OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan"

Transcriptie

1 (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen, op- en overslag van en handel in oliën en brandstoffen (revisievergunning) (Locatie: Oosterwierum 25, Farmsum) Groningen, 17 december 2013 Nr /51, MV Zaaknr Procedure nr. GR-VERG

2

3 Inhoudsopgave 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning Besluit Ondertekening en verzending OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL Gegevens aanvrager Procedure (uitgebreid) Projectbeschrijving Huidige vergunningsituatie Bevoegd gezag Volledigheid van de aanvraag Adviezen SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING IPPC-installaties Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Milieu-effectrapport Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING Inleiding Toetsingskader Conclusie Beste Beschikbare Technieken Actualisatie BBT Conclusie Nationale milieubeleidsplannen Provinciale toetsingskaders Groene wetten Natuurbeschermingswet Flora- en faunawet Milieuzorg Acceptatie en be-/verwerking ingangstromen Beoordeling ingangsstromen AV-beleid en AO/IC Registratie Toetsingskader doelmatig beheer van afvalstoffen Op- en overslag afvalstoffen Mengen van afvalstoffen Be- en verwerkingshandelingen Uitgangsstromen Conclusie Afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen Preventie Afvalscheiding Beheer afvalstoffen Afvalwater Te lozen afvalwaterstromen Huidige vergunningsituatie Zuiveringstechnische voorzieningen Waterwet Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam Bescherming chemische en ecologische kwaliteit watersystemen (waterkwaliteit) Overwegingen beperking overstromingen, wateroverlast en waterschaarste Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen Conclusie Lucht Beoordeling emissies lucht pagina 3 van 175

4 Procesgerelateerde emissie lucht Diffuse emissie lucht Emissie stookinstallaties Meten en registreren emissies Luchtkwaliteit Emissiehandel CO 2 en NO x Emissie van geur Beleidskader Toetsingskader Beoordeling (algemeen) Beoordeling geuronderzoek Beoordeling geurbronnen Beoordeling geurbelasting Analyse op klachten Storingen en incidenten Samenvatting en conclusie Geluid Inleiding Toetsingskader geluidsbelasting Toetsingskader maximale geluidniveaus Toetsingskader indirecte hinder Beoordeling geluidsbelasting Maximale geluidsniveaus Indirecte hinder Conclusie Toelichting voorschriften Trillingen Bodem Bodembescherming Bodemonderzoek Veiligheid Besluit Risico Zware Ongevallen Beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer Registratiebesluit externe veiligheid / Ministeriële regeling provinciale risicokaart Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Richtlijnen PGS 29 en PGS 30 en uitgevoerde GAP-analyses Bedrijfsnoodplan Brandveiligheid Gasexplosiegevaar Beveiliging (proces)installaties Op- en overslag vloeistoffen in tanks Opslag vloeistoffen in verticale tanks Tankputten Pompen en transportleidingen Bulkoverslag gevaarlijke en bodembedreigende vloeistoffen Op- en overslag brandbare stoffen in horizontale tanks Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage Opslag vloeibare stikstof BBT-conclusie met betrekking tot (externe) veiligheid Energie Waterverbruik Verkeer en vervoer Utilities Elektrische installaties Stookinstallaties Noodstroomvoorziening Transformatoren Toestellen onder druk Gasdrukmeet- en regelstations Koelinstallaties Overige aspecten Strijd met algemene regels en andere wetten pagina 4 van 175

5 PRTR-(milieujaar)verslag Proefnemingen Maatregelen in bijzondere omstandigheden Integrale afweging Procedure goedkeuringsbesluiten VOORSCHRIFTEN BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST BIJLAGE 2: AFVALSCHEIDINGSTABEL BIJLAGE 3: BEOORDELINGS- EN REFERENTIEPUNTEN GELUID BIJLAGE 4: LOZINGS-, CONTROLE- EN BEMONSTERINGSPUNTEN AFVALWATER BIJLAGE 5: GEURCONTOUREN EN GEURGEVOELIGE WOONGEBIEDEN BIJLAGE 6: AFVAL BE-/VERWERKINGROUTES pagina 5 van 175

6 GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN ONTWERP Groningen, 17 december 2013 Nr /51, MV Verzonden: 18 december 2013 Beschikken hierbij op de aanvraag van GOC Real Estate B.V. om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub b 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het in werking hebben van een inrichting en het veranderen en het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering (revisievergunning), betreffende een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen. 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1 Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning Wij hebben op 1 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen met betrekking tot de inrichting van GOC Real Estate B.V. (hierna GOC). De aanvraag is namens GOC Real Estate B.V. ingediend, waarmee GOC thans als werkmaatschappij vergunninghoudster is. De vergunde activiteiten worden uitgevoerd door de werkmaatschappij Refining and Trading Holland N.V. (North Refinery). Het betreft een aanvraag voor het veranderen en in werking hebben (revisievergunning) van haar bestaande inrichting te Farmsum als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2 en 3, juncto artikel 2.6, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen, het hieruit produceren van secundaire grondstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen. De inrichting is gelegen aan Oosterwierum 25 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O, nummers 451, 6110, 441G en 590G. 1.2 Besluit Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wabo: - de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (artikel 2.1, eerste lid onder e, sub 2 en 3 juncto artikel 2.6, eerste lid, Wabo); - de omgevingsvergunning op basis van artikel 2.14, derde lid, Wabo te weigeren voor de volgende activiteiten: - acceptatie en be-/verwerking van destillatieresidu; - acceptatie en be-/verwerking van afvalstoffen vallende onder de Euralcodes *, *, *, *, *, *, *, *, * en *; - het binnen de Thermo-mechanical Cuttings Cleaner be-/verwerken van oliehoudende slibben anders dan oliehoudende boorspoeling en boorgruis; - het opbulken van geproduceerde gasoliecomponenten met niet als zodanig afzetbare basisolie en boorolie. - in afwijking van artikel 10.54a lid 1 van de Wet milieubeheer (hierna Wm) toe te staan dat, in afwijking van het gestelde in artikel 3 van "de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen", (Rsgh) de volgende, in de bijlage van deze regeling genoemde en binnen onderhavige inrichting voor be-/verwerking te accepteren afvalstoffen, niet van elkaar hoeven te worden gescheiden: - afgewerkte olie categorie I (Rsgh-categorie 7); - afgewerkte olie categorie II (Rsgh-categorie 7a); - halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III (Rsgh-categorie 9); - olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben (Rsgh-categorie 9 of 19); - vloeibare brandstof- en olierestanten (Rsgh-categorie 13); - oliehoudende boorspoeling en boorgruis (Rsgh-categorie 14);

7 - oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie (Rsgh-categorie 15 dan wel 36); - halogeenarme oplosmiddelen (Rsgh-categorie 11). - op basis van artikel 10.54a lid 2 van de Wm toe te staan dat, in afwijking van het gestelde in artikel 3 van de Rsgh, de volgende in de bijlage van deze regeling genoemde afvalstoffen, ten behoeve van verdere verwerking mogen worden gemengd: - afgewerkte olie categorie I (Rsgh-categorie 7) en afgewerkte olie categorie II (Rsgh-categorie 7a); - halogeenhoudende afgewerkte olie categorie III (Rsgh-categorie 9), olie-, water- en slibmengsels en oliehoudende slibben (Rsgh-categorie 9 en 19), de oliefractie van boor-, snij-, slijp- en walsolie (Rsghcategorie 15 danwel 36) en halogeenarme oplosmiddelen (Rsgh-categorie 11); - vloeibare brandstof- en olierestanten (Rsgh-categorie 13) en halogeenarme oplosmiddelen (Rsghcategorie 11). - dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: - het aanvraagformulier; - de niet-technische samenvatting (hoofdstuk 0), algemene gegevens aanvraag (hoofdstuk 2) en algemene gegevens inrichting (hoofdstuk 3) van de toelichting op de aanvraag (bijlage 1 aanvraag); - de resultaten (hoofdstuk 4) en conclusies (hoofdstuk 5) van de bodemrisico-analyse (bijlage 3 aanvraag); - de representatieve en incidentele bedrijfssituatie (paragraaf 2.2), resultaten en beoordeling (hoofdstuk 4), maatregelen en BBT (hoofdstuk 5) en samenvatting en conclusies (hoofdstuk 6) van het akoestische onderzoek (bijlage 4 aanvraag); - de resultaten en beschouwing (hoofdstuk 5) van het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage 5 aanvraag); - de omschrijving van de geurbronnen en omvang van de geuremissie (hoofdstuk 3) en de resultaten (paragraaf 4.2) en beoordeling (paragraaf 4.3) van het geuronderzoek (bijlage 6 aanvraag); - de in bijlage 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f en 5g van het veiligheidsrapport opgenomen tekeningen; - de resultaten (hoofdstuk 6) en conclusie (hoofdstuk 7) van de kwantitatieve risico-analyse (bijlage 9 van het veiligheidsrapport); - de volgende aanvullingen op de aanvraag: - Notitie Kwaliteitscriteria inkomende producten (ontvangen 2 juli 2013); - Quick Scan minimumstandaarden, rapportnr. N RTA-V01, d.d. 11 juli 2013; - Memo Onderbouwing mengen olie/waterstromen (ontvangen op 31 juli 2013); - Kennisgeving BRZO, rapportnr. R PWL-hgm-V03, d.d. 16 juli 2013; - Brief GOC d.d. 8 oktober 2013 met betrekking tot de verwijdering van drijvende daken; - Overzicht opvangcapaciteit bunds Nrth Refinery (ontvangen op 4 december 2013); - Tankoverzicht North Refinery (ontvangen op 4 december 2013); - Rapport Afvalwatermonitoring en onderzoek AWZ, rapportnr. R JBZ-mdg-V02- NL, d.d. 5 december dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn; - dat de vergunning, op grond van de Wet Bibob, wordt verleend voor een periode van 3 jaar; - dat deze vergunning, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen vervangt. 1.3 Ondertekening en verzending Gedeputeerde Staten van Groningen, Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft., voorzitter., secretaris. Verzonden: Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: - GOC Real Estate B.V., Postbus AE Delfzijl; - het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; pagina 7 van 175

8 - de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag; - het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam; - de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Noord Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden; - Burgemeester van de gemeente Delfzijl, Postbus , 9930 PA Delfzijl; - de commandant van de Regionale brandweer Groningen, Postbus 584, 9700 AN Groningen; - de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht; - het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus , 9930 PA Delfzijl. 2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 2.1 Gegevens aanvrager Onderhavige revisievergunning is aangevraagd namens GOC Real Estate B.V., waarmee GOC thans als werkmaatschappij vergunninghoudster is. De vergunde activiteiten worden uitgevoerd door de werkmaatschappij Refining and Trading Holland N.V. (North Refinery). GOC betreft een be- en verwerkingsbedrijf voor vloeibare oliehoudende (afval)stoffen (tot maximaal ton per jaar). Daarnaast vindt opslag en verhandeling van gasolie- en benzinecomponenten plaats (doorzet maximaal ton per jaar). Aan- en afvoer van materialen vindt plaats per tankauto of per schip. GOC kent een continue bedrijfsvoering met een 5-ploegendienst. 2.2 Procedure (uitgebreid) Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieu-effectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag. Op 30 april 2013 is een (gewijzigde/aangevulde) aanvraag voor een omgevingsvergunning namens GOC bij ons ingediend. Wij hebben de ontvangst hiervan bij brief van 13 mei 2013 (kenmerk ) bevestigd. Het ontwerp van de beschikking wordt ter inzage gelegd in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden (editie Noord) en de Eemsbode van 18 december 2013 en op de provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit bij brief van 18 december 2013 toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden. Verder worden de onderstaande adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit: - de gemeente Delfzijl; - de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport; - de Regionale brandweer Groningen; - de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid; - Rijkswaterstaat; - het waterschap Hunze en Aa's. 2.3 Projectbeschrijving Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het in werking hebben van een bestaande inrichting, bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen en opslag en handel in oliën en brandstoffen, gelegen aan de Oosterwierum 25 te Farmsum. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd in verband met: - organisatorische en installatietechnische wijzigingen binnen de inrichting; - wijzigingen ten aanzien van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen: - wijzigingen in de wet- en regelgeving; - toepassing van gaswassers ten behoeve van de dampverwerking voor opslagtanks totdat de nieuwe dampverwerkingsinstallatie (DVI) in werking is; - gewijzigde inzichten ten aanzien van de geuremissie van de inrichting. Binnen de inrichting wordt op jaarbasis maximaal ton vloeibare oliehoudende (afval)stoffen geaccepteerd ten hoeve van be-/verwerking. De oliehoudende stromen worden door onder meer filtratie, ontwatering (fasescheiding) en vacuümdestillatie be-/verwerkt. Daarnaast kent de inrichting een maximale jaardoorzet van ton oliehoudende stromen ten behoeve van handelsactiviteiten, welke niet binnen de inrichting worden be-/verwerkt. De inrichting waar de omgevingsvergunning voor wordt aangevraagd bestaat uit: - twee vacuümdestillatie-eenheden (VD-1 en VD-2) voor bewerking van afgewerkte oliën en afvalolie; pagina 8 van 175

9 - een boorgruisrecycling plant (BRP) voor de bewerking van ongereinigd boorgruis en boorspoeling (Oil Based Mud, hierna OBM) met een Thermo-mechanical Cuttings Cleaner (TCC) voor bewerking van oliehoudende slibben met opslagfaciliteiten voor boorspoeling; - opslagtanks voor opslag van totaal circa m³ oliehoudende stromen (producten, afvalstoffen) en afvalwater; - laad- en losplaatsen voor vrachtwagens en schepen voor oliehoudende stromen (afvalstoffen en producten); - een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZ) bestaande uit fysisch/chemische voorbehandelingen en een mebraanfiltratie-unit; - opslagfaciliteiten voor opslag van chemicaliën in emballage. Aanwezige ondersteunende voorzieningen betreffen een kantoor, een controlekamer, een laboratorium, boilergebouwen, filterunits voor het filtreren van oliehoudende stromen, dampbe- en verwerkingsinstallaties (DVI en gaswassers), een opslag van stikstof, een brandblusgebouw, een opslagplaats voor onderdelen, een onderhoudswerkplaats, een gasreduceerstation en een gronddepot voor de tijdelijke opslag van (maximaal 10 m 3 ) eigen verontreinigde grond. Het be-/verwerken van afvalstoffen vindt volcontinue plaats. Aan- en afvoer van ingangs- en uitgangsstromen per schip vindt 7 dagen per week plaats. Tankauto's hebben tussen en uur, 7 dagen per week, toegang tot de inrichting. Laad- en losactiviteiten met tankauto's vinden tussen en uur, van maandag tot en met vrijdag plaats. Voornoemde maximale doorzet van oliehoudende afvalstoffen en handelsproducten alsook de maximaal toegestane opslagcapaciteiten voor ingangs- en uitgangsstromen alsook de registratie hiervan zijn in voorschriften vastgelegd (voorschriften tot en met 1.1.5). 2.4 Huidige vergunningsituatie Bij besluit van 9 juni 2009 (kenmerk /24, MV) hebben wij aan het toenmalige North Refinery een revisievergunning in het kader van de Wm verleend. Sinds 2009 zijn er in verband met wijzigingen binnen de inrichting 2 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm ingediend. Voornoemde vergunning wordt op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Wabo. Voornoemde vergunning is destijds verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 vijfde lid van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd. Bij besluit van 25 oktober 2011 (kenmerk ) hebben wij op verzoek van het bedrijf gewijzigde geluidsvoorschriften aan de vergunning verbonden. Bij besluit van 21 februari 2012 (kenmerk /8, MV) hebben wij voornoemde vergunning ambtshalve gewijzigd waarbij gewijzigde/nieuwe voorschriften met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen en de emissies naar lucht aan de vergunning zijn verbonden. Sinds het van kracht worden van de Wabo, d.d. 1 oktober 2010, zijn er voor de inrichting 16 omgevingsvergunningen in verband met milieuneutrale wijzigingen en/of sloop- en/of bouwactiviteiten verleend. Verder is voor de inrichting voor een, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteit een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend en door ons geaccepteerd. Bij besluit van 11 juni 2009 (kenmerk DNN 200/3116) heeft Rijkswaterstaat aan het toenmalige North Refinery een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het indirect via het riool en de (externe) zoutafvalwaterzuiveringsinstallatie van North Water (ZAWZI) op het Zeehavenkanaal lozen van afvalwater. Met het van kracht worden van de Waterwet (Ww) d.d. 22 december 2009 is de Wvo komen te vervallen en dient voornoemde indirecte lozing van afvalwater door ons via de omgevingsvergunning te worden gereguleerd. Bij besluit van 2 juni 2009 (nr ) heeft het waterschap Hunze en Aa s aan North Refinery een Wwvergunning (voorheen Wvo) verleend voor de directe lozing op oppervlaktewater van hemel-, drainage- en (incidenteel vrijkomend) bronneringswater. 2.5 Bevoegd gezag Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De inrichting valt onder de categorieën 5.1, 28.1.a, 28.1.b, 28.4.a.5, 28.4.a.6, 28.4.b.2, 28.4.c.1 en 28.4.c.2 van het Bor. Verder valt de inrichting in verband met de aanwezigheid van IPPC-installaties, onder de in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) aangegeven categorie 5.1. Tevens valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999). pagina 9 van 175

10 Wij achten ons daarmee procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 2.6 Volledigheid van de aanvraag Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) Op 31 januari 2013 hebben wij voor onderhavige inrichting een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Wij hebben deze aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Met onze brief van 21 maart 2013 (kenmerk ) hebben wij de ontvangst van de aanvraag bevestigd en hebben wij de aanvrager verzocht, binnen een termijn van 6 weken, aanvullende gegevens te verstrekken. Vervolgens is de op 31 januari 2013 ingediende aanvraag door GOC ingetrokken en is er op 30 april 2013 een nieuwe aanvraag ingediend, waarin ook de door ons verlangde aanvullingen op de oorspronkelijke aanvraag zijn betrokken. Op 13 mei 2013 (brief kenmerk ) hebben wij de ontvangst van deze aanvraag bevestigd. Wij zijn van oordeel dat de op 1 mei 2013 door ons ontvangen aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving, hetgeen wij bij brief van 30 mei 2013 (kenmerk ) aan de aanvrager hebben bevestigd. De als volledig beoordeelde aanvraag is door ons in behandeling genomen. GOC heeft op eigen initiatief, nadat de aangevulde aanvraag door ons als volledig was beoordeeld, aanvullingen op de aanvraag bij ons ingediend met betrekking tot het mengen van olie-/watermengsels, kwaliteitscriteria van inkomende producten, het voldoen aan minimumstandaarden voor afvalverwerking en een herziene kennisgeving BRZO. De ontvangst van deze aanvullende gegevens hebben wij op 29 augustus 2013 aan GOC bevestigd en aan de adviseurs toegezonden. Op 10 oktober 2013 hebben wij, als aanvulling op de aanvraag, een brief van GOC aangaande de verwijdering van drijvende daken. Op 4 december 2013 hebben wij, aanvullend op de aanvraag, een overzicht van de berekende opvangcapaciteiten van de tankputten en een nieuw overzicht van de binnen de inrichting aanwezige tanks van GOC ontvangen. Op 5 december 2013 hebben wij, aanvullend op de aanvraag, de definitieve eindrapportage van de proefneming ten aanzien van de AWZ ontvangen van GOC. 2.7 Adviezen In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de in paragraaf 2.2 genoemde instanties/bestuursorganen als adviseur bij deze procedure betrokken. De Regionale brandweer Groningen en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn als adviseur/mede bevoegd gezag in het kader van de BRZO 1999, bij deze procedure betrokken. Op 6 november 2013 hebben wij van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) een advies ontvangen aangaande het niet aan de omgevingsvergunning verbinden van voorschriften met betrekking tot gasexplosiegevaar, aangezien dit wordt gereguleerd via arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving waarvoor de Inspectie SZW bevoegd gezag is. Op 13 november 2013 hebben wij van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILenT) een integraal advies ten aanzien van deze ontwerpbeschikking ontvangen. Op 22 november 2013 hebben wij van het waterschap Hunze en Aa s een advies ontvangen aangaande de regulering van lozing van spuiwater van recirculatie koeltorens. Op 3 december 2013 hebben wij van de Inspectie SZW een advies ontvangen aangaande de beoordeling van controlekamers bij procesinstallaties. De Regionale brandweer Groningen heeft ons op 10 december 2013 laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot het uitbrengen van een advies. Met betrekking tot de indirecte lozing van afvalwater via de AWZ op de ZAWZI van North Water, hebben wij bij brief van 5 december 2013 (kenmerk RWS-2013/61624) een (definitief) advies ontvangen van Rijkswaterstaat. In haar advies geeft zij aan dat, gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam, de lozing onder het stellen van voorschriften aanvaardbaar te achten en op dit punt geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. pagina 10 van 175

11 Geadviseerd wordt om, met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet (Ww) genoemde doelstelling, de in het advies opgenomen voorschriften aan deze vergunning te verbinden (zie paragraaf 4.11). 3. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING 3.1 IPPC-installaties Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 201/75/EU. PbEU L334). De RIE geeft milieu-eisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I.. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich één of meer IPPC-installaties. Het gaat in onderhavig geval om IPPC-installaties vallende onder categorie 5.1 van bijlage I van de RIE: De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van (j) herraffinage van olie en ander hergebruiik van olie. 3.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. In bijlage I onderdeel B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim, hierna te noemen Activiteitenbesluit) van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Onderhavige inrichting dient te worden beoordeeld als een type C inrichting. Met betrekking tot aangevraagde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten beschouwen wij de ingediende aanvraag tevens als melding op grond van het Activiteitenbesluit. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende bepalingen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling: 1. Paragraaf Bodemsanering en proefbronnering; 2. Paragraaf Lozen van grondwater bij ontwatering; 3. Paragraaf Lozen van hemelwater dat niet afkomstig van bodembeschermende voorziening; 4. Paragraaf In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie; 5. Paragraaf In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit; 6. Paragraaf In werking hebben van een natte koeltoren; 7. Paragraaf Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen; 8. Paragraaf Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse tank; 9. Afdeling 2.4 Bodem; 10. Afdelingen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen. In verband met het Activiteitenbesluit bestaat er voor onderhavige inrichting geen vergunningplicht meer voor de lozing van huishoudelijk afvalwater. Voor voornoemde, onder het Activiteitenbesluit vallende, activiteiten zijn de in artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit opgenomen zorgplichtbepalingen van toepassing. Voor de overige binnen de inrichtingen uit te voeren activiteiten zijn deze zorgplichtbepalingen in het, aan deze vergunning verbonden, voorschrift vastgelegd. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. In verband met het voldoen aan het bepaalde in artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit hebben wij uitsluitend aanvullende voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot het indienen van een plan van aanpak voor de nog uit te voeren bodembeschermende voorzieningen/maatregelen (voorschrift 9.1 en 9.3) en de uitvoering van een aanvullende beoordeling van bodembeschermende voorzieningen (voorschrift 9.2). Dit betreffen echter geen maatwerkvoorschriften op basis van artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit. 3.3 Milieu-effectrapport De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Er is geen sprake van een uitbreiding van de be-/verwerkingscapaciteit voor afvalstoffen. Dit pagina 11 van 175

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. ten behoeve van de activiteit milieuneutrale verandering "vervanging monster en chemicallen opslag" (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan FrieslandCampina Nederland Holding B.V. ten behoeve van het milieuneutraal wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van kaas (Locatie: Noorderringweg

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board BV

BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board BV BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van Smurfit Kappa Solid Board BV ten behoeve van de productie van massief karton (Locatie: KM1, Cereswijk 6 te Oude Pekela) Groningen, 14januari 2014 Nr. 2014-00964/3,

Nadere informatie

BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F.

BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F. BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van Transportbedrijf P. Pikkert V.O.F. Voor de op- en overslag van rejects, bietenstaartje en/of perspulp, zand/grind en bestratingsmaterialen (Locatie: Roderwolderdijk

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Qlyte Operations B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van secundaire grondstoffen (Locatie: Kranssteenweg 2, Farmsum)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. BioMCN

OMGEVINGSVERGUNNING. BioMCN OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan BioMCN ten behoeve van het milieuneutraal plaatsen van een container voor de opslag van glycerolmonsters en tijdelijke voorzieningen voor het verpompen van glycerine (locatie:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. ten behoeve van de activiteit: een milieuneutrale verandering van de inrichting; "het innemen, opslaan, verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie Vierverlaten OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van het plaatsen van een voorraad ijzerchloride bij de waterzuivering (locatie: Fabriekslaan 12, Hoogkerk) Groningen, 21 november 2012

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide OMGEVINGSVERGUNNING voor: uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Nedmag bv locatie: Billitonweg

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie (locatie Vierverlaten)

OMGEVINGSVERGUNNING. Suiker Unie (locatie Vierverlaten) OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie (locatie Vierverlaten) ten behoeve van de activiteit: een milieuneutrale verandering van de inrichting; "het plaatsen van een aggregaat" (Locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Afvalverwerking Stainkoeln B.V.

BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Afvalverwerking Stainkoeln B.V. BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Afvalverwerking Stainkoeln B.V. ten behoeve van het in werking hebben van een inrichting voor het be/verwerken van airvalstoffen te Groningen. (Locatie:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan LUMARO Beheer B.V. ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting "opslag van afgewerkte olie in een tank en opslag van diesel in IBC's "

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan. ESD-SIC bv. Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide

OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan. ESD-SIC bv. Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide OMGEVINGSVERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan ESD-SIC bv Ten behoeve van de productie van Siliciumcarbide (Locatie: Kloosterlaan 11-13 te Farmsum) Groningen, 15 februari

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A.

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van het veranderen van een inrichting bedoeld voor de productie van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten (Locatie: M en O -weg 11, Ter Apelkanaal)

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT OP VERZOEK INTREKKEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie locatie Vierverlaten ten behoeve van het bouwen en het in werking hebben van

Nadere informatie

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een noodwaterbuffertank (locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Heros Sluiskil B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2089927/3272112 op de op 14 augustus 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Deponie Zuid NV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

CONCEPT (ONTWERP)BESCHIKKING GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING AVEBE U.A.

CONCEPT (ONTWERP)BESCHIKKING GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING AVEBE U.A. CONCEPT (ONTWERP)BESCHIKKING GEDEELTELIJKE INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor de productie van zetmeelderivaten

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. JPB Logistics BV

OMGEVINGSVERGUNNING. JPB Logistics BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan JPB Logistics BV ten behoeve van de activiteit milieuneutraal wijzigen "Wijzigen van voorschrift 6.6.1" (locatie: Warvenweg 20-22 Farmsum) Groningen, 21 januari 2014 Zaaknummer:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering

Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering Milieu Service Zuid B.V. te Maasbracht Zaaknummer 2012-0105 d.d. 8 maart 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Autosloopbedrijf Familie Maris B.V

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Autosloopbedrijf Familie Maris B.V OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Autosloopbedrijf Familie Maris B.V ten behoeve van de locatie: GIdeonweg 7a te Groningen Groningen, 15 februari 2011 Nr. 2011-308404 Procedure nr. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2040247/2803136 op de op 14 juli 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heijmans Facilitair Bedrijf BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : RKR Recycling BV Aangevraagde activiteiten : Het intrekken./ wijzigen van voorschriften met betrekking tot het milieuzorgsysteem.

Nadere informatie

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. A. Hak Products B.V. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van A. Hak Products B.V. (voorheen: Remag Alloys B.V. en IMCO Recycling B.V.) ten behoeve van het recyclen van magnesium en de productie van magnesiumlegeringen (Locatie:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2024428/2752304 op de op 26 april 2011 bij hen ingekomen aanvraag van FrieslandCampina Consumer Products, om vergunning

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

(ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. (ONTWERP)BESCHIKKING AMBTSHALVE INTREKKING VOORSCHRIFTEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. Locatie: Schaappad 3 te Weiwerd Groningen, maart 2012 Nr. 2012-11624 Zaaknummer:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. North Refinery Refining & Trading Holland NV

OMGEVINGSVERGUNNING. North Refinery Refining & Trading Holland NV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan North Refinery Refining & Trading Holland NV ten behoeve van de activiteiten: een milieuneutrale verandering van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk "aanbouw kantoor

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053399/2882188 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van BMC Moerdijk BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20150044 Aanvraag Op 13 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een rundveehouderij op het adres Stokershorst 5 te Nederweert-Eind.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053759/2912290 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV, om

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag Besluit omgevingsvergunning milieu Aanvraagnummer: 170186 Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus 294 2501 BC Den Haag Locatie: Total Express Hoofddorp, Graan voor Visch 19201 te Hoofddorp

Nadere informatie

Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus ZS Luchthaven Schiphol

Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus ZS Luchthaven Schiphol Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus 75650 1118 ZS, Luchthaven Schiphol Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Besluit omgevingsvergunning Ambtshalve wijziging art.2.31

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Lijnco Green Energy B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 januari 2008 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Drimmelen om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 13 oktober 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Suez Water NV te Venlo, om

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2076205/3035562 op de op 10 mei 2012 bij hen ingekomen aanvraag van de Bossche IJzer- en Metaalhandel Van Erp BV, om

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2107629/3370006 op de op 18 januari 2013 bij hen ingekomen aanvraag van MSD Oss BV, om een vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

BioMethanol Chemie Nederland B.V (BioMCN)

BioMethanol Chemie Nederland B.V (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (MILIEU) verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V (BioMCN) ten behoeve van de installatie van een (mobiele) zuiveringsinstallatie voor glycerol Locatie:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting. (Locatie: Kwelderweg 15, 9979 XN te Eemshaven) Groningen,

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 545160 Havenbedrijf Amsterdam N.V. De heer J. Blom Postbus 19406 1000 GK AMSTERDAM

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. Aangevraagde activiteiten : Milieuneutraal veranderen en bouwen Locatie : Coevorderweg

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING Beslissing van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake het uitvoering geven aan de bevoegdheid ingevolge artikel 2.33 tweede lid

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. AkzoNobel Membraanelectrolysebedrijf. Betreft: bedindiging optionele chloorlossing

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. AkzoNobel Membraanelectrolysebedrijf. Betreft: bedindiging optionele chloorlossing OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AkzoNobel Membraanelectrolysebedrijf Ten behoeve van de activiteit milieuneutraal, Betreft: bedindiging optionele chloorlossing (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum) Groningen,

Nadere informatie

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 23 mei 2013 bij hen binnengekomen aanvraag van de Stichting Vergunning Moleneind om vergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Merksteijn Steel B.V. Locatie : Bedrijvenpark Twente 237 in Almelo Datum beschikking : 14 april 2014 Kenmerk : 2014/0091023

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Procedurele Overwegingen Aanvrager : Bel Leerdammer B.V. Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis Locatie : Rondweg

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & G007 EN VECHTSTREEg Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV Emmeloord Kenmerk aanvraag: OLO 187563, dd. 6 juli 2015 Aanvrager: Westermeerwind

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde staten van Limburg. gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 2 en 6

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde staten van Limburg. gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 2 en 6 Ontwerpbesluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 2 en 6 DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. te Venlo Zaaknummer 2015/52214 d.d. 23 juli

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V. / De Pauw Recycling B.V./ Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129844/3498482 op de op 10 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Plastic Recycling Company BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh øis \ìüesterbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94oo.q.c Assen www.drenthe.nl T F (o592) 3 55 55 (o592) 1 57 77 provinci renthe VERZONDEN O B SEP,2OlT Assen, 8 september 2014 Ons kenmerk 201

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Sloe Centrale B.V. Albaniëweg 10 4389 PR RITTHEM Kenmerk: Afdeling: W-AOV150322 Vergunningverlening Datum: 26 augustus 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : AkzoNobel Polymer Chemicals B.V. Ingetrokken activiteiten : De intrekking omvat de (bulk)opslag en het gebruik

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2066203/2912430 op de op 9 februari 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Melding huur Lestrade hal 3 Rockwool te Roermond Zaaknummer 2012-0269 d.d. 3 mei 2012. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 5

Nadere informatie

FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT. Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden,

FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT. Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden, FrieslandCampina Nederland Holding B.V. Postbus 1551 3818 LE AMERSFOORT Leeuwarden, 12 juli 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01066552 Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht Behandeld door : Uw kenmerk

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING AVEBE U.A.

OMGEVINGSVERGUNNING AVEBE U.A. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen van de inrichting "Vergroten opslag gevaarlijke stoffen in emabilage in gebouw 710 TAK" (locatie: M en

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Aanvraagnummer OLO-2109051 Zaaknummer 199571 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 1000BC, Amsterdam Locatie: Gronddepot Noorder IJplas Oostzanerdijk

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2151548/5862/118604 /15392 op de op 27 juni 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Rundveebedrijf Alders VOF (handelsnaam Vlako BV), om vergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING ESD-SIC B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING ESD-SIC B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan ESD-SIC B.V. ten behoeve van de activiteit een milieuneutrale verandering van de inrichting; "de opslag van (afgewerkte) oli g n in dubbelwandige bovengrondse stalen opslagtanks"

Nadere informatie

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum Nummer aanvraag Gegevens aanvrager Naam aanvrager Postbus

Nadere informatie

(ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Avebe U.A.

(ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Avebe U.A. (ONTWERP)BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Avebe U.A. ten behoeve van intrekking van de geluidruimte voor de Zwelstijfselfabriek en Nylgumfabriek (Locatie: Avebeweg-1, Foxhol) Groningen,

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2160207/3729328 op de op 11 november 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie