheid, bijzondere aandacht voor ontwikkelingslanden, billijke verdeling baten (Art. 140) Internationale Zeebodemautoriteit krijgt exclusieve bevoegdheid mbt activiteiten in het Gebied Maar: westerse landen ontevreden aanpassingen in Akkoord van 1994 Afzwakking Internationale Zeebodemautoriteit: Spreekt zich uit over vergunningsaanvragen & kent 15 jarige contracten toe (parallelle toegang / royalties) Geïnteresseerd? Twee gebieden van diepzeebodem identificeren & een dossier hierover indienen vergunning verlenen Legt regelgeving vast in mining code (niet uitgelegd!!??) Stavaza: 15 contractanten voorlopig alleen exploratie Organisaties die geleid worden door een overheid, die bepaalde gebieden van diepzeebodem exploreren Vandaag geen concrete exploitatie mogelijk Technologie is nog niet zo ver Op korte termijn niet commercieel rendabel Rol Diepzeebodemkamer: ITLOS (afzonderlijke kamer die specifiek handelt over de diepzeebodem) Automatische & exclusieve bevoegdheid rond exploitatie & exploiratie van diepzeebodem Bv Advies inzake aansprakelijkheid staten mbt activiteiten diepzeebodem Juridisch bindend advies rond de aansprakelijkheid van staten inzake hun activiteiten in de diepzeebodem B. Lucht en ruimterecht o 1. Luchtrecht Bronnen: Verdrag inzake internationale burgerluchtvaart 1944 Uitwerking internationale standaarden door ICAO Internationale Burgerluchtvaart Organisatie internationale standaarden Andere multilaterale verdragen (Bv Vliegtuigkaping) Bilaterale verdragen air services agreements Belangrijke principes Volledige uitsluitende soevereiniteit over nationaal luchtruim Ook boven territoriale zee Geen onschuldige overvlucht

14 Overvliegen luchtruim staat veronderstelt toestemming Art. 3bis Verdrag 1944 principieel verbod op gebruik van geweld tegen burgervliegtuigen Bijkomende bepaling toegevoegd in 80 Sovjet Unie schoot op een Zuid Koreaanse burgervliegtuig Regel je mag nooit geweld gebruiken tegen burgervliegtuig o 2. Ruimterecht 1957 Spoetnik I 1963 AV beginselen van ruimterecht (aanname resolutie met een aantal beginselen rond het gebruik van de ruimte) Verdragen / gewoonterecht Gewoonterecht is minder belangrijk dan verdragen Voornaamste verdragen: Ruimteverdrag 1967 Vrij gebruik en onderzoek Ruimte kan niet worden toegeëigend door een staat Geen massavernietigingswapens in de ruimte Demilitarisering maan en andere hemellichamen Volledig gedemilitariseerd Reddingsverdrag 1968 Bijstandsplicht Verplichting om astronauten in nood te helpen Aansprakelijkheidsverdrag 1972 Objectieve aansprakelijkheid Er kunnen ongelukken gebeuren aansprakelijkheid van een staat voor schade veroorzaakt door het lanceren van ruimtevaartuigen Geen foutaansprakelijkheid!! risico, los van een fout Registratieverdrag 1974 Niet uitgelegd!! Maanverdrag 1984 Gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid Baten moeten aan iedereen toekomen Demilitarisering van de maan & andere hemellichamen Andere: Bv Nuclear test ban treaty (niet uitgelegd!!)

15 Internationale & regionale organisaties: UNOOSA Op VN niveau UNCOPUOS Op VN niveau ITU Op VN niveau ESA Op Europees niveau INTERSAT EUTELSAT INMARSAT Uitdagingen: Afbakening grens luchtruim & ruimte Niet uitdrukkelijk afgebakend! Geen exclusieve regel Ongeschreven regel Kijken naar de maximale hoogte van commerciële vliegtuigen Criterium voor afbakening Milieuproblemen Ruimteafval Activiteiten privébedrijven

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Inleiding: Een omschrijving en historische situering van het begrip mensenrechten, grondr&v 1 Definiëring van het begrip R&V, mensenrechten of grondrechten

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES OVER HET UNESCO-VERDRAG INZAKE CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER ADVIES NO. 21 DEN HAAG DECEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. ARTIKELEN

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT ADVIES NR.

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie.

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. De rechten van de arrestant Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. Voorwoord Als je regelmatig deelneemt aan betogingen of vormen van

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG ELEKTRICITEITSKABELS VOOR RENTEL PROJECT

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG ELEKTRICITEITSKABELS VOOR RENTEL PROJECT Rentel NV MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG ELEKTRICITEITSKABELS VOOR RENTEL PROJECT 1 juli 2013 RENTEL NV, Slijkensesteenweg 2, B 8400 Oostende, Belgium Page 1 COLOFON Rentel NV Adres Slijkensesteenweg 2, 8400

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int GER NLD Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Die Europäische Menschenrechtskonvention ist Het Europees Verdrag inzakedes deeuroparates,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov

Transport. tussen Nederland en Rusland. Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005. Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag. Stedenband Nijmegen-Pskov Transport tussen Nederland en Rusland Josien Fremouw Amsterdam, Juli 2005 Hogere Europese Beroepen Opleiding, Den Haag Stedenband Nijmegen-Pskov Voorwoord Dit rapport is geschreven voor de Stedenband Nijmegen-Pskov.

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (NDL) 06/2010 Documentatie voor personen die een verzoekschrift willen indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens p. 3 Verzoekschrift Centrale

Nadere informatie

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Wet-en regelgeving met betrekking tot het verwerken van gegevens bij gebruik van IT-diensten Samengesteld door Schuberg Philis

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels.

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. 1 INTRODUCTIE De Europese Commissie (de Commissie) heeft een Groenboek opgesteld over

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie