Functiebeschrijvingen voor FWG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijvingen voor FWG"

Transcriptie

1 Functiebeschrijvingen voor FWG 1 Functiebeschrijvingen voor FWG

2 Functiebeschrijvingen voor FWG 2

3 Inhoud Voorwoord A. Nut en noodzaak van functiebeschrijvingen Functiebeschrijving als basis voor toepassing van FWG Soll- of Ist-situatie De functie of de persoon Vorm van de functiebeschrijving Herkenbaarheid functiebeschrijving De organisatie als samenhangend stelsel van functies Gebruik van waarderingsgegevens individueel Gebruik van de functiebeschrijving en waarderingsgegevens bij werving en selectie Gebruik van de waarderingsgegevens voor organisatieverandering B. Handreiking voor het opstellen van functiebeschrijvingen De functiebeschrijving en FWG Het begrip functie Waarom zijn functiebeschrijvingen belangrijk? Functiebeschrijvingen en Functiewaardering Gezondheidszorg Wie wordt betrokken bij het opstellen en vaststellen van de functiebeschrijving? Wat moet in een functiebeschrijving worden opgenomen? Kern/doel van de functie en plaats in de organisatie Algemene functie-informatie Kern/doel van de functie De plaats in de organisatie Situatieschets Leidinggeven/leiding ontvangen Interne/externe contacten Organisatieschema Functiebeschrijvingen voor FWG

4 3. De functie-inhoud Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen Uitwerking in activiteiten/resultaten Toelichting op functie-eisen Inleiding Het gezichtspunt Kennis Het gezichtspunt Zelfstandigheid Het gezichtspunt Sociale vaardigheden Het gezichtspunt Risico s, verantwoordelijkheden en invloed Het gezichtspunt Uitdrukkingsvaardigheid Het gezichtspunt Bewegingsvaardigheid Het gezichtspunt Oplettendheid Het gezichtspunt Overige functie-eisen Het gezichtspunt Inconveniënten Tot slot Bijlagen Voorbeeld functiebeschrijvingformulier Voorbeeld functiebeschrijving Radiodiagnostisch laborant Voorbeeld functiebeschrijving Consulent Personeel en organisatie Voorbeeld functiebeschrijving Ambulant begeleider Toelichting FWG-gezichtspunten FunctieWaardering Gezondheidszorg Overzicht FWG-uitgaven bij editie Functiebeschrijvingen voor FWG 4

5 Voorwoord FWG 3.0 is het computerondersteunde functiewaarderingssysteem voor de zorgsector. Het systeem biedt de mogelijkheid om functies te analyseren en te waarderen. Dat waarderen vindt plaats aan de hand van negen gezichtspunten. De waardering van de gehele functie met behulp van de waarden per gezichtspunt, het functie-eisen patroon genoemd, is de basis voor de indeling in een functiegroep. De functiegroep wordt vastgesteld door dit functie-eisenpatroon te toetsen aan en te vergelijken met een uitgebreide set ijkfuncties. FWG deelt functies in zestien klassen, oftewel functiegroepen in. In de CAO s is geregeld hoe de indeling in FWG-functiegroepen correspondeert met de salarisstructuur in de betreffende CAO. In de CAO is tevens vastgelegd aan welke kwaliteitscriteria de functiebeschrijving, de basis voor de functiewaardering, moet voldoen. Het woord waardering appelleert aan erkenning en de vraag of prestaties ook nog meetellen. Functieclassificatie als synoniem voor functiewaardering geeft misschien beter aan waar het echt om gaat: het volgens bepaalde criteria ordenen van functies in klassen. De toepassing van de functiewaardering vergt een zorgvuldige aanpak. Er hangt veel van af, voor werkgever en werknemer. Het meest in het oog springend is de koppeling tussen de functiewaardering en de beloning. Maar ook spelen zaken als de positie ten opzichte van andere functies, de persoonlijke status, de verhoudingen tussen beroepsgroepen, etc. een rol. Functiebeschrijving en de functiewaardering bieden gebruiksmogelijkheden voor HRM-management op uiteenlopende toepassingsgebieden. Door vooraf na te denken over de gebruikswensen en de gebruiksmogelijkheden kan door relatief eenvoudige toevoegingen of verbijzonderingen bij het opstellen van een functiebeschrijving de gebruikswaarde sterk worden vergroot. Om FWG toe te kunnen passen bij het indelen van functies is het een absolute voorwaarde dat de gebruiker zich een goed beeld van de functie kan vormen op basis van een functiebeschrijving. De partijen bij de CAO s Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, Thuiszorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en Ziekenhuizen hebben daarom kwaliteitseisen gesteld waaraan functiebeschrijvingen moeten voldoen. Binnen deze kwaliteitseisen zijn instellingen vrij zelf een vorm van beschrijven te kiezen die aansluit bij de eigen voorkeuren en wensen. Het maken van een goede functiebeschrijving is niet eenvoudig. Als u daar weinig of geen ervaring mee heeft, roept dat vragen op als: Wat moet in de functiebeschrijving komen te staan? Hoe uitgebreid of globaal moet de beschrijving zijn? Wie moeten allemaal betrokken zijn bij het opstellen en vaststellen van de functiebeschrijving? Deze publicatie gaat in op deze vragen en biedt een praktische handreiking bij het opstellen van een functiebeschrijving zodat voldaan kan worden aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zijn bij diverse onderdelen van de functiebeschrijving hulpvragen geformuleerd en worden voorbeelden gegeven. Ook wordt een voorbeeld functiebeschrijvingformulier aangereikt waarmee het mogelijk is op een gestructureerde wijze functie-informatie vast te leggen. Eerst wordt ingegaan op het begrip functie, het doel van functiebeschrijvingen, de relatie met FWG en de functionarissen die betrokken kunnen zijn bij de totstandkoming en vaststelling van de functiebeschrijving. Vervolgens zal het eerste deel van de functiebeschrijving worden toegelicht waarin het doel van de functie en de plaats binnen de organisatie wordt beschreven. Daarna volgt het beschrijven van de functie-inhoud in hoofdtaken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de uitwerking ervan in concrete activiteiten/ resultaten. De relatie met het computerondersteunde FWG-systeem wordt benadrukt door per FWG-gezichtspunt een toelichting op functie-eisen te formuleren. In de bijlagen tenslotte, is een uitgebreide toelichting per FWG-gezichtspunt opgenomen, een voorbeeldformulier en enkele uitgewerkte voorbeelden van functiebeschrijvingen. 5 Functiebeschrijvingen voor FWG

6 Functiebeschrijvingen voor FWG 6

7 A. Nut en noodzaak van functiebeschrijvingen 7 Functiebeschrijvingen voor FWG

8 Functiebeschrijvingen voor FWG 8

9 A. Nut en noodzaak van functiebeschrijvingen 1. Functiebeschrijving als basis voor toepassing van FWG CAO-partijen hebben stringente afspraken gemaakt over kwaliteitscriteria voor een functiebeschrijving om functies met het FWG functiewaarderingssysteem te kunnen indelen. Hoofdpunten voor het maken van een functiebeschrijving: de functiebeschrijving moet een actuele weergave van de functie geven; de functiebeschrijving moet de daadwerkelijk uitgeoefende functie weergeven; de functiebeschrijving moet inzicht geven in het doel van de functie, de plaats in de organisatie, de functie-inhoud en de functie-eisen; de uitwerking van de toelichting op de negen FWGgezichtspunten moet herkenbaar weergeven welke eisen voor de functie gelden; de functiebeschrijving wordt door de directie vastgesteld. Een functiebeschrijving die niet aan deze uitgangspunten voldoet is geen valide basis om de functie te waarderen met behulp van FWG en in te delen in een FWG-functiegroep. Het voldoen aan de kwaliteitseisen voor de toepassing van FWG biedt op zich geen garantie dat voldoende gegevens beschikbaar zijn voor overige toepassingen en/of dat de directe aansluiting wordt gevonden bij organisatie- en personeelsgegevens. 2. SOLL of IST -situatie Welke situatie moet in de functiebeschrijving worden weergegeven? Vaak ontstaat discussie over de vraag of een functiebeschrijving de functie weergeeft zoals deze is bedoeld, de zogenoemde soll-situatie nu of in de toekomst, dan wel de feitelijke praktijk, de zogenoemde ist-situatie. Voor de toepassing in het kader van functieordening en beloningsbeleid hebben CAO-partijen afgesproken, dat de functiebeschrijving de feitelijke en actuele situatie betreft. Dat wil zeggen dat de ist-situatie beschreven wordt en de beschrijving gekoppeld is aan een datum. Hoewel functies per dag wijzigen kan een beschrijving gedurende een langere periode gehanteerd worden, indien bij het opstellen van de beschrijving voldoende doordacht is wat de functie in die periode inhoudt. De gebruiksduur van een beschrijving is afhankelijk van de soort functie en van de ontwikkelingen binnen de instelling, het beroep dan wel de functie zelf. Beschrijvingen moeten periodiek worden bezien op actualiteit en volledigheid. Indien de gewenste en de daadwerkelijke situatie sterk van elkaar afwijken is er sprake van een organisatieprobleem. De organisatie kan, binnen de kaders van goed beleid, de daadwerkelijke situatie omvormen naar de gewenste situatie, maar op elk moment geldt dat voor de toepassing van FWG de ist-situatie uitgangspunt voor indeling blijft. 3. De functie of de persoon De functiebeschrijving beschrijft de functie en niet de medewerker als persoon, dus niet de ich-situatie. In veel functies zal blijken dat de functionaris grote invloed op de inhoud van de functie heeft. Het is aan de organisatie aan te geven in welke mate de medewerker deze invloed mag hebben. De leiding moet in deze daadwerkelijk leiding geven. Een leidinggevende die weliswaar aangeeft wat de organisatie wenst, maar daar geen controle op uitoefent en bij afwijkingen niet corrigerend optreedt, laat een situatie ontstaan die na verloop van enige tijd als de ist-situatie moet worden beschreven. De functiebeschrijving betreft de beroepsuitoefening in de functie zoals deze is bedoeld en ingesteld binnen de desbetreffende organisatie. De functie is dus anders dan het beroep. Een functiebeschrijving is dus iets anders dan een 9 Functiebeschrijvingen voor FWG

10 beroepsprofiel, omdat het beroepsprofiel veelal algemeen beschreven is om landelijk bruikbaar te zijn en daarnaast soms specifieke elementen bevat die niet in alle instellingen van toepassing zijn. Daar waar de eisen die de functie stelt niet overeen komen met datgene dat de functionaris aan competenties biedt is dit een signaal voor de organisatie. Bijvoorbeeld indien de kenniseisen hoger liggen dan het opleidingsniveau kan door middel van scholing of training het verschil worden overbrugd. Zowel afwijkingen naar boven en naar beneden vragen om aandacht en actie. Daar waar de fit tussen functie en persoon niet optimaal is, kunnen instrumenten van sociaal beleid worden ingezet. 4. Vorm van de functiebeschrijving Er worden geen eisen gesteld aan de vorm van de functiebeschrijving. Voor de functiebeschrijving gelden kwaliteitscriteria, die vooral betrekking hebben op de samenhang met het FWG-systeem: de functiebeschrijving moet aan deze kwaliteitscriteria voldoen om de functie met FWG in te kunnen delen. Dit gegeven laat onverlet dat elke instelling/organisatie bij het opstellen van functie-beschrijvingen een vorm kan kiezen die het best past bij de eigen organisatie. Daardoor ontstaat enige ruimte om de gewenste accenten vanuit sociaal beleid en de bedrijfsvoering aan te brengen. De functiebeschrijving voor FWG wordt opgesteld om de functie in te delen, dit vereist andere mate van volledigheid dan een beschrijving gericht op de uitvoering van de functie. Daar waar in het laatste geval alle details moeten worden opgenomen kan bij een beschrijving voor FWG de opsteller zich beperken tot de voor de waardering noodzakelijke gegevens en de essenties in de functie. Een zeer gedetailleerde functiebeschrijving: kost veel tijd bij het opstellen; is vaak snel achterhaald want er verandert altijd wel iets ; is zeker niet altijd beter want soms zie je door de bomen het bos niet meer. In antwoord op de vraag of een beschrijving taakgericht of resultaatgericht moet zijn is er eigenlijk geen antwoord mogelijk. Vanuit FWG bezien is dat een rare vraag; de vraag suggereert een tegenstelling die er feitelijk niet is of hoeft te zijn. Immers, de handelingen die in een functie aan de orde zijn (taken) passen altijd binnen (sub)doelstellingen die de organisatie moet waarmaken en sluiten dus aan bij te behalen resultaten. De keuze voor taakgericht of resultaatgericht beschrijven is daarom sterk afhankelijk van de wijze van werken binnen de instelling. Indien de organisatie sterk resultaatgericht werkt is het logisch om in de beschrijvingen daarop aan te sluiten. Indien de organisatie dat (nog) niet doet is het logisch uit te gaan van taakgerichte beschrijvingen. Praktisch gezien zijn er wel indicaties te geven. Functies lager in de organisatie zijn vaak beter te beschrijven door taken aan te geven met daarbij te bereiken resultaten. Functies hoog in de organisaties laten zich beter beschrijven door de doelen of resultaten aan te geven, waarbij het aangeven van de weg waarlangs deze behaald kunnen worden, de taken, verhelderend kan werken. Het is in alle gevallen zinvol om de (sub)doelen in de functiebeschrijving op te nemen; ze bepalen de functie-inhoud en de functie-eisen en het functioneren in de praktijk van alledag. Het gaat dan om de bijdrage vanuit de functie aan doelen in termen van kwaliteit, kwantiteit, financiën, termijnen, enz. Voor de FWG-toepassing is het van belang dat het geheel van de beschrijving een actuele weergave is van de functie en herkenbaar is voor de waardering op de FWG-gezichtspunten. 5. Herkenbaarheid functiebeschrijving Niet alleen kwaliteitseisen zijn van belang. Het gaat er in de praktijk ook om dat een functiebeschrijving een herkenbare weergave is: voor de organisatie (plaats, functie-inhoud in relatie met het beleid, evenwichtige opbouw van het pakket functieeisen, enz.). Functiebeschrijvingen voor FWG 10

11 Het is daarom noodzakelijk de functiebeschrijvingen niet afzonderlijk op te stellen, respectievelijk vast te stellen, maar de beschrijvingen die inhoudelijk en/of organisatorisch samenhang hebben tegelijkertijd te beschrijven als samenhangend geheel. Het doel van de functie, de plaats in de organisatie zijn veelal voor alle functies binnen een organisatorische eenheid, afdeling of dienst, gelijk, alleen de bijdrage binnen de afdeling/dienst vanuit de functie wijzigt. Functie-inhoud en functie-eisen moeten op elkaar afgestemd zijn; aansluiten of overlappen. Dit houdt in dat indien op een later moment een functie wijzigt dit veelal ook gevolgen heeft voor de andere functies binnen die eenheid. voor de betrokken werknemer(s): Is dit mijn functie?. Voor de functiehouder/werknemer is het van belang dat hij/ zij zich herkent in de beschrijving. Dit geldt te meer voor de grote groep professionals in de zorg. Hoewel formeel er geen relatie is tussen de persoon en de functie, zal voor alle betrokken medewerkers gelden dat hun functie iets van henzelf is. Een beschrijving waarin men zich niet herkent behoeft wellicht aanpassing ten behoeve van de acceptatie. Dit wil echter niet zeggen dat zonder meer tegemoet gekomen moet worden aan de wens van medewerkers om alle details in de beschrijving op te nemen. Medewerkers denken soms dat de hoeveelheid tekst mede bepalend is voor het niveau en gaan dan uit van baat het niet, het schaadt ook niet. Een goed evenwicht is echter van belang. 6. De organisatie als samenhangend stelsel van functies De organisatie als geheel is een samenhangend stelsel van functies. Juist in de samenhang blijkt dat het geheel meer is dan de som der delen. Om functies afzonderlijk te kunnen weergeven en vastleggen in een functiebeschrijving is het bijzonder zinvol de organisatie vanuit de organisatiedoelen en subdoelen respectievelijk daarmee samenhangende werkprocessen in kaart te brengen. De workflow is immers uitgekristalliseerd in een (meer of soms minder) logische opbouw van de organisatie in structuren en hiërarchie, de formatie kwalitatief en kwantitatief, werkwijzen, informatiestromen en procedures, spelregels voor overleg en besluitvorming, etc. Omgekeerd geeft elke afzonderlijke functiebeschrijving een deel van de organisatie weer, en weerspiegelt deze weergave, bewust of onbewust, de organisatie als geheel. Het stelsel van functiebeschrijvingen is naast functiewaardering bruikbaar in het kader van: organisatiebeheer; organisatieontwikkeling. Kijkend naar het beheer zijn de organisatiegegevens, het stelsel van functiebeschrijvingen, de waardering en de indelingen op moment X een goed uitgangspunt om op moment Y na te gaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden en wat de gevolgen daarvan zijn. In het licht van organisatieontwikkeling en sociaal beleid zijn deze gegevens goed bruikbaar om de startsituatie in kaart te brengen, het gewenste doel te beschrijven en de gewenste ontwikkeling in gang te zetten. Het volgen van de ontwikkelingen bij langer durende processen kan eveneens aan de hand van die gegevens plaatsvinden door middel van monitoring van de voortgang. Het stelsel van functiebeschrijvingen is daarnaast ook bijzonder bruikbaar bij het plaatsen van de juiste persoon op de juiste plaats dan wel het optimaliseren van functie-eisen en persoonlijke competenties op basis van: opleidingsbeleid, gericht op kennis en vaardigheden; mobiliteitsbeleid en doorstroombeleid; carrièreplanning; afstemming op de arbeidsmarkt; Arbo-beleid; etc. De functiegegevens verkregen door het toepassen van het functiewaarderingssysteem in combinatie met de persoonsgegevens van functievervuller, arbeidsmarktgegevens, 11 Functiebeschrijvingen voor FWG

12 gegevens uit een risico-inventarisatie, etc. kunnen in telkens wisselende combinaties worden gebruikt om de effectiviteit van de organisatie te vergroten en de medewerkers kansen en uitdagingen te bieden. 7. Gebruik van waarderingsgegevens individueel De waarderingsgegevens op de verschillende FWG-gezichtspunten zijn functiegebonden. Ze kunnen dienen als kapstok voor beleid op individueel niveau. Bijvoorbeeld door in het kader van een functioneringsgesprek of personeelsbeoordeling, afhankelijk van het doel, het persoonlijk competentieprofiel te leggen naast het functie-eisenpatroon. Past de werknemer in de functie of moet hij/zij er nog ingroeien of is hij/zij de functie ontgroeid, welke acties zijn gewenst, welke mogelijkheden zijn er. Zeker in het geval de werknemer over meer competenties beschikt dan de functie vraagt en is het van belang te praten over de verdere functieof loopbaanontwikkeling. 8. Gebruik van de functiebeschrijving en waarderingsgegevens bij werving en selectie De actuele functiebeschrijving is een goed uitgangspunt bij personeelswerving. Enerzijds bij het stellen van de vacature, mogelijk ook bij het maken van een personeelsadvertentie, anderzijds bij het geven van voorlichting aan kandidaten en/ of het selecteren van kandidaten. In de fase van selectie zijn de waarderingsgegevens, het overzicht van vereiste competenties met betrekking tot verschillende gezichtspunten, goed bruikbaar om een beeld te krijgen van de geschiktheid van kandidaten. Beide invalshoeken zijn bruikbaar voor het inhoudelijk voorbereiden van selectie-instrumenten, zoals een psychologische test. Is eenmaal een nieuwe werknemer aangetrokken dan zijn de gegevens ook prima in te zetten als grondslag voor het introductie- en inwerkprogramma. 9. Gebruik van de waarderingsgegevens voor organisatieverandering Tijdens het proces van waarderen van functies worden op de gezichtspunten van FWG-waarden toegekend. Deze waarden zijn mede bepalend voor het niveau van de functie maar kunnen ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Deze waarderingsgegevens bieden de mogelijkheid overzichten samen te stellen en analyses te maken. Met de FWGwaarden op het gezichtspunt kennis kunnen van een groep functies, een afdeling, een discipline of wat dies meer zij, overzichten worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor samenwerkingsanalyses. Indien de verschillen te groot worden tussen de samenhangende onderdelen ontstaan problemen, maar indien de verschillen te klein zijn kunnen eveneens problemen ontstaan. Door de analyses ontstaat inzicht in de samenwerking tussen functies en afdelingen. Een ander voorbeeld is dat de vergelijking van functie-eisen en persoonlijke competenties kan dienen als basis voor opleidingsplannen. Bij verplatting van de organisatie is het interessant de impact in kaart te brengen, bijvoorbeeld wat betreft de mogelijk grotere zelfstandigheid op uitvoeringsniveau. Grotere zelfstandigheid brengt met zich mee minder direct toezicht op de werkuitvoering en kan aanleiding zijn tot verdere standaardisering of protocollering van werkprocessen, maar ook tot initiatieven om kennis en vaardigheden van uitvoerende medewerkers te verbeteren. Bij fusie van instellingen is het zeker van belang om te kijken naar de functiegegevens van de deelnemende organisaties en te vergelijken. Deze informatie kan gebruikt worden in het proces van vervlechting. Kortom, de waarderingsgegevens per FWG-gezichtspunt bieden aanknopingspunten voor sturing en voor evaluatie. Verdere voorbeelden zijn te geven. Echter de eerstkomende periode zal het accent liggen op het waarderen en indelen van functies. Daarna zullen de overige delen weer in beeld komen. Functiebeschrijvingen voor FWG 12

13 B. Handreiking voor het opstellen van functiebeschrijvingen 13 Functiebeschrijvingen voor FWG

14 Functiebeschrijvingen voor FWG 14

15 B. Handreiking bij het opstellen van functiebeschrijvingen 1. De functiebeschrijving en FWG 1.1 Het begrip functie Functies vloeien voort uit de gekozen structuur van taakverdeling en samenwerking binnen een organisatie. Maatgevend voor FWG zijn de actuele werkzaamheden die feitelijk verricht worden en niet eventuele opvattingen binnen beroepsgroepen (beroepsprofielen) of wensen binnen de organisatie hoe de functie in de toekomst vorm zou moeten krijgen. Een kenmerk van een functie is dat werkzaamheden in een bepaalde periode daadwerkelijk regelmatig en herkenbaar voorkomen. Eenmalige, kortdurende, incidentele en/of min of meer toevallig voorkomende werkzaamheden of werkomstandigheden worden daarom niet opgenomen in een functiebeschrijving; uitsluitend de werkzaamheden en eventueel de te bereiken doelen die passen in het normale functiebeeld. Bij het beschrijven en waarderen van functies moet de functie los gezien worden van de persoon die de functie uitoefent. Een functie heeft een gegeven zwaarte door het takenpakket waaruit het bestaat en de eisen die dit aan de functionaris stelt onafhankelijk of de functionaris goed of minder goed aan de gestelde eisen voldoet. Kortom, niet het functioneren, maar de functie wordt beschreven en gewaardeerd! 1.2 Waarom zijn functiebeschrijvingen belangrijk? Een functiebeschrijving heeft tot doel werkzaamheden die binnen een organisatie worden verricht en eventueel de te bereiken resultaten vast te leggen en inzichtelijk te maken. Daardoor krijgt de lezer een actueel en helder functiebeeld. Het resultaatgericht beschrijven van functies is een vorm die de laatste jaren sterk in opkomst is door een zakelijker bedrijfsvoering binnen de gezondheidszorg. Zowel resultaatgerichte als de meer traditionele taakgerichte functiebeschrijvingen zijn mogelijk, mits voldaan wordt aan de kwaliteitseisen en de vastgelegde informatie een goed functiebeeld biedt. Een opsomming van te bereiken resultaten is in het algemeen ontoereikend. Een beschrijving van taken/werkzaamheden in relatie tot te bereiken resultaten kan daarentegen zeer nuttige functie-informatie geven. In deze publicatie zal een taakgerichte vorm van functiebeschrijving worden toegelicht. In deze handleiding wordt uitsluitend ingegaan op beschrijven van functies in relatie tot functiewaardering met FWG. Functiebeschrijvingen kunnen echter ook op andere wijzen een rol vervullen bij onderdelen van het sociaal beleid, zoals bijvoorbeeld bij: functioneringsgesprekken; functiebeoordelingen; werving en selectie; organisatieveranderingen; functiedifferentiatie; opleidingsbeleid; loopbaanplanning. Bij het kiezen van een vorm waarin u uw functies wilt beschrijven, is het belangrijk om vooraf na te gaan voor welke doelen u de functiebeschrijving wilt gaan gebruiken. 1.3 Functiebeschrijvingen en FunctieWaardering Gezondheidszorg Functiewaardering is het volgens een bepaalde methodiek waarderen en vervolgens rangordenen van functies oplopend in functiezwaarte. Met behulp van het FWG 3.0-systeem kunnen functies ingedeeld worden in één van zestien functiegroepen (5 t/m 80). Deze functiegroepen zijn overeenkomstig de CAO gekoppeld aan salarisschalen. 15 Functiebeschrijvingen voor FWG

16 Kenmerkend voor FWG is dat een functie wordt geanalyseerd en gewaardeerd vanuit negen gezichtspunten. Deze zijn: Kennis; Zelfstandigheid; Sociale vaardigheden; Risico s, verantwoordelijkheden en invloed; Uitdrukkingsvaardigheid; Bewegingsvaardigheid; Oplettendheid; Overige functie-eisen; Inconveniënten. Met behulp van het FWG-systeem moet een indeler op basis van een functiebeschrijving vaststellen welke eisen de functie stelt op elk gezichtspunt. Voor de toepassing van het FWGsysteem is het dus belangrijk dat de functiebeschrijving voldoende en duidelijke informatie bevat over de functie en met name ook per gezichtspunt voldoende inzicht biedt. 1.4 Wie wordt betrokken bij het opstellen en vaststellen van de functiebeschrijving? De functiebeschrijving wordt formeel door de werkgever vastgesteld. Het is immers de werkgever die als onderdeel van de arbeidsovereenkomst formuleert welke werkzaamheden een werknemer dient te vervullen. De werkgever kan de functiebeschrijving laten opstellen door de leidinggevende of door een personeelsfunctionaris. Strikt formeel is het geen vereiste dat de werknemer die de functie uitoefent, betrokken wordt bij het opstellen en vaststellen van de functiebeschrijving. Aanbevolen wordt echter om ook de medewerker(s) die de functie vervullen bij het opstellen te betrekken en/of hen de concepten van de functiebeschrijving voor te leggen. Daarmee kan de beschrijving getoetst worden op volledigheid en juistheid. Bovendien neemt dit mogelijke bezwaren weg voorafgaand aan de formele vaststellingsprocedure en de resultaten van de formele indelingsprocedure die op basis van de functiebeschrijving tot stand komen en op een later moment aan de betreffende medewerker worden voorgelegd. Er zijn talloze samenwerkingsvormen denkbaar bij het opstellen van een functiebeschrijving. We willen hierna een vorm globaal beschrijven om een indruk te geven wat de inbreng kan zijn van diverse functionarissen in het proces. De directie bepaalt in overleg met het hoofd P&O welke leidinggevende welke functies zal beschrijven. Vanuit de top worden de doelstellingen van de verschillende organisatorische eenheden aangegeven en wordt de organisatie als geheel geschetst. De leidinggevenden krijgen van de directie opdracht functiebeschrijvingen op te stellen voor de functies binnen de eigen eenheid. Gestart wordt met het nader uitwerken van het organigram en de doelstelling voor de eenheid en waar nodig voor onderdelen van de eenheid. Daarna worden de functies in kaart gebracht en beschreven in hoofdlijnen. De medewerkers (kunnen) worden betrokken bij het inventariseren van de functie-inhoud. Het inzien van agenda s of het bijhouden van een dagboekje gedurende een bepaalde periode kan een handig hulpmiddel zijn bij deze inventarisatiefase. Daarna worden de functie-eisen geformuleerd, een inbreng van de personeelsfunctionaris kan hierbij nuttig zijn. Het geheel aan gegevens wordt samengevoegd in het afgesproken format voor de beschrijvingen. De concept functiebeschrijving zal vervolgens ook door anderen worden getoetst op volledigheid en duidelijkheid. Een personeelsfunctionaris kan dit, in opdracht van de directie, voor zijn rekening nemen. Een alternatief zou een commissie kunnen zijn waarvan enkele leidinggevenden deel uitmaken. De desbetreffende personeelsfunctionaris zal binnen de organisatie tevens ondersteuning bieden bij het formuleren van functie-eisen in de beschrijving. Omdat functies in organisatorisch verband worden uitgeoefend, sterk aan elkaar gerelateerd en sterk van elkaar afhankelijk zijn, is het zinvol de functies zoveel mogelijk in samenhang te beschrijven en daarbij steeds dezelfde vorm te hanteren. Vaak zal sprake zijn van een projectmatige aanpak waarbij in een projectteam, de uitgangspunten, planning, uitvoering en voortgang worden vastgesteld en gecoördineerd. Functiebeschrijvingen voor FWG 16

17 1.5 Wat moet in een functiebeschrijving worden opgenomen? De functiebeschrijving moet informatie bevatten over: plaats in de organisatie; doelstelling van de functie; de functie-inhoud: taken/resultaten; relevante toelichtingen ten aanzien van de gestelde eisen per gezichtspunt. In bijlage 1 is een voorbeeld functiebeschrijvingformulier opgenomen dat hierna per onderdeel zal worden toegelicht. Dit formulier bestaat uit de volgende onderdelen. Kern/doel van de functie en plaats in de organisatie naam organisatie, dienst/sector/afdeling, functienaam; kern/doel van de functie; situatieschets: omschrijving organisatie, dienst/sector/ afdeling, type zorgverlening en dergelijke; leiding ontvangen/geven; interne/externe contacten; organisatieschema. Functie-inhoud Eerst wordt bij een taakgerichte beschrijving een opsomming gegeven van hoofdtaken van de functie. Deze worden vervolgens afzonderlijk uitgewerkt en toegelicht in concrete activiteiten eventueel met resultaten. Bij een resultaatgerichte beschrijving zullen eerst de resultaatgebieden worden aangegeven en daarna de te behalen resultaten. Toelichting bij functie-eisen Per gezichtspunt zal waar nodig een toelichting worden gegeven. Totstandkoming/vaststelling functiebeschrijving Overzicht namen en functies van betrokkenen bij de totstandkoming/vaststelling van de functiebeschrijving. Datum vaststelling. 17 Functiebeschrijvingen voor FWG

18 2. Kern/doel van de functie en plaats in de organisatie 2.1 Algemene functie-informatie De eerste pagina van de functiebeschrijving zal de lezer snel duidelijk moeten maken welke functie beschreven wordt. Behalve de naam van de instelling (eventueel locatie), de dienst/sector en de afdelingsnaam zal de functienaam vermeld moeten worden. behoeve van de grootboek-, debiteuren- en crediteurenadministratie met als doel een zorgvuldige administratie van alle uitgaven en ontvangsten. hoofd apotheek: leidinggeven aan de ziekenhuisapotheek, toezien op productie en distributie van geneesmiddelen, ontwikkelen van farmacotherapeutisch beleid en farmacokinetiek. De functie-inhoud zal in het vervolg van de functiebeschrijving nader worden toegelicht bij Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen en Uitwerking in activiteiten/resultaten. 2.2 Kern/doel van de functie Een kernachtige omschrijving van de functie-inhoud eventueel gerelateerd aan functiedoelen biedt de lezer een beknopte samenvatting van de functie-inhoud. Vaak is het gemakkelijk de kern van de functie te formuleren nadat vanuit de activiteiten de hoofdtaken van de functie zijn beschreven. De kern van de functie bestaat vaak uit een of enkele hoofdtaken/is gericht op een of enkele resultaatgebieden. De volgende voorbeelden geven de kern van enkele functies weer die in het FWG-systeem zijn opgenomen: eerstverantwoordelijk verzorgende: verzorgen, verplegen en begeleiden van toegewezen verzorgings- en verplegingsbehoeftige psychogeriatrische bewoners. begeleider: verzorgen en begeleiden van kinderen met psychiatrische problematiek in een leefgroep en leveren van een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van een behandelplan. activiteitenbegeleider: begeleiden van voornamelijk individuele patiënten en groepen bij activiteiten die reactivering en resocialisatie tot doel hebben. milieucoördinator: opstellen en controleren van procedures met betrekking tot de inzameling, opslag en verwerking van afval en het geven van voorlichting en adviezen ten aanzien van milieuzaken. hoofd boekhouding: leiding geven aan de afdeling boekhouding en het verrichten van werkzaamheden ten 2.3 De plaats in de organisatie Het vermelden van de naam van de instelling, dienst/sector, afdeling en de functienaam geeft al inzicht in de plaats van de organisatie, maar is uitsluitend bedoeld om de functie binnen de organisatie te lokaliseren. Ook de omschrijving van de kern/doel van de functie biedt nog maar zeer beperkte informatie over de inhoud en het doel van de functie en de relaties met doelen van de instelling, dienst/sector of afdeling. 2.4 Situatieschets Er kan worden gekozen voor aparte typeringen van activiteiten/doelen van de totale organisatie, van de dienst/sector en van de afdeling. Daarbij kan worden uitgegaan van de doelstelling van de instelling en de daarvan afgeleide doelstelling van de organisatorische eenheid (dienst/sector/ afdeling). Van daar uit kan de functie gepositioneerd worden. In feite wordt de informatie top-down weergegeven, waarbij in toenemende mate meer gedetailleerde informatie wordt gegeven. Bij het omschrijven van de organisatie en de dienst/sector kunnen enkele specifieke gegevens over doelstelling, aard en omvang van de activiteiten worden vermeld. Een korte samenvatting van de zorgvisie van de instelling maakt vaak de doelstelling, aard en omvang van de activiteiten duidelijk. Functiebeschrijvingen voor FWG 18

19 Bij het omschrijven van de afdeling is het daarnaast belangrijk de personele omvang van de organisatorische eenheid waarin gewerkt wordt, de grootte van de afdelingen waaraan leiding wordt gegeven en specifieke kenmerken zoals de voorkomende disciplines en dergelijke te vermelden. Belangrijk is het om bij zorgfuncties duidelijk aan te geven welke zorg wordt geboden en aan welke patiëntencategorieën zorg wordt geboden. Deze informatie kan in één tekst worden geïntegreerd. In het voorbeeld functiebeschrijvingformulier en de voorbeelden van uitgewerkte functiebeschrijvingen (bijlagen 2 t/m 4) wordt onder situatieschets een relevante toelichting gegeven op de organisatorische context, samenwerkingsverbanden en type zorgverlening. 2.5 Leidinggeven/leiding ontvangen De plaats in de organisatie is mede bepaald door de hiërarchische plaats: van wie krijgt men leiding en aan wie geeft men leiding? Bij het beschrijven van dit onderdeel van de functiebeschrijving adviseren wij aan te sluiten bij de definities van begrippen die bij FWG worden gehanteerd. Deze zijn onder meer opgenomen in de FWG-publicatie Systeemgegevens FWG 3.0. Onder leidinggeven wordt verstaan het richting geven aan/ sturen van activiteiten en derhalve verantwoordelijk c.q. aanspreekbaar zijn op het resultaat. De volgende vormen van leidinggeven worden in FWG onderscheiden. Hiërarchisch leidinggeven: vanuit een hiërarchische positie leidinggeven aan een organisatorische eenheid, inclusief de daarbij behorende personele en financiële aspecten. Operationeel leidinggeven: het aansturen van het werkproces ter realisatie van een bepaald resultaat, met de bevoegdheid om werkopdrachten te geven binnen een daartoe door de hiërarchisch leidinggevende gestelde raamopdracht. Het stellen van prioriteiten, coördineren van de te verrichten activiteiten en bewaken van de voortgang. Functioneel leidinggeven: geven van richtlijnen en aanwijzingen vanuit een verantwoordelijkheid voor specifieke vaktechnische aspecten bij de uitvoering van werkzaamheden, met als doel zorg te dragen voor het op peil blijven, ontwikkelen en juist hanteren van specialistische kennis en vaardigheden. Geven van richtlijnen: het op basis van operationele of functionele bevoegdheid uitvaardigen van voorschriften, procedures, protocollen, etc. met betrekking tot de wijze waarop bepaalde werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Geven van aanwijzingen: het op basis van deskundigheid, operationele of functionele bevoegdheid opdracht geven tot het op bepaalde wijze uitvoeren van werkzaamheden. Direct leidinggeven: het hiërarchisch leidinggeven aan medewerkers/functionarissen die in de lijn direct onder de leidinggevende staan. Indirect leidinggeven: het hiërarchisch leidinggeven aan medewerkers/ functionarissen, waarbij de directe aansturing plaatsvindt door een operationeel of hiërarchisch leidinggevende die onder de betreffende leidinggevende ressorteert. Het kan voorkomen dat een functionaris functioneel leiding geeft zonder dat sprake is van hiërarchisch leidinggeven (als coördinator van een project bijvoorbeeld), het kan ook zijn dat een medewerker verantwoording dient af te leggen aan meerdere functionarissen. Als deze of andere bijzondere situaties zich voordoen kan dit worden weergegeven. 19 Functiebeschrijvingen voor FWG

20 Voorbeelden van omschrijvingen van leiding geven/leiding ontvangen: eerstverantwoordelijke groepsbegeleider: ontvangt hiërarchisch leiding van het coördinerend hoofd. Ontvangt operationeel en functioneel leiding van het unithoofd; gipsverbandmeester: ontvangt hiërarchisch leiding van het afdelingshoofd. Ontvangt operationeel leiding van het hoofd gipskamer. Ontvangt functioneel leiding van de behandelend medisch specialisten; hoofd elektrotechniek: ontvangt hiërarchisch leiding van het hoofd technische dienst. Geeft hiërarchisch leiding aan vakmannen en medewerker werktuigbouw en vakman elektrotechniek (5 fte); hoofd laboratoria/klinisch chemicus: ontvangt leiding van de directie ten aanzien van beheersmatige zaken. Geeft hiërarchisch leiding aan hoofdanalisten, analisten, medisch elektronici, stafmedewerkers en overig personeel van de laboratoria en de afdeling medische elektronica (totaal ca. 40 fte). Geef het aantal personen aan wie leiding wordt gegeven altijd aan in fte. Als leiding wordt gegeven aan veel medewerkers met een klein deeltijdpercentage kan het gewenst zijn om naast het aantal fte ook het aantal personen te noteren. Daarmee wordt een betere indicatie gegeven van de span-of-control, bijvoorbeeld: 2.6 Interne/externe contacten Het laatste onderdeel van de functiebeschrijving waarmee de plaats in de organisatie en met name de samenhang met andere functies duidelijk wordt, is een vermelding van de inen externe functionele werkcontacten. Met functionele werkcontacten wordt bedoeld dat het voor een goede uitoefening van de functie noodzakelijk is om contact te hebben of te onderhouden met anderen. Overlegvormen waar de functionaris deel van uitmaakt geven vaak een goed zicht op deze in- en externe werkcontacten. Streef niet naar een uitputtende opsomming, maar noem alleen de belangrijkste contacten en maak bij voorkeur een onderscheid in interne en externe contacten. Geef aan hoe frequent deze werkcontacten of overleggen plaatsvinden (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks, ad hoc) en met name ook wat het doel ervan is. 2.7 Organisatieschema Geef de plaats die de functie inneemt in de organisatie weer in een organisatieschema, waarin de relatie van de functie tot andere functies tot uitdrukking komt. meewerkend voorman schoonmaakdienst: ontvangt hiërarchisch leiding van het hoofd huishoudelijke diensten. Geeft operationeel leiding aan 15 fte medewerkers (ca. 35 personen) in de schoonmaakdienst. Bij leidinggevende functies is het voor het functiebeeld belangrijk dat ook informatie wordt gegeven over het soort functies waar leiding aan wordt gegeven. Bovenstaande voorbeelden geven de benodigde informatie weer. Functiebeschrijvingen voor FWG 20

21 3. De functie-inhoud 3.1 Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen Het beschrijven van de functie-inhoud is voor vrijwel niemand een eenvoudige opgave. De kunst is voldoende informatie op te nemen zodat een ander zich een goed beeld van de functie kan vormen en alle overbodige informatie weg te laten. Veel gedetailleerde informatie kan beter samengevat worden zodat de essentie beter duidelijk wordt. Soms zegt een goed gekozen voorbeeld meer dan vele pagina s tekst! Vooral als sprake is van een grote diversiteit of complexiteit van werkzaamheden zal vaak eerst een functieinventarisatie plaats moeten vinden. Hierbij kan de functievervuller belangrijke informatie verstrekken. Na de functie-inventarisatie worden de activiteiten geordend waarbij naar de samenhang tussen activiteiten gekeken wordt. Het resultaat van dit proces is een aantal hoofdtaken waarbij per hoofdtaak een aantal activiteiten wordt geplaatst. Het aantal hoofdtaken van een functie ligt in het algemeen tussen de drie tot acht taken. Als het waarnemen van taken van andere functionarissen structureel en regelmatig in de functie voorkomt, kan dit tevens onder deze rubriek worden aangeven. Als sommige activiteiten niet onder een van de hoofdtaken kunnen worden geplaatst dan kan een rubriek Diversen of Overige taken worden opgenomen. Tot slot, plaats de belangrijkste hoofdtaken als eerste in de rij. Deze taken maken ook deel uit van de kern van de functie. Voorbeelden van omschrijvingen van taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen: onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers van de kinderen; zorgdragen voor rapportage, overdracht en overleg; verrichten van huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. Hoofd linnenkamer, kleding- en schoenenwinkel: leidinggeven aan de afdeling; verzorgen van de inkoop; verzorgen van de administratie; coördineren van de textiel-, kleding- en schoeiseluitgifte. Directiesecretaresse: beheren van agenda s, telefoonbeantwoording en regelen van afspraken; behandelen van post en verzorgen van correspondentie; voorbereiden en notuleren van vergaderingen; typewerkzaamheden. Patholoog-anatoom: leidinggeven aan het pathologisch-anatomisch laboratorium; beoordelen van toegezonden menselijk materiaal; verrichten van secties; meewerken aan opleidingen en wetenschappelijke activiteiten. Divisiedirecteur: mede voorbereiden en bepalen van het beleid van de instelling; zorgdragen voor de totstandkoming van het beleid van de divisie; leidinggeven aan de divisie en uitvoeren van het divisiebeleid; vertegenwoordigen van de divisie en onderhouden van externe contacten. Groepsbegeleider: verzorgen en begeleiden van de kinderen; leveren van een bijdrage aan de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het behandelplan; 21 Functiebeschrijvingen voor FWG

22 3.2 Uitwerking in activiteiten/resultaten Tijdens de fase van functie-inventarisatie zijn vaak in globale bewoordingen de afzonderlijke activiteiten genoemd. Nu zullen deze activiteiten per hoofdtaak worden omschreven zodat ook een buitenstaander inzicht krijgt in wat het werk nu concreet inhoudt. Vermijdt daarom vakjargon en licht indien dit onvermijdelijk is technische termen toe in begrijpelijke taal. Handige hulpvragen: a) uit welke afzonderlijke activiteiten bestaat een taak? b) wat is de relatie tussen deze activiteiten? Plaats de activiteiten in chronologische volgorde. c) wie of wat bepaalt de werkwijze (opdracht/instructie, protocollen, behandelplan)? d) wat is de samenhang tussen activiteiten en het werk van anderen (bijvoorbeeld assisteren, adviseren, controleren/toetsen, multidisciplinair of in teamverband samenwerken enz.)? e) wat zijn de resultaten van de activiteiten? f) welke technieken of technische hulpmiddelen worden gebruikt? Enkele voorbeelden van een nadere uitwerking van de hoofdtaken in concrete activiteiten: I. Leefgroepassistent Hoofdtaak: verzorgen van voeding en dranken voor de bewoners. Activiteit: zet koffie en thee en bereidt eventuele andere dranken; dekt tafels en dient de (centraal bereide) maaltijden op, assisteert met opscheppen; maakt fruit schoon voor bewoners en verzorgt eventuele andere tussendoortjes; controleert de voorraad voedingsmiddelen en geeft deze door aan het groepshoofd. II. Administratief medewerker Hoofdtaak: Behandelen van facturen. Activiteit: ontvangt dagelijks binnengekomen facturen van het afdelingshoofd; rekent facturen na en codeert deze aan de hand van het rekeningenschema; schrijft facturen in op datum van binnenkomst en stuurt deze naar betreffende diensthoofden. Na controle door het diensthoofd van factuur en geleverde materialen worden de facturen terugontvangen; schrijft eenmaal per week goedgekeurde nota s uit, voorziet deze van een volgnummer en laat van uitgeschreven nota s een overzicht typen. Na goedkeuring door het afdelingshoofd en de adjunct-directeur worden de facturen met het overzicht naar het bestuursbureau verzonden voor betaling. III. Hoofd medische/paramedische dienst Hoofdtaak: geven van leiding aan en coördineren van medische/ paramedische dienst. Activiteit: zorgt voor informatie-uitwisseling, consultatie, advisering en eventueel correctie binnen de dienst; zorgt voor procesbegeleiding in het kader van ontwikkeling en voortgang; houdt hiertoe zowel frequent ad hoc als gestructureerd overleg met verpleeghuisarts, hoofd therapieën en psycholoog. Houdt zowel incidenteel ad hoc als gestructureerd overleg met overige medewerkers van de dienst; coördineert de activiteiten van de medische dienst, stelt het beleid vast en stemt dit af met andere diensten binnen de wekelijkse managementteambesprekingen. Zie voor meer voorbeelden van hoofdtaken en uitwerking in activiteiten de voorbeelden van functiebeschrijvingen in de bijlagen. Functiebeschrijvingen voor FWG 22

23 4. Toelichting op functie-eisen 4.1 Inleiding Het voorgaande biedt inzicht in de organisatorische context van de functie en de functie-inhoud. Iedere functie stelt eisen aan degene die de functie vervult. Dit is de kern waar het om gaat bij functiewaardering. Hoe zwaarder de eisen, hoe hoger de waardering van de functie. Door een goede omschrijving van de taakinhoud zal een lezer van de functiebeschrijving impliciet al een beeld kunnen vormen van de gestelde eisen. Omdat in FWG 3.0 de functieeisen vanuit negen verschillende gezichtspunten worden beoordeeld is het belangrijk om waar nodig een meer specifieke toelichting te geven bij elk gezichtspunt. In bijlage 5 wordt per gezichtspunt een uitvoerige toelichting gegeven. Wij adviseren deze tekst in zijn geheel door te lezen zodat u een goed begrip heeft van alle facetten die meegenomen worden in de waardering per gezichtspunt. Slechts die functie-eisen die voor de te beschrijven functie van belang zijn, behoeven te worden uitgewerkt. In dit hoofdstuk geven we per gezichtspunt de essenties weer in een korte samenvatting en ligt het accent op de aansluitende hulpvragen en voorbeelden van omschrijvingen, die praktische informatie geven over het beschrijven van de functie-eisen. 4.2 Het gezichtspunt Kennis Het gaat bij kennis om de mate waarin het kennen en begrijpen van feiten en gegevens en de onderlinge samenhang daartussen van belang zijn in de functie. Bij dit gezichtspunt gaat het onder meer om: parate kennis van feiten/gegevens die in het werk voorkomen; het leggen van verbanden daartussen; kennis van de eigen organisatie; niveau van algemene ontwikkeling; niveau van vakkennis; kennis van sterk uiteenlopende kennisgebieden en verbanden daartussen; het op peil houden van kennis. Aandachtspunten en hulpvragen: Bij het toelichten van functie-eisen met betrekking tot het gezichtspunt kennis kunnen de volgende aandachtspunten en hulpvragen worden gebruikt: a) Vakkennis Is uitsluitend algemene kennis of praktische ervaringskennis nodig voor de functie? Of is een vakopleiding nodig en zo ja, op welk niveau (LBO, MBO, HBO, academisch niveau)? b) Uitgebreide/specifieke kennis Is er specifieke vakkennis nodig, verkregen door opleiding en/of ervaring, als aanvulling op een meer algemene vakopleiding? c) Kennis andere disciplines Is kennis en inzicht nodig ten aanzien van verschillende kennisgebieden en in welke mate? Denk hierbij aan: medische kennis; paramedische kennis; verpleegkundige kennis; gedragswetenschappelijke kennis; economische kennis; technische kennis; commerciële kennis en/of managementkennis. d) Ervaringskennis Kan de functie met het vereiste opleidingsniveau en na een normale inwerkperiode worden vervuld of is daarnaast brede en/of langdurige ervaring nodig? e) Organisatie/omgevingskennis Is kennis benodigd van de organisatie voor het afstemmen, coördineren en/of leidinggeven? f) Analytisch vermogen Is kennis nodig om afwijkingen en problemen te kunnen signaleren en beoordelen? Zijn het steeds dezelfde typen afwijkingen/problemen of moet men ook zelden voorkomende problemen door kennis en ervaring kunnen herkennen en beoordelen? 23 Functiebeschrijvingen voor FWG

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Instructie inzageversie voor medewerkers

Instructie inzageversie voor medewerkers Instructie inzageversie voor medewerkers Voor inzage in het FWG 3.0 systeem, kunt u als medewerker gebruik maken van de inzageversie van FWG 3.0 via internet. Het werkt overeenkomstig het FWG 3.0-systeem

Nadere informatie

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT.

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT. Algemene informatie Naam instelling: Wittenbergzorg Dienst/sector: Algemeen Afdeling: Algemene en financiële zaken FWG Indicatie FWG Indicatie na weging: FWG 50 Functie: Coördinator financiële zaken Kern/doel

Nadere informatie

Logistiek medewerker Ok en functiewaardering

Logistiek medewerker Ok en functiewaardering Logistiek medewerker Ok en functiewaardering FWG ontrafeld Isala Marie-Anne Nijhuis Datum 29 mei 2015 Inhoud Inleiding Introductie FWG Procedures Nieuwe functie Herindeling Herbeschrijving Functiebeschrijving

Nadere informatie

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: FWG : het functiewaarderingsysteem als bedoeld in artikel 7.1.3 van de cao.

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel adviseur

Functiebeschrijving Financieel adviseur Functiebeschrijving Financieel adviseur Organisatie: Locatie: Afdeling: Functie: Stichting Zorg Adullam Centraal bureau Servicecentrum, taakveld Financieel adviseur Organisatievisie: De Financieel adviseur

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie

NERF HRM-implementatie NERF HRM-implementatie informatie over het NERF functiewaarderingssysteem NERF HRM-implementatie Nerf visie op HRM Highlights NERF functiewaarderingssysteem Gezichtspunten NERF functiewaarderingssysteem

Nadere informatie

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Algemene kenmerken De Directeur is belast met de dagelijkse leiding aan alle beleidsgebieden van Stichting Actief. De Directeur heeft bevoegdheden

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Leeswijzer functieboek Dienst Dommelvallei Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Inhoud leeswijzer 1. Algemeen... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Doel en inhoud leeswijzer... 3 2. Generiek (algemeen)

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Functies beschrijven voor FWG

Functies beschrijven voor FWG Functies beschrijven voor FWG Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 9 1. De functiebeschrijving 13 1.1 Algemene kenmerken 13 1.2 Taakgericht, resultaatgericht of nog anders..? 14 1.3 Extra elementen toevoegen

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Voorbeeldformulier er functieprofiel fiel afdelingschef Basisgegevens: Naam van de functie: Afdelingschef... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van:

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

overzicht informatie in inzicht & inleiding

overzicht informatie in inzicht & inleiding inleiding Geautoriseerde gebruikers kunnen Inzicht & Overzicht bereiken vanuit hun Persoonlijk menu. Met Inzicht & Overzicht afgekort I&O kunt u overzichten en selecties maken van uw instellingsfuncties.

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen FUNCTIEWAARDERING BIJ GEMEENTEN Vergelijking van drie soorten functiewaarderingssystemen: GFS-achtige systemen, FUWASYS-achtige systemen en het NERF-functiewaarderingssysteem In dit artikel wordt de kwaliteit

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (Tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Externe oproep 24-uurs Jongere en Oudere Jeugd Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen praktische wegwijzer INLEIDING In de CAO van de Groothandel in Bloembollen is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik gemaakt wordt van het

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

1. Algemeen. Artikel 1.1 Definities

1. Algemeen. Artikel 1.1 Definities 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: FWG : het computerondersteunde functiewaarderingsysteem als bedoeld in artikel 7.1.3 van de CAO. De laatst vastgestelde versie is

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Groepschef Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.17 Uitspraak: 2013 Bijzonderheden Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Systeemvisie op Organisatie en Management

Systeemvisie op Organisatie en Management Systeemvisie op Organisatie en Management E.J. Mol 16 Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1 SYSTEEMVISIE OP ORGANISATIE EN MANAGEMENT 2 1.1 De organisatie als open systeem.................. 2 1.2 De rol van de manager

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

1. De functiebeschrijving lezen

1. De functiebeschrijving lezen Functie indelen 1. De functiebeschrijving lezen Om een goed beeld te vormen van de functie die u gaat indelen, leest u de functiebeschrijving. Deze moet voldoen aan de kwaliteitseisen in de cao. Een van

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

- gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

- gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2008.1055 RIS 154464 BEOORDELINGSREGELING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Instructie inzageversie FWG VVT

Instructie inzageversie FWG VVT Instructie inzageversie FWG VVT Beste lezer, uw werkgever heeft uw functie ingedeeld in een functiegroep met FWG VVT aan de hand van de functiebeschrijving. In de inzageversie van FWG VVT kunt u zelf zien

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie