De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten."

Transcriptie

1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL INTRALIPID 20 % emulsie voor infusie INTRALIPID 30 % emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per liter bevat INTRALIPID 20 % Gezuiverde soja olie 200 g INTRALIPID 30 % Gezuiverde soja olie 300 g Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek FARMACEUTISCHE VORM Emulsie voor infusie 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1. Therapeutische indicaties Kalorie-aanvoer via parenterale weg wanneer de orale of enterale voeding onmogelijk of onvoldoende is. Aanbrengen van essentiële vetzuren : het toedienen van INTRALIPID kan geïndiceerd zijn in de preventie en behandeling van essentiële vetzurendeficiëntie. INTRALIPID 30 % is wegens zijn sterker geconcentreerde vorm bijzonder geschikt voor patiënten bij wie een beperkte vochttoediening aangewezen is Dosering en wijze van toediening De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten. De initiële dosis mag niet meer dan 1 g soja-olie per kg lichaamsgewicht per dag bedragen, deze kan nadien verhoogd worden tot 2 en indien nodig tot 3 g/kg en per dag. Bij de volwassenen wordt het aanbevolen de toediening te starten met een snelheid van 10 druppels per minuut gedurende de eerste 10 minuten, nadien 20 druppels per minuut gedurende de volgende 20 minuten en tenslotte het ritme verhogen tot 40 druppels per minuut voor INTRALIPID 20 %. Voor INTRALIPID 30 % wordt het aanbevolen de toediening te starten met een snelheid van 7 druppels per minuut gedurende de eerste 10 minuten, nadien 15 druppels per minuut gedurende de volgende 20 minuten en tenslotte het ritme verhogen tot 25 druppels per minuut. De duur van de toediening zal tenminste 5 tot 7 uur bedragen voor INTRALIPID 20 % 500 ml en 5 uur voor INTRALIPID 30 % 333 ml. Bij het kind is de aanbevolen dosis 2 tot 4 g soja-olie per kg en per 24 u, hetgeen overeenkomt met een hoeveelheid van 10 tot 20 ml INTRALIPID 20 % per kg lichaamsgewicht verdeeld over 18 à 24 u. De volumes van Intralipid 30 % die bij kinderen zouden toegediend worden, zijn zo klein dat dit om praktische redenen niet aanbevolen wordt Contra-indicaties

2 Primaire hyperlipidemie; secundaire hyperlipidemie, namelijk deze die samengaat met een acute pancreatitis; ernstige hepato-cellulaire insufficiëntie; hemorragische diathese. Trombo-embolische aandoening; recent cerebrovasculair accident, in het bijzonder als dit het gevolg is van één van beide of beide voorgaande aandoeningen. Niet gecontroleerde sepsis. Cardiocirculaire shock; myocardinfarct; niet gecompenseerde diabetes mellitus met of zonder ketose; lactaatacidose. Ei-allergie. Hemofagocytotisch syndroom. Overgevoeligheid aan ei-, soja- of pindanootproteïnen of aan één van de actieve bestanddelen of hulpstoffen Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Regelmatige bloedcontroles dienen te worden uitgevoerd in het begin van de toediening. Deze dienen de volgende dagelijkse bepalingen te bevatten : glycemie en het glycemisch profiel, het ionogram (natrium, kalium), totaal cholesterol, triglyceriden, hematologisch onderzoek en indien nodig een bepaling van de lipoproteïnen en de coagulatietesten. Het is noodzakelijk de vochtbalans te controleren. Teneinde de opstapeling van de lipiden te vermijden, is het noodzakelijk regelmatig de helderheid van het serum na te kijken. Hierbij neemt men 4 tot 6 uur na de stopzetting van de INTRALIPID toediening een met citraat behandeld bloedstaal welke men centrifugeert bij tot omwentelingen/minuut. Indien het plasma sterk opaalkleurig of melkachtig is zal de volgende perfusie uitgesteld worden. Een tweede test, 24 uur later uitgevoerd in dezelfde omstandigheden, zal aantonen of de behandeling kan worden hernomen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten bij wie het lipidenmetabolisme verstoord is, zoals deze met nierinsufficiëntie, niet-gecompenseerde diabetes mellitus, pancreatitis, verminderde leverfunctie, hypothyroïdisme (indien hypertriglyceridemie) en sepsis. Indien INTRALIPID bij deze patiënten wordt toegediend, moet de serum-triglycerideconcentratie strikt opgevolgd worden. Dit geneesmiddel bevat soja-olie en eifosfolipiden, welke in zeldzame gevallen allergische reacties kunnen veroorzaken. Kruis-allergische reacties tussen sojabonen en pinda s werden waargenomen. Voorzichtigheid is geboden bij pasgeborenen en prematuren met hyperbilirubinemie en in gevallen van vermoede pulmonaire hypertensie. Bij neonaten en in het bijzonder bij prematuren die gedurende lange tijd parenterale voeding toegediend krijgen, moeten de bloedplaatjestelling, de levertest en de serum-triglycerideconcentratie opgevolgd worden. INTRALIPID kan interfereren met bepaalde laboratoriummetingen (o.a. bilirubine, lactaat dehydrogenase, zuurstofverzadiging, hemoglobine, etc) indien het bloedstaal wordt afgenomen vooraleer de lipiden op adequate wijze geëlimineerd werden uit de bloedbaan. Bij de meeste patiënten zijn de vetten geëlimineerd na een vetvrije periode van 5 tot 6 uur Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie INTRALIPID dient niet samen met alcohol ingenomen te worden. Heparine, in klinische dosissen, veroorzaakt een voorbijgaande verhoging van de lipolyse in het plasma. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het lipoproteïnelipase gehalte, wat aanleiding geeft tot een tijdelijke daling in de triglyceriden clearance. Soja-olie bevat vitamine K1, wat belangrijk kan zijn voor patiënten behandeld met orale anticoagulantia.

3 Sommige geneesmiddelen, zoals insuline, kunnen interfereren met het lipase systeem van het lichaam. Deze interactie lijkt echter van weinig klinische betekenis Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Momenteel bestaan er in de klinische praktijk niet voldoende gegevens om een eventueel misvormend of foetotoxisch effect van INTRALIPID die tijdens de zwangerschap werd toegediend te evalueren. Bijgevolg zal het enkel indien noodzakelijk tijdens de zwangerschap worden toegediend. Bij gebrek aan gegevens tijdens de lactatie zal het eveneens enkel indien noodzakelijk, worden toegediend Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Niet van toepassing Bijwerkingen Orgaansysteem volgens WHO Lichaam als geheel - algemene aandoeningen Cardiovasculaire aandoeningen Aandoeningen van het maagdarmstelsel Aandoeningen van lever en galwegen Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Bloedplaatjes, bloedings- en stollingsstoornissen Stoornissen bij de rode bloedcellen Voortplantingsstelselaandoeningen, mannen Huid- en onderhuidaandoeningen Frequentie Soms (>1/1000, <1/100) (<1/10 000) Soms Symptoom Hoofdpijn Stijging lichaamstemperatuur Rillingen en vermoeidheid Anafylactische reactie Circulatoire effecten (o.a. hyper-/hypotensie) Abnormale pijn Misselijkheid Braken Transiënte stijging van leverfunctietesten Abdominale pijn Thrombocytopenie (indien langdurig gebruik bij kinderen) Hemolyse Reticulocytose Priapisme Rash Urticaria Fat overload syndroom Een gestoord vermogen om Intralipid te elimineren, kan leiden tot een fat overload syndrome (syndroom van vetoverbelasting) als gevolg van verlengde toediening, overdosering, maar eveneens bij de aanbevolen infusiesnelheid. De ernst en de snelheid van optreden zijn

4 afhankelijk van de genetische condities en van de onderliggende pathologieën zoals nierinsufficiëntie of infectie. Het fat overload syndrome wordt gekenmerkt door hyperlipemie, koorts, vetinfiltratie, hepatomegalie met of zonder icterus, splenomegalie, anemie, leukopenie, granulopenie, tendens tot hemorragie of manifeste hemorragie, verandering van de bloedcoagulatieparameters (bloedingstijd, coagulatietijd, PTT, bloedplaatjes...), en coma. Bij langdurige behandeling van kinderen is thrombocytopenie gemeld. In bepaalde gevallen heeft men eveneens een verstoring van functionele levertesten genoteerd. Alle symptomen zijn gewoonlijk reversibel als de infusie wordt stopgezet Overdosering Teneinde een overdosage te vermijden dienen de bepalingen onder de rubriek 4.2. Dosering en wijze van toediening strikt te worden gerespecteerd en in het bijzonder de perfusie-snelheid. Om overdosage te vermijden dient men regelmatig de helderheid van het serum na te gaan vooraleer INTRALIPID toe te dienen. Een overdosering kan zich uiten in het Fat Overload Syndroom. Zie rubriek 4.8. Bijwerkingen. De bepalingen van de paragraaf 4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik dienen eveneens in acht genomen. Een ernstige overdosis van een vetemulsie die triglyceriden bevat, kan acidose veroorzaken, voornamelijk wanneer koolhydraten niet gelijktijdig worden toegediend 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1. Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische groep: oplossing voor parenterale voeding ATC-code: B05 BA02 INTRALIPID is een emulsie van gezuiverde soja-olie, welke voorziet in een belangrijke calorieaanvoer zonder hypertonisch risico. De soja-olie bevat een verhoogd percentage (+/-60 %) onverzadigde vetzuren in de vorm van triglyceriden. INTRALIPID 20 % bevat Kcal/l (8.400 KJ) : de osmolaliteit bedraagt 350 mosm/kg water. INTRALIPID 30 % bevat Kcal/l ( KJ) : de osmolaliteit bedraagt 310 mosm/kg water. INTRALIPID is een belangrijke bron van essentiële vetzuren. De toediening ervan levert, bij een beperkt vloeistofvolume verenigbaar met een totale parenterale voeding, de noodzakelijke calorieën voor een gunstige stikstofbesparing; 35 à 40 Kcal/kg lichaamsgewicht en per dag zijn in het algemeen nodig voor een evenwichtige stikstof-balans. Deze calorieënaanbreng kan voor de helft gebeuren door toediening van lipiden. INTRALIPID is voornamelijk samengesteld uit gezuiverde soja-olie, geëmulsifiëerd door eilecithine. Deze emulsie wordt intraveneus toegediend en geeft op lange termijn geen aanleiding tot overbelasting Farmacokinetische eigenschappen De INTRALIPID klaring uit de bloedbaan is vergelijkbaar met deze van de endogene chylomicronen. De triglyceriden worden gehydrolyseerd door het lipoproteïne-lipase en door het apoproteïne C2, vrijgesteld uit de HDL fractie van de bloedlipiden. De aldus gevormde vetzuren kunnen

5 binnendringen in het intra-cellulaire gedeelte en er geoxydeerd worden of opgeslagen onder vorm van triglyceriden Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Geen gegevens bezorgd. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1. Lijst van hulpstoffen Gezuiverde eilecithine, glycerol (anhydrisch), natriumhydroxide (ph aanpassing) en water voor injectie Gevallen van onverenigbaarheid Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die welke vermeld zijn in rubriek Houdbaarheid Glazen flessen : Polypropyleen zakken: 24 maanden 24 maanden 6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren beneden 25 C. Niet in de vriezer bewaren Aard en inhoud van de verpakking Glazen flessen: INTRALIPID 20 % : 10 x 100, 10 x 250 en 12 x 500 ml INTRALIPID 30 % : 10 x 250 ml en 10 x 333 ml Polypropyleen zakken: De verpakking bestaat uit een binnenzak en een omzak. Een zuurstofabsorbeerder en intactheidsstrip is aangebracht tussen de binnenzak en de omzak. De binnenzak is de primaire verpakking van Intralipid. De omzak biedt bescherming tijdens bewaring als barrière tussen water en zuurstof in de verpakking van Intralipid. De zuurstofabsorbeerder zal zuurstof tussen de binnen- en omzak absorberen en binden. De intactheidsstrip zal reageren met vrije zuurstof en verandert van helder naar zwart in geval van een beschadigde omzak. - De binnenzak is gemaakt uit een polymere film van meerdere lagen, verschillend voor Excel en Biofine. - De film van de Excel binnenzak bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer, thermoplastisch elastomeer (SEBS) en co-polyester. Het poortsysteem bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer en thermoplastisch elastomeer (SEBS). De infusiepoort is uitgerust met een polyolefine beschermkapje. De additiepoort is uitgerust met een synthetische poly-isopreen (latexvrije) afsluitdop. - De film van de Biofine binnenzak bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer en thermoplastische elastomeren (SEBS en SIS). De infusie- en additiepoorten zijn vervaardigd uit polypropyleen en thermoplastisch elastomeer (SEBS) en uitgerust met een synthetische poly-isopreen afsluitdop. - De omzak, als zuurstofbarrière, bestaat uit polyolefine en polyethyleen terephtalaat of polyolefine, polyethyleen terephtalaat en polyethylvinyl alcohol (EVOH).

6 - De zuurstofabsorbeerder bestaat uit ijzerpoeder in een polymere zak. - De intactheidsstrip (Oxalert TM ) bestaat uit een oplossing, gevoelig voor zuurstof, in een polymere zak Alle verpakkingsmaterialen zijn latex- en PVC-vrij. Verpakkingsgrootten: INTRALIPID 20 % (Excel en Biofine): 10 x 100 ml, 10 x 250 ml en 12 x 500 ml INTRALIPID 30 %: 10 x 250 ml (Excel en Biofine) en 10 x 333 ml (enkel Excel) Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Voor de polypropyleen zakken: De intactheidsstrip (Oxalert TM ) moet gecontroleerd worden voor het verwijderen van de omzak. Als de strip zwart is, is er zuurstof door de omzak heen gedrongen en moet het product weggegooid worden. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Fresenius Kabi N.V./S.A. Molenberglei Schelle 8. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN INTRALIPID 20 % 100 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 250 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 500 ml glas: BE INTRALIPID 30 % 250 ml glas: BE INTRALIPID 30 % 333 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 250 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 100 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 500 ml Excel: BE INTRALIPID 30 % 250 ml Excel: BE INTRALIPID 30 % 333 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 250 ml Biofine: BE INTRALIPID 20 % 100 ml Biofine: BE INTRALIPID 20 % 500 ml Biofine: BE INTRALIPID 30 % 250 ml Biofine: BE DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste vergunning: 8 april 1993 Datum van hernieuwing: 8 april DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST/GOEDKEURING VAN DE TEKST 06/2012

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Glucose 5% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose 20% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose 30% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose

Nadere informatie

Samenvatting van de Kenmerken van het Product

Samenvatting van de Kenmerken van het Product 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vitalipid Novum Adult, concentraat voor oplossing voor infusie Vitalipid Novum Infant, concentraat voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Gezuiverde olijfolie. Triglyceriden met middellange vetzuurketens. Visolie, rijk aan omega-3-vetzuren

Gezuiverde olijfolie. Triglyceriden met middellange vetzuurketens. Visolie, rijk aan omega-3-vetzuren SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SMOFlipid 200 mg/ml, emulsie voor infusie 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml emulsie voor infusie bevat: Gezuiverde sojaolie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. INTRALIPID 20% emulsie voor infusie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. INTRALIPID 20% emulsie voor infusie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER INTRALIPID 20% emulsie voor infusie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calcipotriol 50 microgram/g PCH,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zalf: calcipotriol 50 microgram per gram. Hulpstoffen:

Nadere informatie

CLINOLEIC 20% Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

CLINOLEIC 20% Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ClinOleic 20% emulsie voor infusie Geraffineerde olijfolie en geraffineerde sojaolie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Vergroting van het circulerend volume bij dehydratie

Vergroting van het circulerend volume bij dehydratie 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Glucose 3,75% en natriumchloride 0,225%, infusievloeistof 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat per 1000 ml: Glucose monohydraat, 41,25 g overeenkomend met Glucose

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Broncho-Pectoralis Carbocisteïne 250mg/5ml siroop 5% Carbocisteïne (m/v) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Carbocisteïne

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam)

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Typherix, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit Tyfus polysaccharidevaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis vaccin à 0,5 ml bevat: Vi-polysaccharide

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

ClinOleic 20% Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

ClinOleic 20% Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER emulsie voor infusie Geraffineerde olijfolie en geraffineerde sojaolie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DERMANOX 20 mg/g crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING DERMANOX bevat 20 mg enoxolone per gram crème. Voor een volledige

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose EG 10 g, poeder voor drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Lactulose 670 mg/ml Lactulose EG 10 g, poeder voor

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten. Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten

Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten. Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Corsodyl mondspoeling, oplossing voor oromucosaal gebruik 2 mg/ml. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat 0,2% m/v ( = 2

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Soluvit Novum poeder voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén flacon Soluvit Novum bevat: Thiaminemononitraat 3,09 mg (overeenkomend met

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. voor. Micropaque suspensie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. voor. Micropaque suspensie Pag.1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN voor 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL, 1000 g/l, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bariumsulfaat 1000 g/l. Hulpstoffen: Bevat 2,35 g natrium en 340 mg

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Albuman 200 g/l oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Albuman 200 g/l is een oplossing die in totaal 200

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml bevat 0,345 mg ketotifenfumaraat, wat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Befact Forte B 1 -B 2 -B 6 -B 12 omhulde tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Thiaminemononitraat 250 mg - Riboflavine

Nadere informatie

Actieve bestanddelen 2400 ml 1920 ml 1440 ml Gezuiverde sojabonenolie 85 g 68 g 51 g Glucose monohydraat overeenkomend met glucose (watervrij)

Actieve bestanddelen 2400 ml 1920 ml 1440 ml Gezuiverde sojabonenolie 85 g 68 g 51 g Glucose monohydraat overeenkomend met glucose (watervrij) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kabiven Peri emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Kabiven Peri is beschikbaar in een driecompartimentenzak. Elk compartiment bevat de volgende

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vaminolact, oplossing voor infusie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Vaminolact bevat per 1000 ml: l-alanine 6,3 g l-arginine 4,1 g l-asparaginezuur 4,1 g l-cysteïne/l-cystine

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/5 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL, 100 mg/ml / 0,05 mg/ml,oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per ml: Werkzame bestanddelen:

Nadere informatie

URO-VAXOM SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

URO-VAXOM SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT - 1 - SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. BENAMING Uro-Vaxom 6 mg, harde capsules. 2. SAMENSTELLING 1 capsule bevat 60 mg x-om-89 lyofilisaat overeenkomend met 6 mg E. coli extract. Voor een

Nadere informatie

Het is bedoeld voor gebruik tijdens de bepaling van het longvolume bij diagnostisch longfunctieonderzoek met herhaalde inademingen met helium.

Het is bedoeld voor gebruik tijdens de bepaling van het longvolume bij diagnostisch longfunctieonderzoek met herhaalde inademingen met helium. SmPC p. 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Apulco He 9%, medicinaal gas, samengeperst Apulco HeOxy 9%, medicinaal gas, samengeperst 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Apulco He Helium (He) 9%

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/5 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per ml: Werkzame bestanddelen: Butafosfan 100 mg Cyanocobalamine (vitamine

Nadere informatie

Flexbumin 200 g/l Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine

Flexbumin 200 g/l Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. Homeocare weerstand, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. Homeocare weerstand, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING PART 1B 1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1. BENAMING Homeocare weerstand, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Homeocare weerstand bevat per 100ml:

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. VITALIPID Novum Adult / Infant Concentraat voor oplossing voor infusie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. VITALIPID Novum Adult / Infant Concentraat voor oplossing voor infusie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VITALIPID Novum Adult / Infant Concentraat voor oplossing voor infusie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

ASPI-kel 65%, 650 mg/g, poeder voor toediening in het drinkwater

ASPI-kel 65%, 650 mg/g, poeder voor toediening in het drinkwater 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL ASPI-kel 65%, 650 mg/g, poeder voor toediening in het drinkwater Acetylsalicylzuur 650 mg/g 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: Acidum

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Mylan 1 g, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet 1000 mg paracetamol Voor een volledige lijst

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 29102012 Pagina 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Hibiscrub, oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Hibiscrub bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ROBINUL-NEOSTIGMINE 0,5 mg/ml 2,5 mg/ml oplossing voor injectie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Glycopyrronium bromide

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN November 2015 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL LACTEOL 170 mg, capsule 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING - Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd... 5x10

Nadere informatie

1.3.1.1 Summary of Product Characteristics 1.3.1.1-1

1.3.1.1 Summary of Product Characteristics 1.3.1.1-1 1.3.1.1 Summary of Product Characteristics 1.3.1.1-1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING bevat per ml injectievloeistof thiaminehydrochloride 10 mg, riboflavinenatriumfosfaat.2h

Nadere informatie

l-asparaginezuur 2.5 g l-cysteïne (+ l-cystine) 420 mg l-fenylalanine l-glutaminezuur l-lysinehydrochloride overeenkomend met l-lysine

l-asparaginezuur 2.5 g l-cysteïne (+ l-cystine) 420 mg l-fenylalanine l-glutaminezuur l-lysinehydrochloride overeenkomend met l-lysine 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vamin 14 gn, oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml bevat: l-alanine 12.0 g l-arginine 8.4 g l-asparaginezuur 2.5 g l-cysteïne (+ l-cystine)

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/5 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddelen: Per 500 ml: 95,0 g calciumgluconaat 22,5 g calciumgluceptaat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Glucose 40 g/100 ml B. Braun Vet Care oplossing voor infusie voor runderen, paarden, schapen, geiten, varkens, honden en katten 2.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nosca-Méréprine 15 mg tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Noscapine HCl 15 mg. Hulpstoffen met bekend effect: geen

Nadere informatie

- 1 - Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

- 1 - Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. Pagina 1 van 6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Siroxyl 250 mg/5 ml siroop Siroxyl zonder suiker voor volwassenen 750 mg/15 ml drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Siroxyl siroop : carbocisteïne:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN IB C.I.z Update QRD Page 1 de 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Kaliumgluconaat 4680 mg/15 ml (= 20 meq K + ionen). Hulpstoffen met bekend effect: Ultra-K bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIbv pagina 1 van 6 Dulcodruppels SPC 1205 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dulcodruppels,

Nadere informatie

Albuman 40 g/l oplossing voor infusie

Albuman 40 g/l oplossing voor infusie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Albuman 40 g/l oplossing voor infusie Humaan albumine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL, 5 mg/1 mg, zuigtabletten

MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL, 5 mg/1 mg, zuigtabletten MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL, 5 mg/1 mg, zuigtabletten Chloorhexidine hydrochloride - Lidocaïne hydrochloride 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL, 5 mg/1 mg, zuigtabletten 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIbv pagina 1 van 6 Dulcopearls SPC 0912 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dulcopearls, capsules 2,5 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dulcopearls, capsules

Nadere informatie

Suspensie voor oraal gebruik. Oranje suspensie, vrij van zichtbare verontreinigingen en agglomeraten.

Suspensie voor oraal gebruik. Oranje suspensie, vrij van zichtbare verontreinigingen en agglomeraten. SAMENVATTING VAN DE PRODUKTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Fungizone 100 mg/ml suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml bevat 100 mg amfotericine B. Voor

Nadere informatie

ClinOleic 20 % Samenvatting van de kenmerken van het product 1/9

ClinOleic 20 % Samenvatting van de kenmerken van het product 1/9 Samenvatting van de kenmerken van het product 1/9 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL, emulsie voor infusie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per 100 ml Geraffineerde olijfolie en geraffineerde

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Carprofelican 50 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Carprofelican 50 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Carprofelican 50 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke ml bevat: Werkzaam bestanddeel: Carprofen Hulpstof:

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/5 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Baycox 2,5% orale oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: Toltrazuril 25 mg/ml

Nadere informatie

MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik Chloorhexidine gluconaat - Lidocaïne hydrochloride

MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik Chloorhexidine gluconaat - Lidocaïne hydrochloride MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik Chloorhexidine gluconaat - Lidocaïne hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Voluven, 10% (100 mg/ml) oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml oplossing voor infusie bevat: Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 100 g - Molaire

Nadere informatie

ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE Bijsluiter 1/4

ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE Bijsluiter 1/4 Bijsluiter 1/4 ANTITROMBINE III CONCENTRAAT BAXALTA 500 IE en 1000 IE. Humaan plasma antitrombine III-concentraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL ANTI-TETANUSSERUM 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Kwalitatief is een gezuiverd gemengd antiserum bekomen van

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Deel IB1 1/6. Kopergluconaat. Natriumfluoride Kobalt II-gluconaat. Natriumseleniet Ammoniummolybdaat. Dichtheid 1,00

Deel IB1 1/6. Kopergluconaat. Natriumfluoride Kobalt II-gluconaat. Natriumseleniet Ammoniummolybdaat. Dichtheid 1,00 Deel IB1 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL, concentraat voor oplossing voor infusie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Samenstelling per 1000 ml : IJzergluconaat Kopergluconaat Mangaangluconaat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN - 1 - 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL MYOGASTER-E 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING - Werkzame bestanddelen: per ml: Alfa-tocoferolacetaat 100 mg - Natriumseleniet

Nadere informatie

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 16 juli 2013 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 16 juli 2013 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Metamucil Suikervrij Lemon, 581 mg/g, Metamucil Suikervrij Lemon, 3,4g/sachet, Metamucil Suikervrij Orange, 581 mg/g, Metamucil Suikervrij

Nadere informatie

June 2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

June 2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Baby 80 mg zetpillen DAFALGAN Kleine Kinderen 150 mg zetpillen DAFALGAN Grote Kinderen 300 mg zetpillen Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL SURAMOX 10% 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: amoxicilline (als amoxicillinetrihydraat)

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Condyline 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Condyline oplossing voor cutaan gebruik bevat 5 mg/ml podophyllotoxine

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank. Cyanocobalamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank. Cyanocobalamine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank Cyanocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

Natriumchloride Fresenius Kabi 100 mg/ml (10%), concentraat voor oplossing voor infusie

Natriumchloride Fresenius Kabi 100 mg/ml (10%), concentraat voor oplossing voor infusie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Natriumchloride Fresenius Kabi 100 mg/ml (10%), concentraat voor oplossing voor infusie {Natriumchloride} Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij rundvee, varkens en paarden

Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij rundvee, varkens en paarden 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Meloxidolor 20 mg/ml oplossing voor injectie bij rundvee, varkens en paarden 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml bevat: Werkzaam bestanddeel: Meloxicam

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN spc-market-nl-glucadolor1500mg-sep12-approct12.docx 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GLUCADOLOR 1500 mg Filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. NaCl 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie Natriumchloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. NaCl 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie Natriumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NaCl 0,9% B. Braun, oplossing voor infusie Natriumchloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. Ketodolor 100 mg/ml oplossing voor injectie voor paarden, runderen en varkens

BIJSLUITER. Ketodolor 100 mg/ml oplossing voor injectie voor paarden, runderen en varkens BIJSLUITER Ketodolor 100 mg/ml oplossing voor injectie voor paarden, runderen en varkens 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK

Nadere informatie

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough BIJLAGE III 1 AMENDMENTS TO BE INCLUDED IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS OF NIMESULIDE CONTAINING MEDICINAL PRODUCTS (SYSTEMIC FORMULATIONS) Additions appear in italics

Nadere informatie

Pagina 1. Volwassenen: 2 tot 4 harde capsules of 2 tot 4 zakjes per dag, in 2 innames. Kinderen: 2 harde capsules of 2 zakjes per dag, in 2 innames.

Pagina 1. Volwassenen: 2 tot 4 harde capsules of 2 tot 4 zakjes per dag, in 2 innames. Kinderen: 2 harde capsules of 2 zakjes per dag, in 2 innames. Pagina 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie Enterol 250 mg harde capsules Saccharomyces boulardii 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk zakje poeder voor

Nadere informatie

Dettol Deel IB 1 Samenvatting van productkenmerken. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik

Dettol Deel IB 1 Samenvatting van productkenmerken. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Chloroxylenol 4,8 % g/v Voor hulpstoffen, zie rubriek

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Valdispert Stress omhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke omhulde tablet bevat: 200 mg extract (als droog

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, BD/2013/REG NL 1771/zaak 345721 DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Gezien het verzoek van Pfizer Animal Health B.V. te

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL Finadyne Paarden 5 g pasta voor orale toediening 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat per 1 g pasta:

Nadere informatie

HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening

HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER HEPATECT CP 50 IE/ml oplossing voor infusie Humaan hepatitis B-immunoglobuline voor intraveneuze toediening Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Konakion MM voor kinderen 2 mg/0,2 ml oplossing voor injectie en oraal gebruik

Konakion MM voor kinderen 2 mg/0,2 ml oplossing voor injectie en oraal gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Konakion MM voor kinderen 2 mg/0,2 ml oplossing voor injectie en oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ampul bevat 2 mg vitamine K 1 (fytomenadion)

Nadere informatie

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers Samenvatting van de Productkenmerken Part: 1.3.1-1 of 6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere tablet bevat 8 mg broomhexinehydrochloride. Voor de volledige

Nadere informatie

Cernevit Deel IB1 1/6

Cernevit Deel IB1 1/6 Deel IB1 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Lyofilisaat (per flacon) overeenkomend met Retinolpalmitaat 3500 IE Vitamine A 3500 IE Cholecalciferol 220 IE Vitamine

Nadere informatie

Influvac 2011/2012, suspensie voor injectie 0,5 ml (influenza vaccin, oppervlakte antigeen, geïnactiveerd).

Influvac 2011/2012, suspensie voor injectie 0,5 ml (influenza vaccin, oppervlakte antigeen, geïnactiveerd). 1.3.1 Summary of Product Characteristics, Influvac 2011/2012 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Influvac 2011/2012, suspensie voor injectie 0,5 ml (influenza vaccin, oppervlakte antigeen, geïnactiveerd). 2.

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN 500 mg, bruistabletten DAFALGAN 500 mg, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

1 Naam van het geneesmiddel Betadine Alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml / 0,72 ml/ml

1 Naam van het geneesmiddel Betadine Alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml / 0,72 ml/ml RVG 22302 Betadine Alcohol m1-3-1 - Samenvatting van de productkenmerken 1 Naam van het geneesmiddel Betadine Alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml / 0,72 ml/ml 2 Kwalitatieve en kwantitatieve

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Bromhexine HCl, tablets, 8 mg Page 1/ 6 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Broomhexine HCl 8 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat per tablet

Nadere informatie