De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten."

Transcriptie

1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL INTRALIPID 20 % emulsie voor infusie INTRALIPID 30 % emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per liter bevat INTRALIPID 20 % Gezuiverde soja olie 200 g INTRALIPID 30 % Gezuiverde soja olie 300 g Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek FARMACEUTISCHE VORM Emulsie voor infusie 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1. Therapeutische indicaties Kalorie-aanvoer via parenterale weg wanneer de orale of enterale voeding onmogelijk of onvoldoende is. Aanbrengen van essentiële vetzuren : het toedienen van INTRALIPID kan geïndiceerd zijn in de preventie en behandeling van essentiële vetzurendeficiëntie. INTRALIPID 30 % is wegens zijn sterker geconcentreerde vorm bijzonder geschikt voor patiënten bij wie een beperkte vochttoediening aangewezen is Dosering en wijze van toediening De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten. De initiële dosis mag niet meer dan 1 g soja-olie per kg lichaamsgewicht per dag bedragen, deze kan nadien verhoogd worden tot 2 en indien nodig tot 3 g/kg en per dag. Bij de volwassenen wordt het aanbevolen de toediening te starten met een snelheid van 10 druppels per minuut gedurende de eerste 10 minuten, nadien 20 druppels per minuut gedurende de volgende 20 minuten en tenslotte het ritme verhogen tot 40 druppels per minuut voor INTRALIPID 20 %. Voor INTRALIPID 30 % wordt het aanbevolen de toediening te starten met een snelheid van 7 druppels per minuut gedurende de eerste 10 minuten, nadien 15 druppels per minuut gedurende de volgende 20 minuten en tenslotte het ritme verhogen tot 25 druppels per minuut. De duur van de toediening zal tenminste 5 tot 7 uur bedragen voor INTRALIPID 20 % 500 ml en 5 uur voor INTRALIPID 30 % 333 ml. Bij het kind is de aanbevolen dosis 2 tot 4 g soja-olie per kg en per 24 u, hetgeen overeenkomt met een hoeveelheid van 10 tot 20 ml INTRALIPID 20 % per kg lichaamsgewicht verdeeld over 18 à 24 u. De volumes van Intralipid 30 % die bij kinderen zouden toegediend worden, zijn zo klein dat dit om praktische redenen niet aanbevolen wordt Contra-indicaties

2 Primaire hyperlipidemie; secundaire hyperlipidemie, namelijk deze die samengaat met een acute pancreatitis; ernstige hepato-cellulaire insufficiëntie; hemorragische diathese. Trombo-embolische aandoening; recent cerebrovasculair accident, in het bijzonder als dit het gevolg is van één van beide of beide voorgaande aandoeningen. Niet gecontroleerde sepsis. Cardiocirculaire shock; myocardinfarct; niet gecompenseerde diabetes mellitus met of zonder ketose; lactaatacidose. Ei-allergie. Hemofagocytotisch syndroom. Overgevoeligheid aan ei-, soja- of pindanootproteïnen of aan één van de actieve bestanddelen of hulpstoffen Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Regelmatige bloedcontroles dienen te worden uitgevoerd in het begin van de toediening. Deze dienen de volgende dagelijkse bepalingen te bevatten : glycemie en het glycemisch profiel, het ionogram (natrium, kalium), totaal cholesterol, triglyceriden, hematologisch onderzoek en indien nodig een bepaling van de lipoproteïnen en de coagulatietesten. Het is noodzakelijk de vochtbalans te controleren. Teneinde de opstapeling van de lipiden te vermijden, is het noodzakelijk regelmatig de helderheid van het serum na te kijken. Hierbij neemt men 4 tot 6 uur na de stopzetting van de INTRALIPID toediening een met citraat behandeld bloedstaal welke men centrifugeert bij tot omwentelingen/minuut. Indien het plasma sterk opaalkleurig of melkachtig is zal de volgende perfusie uitgesteld worden. Een tweede test, 24 uur later uitgevoerd in dezelfde omstandigheden, zal aantonen of de behandeling kan worden hernomen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten bij wie het lipidenmetabolisme verstoord is, zoals deze met nierinsufficiëntie, niet-gecompenseerde diabetes mellitus, pancreatitis, verminderde leverfunctie, hypothyroïdisme (indien hypertriglyceridemie) en sepsis. Indien INTRALIPID bij deze patiënten wordt toegediend, moet de serum-triglycerideconcentratie strikt opgevolgd worden. Dit geneesmiddel bevat soja-olie en eifosfolipiden, welke in zeldzame gevallen allergische reacties kunnen veroorzaken. Kruis-allergische reacties tussen sojabonen en pinda s werden waargenomen. Voorzichtigheid is geboden bij pasgeborenen en prematuren met hyperbilirubinemie en in gevallen van vermoede pulmonaire hypertensie. Bij neonaten en in het bijzonder bij prematuren die gedurende lange tijd parenterale voeding toegediend krijgen, moeten de bloedplaatjestelling, de levertest en de serum-triglycerideconcentratie opgevolgd worden. INTRALIPID kan interfereren met bepaalde laboratoriummetingen (o.a. bilirubine, lactaat dehydrogenase, zuurstofverzadiging, hemoglobine, etc) indien het bloedstaal wordt afgenomen vooraleer de lipiden op adequate wijze geëlimineerd werden uit de bloedbaan. Bij de meeste patiënten zijn de vetten geëlimineerd na een vetvrije periode van 5 tot 6 uur Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie INTRALIPID dient niet samen met alcohol ingenomen te worden. Heparine, in klinische dosissen, veroorzaakt een voorbijgaande verhoging van de lipolyse in het plasma. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het lipoproteïnelipase gehalte, wat aanleiding geeft tot een tijdelijke daling in de triglyceriden clearance. Soja-olie bevat vitamine K1, wat belangrijk kan zijn voor patiënten behandeld met orale anticoagulantia.

3 Sommige geneesmiddelen, zoals insuline, kunnen interfereren met het lipase systeem van het lichaam. Deze interactie lijkt echter van weinig klinische betekenis Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Momenteel bestaan er in de klinische praktijk niet voldoende gegevens om een eventueel misvormend of foetotoxisch effect van INTRALIPID die tijdens de zwangerschap werd toegediend te evalueren. Bijgevolg zal het enkel indien noodzakelijk tijdens de zwangerschap worden toegediend. Bij gebrek aan gegevens tijdens de lactatie zal het eveneens enkel indien noodzakelijk, worden toegediend Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Niet van toepassing Bijwerkingen Orgaansysteem volgens WHO Lichaam als geheel - algemene aandoeningen Cardiovasculaire aandoeningen Aandoeningen van het maagdarmstelsel Aandoeningen van lever en galwegen Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Bloedplaatjes, bloedings- en stollingsstoornissen Stoornissen bij de rode bloedcellen Voortplantingsstelselaandoeningen, mannen Huid- en onderhuidaandoeningen Frequentie Soms (>1/1000, <1/100) (<1/10 000) Soms Symptoom Hoofdpijn Stijging lichaamstemperatuur Rillingen en vermoeidheid Anafylactische reactie Circulatoire effecten (o.a. hyper-/hypotensie) Abnormale pijn Misselijkheid Braken Transiënte stijging van leverfunctietesten Abdominale pijn Thrombocytopenie (indien langdurig gebruik bij kinderen) Hemolyse Reticulocytose Priapisme Rash Urticaria Fat overload syndroom Een gestoord vermogen om Intralipid te elimineren, kan leiden tot een fat overload syndrome (syndroom van vetoverbelasting) als gevolg van verlengde toediening, overdosering, maar eveneens bij de aanbevolen infusiesnelheid. De ernst en de snelheid van optreden zijn

4 afhankelijk van de genetische condities en van de onderliggende pathologieën zoals nierinsufficiëntie of infectie. Het fat overload syndrome wordt gekenmerkt door hyperlipemie, koorts, vetinfiltratie, hepatomegalie met of zonder icterus, splenomegalie, anemie, leukopenie, granulopenie, tendens tot hemorragie of manifeste hemorragie, verandering van de bloedcoagulatieparameters (bloedingstijd, coagulatietijd, PTT, bloedplaatjes...), en coma. Bij langdurige behandeling van kinderen is thrombocytopenie gemeld. In bepaalde gevallen heeft men eveneens een verstoring van functionele levertesten genoteerd. Alle symptomen zijn gewoonlijk reversibel als de infusie wordt stopgezet Overdosering Teneinde een overdosage te vermijden dienen de bepalingen onder de rubriek 4.2. Dosering en wijze van toediening strikt te worden gerespecteerd en in het bijzonder de perfusie-snelheid. Om overdosage te vermijden dient men regelmatig de helderheid van het serum na te gaan vooraleer INTRALIPID toe te dienen. Een overdosering kan zich uiten in het Fat Overload Syndroom. Zie rubriek 4.8. Bijwerkingen. De bepalingen van de paragraaf 4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik dienen eveneens in acht genomen. Een ernstige overdosis van een vetemulsie die triglyceriden bevat, kan acidose veroorzaken, voornamelijk wanneer koolhydraten niet gelijktijdig worden toegediend 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1. Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische groep: oplossing voor parenterale voeding ATC-code: B05 BA02 INTRALIPID is een emulsie van gezuiverde soja-olie, welke voorziet in een belangrijke calorieaanvoer zonder hypertonisch risico. De soja-olie bevat een verhoogd percentage (+/-60 %) onverzadigde vetzuren in de vorm van triglyceriden. INTRALIPID 20 % bevat Kcal/l (8.400 KJ) : de osmolaliteit bedraagt 350 mosm/kg water. INTRALIPID 30 % bevat Kcal/l ( KJ) : de osmolaliteit bedraagt 310 mosm/kg water. INTRALIPID is een belangrijke bron van essentiële vetzuren. De toediening ervan levert, bij een beperkt vloeistofvolume verenigbaar met een totale parenterale voeding, de noodzakelijke calorieën voor een gunstige stikstofbesparing; 35 à 40 Kcal/kg lichaamsgewicht en per dag zijn in het algemeen nodig voor een evenwichtige stikstof-balans. Deze calorieënaanbreng kan voor de helft gebeuren door toediening van lipiden. INTRALIPID is voornamelijk samengesteld uit gezuiverde soja-olie, geëmulsifiëerd door eilecithine. Deze emulsie wordt intraveneus toegediend en geeft op lange termijn geen aanleiding tot overbelasting Farmacokinetische eigenschappen De INTRALIPID klaring uit de bloedbaan is vergelijkbaar met deze van de endogene chylomicronen. De triglyceriden worden gehydrolyseerd door het lipoproteïne-lipase en door het apoproteïne C2, vrijgesteld uit de HDL fractie van de bloedlipiden. De aldus gevormde vetzuren kunnen

5 binnendringen in het intra-cellulaire gedeelte en er geoxydeerd worden of opgeslagen onder vorm van triglyceriden Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Geen gegevens bezorgd. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1. Lijst van hulpstoffen Gezuiverde eilecithine, glycerol (anhydrisch), natriumhydroxide (ph aanpassing) en water voor injectie Gevallen van onverenigbaarheid Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die welke vermeld zijn in rubriek Houdbaarheid Glazen flessen : Polypropyleen zakken: 24 maanden 24 maanden 6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren beneden 25 C. Niet in de vriezer bewaren Aard en inhoud van de verpakking Glazen flessen: INTRALIPID 20 % : 10 x 100, 10 x 250 en 12 x 500 ml INTRALIPID 30 % : 10 x 250 ml en 10 x 333 ml Polypropyleen zakken: De verpakking bestaat uit een binnenzak en een omzak. Een zuurstofabsorbeerder en intactheidsstrip is aangebracht tussen de binnenzak en de omzak. De binnenzak is de primaire verpakking van Intralipid. De omzak biedt bescherming tijdens bewaring als barrière tussen water en zuurstof in de verpakking van Intralipid. De zuurstofabsorbeerder zal zuurstof tussen de binnen- en omzak absorberen en binden. De intactheidsstrip zal reageren met vrije zuurstof en verandert van helder naar zwart in geval van een beschadigde omzak. - De binnenzak is gemaakt uit een polymere film van meerdere lagen, verschillend voor Excel en Biofine. - De film van de Excel binnenzak bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer, thermoplastisch elastomeer (SEBS) en co-polyester. Het poortsysteem bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer en thermoplastisch elastomeer (SEBS). De infusiepoort is uitgerust met een polyolefine beschermkapje. De additiepoort is uitgerust met een synthetische poly-isopreen (latexvrije) afsluitdop. - De film van de Biofine binnenzak bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer en thermoplastische elastomeren (SEBS en SIS). De infusie- en additiepoorten zijn vervaardigd uit polypropyleen en thermoplastisch elastomeer (SEBS) en uitgerust met een synthetische poly-isopreen afsluitdop. - De omzak, als zuurstofbarrière, bestaat uit polyolefine en polyethyleen terephtalaat of polyolefine, polyethyleen terephtalaat en polyethylvinyl alcohol (EVOH).

6 - De zuurstofabsorbeerder bestaat uit ijzerpoeder in een polymere zak. - De intactheidsstrip (Oxalert TM ) bestaat uit een oplossing, gevoelig voor zuurstof, in een polymere zak Alle verpakkingsmaterialen zijn latex- en PVC-vrij. Verpakkingsgrootten: INTRALIPID 20 % (Excel en Biofine): 10 x 100 ml, 10 x 250 ml en 12 x 500 ml INTRALIPID 30 %: 10 x 250 ml (Excel en Biofine) en 10 x 333 ml (enkel Excel) Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Voor de polypropyleen zakken: De intactheidsstrip (Oxalert TM ) moet gecontroleerd worden voor het verwijderen van de omzak. Als de strip zwart is, is er zuurstof door de omzak heen gedrongen en moet het product weggegooid worden. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Fresenius Kabi N.V./S.A. Molenberglei Schelle 8. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN INTRALIPID 20 % 100 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 250 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 500 ml glas: BE INTRALIPID 30 % 250 ml glas: BE INTRALIPID 30 % 333 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 250 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 100 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 500 ml Excel: BE INTRALIPID 30 % 250 ml Excel: BE INTRALIPID 30 % 333 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 250 ml Biofine: BE INTRALIPID 20 % 100 ml Biofine: BE INTRALIPID 20 % 500 ml Biofine: BE INTRALIPID 30 % 250 ml Biofine: BE DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste vergunning: 8 april 1993 Datum van hernieuwing: 8 april DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST/GOEDKEURING VAN DE TEKST 06/2012

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER INTRALIPID 20%, 30% emulsie voor infusie Gezuiverde soja olie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Water voor injecties Fresenius Kabi, oplosmiddel voor parenteraal gebruik.

Water voor injecties Fresenius Kabi, oplosmiddel voor parenteraal gebruik. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Water voor injecties Fresenius Kabi, oplosmiddel voor parenteraal gebruik. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Water voor injecties 100 g Per 100 ml oplosmiddel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medialipide 20 % Emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING (per 1000 ml) Sojaolie Middenketen-triglyceriden

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Glucose 5% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose 20% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose 30% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose

Nadere informatie

Samenvatting van de Kenmerken van het Product

Samenvatting van de Kenmerken van het Product 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vitalipid Novum Adult, concentraat voor oplossing voor infusie Vitalipid Novum Infant, concentraat voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Gezuiverde olijfolie. Triglyceriden met middellange vetzuurketens. Visolie, rijk aan omega-3-vetzuren

Gezuiverde olijfolie. Triglyceriden met middellange vetzuurketens. Visolie, rijk aan omega-3-vetzuren SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SMOFlipid 200 mg/ml, emulsie voor infusie 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml emulsie voor infusie bevat: Gezuiverde sojaolie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. INTRALIPID 20% emulsie voor infusie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. INTRALIPID 20% emulsie voor infusie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER INTRALIPID 20% emulsie voor infusie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calcipotriol 50 microgram/g PCH,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zalf: calcipotriol 50 microgram per gram. Hulpstoffen:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Water voor injecties B. Braun, oplosmiddel voor parenteraal gebruik 100% m/v

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Water voor injecties B. Braun, oplosmiddel voor parenteraal gebruik 100% m/v SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Water voor injecties B. Braun, oplosmiddel voor parenteraal gebruik 100% m/v 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml oplossing

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Glucose 5% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose 10% B. Braun, oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml bevat: Glucose monohydraat voor

Nadere informatie

CLINOLEIC 20% Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

CLINOLEIC 20% Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ClinOleic 20% emulsie voor infusie Geraffineerde olijfolie en geraffineerde sojaolie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Addiphos Samenvatting van Product Kenmerken

Addiphos Samenvatting van Product Kenmerken Samenvatting van Product Kenmerken 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Addiphos 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ml Addiphos bevat: Monokaliumfosfaat Dinatriumfosfaat 2H20 Kaliumhydroxide 170,1

Nadere informatie

Vergroting van het circulerend volume bij dehydratie

Vergroting van het circulerend volume bij dehydratie 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Glucose 3,75% en natriumchloride 0,225%, infusievloeistof 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat per 1000 ml: Glucose monohydraat, 41,25 g overeenkomend met Glucose

Nadere informatie

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vitamine C Teva 50 mg, Vitamine C Teva 100 mg, Vitamine C Teva 250 mg, Vitamine C Teva 500 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Water voor Injecties B. Braun, oplosmiddel voor parenteraal gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Water voor Injecties B. Braun, oplosmiddel voor parenteraal gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Water voor Injecties B. Braun, oplosmiddel voor parenteraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml oplosmiddel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref )

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref ) SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Ref. 14.03.2014) 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Antistax Forte filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet bevat 360

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Broncho-Pectoralis Carbocisteïne 250mg/5ml siroop 5% Carbocisteïne (m/v) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Carbocisteïne

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vitintra Adult, infusievloeistof (concentraat) Vitintra Infant, infusievloeistof (concentraat) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik

DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nystatine Labaz, suspensie voor oraal gebruik 100.000 E/ml 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN 20141114 Pagina 1 van 6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GAVISCON ADVANCE Muntsmaak Unidose suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam)

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Typherix, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit Tyfus polysaccharidevaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis vaccin à 0,5 ml bevat: Vi-polysaccharide

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL BIFITERAL siroop 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml Bifiteral siroop bevatten 66,7 g lactulose galactose lactose epilactose

Nadere informatie

ClinOleic 20% Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

ClinOleic 20% Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bijsluiter 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER emulsie voor infusie Geraffineerde olijfolie en geraffineerde sojaolie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Het gehalte aan natrium is 70µg (3,05µmol) en kalium is 0,31µg (7,88nmol) Voorbehouden voor hospitaal gebruik. Op medisch voorschrift.

Het gehalte aan natrium is 70µg (3,05µmol) en kalium is 0,31µg (7,88nmol) Voorbehouden voor hospitaal gebruik. Op medisch voorschrift. . NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PEDITRACE 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING ml PEDITRACE bevat : Zinc chlorid : 52,00 µg (= 250 µg Zn of 3,82 µmol) Cuprii chlorid. 2H 2 O : 53,70 µg (= 20 µg Cu

Nadere informatie

PRIMENE 10 % Deel IB1 1/5

PRIMENE 10 % Deel IB1 1/5 Deel IB1 1/5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING g/l L-Isoleucine 6,70 L-Leucine 10,0 L-Valine 7,60 L-Lysine 11,0 L-Methionine 2,40 L-Fenylalanine 4,20 L-Treonine

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DERMANOX 20 mg/g crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING DERMANOX bevat 20 mg enoxolone per gram crème. Voor een volledige

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose EG 10 g, poeder voor drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING : Lactulose 670 mg/ml Lactulose EG 10 g, poeder voor

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

ClinOleic 20 % Deel IB1 1/6. Mengsel van geraffineerde olijfolie (ongeveer 80 %) en geraffineerde sojaolie (ongeveer 20 %). 20 g/100 ml 200 g/l

ClinOleic 20 % Deel IB1 1/6. Mengsel van geraffineerde olijfolie (ongeveer 80 %) en geraffineerde sojaolie (ongeveer 20 %). 20 g/100 ml 200 g/l Deel IB1 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Mengsel van geraffineerde olijfolie (ongeveer 80 %) en geraffineerde sojaolie (ongeveer 20 %). 20 g/100 ml 200

Nadere informatie

Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten. Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten

Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten. Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende

Nadere informatie

THIAMINE HCL TEVA 25 MG THIAMINE HCL TEVA 50 MG THIAMINE HCL TEVA 100 MG tabletten

THIAMINE HCL TEVA 25 MG THIAMINE HCL TEVA 50 MG THIAMINE HCL TEVA 100 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Blz. : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Thiamine HCl Teva 25 mg,. Thiamine HCl Teva 50 mg, Thiamine HCl Teva 100 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Thiamine HCl

Nadere informatie

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke zuigtablet

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Oculo-Heel; Oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Oculo-Heel bevat per monodosis van 0,45 ml

Nadere informatie

Soluvit N, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie

Soluvit N, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie Title IB1 Product RVG 09077 Compiled by Approved by B. Van den Daele Date 18/04/2005 2(7) SmPC Verhuis_SPC NL Soluvit_ Replaces Rv HO142.1B1.doc 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Soluvit N, poeder voor oplossing

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Corsodyl mondspoeling, oplossing voor oromucosaal gebruik 2 mg/ml. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat 0,2% m/v ( = 2

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose 680 mg/ml drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke ml drank bevat 0,68 g lactulose. Voor de volledige lijst

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL trianal vitis caps harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke harde capsule bevat 300 mg Vitis vinifera L., folium

Nadere informatie

Hulpstof met bekend effect: Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Hulpstof met bekend effect: Opticrom, oogdruppels bevat benzalkoniumchloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Opticrom, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml Opticrom Unit Dose, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Soluvit Novum poeder voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén flacon Soluvit Novum bevat: Thiaminemononitraat 3,09 mg (overeenkomend met

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. voor. Micropaque suspensie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. voor. Micropaque suspensie Pag.1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN voor 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL, 1000 g/l, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bariumsulfaat 1000 g/l. Hulpstoffen: Bevat 2,35 g natrium en 340 mg

Nadere informatie

Hulpstoffen met bekend effect: 1000 ml emulsie bevat tot 5 mmol natrium (als natriumhydroxide en natriumoleaat).

Hulpstoffen met bekend effect: 1000 ml emulsie bevat tot 5 mmol natrium (als natriumhydroxide en natriumoleaat). SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SMOFlipid 200 mg/ml, emulsie voor infusie 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml emulsie voor infusie bevat: Gezuiverde sojaolie

Nadere informatie

1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata).

1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata). Sandoz B.V. Page 1/5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 sachet à 5 gram bevat 3,25 gram psylliumvezels (fijngemalen en gegranuleerde vezels van de Plantago ovata).

Nadere informatie

Producteigenschappen: Osmolaliteit: 350 mosmol/kg water. ph: circa 8

Producteigenschappen: Osmolaliteit: 350 mosmol/kg water. ph: circa 8 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Intralipid 20% emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING bevat 200 g gezuiverde soja-olie Farmacotherapeutische groep: Voedingsstoffen Producteigenschappen:

Nadere informatie

MINI-PLASCO NACL B. BRAUN 0,9 %, oplossing voor injectie. Mini-Plasco van: 10 ml 20 ml Natriumchloride...0,09 g...0,18 g

MINI-PLASCO NACL B. BRAUN 0,9 %, oplossing voor injectie. Mini-Plasco van: 10 ml 20 ml Natriumchloride...0,09 g...0,18 g SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL MINI-PLASCO NACL B. BRAUN 0,9 %, oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Mini-Plasco van: 10 ml 20 ml Natriumchloride...0,09

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL FLAMMAZINE 1% Crème 50 g 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. Voor hulpstoffen:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

Baxter S.A. Water voor Injecties (Viaflo) Samenvatting van de productkenmerken 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Baxter S.A. Water voor Injecties (Viaflo) Samenvatting van de productkenmerken 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Samenvatting van de productkenmerken 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Water voor Injecties Viaflo, oplosmiddel voor parenteraal gebruik. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke zak bevat 100

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL A.Vogel Aesculaforce tabletten 2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een filmomhulde tablet ( 698 mg) bevat 157,5-225,0 mg gedroogd

Nadere informatie

1 tablet bevat: foliumzuur 0,8 mg, cyanocobalamine 0,5 mg, pyridoxinehydrochloride 3,0 mg. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

1 tablet bevat: foliumzuur 0,8 mg, cyanocobalamine 0,5 mg, pyridoxinehydrochloride 3,0 mg. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TriBvit, tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet bevat: foliumzuur 0,8 mg, cyanocobalamine 0,5 mg, pyridoxinehydrochloride 3,0 mg. Voor de volledige

Nadere informatie

Summary of Product Characteristics

Summary of Product Characteristics Modul 1 1.3.1 SPC Page 1 of 5 Summary of Product Characteristics 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 ml stroop bevat 0.7 gram droogextract (DER 5-7,5 : 1) van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Exorex, emulsie voor cutaan gebruik 10 mg/g. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Het werkzame bestanddeel is koolteeroplossing

Nadere informatie

Actieve bestanddelen 2400 ml 1920 ml 1440 ml Gezuiverde sojabonenolie 85 g 68 g 51 g Glucose monohydraat overeenkomend met glucose (watervrij)

Actieve bestanddelen 2400 ml 1920 ml 1440 ml Gezuiverde sojabonenolie 85 g 68 g 51 g Glucose monohydraat overeenkomend met glucose (watervrij) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kabiven Peri emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Kabiven Peri is beschikbaar in een driecompartimentenzak. Elk compartiment bevat de volgende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml bevat 0,345 mg ketotifenfumaraat, wat

Nadere informatie

Summary of product characteristics

Summary of product characteristics 1.3.1.1 Summary of product characteristics 1.3.1.1-1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zilversulfadiazine CF 10 mg/g, crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 10 mg zilversulfadiazine per gram crème.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Befact Forte B 1 -B 2 -B 6 -B 12 omhulde tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Thiaminemononitraat 250 mg - Riboflavine

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Neurexan; Tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet (301,5 mg) bevat: Avena sativa D2 0,6 mg Coffea cruda

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20

Nadere informatie

Samenvatting van de productkenmerken

Samenvatting van de productkenmerken SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Pagina 1 op 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aqua Cuprozincica Conforma 7,65 mg/ml - 25,5 mg/ml, oplossing voor cutaan gebruik Synoniem: Dalibourwater 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL MICROLAX, oplossing voor rectaal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml Microlax bevat: - Natriumlaurylsulfoacetaat

Nadere informatie

URO-VAXOM SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

URO-VAXOM SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT - 1 - SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. BENAMING Uro-Vaxom 6 mg, harde capsules. 2. SAMENSTELLING 1 capsule bevat 60 mg x-om-89 lyofilisaat overeenkomend met 6 mg E. coli extract. Voor een

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/5 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL, 100 mg/ml / 0,05 mg/ml,oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per ml: Werkzame bestanddelen:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Oteel; Oordruppels, oplossing. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 monodosis van 0,45 ml (= 0,45 g) bevat: Arnica

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Endekay 0,4 % ThixotropeFluogel 0,4% met mintsmaak 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat het werkzame bestanddeel 0,4% fluoride

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SELSUN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SELSUN bevat 25 mg seleniumsulfide per ml. Voor een volledige lijst van hulpstoffen: zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL DURATEARS oogzalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dit geneesmiddel bevat geen werkzame stoffen. Hulpstof met gekend effect: 1 g oogzalf bevat 30 mg lanoline.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Albuman 200 g/l oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Albuman 200 g/l is een oplossing die in totaal 200

Nadere informatie

ASPI-kel 65%, 650 mg/g, poeder voor toediening in het drinkwater

ASPI-kel 65%, 650 mg/g, poeder voor toediening in het drinkwater 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL ASPI-kel 65%, 650 mg/g, poeder voor toediening in het drinkwater Acetylsalicylzuur 650 mg/g 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzaam bestanddeel: Acidum

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Glucose 5% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose.monohydraat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Glucose 5% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose.monohydraat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Glucose 5% B. Braun, oplossing voor infusie Glucose.monohydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken

Samenvatting van de Productkenmerken Samenvatting van de Productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL XT Luis 4% g/g oplossing voor cutaan gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dimeticon 4% g/g Voor een volledige lijst van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL NaCl 0,9 % B. Braun, oplossing voor injectie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml oplossing bevat: Natriumchloride

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/5 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per ml: Werkzame bestanddelen: Butafosfan 100 mg Cyanocobalamine (vitamine

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GRANUFINK Prosta, capsule, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 400 mg poeder van de zaden van Cucurbita pepo L. convar. citrullina I. Greb. var. styriaca I.

Nadere informatie

Samenvatting van de productkenmerken

Samenvatting van de productkenmerken Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL gebruik in drinkwater gebruik in drinkwater 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING gebruik in drinkwater: Werkzaam bestanddeel:

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3. FARMACEUTISCHE VORM 4. KLINISCHE GEGEVENS 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vaminolact, oplossing voor infusie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Vaminolact bevat per 1000 ml: l-alanine 6,3 g l-arginine 4,1 g l-asparaginezuur 4,1 g l-cysteïne/l-cystine

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS 2%, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20 mg povidon (polyvinylpyrrolidon).

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN = BIJSLUITER

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN = BIJSLUITER SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN = BIJSLUITER 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL FLAMMAZINE 1% Crème 20 g FLAMMAZINE 1% Crème 500 g 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zilversulfadiazine 1 g per

Nadere informatie

Het is bedoeld voor gebruik tijdens de bepaling van het longvolume bij diagnostisch longfunctieonderzoek met herhaalde inademingen met helium.

Het is bedoeld voor gebruik tijdens de bepaling van het longvolume bij diagnostisch longfunctieonderzoek met herhaalde inademingen met helium. SmPC p. 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Apulco He 9%, medicinaal gas, samengeperst Apulco HeOxy 9%, medicinaal gas, samengeperst 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Apulco He Helium (He) 9%

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. Homeocare weerstand, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. Homeocare weerstand, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING PART 1B 1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1. BENAMING Homeocare weerstand, druppels voor oraal gebruik, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Homeocare weerstand bevat per 100ml:

Nadere informatie

MODULE ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA

MODULE ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA MODULE 1.3.1.1 APPLICATION FORM SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA Regulatory Affairs February 2017 Page 1 of 6 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM

Nadere informatie

Voorgesteld als symptomatische behandeling bij irritatieve dermatitis, voornamelijk:

Voorgesteld als symptomatische behandeling bij irritatieve dermatitis, voornamelijk: 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Mitosyl 200mg/g 270mg/g, zalf 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Visleverolie 200 mg Zinkoxide 270 mg ad 1 g. Hulpstoffen met bekend effect: butylhydroxyanisol

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Paracetamol Mylan 1 g, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per tablet 1000 mg paracetamol Voor een volledige lijst

Nadere informatie

A.Vogel Prostaforce capsules, zacht Bosstraat 54 bus 7 B-3560 Lummen Versie: Nationale indiening BE_ Pagina 1 van 5

A.Vogel Prostaforce capsules, zacht Bosstraat 54 bus 7 B-3560 Lummen Versie: Nationale indiening BE_ Pagina 1 van 5 Versie: Nationale indiening BE_130808 Pagina 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een capsule bevat 320 mg extract (als zacht extract) van de vruchten van

Nadere informatie

Flexbumin 200 g/l Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine

Flexbumin 200 g/l Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine Bijsluiter 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Flexbumin 200 g/l, oplossing voor infusie Humane albumine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Pagina 1 van 5

Samenvatting van de Productkenmerken SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Pagina 1 van 5 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Pagina 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Embrocatio Conforma, 40 mg/g 70 mg/g, emulsie voor cutaan gebruik Synoniem: Sportembrocatie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. VITALIPID Novum Adult / Infant Concentraat voor oplossing voor infusie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. VITALIPID Novum Adult / Infant Concentraat voor oplossing voor infusie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VITALIPID Novum Adult / Infant Concentraat voor oplossing voor infusie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Natrium Chloride 0,9 %, oplossing voor infusie Natriumchloride

Natrium Chloride 0,9 %, oplossing voor infusie Natriumchloride Bijsluiter voor de patiënt Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Natrium

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 29102012 Pagina 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Hibiscrub, oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Hibiscrub bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Hurricaïne Oplossing 230 mg/ml, oplossing voor gingivaal gebruik Hurricaïne Gel 200 mg/g, gel voor gingivaal gebruik Hurricaïne Spray 200

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken

Samenvatting van de Productkenmerken SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Pagina 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Confosept Zuurstofwater, 3%, oplossing voor cutaan gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Actief bestanddeel:

Nadere informatie

27 Mai (5) VSM Belgium bvba Rodizen, SPC-NL SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

27 Mai (5) VSM Belgium bvba Rodizen, SPC-NL SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1(5) SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Rodizen filmomhulde tabletten 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Rodizen,, filmomhulde tabletten Actief bestanddeel: Rhodiola rosea wortelextract 2. KWALITATIEVE EN

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN November 2015 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL LACTEOL 170 mg, capsule 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING - Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd... 5x10

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN ml oplossing bevat: Natriumchloride Anhydrische glucose (als glucose monohydraat, 55,0 g) ph = 4,5 ± 1,0.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN ml oplossing bevat: Natriumchloride Anhydrische glucose (als glucose monohydraat, 55,0 g) ph = 4,5 ± 1,0. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GLUCOSE 5 % + NaCl 0,9 % B. BRAUN, oplossing voor infusie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml oplossing bevat: Natriumchloride Anhydrische glucose (als

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ROBINUL-NEOSTIGMINE 0,5 mg/ml 2,5 mg/ml oplossing voor injectie. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Glycopyrronium bromide

Nadere informatie

16024 GHRH SPC SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

16024 GHRH SPC SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GHRH Ferring 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ampul poeder voor injectievloeistof bevat 66,7 µg somatorelineacetaat,

Nadere informatie

Lactulose Teva bevat 670 mg/ml vloeibare lactulose en geen hulpstoffen. Drank Heldere, kleurloze tot licht bruinachtig-gele visceuze oplossing.

Lactulose Teva bevat 670 mg/ml vloeibare lactulose en geen hulpstoffen. Drank Heldere, kleurloze tot licht bruinachtig-gele visceuze oplossing. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lactulose Teva 670mg/ml drank 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Lactulose Teva bevat 670 mg/ml vloeibare lactulose en geen hulpstoffen. 3. FARMACEUTISCHE VORM

Nadere informatie

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 mei : Productinformatie Bladzijde : 1

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 mei : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Magnesiumhydroxide Teva 724 mg bevat 724 mg magnesiumhydroxide,

Nadere informatie