De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten."

Transcriptie

1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL INTRALIPID 20 % emulsie voor infusie INTRALIPID 30 % emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per liter bevat INTRALIPID 20 % Gezuiverde soja olie 200 g INTRALIPID 30 % Gezuiverde soja olie 300 g Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek FARMACEUTISCHE VORM Emulsie voor infusie 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1. Therapeutische indicaties Kalorie-aanvoer via parenterale weg wanneer de orale of enterale voeding onmogelijk of onvoldoende is. Aanbrengen van essentiële vetzuren : het toedienen van INTRALIPID kan geïndiceerd zijn in de preventie en behandeling van essentiële vetzurendeficiëntie. INTRALIPID 30 % is wegens zijn sterker geconcentreerde vorm bijzonder geschikt voor patiënten bij wie een beperkte vochttoediening aangewezen is Dosering en wijze van toediening De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten. De initiële dosis mag niet meer dan 1 g soja-olie per kg lichaamsgewicht per dag bedragen, deze kan nadien verhoogd worden tot 2 en indien nodig tot 3 g/kg en per dag. Bij de volwassenen wordt het aanbevolen de toediening te starten met een snelheid van 10 druppels per minuut gedurende de eerste 10 minuten, nadien 20 druppels per minuut gedurende de volgende 20 minuten en tenslotte het ritme verhogen tot 40 druppels per minuut voor INTRALIPID 20 %. Voor INTRALIPID 30 % wordt het aanbevolen de toediening te starten met een snelheid van 7 druppels per minuut gedurende de eerste 10 minuten, nadien 15 druppels per minuut gedurende de volgende 20 minuten en tenslotte het ritme verhogen tot 25 druppels per minuut. De duur van de toediening zal tenminste 5 tot 7 uur bedragen voor INTRALIPID 20 % 500 ml en 5 uur voor INTRALIPID 30 % 333 ml. Bij het kind is de aanbevolen dosis 2 tot 4 g soja-olie per kg en per 24 u, hetgeen overeenkomt met een hoeveelheid van 10 tot 20 ml INTRALIPID 20 % per kg lichaamsgewicht verdeeld over 18 à 24 u. De volumes van Intralipid 30 % die bij kinderen zouden toegediend worden, zijn zo klein dat dit om praktische redenen niet aanbevolen wordt Contra-indicaties

2 Primaire hyperlipidemie; secundaire hyperlipidemie, namelijk deze die samengaat met een acute pancreatitis; ernstige hepato-cellulaire insufficiëntie; hemorragische diathese. Trombo-embolische aandoening; recent cerebrovasculair accident, in het bijzonder als dit het gevolg is van één van beide of beide voorgaande aandoeningen. Niet gecontroleerde sepsis. Cardiocirculaire shock; myocardinfarct; niet gecompenseerde diabetes mellitus met of zonder ketose; lactaatacidose. Ei-allergie. Hemofagocytotisch syndroom. Overgevoeligheid aan ei-, soja- of pindanootproteïnen of aan één van de actieve bestanddelen of hulpstoffen Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Regelmatige bloedcontroles dienen te worden uitgevoerd in het begin van de toediening. Deze dienen de volgende dagelijkse bepalingen te bevatten : glycemie en het glycemisch profiel, het ionogram (natrium, kalium), totaal cholesterol, triglyceriden, hematologisch onderzoek en indien nodig een bepaling van de lipoproteïnen en de coagulatietesten. Het is noodzakelijk de vochtbalans te controleren. Teneinde de opstapeling van de lipiden te vermijden, is het noodzakelijk regelmatig de helderheid van het serum na te kijken. Hierbij neemt men 4 tot 6 uur na de stopzetting van de INTRALIPID toediening een met citraat behandeld bloedstaal welke men centrifugeert bij tot omwentelingen/minuut. Indien het plasma sterk opaalkleurig of melkachtig is zal de volgende perfusie uitgesteld worden. Een tweede test, 24 uur later uitgevoerd in dezelfde omstandigheden, zal aantonen of de behandeling kan worden hernomen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten bij wie het lipidenmetabolisme verstoord is, zoals deze met nierinsufficiëntie, niet-gecompenseerde diabetes mellitus, pancreatitis, verminderde leverfunctie, hypothyroïdisme (indien hypertriglyceridemie) en sepsis. Indien INTRALIPID bij deze patiënten wordt toegediend, moet de serum-triglycerideconcentratie strikt opgevolgd worden. Dit geneesmiddel bevat soja-olie en eifosfolipiden, welke in zeldzame gevallen allergische reacties kunnen veroorzaken. Kruis-allergische reacties tussen sojabonen en pinda s werden waargenomen. Voorzichtigheid is geboden bij pasgeborenen en prematuren met hyperbilirubinemie en in gevallen van vermoede pulmonaire hypertensie. Bij neonaten en in het bijzonder bij prematuren die gedurende lange tijd parenterale voeding toegediend krijgen, moeten de bloedplaatjestelling, de levertest en de serum-triglycerideconcentratie opgevolgd worden. INTRALIPID kan interfereren met bepaalde laboratoriummetingen (o.a. bilirubine, lactaat dehydrogenase, zuurstofverzadiging, hemoglobine, etc) indien het bloedstaal wordt afgenomen vooraleer de lipiden op adequate wijze geëlimineerd werden uit de bloedbaan. Bij de meeste patiënten zijn de vetten geëlimineerd na een vetvrije periode van 5 tot 6 uur Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie INTRALIPID dient niet samen met alcohol ingenomen te worden. Heparine, in klinische dosissen, veroorzaakt een voorbijgaande verhoging van de lipolyse in het plasma. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het lipoproteïnelipase gehalte, wat aanleiding geeft tot een tijdelijke daling in de triglyceriden clearance. Soja-olie bevat vitamine K1, wat belangrijk kan zijn voor patiënten behandeld met orale anticoagulantia.

3 Sommige geneesmiddelen, zoals insuline, kunnen interfereren met het lipase systeem van het lichaam. Deze interactie lijkt echter van weinig klinische betekenis Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Momenteel bestaan er in de klinische praktijk niet voldoende gegevens om een eventueel misvormend of foetotoxisch effect van INTRALIPID die tijdens de zwangerschap werd toegediend te evalueren. Bijgevolg zal het enkel indien noodzakelijk tijdens de zwangerschap worden toegediend. Bij gebrek aan gegevens tijdens de lactatie zal het eveneens enkel indien noodzakelijk, worden toegediend Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Niet van toepassing Bijwerkingen Orgaansysteem volgens WHO Lichaam als geheel - algemene aandoeningen Cardiovasculaire aandoeningen Aandoeningen van het maagdarmstelsel Aandoeningen van lever en galwegen Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Bloedplaatjes, bloedings- en stollingsstoornissen Stoornissen bij de rode bloedcellen Voortplantingsstelselaandoeningen, mannen Huid- en onderhuidaandoeningen Frequentie Soms (>1/1000, <1/100) (<1/10 000) Soms Symptoom Hoofdpijn Stijging lichaamstemperatuur Rillingen en vermoeidheid Anafylactische reactie Circulatoire effecten (o.a. hyper-/hypotensie) Abnormale pijn Misselijkheid Braken Transiënte stijging van leverfunctietesten Abdominale pijn Thrombocytopenie (indien langdurig gebruik bij kinderen) Hemolyse Reticulocytose Priapisme Rash Urticaria Fat overload syndroom Een gestoord vermogen om Intralipid te elimineren, kan leiden tot een fat overload syndrome (syndroom van vetoverbelasting) als gevolg van verlengde toediening, overdosering, maar eveneens bij de aanbevolen infusiesnelheid. De ernst en de snelheid van optreden zijn

4 afhankelijk van de genetische condities en van de onderliggende pathologieën zoals nierinsufficiëntie of infectie. Het fat overload syndrome wordt gekenmerkt door hyperlipemie, koorts, vetinfiltratie, hepatomegalie met of zonder icterus, splenomegalie, anemie, leukopenie, granulopenie, tendens tot hemorragie of manifeste hemorragie, verandering van de bloedcoagulatieparameters (bloedingstijd, coagulatietijd, PTT, bloedplaatjes...), en coma. Bij langdurige behandeling van kinderen is thrombocytopenie gemeld. In bepaalde gevallen heeft men eveneens een verstoring van functionele levertesten genoteerd. Alle symptomen zijn gewoonlijk reversibel als de infusie wordt stopgezet Overdosering Teneinde een overdosage te vermijden dienen de bepalingen onder de rubriek 4.2. Dosering en wijze van toediening strikt te worden gerespecteerd en in het bijzonder de perfusie-snelheid. Om overdosage te vermijden dient men regelmatig de helderheid van het serum na te gaan vooraleer INTRALIPID toe te dienen. Een overdosering kan zich uiten in het Fat Overload Syndroom. Zie rubriek 4.8. Bijwerkingen. De bepalingen van de paragraaf 4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik dienen eveneens in acht genomen. Een ernstige overdosis van een vetemulsie die triglyceriden bevat, kan acidose veroorzaken, voornamelijk wanneer koolhydraten niet gelijktijdig worden toegediend 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1. Farmacodynamische eigenschappen Farmacotherapeutische groep: oplossing voor parenterale voeding ATC-code: B05 BA02 INTRALIPID is een emulsie van gezuiverde soja-olie, welke voorziet in een belangrijke calorieaanvoer zonder hypertonisch risico. De soja-olie bevat een verhoogd percentage (+/-60 %) onverzadigde vetzuren in de vorm van triglyceriden. INTRALIPID 20 % bevat Kcal/l (8.400 KJ) : de osmolaliteit bedraagt 350 mosm/kg water. INTRALIPID 30 % bevat Kcal/l ( KJ) : de osmolaliteit bedraagt 310 mosm/kg water. INTRALIPID is een belangrijke bron van essentiële vetzuren. De toediening ervan levert, bij een beperkt vloeistofvolume verenigbaar met een totale parenterale voeding, de noodzakelijke calorieën voor een gunstige stikstofbesparing; 35 à 40 Kcal/kg lichaamsgewicht en per dag zijn in het algemeen nodig voor een evenwichtige stikstof-balans. Deze calorieënaanbreng kan voor de helft gebeuren door toediening van lipiden. INTRALIPID is voornamelijk samengesteld uit gezuiverde soja-olie, geëmulsifiëerd door eilecithine. Deze emulsie wordt intraveneus toegediend en geeft op lange termijn geen aanleiding tot overbelasting Farmacokinetische eigenschappen De INTRALIPID klaring uit de bloedbaan is vergelijkbaar met deze van de endogene chylomicronen. De triglyceriden worden gehydrolyseerd door het lipoproteïne-lipase en door het apoproteïne C2, vrijgesteld uit de HDL fractie van de bloedlipiden. De aldus gevormde vetzuren kunnen

5 binnendringen in het intra-cellulaire gedeelte en er geoxydeerd worden of opgeslagen onder vorm van triglyceriden Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Geen gegevens bezorgd. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1. Lijst van hulpstoffen Gezuiverde eilecithine, glycerol (anhydrisch), natriumhydroxide (ph aanpassing) en water voor injectie Gevallen van onverenigbaarheid Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die welke vermeld zijn in rubriek Houdbaarheid Glazen flessen : Polypropyleen zakken: 24 maanden 24 maanden 6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren beneden 25 C. Niet in de vriezer bewaren Aard en inhoud van de verpakking Glazen flessen: INTRALIPID 20 % : 10 x 100, 10 x 250 en 12 x 500 ml INTRALIPID 30 % : 10 x 250 ml en 10 x 333 ml Polypropyleen zakken: De verpakking bestaat uit een binnenzak en een omzak. Een zuurstofabsorbeerder en intactheidsstrip is aangebracht tussen de binnenzak en de omzak. De binnenzak is de primaire verpakking van Intralipid. De omzak biedt bescherming tijdens bewaring als barrière tussen water en zuurstof in de verpakking van Intralipid. De zuurstofabsorbeerder zal zuurstof tussen de binnen- en omzak absorberen en binden. De intactheidsstrip zal reageren met vrije zuurstof en verandert van helder naar zwart in geval van een beschadigde omzak. - De binnenzak is gemaakt uit een polymere film van meerdere lagen, verschillend voor Excel en Biofine. - De film van de Excel binnenzak bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer, thermoplastisch elastomeer (SEBS) en co-polyester. Het poortsysteem bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer en thermoplastisch elastomeer (SEBS). De infusiepoort is uitgerust met een polyolefine beschermkapje. De additiepoort is uitgerust met een synthetische poly-isopreen (latexvrije) afsluitdop. - De film van de Biofine binnenzak bestaat uit poly(propyleen/ethyleen) copolymeer en thermoplastische elastomeren (SEBS en SIS). De infusie- en additiepoorten zijn vervaardigd uit polypropyleen en thermoplastisch elastomeer (SEBS) en uitgerust met een synthetische poly-isopreen afsluitdop. - De omzak, als zuurstofbarrière, bestaat uit polyolefine en polyethyleen terephtalaat of polyolefine, polyethyleen terephtalaat en polyethylvinyl alcohol (EVOH).

6 - De zuurstofabsorbeerder bestaat uit ijzerpoeder in een polymere zak. - De intactheidsstrip (Oxalert TM ) bestaat uit een oplossing, gevoelig voor zuurstof, in een polymere zak Alle verpakkingsmaterialen zijn latex- en PVC-vrij. Verpakkingsgrootten: INTRALIPID 20 % (Excel en Biofine): 10 x 100 ml, 10 x 250 ml en 12 x 500 ml INTRALIPID 30 %: 10 x 250 ml (Excel en Biofine) en 10 x 333 ml (enkel Excel) Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Voor de polypropyleen zakken: De intactheidsstrip (Oxalert TM ) moet gecontroleerd worden voor het verwijderen van de omzak. Als de strip zwart is, is er zuurstof door de omzak heen gedrongen en moet het product weggegooid worden. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Fresenius Kabi N.V./S.A. Molenberglei Schelle 8. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN INTRALIPID 20 % 100 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 250 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 500 ml glas: BE INTRALIPID 30 % 250 ml glas: BE INTRALIPID 30 % 333 ml glas: BE INTRALIPID 20 % 250 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 100 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 500 ml Excel: BE INTRALIPID 30 % 250 ml Excel: BE INTRALIPID 30 % 333 ml Excel: BE INTRALIPID 20 % 250 ml Biofine: BE INTRALIPID 20 % 100 ml Biofine: BE INTRALIPID 20 % 500 ml Biofine: BE INTRALIPID 30 % 250 ml Biofine: BE DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste vergunning: 8 april 1993 Datum van hernieuwing: 8 april DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST/GOEDKEURING VAN DE TEKST 06/2012

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

Blauwe, afgeronde diamantvormige tabletten, gemerkt met aan de ene zijde PFIZER en aan de andere VGR 25.

Blauwe, afgeronde diamantvormige tabletten, gemerkt met aan de ene zijde PFIZER en aan de andere VGR 25. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VIAGRA 25 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk tablet bevat sildenafilcitraat overeenkomend met 25 mg sildenafil. Hulpstof met bekend

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol 8-10 tablets BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Forte 1g, bruistabletten DAFALGAN Forte 1g, filmomhulde tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

Bijlage I. Toedieningsweg. Filmomhulde tablet. Oraal gebruik. Oraal gebruik. Suspensie voor oraal gebruik. Rectaal gebruik.

Bijlage I. Toedieningsweg. Filmomhulde tablet. Oraal gebruik. Oraal gebruik. Suspensie voor oraal gebruik. Rectaal gebruik. BIJLAGE I LIJST VAN NAMEN VAN HET GENEESMIDDEL, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTEN VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEGEN, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSGROOTTEN

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ABILIFY 15 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 15 mg aripiprazol. Hulpstof met bekend effect: 57 mg lactose per tablet. Voor de volledige

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie. Calciumchloride dihydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie. Calciumchloride dihydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER CALCICLO STEROP 11 meq 10ml Oplossing voor injectie Calciumchloride dihydraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het toediening van

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar suspensie voor injectie Pneumokokkensaccharidenconjugaatvaccin, geadsorbeerd 2. KWALITATIEVE EN KWANTITIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Zie de rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over bescherming tegen specifieke pneumokokkenserotypen.

Zie de rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over bescherming tegen specifieke pneumokokkenserotypen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 dosis (0,5 ml) bevat:

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Werkzaam bestanddeel: Lanreotide Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg. Acitretine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1401 Pag. 1 van 9 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Neotigason 10, capsules 10 mg Neotigason 25, capsules 25 mg Acitretine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Somatuline PR 30 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte Werkzame stof: Lanreotide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylsalicylzuur Cardio Aurobindo 80 mg, dispergeerbare tabletten. acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylsalicylzuur Cardio Aurobindo 80 mg, dispergeerbare tabletten. acetylsalicylzuur 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1502 Pag. 1 van 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylsalicylzuur Cardio Aurobindo 80 mg, dispergeerbare tabletten acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening

TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddelen : Natrii sulfadiazinum eq. sulfadiazinum 250 mg - Trimethoprim

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, tabletten 50 mg hydrochloorthiazide

Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, tabletten 50 mg hydrochloorthiazide 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Hydrochloorthiazide 25 PCH, 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, 50 mg hydrochloorthiazide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Daivonex crème 50 microgram/g, crème

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Daivonex crème 50 microgram/g, crème Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride 1Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

RVG 26865. Version 2015_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur

RVG 26865. Version 2015_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur Version 2015_06 Page 1 of 6 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT L-Thyroxine Christiaens 25 microgram (mcg), tabletten L-Thyroxine Christiaens 50 microgram (mcg), tabletten L-Thyroxine Christiaens 75 microgram (mcg), tabletten

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie