Rabobank Cijfers & Trends

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Cijfers & Trends"

Transcriptie

1 Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: Tankvaart Stagnerende vraag leidt tot tankslag Na jaren van groei ondervindt de tankvaart nu tegenwind. De vervoersvraag stagneert, terwijl aan het aanbod juist veel nieuwe capaciteit is toegevoegd. Evenals in de drogeladingmarkt dreigt overcapaciteit. Voor de sector is het dan ook zaak om beter samen te werken, een visie te ontwikkelen en ondernemersvaardigheden te versterken. Figuur 1 Ontwikkeling nieuw tonnage tankvaart Tonnage Bron: IVR, 2013 Marktstructuur is geconcentreerd Anders dan de drogeladingvaart kent de tankvaart veel concentratie. Aan de vraagzijde zijn er oliemaatschappijen, oliehandelaren en chemiebedrijven, die soms ook onderling verweven zijn. In totaal zijn er zo n veertig verladers actief. Aan de aanbodzijde zijn er enkele rederijen met een eigen vloot en honderden kapitein-eigenaren, met één of meer schepen. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht door zo n veertig bevrachters. De tien grootste bevrachters beheersen 60% van de vervoerscapaciteit. Sommige bevrachters werken gedeeltelijk met eigen schepen en zetten daarnaast schepen van kapitein-eigenaren op timecharter of spotbasis in. De concentratie van bevrachters hangt samen met de concentratie van verladers en met hoge eisen die gelden voor tankschepen in verband met veiligheid en milieu. Scheepstonnage met 50% toegenomen sinds 2005 Volgens de IVR de Internationale Vereniging voor het Rijnvaartregister zijn er sinds 2005 bijna 400 nieuwe tankschepen in de vaart gebracht en is de vloot in tonnage met de helft uitgebreid. Per 1 juli 2014 waren er nog ongeveer 40 schepen in bestelling. De nieuwbouwgolf kent zijn gelijke niet in het verleden, zoals figuur 1 laat zien. Met de nieuwbouw is vooruitgelopen op de uitfasering van enkel wandige schepen en de verwachte groei van het vervoersvolume. Het gaat vooral om schepen van 110 meter en langer. De schaalvergroting hangt samen met kosten efficiëntie en grotere ladingpakketten. Onder de nieuwe schepen zijn ongeveer september

2 100 overmaatse schepen van 13,5 meter of breder. Deze worden vrijwel uitsluitend in het verkeer tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen (ARA) ingezet voor bevoorrading van raffinaderijen, floating storage, bunkervaart of vervoer van benzinecomponenten voor de export. Figuur 2 toont de samenstelling van de vloot vanaf 86 meter. Figuur 2 Samenstelling tankvaartvloot meter enkelwandig 86 meter dubbelwandig 110 meter dubbelwandig meter dubbelwandig 492 Werkelijke vervoerscapaciteit neemt verder toe Tonnage zegt in de binnenvaart weinig over de werkelijke vervoerscapaciteit, omdat deze door verschillende factoren wordt beïnvloed: De waterstand. Een lange periode van laagwater vermindert het vervoersaanbod. Schepen kunnen dan minder diep beladen varen en zijn er dus meer schepen nodig voor eenzelfde vervoersvolume. Waterstanden laten zich niet voorspellen, maar door klimaatveranderingen wordt het waterpatroon van de rivieren naar verwachting grilliger. Specifiek voor de tankvaart is wetgeving over varend ontgassen een factor. In het kader van het internationaal scheepsafvalstoffenverdrag wordt het waarschijnlijk vanaf 2018 verboden om varend te ontgassen. In de aanloop daarnaartoe wordt een nationaal convenant opgesteld, waarin Noord-Brabant, Zuid-Holland en Rotterdam samenwerken om varend ontgassen van benzeen tegen te gaan en de capaciteit van ontgassingsinstallaties te vergroten. Als ontgassen definitief wordt verboden en schepen voor de kade moeten blijven als zij ontgassen of zelfs naar een ontgassingsinstallatie moeten varen, beperkt dat de effectieve vervoerscapaciteit. Dat geldt eens te meer als door het verbod dedicated varen toeneemt en schepen zo veel mogelijk voor één type product worden ingezet. Tankschepen zijn voor het laden en lossen afhankelijk van tankterminals. De Tankschiff- Transportbedingungen of TTB-condities bepalen dat een verlader moet betalen als men een schip langer laat wachten dan een aantal vrije uren. Deze condities vormden een bodem in de markt. Toen er een sterke vervoersvraag was, waren verladers bereid om te betalen; het tijdig kunnen beschikken over vervoerscapaciteit woog zwaarder dan de kosten van wachten. Soms verdienden ondernemers meer met stil liggen dan met varen. Nu de vervoerscapaciteit groeit, gaan verladers onderhandelen over wachtgeld. Daarbij zijn opslagterminals in de zeehavens uitgebreid en kunnen tankschepen daar sneller en efficiënter worden behandeld. Tot slot daalt het aantal kleinere schepen door de uitfasering van enkelwandige schepen, wat ook de efficiëntie aan de kade verhoogt en dus wachttijden doet dalen. En kortere wachttijden doen de vervoerscapaciteit verder toenemen. 2

3 Vervoersmarkten zijn weinig transparant De tankvaartmarkt is in te delen in het vervoer van minerale olie en olieproducten, chemicaliën, bunkers en eetbare oliën. Geografisch bestaat de markt uit het binnenlands vervoer, de Rijnvaart en het ARA-verkeer. Het binnenlands vervoer bestaat uit de bevoorrading van industrieën en brandstoffendepots. Op de Rijnvaart domineren chemicaliën en brandstoffen. In het ARA-verkeer komen alle producten voor, maar heeft het vervoer van bunkers en exportproduct een fors aandeel. Over het vervoersvolume in de totale markt zijn geen eenduidige cijfers beschikbaar; verschillende bronnen hanteren verschillende vaargebieden en zijn daarmee niet vergelijkbaar. In het bijzonder het ARA-verkeer is moeilijk in cijfers te vatten, door de grote rol van het handelsverkeer, dat nauwelijks in statistieken voorkomt. Op basis van diverse bronnen en expertinterviews hebben wij een marktverdeling geschetst. Zie figuur 3 en 4. Figuur 3 Overzicht vervoersmarkten Binnenland ARA Rijn Olie en olieproducten Bunkers 21 Chemie Eetbare oliën miljoen ton 62 miljoen ton 33 miljoen ton Figuur 4 Overzicht ARA-verkeer Amsterdam 34 mln ton Rotterdam 28 mln ton Antwerpen Benzine Additieven Bunkers Jet fuel Eetbare olie Benzine Bunkers Jet fuel Overige olieproducten Eetbare olie Chemicaliën Traditionele benzinehaven Collecteren en blenden voor overzeese export Internationale draaischijf voor productie en handel Groot petrochemisch complex Uitbreiding opslagcapaciteit Bescheiden rol in handel Vervoersvraag staat onder druk De vraag naar tankschepen komt primair voort uit een vervoersvraag van verladers, voor levering van chemicaliën aan de industrie, brandstoffen aan depots of bunkers aan zeeschepen. Secundair zijn de handel en de export belangrijke bronnen van vervoer. Minerale olie en olieproducten zijn voorname producten in de internationale handel. In de meeste gevallen betreft dit paper trade met een omvang van vele miljarden dollars. Soms komt een papieren transactie tot een fysieke levering, bijvoorbeeld om handelspakketten samen te stellen, en dan is transport vereist. Geschat wordt dat 10% van alle handel uiteindelijk tot een fysieke verplaatsing leidt; deze transporten zijn in de grotendeels ARA-regio geconcentreerd. De verschillende productstromen komen nader aan de orde. 3

4 Olie en olieproducten De vervoersvraag staat sterk onder druk door vijf ontwikkelingen. Ten eerste daalt het verbruik van olieproducten structureel, onder meer door zuinigere auto s en betere isolatie van woningen (zie figuur 5). In Duitsland wordt bovendien huisbrandolie vervangen door gas. Ten tweede heerst er overcapaciteit in de raffinagesector. Het International Energy Agency (IEA) verwacht dat tot 2030 een kwart van de raffinaderijen in Europa zal sluiten. De sluiting treft met name kleinere raffinaderijen in het achterland, wat het vervoerspatroon beïnvloedt zowel de aanvoer van ruwe olie als de afvoer van olieproducten. Ten derde is er sprake van rationalisatie in de distributie: het aantal depots in België en Duitsland krimpt. Ten vierde daalt de papieren handel in olie, omdat de regelgeving is verscherpt voor banken die actief zijn in de oliehandel en omdat de financierbaarheid van transacties voor handelshuizen lastiger is geworden. Dit staat los van de situatie op de olietermijnmarkt; die is momenteel in backwardation (termijnprijs lager dan spotprijs), wat leidt tot minder opslag en vervoer. De laatste ontwikkeling is het teruglopen van de Europese export van benzine. Europa heeft een overschot aan benzine, dat traditioneel naar de VS wordt geëxporteerd. Daar loopt de vraag evenwel sterk terug. In het verzamelen en blenden van exportlading in Amsterdam de exporthaven van benzine speelt de binnenvaart een cruciale rol. Minder export wordt daarmee direct door de binnenvaart gevoeld. Figuur 5 Ontwikkeling verbruik brandstoffen België Nederland Duitsland in duizenden tonnen Bron: Eurostat, 2013 Dit is de som van de finale consumptie van benzine, gas- en dieselolie, kerosine, transportdiesel, stookolie, brandstofolie, biobrandstoffen en bunkers. Chemie In het vervoer van chemicaliën feedstock (zoals nafta en ethyleen) en gereed product (zoals fenol en polyethyleen) speelt de tankvaart een belangrijke rol. Het vervoer concentreert zich op enkele chemieclusters rondom Rotterdam, Antwerpen, Duisburg en Ludwigshafen. De chemie is conjunctuurgevoelig, in lijn met de huidige stand van de economie groeit de sector nauwelijks. De chemie in Europa heeft te kampen met sterke mondiale concurrentie: er is een capaciteitsuitbreiding in het Midden-Oosten en Azië, en de Verenigde Staten kennen een kostenvoordeel dankzij schaliegas. Met name voor de productie van basischemicaliën gaat de concurrentiekracht van Europa naar verwachting aan kracht inboeten. Sommige bulkchemicaliën kunnen in de toekomst van overzee komen. Voor Europa liggen er kansen in de fijnchemie. Per saldo zijn de verwachtingen voor het vervoersvolume van chemicaliën via de tankvaart vrij pessimistisch. 4

5 Bunkers Rotterdam is één van de grootste havens ter wereld en ook één van de belangrijkste bunkermarkten. Mede door de toestroom van Russische olie heeft de rol van Rotterdam als bunkerhaven de afgelopen vijftien jaar aan kracht gewonnen. Maar door de stagnatie van de groei van de zeevaart is de vraag naar bunkers teruggelopen, van bijna 14 miljoen ton in het topjaar 2007 tot 11 miljoen in Sommige rederijen kiezen voor slow steaming om brandstof en kosten te besparen: 10% langzamer varen bespaart 20% brandstof. Daarnaast wordt per 1 januari 2015 de Europese richtlijn voor het maximale zwavelgehalte in scheepsbrandstof van kracht (0,1% tegenover 1% nu). De Noordzee is één van de Sulpher Emission Control Areas (SECA) en de veranderende brandstofmix in de zeevaart kan consequenties hebben voor bunkerschepen. Zo kan de partijgrootte kleiner en specifieker worden en het totale volume dalen. Eetbare oliën Dit is een klein marktsegment dat zich concentreert rondom de voedingsmiddelenindustrie in Nederland en Duitsland. De markt van eetbare oliën, waaronder palmolie, is vergeleken met de andere segmenten relatief stabiel. Uitfasering enkelwandige schepen In verband met Europese wet- en regelgeving mogen vanaf 2019 de meeste vloeibare ladingsoorten niet meer met enkelwandige schepen worden vervoerd. Dit verbod vindt trapsgewijs per productsoort plaats. De afgelopen jaren hebben ondernemers hun enkelwandige schepen zo lang mogelijk in de vaart gehouden. Gegeven het huidige ruime vervoersaanbod is de verwachting dat enkelwandige schepen nu versneld de markt zullen verlaten (via sloop of verkoop buiten West-Europa). De uiteindelijke keuze is mede afhankelijk van de kosten om klasse te maken. Het uitfaseren van enkelwandige schepen vermindert de vervoerscapaciteit met circa ton. Dit lijkt op dit moment onvoldoende om het vervoersaanbod neerwaarts aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. 5

6 Conclusie: samenwerken om overcapaciteit te beperken In deze thema-update zijn diverse factoren genoemd die een gunstig of ongunstig effect hebben op de vervoersbalans. Figuur 6 brengt deze factoren in beeld. Per saldo overheersen de factoren met een negatief effect. Gevolg daarvan is dat de vervoersbalans zal verslechteren en er overcapaciteit zal ontstaan. Die wordt vooral voelbaar in het segment van de grote en overmaatse schepen. Figuur 6 Factoren in de vervoersbalans Olie Chemie Bunker Wetgeving & techniek Nieuwe markten Rabo Kennis App Speciaal voor ondernemers is de Rabo Kennis App ontwikkeld. Daarmee vergaart u snel en gemakkelijk kennis op macroeconomisch en sector niveau. Hierdoor blijft u op de hoogte van wat er speelt in de transport, zodat u beter kunt anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche. De app is gratis beschikbaar voor ipad, Android en overige ios. Contactgegevens Monique van Plateringen Sectormanager Transport & Logistiek Rabobank Nederland Concentratie raffinaderijen en depots Terugval export Energie-efficiëntie autoverkeer Afname huisbrandolie Duitsland Sluiting depots en raffinaderijen Toename overzeese import basischemie Afname chemie export uit Europa Continuering slow-steaming Verbod op varend ontgassen Volledige uitfasering enkelwandige vloot Minder wachttijden bij terminals Dedicated vaart Groei overige producten Kunnen binnenvaartondernemers zich wapenen tegen een tankslag? Nauwelijks, want in een markt met vaste capaciteit is de flexibiliteit van individuele ondernemers erg beperkt. Het advies is om slechts zeer selectief nieuwe schepen te bouwen. Daarnaast moeten enkelwandige schepen zo snel mogelijk worden uitgefaseerd. Dat betreft vooral sloop. Mogelijkheden voor de inzet van enkelwanders in alternatieve vaargebieden zoals Afrika zijn klein, maar individuele kansen moeten vanzelfsprekend worden benut. Ook een betere samenwerking in de sector is van belang zodat vervoerders hun capaciteit optimaal kunnen inzetten en een gunstige exploitatie kunnen realiseren. Dit vraagt om de ontwikkeling van visie en versterking van ondernemersvaardigheden in de sector, waarbij alle stakeholders inclusief banken een rol moeten spelen. Arjen van Klink Senior adviseur strategie & innovatie Rabobank Rotterdam Geerten van de Rest Kredietanalist Rabobank Rotterdam Disclaimer: deze publicatie is met zorg samengesteld, maar beoogt niet volledig te zijn. Deze informatie is gebaseerd op de situatie van september Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. september

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Monitor creatieve industrie 2014

Monitor creatieve industrie 2014 Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Colofon Titel: Industrie Stichting immovator, november Verveelvoudiging

Nadere informatie

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2002 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2002 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

Nadere informatie

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten

Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020 Rapport Delft, juni 2013 Opgesteld door: M. (Marit) van Lieshout G.E.A. (Geert) Warringa G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex

Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 2014. Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux Jaargang 14, uitgave september 214 Reflex Redactioneel Energie is overal De lamp die ons huis verlicht. De koelkast die voorkomt dat ons voedsel snel bederft.

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2001 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2001 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity Investeren in metaalbewerkingsmachines low volume, high mix & high complexity 2 De juiste financiering voor uw onderneming De metaalindustrie in Nederland bestaat uit een kleine 10.000 bedrijven. De totale

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie