OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan"

Transcriptie

1 (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen, op- en overslag van en handel in oliën en brandstoffen (revisievergunning) (Locatie: Oosterwierum 25, Farmsum) Groningen, 17 december 2013 Nr /51, MV Zaaknr Procedure nr. GR-VERG

2

3 Inhoudsopgave 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning Besluit Ondertekening en verzending OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL Gegevens aanvrager Procedure (uitgebreid) Projectbeschrijving Huidige vergunningsituatie Bevoegd gezag Volledigheid van de aanvraag Adviezen SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING IPPC-installaties Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Milieu-effectrapport Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING Inleiding Toetsingskader Conclusie Beste Beschikbare Technieken Actualisatie BBT Conclusie Nationale milieubeleidsplannen Provinciale toetsingskaders Groene wetten Natuurbeschermingswet Flora- en faunawet Milieuzorg Acceptatie en be-/verwerking ingangstromen Beoordeling ingangsstromen AV-beleid en AO/IC Registratie Toetsingskader doelmatig beheer van afvalstoffen Op- en overslag afvalstoffen Mengen van afvalstoffen Be- en verwerkingshandelingen Uitgangsstromen Conclusie Afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen Preventie Afvalscheiding Beheer afvalstoffen Afvalwater Te lozen afvalwaterstromen Huidige vergunningsituatie Zuiveringstechnische voorzieningen Waterwet Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam Bescherming chemische en ecologische kwaliteit watersystemen (waterkwaliteit) Overwegingen beperking overstromingen, wateroverlast en waterschaarste Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen Conclusie Lucht Beoordeling emissies lucht pagina 3 van 175

4 Procesgerelateerde emissie lucht Diffuse emissie lucht Emissie stookinstallaties Meten en registreren emissies Luchtkwaliteit Emissiehandel CO 2 en NO x Emissie van geur Beleidskader Toetsingskader Beoordeling (algemeen) Beoordeling geuronderzoek Beoordeling geurbronnen Beoordeling geurbelasting Analyse op klachten Storingen en incidenten Samenvatting en conclusie Geluid Inleiding Toetsingskader geluidsbelasting Toetsingskader maximale geluidniveaus Toetsingskader indirecte hinder Beoordeling geluidsbelasting Maximale geluidsniveaus Indirecte hinder Conclusie Toelichting voorschriften Trillingen Bodem Bodembescherming Bodemonderzoek Veiligheid Besluit Risico Zware Ongevallen Beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Richtlijnen PGS 29 en PGS 30 en uitgevoerde GAP-analyses Bedrijfsnoodplan Brandveiligheid Gasexplosiegevaar Beveiliging (proces)installaties Op- en overslag vloeistoffen in tanks Opslag vloeistoffen in verticale tanks Tankputten Pompen en transportleidingen Bulkoverslag gevaarlijke en bodembedreigende vloeistoffen Op- en overslag brandbare stoffen in horizontale tanks Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage Opslag vloeibare stikstof BBT-conclusie met betrekking tot (externe) veiligheid Energie Waterverbruik Verkeer en vervoer Utilities Elektrische installaties Stookinstallaties Noodstroomvoorziening Transformatoren Toestellen onder druk Gasdrukmeet- en regelstations Koelinstallaties Overige aspecten Strijd met algemene regels en andere wetten pagina 4 van 175

5 PRTR-(milieujaar)verslag Proefnemingen Maatregelen in bijzondere omstandigheden Integrale afweging Procedure goedkeuringsbesluiten VOORSCHRIFTEN BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST BIJLAGE 2: AFVALSCHEIDINGSTABEL BIJLAGE 3: BEOORDELINGS- EN REFERENTIEPUNTEN GELUID BIJLAGE 4: LOZINGS-, CONTROLE- EN BEMONSTERINGSPUNTEN AFVALWATER BIJLAGE 5: GEURCONTOUREN EN GEURGEVOELIGE WOONGEBIEDEN BIJLAGE 6: AFVAL BE-/VERWERKINGROUTES pagina 5 van 175

6 GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN ONTWERP Groningen, 17 december 2013 Nr /51, MV Verzonden: 18 december 2013 Beschikken hierbij op de aanvraag van GOC Real Estate B.V. om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub b 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het in werking hebben van een inrichting en het veranderen en het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering (revisievergunning), betreffende een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen. 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1 Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning Wij hebben op 1 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen met betrekking tot de inrichting van GOC Real Estate B.V. (hierna GOC). De aanvraag is namens GOC Real Estate B.V. ingediend, waarmee GOC thans als werkmaatschappij vergunninghoudster is. De vergunde activiteiten worden uitgevoerd door de werkmaatschappij Refining and Trading Holland N.V. (North Refinery). Het betreft een aanvraag voor het veranderen en in werking hebben (revisievergunning) van haar bestaande inrichting te Farmsum als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen, het hieruit produceren van secundaire grondstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen. De inrichting is gelegen aan Oosterwierum 25 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O, nummers 451, 6110, 441G en 590G. 1.2 Besluit Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo: - de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (artikel 2.1, eerste lid onder e, sub 2 en 3 juncto artikel 2.6, eerste lid, Wabo); - de omgevingsvergunning op basis van artikel 2.14, derde lid, Wabo te weigeren voor de volgende activiteiten: - acceptatie en be-/verwerking van destillatieresidu; - acceptatie en be-/verwerking van afvalstoffen vallende onder de Euralcodes *, *, *, *, *, *, *, *, * en *; - het binnen de Thermo-mechanical Cuttings Cleaner be-/verwerken van oliehoudende slibben anders dan oliehoudende boorspoeling en boorgruis; - het opbulken van geproduceerde gasoliecomponenten met niet als zodanig afzetbare basisolie en boorolie. - in afwijking van artikel 10.54a lid 1 van de Wet milieubeheer (hierna Wm) toe te staan dat, in afwijking van het gestelde in artikel 3 van "de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen", (Rsgh) de volgende, in de bijlage van deze regeling genoemde en binnen onderhavige inrichting voor be-/verwerking te accepteren afvalstoffen, niet van elkaar hoeven te worden gescheiden: - afgewerkte olie categorie I (Rsgh-categorie 7); - afgewerkte olie categorie II (Rsgh-categorie 7a); - halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III (Rsgh-categorie 9); - olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben (Rsgh-categorie 9 of 19); - vloeibare brandstof- en olierestanten (Rsgh-categorie 13); - oliehoudende boorspoeling en boorgruis (Rsgh-categorie 14);

7 - oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie (Rsgh-categorie 15 dan wel 36); - halogeenarme oplosmiddelen (Rsgh-categorie 11). - op basis van artikel 10.54a lid 2 van de Wm toe te staan dat, in afwijking van het gestelde in artikel 3 van de Rsgh, de volgende in de bijlage van deze regeling genoemde afvalstoffen, ten behoeve van verdere verwerking mogen worden gemengd: - afgewerkte olie categorie I (Rsgh-categorie 7) en afgewerkte olie categorie II (Rsgh-categorie 7a); - halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III (Rsgh-categorie 9), olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben (Rsgh-categorie 9 en 19), de oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie (Rsghcategorie 15 danwel 36) en halogeenarme oplosmiddelen (Rsgh-categorie 11); - vloeibare brandstof- en olierestanten (Rsgh-categorie 13) en halogeenarme oplosmiddelen (Rsghcategorie 11). - dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: - het aanvraagformulier; - de niet-technische samenvatting (hoofdstuk 0), algemene gegevens aanvraag (hoofdstuk 2) en algemene gegevens inrichting (hoofdstuk 3) van de toelichting op de aanvraag (bijlage 1 aanvraag); - de resultaten (hoofdstuk 4) en conclusies (hoofdstuk 5) van de bodemrisico-analyse (bijlage 3 aanvraag); - de representatieve en incidentele bedrijfssituatie (paragraaf 2.2), resultaten en beoordeling (hoofdstuk 4), maatregelen en BBT (hoofdstuk 5) en samenvatting en conclusies (hoofdstuk 6) van het akoestische onderzoek (bijlage 4 aanvraag); - de resultaten en beschouwing (hoofdstuk 5) van het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage 5 aanvraag); - de omschrijving van de geurbronnen en omvang van de geuremissie (hoofdstuk 3) en de resultaten (paragraaf 4.2) en beoordeling (paragraaf 4.3) van het geuronderzoek (bijlage 6 aanvraag); - de in bijlage 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f en 5g van het veiligheidsrapport opgenomen tekeningen; - de resultaten (hoofdstuk 6) en conclusie (hoofdstuk 7) van de kwantitatieve risico-analyse (bijlage 9 van het veiligheidsrapport); - de volgende aanvullingen op de aanvraag: - Notitie Kwaliteitscriteria inkomende producten (ontvangen 2 juli 2013); - Quick Scan minimumstandaarden, rapportnr. N RTA-V01, d.d. 11 juli 2013; - Memo Onderbouwing mengen olie/waterstromen (ontvangen op 31 juli 2013); - Kennisgeving BRZO, rapportnr. R PWL-hgm-V03, d.d. 16 juli 2013; - Brief GOC d.d. 8 oktober 2013 met betrekking tot de verwijdering van drijvende daken; - Overzicht opvangcapaciteit bunds Nrth Refinery (ontvangen op 4 december 2013); - Tankoverzicht North Refinery (ontvangen op 4 december 2013); - Rapport Afvalwatermonitoring en onderzoek AWZ, rapportnr. R JBZ-mdg-V02- NL, d.d. 5 december dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn; - dat de vergunning, op grond van de Wet Bibob, wordt verleend voor een periode van 3 jaar; - dat deze vergunning, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen vervangt. 1.3 Ondertekening en verzending Gedeputeerde Staten van Groningen, Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft., voorzitter., secretaris. Verzonden: Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: - GOC Real Estate B.V., Postbus AE Delfzijl; - het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; pagina 7 van 175

8 - de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag; - het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam; - de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden; - Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; - de commandant van de Regionale brandweer Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen; - de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht; - het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus , 9930 PA Delfzijl. 2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 2.1 Gegevens aanvrager Onderhavige revisievergunning is aangevraagd namens GOC Real Estate B.V., waarmee GOC thans als werkmaatschappij vergunninghoudster is. De vergunde activiteiten worden uitgevoerd door de werkmaatschappij Refining and Trading Holland N.V. (North Refinery). GOC betreft een be- en verwerkingsbedrijf voor vloeibare oliehoudende (afval)stoffen (tot maximaal ton per jaar). Daarnaast vindt opslag en verhandeling van gasolie- en benzinecomponenten plaats (doorzet maximaal ton per jaar). Aan- en afvoer van materialen vindt plaats per tankauto of per schip. GOC kent een continue bedrijfsvoering met een 5-ploegendienst. 2.2 Procedure (uitgebreid) Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieu-effectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. Op 30 april 2013 is een (gewijzigde/aangevulde) aanvraag voor een omgevingsvergunning namens GOC bij ons ingediend. Wij hebben de ontvangst hiervan bij brief van 13 mei 2013 (kenmerk ) bevestigd. Het ontwerp van de beschikking wordt ter inzage gelegd in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden (editie Noord) en de Eemsbode van 18 december 2013 en op de provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van 18 december 2013 toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden. Verder worden de onderstaande adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit: - de gemeente Delfzijl; - de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport; - de Regionale brandweer Groningen; - de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid; - Rijkswaterstaat; - het waterschap Hunze en Aa's. 2.3 Projectbeschrijving Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het in werking hebben van een bestaande inrichting, bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen, gelegen aan de Oosterwierum 25 te Farmsum. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd in verband met: - organisatorische en installatietechnische wijzigingen binnen de inrichting; - wijzigingen ten aanzien van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen: - wijzigingen in de wet- en regelgeving; - toepassing van gaswassers ten behoeve van de dampverwerking voor opslagtanks totdat de nieuwe dampverwerkingsinstallatie (DVI) in werking is; - gewijzigde inzichten ten aanzien van de geuremissie van de inrichting. Binnen de inrichting wordt op jaarbasis maximaal ton vloeibare oliehoudende (afval)stoffen geaccepteerd ten hoeve van be-/verwerking. De oliehoudende stromen worden door onder meer filtratie, ontwatering (fasescheiding) en vacuümdestillatie be-/verwerkt. Daarnaast kent de inrichting een maximale jaardoorzet van ton oliehoudende stromen ten behoeve van handelsactiviteiten, welke niet binnen de inrichting worden be-/verwerkt. De inrichting waar de omgevingsvergunning voor wordt aangevraagd bestaat uit: - twee vacuümdestillatie-eenheden (VD-1 en VD-2) voor bewerking van afgewerkte oliën en afvalolie; pagina 8 van 175

9 - een boorgruisrecycling plant (BRP) voor de bewerking van ongereinigd boorgruis en boorspoeling (Oil Based Mud, hierna OBM) met een Thermo-mechanical Cuttings Cleaner (TCC) voor bewerking van oliehoudende slibben met opslagfaciliteiten voor boorspoeling; - opslagtanks voor opslag van totaal circa m³ oliehoudende stromen (producten, afvalstoffen) en afvalwater; - laad- en losplaatsen voor vrachtwagens en schepen voor oliehoudende stromen (afvalstoffen en producten); - een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZ) bestaande uit fysisch/chemische voorbehandelingen en een mebraanfiltratie-unit; - opslagfaciliteiten voor opslag van chemicaliën in emballage. Aanwezige ondersteunende voorzieningen betreffen een kantoor, een controlekamer, een laboratorium, boilergebouwen, filterunits voor het filtreren van oliehoudende stromen, dampbe- en verwerkingsinstallaties (DVI en gaswassers), een opslag van stikstof, een brandblusgebouw, een opslagplaats voor onderdelen, een onderhoudswerkplaats, een gasreduceerstation en een gronddepot voor de tijdelijke opslag van (maximaal 10 m 3 ) eigen verontreinigde grond. Het be-/verwerken van afvalstoffen vindt volcontinue plaats. Aan- en afvoer van ingangs- en uitgangsstromen per schip vindt 7 dagen per week plaats. Tankauto's hebben tussen en uur, 7 dagen per week, toegang tot de inrichting. Laad- en losactiviteiten met tankauto's vinden tussen en uur, van maandag tot en met vrijdag plaats. Voornoemde maximale doorzet van oliehoudende afvalstoffen en handelsproducten alsook de maximaal toegestane opslagcapaciteiten voor ingangs- en uitgangsstromen alsook de registratie hiervan zijn in voorschriften vastgelegd (voorschriften tot en met 1.1.5). 2.4 Huidige vergunningsituatie Bij besluit van 9 juni 2009 (kenmerk /24, MV) hebben wij aan het toenmalige North Refinery een revisievergunning in het kader van de Wm verleend. Sinds 2009 zijn er in verband met wijzigingen binnen de inrichting 2 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm ingediend. Voornoemde vergunning wordt op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo. Voornoemde vergunning is destijds verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 vijfde lid van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd. Bij besluit van 25 oktober 2011 (kenmerk ) hebben wij op verzoek van het bedrijf gewijzigde geluidsvoorschriften aan de vergunning verbonden. Bij besluit van 21 februari 2012 (kenmerk /8, MV) hebben wij voornoemde vergunning ambtshalve gewijzigd waarbij gewijzigde/nieuwe voorschriften met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen en de emissies naar lucht aan de vergunning zijn verbonden. Sinds het van kracht worden van de Wabo, d.d. 1 oktober 2010, zijn er voor de inrichting 16 omgevingsvergunningen in verband met milieuneutrale wijzigingen en/of sloop- en/of bouwactiviteiten verleend. Verder is voor de inrichting voor een, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteit een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend en door ons geaccepteerd. Bij besluit van 11 juni 2009 (kenmerk DNN 200/3116) heeft Rijkswaterstaat aan het toenmalige North Refinery een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het indirect via het riool en de (externe) zoutafvalwaterzuiveringsinstallatie van North Water (ZAWZI) op het Zeehavenkanaal lozen van afvalwater. Met het van kracht worden van de Waterwet (Ww) d.d. 22 december 2009 is de Wvo komen te vervallen en dient voornoemde indirecte lozing van afvalwater door ons via de omgevingsvergunning te worden gereguleerd. Bij besluit van 2 juni 2009 (nr ) heeft het waterschap Hunze en Aa s aan North Refinery een Wwvergunning (voorheen Wvo) verleend voor de directe lozing op oppervlaktewater van hemel-, drainage- en (incidenteel vrijkomend) bronneringswater. 2.5 Bevoegd gezag Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De inrichting valt onder de categorieën 5.1, 28.1.a, 28.1.b, 28.4.a.5, 28.4.a.6, 28.4.b.2, 28.4.c.1 en 28.4.c.2 van het Bor. Verder valt de inrichting in verband met de aanwezigheid van IPPC-installaties, onder de in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) aangegeven categorie 5.1. Tevens valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999). pagina 9 van 175

10 Wij achten ons daarmee procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 2.6 Volledigheid van de aanvraag Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) Op 31 januari 2013 hebben wij voor onderhavige inrichting een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Wij hebben deze aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Met onze brief van 21 maart 2013 (kenmerk ) hebben wij de ontvangst van de aanvraag bevestigd en hebben wij de aanvrager verzocht, binnen een termijn van 6 weken, aanvullende gegevens te verstrekken. Vervolgens is de op 31 januari 2013 ingediende aanvraag door GOC ingetrokken en is er op 30 april 2013 een nieuwe aanvraag ingediend, waarin ook de door ons verlangde aanvullingen op de oorspronkelijke aanvraag zijn betrokken. Op 13 mei 2013 (brief kenmerk ) hebben wij de ontvangst van deze aanvraag bevestigd. Wij zijn van oordeel dat de op 1 mei 2013 door ons ontvangen aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving, hetgeen wij bij brief van 30 mei 2013 (kenmerk ) aan de aanvrager hebben bevestigd. De als volledig beoordeelde aanvraag is door ons in behandeling genomen. GOC heeft op eigen initiatief, nadat de aangevulde aanvraag door ons als volledig was beoordeeld, aanvullingen op de aanvraag bij ons ingediend met betrekking tot het mengen van olie-/watermengsels, kwaliteitscriteria van inkomende producten, het voldoen aan minimumstandaarden voor afvalverwerking en een herziene kennisgeving BRZO. De ontvangst van deze aanvullende gegevens hebben wij op 29 augustus 2013 aan GOC bevestigd en aan de adviseurs toegezonden. Op 10 oktober 2013 hebben wij, als aanvulling op de aanvraag, een brief van GOC aangaande de verwijdering van drijvende daken. Op 4 december 2013 hebben wij, aanvullend op de aanvraag, een overzicht van de berekende opvangcapaciteiten van de tankputten en een nieuw overzicht van de binnen de inrichting aanwezige tanks van GOC ontvangen. Op 5 december 2013 hebben wij, aanvullend op de aanvraag, de definitieve eindrapportage van de proefneming ten aanzien van de AWZ ontvangen van GOC. 2.7 Adviezen In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de in paragraaf 2.2 genoemde instanties/bestuursorganen als adviseur bij deze procedure betrokken. De Regionale brandweer Groningen en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn als adviseur/mede bevoegd gezag in het kader van de BRZO 1999, bij deze procedure betrokken. Op 6 november 2013 hebben wij van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) een advies ontvangen aangaande het niet aan de omgevingsvergunning verbinden van voorschriften met betrekking tot gasexplosiegevaar, aangezien dit wordt gereguleerd via arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving waarvoor de Inspectie SZW bevoegd gezag is. Op 13 november 2013 hebben wij van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILenT) een integraal advies ten aanzien van deze ontwerpbeschikking ontvangen. Op 22 november 2013 hebben wij van het waterschap Hunze en Aa s een advies ontvangen aangaande de regulering van lozing van spuiwater van recirculatie koeltorens. Op 3 december 2013 hebben wij van de Inspectie SZW een advies ontvangen aangaande de beoordeling van controlekamers bij procesinstallaties. De Regionale brandweer Groningen heeft ons op 10 december 2013 laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het uitbrengen van een advies. Met betrekking tot de indirecte lozing van afvalwater via de AWZ op de ZAWZI van North Water, hebben wij bij brief van 5 december 2013 (kenmerk RWS-2013/61624) een (definitief) advies ontvangen van Rijkswaterstaat. In haar advies geeft zij aan dat, gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam, de lozing onder het stellen van voorschriften aanvaardbaar te achten en op dit punt geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. pagina 10 van 175

11 Geadviseerd wordt om, met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet (Ww) genoemde doelstelling, de in het advies opgenomen voorschriften aan deze vergunning te verbinden (zie paragraaf 4.11). 3. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING 3.1 IPPC-installaties Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 201/75/EU. PbEU L334). De RIE geeft milieu-eisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I.. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich één of meer IPPC-installaties. Het gaat in onderhavig geval om IPPC-installaties vallende onder categorie 5.1 van bijlage I van de RIE: De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van (j) herraffinage van olie en ander hergebruiik van olie. 3.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. In bijlage I onderdeel B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim, hierna te noemen Activiteitenbesluit) van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Onderhavige inrichting dient te worden beoordeeld als een type C inrichting. Met betrekking tot aangevraagde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten beschouwen wij de ingediende aanvraag tevens als melding op grond van het Activiteitenbesluit. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende bepalingen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling: 1. Paragraaf Bodemsanering en proefbronnering; 2. Paragraaf Lozen van grondwater bij ontwatering; 3. Paragraaf Lozen van hemelwater dat niet afkomstig van bodembeschermende voorziening; 4. Paragraaf In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie; 5. Paragraaf In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit; 6. Paragraaf In werking hebben van een natte koeltoren; 7. Paragraaf Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen; 8. Paragraaf Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse tank; 9. Afdeling 2.4 Bodem; 10. Afdelingen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen. In verband met het Activiteitenbesluit bestaat er voor onderhavige inrichting geen vergunningplicht meer voor de lozing van huishoudelijk afvalwater. Voor voornoemde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten zijn de in artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit opgenomen zorgplichtbepalingen van toepassing. Voor de overige binnen de inrichtingen uit te voeren activiteiten zijn deze zorgplichtbepalingen in het, aan deze vergunning verbonden, voorschrift vastgelegd. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. In verband met het voldoen aan het bepaalde in artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit hebben wij uitsluitend aanvullende voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot het indienen van een plan van aanpak voor de nog uit te voeren bodembeschermende voorzieningen/maatregelen (voorschrift 9.1 en 9.3) en de uitvoering van een aanvullende beoordeling van bodembeschermende voorzieningen (voorschrift 9.2). Dit betreffen echter geen maatwerkvoorschriften op basis van artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit. 3.3 Milieu-effectrapport De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Er is geen sprake van een uitbreiding van de be-/verwerkingscapaciteit voor afvalstoffen. Dit pagina 11 van 175

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Het lictit asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een bestaande smelt, met een temperatuur tussen de 1500 en 1700 C. Vanwege deze temperatuur ontleedt

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocracker installatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam. Mededeling inzake reikwijdte en detailniveau

Uitbreiding van de Hydrocracker installatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam. Mededeling inzake reikwijdte en detailniveau Uitbreiding van de Hydrocracker installatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Mededeling inzake reikwijdte en detailniveau Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Projectgegevens 5 2 Leeswijzer 6 3 Inleiding 7

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn

Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Onderzoek invoering wetswijziging hoofdstuk 8 Wet milieubeheer Implementatie van de IPPC-Richtlijn Zaaknummer: 5030040090 Definitief rapport DG Milieu Divisie Water Postbus 30945 Postbus 61 2500 GX s-gravenhage

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 februari 2015. Nr. 2015-07459/8, LGW Zaaknummer 557716 Verzonden: 2 O FEB. 2015 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Nieuwe toetsing Raad van State vraagt motivering vergunning

Nieuwe toetsing Raad van State vraagt motivering vergunning 11 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 11, derde jaargang, oktober 1998 Inhoud Interview: Twee specialisten milieurecht over nieuwe toetsing Raad van State Van

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie