VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2 tweede meting van de resultaten van het Integraal Veiligheids Programma Dordrecht voor de periode : jaar 2004 augustus 2005

2 Colofon opdracht: Gemeente Dordrecht uitvoering: Programmabureau Veiligheid/afd. OOV redactie: drs. P.E. Kees informatie: Afdeling Openbare Orde en Veiligheid telefoon: / drukwerk: Stadsdrukkerij Het overnemen van gegevens is toegestaan onder voorwaarde van duidelijke bronvermelding.

3 INHOUD Voorwoord 1 Belangrijke opmerkingen vooraf 2 0. Samenvatting ontwikkeling doelstellingen 3 1. Inleiding 7 2. Aanpassingen van het Integraal Veiligheid Programma 8 3. Ontwikkeling IVP-hoofddoelstelling algemeen Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema jeugd Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema geweld Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema overlast Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema diefstal Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema verkeer Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding 27 Bijlage 1. Uitwerking van de Veiligheidsmonitor 40 Bijlage 2. Toelichting gehanteerde indicatoren en begrippen 43 Bijlage 3. Ontwikkeling doelstellingen Grotestedenbeleid 47

4 1 Voorwoord In deze tweede Veiligheidsmonitor Dordrecht wordt verslag uitgebracht van de resultaten van het Integraal Veiligheid Programma Dordrecht in het jaar 2004, het tweede jaar dat dit veiligheidsprogramma in uitvoering is. Zoals bekend is in december 2002 met het aanvaarden door de Dordtse gemeenteraad van het Integraal Veiligheid Programma Dordrecht (IVP) het gemeentelijke veiligheidsbeleid voor de periode van 2002 tot en met 2006 van start gegaan. Het IVP is erop gericht om de veiligheid, zowel op sociaal als op fysiek terrein, in Dordrecht daadwerkelijk te verbeteren. Het Dordtse veiligheidsbeleid concentreert zich op de thema s jeugd, geweld, overlast, diefstal, verkeer, fysieke veiligheid en rampenbestrijding. Voor elk thema zijn concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd die in 2006 gerealiseerd dienen te zijn. Om deze doelen te verwezenlijken zijn met onze lokale, professionele partners op veiligheidsgebied politie, justitie, brandweer, Milieudienst, GGD afspraken gemaakt over wat er gedaan moet worden. Daarnaast leveren ook gemeentelijk organisatieonderdelen, zoals Onderwijs en Welzijn, Toezicht (vooral stadswachten), belangrijke bijdragen aan het veiliger maken van onze stad. Dit alles vanuit de overtuiging dat de veiligheid in Dordrecht positief kan worden beïnvloed door samenwerking, communicatie en coördinatie. Om na te gaan of de gestelde doelen gehaald worden, wordt jaarlijks een rapportage uitgebracht waarin de resultaten voor elk thema zichtbaar worden gemaakt: de Veiligheidsmonitor Dordrecht. In 2004 is de eerste Veiligheidsmonitor Dordrecht verschenen. Voor het jaar 2004 waren helaas niet voor alle onderdelen actuele gegevens beschikbaar. Dit neemt echter niet weg dat er op de meeste onderdelen waarvoor wel recente gegevens aanwezig zijn, in het afgelopen jaar wederom goede, vaak zelfs zeer goede vooruitgang is geboekt. Het jaar 2004 kan dan ook het best worden gekarakteriseerd als het jaar van de omslag. Het is het jaar waarin we erin zijn geslaagd om samen met onze veiligheidspartners een aantal negatieve ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid en criminaliteit in Dordrecht in (zeer) positieve zin om te buigen. Tot slot dient een woord van dank te worden gericht aan allen die op verzoek van het Programmabureau Veiligheid gegevens aanleveren op basis waarvan deze Veiligheidsmonitor is samengesteld. Kees van Netten Directeur Programma Veiligheid

5 2 Belangrijke opmerkingen vooraf Voor het jaar 2004 zijn niet voor alle onderdelen van de Veiligheidsmonitor nieuwe gegevens aanwezig. In het bijzonder geldt dit voor die onderdelen waarvan de gegevens afkomstig zijn uit de Jeugdmonitor en de Politiemonitor Bevolking. De gegevens uit deze bronnen zijn om verschillende redenen niet anno 2005 beschikbaar. In 2004 heeft Onderwijs en Welzijn het besluit genomen om de Jeugdmonitor niet langer om de twee jaar, maar om de vier jaar uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de eerstvolgende meting van de Jeugdmonitor niet in 2005 maar in 2007 plaats vindt en dat de benodigde gegevens voor de Veiligheidsmonitor niet in 2006 maar pas in 2008 na afloop van Integrale Veiligheids Programma Dordrecht beschikbaar komen. Begin 2005 hebben de Portefeuillehouder voor Openbare Orde en Veiligheid en de Afdeling Openbare Orde en Veiligheid besloten om in 2005 geen gebruik te maken van de mogelijkheid om het aantal vraaggesprekken voor de gemeente Dordrecht in de Politiemonitor Bevolking op te hogen. Hierdoor zijn er geen gegevens op het niveau van de gemeente Dordrecht over het jaar 2004 beschikbaar. Tot slot heeft de Algemene Directie en het Programmabureau Wijken in 2004 het besluit genomen om de uitvoering van de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid vanaf 2005 niet langer, zoals gebruikelijk vanaf 1997, in november/december te laten plaatsvinden, maar te vervroegen naar maart/april. Dit beïnvloedt zowel het tijdstip waarop de rapportage met gegevens uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid gereed is, als de werkingsduur van allerhande maatregelen en/of activiteiten waarvan het effect op de veiligheid in Dordrecht via de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid wordt gemeten. Aangezien daarnaast de eerstvolgende Monitor Leefbaarheid en Veiligheid in maart/april 2007 wordt uitgevoerd, zullen er voor de afsluitende meting in 2006 van het Integrale Veiligheids Programma Dordrecht geen nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Bovengenoemde besluiten hebben tot gevolg dat voor enkele onderdelen geen ontwikkeling in het jaar 2004 kan worden gepresenteerd en dat voor andere onderdelen de weergegeven gegevens de laatste zijn die in het kader van het Integrale Veiligheids Programma Dordrecht beschikbaar komen. In de volgende hoofdstukken zijn de onderdelen waarvoor in 2004 wel een ontwikkeling zichtbaar is, cursief weergegeven.

6 0. Samenvatting ontwikkeling doelstellingen 3 De Dordtse gemeenteraad heeft op 10 december 2002 ingestemd met het Integraal Veiligheid Programma Dordrecht (IVP). In het IVP zijn de doelstellingen vastgelegd voor de thema s van het gemeentelijke veiligheidsbeleid in de raadsperiode van 2002 tot en met De ontwikkeling van de doelstellingen wordt jaarlijks gevolgd door middel van de Veiligheidsmonitor Dordrecht. In deze samenvatting worden - voorzover bekend - beknopt de ontwikkelingen van de doelstellingen van het IVP tot 1 januari 2005 gepresenteerd. De geactualiseerde resultaten over het jaar 2004 zijn cursief weergegeven. Op grond van de behaalde resultaten in het jaar 2004 worden vijf mogelijke ontwikkelingen onderscheiden: a. de doelstelling is gerealiseerd: de afgesproken doelstelling is behaald b. er heeft zich een zeer positieve ontwikkeling voorgedaan: het behaalde resultaat is beter dan het startcijfer of de gemaakte afspraken zijn volledig nagekomen c. er heeft zich een positieve ontwikkeling voorgedaan: het behaalde resultaat is beter dan in het voorgaande jaar of de gemaakte afspraken zijn grotendeels nagekomen d. er heeft zich geen ontwikkeling voorgedaan: het behaalde resultaat is gelijk aan het voorgaande jaar e. er heeft zich een negatieve ontwikkeling voorgedaan: het behaalde resultaat is slechter dan in het voorgaande jaar of de gemaakte afspraken zijn niet nagekomen IVP-hoofddoelstelling algemeen Ontwikkeling Zeer positief Positief Indicator - aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat zich veilig voelt - aandeel persoonsgebonden slachtofferschap van criminaliteit - realisering van 3 van de 8 subdoelstellingen thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding Geen - aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen

7 4 IVP-subdoelstelling jeugd Ontwikkeling Zeer positief Positief Geen Negatief Indicator - aandeel recidive 12-minners - aandeel wapenbezit scholieren - aandeel jeugd van 12 t/m 22 jaar dat zich overdag veilig voelt - aantal delictplegers (gehoorde verdachten) van 12 t/m 24 jaar - aandeel jeugd van 12 t/m 22 jaar dat zich s avonds veilig voelt IVP-subdoelstelling geweld Ontwikkeling Gerealiseerd Indicator - aandeel slachtofferschap van straatroof - aandeel slachtofferschap van mishandeling - aantal aangiften van huiselijk geweld Zeer positief Positief - aantal aangiften van straatroof - aantal aangiften van bedreiging - aantal aangiften van mishandeling/geweldsgebruik Negatief - aandeel slachtofferschap van bedreiging met lichamelijk geweld IVP-subdoelstelling overlast Ontwikkeling Zeer positief Positief Indicator - aandeel vaak drugsgerelateerde overlast - indicatorscore overlast - aandeel vaak overlast door hangjongeren - aandeel soms drugsgerelateerde overlast - aantal meldingen/incidenten van drugsgerelateerde overlast

8 5 IVP-subdoelstelling diefstal Ontwikkeling Gerealiseerd Indicator - aandeel slachtofferschap van poging tot woninginbraak - aandeel slachtofferschap van inbraak in woning - aandeel slachtofferschap van diefstal uit auto - aantal aangiften van diefstal uit of vanaf auto en vernieling aan auto - aandeel slachtofferschap van diefstal portemonnee zonder geweld - aantal aangiften van diefstal van portemonnee zonder geweld - aandeel slachtofferschap van fietsendiefstal Zeer positief - indicatorscore slachtofferschap vermogensdelicten - aantal aangiften van woninginbraak - aandeel slachtofferschap diefstal vanaf of vernieling aan auto - aantal aangiften van fietsendiefstal IVP-subdoelstelling verkeer Ontwikkeling Gerealiseerd Indicator - indicatorscore verkeersonveiligheid - buurtprobleem te hard rijden komt vaak voor Zeer positief - indicatorscore verkeersoverlast in de Binnenstad - indicatorscore verkeersoverlast in de Noordflank - indicatorscore verkeersoverlast in Oud-Krispijn Positief Negatief - aantal verkeersslachtoffers - indicatorscore verkeersoverlast in Het Reeland

9 IVP-subdoelstelling fysieke veiligheid en rampenbestrijding 6 Ontwikkeling Gerealiseerd Indicator - structurele borging paraatheid repressieve functionarissen bij Brandweer en GHOR - opleiding en oefening officieren en manschappen bij Brandweer en GHOR conform (landelijke) normen - rampenplan wordt conform de afspraken geoefend Positief - toezicht en handhaving volgens het handhavingsprogramma - Veiligheidseffectrapportages worden uitgevoerd Negatief - risico-inventarisatie Brandweer is nog niet gereed, ontwikkeling risicokaart is vertraagd - project inhaalslag gebruiksvergunningverlening van Brandweer is vertraagd - productie bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen door Brandweer is vertraagd

10 7 1. Inleiding Op 10 december 2002 heeft de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met het Integraal Veiligheid Programma (IVP). Dit programma vormt het organisatorische en inhoudelijke kader voor het gemeentelijke veiligheidsbeleid in de raadsperiode van 2002 tot en met Tot de thema s van het IVP zijn benoemd: jeugd, geweld, overlast, diefstal, verkeer, fysieke veiligheid en rampenbestrijding. Het IVP dient te worden beschouwd als de verdere uitwerking voor de onderdelen veiligheid en leefbaarheid van het Dordtse Grotestedenbeleid waarvan Dordrecht sinds 1997 deel uitmaakt. Het IVP kent drie hoofddoelstellingen: toename van het veiligheidsgevoel van inwoners van Dordrecht: afname van het slachtofferschap van criminaliteit; het voorkomen, reduceren en beheersen van fysieke veiligheidsrisico s. Om deze hoofddoelen te bereiken zijn per thema subdoelstellingen geformuleerd. Om de resultaten van de hoofd- en subdoelstellingen van het IVP te kunnen volgen en daarmee inzicht te bieden in de (jaarlijkse) voortgang van ontwikkelingen - is een Veiligheidsmonitor ontwikkeld, waarin alle relevante gegevens die her en der versnipperd voorhanden zijn - worden samengebracht. Voor enkele onderdelen waren in het IVP nog geen concrete doelstellingen geformuleerd. Voor de Veiligheidsmonitor heeft voor zover mogelijk - een nadere uitwerking van deze doelstellingen plaatsgevonden. Voor het meten en volgen van de hoofd- en subdoelstellingen uit het IVP wordt een aantal indicatoren gebruikt. De gegevens voor deze indicatoren zijn afkomstig uit bestaande onderzoeken (Monitor Leefbaarheid en Veiligheid, Jeugdmonitor, Politiemonitor Bevolking) en beschikbare bronnen (Bedrijfsprocessensysteem Politie, Herkenningsdienstsysteem Politie, Gemeente, Brandweer, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Rijkswaterstaat). Voor een verdere uitwerking van de Veiligheidsmonitor wordt verwezen naar bijlage 1 en voor een toelichting op de gehanteerde indicatoren en begrippen naar bijlage 2. Als startpunt voor de Veiligheidsmonitor is gebruik gemaakt van verschillende peiljaren, afhankelijk van de beschikbaarheid van relevante gegevens. Voor zover mogelijk is gezocht naar het laatst bekende gegeven voor de start van de uitvoering van het IVP eind Als gevolg daarvan zijn de gegevens die voor het startpunt van enkele doelstellingen in het IVP zijn geformuleerd, in de Veiligheidsmonitor aan het meest recente peiljaar aangepast. Elk thema in de Veiligheidsmonitor begint met een beknopt overzicht van de projecten die vanuit het IVP worden gestuurd (plus-plusprojecten) of actief worden gevolgd (plusprojecten) en waarvan wordt verwacht dat zij de grootste bijdrage leveren aan de doelstellingen van het IVP. In tabelvorm wordt vervolgens voor elke hoofd- of subdoelstelling een cijfermatige weergave gegeven van: doelstelling, situatie streefpunt, situatie startpunt (2001, tenzij anders aangegeven), situatie ijkpunt , situatie ijkpunt , situatie ijkpunt , situatie eindpunt , bronvermelding. In elke tabel is per doelstelling met een teken ( of x) aangegeven of voor het betreffende jaar wel (x) of geen () gegevens beschikbaar zijn. Deze cijfermatige weergave wordt gevolgd door een woordelijke beschrijving van de ontwikkeling voor elke hoofd- of subdoelstelling. Het thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding heeft een afwijkende indeling. In de Veiligheidsmonitor wordt niet alleen aandacht besteed op de ontwikkelingen van de hoofden subdoelstellingen van het IVP, maar wordt tevens ingegaan op eerder geformuleerde doelstellingen inzake veiligheid en leefbaarheid van het Dordtse Grotestedenbeleid. De resultaten hiervan zijn in bijlage 3 opgenomen. Het gaat voor zover beschikbaar - om gegevens vanaf 1997 (startpunt) tot en met 2004 (streefpunt).

11 2. Aanpassingen van het Integraal Veiligheid Programma 8 Bij de ontwikkeling van de Veiligheidsmonitor is gebleken dat er in het Integraal Veiligheid Programma Dordrecht (IVP) enige onvolkomenheden zijn geslopen. Daarnaast hebben zich in het eerste uitvoeringsjaar van het IVP enkele veranderingen in het Dordtse veiligheidsbeleid voorgedaan. In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs weergegeven welke wijzigingen aanpassingen, aanvullingen, correcties, veranderingen zijn aangebracht in doelstellingen en dergelijke van het Integraal Veiligheid Programma Dordrecht. Onderdeel IVP-hoofddoelstelling algemeen Voor de realisering van een veiliger Dordrecht zijn twee hoofddoelstellingen geformuleerd: toename van de sociale veiligheid en toename van de fysieke veiligheid. Voor beide hoofddoelstellingen te samen is als doelstelling geformuleerd toename veiligheidsgevoel inwoners Dordrecht met 10%. Voor deze doelstelling toename veiligheidsgevoel met 10% is in het IVP uitgegaan van de indicator het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt. Om aan te sluiten bij de eerder geformuleerde doelstelling in het Dordtse Grotestedenbeleid is deze indicator gewijzigd in het aandeel inwoners dat zich veilig voelt. Tegelijkertijd zijn ook de bijbehorende percentages gewijzigd: het streefpunt is 72% geworden, het startpunt is 62%. Daarnaast is de doelstelling correcter geformuleerd als toename veiligheidsgevoel met 10 procentpunten. Specifiek voor de hoofddoelstelling toename sociale veiligheid is de doelstelling afname slachtofferschap van criminaliteit met 5% geformuleerd en vervolgens - conform de feitelijke inhoud correcter geformuleerd als afname persoonsgebonden slachtofferschap met 5 procentpunten. Het in het IVP opgenomen begrip slachtofferschap heeft betrekking op een deel van alle criminaliteit waarvan burgers slachtoffer kunnen worden, namelijk het persoonsgebonden deel. Hiertoe behoren de delicten beroving met of zonder geweld, andere vorm van diefstal of beschadiging/ vernieling, bedreiging met lichamelijk geweld, slachtoffer van mishandeling, aanrijding met of zonder doorrijden, slachtoffer ander misdrijf. Het objectgebonden deel van de criminaliteit inbraak, fietsdiefstal, autocriminaliteit - is er niet in betrokken. De bijbehorende percentages zijn ongewijzigd gebleven. In het IVP was voor de hoofddoelstelling toename fysieke veiligheid de specifieke doelstelling voorkomen, reduceren en beheersen van fysieke veiligheidsrisico s nog geen concrete, meetbare doelstelling of indicator opgenomen. Inmiddels is deze doelstelling uitgesplitst in twee concrete doelstellingen. Voor de eerste concrete doelstelling is uitgegaan van de 8 subdoelstellingen waaruit het IVP-thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding is opgebouwd. Op grond hiervan is de concrete doelstelling als volgt geformuleerd: in 2006 zijn 6 van de 8 subdoelstellingen inzake het thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding gerealiseerd. Als indicator gelden de ontwikkelingen die jaarlijks over de subdoelstellingen in de Veiligheidsmonitor worden gerapporteerd. De tweede concrete doelstelling is gebaseerd op het aandeel Dordtenaren dat vindt dat de gemeente Dordrecht voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen. In het najaar van 2003 is via de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid voor de eerste keer vastgesteld wat inwoners van Dordrecht vinden van de inspanningen van de gemeente om de bewoners tegen rampen te beschermen. Op grond van die gegevens zijn het startpunt en het streefpunt voor deze concrete doelstelling bepaald.

12 9 De doelstelling is geformuleerd als toename van het aandeel inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen met 15 procentpunten (streefpunt ). Het startpunt is met 15% inwoners van Dordrecht die vinden dat de gemeente voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen. Onderdeel IVP-subdoelstelling thema jeugd In het IVP is als bron van gegevens voor de doelstelling afname van het aantal delictplegers van jaar met 10% de Jeugdmonitor genoemd in plaats van de eenmalig in 1999 opgestelde Zelfanalyse voor het Grotestedenbeleid. Als gevolg hiervan zijn er geen gegevens voor het volgen van ontwikkelingen op deze doelstelling. Dit maakt de in het IVP opgenomen bron en de bijbehorende gegevens onbruikbaar. Voor het volgen van de prestaties voor deze doelstelling zijn zowel een andere bron als nieuwe gegevens gevonden. De andere bron is het Herkenningsdienstsysteem van de Politie. De nieuwe gegevens zijn: 790 gehoorde verdachten van 12 t/m 24 jaar in 2000 (startpunt) en een afname tot 710 jeugdige delictplegers in 2006 (streefpunt). In het IVP is bij de doelstelling daling wapenbezit scholieren tot 3% als startpunt het jaar 1999 genoemd met een wapenbezit van 7%. Door het beschikbaar zijn van meer recente cijfers is dit gegeven geactualiseerd: startpunt is het jaar 2001 met een wapenbezit onder scholieren van 5%. In het IVP de doelstelling 75% van de jeugd voelt zich veilig opgenomen. De op deze wijze geformuleerde doelstelling is in de praktijk niet meetbaar omdat in de Jeugdmonitor - en niet in de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid, zoals abusievelijk in het IVP is vermeld - voor twee situaties de mate van onveiligheid gemeten: overdag en s avonds. Als gevolg hiervan zijn beide situaties als uitgangspunt genomen voor een tweeledige doelstelling met een onderscheid tussen overdag en s avonds. De doelstelling voor overdag is 75% van de jongeren van 12 t/m 22 jaar voelt zich overdag veilig, met als startpunt het jaar 2001 met 66%. De doelstelling voor s avonds is 50% van de jongeren van 12 t/m 22 jaar voelt zich s avonds veilig, met als startpunt het jaar 2001 met 42%. Tegelijkertijd is ook de bron aangepast. In het IVP is de doelstelling geen verschil in delinquentie tussen allochtone en autochtone jeugd als intentie voor de toekomst geformuleerd en is tevens geconstateerd dat deze doelstelling niet meetbaar is, omdat er geen registratie naar etnische afkomst wordt bijgehouden door politie of OM. Aangezien er geen criminaliteitsgegevens naar etnische afkomst beschikbaar zijn of zullen komen, is deze doelstelling uit het IVP en de Veiligheidsmonitor verwijderd. Onderdeel IVP-subdoelstelling thema geweld In het IVP zijn abusievelijk onjuiste gegevens opgenomen over het aantal aangiften van straatroof. De aldaar vermelde gegevens hebben betrekking op het district Dordrecht/Zwijndrechtse Waard. In 2001 zijn in Dordrecht in totaal 168 aangiften van straatroof (diefstal met geweld in de openbare ruimte) gedaan. Op basis hiervan is de doelstelling opnieuw geformuleerd: afname aangiften straatroof tot 84 (streefpunt 2006).

13 10 In het IVP is de doelstelling toename aangiftebereidheid huiselijk geweld als intentie voor de toekomst én als tussendoelstelling geformuleerd. Onderzoek (Leven tussen hoop en vrees, huiselijk geweld in Zuid-Holland Zuid, Intomart, 2001) heeft aan het licht gebracht dat huiselijk geweld door de politie onder allerlei incidentcodes in het systeem wordt ingevoerd. De belangrijkste incidentcodes zijn: buren-/ relatieproblematiek, overige conflictbemiddeling, bedreiging, vrouwenmishandeling, conflictbemiddeling, geweld met letsel zonder wapen, geweld zonder letsel met wapen. Geconstateerd werd dat het huidige registratiesysteem van de politie niet onmiddellijk inzicht biedt in het aantal voorvallen van huiselijk geweld. In afwachting van een in ontwikkeling zijnd eenduidig landelijk registratiesysteem voor het delicttype huiselijk geweld (ingevoerd per ) wordt uit pragmatische overwegingen vooralsnog uitgegaan van de bij de politie bestaande incidentcodes voor relatiemishandeling en kindermishandeling als indicator voor huiselijk geweld. Omdat de aangiftebereidheid van huiselijk geweld laag is, is gekozen voor een tussendoelstelling: het verhogen van de aangiftebereidheid. Op basis van beschikbare gegevens (bron: Bedrijfsprocessensysteem Politie) zijn de gegevens voor het startpunt en het streefpunt vastgesteld. De tussendoelstelling is geformuleerd als toename aangiften huiselijk geweld tot 182 (streefpunt 2006). Het startpunt is het jaar 2001 met 73 aangiften huiselijk geweld (62 voor relatiemishandeling en 11 voor kindermishandeling). In 2004 is de politie Zuid-Holland Zuid begonnen met de projectcode Huiselijk Geweld. Deze omvat meer dan de incidentcodes voor relatiemishandeling en kindermishandeling. In het jaar 2004 zijn in Dordrecht in totaal 226 aangiften opgenomen die vallen onder de nieuwe projectcode Huiselijk Geweld. Onderdeel IVP-subdoelstelling thema diefstal In het IVP is voor de doelstelling inzake slachtofferschap van woninginbraak als streefpunt in 2006 een afname tot 2% geformuleerd. Deze ambitieuze doelstelling is tussentijds realistischer geherformuleerd tot afname slachtofferschap inbraak in woning tot 3% (streefpunt 2006). In het IVP wordt de realisering van de doelstelling inzake (poging tot) woninginbraak alleen op een subjectieve wijze gemeten, via slachtofferschap, met als bron de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Dit is aangevuld met het objectieve gegeven van het aantal aangiften woninginbraak met als bron het Bedrijfsprocessensysteem Politie (Bps). Uitgaande van het aantal van 632 bij de politie aangegeven woninginbraken in 2001 (startpunt) is als doelstelling geformuleerd: afname aangiften woninginbraken tot 475 (streefpunt 2006). In het IVP zijn abusievelijk onjuiste gegevens opgenomen over het aantal aangiften van diefstal uit of vanaf auto en vernieling aan auto. In 2001 zijn in totaal 2754 aangiften van diefstal uit of vanaf auto (2107) en vernieling aan auto (647) gedaan. Op grond hiervan is de doelstelling opnieuw geformuleerd: afname aangiften diefstal uit of vanaf auto en vernieling aan auto tot 2340 (streefpunt 2006). In het IVP wordt de realisering van de doelstelling inzake het zakkenrollen alleen op een objectieve wijze gemeten via het aantal aangiften in het Bedrijfsprocessensysteem Politie (Bps). Dit is aangevuld met het subjectieve gegeven van slachtofferschap van zakkenrollen uit de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Op basis van het slachtofferschap van zakkenrollen van 5% in 2001 (startpunt) is als doelstelling geformuleerd: afname slachtofferschap diefstal portemonnee zonder geweld (zakkenrollen) tot 4% (streefpunt 2006).

14 11 Onderdeel IVP-subdoelstelling thema verkeer In het IVP is ten behoeve van de verkeersveiligheid onder andere de doelstelling afname aantal snelheidsovertredingen geformuleerd. In overleg met de politie is besloten om deze doelstelling te wijzigen in de doelstelling afname aantal verkeersslachtoffers. Als indicator wordt het aantal bij een verkeersongeval betrokken personen (gewond, overleden) gehanteerd (bron: Rijkswaterstaat). Uitgaande van het aantal van 218 verkeersslachtoffers in 2001 (startpunt) is als concrete doelstelling geformuleerd: stabilisering aantal verkeersslachtoffers op 218 (streefpunt 2006). Er is gekozen voor stabilisering - en niet voor een daling - omdat in 2001 het aantal verkeersslachtoffers reeds aanzienlijk lager was dan in de voorgaande jaren (1999: 334; 2000: 307) of in het daarop volgende jaar (2002: 261). In het IVP is de doelstelling afstemmen veiligheidsgerelateerde zaken (verkeerswijzigingen) met Stadsontwikkeling als een inspanningsdoelstelling geformuleerd. Hierover wordt door de programmadirecteur veiligheid afzonderlijk gerapporteerd. Als gevolg daarvan is deze doelstelling uit de Veiligheidsmonitor verwijderd. Onderdeel IVP-subdoelstelling thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding In het IVP is voor het thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding een aantal inspanningsdoelstellingen en intenties voor de toekomst vastgesteld die vooral kwalitatief zijn geformuleerd. Inmiddels is dit onderdeel nader geconcretiseerd. Voor de uitwerking wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk in deze Veiligheidsmonitor. Tenslotte Bij aangiften is uitgegaan van de veronderstelling dat de aangiftebereidheid van het betreffende delicttype in de loop van de tijd gelijk blijft. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. Zo is de totale aangiftebereidheid in Dordrecht tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2003 afgenomen van 34,3% naar 31,4%. De aangiftebereidheid van specifieke delicten of delictcombinaties is in diezelfde periode eveneens (soms fors) gedaald: fietsdiefstal (van 57,7% naar 47,0%), inbraak (van 39,7% naar 37,1%), autocriminaliteit (van 33,4% naar 24,9%), geweld (van 17,3% naar 12,4%) en verkeer (van 33,9% naar 20,3%) (Bron: Politiemonitor Bevolking Dordrecht 2001 en 2003).

15 12 3. Ontwikkeling IVP-hoofddoelstelling algemeen ontwikkeling per doelstelling in cijfers doelstelling streefpunt startpunt bron toename veiligheidsgevoel met 10 procentpunten 72% 62% 62% 68% Lbv afname persoonsgebonden slachtofferschap met 5 procentpunten 23% 28% (1999) 27% *?* Pm realisering 6 van de 8 subdoelstellingen fysieke veiligheid en rampenbestrijding 6 van 8 0 van 8 (2003) 0 van 8 3 van 8 x Vm toename aandeel inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen met 15 procentpunten 30% 15% (2003) 15% 15% Lbv (Bron: Lbv = Monitor Leefbaarheid en Veiligheid; Pm = Politiemonitor Bevolking; Vm = Veiligheidsmonitor) * Bij de doelstelling afname persoonsgebonden slachtofferschap met 5 procentpunten is ervan uitgegaan dat voor de peildata 2005 en 2006 de benodigde gegevens beschikbaar zouden komen uit de Politiemonitor Bevolking. Begin 2005 hebben de portefeuillehouder voor Openbare Orde en Veiligheid en de afdeling Openbare Orde en Veiligheid besloten om in 2005 geen gebruik te maken van de mogelijkheid om het aantal vraaggesprekken voor de gemeente Dordrecht in de Politiemonitor Bevolking op te hogen. Hierdoor zijn er geen gegevens op het niveau van de gemeente Dordrecht over het jaar 2004 beschikbaar. ontwikkeling per doelstelling in woord Het IVP heeft als doelstelling voor de toename van de sociale en fysieke veiligheid geformuleerd dat het veiligheidsgevoel in Dordrecht in 2006 met 10 procentpunten is toegenomen. Het aandeel Dordtenaren van 18 jaar en ouder dat zich in Dordrecht veilig voelt, bedroeg bij de startsituatie in %. Dit aandeel is - na een stabilisering anno 2004 op 62% - anno 2005 gestegen naar 68%. Dit houdt in dat er zich een zeer positieve ontwikkeling in het veiligheidsgevoel onder de Dordtse bevolking heeft voorgedaan.

16 13 In het IVP is als doelstelling voor de toename van de sociale veiligheid geformuleerd dat het aandeel persoonsgebonden slachtofferschap in Dordrecht in 2006 is gedaald tot 23%. Bij de startsituatie in 1999 bedroeg het aandeel persoonsgebonden slachtofferschap onder de Dordtse bevolking van 15 jaar en ouder 28%. Anno 2003 is dit aandeel afgenomen tot 27%. Dit betekent dat het aandeel persoonsgebonden slachtofferschap zich tot 1 januari 2004 in positieve zin heeft ontwikkeld. Na de start van het IVP is de doelstelling voor de toename van de fysieke veiligheid voorkomen, reduceren, beheersen van fysieke veiligheidsrisico s nader geoperationaliseerd en uiteengelegd in twee concrete doelstellingen: in 2006 zijn 6 van de 8 subdoelstellingen inzake het thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding gerealiseerd en toename van het aandeel inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen met 15 procentpunten (streefpunt ). Voor de eerste concrete doelstelling is uitgegaan van de 8 subdoelstellingen waaruit het IVP-thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding is opgebouwd. Op grond hiervan is de concrete doelstelling dat 6 van de 8 subdoelstellingen inzake het thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding in 2006 zijn gerealiseerd. Als indicator gelden de ontwikkelingen die jaarlijks over de subdoelstellingen in de Veiligheidsmonitor worden gerapporteerd. Voor het jaar 2004 kan op basis van hetgeen in het hoofdstuk over fysieke veiligheid en rampenbestrijding (hoofdstuk 9) is weergegeven worden afgeleid dat 3 van de 8 subdoelstellingen inmiddels zijn gerealiseerd. De tweede concrete doelstelling is gebaseerd op het aandeel Dordtenaren dat vindt dat de gemeente Dordrecht voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen. In het najaar van 2003 is via de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid voor de eerste keer vastgesteld wat inwoners van Dordrecht vinden van de inspanningen van de gemeente om de bewoners tegen rampen te beschermen. Op dat moment vindt 15% van de Dordtse bevolking van 18 jaar en ouder dat de gemeente voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen, terwijl 12% meent dat de gemeente daaraan te weinig doet. De meerderheid van de Dordtenaren (72%) weet niet of de gemeente wel of niet voldoende doet om de bewoners te beschermen tegen rampen. Op grond van deze uitkomsten is bepaald dat het aandeel inwoners van Dordrecht dat vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen in 2006 dient te zijn toegenomen met 15 procentpunten. Dit betekent dat het aandeel onder de Dordtse bevolking dat van mening is dat de gemeente voldoende doet om bewoners te beschermen tegen rampen, stijgt van 15% in 2004 naar 30% in Anno 2005 is dit aandeel met 15% gelijk gebleven. Dit houdt in dat er zich geen ontwikkeling heeft voorgedaan in het aandeel inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om hen tegen rampen te beschermen. Een zeer positieve ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij: - aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat zich veilig voelt Positieve ontwikkelingen hebben zich voorgedaan bij: - aandeel persoonsgebonden slachtofferschap van criminaliteit - realisering van 3 van de 8 subdoelstellingen thema fysieke veiligheid en rampenbestrijding Geen ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij: - aandeel inwoners van 18 jaar en ouder dat vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners tegen rampen te beschermen

17 14 4. Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema jeugd overzicht van projecten Het project Veelplegers heeft als doel het leveren van een substantiële bijdrage aan het verminderen van overlast door criminaliteit door een geïntegreerde aanpak van veelplegers door politie, justitie en ketenpartners (plus-plusproject). Het project Individuele trajectbegeleiding CRIEM beoogt het terugdringen van recidive en overlast door het bieden van een nieuw toekomstperspectief aan (bepaalde categorieën) allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar, die vanwege hun leeftijd of eerder contact met politie of justitie niet meer in aanmerking komen voor Halt (plusproject). Het project Individuele trajectbegeleiding Harde Kern heeft als oogmerk het terugdringen van criminaliteit en overlast door recidiverende jongeren tussen 12 en 25 jaar, die meerdere malen voor ernstige strafbare feiten in aanraking zijn geweest met justitie en voor het eerst in aanmerking komen voor een zware vrijheidsstraf (plusproject). ontwikkeling per doelstelling in cijfers doelstelling streefpunt startpunt bron afname aantal delictplegers (gehoorde verdachten) van jaar met 10% x Hks afname recidive 12-minners met 33% 8% 12% (1999) 11% 3% 9% x Bps daling wapenbezit scholieren tot 3% 3% 5% 4% Jm 75% van de jeugd van jaar voelt zich overdag veilig 75% 66% 66% Jm 50% van de jeugd van jaar voelt zich s avonds veilig 50% 42% 38% Jm (Bron: Hks = Herkenningsdienstsysteem Politie; Bps = Bedrijfsprocessensysteem Politie; Jm = Jeugdmonitor)

18 15 ontwikkeling per doelstelling in woord In het IVP is als doelstelling voor het aantal delictplegers (gehoorde verdachten) van 12 tot en met 24 jaar geformuleerd dat dit aantal in Dordrecht in 2006 is gedaald tot 710. Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het aantal delictplegers van 12 tot en met 24 jaar 790. In 2003 is dit aantal toegenomen tot 1044 om vervolgens in 2004 verder te stijgen naar Dit betekent dat het aantal delictplegers van 12 tot en met 24 jaar zich negatief heeft ontwikkeld. Het IVP heeft als doelstelling voor de recidive van 12-minners geformuleerd dat het aandeel recidivisten onder 12-minners in Dordrecht die in aanraking komen met de politie in 2006 is afgenomen tot 8%. Het recidive-aandeel bedroeg bij de startsituatie in 1999 in totaal 12%. Anno 2004 is dit aandeel gedaald tot 3% om daarna anno 2005 weer te stijgen naar 9%. Desondanks heeft zich ten opzichte van de startsituatie - een zeer positieve ontwikkeling heeft voorgedaan in de recidive van 12-minners. In het IVP is als doelstelling voor het wapenbezit onder scholieren geformuleerd dat het aandeel scholieren in Dordrecht dat wel eens een wapen bij zich draagt, in 2006 is gedaald tot 3%. Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het aandeel scholieren met wapenbezit 5%. Anno 2004 is dit aandeel afgenomen tot 4%. Dit betekent dat het aandeel scholieren dat wel eens een wapen bij zich draagt zich positief heeft ontwikkeld. Het IVP heeft als doelstelling voor de veiligheidsgevoelens onder jongeren geformuleerd dat het aandeel jongeren van 12 t/m 22 jaar dat zich overdag respectievelijk s avonds veilig voelt in 2006 tot 75% respectievelijk 50% is toegenomen. Het aandeel jongeren van 12 t/m 22 jaar dat zich in Dordrecht veilig voelt, bedroeg bij het startpunt in 2001 achtereenvolgens 66% (overdag) en 42% ( s avonds). Anno 2004 is het aandeel dat zich overdag veilig voelt, gelijk gebleven (66%) en het aandeel dat zich s avonds veilig voelt, gedaald naar 38%. Dit houdt in dat er zich geen (overdag) respectievelijk een negatieve ( s avonds) ontwikkeling in de veiligheidsgevoelens onder jongeren heeft voorgedaan. Een zeer positieve ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij: - aandeel recidive 12-minners Een positieve ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij: - aandeel wapenbezit scholieren Geen ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij: - aandeel jeugd van 12 t/m 22 jaar dat zich overdag veilig voelt Negatieve ontwikkelingen hebben zich voorgedaan bij: - aantal delictplegers (gehoorde verdachten) van 12 t/m 24 jaar - aandeel jeugd van 12 t/m 22 jaar dat zich s avonds veilig voelt

19 16 5. Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema geweld overzicht van projecten Het project Geweldsdelicten beoogt geweldsdelicten te bestrijden en het aantal terug te dringen door een beter inzicht te creëren in de frequentie en oorzaken van de delicten (plus-plusproject). Het project Straatroof heeft als doelstelling het bestrijden en terugdringen van gevallen van beroving, zoals straatroof en (gewapende) overvallen (plus-plusproject). Het project Veilig Uitgaan Dordrecht heeft als doelstelling om uitgaan in Dordrecht veilig te maken en te houden en richt zich op het terugdringen van geweld in en rondom de horeca, het sluiten van overlastgevende horeca en het vergroten van het bewustzijn van horecaondernemers en het normbesef van het uitgaanspubliek (plusproject). Voor het project Huiselijk Geweld is met het oog op het ontwikkelen en uitvoeren van adequate en integrale hulpverlening aan slachtoffers, plegers en daders een implementatieplan opgesteld, gericht op de ontwikkeling van een integraal hulpverleningsnetwerk, de bevordering van deskundigheid en een publiekscampagne (plusproject). ontwikkeling per doelstelling in cijfers doelstelling streefpunt startpunt bron afname slachtofferschap straatroof tot 1% 1% 2% 1% 1% Lbv afname aangiften straatroof tot x Bps afname slachtofferschap bedreiging met lichamelijk geweld tot 3% 3% 6% 5% 6% Lbv afname aangiften bedreiging tot x Bps afname slachtofferschap mishandeling tot 1% 1% 2% 1% 1% Lbv afname aangiften mishandeling/geweldsgebruik tot x Bps toename aangiften huiselijk geweld* tot * x Bps (Bron: Lbv = Monitor Leefbaarheid en Veiligheid; Bps = Bedrijfsprocessensysteem Politie) * In 2004 is de politie Zuid-Holland Zuid begonnen met de nieuwe, landelijke projectcode huiselijk geweld. Deze omvat meer dan de incidentcodes 343 (relatiemishandeling) en 346 (kindermishandeling) die tot dan toe zijn gehanteerd voor het begrip huiselijk geweld.

20 17 ontwikkeling per doelstelling in woord In het IVP is als doelstelling voor het delict straatroof geformuleerd dat het aandeel Dordtenaren dat slachtoffer is van straatroof in 2006 is gedaald naar 1% en dat het aantal aangiften van straatroof is afgenomen tot 84. Bij het startpunt in 2001 bedroeg het slachtofferschap van straatroof 2% en het aantal aangiften van straatroof 168. Het aandeel inwoners van Dordrecht dat in het voorgaande jaar slachtoffer is geworden van straatroof, is - na een daling anno 2004 naar 1% - anno 2005 gestabiliseerd op 1%. Dit betekent dat de doelstelling voor wat betreft het slachtofferschap van straatroof zowel anno 2004 als anno 2005 is gerealiseerd. Het aantal aangiften van straatroof is - na een geringe daling in 2003 (van 125 naar 123) - in het jaar 2004 fors afgenomen van 123 naar 98. Dit betekent dat de doelstelling voor het aantal aangiften van straatroof zich in 2004 zeer positief heeft ontwikkeld. Het IVP heeft als doelstelling voor het delict bedreiging geformuleerd dat het aandeel inwoners van Dordrecht dat slachtoffer is van bedreiging van lichamelijk geweld in 2006 is gedaald naar 3% en dat het aantal aangiften van bedreiging is afgenomen tot 207. Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het slachtofferschap van bedreiging met lichamelijk geweld 6% en het aantal aangiften van bedreiging 231. Het aandeel Dordtenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer is geworden van bedreiging met lichamelijk geweld, is na een daling anno 2004 naar 5% - anno 2005 weer gestegen naar 6%. Dit betekent dat er zich anno 2005 een negatieve ontwikkeling heeft voorgedaan in het slachtofferschap van bedreiging met lichamelijk geweld. Het aantal aangiften van bedreiging is - na een stijging in het jaar 2003 (van 305 naar 335) in 2004 licht gedaald van 335 naar 328. Dit betekent dat er zich in 2004 een (licht) positieve ontwikkeling in het aantal aangiften van bedreiging heeft voorgedaan. In het IVP is als doelstelling voor het delict mishandeling geformuleerd dat het aandeel Dordtenaren dat slachtoffer is van mishandeling in 2006 is gedaald naar 1% en dat het aantal aangiften van mishandeling/geweldsgebruik is afgenomen tot 500. Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het slachtofferschap van mishandeling 2% en het aantal aangiften van mishandeling/geweldsgebruik 520. Het aandeel inwoners van Dordrecht dat in het voorgaande jaar slachtoffer is geworden van mishandeling, is - na een daling anno 2004 naar 1% - anno 2005 gestabiliseerd op 1%. Dit betekent dat de doelstelling voor het slachtofferschap van mishandeling zowel anno 2004 als anno 2005 is gerealiseerd. Het aantal aangiften van mishandeling/geweldsgebruik is na een stijging in 2003 (van 600 naar 700) in het jaar 2004 licht gedaald van 700 naar 679. Dit betekent dat de doelstelling voor het aantal aangiften van mishandeling/geweldsgebruik zich in 2004 (licht) positief heeft ontwikkeld. Het IVP heeft als tussendoelstelling voor het delict huiselijk geweld geformuleerd dat het aantal aangiften van huiselijk geweld in Dordrecht in 2006 is toegenomen tot 182. Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het aantal aangiften van huiselijk geweld 73. In 2003 is dit aantal gestegen van 91 naar 125. Anno 2005 is het aantal aangiften van huiselijk geweld mede als gevolg van de invoering van een nieuwe projectcode fors toegenomen van 125 naar 226. Dit betekent dat de doelstelling voor het aantal aangiften van huiselijk geweld anno 2005 reeds is gerealiseerd.

21 18 De doelstelling is inmiddels gerealiseerd bij: - aandeel slachtofferschap van straatroof - aandeel slachtofferschap van mishandeling - aantal aangiften van huiselijk geweld Een zeer positieve ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij: - aantal aangiften van straatroof Positieve ontwikkelingen hebben zich voorgedaan bij: - aantal aangiften van bedreiging - aantal aangiften van mishandeling/geweldsgebruik Een negatieve ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij: - aandeel slachtofferschap van bedreiging met lichamelijk geweld

22 19 6. Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema overlast overzicht van projecten Het project Overlast en 24-uursstructuur heeft als oogmerk het voorkomen van overlast door verslaafden en het ontwikkelen van een sluitende 24-uursstructuur voor de opvang van mensen die overlast veroorzaken en hulp nodig hebben, maar die meestal niet zoeken (plusproject). Het project Drugsoverlast beoogt bestrijding en terugdringing van overlast van drugsgebruikers en drugsdealers, en vermindering van drugshandel via integraal repressief optreden tegen overlast vanuit drugspanden, coffeeshops en op straat (plusproject). Het project Cameratoezicht (proef) heeft als doelstelling om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over de wenselijkheid van permanent (mobiel) cameratoezicht op aan te wijzen locaties (plusproject). Het project Veilige Sportcomplexen in Dordrecht beoogt het terugdringen van vandalisme op sportcomplexen en het vergroten van het veiligheidsgevoel van bezoekers en beheerders (plusproject). ontwikkeling per doelstelling in cijfers doelstelling streefpunt startpunt bron afname overlast tot indicatorscore* 2,5 2,5 2,9 3,2 3,0 Lbv afname vaak overlast door hangjongeren tot 10% 10% 14% 17% 14% Lbv afname vaak / soms drugsgerelateerde overlast met 33%: vaak overlast soms overlast 6% 12% 9% 18% 12% 21% 8% 19% Lbv Lbv afname meldingen/incidenten drugsgerelateerde overlast tot x Bps (Bron: Lbv = Monitor Leefbaarheid en Veiligheid; Bps = Bedrijfsprocessensysteem Politie) * Indicatorscore is schaalscore van 0 t/m 10: hoe hoger, hoe slechter.

23 20 ontwikkeling per doelstelling in woord In het IVP is als doelstelling voor het overlast geformuleerd dat de indicatorscore voor overlast in 2006 is gedaald naar 2,5. Bij het startpunt in 2001 bedroeg de indicatorscore voor overlast 2,9. Anno 2005 is de indicatorscore voor overlast na een toename anno 2004 naar 3,2 gedaald naar 3,0. Dit betekent dat de indicatorscore voor overlast zich anno 2005 positief heeft ontwikkeld en dat inwoners van Dordrecht minder overlast in hun buurt ervaren. Het IVP heeft als doelstelling voor overlast door hangjongeren geformuleerd dat het aandeel inwoners van Dordrecht dat vaak overlast heeft van hangjongeren in 2006 is afgenomen tot 10%. Het aandeel Dordtenaren met vaak overlast door hangjongeren bedroeg bij de startsituatie in 2001 in totaal 14%. Anno 2005 is dit aandeel na een stijging anno 2004 naar 17% - gedaald naar 14%. Dit houdt in dat er zich anno 2005 een positieve ontwikkeling heeft voorgedaan in de overlast door hangjongeren in Dordrecht. In het IVP is als doelstelling voor het delict drugsgerelateerde overlast geformuleerd dat het aandeel Dordtenaren dat vaak of soms te maken heeft met drugsgerelateerde overlast in 2006 is gedaald naar 6% (vaak overlast) en 12% (soms overlast) en dat aantal meldingen/incidenten van drugsgerelateerde overlast is afgenomen tot 130. Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het aandeel inwoners met vaak of soms drugsgerelateerde overlast 9% respectievelijk 18% en het aantal meldingen van drugsgerelateerde overlast 196. Anno 2004 is het aandeel Dordtenaren dat te maken heeft met drugsgerelateerde overlast gestegen naar 12% vaak en 21% soms. Anno 2005 is het aandeel Dordtenaren dat te maken heeft met drugsgerelateerde overlast gedaald naar 8% vaak en 19% soms. Dit duidt erop dat er zich anno 2005 een zeer positieve ontwikkeling heeft voorgedaan in het aandeel inwoners van Dordrecht dat vaak te maken heeft met drugsgerelateerde overlast en een positieve ontwikkeling in het aandeel dat daar soms mee te maken heeft. Het aantal meldingen/incidenten van drugsgerelateerde overlast is na een forse toename in het jaar 2003 (van 233 naar 329) in 2004 weer fiks gedaald van 329 naar 211. Dit betekent dat er zich in het jaar 2004 een positieve ontwikkeling in het aantal meldingen/incidenten van drugsgerelateerde overlast heeft voorgedaan. Een zeer positieve ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij: - aandeel vaak drugsgerelateerde overlast Positieve ontwikkelingen hebben zich voorgedaan bij: - indicatorscore overlast - aandeel vaak overlast door hangjongeren - aandeel soms drugsgerelateerde overlast - aantal meldingen/incidenten van drugsgerelateerde overlast

24 21 7. Ontwikkeling IVP-subdoelstelling thema diefstal overzicht van projecten Het project Woninginbraken beoogt het bestrijden en terugdringen van woninginbraken door inzet van het districtelijk woninginbrakenteam, snelrechtzaken bij recidive, bevordering van preventiemaatregelen (plusproject). Het project Politiekeurmerk Veilig Wonen is opgezet om woninginbraken terug te dringen en richt zich op het geven (op verzoek) door gebiedsagenten van preventievoorlichting en advies, en het uitreiken bij aangifte aan slachtoffers van woninginbraak van een informatiepakket met preventieve maatregelen van woningbeveiliging (plusproject). Het project Autocriminaliteit is gericht op het bestrijden van autocriminaliteit en het terugdringen van het slachtofferrisico (plusproject). Het project Samen Veilig Ondernemen heeft als doelen het terugdringen van winkelcriminaliteit in de Dordtse binnenstad en het versterken van de concurrentie- en aantrekkingskracht van de Dordtse binnenstad (plusproject).

25 22 ontwikkeling per doelstelling in cijfers doelstelling streefpunt startpunt bron afname slachtofferschap vermogensdelicten tot indicatorscore* 3,9 3,9 5,1 4,9 4,3 Lbv afname slachtofferschap poging tot woninginbraak tot 5% 5% 6% 6% 5% Lbv afname slachtofferschap inbraak in woning tot 3% 3% 4% 4% 2% Lbv afname aangiften woninginbraak tot x Bps afname slachtofferschap diefstal uit auto tot 12% 12% 14% 14% 10% Lbv afname slachtofferschap diefstal vanaf of vernieling aan auto tot 25% 25% 30% 31% 27% Lbv afname aangiften diefstal uit of vanaf auto en vernieling aan auto tot x Bps afname slachtofferschap diefstal portemonnee zonder geweld tot 4% 4% 5% 4% 3% Lbv afname aangiften diefstal portemonnee zonder geweld (zakkenrollen) tot x Bps afname slachtofferschap fietsendiefstal tot 12% 12% 16% 18% 12% Lbv afname aangiften fietsendiefstal tot x Bps (Bron: Lbv = Monitor Leefbaarheid en Veiligheid; Bps = Bedrijfsprocessensysteem Politie) * Indicatorscore is schaalscore van 0 t/m 10: hoe hoger, hoe slechter.

26 23 ontwikkeling per doelstelling in woord Het IVP heeft als doelstelling voor het slachtofferschap van vermogensdelicten geformuleerd dat de indicatorscore in Dordrecht in 2006 is afgenomen tot 3,9. De indicatorscore bedroeg bij de startsituatie in 2001 voor vermogensdelicten 5,1. Anno 2005 is de indicatorscore na een daling anno 2004 naar 4,9 verder gedaald naar 4,3. Dit houdt in dat er zich anno 2005 een zeer positieve ontwikkeling in het slachtofferschap van vermogensdelicten heeft voorgedaan en dat inwoners van Dordrecht minder vermogensdelicten in hun buurt ervaren. In het IVP is als doelstelling voor het delict woninginbraak geformuleerd dat in 2006 het aandeel inwoners van Dordrecht dat slachtoffer is van poging tot woninginbraak of van (feitelijke) inbraak in woning achtereenvolgens is gedaald naar 5% en 3%, en dat het aantal aangiften van woninginbraak is afgenomen tot 475. Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het slachtofferschap van poging tot woninginbraak 6% en van (feitelijke) inbraak in woning 4%, en het aantal aangiften van woninginbraak 632. Anno 2004 is het aandeel Dordtenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer is geworden van poging tot woninginbraak of van (feitelijke) inbraak in woning gelijk gebleven (6% en 4%). Anno 2005 zijn de aandelen Dordtenaren die slachtoffer zijn geworden van poging tot woninginbraak (5%) of van (feitelijke) inbraak in woning (2%) gedaald. Dit betekent dat anno 2005 de doelstellingen voor het slachtofferschap van poging tot inbraak of van (feitelijke) inbraak in woning zijn gerealiseerd. Het aantal aangiften van woninginbraak is na een lichte stijging in het jaar 2003 (van 681 tot 702) in 2004 fors gedaald van 702 naar 576. Daarmee is het aantal aangiften van woninginbraak onder dat van het startpunt in 2001 gekomen. Dat betekent dat er zich in 2004 een zeer positieve ontwikkeling heeft voorgedaan in het aantal aangiften van woninginbraak. Het IVP heeft als doelstelling voor het delict diefstal uit of vanaf auto en vernieling aan auto geformuleerd dat in 2006 het aandeel Dordtenaren dat slachtoffer is van diefstal uit de auto of van diefstal vanaf of vernieling aan de auto achtereenvolgens is gedaald naar 12% en 25%, en dat het aantal aangiften van deze vormen van autocriminaliteit is afgenomen tot Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het slachtofferschap van diefstal uit auto 14%, van diefstal vanaf of vernieling aan auto 30% en het aantal aangiften van autocriminaliteit Anno 2004 is het aandeel inwoners van Dordrecht dat in het voorgaande jaar slachtoffer is geworden van diefstal uit auto gelijk gebleven (14%) en dat van diefstal vanaf of vernieling aan auto gestegen naar 31%. Anno 2005 zijn de aandelen Dordtenaren die slachtoffer zijn geworden van diefstal uit auto (10%) en van diefstal vanaf of vernieling aan auto (27%) gedaald. Dit houdt in dat anno 2005 de doelstelling voor het slachtofferschap van diefstal uit auto is gerealiseerd en dat er zich een zeer positieve ontwikkeling in het slachtofferschap van diefstal vanaf of vernieling aan auto heeft voorgedaan. Het aantal aangiften van autocriminaliteit is na een stijging in 2003 (van 2532 naar 2816) in het jaar 2004 gedaald van 2816 naar Hiermee is het aantal aangiften van autocriminaliteit zowel onder dat van het startpunt van 2001 als onder dat van het streefpunt in 2006 beland. Dit betekent dat anno 2005 de doelstelling voor wat betreft het aantal aangiften van diefstal uit of vanaf auto en vernieling aan auto is gerealiseerd. In het IVP is als doelstelling voor het delict diefstal van portemonnee zonder geweld (zakkenrollen) geformuleerd dat in 2006 het slachtofferschap van diefstal van portemonnee zonder geweld is gedaald naar 4% en dat het aantal aangiften van diefstal van portemonnee zonder geweld is afgenomen tot 193. Bij de startsituatie in 2001 bedroeg het slachtofferschap van diefstal van portemonnee zonder geweld 5% en het aantal aangiften van diefstal van portemonnee zonder geweld 206.

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

2000 2001 2002 2003 2004 (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 47,7 49,5 46,9 47,0 44,0

2000 2001 2002 2003 2004 (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 47,7 49,5 46,9 47,0 44,0 Bijlage 4 291 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.2 Slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder burgers van 15 jaar en ouder, volgens de PMB* 2000 2001 2002 2003 2004 (% één of meer keer slachtoffer)

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

6 THEMA: VEILIGHEID. Kerncijfers veiligheid over 2003:

6 THEMA: VEILIGHEID. Kerncijfers veiligheid over 2003: 6 THEMA: VEILIGHEID Kerncijfers veiligheid over : Criminaliteit: totaal aantal misdrijven: 8.592 waarvan: wetboek van strafrecht: 8.225 waarvan: - diefstal en verduistering: 6.050 - vernielingen: 1.051

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie