x E5.001 hoe een leerproces verloopt;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "x E5.001 hoe een leerproces verloopt;"

Transcriptie

1 Dit document bevat de verdeling van de eindtermen over de verschillende Belangrijk: De volg eamenonderdelen. Voor een overzicht van de eindtermen zie elders op deze site: Eindterm nr GV GT GI E1.001 in teamverband met andere lesgevers optreden; E1.002 een duidelijke instructie geven aan een LOTUSslachtoffer; E1.003 in en met een groep werken; E1.004 cursisten stimuleren en motiveren; E1.005 met organisatoren van cursussen samenwerken; E1.006 cursisten begeleiden tijdens de (vervolg)opleiding; E1.007 objectief oordelen; E1.008 samen met andere eaminatoren en LOTUSslachtoffers eamens/toetsen op de voorgeschreven wijze afnemen; E1.009 aangeven wat bij een eamen/toets moet worden beoordeeld (de eindtermen), hoe dit het beste kan worden gedaan en welk niveau een kandidaat moet halen om te slagen. E2.001 de protocollaire benadering van een slachtoffer omschrijven; E2.002 uitleggen door welke factoren onze waarnemingen worden beïnvloed en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop een slachtoffer moet worden benaderd; E2.003 op grond van de (ongevals)situatie en de verschijnselen concluderen wat het vermoedelijke letsel van een slachtoffer is. E3.001 het menselijk lichaam; E3.002 het zenuwstelsel; E3.003 de ademhalingsorganen; E3.004 bloed, hart en bloedvaten; E3.005 de huid; E3.006 het geraamte, de gewrichten en de spieren; E3.007 het oog. E4.001 de samenhang van stoornissen in bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop beschrijven; E4.002 het verschil tussen klinische en biologische dood uitleggen; E4.003 het doel van de eerste hulp bij de verschillende stoornissen en letsels omschrijven; E4.004 uitleggen waarom de eerste hulp bij de verschillende letsels moet worden verleend op de wijze die is beschreven in het Oranje Kruis Boekje en in door Het Oranje Kruis uitgebrachte modules, voorzover van toepassing; E5.001 hoe een leerproces verloopt; E5.002 hoe een les moet worden opgebouwd(doelgericht, doeltreffend middels proces- en productevaluaties tussentijds en aan het eind, logische volgorde in stappen, onderscheid tussen hoofd- en bijzaken); E5.003 welke didactische werkvormen kunnen worden gebruikt; E5.004 wat de verhouding tussen praktijk en theorie van de eerste hulp in de les moet zijn. E5.005 een onderwijsleersituatie ontwikkelen, plannen en uitvoeren die aansluit bij de doelgroep; E5.006 leerdoelen formuleren gericht op het aanleren van kennis, inzicht, praktische vaardigheden en attitude; E5.007 het product en proces van een onderwijsleersituatie evalueren; E5.008 de onderdelen van een les tot een logisch geheel samenvoegen (aansluiten bij opleiding, kennisniveau en achtergrond van de cursisten, opklimmen in moeilijkheidsgraad);

2 E5.009 een lesschema opstellen, waarin wordt aangegeven lesdoelen, beginsituatie, didactische werkvormen, hoe de leerstof geordend en begrensd is, welke leeractiviteiten van de cursisten worden verwacht, welke leer- en hulpmiddelen worden gebruikt en hoe tijdens en na ieder lesgedeelte wordt gecontroleerd of de leerstof is begrepen. E5.010 een les geven aan een groep met inbegrip van het gezamenlijk oefenen met de cursisten waarin het volgende aan de orde komt: het opbouwen van een ongevalssituatie, het gebruik maken van de mogelijkheden van het LOTUSslachtoffer, de organisatie van het gezamenlijk oefenen, het resultaat van de les (is het doel bereikt), de demonstratie van de eerste hulp. E5.011 vertellen welke leer- en hulpmiddelen er bij het onderwijs in de eerste hulp kunnen worden gebruikt en wat hun voor- en nadelen zijn E5.012 de meest gangbare leer- en hulpmiddelen gebruiken en onderhouden (projector, schoolbord, anatomische wandplaten, modellen, reanimatiepop) E5.013 toetsen opstellen (open vragen, meerkeuzevragen, juist-onjuistbeweringen) en normeren E5.014 vaardigheden en competenties beoordelen en corrigeren E6.001 vertellen wanneer en hoe een slachtoffer moet worden vervoerd en welke hulpmiddelen hierbij kunnen worden gebruikt; E6.002 met anderen een slachtoffer vervoeren met gebruik van verschillende hulpmiddelen (deken, brancard). E6.003 de vijf belangrijke punten toepassen. E6.004 maatregelen te nemen om de veiligheid van zichzelf, medehulpverleners, omstanders en slachtoffer(s) te waarborgen; E6.005 een slachtoffer in een gevaarlijke situatie met de noodvervoersgreep van Rautek te verslepen naar een veilige plaats; E6.006 een slachtoffer te benaderen en gegevens te verzamelen op grond waarvan kan worden geconcludeerd wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert; E6.007 op de juiste wijze professionele hulp te (laten) alarmeren en deze zonodig te assisteren / begeleiden; E6.08 te vertellen waarom het belangrijk is met een slachtoffer te praten en hem zo mogelijk te helpen op de plaats waar hij zich bevindt. E6.009 het bewustzijn beoordelen; E6.010 twee bewustzijnsniveaus (bij bewustzijn en bewusteloosheid) herkennen / vaststellen. E6.011 het bewustzijn te beoordelen door aanspreken en voorzichtig schudden; E6.012 iemand met een bewustzijnsstoornis, die op zijn buik ligt, op zijn rug te draaien; E6.013 op het juiste tijdstip professionele hulp te (laten) waarschuwen; E6.014 aan te geven welke volgende vitale functie (na het bewustzijn) moet worden beoordeeld; E6.015 een (dreigende) flauwte te herkennen, bewustzijnsverlies te voorkómen en bij bewustzijnsverlies de juiste eerste hulp te verlenen; E6.016 aan te geven wat de oorzaken van een flauwte zijn en hoe een flauwte kan worden voorkómen. E6.017 de ademhaling beoordelen; E6.018 een vrije en geheel of gedeeltelijk afgesloten luchtweg herkennen / vaststellen; E6.019 een normale, niet normale en afwezige ademhaling herkennen / vaststellen; E6.020 de ademhaling veiligstellen en bewaken;

3 E6.022 de ademhaling te beoordelen door kijken, voelen en luisteren en aan de hand van zijn waarnemingen de juiste conclusie te trekken met betrekking tot het al dan niet normaal zijn van de ademhaling; E6.023 bij een slachtoffer met een bewustzijnsstoornis en een normale luchtweg de luchtweg vrij te houden door hem in de stabiele zijligging te brengen; E6.025 bij een slachtoffer met een geheel of gedeeltelijk afgesloten luchtweg, dat bij bewustzijn is de luchtweg vrij te maken door het toepassen van de daartoe geëigende handgrepen, waaronder de handgreep van Heimlich (buikcompressies); E6.026 een slachtoffer met een mogelijk verbrande luchtweg te helpen bij het vinden van een zo comfortabel mogelijke houding E6.028 op het juiste tijdstip professionele hulp te (laten) waarschuwen. E6.029 bij een bewusteloos slachtoffer met een afwezige of onvoldoende ademhaling een kunstmatige ademhaling en circulatie op gang brengen en houden E6.030 bij een bewusteloos slachtoffer met een afwezige of onvoldoende ademhaling te reanimeren; E6.031 bij een bewusteloos slachtoffer met een geheel of gedeeltelijk afgesloten luchtweg, de luchtweg vrij te maken door de mond te openen en zonodig leeg te maken; E6.033 op het juiste tijdstip professionele hulp te (laten) waarschuwen. E6.034 ernstige bloedingen herkennen / vaststellen; E6.035 ernstige bloedingen stelpen; E6.036 op het juiste tijdstip professionele hulp (laten) waarschuwen. E6.037 een ernstige bloeding te stoppen door het getroffen lichaamsdeel omhoog te brengen; E6.038 een ernstige bloeding te stoppen door druk op de plaats van de wond uit te (laten) oefenen. E6.039 (dreigende) shock herkennen / vaststellen; E6.040 het ontstaan en/of verergering van shock voorkómen. E6.041 aan te geven wat de oorzaken van shock zijn, voorzover relevant voor de te verlenen eerste hulp; E6.042 zo mogelijk de oorzaak van de (dreigende) shock te bestrijden; E6.043 algemene maatregelen te nemen om verergering en/of ontstaan van shock te voorkómen; E6.044 op het juiste tijdstip professionele hulp te (laten) waarschuwen. E6.045 een uitwendige wond herkennen / vaststellen; E6.046 op grond van plaats, oorzaak, grootte en diepte van de wond en de kans op infectie en tetanus bepalen of het verantwoord is dat de eerstehulpverlener zelf de definitieve hulp verleent; E6.047 verontreiniging en besmetting van de wond en bloedverlies beperken. E6.048 de definitieve behandeling aan een slachtoffer met een eenvoudige wond te geven:(wond reinigen, wond ontsmetten, wond hygiënisch afdekken en zo nodig steun en rust geven aan het gewonde lichaamsdeel) E6.049 eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met een uitwendige wond in afwachting van professionele hulp: wond hygiënisch afdekken met een (wond)snelverband, zo nodig rust en steun geven aan het gewonde lichaamsdeel, E6.050 eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met een doordringende borstwond; E6.051 eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met een doordringende buikwond. E6.052 eerste-, tweede- en derdegraads brandwonden herkennen / vaststellen; E6.053 op grond van plaats, uitgebreidheid en diepte van de verbranding bepalen of het verantwoord is dat de eerstehulpverlener zelf de definitieve hulp verleent;

4 E6.054 uitbreiding, verontreiniging en besmetting van brandwond(en) beperken. E6.055 brandwonden te koelen, bij voorkeur met zacht stromend, lauw (leiding)water; E6.056 brandwonden hygiënisch af te dekken; E6.057 een slachtoffer met een mogelijk verbrande luchtweg te helpen bij het vinden van een zo comfortabel mogelijke houding; E6.058 brandwonden door bijtende stoffen langdurig te spoelen met veel lauw (leiding)water. E6.059 een kneuzing en verstuiking herkennen / vaststellen; E6.060 verdere schade aan het getroffen lichaamsdeel voorkómen; E6.061 pijn en ongemak voor het slachtoffer beperken. E6.062 het getroffen lichaamsdeel te koelen; E6.063 rust en steun te geven aan het getroffen lichaamsdeel. E6.064 een ontwrichting en gesloten en open botbreuken herkennen / vaststellen; E6.065 verdere schade aan het getroffen lichaamsdeel voorkómen; E6.066 pijn en ongemak voor het slachtoffer beperken; E6.067 bij open botbreuken: verontreiniging en besmetting beperken. E6.068 bij een ontwrichting en een botbreuk het getroffen lichaamsdeel onbeweeglijk te houden; E6.069 rust en steun te geven aan een ontwricht / gebroken lichaamsdeel; E6.070 bij een open botbreuk de wond af te dekken; E6.071 een slachtoffer met mogelijk wervelletsel zo min mogelijk te (laten) bewegen; E6.072 een slachtoffer met een botbreuk van de ribben te helpen bij het vinden van een zo comfortabel mogelijke houding. E6.073 oogletsels herkennen / vaststellen; E6.074 bepalen of het verantwoord is dat de eerstehulpverlener zelf de definitieve hulp verleent; E6.075 indien toelaatbaar de oorzaak van het oogletsel opheffen en verergering en/of verlies van het gezichtsvermogen voorkómen. E6.076 een loszittend vuiltje uit het oog te verwijderen; E6.077 bij een slachtoffer dat een bijtende stof in het oog heeft gekregen en bij een slachtoffer met een verbrand oog het getroffen oog langdurig met lauw leidingwater te spoelen; E6.078 aan te geven dat bij een doordringende oogverwonding het voorwerp niet uit het oog mag worden verwijderd en dat het slachtoffer niet in het oog mag wrijven; E6.079 aan te geven dat een slachtoffer met lasogen en een slachtoffer met stomp oogletsel professionele hulp behoeven. E6.080 vergiftiging via spijsverteringskanaal, luchtweg en longen en huid herkennen / vaststellen; E6.081 inwerking van het gif beperken. E6.082 een niet bijtend gif via het spijsverteringskanaal in het lichaam heeft gekregen; E6.083 een bijtend gif via het spijsverteringskanaal in het lichaam heeft gekregen; E6.084 een petroleumproduct via het spijsverteringskanaal in het lichaam heeft gekregen; E6.085 een giftige stof via de luchtweg en longen in het lichaam heeft gekregen; E6.086 een giftige stof via de huid in het lichaam heeft gekregen. E6.087 elektriciteitsongevallen herkennen en de situatie veiligstellen; E6.088 de gevolgen van elektrische stroom door het lichaam beperken / bestrijden. E6.089 aan te geven dat bij een elektriciteitsongeval het slachtoffer pas kan worden benaderd nadat de stroomtoevoer is onderbroken;

5 E6.090 aan een slachtoffer met een stoornis in de vitale functies of brandwonden als gevolg van een elektriciteitsongeval eerste hulp te verlenen overeenkomstig de punten 2, 3, 4 en 8. E6.091 algehele onderkoeling en bevriezing herkennen / vaststellen; E6.092 verdere afkoeling voorkómen; E6.093 de vitale functies veiligstellen; E6.094 bij bevriezing: uitbreiding, verontreiniging en besmetting beperken. E6.095 aan te geven dat een onderkoeld slachtoffer op een beschutte plaats moet worden gebracht en moet worden toegedekt; E6.096 een onderkoeld slachtoffer met een stoornis in de vitale functies te helpen overeenkomstig de punten 2, 3 en 4; E6.097 aan te geven dat een slachtoffer met een eerste-, tweede- of derdegraads bevriezing op een droge en beschutte plaats moet worden gebracht en dat de getroffen lichaamsdelen voorzichtig met lichaamswarmte moeten worden opgewarmd. E6.098 hittekrampen, warmteuitputting en hitteberoerte herkennen / vaststellen; E6.099 de lichaamstemperatuur normaliseren / verdere stijging voorkómen; E6.100 de vitale functies veiligstellen. E6.101 aan te geven dat een slachtoffer met een warmteletsel in een koele omgeving moet worden gebracht en actief moet worden afgekoeld; E6.102 aan te geven dat een slachtoffer met hittekrampen of warmteuitputting, dat bij bewustzijn is, zout en water te drinken kan worden gegeven; E6.103 bij een stoornis in de vitale functies als gevolg van een te hoge lichaamstemperatuur eerste hulp te verlenen overeenkomstig de punten 2, 3 en 4. E6.104 aangeven wanneer het noodzakelijk is iemand over korte afstand te vervoeren; E6.105 iemand over korte afstand vervoeren. E6.106 iemand met behulp van de noodvervoersgreep van Rautek te verslepen; E6.107 een slachtoffer, dat nog op één been kan staan door ondersteuning over korte afstand te verplaatsen. E6.108 omschrijven welk verbandmateriaal en andere hulpmiddelen het best kunnen worden gebruikt bij het verlenen van de hierboven beschreven eerste hulp. E7.001 vertellen welk verbandmateriaal en welke andere hulpmiddelen het best kunnen worden gebruikt bij het verlenen van eerste hulp en waarom; E7.002 de eigenschappen van de verschillende materialen noemen; E7.003 de verschillende soorten verbanden noemen en vertellen uit welke materialen deze (kunnen) bestaan; E7.004 uitleggen wat de functie van de verschillende verbanden is; E7.005 aangeven welk verbandmateriaal er tenminste in een verbanddoos voor gebruik in de privé sfeer moet zitten. E7.006 in welke gevallen een dekverband kan worden aangelegd; E7.007 wat het doel is van een dekverband; E7.008 aan welke eisen een dekverband moet voldoen; E7.009 met welke materialen een dekverband kan worden aangelegd. E7.010 een dekverband, bestaande uit steriel gaas, synthetische of witte watten, een (elastische) hydrofiele zwachtel en kleefpleister aan te leggen bij een uitwendige (open) wond aan de boven- en onderarm; E7.011 een dekverband aan te leggen aan boven- en onderbeen; E7.012 een dekverband aan te leggen aan elleboog en knie; E7.013 een dekverband aan te leggen aan hand en voet; E7.014 een dekverband aan te leggen aan vinger en teen. E7.015 een wondpleister aan te brengen op een kleine uitwendige wond. E7.016 een uitwendige wond af te dekken met steriel gaas en kleefpleister. E7.017 in welke gevallen een drukverband kan worden aangelegd;

6 E7.108 wat het doel is van een drukverband; E7.019 aan welke eisen een drukverband moet voldoen; E7.020 met welke materialen een drukverband wordt aangelegd. E7.021 een drukverband aan te leggen bij een kneuzing aan arm en been; E7.022 een drukverband aan te leggen bij een verstuikte pols, enkel, elleboog en knie; E7.023 in welke gevallen een stompverband kan worden aangelegd; E7.024 wat het doel is van een stompverband; E7.025 aan welke eisen een stompverband moet voldoen. E7.026 bij een afgerukt lichaamsdeel druk op de wond uit te oefenen door een stompverband aan te leggen. E7.027 in welke gevallen een doekverband kan worden aangelegd; E7.028 wat het doel is van een doekverband; E7.029 met welke materialen een doekverband kan worden aangelegd. E7.030 een doekverband aan te leggen bij een uitwendige (open) wond aan hoofd (nadat de wond zo schoon mogelijk is afgedekt); E7.031 een doekverband aan te leggen bij een uitwendige (open) wond aan hand en voet (nadat de wond zo schoon mogelijk is afgedekt); E7.032 een doekverband aan te leggen bij een uitwendige (open) wond aan knie en elleboog (nadat de wond zo schoon mogelijk is afgedekt). E7.033 bij een neusbloeding op de juiste wijze te handelen. E7.034 wanneer en waarom bij een neusbloeding deskundige hulp moet worden ingeschakeld. E7.035 hoe een vreemd voorwerp uit neus of oor kan worden verwijderd en dit indien mogelijk ook uitvoeren; E7.036 wanneer en waarom bij een vreemd voorwerp in neus of oor deskundige hulp moet worden ingeschakeld. E7.037 hoe een loszittende splinter uit de huid kan worden getrokken en dit ook uitvoeren. E7.308 wanneer en waarom bij een loszittende splinter deskundige hulp moet worden ingeschakeld. E7.309 hoe moet worden gehandeld als iemand door een insect is gestoken en dit ook uitvoeren. E7.400 wanneer en waarom bij een insectenbeet deskundige hulp moet worden ingeschakeld. E7.041 wat de verschijnselen van een kwallensteek zijn E7.042 hoe moet worden gehandeld als iemand door een kwal is gestoken en dit ook uitvoeren. E7.043 wanneer en waarom bij kwallensteken deskundige hulp moet worden ingeschakeld. E7.044 wat de gevaren zijn van een tekenbeet. E7.045 hoe moet worden gehandeld bij een tekenbeet en dit ook uitvoeren. E7.046 wat moet worden gedaan als iemand door een slang is gebeten en dit ook uitvoeren. E7.047 uitgeslagen tanden; E7.048 een tand door de lip.

7 gorde waarin de eindtermen in onderstaand schema zijn weergegevenm komt niet overeen met de handelin Niet GV = GT = GI = Geschiktheidstest vaardigheden Eerste Hulp Geschiktheidstest Theorie Geschiktheidstest instructie

8

9

10

11

12

13 ngschema's.

Competenties Eerste Hulp

Competenties Eerste Hulp Onderdeel 01. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp de vijf belangrijke punten toepassen. maatregelen te nemen om de veiligheid van zichzelf, medehulpverleners, omstanders en slachtoffer(s)

Nadere informatie

Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006)

Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006) Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006) 1. Definities Wie is het slachtoffer? Een slachtoffer is iemand die een acuut optredende, al of niet

Nadere informatie

Eerste Hulp aan Kinderen: eindtermen (vastgesteld door het College van Deskundigen in mei 2006) Doelgroep

Eerste Hulp aan Kinderen: eindtermen (vastgesteld door het College van Deskundigen in mei 2006) Doelgroep Eerste Hulp aan Kinderen: eindtermen (vastgesteld door het College van Deskundigen in mei 2006) Doelgroep a. Bezitters van het diploma Eerste Hulp b. Belangstellenden die (nog) niet in het bezit zijn van

Nadere informatie

Eindtermen Jeugd Eerste Hulp

Eindtermen Jeugd Eerste Hulp Eindtermen Jeugd Eerste Hulp. 2013 Datum van ingang: 1 september 2013 1. Definities Wie en wat is de eerstehulpverlener Een eerstehulpverlener kan en wil een slachtoffer de noodzakelijke eerste hulp geven.

Nadere informatie

Eindtermen Jeugd Eerste Hulp

Eindtermen Jeugd Eerste Hulp Eindtermen Jeugd Eerste Hulp. 2017 Datum van ingang: 1 september 2017 1. Definities Wie en wat is de eerstehulpverlener Een eerstehulpverlener kan en wil een slachtoffer de noodzakelijke eerste hulp geven.

Nadere informatie

Handleiding examinatoren Eerste Hulp aan kinderen

Handleiding examinatoren Eerste Hulp aan kinderen Handleiding examinatoren Eerste Hulp aan kinderen 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 1. Inleiding Sinds 1 januari 2010 dienen alle locaties voor kinderopvang (crèches, BSO, gastouders) in het bezit

Nadere informatie

Handleiding examinatoren Eerste Hulp aan kinderen

Handleiding examinatoren Eerste Hulp aan kinderen Handleiding examinatoren Eerste Hulp aan kinderen 2013 Datum van ingang: 1 september 2013 1. Inleiding De aangescherpte regelgeving van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING AANVULLINGEN OP PTA KADERBEROEPSGERICHT COHORT : Voorwoord. Het Westeraam.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING AANVULLINGEN OP PTA KADERBEROEPSGERICHT COHORT : Voorwoord. Het Westeraam. AANVULLINGEN OP PTA KADERBEROEPSGERICHT COHORT : 2017-2019 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Voorwoord Het Westeraam Auditorium 6 6661 TZ ELST Beste examenkandidaten, ouders en verzorgers, www.hetwesteraam.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsbepalingen

Uitvoeringsbepalingen Uitvoeringsbepalingen Behorende bij de Regeling, betreffende het diploma Eerste Hulp, de diploma s Jeugd Eerste Hulp en de daarop aansluitende modules Vastgesteld door het bestuur van Het Oranje Kruis,

Nadere informatie

Eindtermen Certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen van. Het Oranje Kruis. 18 december 2012

Eindtermen Certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen van. Het Oranje Kruis. 18 december 2012 Eindtermen Certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen van Het Oranje Kruis 2013 18 december 2012 Eindtermen Certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen vastgesteld door het College van Deskundigen Doelgroep

Nadere informatie

1 5 punten 1 5 punten 2 Beroerte (bewustzijnsstoornis) 2 Epilepsie (bewustzijnsstoornis)

1 5 punten 1 5 punten 2 Beroerte (bewustzijnsstoornis) 2 Epilepsie (bewustzijnsstoornis) A1 B1 3 a Kleine snijwond max. 1 cm 1 3 Kleine snijwond max. 1 cm 1 b 2e gr. brandwond 2 2e gr. brandwond 2 d Kneuzing enkel 2 Kneuzing enkel 2 h Vuiltje in het oog 1 Vuiltje in oog 1 j Hitte beroerte

Nadere informatie

Programma training: Klant: PI-420: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen oneven jaar (1 dag) Diverse

Programma training: Klant: PI-420: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen oneven jaar (1 dag) Diverse Programma training: PI-420: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen oneven jaar (1 dag) Klant: Diverse Herhaling eerste hulp en verbandleer (oneven jaar) De nummers achter de competenties

Nadere informatie

Examenseries diploma Eerste Hulp van

Examenseries diploma Eerste Hulp van Examenseries diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 september 2015 Examenseries diploma Eerste Hulp Met ingang van 1 september 2012 worden de examens voor het Eerste Hulp diploma

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

Examenreglement. Diploma Jeugd Eerste Hulp (DJEH)

Examenreglement. Diploma Jeugd Eerste Hulp (DJEH) Examenreglement Diploma Jeugd Eerste Hulp (DJEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement inclusief eindtermen 2015 Augustus 2015 2015 Voorwoord Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld

Nadere informatie

Vijf belangrijke punten

Vijf belangrijke punten Vijf belangrijke punten 1. Let op gevaar 2. Nagaan wat er is gebeurd en daarna wat het kind mankeert 3. Stel het kind gerust en zorg voor beschutting 4. Zorg voor professionele hulp 5. Help het kind op

Nadere informatie

Programma training: Klant: PI-421: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen (2 dagen) Diverse

Programma training: Klant: PI-421: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen (2 dagen) Diverse Programma training: PI-421: Herhaling Eerste Hulp en Verbandleer en kleine ongevallen (2 dagen) Klant: Diverse Herhaling eerste hulp en verbandleer (2 dagen) De nummers achter de competenties corresponderen

Nadere informatie

Referentie kader. of werktijd Hele periode

Referentie kader. of werktijd Hele periode PTA ZW 4 e klas keuzevak voorkomen van ongevallen en EHBO Keuzevak: Voorkomen van ongevallen en EHBO Leerroute: Sport en veiligheid Leerjaar:4 Profiel: Zorg en Welzijn Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/

Nadere informatie

Bijlage A Profiel Bedrijfshulpverlener Basis en Basis Plus

Bijlage A Profiel Bedrijfshulpverlener Basis en Basis Plus Bijlage A Profiel Bedrijfshulpverlener Basis en Basis Plus Tabel A: Eindtermen Profiel Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus 0 Algemeen 3 : 0.1 De BHV er kan: Gedragsniveau 1 BHV-Basis BHV-Basis Toets

Nadere informatie

Examenreglement. Diploma Jeugd Eerste Hulp (DJEH)

Examenreglement. Diploma Jeugd Eerste Hulp (DJEH) Examenreglement Diploma Jeugd Eerste Hulp (DJEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement inclusief eindtermen 2017 September 2017 2017 Voorwoord Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld

Nadere informatie

Aanpassingen Het Oranje Kruis Jeugdboekje i.v.m. Richtlijnen Eerste Hulp Het Oranje Kruis 2017

Aanpassingen Het Oranje Kruis Jeugdboekje i.v.m. Richtlijnen Eerste Hulp Het Oranje Kruis 2017 Aanpassingen Het Oranje Kruis Jeugdboekje i.v.m. Richtlijnen Eerste Hulp 2016 Het Oranje Kruis 2017 20 december 2016 Inleiding In juli 2016 is een nieuwe druk van het Oranje Kruis boekje verschenen. Omdat

Nadere informatie

2014 EHBO-K. Theorievragen versie 006. Ascendens Opleidingen Theorievragen EHBO-K 2014 versie 006 Pagina 1 van 7

2014 EHBO-K. Theorievragen versie 006. Ascendens Opleidingen Theorievragen EHBO-K 2014 versie 006 Pagina 1 van 7 2014 EHBO-K Theorievragen versie 006 Pagina 1 van 7 Vraag 1: Noem de vijf belangrijke punten bij het leveren van eerste hulp in juiste volgorde 1) 2) 3) 4) 5). Vraag 2: Wat is het kenmerk van een gesloten

Nadere informatie

Examenseries Diploma Eerste Hulp

Examenseries Diploma Eerste Hulp Examenseries Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2016 13 oktober 2016 Examenseries diploma Eerste Hulp Met ingang van 1 januari 2017 worden de examens voor het Diploma Eerste Hulp volgens de vernieuwde

Nadere informatie

Programma training: Klant: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis. Diverse

Programma training: Klant: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis. Diverse Programma training: PI-411: Opleiding Eerste hulp Oranje Kruis Klant: Diverse Tijd Programma dag 1 08.45 09.15 kennismaking programma veiligheidsinstructie Deel 1: Algemeen Introductie (blz. 12) Eerste

Nadere informatie

Examen bedrijfshulpverlener Eerste Hulp

Examen bedrijfshulpverlener Eerste Hulp Examen bedrijfshulpverlener Eerste Hulp Examencode: 110 Serienummer: 015 Beschikbare tijd: 45 minuten Aandachtspunten: Dit examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Vraag 1 t/m 15 gaan over Niet-spoedeisende

Nadere informatie

3. Eindtermen voor het diploma eerste hulp

3. Eindtermen voor het diploma eerste hulp Eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp volgens de 26 e druk Vastgesteld d.d. 8 maart 2011 door het College van Deskundigen van Het Oranje ruis. Overal waar "hij", "hem", of "zijn" staat, kan ook "zij"

Nadere informatie

Examenseries Diploma Eerste Hulp. van. Het Oranje Kruis

Examenseries Diploma Eerste Hulp. van. Het Oranje Kruis Examenseries Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2019 Ingangsdatum: 1 februari 2019 Examenseries Diploma Eerste Hulp De examens voor het Diploma Eerste Hulp worden volgens de laatste richtlijnen afgenomen.

Nadere informatie

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 1. Definities Examen: Het examen waarbij die competenties van de kandidaat praktisch en theoretisch worden getoetst die staan vermeld

Nadere informatie

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011)

Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Wijzigingen in de Eerste Hulp (september 2011) Naar aanleiding van de International First Aid and Resuscitation Guidelines 2011 en de wijzigingen die Het Oranje Kruis in haar leerstof heeft doorgevoerd

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING Niet spoedeisende Eerste Hulp

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING Niet spoedeisende Eerste Hulp INHOUDSOPGAVE 3 NIET SPOEDEISENDE EERSTE HULP... - 2-3.1 Flauwte... - 2-3.2 Wonden... - 2-3.3 Neusbloeding... - 4-3.4 Letsel aan het oog... - 4-3.5 Kneuzing / verstuiking... - 4-3.6 Botbreuken / ontwrichting...

Nadere informatie

Examenseries Diploma Eerste Hulp. van. Het Oranje Kruis

Examenseries Diploma Eerste Hulp. van. Het Oranje Kruis Examenseries Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2016 20 december 2016 Examenseries Diploma Eerste Hulp Met ingang van 1 januari 2017 worden de examens voor het Diploma Eerste Hulp volgens de vernieuwde

Nadere informatie

EINDTERMEN EERSTEHULPVERLENER LPEV

EINDTERMEN EERSTEHULPVERLENER LPEV =========================================== EINDTERMEN EERSTEHULPVERLENER LPEV =========================================== Vastgesteld : 01-03-2015 * DEEL 1 : DEEL 2 : DEEL 3 : Eindtermen Basis Eerstehulpverlener

Nadere informatie

AG eerste hulp opleidingen 47 vragen met antwoorden.

AG eerste hulp opleidingen 47 vragen met antwoorden. AG eerste hulp opleidingen 47 vragen met antwoorden. 1 Noem de 5 punten van de EHBO 1 let op gevaar 2 ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert 3 stel het slachtoffer gerust 4 zorg voor professionele

Nadere informatie

Handboek Lotusopleiding

Handboek Lotusopleiding OPBOUW, DOEL, ORGANISATIE EN EINDTERMEN Het Oranje Kruis September 2012 O&O/00051/st/versluysn/o:\website\public_html\handboek lotusopleiding.doc /17-1-2013 Inhoudsopgave Handboek Lotusopleiding... 1 OPBOUW,

Nadere informatie

De eerstehulpverlener verzorgt eenvoudige letsels en klachten zelf en draagt de verdere zorg over aan het slachtoffer zelf of aan diens omgeving.

De eerstehulpverlener verzorgt eenvoudige letsels en klachten zelf en draagt de verdere zorg over aan het slachtoffer zelf of aan diens omgeving. Eindtermen voor het certificaat/de registratie Eerste Hulp aan kinderen volgens de 3e druk Vastgesteld d.d. 30 september 2011 Overal waar "hij", "hem", of "zijn" staat, kan ook "zij" of "haar" worden gelezen.

Nadere informatie

Infofiche Junior Helper

Infofiche Junior Helper Infofiche Junior Helper 1. Praktische gegevens + Werkboek: Junior Helper (CN0619) + Handleiding: Eerstehulpcursussen Helpertje en Junior Helper (CN0617) + Doelgroep: 13 tot 15 jaar + Duur: 16 uur + praktijktest

Nadere informatie

Eindtermen Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van. Het Oranje Kruis. 30 september 2011

Eindtermen Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van. Het Oranje Kruis. 30 september 2011 Eindtermen Certificaat Eerste Hulp aan inderen van Het Oranje ruis 2013 30 september 2011 Eindtermen Certificaat/de Registratie Eerste Hulp aan inderen volgens de 3e druk Vastgesteld d.d. 30 september

Nadere informatie

Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties

Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties OPDRACHTFORMULIER Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Leidraad Instructeurs Bij de 24 e druk van Het Oranje Kruis boekje. Het Oranje Kruis juni 2003.

Leidraad Instructeurs Bij de 24 e druk van Het Oranje Kruis boekje. Het Oranje Kruis juni 2003. Leidraad Instructeurs Bij de 24 e druk van Het Oranje Kruis boekje Het Oranje Kruis juni 2003. Colofon: 1. Colofon en inhoudsopgave Uitgave van Het Oranje Kruis April 2003 Redactie: Wiebe de Vries Edwin

Nadere informatie

EINDTERMEN INSTRUCTEUR LPEV

EINDTERMEN INSTRUCTEUR LPEV =========================================== EINDTERMEN INSTRUCTEUR LPEV =========================================== Vastgesteld : 01-02-2013 * DEEL 1 : Algemeen DEEL 2 : Eindtermen Basis Instructeur-LPEV

Nadere informatie

H o c k e y E H B O. Woensdag 30 november MHC Goirle. Door Paul van den Broek

H o c k e y E H B O. Woensdag 30 november MHC Goirle. Door Paul van den Broek H o c k e y E H B O Woensdag 30 november MHC Goirle Door Paul van den Broek Inhoud Alarmeren Blaren Bloedneus Epilepsie Hersenschudding verstuikingen Schaafwond Suikerziekte Wond Bewusteloosheid Bloedhygiëne

Nadere informatie

Dit is een door het CCV goedgekeurd lesplan

Dit is een door het CCV goedgekeurd lesplan Pagina 1 van 5 1. Naam en registratienummer Opleider: 2. Versienummer: 201703-0021 / 02-01-2018 3. Code en type training U21-1 E-learning (systeem: All Secure Cargo) 4. Naam training: EHBO 5. en groep:

Nadere informatie

>Werkmodel: Verbanden

>Werkmodel: Verbanden >Werkmodel: Verbanden Het aanleggen van een snelverband Dit is een voorbeeld van een dekverband. Laat het kind zitten. Denk aan de hygiëne. Doe als dat kan handschoenen aan. Verzorg de wond volgens de

Nadere informatie

ORANJE KRUIS JEUGDBOEKJE

ORANJE KRUIS JEUGDBOEKJE HET ORANJE KRUIS JEUGDBOEKJE OFFICIËLE HANDLEIDING VOOR EERSTE HULP DOOR JEUGD Inhoud 1 Algemeen 7 2 Bewustzijn en 13 ademhaling 2.1 Stoornissen in het bewustzijn 14 2.2 Stoornissen in de ademhaling 17

Nadere informatie

Examenreglement. Diploma Eerste Hulp (DEH)

Examenreglement. Diploma Eerste Hulp (DEH) Examenreglement Diploma Eerste Hulp (DEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement inclusief eindtermen 2013 1 januari 2014 Voorwoord Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld om

Nadere informatie

Het lichaam maakt teveel warmte aan of raakt te weinig warmte kwijt.

Het lichaam maakt teveel warmte aan of raakt te weinig warmte kwijt. Leerbladen EHBO Hoofdstuk 1 + 7 + 8 Herhaling Hoofdstuk 1: 5 belangrijke punten: 1) Let op gevaar! van jezelf, omstanders en slachtoffer(s). Als het niet veilig is, kan je niet helpen. 2) Ga na wat er

Nadere informatie

Toets Ziekteleer Opleiding Sport en Bewegen. Behaalde punten Hulpmiddelen geen

Toets Ziekteleer Opleiding Sport en Bewegen. Behaalde punten Hulpmiddelen geen Cijfer In te vullen voor docent In te vullen door leerling Beroepsprestatie B.P.1.3 S.B Naam leerling Toets Ziekteleer Opleiding Sport en Bewegen Klas SB3O1A+B Versie 1 Datum Tijdsduur 60 minuten Naam

Nadere informatie

KBC-Preventie. Ongevallen thuis. we hebben het voor u

KBC-Preventie. Ongevallen thuis. we hebben het voor u KBC-Preventie Ongevallen thuis we hebben het voor u Basisprincipes van eerste hulp Handel als eerstehulpverlener. Zorg dat u de situatie niet verergert. Blijf rustig in een noodsituatie en verleen de eerste

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Inhoud

Inkijkexemplaar. Inhoud Inhoud Ongevallen gebeuren elke dag. Meestal gaat het om kleine ongevallen waarvan de gevolgen niet zo erg zijn: een schaafwonde door te vallen, een verstuikte voet bij het sporten, of een bloedneus op

Nadere informatie

SEH bij snijwonden, brandwonden en vergiftiging

SEH bij snijwonden, brandwonden en vergiftiging SEH bij snijwonden, brandwonden en vergiftiging Handleiding voor het behandelen van snijwonden. Verschijnselen de huid is beschadigd meestal is er bloed te zien het slachtoffer heeft pijn Doel van de eerste

Nadere informatie

Aanpassingen in het examen Eerste Hulp

Aanpassingen in het examen Eerste Hulp Invoering 27 ste druk Aanpassingen in het examen Eerste Hulp Het Oranje Kruis 2016 Datum van ingang: 1 september 2016 Examen diploma Eerste Hulp volgens de 27 e druk Als gevolg van de invoering van de

Nadere informatie

Competentielijsten van

Competentielijsten van Competentielijsten van Het Oranje Kruis 2013 Datum van ingang: 1 december 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 7 1.1 Vijf belangrijke punten... 10 Op gevaar letten... 10 Nagaan wat er is gebeurd en wat slachtoffer

Nadere informatie

Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van. Het Oranje Kruis. inclusief eindtermen

Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van. Het Oranje Kruis. inclusief eindtermen Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van Het Oranje Kruis inclusief eindtermen 2014 Datum van ingang: 1 september 2014 Voorwoord Dit document is

Nadere informatie

Aanbieder / rayon: CR028 programma 2018/2019. Onderwerp(en ) In steekwoorden. Leerdoel(en) Smart

Aanbieder / rayon: CR028 programma 2018/2019. Onderwerp(en ) In steekwoorden. Leerdoel(en) Smart Dit ingevulde formulier voegt u als bijlage toe aan de digitale aanvraag in PE-online. U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar ook voor meerdere bijeenkomsten (bijvoorbeeld het gehele jaarprogramma)

Nadere informatie

Examenopdrachten uitgewerkt. AG eerste hulp opleidingen Best www.agopleiding.dse.nl

Examenopdrachten uitgewerkt. AG eerste hulp opleidingen Best www.agopleiding.dse.nl Examenopdrachten uitgewerkt Beroerte (stoornis in bewustzijn): vrije luchtweg 1-1-2 bellen stabiele zijligging FAST-test; lachen, handen vooruit Verslikking/verstikking (stoornis in de ademhaling): moedig

Nadere informatie

EHBébé. Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar

EHBébé. Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar EHBébé Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar Bij baby s en peuters moet je vaak ogen op je rug hebben. Jammer genoeg ontsnappen ze al eens aan onze waakzame blik, soms met de nodige blutsen,

Nadere informatie

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven)

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven) Concept Programma nascholing instructeurs Eerste Hulp CR028 Formulier behorende bij de aanvraag voor accreditatie nascholing(en) instructeurs Eerste Hulp U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar

Nadere informatie

EHBébé ONGEVALLENGIDS VOOR KINDEREN TUSSEN 0 EN 3 JAAR

EHBébé ONGEVALLENGIDS VOOR KINDEREN TUSSEN 0 EN 3 JAAR EHBébé ONGEVALLENGIDS VOOR KINDEREN TUSSEN 0 EN 3 JAAR Bij baby s en peuters moet je vaak ogen op je rug hebben. Jammer genoeg ontsnappen ze al eens aan onze waakzame blik, soms met de nodige blutsen,

Nadere informatie

Niet-spoedeisende Eerste Hulp

Niet-spoedeisende Eerste Hulp Niet-spoedeisende Eerste Hulp Basisopleiding BHV Niet-spoedeisende Eerste Hulp 1. wonden 2. oogletsel 5. brandwonden 3. kneuzingen & verstuikingen 4. botbreuken, ontwrichtingen & wervelletsel Selecteer

Nadere informatie

TRIVIANT BLAUW (uitprinten op blauw papier) Stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop

TRIVIANT BLAUW (uitprinten op blauw papier) Stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop TRIVIANT BLAUW (uitprinten op blauw papier) Stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop Welke drie functies zijn van direct levensbelang en hoe noemen we deze functies? Hersenfunctie

Nadere informatie

ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer

ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer Indien een stoornis in de vitale functie wordt waargenomen direct handelen (Treat as you go) A AIRWAY AND C-SPINE (= vrije

Nadere informatie

Antwoorden 2014 EHBO-K. Ascendens Opleidingen Theorievragen EHBO-K 2014 versie 006 Pagina 1 van 5. Theorievragen versie 006

Antwoorden 2014 EHBO-K. Ascendens Opleidingen Theorievragen EHBO-K 2014 versie 006 Pagina 1 van 5. Theorievragen versie 006 Antwoorden 2014 EHBO-K Theorievragen versie 006 Pagina 1 van 5 Vraag 1: Noem de vijf belangrijke punten bij het leveren van eerste hulp in juiste volgorde Vraag 2: Vraag 3: Vraag 4 : a) Let op gevaar (zn

Nadere informatie

t Wikveld groep 7 theorie-examen EHBO Jeugd

t Wikveld groep 7 theorie-examen EHBO Jeugd Samenvatting EHBO 5 belangrijke punten: 1) Let op gevaar! van jezelf, omstanders en slachtoffer(s). Als het niet veilig is, kan je niet helpen. (Je belt dan natuurlijk wel 112 of je zorgt voor iemand die

Nadere informatie

Eindtermen. Opleiding Grensbewaking

Eindtermen. Opleiding Grensbewaking Eindtermen Opleiding Grensbewaking () Deelkwalificatie 3 Praktische vaardigheden Onderwijseenheden deelkwalificatie 3 17. Praktisch Optreden (Procesactiviteiten) 02 18. EHBO 03 19. Documentenonderzoek

Nadere informatie

EHBébé. Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar

EHBébé. Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar EHBébé Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar Bij baby s en peuters moet je vaak ogen op je rug hebben. Jammer genoeg ontsnappen ze al eens aan onze waakzame blik, soms met de nodige blutsen,

Nadere informatie

6, Jeugd EHBO A. Werkstuk door een scholier 1530 woorden 16 november keer beoordeeld. Verzorging. Inleiding

6, Jeugd EHBO A. Werkstuk door een scholier 1530 woorden 16 november keer beoordeeld. Verzorging. Inleiding Werkstuk door een scholier 1530 woorden 16 november 2001 6,2 397 keer beoordeeld Vak Verzorging Inleiding Ik heb mijn werkstuk over de EHBO gedaan, omdat het me een interessant onderwerp leek. Na een korte

Nadere informatie

Infofiche Helpertje. 1. Praktische gegevens. 2. Inhoud en doelstellingen

Infofiche Helpertje. 1. Praktische gegevens. 2. Inhoud en doelstellingen Infofiche Helpertje 1. Praktische gegevens + Werkboek: Helpertje (CN0618) + Handleiding: Eerstehulpcursussen Helpertje en Junior Helper (CN0617) + Doelgroep: 10 tot 12 jaar + Duur: 16 uur + praktijktest

Nadere informatie

Infofiche Helpertje. 1. Praktische gegevens. 2. Inhoud en doelstellingen

Infofiche Helpertje. 1. Praktische gegevens. 2. Inhoud en doelstellingen Infofiche Helpertje 1. Praktische gegevens Werkboek: Helpertje (CN0618) Handleiding: Eerstehulpcursussen Helpertje-Junior Helper (CN0617) Doelgroep: 10 tot 12 jaar Duur: 16 uur + praktijktest Lesgever:

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen tussen de 25 e en de 26 e druk van het Oranje Kruisboekje

De belangrijkste verschillen tussen de 25 e en de 26 e druk van het Oranje Kruisboekje De belangrijkste verschillen tussen de 25 e en de 26 e druk van het Oranje Kruisboekje Onderstaand overzicht is uitsluitend bedoeld om aan te geven welke onderdelen gewijzigd zijn. Het is helaas niet mogelijk

Nadere informatie

2. Voor het verlenen van eerste hulp is het gebruik van het beademingsmasker en handschoenen niet verplicht. O juist O onjuist

2. Voor het verlenen van eerste hulp is het gebruik van het beademingsmasker en handschoenen niet verplicht. O juist O onjuist VRAGEN JUIST OF ONJUIST. 1. Als u, het slachtoffer en eventuele omstanders in een gevaarlijke situatie verkeren wacht u totdat politie of brandweer aanwezig is. U volgt hun aanwijzingen op. 2. Voor het

Nadere informatie

Handleiding Instructeur Jeugd Eerste Hulp

Handleiding Instructeur Jeugd Eerste Hulp Handleiding Instructeur Jeugd Eerste Hulp. 2013 Datum van ingang: 1 september 2013 1 september 2013 2 Inhoud Pagina Inleiding 4 1 Algemeen 5 1.1 Het doel van Jeugd Eerste Hulp 5 1.2 Advies lesgevers 5

Nadere informatie

In dit document worden de letsels en ziekten genoemd die aan bod komen in het examen.

In dit document worden de letsels en ziekten genoemd die aan bod komen in het examen. De rol van lotusslachtoffers bij examens voor het diploma Eerste Hulp Laatste wijziging document: 1 september 2016. Aanpassing aan examen volgens 27edruk. In dit document worden de letsels en ziekten genoemd

Nadere informatie

Naam opleider en registratienummer XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx. Versienummer en datum Versie 1.0, 23 april 2015.

Naam opleider en registratienummer XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx. Versienummer en datum Versie 1.0, 23 april 2015. Naam opleider en registratienummer XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx Versienummer en datum Versie 1.0, 23 april 2015. Code en type training Code: U21-1 EHBO/BHV Type: Regulier en in dagdelen. Naam training Eerste

Nadere informatie

EHBO. 4. Opdracht: bedek de antwoorden op blz. 9 en leer de 18 lichaamsonderdelen uit je hoofd benoemen.

EHBO. 4. Opdracht: bedek de antwoorden op blz. 9 en leer de 18 lichaamsonderdelen uit je hoofd benoemen. Hfd 1. Kennis van het lichaam EHBO 1. Wat is een ander woord voor geraamte? Skelet 2. Noem eens drie functies van het geraamte? Steun,stevigheid en bescherming 3. Het geraamte bestaat vooral uit hard been.

Nadere informatie

Stappenplan voor competentiebeoordelingen instructeurs Eerste Hulp

Stappenplan voor competentiebeoordelingen instructeurs Eerste Hulp Stappenplan voor competentiebeoordelingen instructeurs Eerste Hulp 2013 Datum van ingang: 1 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Schema stappenplan... 4 Over het automatiseringsprogramma PE-online...

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer. (Artikel 178 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Bijlage)

Dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer. (Artikel 178 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Bijlage) Dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer (Artikel 178 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Bijlage) Inhoudstafel I. Wonden - Bloedingen... 5 II. Verstuiking,

Nadere informatie

OEFENVRAGEN BHV. 1. Met welke methode beademt u een slachtoffer onder normale omstandigheden? A. De dokter Phil methode. B.

OEFENVRAGEN BHV. 1. Met welke methode beademt u een slachtoffer onder normale omstandigheden? A. De dokter Phil methode. B. OEFENVRAGEN BHV 1. Met welke methode beademt u een slachtoffer onder normale omstandigheden? A. De dokter Phil methode B. Mond op mond C. Mond op neus 2. Wat gebeurd er als de circulatie wegvalt? A. De

Nadere informatie

Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma versie

Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma versie 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 1.1 Definities... 3 1.2 Verantwoordelijkheden... 3 1.3 Toelating... 4 1.4 Aanmelding... 4 1.5 Afmelden... 4 1.6 De examenlocatie... 4 1.7 Het examenmateriaal...

Nadere informatie

AANTEKENINGEN BIJ DE LESSEN E.H.B.O.

AANTEKENINGEN BIJ DE LESSEN E.H.B.O. AANTEKENINGEN BIJ DE LESSEN E.H.B.O. LES 1 Wat betekent EHBO? Waar gebeuren de meeste ongelukken? Wie is er verantwoordelijk voor veilig werken, sporten enz.? VERBANDDOOS Wat moet er in een verbanddoos

Nadere informatie

De rol van lotusslachtoffers bij examens voor het Diploma Eerste Hulp

De rol van lotusslachtoffers bij examens voor het Diploma Eerste Hulp De rol van lotusslachtoffers bij examens voor het Diploma Eerste Hulp Het Oranje Kruis, 2016 4 januari 2017 De rol van lotusslachtoffers bij examens voor het diploma Eerste Hulp Laatste wijziging document:

Nadere informatie

Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van. Het Oranje Kruis. inclusief eindtermen

Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van. Het Oranje Kruis. inclusief eindtermen Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van Het Oranje Kruis inclusief eindtermen Het Oranje Kruis 2017 Datum van ingang: 1 januari 2017 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Datum: EHBO. 3. Wat gebeurt er met de bloedvaten en zenuwen als een tand uit de mond vliegt?

Datum: EHBO. 3. Wat gebeurt er met de bloedvaten en zenuwen als een tand uit de mond vliegt? Naam: Datum: EHBO Ga naar deze website: www.klas5sintmichiel.yurls.net Klik op EHBO. Bekijk eerst het filmpje Een uitgeslagen tand en daarna het filmpje bloedneus. Een uitgeslagen tand 1. Is een tand een

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0263 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

De rol van LOTUSslachtoffers bij examens voor het Diploma Eerste Hulp

De rol van LOTUSslachtoffers bij examens voor het Diploma Eerste Hulp De rol van LOTUSslachtoffers bij examens voor het Diploma Eerste Hulp Het Oranje Kruis, 2017 1 september 2017 De rol van LOTUSslachtoffers bij examens voor het diploma Eerste Hulp In dit document worden

Nadere informatie

Deel 1: Algemene informatie over eerste hulp. 1 Basisprincipes van eerste hulp 2. 2 Vier stappen in eerste hulp 14

Deel 1: Algemene informatie over eerste hulp. 1 Basisprincipes van eerste hulp 2. 2 Vier stappen in eerste hulp 14 BSL_EHBO_NASLAGWERK_BINNENWERK:BSL_EHBO_NASLAGWER_BINNENWERK 17-04-2008 16:08 Pagina V Inhoud Voorwoord XIII Inleiding XIV Hoe gebruik je dit boek? XV Deel 1: Algemene informatie over eerste hulp 1 Basisprincipes

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie ; 18 juni 0 Code en type training Code: U1-1 EHBO Type: Regulier, en in dagdelen (=opgeknipt)

Nadere informatie

Cursus Reanimatie en AED

Cursus Reanimatie en AED Cursus Reanimatie en AED Maar liefst 300 Nederlanders per week krijgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. En in de meeste gevallen (70 tot 80%) gebeurt dat thuis. Zorg dat je weet wat je moet doen!

Nadere informatie

EHBO verrijkingsstof. Opdracht Handhygiëne. Voordat je eerste hulp uitvoert bij een kind is het van belang dat je je handen zorgvuldig wast.

EHBO verrijkingsstof. Opdracht Handhygiëne. Voordat je eerste hulp uitvoert bij een kind is het van belang dat je je handen zorgvuldig wast. EHBO verrijkingsstof Opdracht Handhygiëne Voordat je eerste hulp uitvoert bij een kind is het van belang dat je je handen zorgvuldig wast. 1. Ga voor deze opdracht kijken naar de afbeelding Handhygiëne.

Nadere informatie

presenteert de BuB EHBO cup DEZE NAMIDDAG GA IK NAAR DE BUB EHBO CUP

presenteert de BuB EHBO cup DEZE NAMIDDAG GA IK NAAR DE BUB EHBO CUP presenteert de BuB EHBO cup DEZE NAMIDDAG GA IK NAAR DE BUB EHBO CUP Kinderen zijn enthousiast, kennen geen risico's en zien geen gevaren. Daarom gebeuren er veel ongelukken met kinderen. Die probeert

Nadere informatie

Aangezien dit werkstuk voor lichamelijke opvoeding is gaan ik mij baseren op de hulpen die we kunnen gebruiken in de lessen.

Aangezien dit werkstuk voor lichamelijke opvoeding is gaan ik mij baseren op de hulpen die we kunnen gebruiken in de lessen. Werkstuk door een scholier 4186 woorden 4 juni 2003 6.3 137 keer beoordeeld Vak LO Wat is EHBO De EHBO betekent Eerste Hulp Bij Ongelukken. 100 jaar geleden begon men in te zien dat er onnodig slachtoffers

Nadere informatie

1.1. Wat is EHBO? Eerste Hulp op verantwoorde wijze door leek verleent in afwachting van professionele hulp.

1.1. Wat is EHBO? Eerste Hulp op verantwoorde wijze door leek verleent in afwachting van professionele hulp. 1. Inleiding 1.1. Wat is EHBO? Eerste Hulp op verantwoorde wijze door leek verleent in afwachting van professionele hulp. 1.2. Waarom moeten werkwijze en technieken van de EHBO-er overeen stemmen met beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Erratum Manschap a Levensreddend handelen. Versie: 1.0, 31 december 2015

Erratum Manschap a Levensreddend handelen. Versie: 1.0, 31 december 2015 Erratum Manschap a Levensreddend handelen Versie: 1.0, 31 december 2015 Inleiding Op 1 januari 2016 is versie 3 van het Landelijke protocol levensreddend handelen door de brandweer (LPLHB 3.0) gepubliceerd.

Nadere informatie

Programma nascholing Instructeurs CR028 Eerste Hulp (IEH)

Programma nascholing Instructeurs CR028 Eerste Hulp (IEH) Programma nascholing Instructeurs CR028 Eerste Hulp (IEH) Datum Wanneer is de uitvoering van de bijeenkomst? Onderdeel nascholing: vul in 2, 4 of 5 (Bij meerdere onderdelen in één bijeenkomst, deze op

Nadere informatie

Kleine ongevallen uit

Kleine ongevallen uit Kleine ongevallen uit De bloedneus Meest voorkomende oorzaak? Neuspeuteren Wat ga je doen? Laat het s.o. zitten en stel hem gerust Houd het hoofdje van een klein kind voorover Oudere kinderen en volwassenen

Nadere informatie

Lesfiche : EHBO & Reanimatie

Lesfiche : EHBO & Reanimatie Lesfiche : EHBO & Reanimatie Niveau 1: (Praktijk: 2lesuren) Inschatten van een situatie: Veiligheid! Waarom? Niemand heeft nood aan meerdere slachtoffers dan er oorspronkelijk waren ( aarzel dus ook niet

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Inhoud. 1 Ongeval 3. 2 Huidwonde 13. 3 Brandwonde 20. 4 Bloedneus 23. 5 Bloeding 26

Inkijkexemplaar. Inhoud. 1 Ongeval 3. 2 Huidwonde 13. 3 Brandwonde 20. 4 Bloedneus 23. 5 Bloeding 26 1 0 6 Inhoud Elke dag gebeuren er ongevallen. Soms heel kleine, maar soms ook grotere. Als er iets gebeurt, is het handig dat je weet wat je moet doen om te helpen. Eerste hulp is niet zo moeilijk. Je

Nadere informatie

Stoornissen in het bewustzijn. AG eerste hulp opleidingen Best

Stoornissen in het bewustzijn. AG eerste hulp opleidingen Best Stoornissen in het bewustzijn AG eerste hulp opleidingen Best Beoordeel het bewustzijn Kniel naast het slachtoffer aan de gezichtszijde. Spreek het slachtoffer aan en schud voorzichtig aan de beide schouders.

Nadere informatie