OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan"

Transcriptie

1 (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen, op- en overslag van en handel in oliën en brandstoffen (revisievergunning) (Locatie: Oosterwierum 25, Farmsum) Groningen, 17 december 2013 Nr /51, MV Zaaknr Procedure nr. GR-VERG

2

3 Inhoudsopgave 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning Besluit Ondertekening en verzending OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL Gegevens aanvrager Procedure (uitgebreid) Projectbeschrijving Huidige vergunningsituatie Bevoegd gezag Volledigheid van de aanvraag Adviezen SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING IPPC-installaties Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Milieu-effectrapport Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING Inleiding Toetsingskader Conclusie Beste Beschikbare Technieken Actualisatie BBT Conclusie Nationale milieubeleidsplannen Provinciale toetsingskaders Groene wetten Natuurbeschermingswet Flora- en faunawet Milieuzorg Acceptatie en be-/verwerking ingangstromen Beoordeling ingangsstromen AV-beleid en AO/IC Registratie Toetsingskader doelmatig beheer van afvalstoffen Op- en overslag afvalstoffen Mengen van afvalstoffen Be- en verwerkingshandelingen Uitgangsstromen Conclusie Afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen Preventie Afvalscheiding Beheer afvalstoffen Afvalwater Te lozen afvalwaterstromen Huidige vergunningsituatie Zuiveringstechnische voorzieningen Waterwet Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam Bescherming chemische en ecologische kwaliteit watersystemen (waterkwaliteit) Overwegingen beperking overstromingen, wateroverlast en waterschaarste Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen Conclusie Lucht Beoordeling emissies lucht pagina 3 van 175

4 Procesgerelateerde emissie lucht Diffuse emissie lucht Emissie stookinstallaties Meten en registreren emissies Luchtkwaliteit Emissiehandel CO 2 en NO x Emissie van geur Beleidskader Toetsingskader Beoordeling (algemeen) Beoordeling geuronderzoek Beoordeling geurbronnen Beoordeling geurbelasting Analyse op klachten Storingen en incidenten Samenvatting en conclusie Geluid Inleiding Toetsingskader geluidsbelasting Toetsingskader maximale geluidniveaus Toetsingskader indirecte hinder Beoordeling geluidsbelasting Maximale geluidsniveaus Indirecte hinder Conclusie Toelichting voorschriften Trillingen Bodem Bodembescherming Bodemonderzoek Veiligheid Besluit Risico Zware Ongevallen Beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Richtlijnen PGS 29 en PGS 30 en uitgevoerde GAP-analyses Bedrijfsnoodplan Brandveiligheid Gasexplosiegevaar Beveiliging (proces)installaties Op- en overslag vloeistoffen in tanks Opslag vloeistoffen in verticale tanks Tankputten Pompen en transportleidingen Bulkoverslag gevaarlijke en bodembedreigende vloeistoffen Op- en overslag brandbare stoffen in horizontale tanks Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage Opslag vloeibare stikstof BBT-conclusie met betrekking tot (externe) veiligheid Energie Waterverbruik Verkeer en vervoer Utilities Elektrische installaties Stookinstallaties Noodstroomvoorziening Transformatoren Toestellen onder druk Gasdrukmeet- en regelstations Koelinstallaties Overige aspecten Strijd met algemene regels en andere wetten pagina 4 van 175

5 PRTR-(milieujaar)verslag Proefnemingen Maatregelen in bijzondere omstandigheden Integrale afweging Procedure goedkeuringsbesluiten VOORSCHRIFTEN BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST BIJLAGE 2: AFVALSCHEIDINGSTABEL BIJLAGE 3: BEOORDELINGS- EN REFERENTIEPUNTEN GELUID BIJLAGE 4: LOZINGS-, CONTROLE- EN BEMONSTERINGSPUNTEN AFVALWATER BIJLAGE 5: GEURCONTOUREN EN GEURGEVOELIGE WOONGEBIEDEN BIJLAGE 6: AFVAL BE-/VERWERKINGROUTES pagina 5 van 175

6 GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN ONTWERP Groningen, 17 december 2013 Nr /51, MV Verzonden: 18 december 2013 Beschikken hierbij op de aanvraag van GOC Real Estate B.V. om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub b 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het in werking hebben van een inrichting en het veranderen en het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering (revisievergunning), betreffende een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen. 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1 Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning Wij hebben op 1 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen met betrekking tot de inrichting van GOC Real Estate B.V. (hierna GOC). De aanvraag is namens GOC Real Estate B.V. ingediend, waarmee GOC thans als werkmaatschappij vergunninghoudster is. De vergunde activiteiten worden uitgevoerd door de werkmaatschappij Refining and Trading Holland N.V. (North Refinery). Het betreft een aanvraag voor het veranderen en in werking hebben (revisievergunning) van haar bestaande inrichting te Farmsum als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen, het hieruit produceren van secundaire grondstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen. De inrichting is gelegen aan Oosterwierum 25 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O, nummers 451, 6110, 441G en 590G. 1.2 Besluit Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo: - de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (artikel 2.1, eerste lid onder e, sub 2 en 3 juncto artikel 2.6, eerste lid, Wabo); - de omgevingsvergunning op basis van artikel 2.14, derde lid, Wabo te weigeren voor de volgende activiteiten: - acceptatie en be-/verwerking van destillatieresidu; - acceptatie en be-/verwerking van afvalstoffen vallende onder de Euralcodes *, *, *, *, *, *, *, *, * en *; - het binnen de Thermo-mechanical Cuttings Cleaner be-/verwerken van oliehoudende slibben anders dan oliehoudende boorspoeling en boorgruis; - het opbulken van geproduceerde gasoliecomponenten met niet als zodanig afzetbare basisolie en boorolie. - in afwijking van artikel 10.54a lid 1 van de Wet milieubeheer (hierna Wm) toe te staan dat, in afwijking van het gestelde in artikel 3 van "de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen", (Rsgh) de volgende, in de bijlage van deze regeling genoemde en binnen onderhavige inrichting voor be-/verwerking te accepteren afvalstoffen, niet van elkaar hoeven te worden gescheiden: - afgewerkte olie categorie I (Rsgh-categorie 7); - afgewerkte olie categorie II (Rsgh-categorie 7a); - halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III (Rsgh-categorie 9); - olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben (Rsgh-categorie 9 of 19); - vloeibare brandstof- en olierestanten (Rsgh-categorie 13); - oliehoudende boorspoeling en boorgruis (Rsgh-categorie 14);

7 - oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie (Rsgh-categorie 15 dan wel 36); - halogeenarme oplosmiddelen (Rsgh-categorie 11). - op basis van artikel 10.54a lid 2 van de Wm toe te staan dat, in afwijking van het gestelde in artikel 3 van de Rsgh, de volgende in de bijlage van deze regeling genoemde afvalstoffen, ten behoeve van verdere verwerking mogen worden gemengd: - afgewerkte olie categorie I (Rsgh-categorie 7) en afgewerkte olie categorie II (Rsgh-categorie 7a); - halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III (Rsgh-categorie 9), olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben (Rsgh-categorie 9 en 19), de oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie (Rsghcategorie 15 danwel 36) en halogeenarme oplosmiddelen (Rsgh-categorie 11); - vloeibare brandstof- en olierestanten (Rsgh-categorie 13) en halogeenarme oplosmiddelen (Rsghcategorie 11). - dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: - het aanvraagformulier; - de niet-technische samenvatting (hoofdstuk 0), algemene gegevens aanvraag (hoofdstuk 2) en algemene gegevens inrichting (hoofdstuk 3) van de toelichting op de aanvraag (bijlage 1 aanvraag); - de resultaten (hoofdstuk 4) en conclusies (hoofdstuk 5) van de bodemrisico-analyse (bijlage 3 aanvraag); - de representatieve en incidentele bedrijfssituatie (paragraaf 2.2), resultaten en beoordeling (hoofdstuk 4), maatregelen en BBT (hoofdstuk 5) en samenvatting en conclusies (hoofdstuk 6) van het akoestische onderzoek (bijlage 4 aanvraag); - de resultaten en beschouwing (hoofdstuk 5) van het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage 5 aanvraag); - de omschrijving van de geurbronnen en omvang van de geuremissie (hoofdstuk 3) en de resultaten (paragraaf 4.2) en beoordeling (paragraaf 4.3) van het geuronderzoek (bijlage 6 aanvraag); - de in bijlage 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f en 5g van het veiligheidsrapport opgenomen tekeningen; - de resultaten (hoofdstuk 6) en conclusie (hoofdstuk 7) van de kwantitatieve risico-analyse (bijlage 9 van het veiligheidsrapport); - de volgende aanvullingen op de aanvraag: - Notitie Kwaliteitscriteria inkomende producten (ontvangen 2 juli 2013); - Quick Scan minimumstandaarden, rapportnr. N RTA-V01, d.d. 11 juli 2013; - Memo Onderbouwing mengen olie/waterstromen (ontvangen op 31 juli 2013); - Kennisgeving BRZO, rapportnr. R PWL-hgm-V03, d.d. 16 juli 2013; - Brief GOC d.d. 8 oktober 2013 met betrekking tot de verwijdering van drijvende daken; - Overzicht opvangcapaciteit bunds Nrth Refinery (ontvangen op 4 december 2013); - Tankoverzicht North Refinery (ontvangen op 4 december 2013); - Rapport Afvalwatermonitoring en onderzoek AWZ, rapportnr. R JBZ-mdg-V02- NL, d.d. 5 december dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn; - dat de vergunning, op grond van de Wet Bibob, wordt verleend voor een periode van 3 jaar; - dat deze vergunning, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen vervangt. 1.3 Ondertekening en verzending Gedeputeerde Staten van Groningen, Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft., voorzitter., secretaris. Verzonden: Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: - GOC Real Estate B.V., Postbus AE Delfzijl; - het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; pagina 7 van 175

8 - de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag; - het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam; - de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden; - Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; - de commandant van de Regionale brandweer Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen; - de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht; - het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus , 9930 PA Delfzijl. 2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 2.1 Gegevens aanvrager Onderhavige revisievergunning is aangevraagd namens GOC Real Estate B.V., waarmee GOC thans als werkmaatschappij vergunninghoudster is. De vergunde activiteiten worden uitgevoerd door de werkmaatschappij Refining and Trading Holland N.V. (North Refinery). GOC betreft een be- en verwerkingsbedrijf voor vloeibare oliehoudende (afval)stoffen (tot maximaal ton per jaar). Daarnaast vindt opslag en verhandeling van gasolie- en benzinecomponenten plaats (doorzet maximaal ton per jaar). Aan- en afvoer van materialen vindt plaats per tankauto of per schip. GOC kent een continue bedrijfsvoering met een 5-ploegendienst. 2.2 Procedure (uitgebreid) Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieu-effectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. Op 30 april 2013 is een (gewijzigde/aangevulde) aanvraag voor een omgevingsvergunning namens GOC bij ons ingediend. Wij hebben de ontvangst hiervan bij brief van 13 mei 2013 (kenmerk ) bevestigd. Het ontwerp van de beschikking wordt ter inzage gelegd in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden (editie Noord) en de Eemsbode van 18 december 2013 en op de provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van 18 december 2013 toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden. Verder worden de onderstaande adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit: - de gemeente Delfzijl; - de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport; - de Regionale brandweer Groningen; - de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid; - Rijkswaterstaat; - het waterschap Hunze en Aa's. 2.3 Projectbeschrijving Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het in werking hebben van een bestaande inrichting, bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen, gelegen aan de Oosterwierum 25 te Farmsum. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd in verband met: - organisatorische en installatietechnische wijzigingen binnen de inrichting; - wijzigingen ten aanzien van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen: - wijzigingen in de wet- en regelgeving; - toepassing van gaswassers ten behoeve van de dampverwerking voor opslagtanks totdat de nieuwe dampverwerkingsinstallatie (DVI) in werking is; - gewijzigde inzichten ten aanzien van de geuremissie van de inrichting. Binnen de inrichting wordt op jaarbasis maximaal ton vloeibare oliehoudende (afval)stoffen geaccepteerd ten hoeve van be-/verwerking. De oliehoudende stromen worden door onder meer filtratie, ontwatering (fasescheiding) en vacuümdestillatie be-/verwerkt. Daarnaast kent de inrichting een maximale jaardoorzet van ton oliehoudende stromen ten behoeve van handelsactiviteiten, welke niet binnen de inrichting worden be-/verwerkt. De inrichting waar de omgevingsvergunning voor wordt aangevraagd bestaat uit: - twee vacuümdestillatie-eenheden (VD-1 en VD-2) voor bewerking van afgewerkte oliën en afvalolie; pagina 8 van 175

9 - een boorgruisrecycling plant (BRP) voor de bewerking van ongereinigd boorgruis en boorspoeling (Oil Based Mud, hierna OBM) met een Thermo-mechanical Cuttings Cleaner (TCC) voor bewerking van oliehoudende slibben met opslagfaciliteiten voor boorspoeling; - opslagtanks voor opslag van totaal circa m³ oliehoudende stromen (producten, afvalstoffen) en afvalwater; - laad- en losplaatsen voor vrachtwagens en schepen voor oliehoudende stromen (afvalstoffen en producten); - een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZ) bestaande uit fysisch/chemische voorbehandelingen en een mebraanfiltratie-unit; - opslagfaciliteiten voor opslag van chemicaliën in emballage. Aanwezige ondersteunende voorzieningen betreffen een kantoor, een controlekamer, een laboratorium, boilergebouwen, filterunits voor het filtreren van oliehoudende stromen, dampbe- en verwerkingsinstallaties (DVI en gaswassers), een opslag van stikstof, een brandblusgebouw, een opslagplaats voor onderdelen, een onderhoudswerkplaats, een gasreduceerstation en een gronddepot voor de tijdelijke opslag van (maximaal 10 m 3 ) eigen verontreinigde grond. Het be-/verwerken van afvalstoffen vindt volcontinue plaats. Aan- en afvoer van ingangs- en uitgangsstromen per schip vindt 7 dagen per week plaats. Tankauto's hebben tussen en uur, 7 dagen per week, toegang tot de inrichting. Laad- en losactiviteiten met tankauto's vinden tussen en uur, van maandag tot en met vrijdag plaats. Voornoemde maximale doorzet van oliehoudende afvalstoffen en handelsproducten alsook de maximaal toegestane opslagcapaciteiten voor ingangs- en uitgangsstromen alsook de registratie hiervan zijn in voorschriften vastgelegd (voorschriften tot en met 1.1.5). 2.4 Huidige vergunningsituatie Bij besluit van 9 juni 2009 (kenmerk /24, MV) hebben wij aan het toenmalige North Refinery een revisievergunning in het kader van de Wm verleend. Sinds 2009 zijn er in verband met wijzigingen binnen de inrichting 2 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm ingediend. Voornoemde vergunning wordt op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo. Voornoemde vergunning is destijds verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 vijfde lid van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd. Bij besluit van 25 oktober 2011 (kenmerk ) hebben wij op verzoek van het bedrijf gewijzigde geluidsvoorschriften aan de vergunning verbonden. Bij besluit van 21 februari 2012 (kenmerk /8, MV) hebben wij voornoemde vergunning ambtshalve gewijzigd waarbij gewijzigde/nieuwe voorschriften met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen en de emissies naar lucht aan de vergunning zijn verbonden. Sinds het van kracht worden van de Wabo, d.d. 1 oktober 2010, zijn er voor de inrichting 16 omgevingsvergunningen in verband met milieuneutrale wijzigingen en/of sloop- en/of bouwactiviteiten verleend. Verder is voor de inrichting voor een, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteit een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend en door ons geaccepteerd. Bij besluit van 11 juni 2009 (kenmerk DNN 200/3116) heeft Rijkswaterstaat aan het toenmalige North Refinery een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het indirect via het riool en de (externe) zoutafvalwaterzuiveringsinstallatie van North Water (ZAWZI) op het Zeehavenkanaal lozen van afvalwater. Met het van kracht worden van de Waterwet (Ww) d.d. 22 december 2009 is de Wvo komen te vervallen en dient voornoemde indirecte lozing van afvalwater door ons via de omgevingsvergunning te worden gereguleerd. Bij besluit van 2 juni 2009 (nr ) heeft het waterschap Hunze en Aa s aan North Refinery een Wwvergunning (voorheen Wvo) verleend voor de directe lozing op oppervlaktewater van hemel-, drainage- en (incidenteel vrijkomend) bronneringswater. 2.5 Bevoegd gezag Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De inrichting valt onder de categorieën 5.1, 28.1.a, 28.1.b, 28.4.a.5, 28.4.a.6, 28.4.b.2, 28.4.c.1 en 28.4.c.2 van het Bor. Verder valt de inrichting in verband met de aanwezigheid van IPPC-installaties, onder de in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) aangegeven categorie 5.1. Tevens valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999). pagina 9 van 175

10 Wij achten ons daarmee procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 2.6 Volledigheid van de aanvraag Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) Op 31 januari 2013 hebben wij voor onderhavige inrichting een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Wij hebben deze aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Met onze brief van 21 maart 2013 (kenmerk ) hebben wij de ontvangst van de aanvraag bevestigd en hebben wij de aanvrager verzocht, binnen een termijn van 6 weken, aanvullende gegevens te verstrekken. Vervolgens is de op 31 januari 2013 ingediende aanvraag door GOC ingetrokken en is er op 30 april 2013 een nieuwe aanvraag ingediend, waarin ook de door ons verlangde aanvullingen op de oorspronkelijke aanvraag zijn betrokken. Op 13 mei 2013 (brief kenmerk ) hebben wij de ontvangst van deze aanvraag bevestigd. Wij zijn van oordeel dat de op 1 mei 2013 door ons ontvangen aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving, hetgeen wij bij brief van 30 mei 2013 (kenmerk ) aan de aanvrager hebben bevestigd. De als volledig beoordeelde aanvraag is door ons in behandeling genomen. GOC heeft op eigen initiatief, nadat de aangevulde aanvraag door ons als volledig was beoordeeld, aanvullingen op de aanvraag bij ons ingediend met betrekking tot het mengen van olie-/watermengsels, kwaliteitscriteria van inkomende producten, het voldoen aan minimumstandaarden voor afvalverwerking en een herziene kennisgeving BRZO. De ontvangst van deze aanvullende gegevens hebben wij op 29 augustus 2013 aan GOC bevestigd en aan de adviseurs toegezonden. Op 10 oktober 2013 hebben wij, als aanvulling op de aanvraag, een brief van GOC aangaande de verwijdering van drijvende daken. Op 4 december 2013 hebben wij, aanvullend op de aanvraag, een overzicht van de berekende opvangcapaciteiten van de tankputten en een nieuw overzicht van de binnen de inrichting aanwezige tanks van GOC ontvangen. Op 5 december 2013 hebben wij, aanvullend op de aanvraag, de definitieve eindrapportage van de proefneming ten aanzien van de AWZ ontvangen van GOC. 2.7 Adviezen In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de in paragraaf 2.2 genoemde instanties/bestuursorganen als adviseur bij deze procedure betrokken. De Regionale brandweer Groningen en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn als adviseur/mede bevoegd gezag in het kader van de BRZO 1999, bij deze procedure betrokken. Op 6 november 2013 hebben wij van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) een advies ontvangen aangaande het niet aan de omgevingsvergunning verbinden van voorschriften met betrekking tot gasexplosiegevaar, aangezien dit wordt gereguleerd via arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving waarvoor de Inspectie SZW bevoegd gezag is. Op 13 november 2013 hebben wij van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILenT) een integraal advies ten aanzien van deze ontwerpbeschikking ontvangen. Op 22 november 2013 hebben wij van het waterschap Hunze en Aa s een advies ontvangen aangaande de regulering van lozing van spuiwater van recirculatie koeltorens. Op 3 december 2013 hebben wij van de Inspectie SZW een advies ontvangen aangaande de beoordeling van controlekamers bij procesinstallaties. De Regionale brandweer Groningen heeft ons op 10 december 2013 laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het uitbrengen van een advies. Met betrekking tot de indirecte lozing van afvalwater via de AWZ op de ZAWZI van North Water, hebben wij bij brief van 5 december 2013 (kenmerk RWS-2013/61624) een (definitief) advies ontvangen van Rijkswaterstaat. In haar advies geeft zij aan dat, gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam, de lozing onder het stellen van voorschriften aanvaardbaar te achten en op dit punt geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. pagina 10 van 175

11 Geadviseerd wordt om, met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet (Ww) genoemde doelstelling, de in het advies opgenomen voorschriften aan deze vergunning te verbinden (zie paragraaf 4.11). 3. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING 3.1 IPPC-installaties Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 201/75/EU. PbEU L334). De RIE geeft milieu-eisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I.. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich één of meer IPPC-installaties. Het gaat in onderhavig geval om IPPC-installaties vallende onder categorie 5.1 van bijlage I van de RIE: De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van (j) herraffinage van olie en ander hergebruiik van olie. 3.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. In bijlage I onderdeel B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim, hierna te noemen Activiteitenbesluit) van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Onderhavige inrichting dient te worden beoordeeld als een type C inrichting. Met betrekking tot aangevraagde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten beschouwen wij de ingediende aanvraag tevens als melding op grond van het Activiteitenbesluit. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende bepalingen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling: 1. Paragraaf Bodemsanering en proefbronnering; 2. Paragraaf Lozen van grondwater bij ontwatering; 3. Paragraaf Lozen van hemelwater dat niet afkomstig van bodembeschermende voorziening; 4. Paragraaf In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie; 5. Paragraaf In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit; 6. Paragraaf In werking hebben van een natte koeltoren; 7. Paragraaf Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen; 8. Paragraaf Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse tank; 9. Afdeling 2.4 Bodem; 10. Afdelingen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen. In verband met het Activiteitenbesluit bestaat er voor onderhavige inrichting geen vergunningplicht meer voor de lozing van huishoudelijk afvalwater. Voor voornoemde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten zijn de in artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit opgenomen zorgplichtbepalingen van toepassing. Voor de overige binnen de inrichtingen uit te voeren activiteiten zijn deze zorgplichtbepalingen in het, aan deze vergunning verbonden, voorschrift vastgelegd. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. In verband met het voldoen aan het bepaalde in artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit hebben wij uitsluitend aanvullende voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot het indienen van een plan van aanpak voor de nog uit te voeren bodembeschermende voorzieningen/maatregelen (voorschrift 9.1 en 9.3) en de uitvoering van een aanvullende beoordeling van bodembeschermende voorzieningen (voorschrift 9.2). Dit betreffen echter geen maatwerkvoorschriften op basis van artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit. 3.3 Milieu-effectrapport De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Er is geen sprake van een uitbreiding van de be-/verwerkingscapaciteit voor afvalstoffen. Dit pagina 11 van 175

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan FrieslandCampina Nederland Holding B.V. ten behoeve van het milieuneutraal wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van kaas (Locatie: Noorderringweg

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Qlyte Operations B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van secundaire grondstoffen (Locatie: Kranssteenweg 2, Farmsum)

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A.

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van het veranderen van een inrichting bedoeld voor de productie van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten (Locatie: M en O -weg 11, Ter Apelkanaal)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. JPB Logistics BV

OMGEVINGSVERGUNNING. JPB Logistics BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan JPB Logistics BV ten behoeve van de activiteit milieuneutraal wijzigen "Wijzigen van voorschrift 6.6.1" (locatie: Warvenweg 20-22 Farmsum) Groningen, 21 januari 2014 Zaaknummer:

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van A. Hak Products B.V. (voorheen: Remag Alloys B.V. en IMCO Recycling B.V.) ten behoeve van het recyclen van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen (Locatie:

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & G007 EN VECHTSTREEg Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV Emmeloord Kenmerk aanvraag: OLO 187563, dd. 6 juli 2015 Aanvrager: Westermeerwind

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Merksteijn Steel B.V. Locatie : Bedrijvenpark Twente 237 in Almelo Datum beschikking : 14 april 2014 Kenmerk : 2014/0091023

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh øis \ìüesterbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94oo.q.c Assen www.drenthe.nl T F (o592) 3 55 55 (o592) 1 57 77 provinci renthe VERZONDEN O B SEP,2OlT Assen, 8 september 2014 Ons kenmerk 201

Nadere informatie

FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT. Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden,

FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT. Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden, FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01066552 Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht Behandeld door : Uw kenmerk

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Avebe U.A.

(ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Avebe U.A. (ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Avebe U.A. ten behoeve van intrekking van de geluidruimte voor de Zwelstijfselfabriek en Nylgumfabriek (Locatie: Avebeweg-1, Foxhol) Groningen,

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015702/2724398 op de op 14 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Fujifilm Manufacturing Europe B.V., om vergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Nederlandse Gasunie N.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Nederlandse Gasunie N.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nederlandse Gasunie N.V. ten behoeve van de activiteiten: een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van diverse bouwwerken; "CS Grijpskerk Capaciteitsvergroting

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026448/2777358 op de op 4 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heros Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Twence Holding BV Aangevraagde activiteiten : Wijziging integrale verwerkingsmatrix en kleine tekstuele wijzigingen Locatie

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V.

BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER. verleend aan. FoxFire B.V. BESCHIKKING INTREKKING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan FoxFire B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het produceren van secundaire brandstoffen uit rejects,

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Onderwerp Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Onderwerp Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh uis \ü/este brink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl t (o592) 36 tt tt n (o592) 36 t7 77 provinci renthe VERZONDEN O2JIJLI ZO12 Assen, 29 juni2012 Ons kenmerk lf-h12012004593

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2020410/ 2753190 op de op 24 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van MSD / NV Organon, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals b.v.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals b.v. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals b.v. ten behoeve van de activitelt het bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal veranderen van de inrichting "Optimalisatie door bijplaatsen

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Twence Holding BV Aangevraagde activiteiten : Aanpassing van de integrale verwerkingsmatrix voor EURALcode 1905 met als

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrerp Wij hebben op 2 december 2014 een verzoek ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij

provinci renthe 1.1. Ondenrerp Wij hebben op 2 december 2014 een verzoek ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij Prooinciebuis \lesterbrink r, Assen Postødres Postbus rzz.,94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o92) 36 tt tj r (o92) 36 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN -3ÜEC,20l'r Assen, 3 december 201 4 Ons kenmerk 201 402074-0040336

Nadere informatie

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente Proøinciehøis \ùíesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 3 tt tt t (o592) 3 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN _108r.201t Assen, 28 november 2O14 Ons kenm erk 201

Nadere informatie

(8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant

(8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant (8mgevĩngSŕZ;nz5f í Midden- cn Woit-Urabant B Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2109970/3443517 Op de aanvraag om een omgevingsvergunning van Trobas Gelatine

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Leemans Milieuconsultants B.V. Aangevraagde activiteiten : Intrekking omgevingsvergunning beperkte milileutoets (OBM)

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026458/2827646 op de op 3 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autosloperij W. Broeren, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Datum: 18 december 2015

Datum: 18 december 2015 Besluit omgevingsvergunning 47629 Aanvraagnummer OLO-1854791 Andre van Wees IJweg 1255 1252NA, Nieuw-Vennep Locatie: Andre van Wees IJweg 1255, 1252 NA, Nieuw-Vennep Onderwerp: Veranderen van de inrichting,

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

. Omgevingsvergunning ex artikel 2.L,lid 1 onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, t.b.v. het uitvoeren van proeven.

. Omgevingsvergunning ex artikel 2.L,lid 1 onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, t.b.v. het uitvoeren van proeven. 5 tíárlfli?ií{ * clmgevingieidieneit FravoLANo & Goot ÍN vtclrttrtacx Besluit omgevingsvergunn ing Wate rscha p Zuiderzee I a nd Postbus 229 82OO AE LELYSTAD Locatie: Waterschap Zuiderzeeland, AWZI Tollebeek,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Forfarmers Nederland B.V. te Heijen. Zaaknummer: 2015-0967

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Forfarmers Nederland B.V. te Heijen. Zaaknummer: 2015-0967 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Forfarmers Nederland B.V. te Heijen Zaaknummer: 2015-0967 Kenmerk: 2015/52022 d.d.23 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Beschikking Milieuneutraal veranderen Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest OMBEVINGSDIENST FLEVOLAND & B000 EN VEcHTsTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO

OMGEVINGSVERGUNNING WABO OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Niestern Sander BV t.b.v. het plaatsen van tijdelijke kantoorunits locatie: Venjelaan 17 te Farmsum Groningen, 7 februari 2011 Nr.2011-06342, MV Zaaknummer : 298500

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: Vergunning RWS-2015/279 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: BP Europa SE BP Nederland, Hornweg 10, 1045 AR Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf provincieb t'ris rvesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo lc Assen, vw*drenthe.nl (o592) 3 55 55 proainci renthe VERZ0NDEN 0 lel 20t Assen, 9 mei20 Ons kenmerk 20 00387-003530 Ondenrverp: Besluit

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond AANTEKENEN Transportbedrijf Nic. Van der Spek B.V. T.a.v. de heer P. van der Spek Industrieweg 15 2651 BC BERKEL EN RODENRIJS m DCMR milieudienst Parallelweg 1 Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNN1NG. Suiker Unie (locatie Vierverlaten)

OMGEVINGSVERGUNN1NG. Suiker Unie (locatie Vierverlaten) OMGEVINGSVERGUNN1NG verleend aan Suiker Unie (locatie Vierverlaten) ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk; "bandentransport naar noordzijde" (Locatie: Fabriekslaan 12 te Groningen)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Mengvoederbedrijf. Agrifirm Feed B.V. te Wanssum. Zaaknummer: 2012-0855

Omgevingsvergunning. Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Mengvoederbedrijf. Agrifirm Feed B.V. te Wanssum. Zaaknummer: 2012-0855 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Mengvoederbedrijf Agrifirm Feed B.V. te Wanssum Zaaknummer: 2012-0855 Kenmerk: 2013/22297 d.d. 18 april 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2108953/336628 Martens prefab Beton BV aan de Industrieweg 41-42 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 11 maart 2013. Gedeputeerde

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. milieuneutrale verandering

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. milieuneutrale verandering Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering Deelinrichting Kantoren, opslag- en werkplaatsen Sitech Services site Chemelot te Sittard-Geleen Zaaknummer: 2013-0863

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 8 (noordzijde)

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 8 (noordzijde) Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 8 (noordzijde) DSM Pharma Chemicals B.V. te Venlo Zaaknummer: 2015-0453 Zaaknummer: 2015/79662

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Beschikking van gedeputeerde staten van Zeeland

Beschikking van gedeputeerde staten van Zeeland ce Provincie Zeeland Beschikking van gedeputeerde staten van Zeeland Aan: Kenmerk: Afdeling: Datum: Onderwerp: Cargili B.V. Nijverheidsstraat 1 4551 LA SAS VAN GENT 12003198/Wa.11.112 Milieuhygiene 3februari2012

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1987 8 september 2014 Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht Onderwerp

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery)

OMGEVINGSVERGUNNING. Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery) OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Refining & Trading Holland N.V. (North Refinery) ten behoeve van de activiteiten het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk; "het vervangen

Nadere informatie

proainci renthe 1.1. Onderwerp

proainci renthe 1.1. Onderwerp Provincie høis Westerbrink r, Assen Postødres Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt r (o592) 36 t7 77 proainci renthe VERT0NnFN?R lllll?n1[ Assen, 25 juli 2104 Ons kenmerk 201 401

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking. : Intrekking omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking. : Intrekking omgevingsvergunning Intrekking Omgevingsvergunning Ontwerpbeschikking Aanvrager : BTC B.V. Aanvraag : Intrekking omgevingsvergunning Locatie : Zomerweg 147 te Enschede Datum ontvangst aanvraag : 6 januari 2012 Datum ontwerpbeschikking

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere 1 4 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Brouwerij Stijl Mevrouw G.C.J. Geraads- Broeren Fellinilaan 151 1325 TW ALMERE Locatie: Fellinilaan

Nadere informatie