Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer augustus 2011 Hogeschool NCOI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI"

Transcriptie

1 Gelderse Masters I.C.F. Remmers Studentnummer augustus 2011 Hogeschool NCOI HBO Communicatie, Module Communicatieplanning Docent: Mevrouw De Kroon

2 Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan in het kader van de moduleopdracht voor de module Communicatieplanning van de opleiding HBO Communicatie bij de NCOI. Mijn naam is Ilse Remmers en ik ben sinds april 2008 werkzaam als secretaresse bij KNLTB regio Midden. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: ondersteuning van de coördinatoren Wedstrijdtennis, Tennisstimulering en Verenigingsmanagementondersteuning plannen en coördineren van cursussen communicatie naar verenigingen en leden webredacteur regio Midden mede organiseren Gelderse Masters coördinatie secretariaat / officemanagement coördinatie materiaaluitleen telefonisch en per advisering van vrijwilligers, verenigingen, wedstrijdleiders, competitieleiders, leden enz. algemene postverwerking Om mij verder te ontwikkelen ben ik opleiding HBO Communicatie bij de NCOI gaan volgen. Ik heb specifiek voor deze opleiding gekozen omdat ik graag een functie wil vervullen waarin ik mijn creativiteit, organisatorische en communicatieve kwaliteiten kan gebruiken. Als uitgangspunt voor dit communicatieplan heb ik gekozen voor het evenement de Gelderse Masters, wat sinds 1990 jaarlijks door een werkgroep van de Commissie Wedstrijdtennis in district Gelderland wordt georganiseerd. In dit communicatieplan wordt gekeken naar de bekendheid van de Gelderse Masters en op welke wijze communicatie ertoe kan bijdragen dat deze bekendheid in district Gelderland kan worden vergroot, zodat er meer draagvlak voor het evenement gecreëerd wordt. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn collega s van KNLTB regio Midden te bedanken voor het meedenken, aanvullen en waar nodig corrigeren van de inhoud van dit communicatieplan. Speciale dank gaat hierbij uit naar Dave Blom, coördinator Wedstrijdtennis. Tevens gaat mijn dank uit naar Sander Koning, coördinator Kenniscentrum, voor zijn hulp bij het opstellen en uitvoeren van de enquête

3 Samenvatting De probleemstelling welke als uitgangspunt voor dit communicatieplan is vastgesteld luidt: Naast het versturen van de uitnodigingen aan degenen die zich gekwalificeerd hebben om voor deelname in aanmerking te komen, is een enkel persbericht de enige communicatieuiting geweest die tot nu toe is gedaan. Op dit moment (juni 2011) zijn de Gelderse Masters bij 60% van de actieve tennisspelers in district Gelderland bekend, waarvan slechts 35% op de hoogte is van de deelnamecriteria. KNLTB regio Midden wil zich er nu alsnog voor inzetten om de naamsbekendheid van en kennis over de Gelderse Masters te vergroten en systematisch bekend te houden onder de leden uit district Gelderland. Hier is de volgende communicatiedoelstelling voor geschreven: Om meer draagvlak voor het evenement de Gelderse Masters te creëren, wil KNLTB regio Midden de bekendheid verhoogd zien naar 75% in oktober 2011, waarvan 50% op de hoogte is van de deelnamecriteria. In dit communicatieplan wordt bekeken hoe communicatie ertoe kan bijdrage dat deze doelstelling gerealiseerd wordt. Voor het vaststellen van het percentage actieve tennisspelers in district Gelderland bij wie de Gelderse Masters bekend zijn, is kwantitatief onderzoek gedaan middels een schriftelijke enquête. De doelgroepen die geïnformeerd moeten worden over de Gelderse Masters zijn gesegmenteerd in interne en externe doelgroepen. De interne doelgroepen dienen door middel van een werkoverleg en/of een enthousiaste presentatie over het evenement op de hoogte gebracht te worden van de deelnamecriteria. Het doel hierbij is dat zij een positieve houding krijgen ten opzichte van de Gelderse Masters en als ambassadeur kunnen fungeren voor het evenement. Om de externe doelgroepen te bereiken zijn de volgende aanbevelingen gedaan: poster verspreiden onder de vereniging in district Gelderland met het verzoek deze in het clubhuis op te hangen; visitekaartjes verspreiden onder de wedstrijdleiding van toernooien in het district, met het verzoek deze aan de finalisten van de enkelspelcategorieën mee te geven; free publicity genereren in regionale/lokale (dag)bladen in het gehele district; het inzetten van de twitteraccount van KNLTB regio Midden; verjonging van de wedstrijdleiding; rouleren met de locatie, waardoor er meer draagvlak in het gehele district gecreëerd wordt; sponsoren werven zodat er meer financiële middelen beschikbaar komen, waardoor het evenement grootser kan worden opgezet

4 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Samenvatting Pag. 3 Inhoudsopgave Pag Inleiding Pag De organisatie Pag Het evenement Gelderse Masters Pag Uitgangspunten voor het onderzoek Pag Methodes van onderzoek Pag Interne en externe analyse en communicatieonderzoek Pag Interne en externe analyse Pag Communicatieonderzoek Pag Onderzoeksresultaten Pag Communicatieplanning Pag Wat zijn de doelgroepen die geïnformeerd moeten worden Pag. 10 over de Gelderse Masters? 3.2 Wat zijn de communicatiedoelstellingen die op deze doelgroepen van toepassing zijn? Pag Welke communicatiestrategie is geschikt om deze doelgroepen te bereiken? Pag Welke boodschap moet er gecommuniceerd worden? Pag Welke communicatiemethoden en middelen zijn hiervoor geschikt? Pag Wat is het beschikbare budget? Pag Wat is de beschikbare tijd? Pag Evaluatie Pag Conclusies, aanbevelingen en implementatie Pag Conclusies Pag Aanbevelingen Pag Implementatie Pag Persoonlijke reflectie Pag Literatuurlijst Pag Bijlagen Pag Organigram Pag Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) Pag Enquête Pag Onderzoeksresultaten Pag Poster Gelderse Masters Pag

5 1. Inleiding 1.1 De organisatie De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) werd op 5 juni 1899 in het Poolsch Koffiehuis te Amsterdam opgericht door vijftien tennisverenigingen. De belangrijkste reden voor oprichting was coördinatie van verenigingsactiviteiten en internationale toernooien. Bij het veertigjarig bestaan verwierf de tennisbond het predicaat Koninklijk. Prins Bernard nam het beschermheerschap op zich. Tegenwoordig heeft de KNLTB bijna leden en vormt daarmee in grootte de tweede sportbond in Nederland. De KNLTB is een vereniging en heeft daarom een verenigingsstructuur. De Ledenraad is het hoogste orgaan, zij controleert het Bondsbestuur. Het Bondsbestuur wordt geadviseerd door Landelijke Commissies, die op hun beurt weer worden ondersteund door Landelijke Werkgroepen. In ieder district functioneert een districtsbestuur dat geadviseerd en ondersteund wordt door districtscommissies en districtswerkgroepen. De beroepsorganisatie ondersteunt de ledenraad, besturen, commissies en werkgroepen. De KNLTB bestaat dus uit een beroepsorganisatie en een bestuurlijke organisatie. In bijlage 1 vindt u de organisatie in een organigram weergegeven. Naast het bondsbureau in Amersfoort zijn er in het land vijf regiokantoren gevestigd; regio Midden (Veenendaal), regio Zuid (Den Bosch), regio Zuidwest (Zwijndrecht), regio Noordwest (Velserbroek) en regio Noordoost (Meppel). Missie KNLTB De KNLTB is de organisatie die staat voor het vergroten van de betekenis van tennis in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als life-time sport voor iedereen op elk speelniveau. Visie KNLTB De KNLTB bevindt zich in een wereld die wordt beïnvloed door: bredere maatschappelijke ontwikkelingen waarvan in het bijzonder van belang individualisering, vergrijzing, commercialisering en informatisering. toenemende diversiteit onder sporters in behoeften, motieven, waarden en speelniveaus. Hierin heeft de KNLTB de ambitie uit te groeien tot een herkenbare, vitale, vraaggestuurde en maatschappelijk betrokken organisatie van en voor de tennissport. De KNLTB wil toegevoegde waarde bieden aan alle (actieve en potentiële) tennissers op recreatief, wedstrijd- en topniveau. Die toegevoegde waarde wil de KNLTB waarmaken ten behoeve van en via de tennisvereniging door het bevorderen van een open, gevarieerd en flexibel tennisaanbod dat gedurende het hele jaar toegankelijk is. Daarmee wil de KNLTB een optimale omgeving en competitie realiseren voor iedereen op elk spelniveau. Tennissers met bijzondere tenniskwaliteiten wordt de mogelijkheid geboden om hun talent te ontwikkelen

6 Zodoende wil de KNLTB de passie voor tennis vergroten, een hoog en stabiel marktaandeel in de tennissport realiseren en zijn positie als vooraanstaande en toonaangevende sportbond in Nederland versterken Het evenement Gelderse Masters Vanuit regiokantoor Midden worden de tennisverenigingen in de districten Gelderland en Utrecht bediend. In district Gelderland wordt sinds 1990 jaarlijks door een werkgroep van de Commissie Wedstrijdtennis de Gelderse Masters georganiseerd. Voor dit toernooi geldt geen open inschrijving; de beste acht heren en de beste acht dames in de enkelspelcategorieën 3, 4, 5, 6 en 7 en in de 40+ categorieën 5, 6 en 7 worden door of namens de KNLTB district Gelderland voor dit spektakel uitgenodigd om te strijden om de titel Gelderse Master. Voor deelname aan de Gelderse Masters komen de eerste 8 spelers die voorkomen op de ranglijst van de KNLTB, district Gelderland (o.b.v. rating) in aanmerking. Deze ranglijst wordt samengesteld aan de hand van de geregistreerde resultaten in het enkelspel tot medio oktober. Spelers dienen in minstens 3 Gelderse open seniorentoernooien aan het enkelspel te hebben deelgenomen om deelnemer aan de Gelderse Masters te kunnen zijn. Indien één of meer van de eerste 8 heren, c.q. 8 dames niet kan deelnemen, krijgt de nummer 9 het recht deel te nemen, enz. De rating van spelers wordt vastgesteld aan de hand van het Dynamisch Speelsterkte Systeem (hierna te noemen DSS). Uitleg over dit systeem vindt u in bijlage Uitgangspunten voor het onderzoek In dit onderzoek wordt gekeken naar de bekendheid van het evenement Gelderse Masters en naar mogelijkheden deze bekendheid in district Gelderland te vergroten. Probleemstelling: Naast het versturen van de uitnodigingen aan degenen die zich gekwalificeerd hebben om voor deelname in aanmerking te komen, is een enkel persbericht de enige communicatieuiting geweest die tot nu toe is gedaan. Op dit moment (juni 2011) zijn de Gelderse Masters bij 60% van de actieve tennisspelers in district Gelderland bekend, waarvan slechts 35% op de hoogte is van de deelnamecriteria. KNLTB regio Midden wil zich er nu alsnog voor inzetten om de naamsbekendheid van en kennis over de Gelderse Masters te vergroten en systematisch bekend te houden onder de leden uit district Gelderland (cognitief doel). 2 Doelstelling: Om meer draagvlak voor het evenement de Gelderse Masters te creëren, wil KNLTB regio Midden de bekendheid verhoogd zien naar 75% in oktober 2011, waarvan 50% op de hoogte is van de deelnamecriteria Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina

7 Hoofdvraag: Hoe kan communicatie ertoe bijdragen dat deze doelstelling gerealiseerd wordt? Deelvraag 1: Wat zijn de doelgroepen die geïnformeerd moeten worden over de Gelderse Masters en de communicatiedoelstellingen die op deze doelgroepen van toepassing zijn? Deelvraag 2: Welke boodschappen moeten gecommuniceerd worden? Deelvraag 3: Welke communicatiestrategieën zijn geschikt om deze doelgroepen te bereiken? Deelvraag 4: Wanneer moeten welke communicatiemiddelen ingezet worden voor de communicatie naar de verschillende doelgroepen? 1.4 Methodes van onderzoek Het onderzoek bestaat voor een groot gedeelte uit een kwantitatief onderzoek in de vorm van een enquête onder actieve tennissers in district Gelderland. Voor het formuleren van de deelnamecriteria van de Gelderse Masters heeft er deskresearch plaatsgevonden. Daarnaast heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met Dave Blom, coördinator Wedstrijdtennis van KNLTB regio Midden. Hij is, samen met de Commissie Wedstrijdtennis, eindverantwoordelijk voor het evenement

8 2. Interne en externe analyse en communicatieonderzoek Moduleopdracht Communicatieplanning 2.1 Interne en externe analyse Na het vaststellen van de probleemstelling in de inleiding is het maken van een interne en externe analyse de eerste belangrijke stap in het communicatieplan. 3 Er is gekeken naar de sterke en zwakke punten van de Gelderse Masters (interne analyse), en naar de kansen en bedreigingen (externe analyse). De analyses zijn vervolgens samengebracht in een SWOTmatrix. 4 Voor de Gelderse Masters ziet deze matrix er als volgt uit: Sterktes Compacte toernooivorm Exclusiviteit Deelname op uitnodiging SWOT-matrix Gelderse Masters Zwaktes Vergrijzing van de wedstrijdleiding Vaste locatie Locatie niet centraal in district Afwijkende ondergrond tennisbaan Kansen Bedreigingen Verjonging van de wedstrijdleiding Afhankelijk van enthousiasme deelnemers Voorlichting geven Zwakke bezetting hogere categorieën dames 40+ Sponsoren werven Stimuleren om voldoende toernooien te spelen 2.2 Communicatieonderzoek Voor het vaststellen van het percentage actieve tennisspelers in district Gelderland bij wie de Gelderse Masters bekend zijn, is kwantitatief onderzoek gedaan. Kwantitatief onderzoek levert namelijk harde cijfermatige gegevens op. 5 Door middel van deskresearch is een query gemaakt van alle actieve tennissers in district Gelderland. Omdat gekeken wordt naar actieve tennissers, is als criterium aangehouden dat de tennisspelers in 2010 aan minstens 3 toernooien moeten hebben deelgenomen. Onder een steekproef van van deze actieve tennissers is een schriftelijke enquête gehouden. Deze enquête treft u aan in bijlage 3. Er is voor een schriftelijke enquête 6 gekozen omdat dat organisatorisch eenvoudig te realiseren is, het relatief goedkoop is, de respondent de vragenlijst in kan vullen wanneer hem dat schikt en de vragen duidelijk, ondubbelzinnig en beknopt gesteld kunnen worden. Een nadeel van een schriftelijke enquête is dat de respons vaak laag is, vandaar dat er gekozen is voor een steekproef in de grootte van tennissers. Verder kunnen er geen 3 Michels, W. (2008). Communicatieplanner. Groningen/Houten: Wolters/Noordhoff bv. Pagina Michels, W. (2008). Communicatieplanner. Groningen/Houten: Wolters/Noordhoff bv. Pagina Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina

9 opinievragen en kennisvragen gesteld worden. Aangezien de opzet van deze enquête is om de bekendheid van de Gelderse Masters te toetsen, zijn dit soort vragen echter niet noodzakelijk. Wel is er bij de laatste vraag om een toelichting gevraagd; of men suggesties heeft om de bekendheid van de Gelderse Masters te vergroten Onderzoeksresultaten Uit de enquête blijkt dat 60% van de doelgroep wel eens van de Gelderse Masters gehoord heeft, waarvan 16,2% wel eens aan het evenement heeft deelgenomen. Van deze 60% is 34,8% bekend met de deelnamecriteria van de Gelderse Masters. Van de 16,2% die wel eens aan het evenement heeft deelgenomen, is 42,1% er actief mee bezig opnieuw voor deelname in aanmerking te komen. De suggesties die gegeven zijn om de bekendheid van de Gelderse Masters te vergroten zijn beoordeeld. Veel voorkomende suggesties om informatie te verspreiden zijn: via de tennisverenigingen via lokale/regionale media via De ideeën die van toegevoegde waarde kunnen zijn, zijn meegenomen in de aanbevelingen in hoofdstuk 4. De volledige onderzoeksresultaten zijn te lezen in bijlage

10 3. Communicatieplanning 3.1 Wat zijn de doelgroepen die geïnformeerd moeten worden over de Gelderse Masters? De communicatiedoelgroepen voor de Gelderse Masters zijn te segmenteren in interne en externe doelgroepen. De interne communicatiedoelgroepen zijn: Medewerkers KNLTB regio Midden Docenten cursus Verenigings Toernooi Leider (hierna te noemen VTL) Bondsgedelegeerden (hierna te noemen BGD; zij begeleiden vanuit de KNLTB de wedstrijdleiders van toernooien) De externe communicatiedoelgroepen zijn: Verenigingen Wedstrijdleiders toernooien Individuele leden Regionale (dag)bladen 3.2 Wat zijn de communicatiedoelstellingen die op deze doelgroepen van toepassing zijn? Communicatiedoelstellingen beschrijven de gewenste effecten in kennis, houding en gedrag die men bij de doelgroepen wenst te bereiken. 7 Daarbij is van belang dat een doelstelling SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd wordt en afgestemd is op de doelgroep. Voor wat betreft de bekendheid van de Gelderse Masters zijn de volgende communicatiedoelstellingen geformuleerd: Kennisdoelstelling: in oktober 2011 moet 75% van de actieve tennissers in district Gelderland bekend zijn met de Gelderse Masters, waarvan 50% op de hoogte moet zijn van de deelnamecriteria. Houdingsdoelstelling: in oktober 2011 moet 50% van de actieve tennissers in district Gelderland een positieve houding hebben ten opzichte van de Gelderse Masters. Gedragsdoelstelling: in oktober 2011 moet 10% van de actieve tennissers in district Gelderland er bewust mee bezig zijn om voor deelname aan de Gelderse Masters in aanmerking te komen. 3.3 Welke communicatiestrategie is geschikt om deze doelgroepen te bereiken? Om de strategie te bepalen is gebruik gemaakt van het communicatiekruispunt van A.A. van Ruler. Dit communicatiekruispunt bestaat uit de vier kwadranten informering, overreding, dialogisering en formering. 8 7 Michels, W. (2008). Communicatieplanner. Groningen/Houten: Wolters/Noordhoff bv. Pagina Ruler, B. van (1998). Strategisch Management van Communicatie, introductie van het Communicatiekruispunt. Alphen a/d Rijn: Kluwer. Pagina

11 Informering Het kwadrant van gecontroleerd eenrichtingsverkeer en de bekendmakingsstroom levert de basisstrategie informering op. De strategie van de zender is de beïnvloeding van het kennen, opdat de ander aan het denken wordt gezet, zich een mening kan vormen en desgewenst een besluit kan nemen over een bepaald onderwerp. Overreding Het kwadrant van gecontroleerd eenrichtingsverkeer en de beïnvloedingsstroom levert de basisstrategie overreding op. Het betreft hier de strategie van een zender die een ander wil overtuigen van het eigen gelijk. Dialogisering Het kwadrant van tweerichtingsverkeer en de bekendmakingsstroom levert de basisstrategie dialogisering op. Dialogisering is de faciliterende brugfunctie die op het ogenblik opgang doet bij interactieve beleidsvorming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze strategie past evengoed bij het werkoverleg of de kleinschalige brainstorm. Formering Het kwadrant van tweerichtingsverkeer en de beïnvloedingsstroom levert de basisstrategie formering op. Formering past bij de beïnvloedende afstemmingsfunctie die in veel literatuur over public relations belangrijk wordt gevonden. Het zal vooral ingezet worden wanneer er conflicterende belangen zijn, als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden en in tijden van crisis. Schematisch weergegeven ziet het communicatiekruispunt er als volgt uit: Fig. 3.3: Communicatiekruispunt van A.A. van Ruler In het kader van de communicatie omtrent de Gelderse Masters zal de basisstrategie informering ingezet worden. Om de bekendheid van de Gelderse Masters en de van toepassing zijnde deelnamecriteria a te vergroten, zal een bekendmakingsstroom op gang gezet moeten worden. Communicatie zal geschieden door eenrichtingsverkeer vanuit de KNLTB regio Midden naar de verschillende communicatiedoelgroepen

12 3.4 Welke boodschap moet er gecommuniceerd worden? Moduleopdracht Communicatieplanning De strategie wordt vertaald in een kernboodschap op het niveau van kennis, houding dan wel gedrag. Bij de keuze van de boodschap spelen twee samenhangende factoren een rol: de propositie (wat gaat men vertellen) en de toonzetting (schrijfstijl, vormgeving, intensiteit). Daarnaast moet de boodschap onderscheidend, begrijpelijk en herkenbaar zijn. 9 Met betrekking tot het evenement de Gelderse Masters betreft het een boodschap op kennisniveau; het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Wie: Wat: Waar: Wanneer: Waarom: Hoe: KNLTB regio Midden Gelderse Masters De Schaapskooi te Bemmel Jaarlijks het laatste weekend van november Strijden om de titel Gelderse Master Informeren over deelnamecriteria 3.5 Welke communicatiemethoden en middelen zijn hiervoor geschikt? Communicatiemethoden kunnen op drie manieren in een plan worden verwerkt: via directe methoden, indirecte methoden of een multimediale aanpak. 10 Gelet op de diversiteit van de communicatiedoelgroepen is het gebruik van de multimediale aanpak aan te bevelen. Bij de multimediale aanpak neemt de organisatie een combinatie van directe en indirecte communicatiemethoden in haar communicatieplan op om eenzelfde boodschap over te brengen. Kenmerken van een multimediale aanpak zijn: Twee of meer communicatiemiddelen worden toegepast Mediagebruik sluit op elkaar aan Effectversterkend (doet beroep op verschillende zintuigen) Meer mensen worden bereikt Vergt fors budget Voor de keuze van communicatiemiddelen zijn de volgende omstandigheden bepalend: 11 Het communicatief vermogen van het medium Het bereik of de dekking van het medium De kosten van het medium De bekendheid van het medium bij de doelgroep De beschikbare tijd voor voorbereiding, productie en distributie De communicatiemiddelen zijn opgenomen in de communicatieplanning in tabel Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina 116/ Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina

13 Doelgroep Verenigingen Wedstrijdleiders toernooien Medewerkers KNLTB regio Midden BGD s Regionale (dag)bladen Individuele leden Communicatiedoeleinden Kennis: op de hoogte zijn van evenement en deelnamecriteria Houding: positief zijn t.o.v. evenement Gedrag: leden informeren en stimuleren Kennis: op de hoogte zijn van evenement en deelnamecriteria Houding: positief zijn t.o.v. evenement Gedrag: deelnemers informeren en stimuleren Kennis: op de hoogte zijn van deelnamecriteria Houding: positief zijn t.o.v. evenement Gedrag: ambassadeur zijn van evenement Kennis: op de hoogte zijn van deelnamecriteria Houding: positief zijn t.o.v. evenement Gedrag: ambassadeur zijn van evenement Kennis: op de hoogte zijn van evenement en deelnamecriteria Houding: positief zijn t.o.v. evenement Gedrag: artikel willen plaatsen over evenement Kennis: op de hoogte zijn van evenement en deelnamecriteria Houding: positief zijn t.o.v. evenement Gedrag: voor deelname in aanmerking willen komen Tijd Juni 2011 Juni 2011 Juni 2011 Juni 2011 Sept Sept Globale conceptuele strategie Informeren over deelnamecriteria; Directe communicatie; Wijzen op belang van juiste NAWgegevens in ledenadministratie i.v.m. versturen van uitnodigingen Informeren over deelnamecriteria; Directe communicatie. Directe communicatie Enthousiaste presentatie over evenement; Informeren over deelnamecriteria; Directe communicatie Informeren over deelnamecriteria; Aangeven dat spelers nog 1 maand de tijd hebben om zich te kwalificeren; Directe communicatie Informeren over deelnamecriteria; Aangeven dat ze nog 1 maand de tijd hebben om zich te kwalificeren; Directe communicatie Communicatiemiddel Informatie via ; Artikel in nieuwsbrief; Poster versturen Informatie via ; Attenderen op poster die naar de vereniging gestuurd is Werkoverleg Mondelinge presentatie door rayon-bgd Persbericht /brief naar tennissers die een hoge rating hebben, maar slechts 2 i.p.v. 3 toernooien gespeeld hebben en tennissers die qua rating in aanmerking zouden kunnen komen

14 Doelgroep Regionale (dag)bladen Docenten cursus VTL Communicatiedoeleinden Kennis: op de hoogte zijn van evenement en deelnamecriteria Houding: positief zijn t.o.v. evenement Gedrag: artikel willen plaatsen over evenement Kennis: op de hoogte zijn van deelnamecriteria Houding: positief zijn t.o.v. evenement Gedrag: ambassadeur zijn van evenement Tabel 3.5: Communicatieplanning Gelderse Masters Tijd Nov Dec (nieuwe serie cursusse n pas v.a. januari) Globale conceptuele strategie Informeren over deelnameveld en tijd en plaats van evenement; Directe communicatie Enthousiaste presentatie over evenement; Informeren over deelnamecriteria; Directe communicatie Communicatiemiddel Persbericht Mondelinge presentatie door coördinator Wedstrijdtennis en/of commissie Wedstrijdtennis 3.6 Wat is het beschikbare budget? De beste methode voor het budgetteren van communicatieplannen is taakstellend budgetteren. Daarbij wordt vastgesteld welke middelen en activiteiten nodig zijn om de communicatiedoeleinden te kunnen realiseren. 12 Voor het project de Gelderse Masters is een budget van ,00 per jaar beschikbaar. Met dit budget dient zowel de communicatie als de organisatie gefinancierd te worden. Het budget wordt als volgt verdeeld: Baanhuur 3.500,00 Prijzengeld 2.500,00 Ballen 500,00 Consumpties wedstrijdleiding & arbitrage 500,00 Maaltijden wedstrijdleiding & arbitrage 500,00 Gadgets 750,00 Onkostenvergoedingen wedstrijdleiding & arbitrage 800,00 Posters 650,00 Visitekaartjes 300, ,00 12 Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina

15 3.7 Wat is de beschikbare tijd? De in het communicatieplan opgenomen activiteiten moeten in onderlinge samenhang in een bepaalde tijdsvolgorde worden uitgevoerd. De timing van de communicatieactiviteiten is hierbij erg belangrijk. 13 Om meer draagvlak voor de Gelderse Masters te creëren is de doelstelling gesteld dat de bekendheid van het evenement in oktober 2011 verhoogd is naar 75%, waarvan 50% op de hoogte is van de deelnamecriteria. Met deze doelstelling is rekening gehouden bij het ontwikkelen van het tijdschema in tabel 3.7. Communicatieactiviteit Wie Eindverantwoordelijk Wanneer Ontwerpen poster en Afd. Communicatie Coördinator Week visitekaartje Wedstrijdtennis Opdracht poster en Coördinator Coördinator Week 16 visitekaartje naar drukker Wedstrijdtennis Wedstrijdtennis Posters en visitekaartjes Secretaresse Secretaresse Week 18 versturen naar verenigingen Artikel voor op verenigingswebsite mailen naar verenigingen Coördinator Wedstrijdtennis Coördinator Wedstrijdtennis Week 20 Query maken van spelers met een hoge rating die 2 toernooien gespeeld hebben Persbericht met voorinformatie naar lokale/regionale media Spelers mailen n.a.v. query Query maken van spelers die minstens 3 toernooien gespeeld hebben Query verwerken en uitnodigingen voor deelname maken en versturen Afd. Automatisering Afd. Communicatie Coördinator Wedstrijdtennis Afd. Automatisering Coördinator Wedstrijdtennis Coördinator Wedstrijdtennis Coördinator Wedstrijdtennis Coördinator Wedstrijdtennis Week 35 Week 35 Week 36 Week 42 Secretaresse Secretaresse Week 43 Inschrijvingen verwerken Secretaresse Secretaresse Week Toernooi plannen en Wedstrijdleiding Commissie Week 46 speeltijden mailen naar deelnemers Wedstrijdtennis Persbericht met spelersveld Afd. Communicatie Coördinator Week 46 naar lokale/regionale media Wedstrijdtennis Informatie over spelersveld Coördinator Coördinator Week 46 per naar verenigingen Wedstrijdtennis Wedstrijdtennis Gelderse Masters Wedstrijdleiding Commissie Week 47 Wedstrijdtennis Persbericht met de winnaars Afd. Communicatie Coördinator Week 48 naar lokale/regionale media Wedstrijdtennis met de winnaars naar Coördinator Coördinator Week 48 verenigingen Wedstrijdtennis Wedstrijdtennis Tabel 3.7: Tijdschema Gelderse Masters 13 Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina

16 3.8 Evaluatie Gedurende het project zullen de verschillende communicatieactiviteiten continue geëvalueerd worden. Waar nodig kunnen dan voor de volgende stap(pen) kleine aanpassingen doorgevoerd worden In december zal de eindevaluatie van het project plaatsvinden om te beoordelen of de gestelde communicatiedoelstellingen van kennis, houding en gedrag behaald zijn. Tevens wordt bekeken of de gekozen communicatiestrategie en middelen effectief en efficiënt zijn en hoe de samenwerking tussen de verschillende afdelingen is verlopen. De resultaten van de eindevaluatie zullen worden meegenomen in het communicatieplan voor

17 4. Conclusies, aanbevelingen en implementatie 4.1 Conclusies Als uitgangspunt voor dit communicatieplan is in hoofdstuk 1.3 de volgende doelstelling geformuleerd: Om meer draagvlak voor het evenement de Gelderse Masters te creëren, wil KNLTB regio Midden de bekendheid verhoogd zien naar 75% in oktober 2011, waarvan 50% op de hoogte is van de deelnamecriteria. De hoofdvraag die vervolgens beantwoord moest worden, luidt: Hoe kan communicatie ertoe bijdragen dat deze doelstelling gerealiseerd wordt? De deelvragen welke in hoofdstuk 1.3 zijn vastgesteld om het antwoord op de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en ondersteunen, zijn in de voorliggende hoofdstukken reeds beantwoord. De gevonden antwoorden zijn als volgt beknopt samen te vatten: 1. De communicatiedoelgroepen zijn onder te verdelen in interne en externe doelgroepen. Onder interne doelgroepen vallen de medewerkers en vrijwilligers van de KNLTB, de externe doelgroepen betreffen leden, verenigingen en media. De communicatiedoelstellingen zijn: De actieve tennissers in district Gelderland bekend maken met de Gelderse Masters en op de hoogte brengen van de deelnamecriteria; De actieve tennissers in district Gelderland een positieve houding bezorgen t.o.v. de Gelderse Masters; Het laten stijgen van het aantal actieve tennissers, dat er bewust mee bezig is om voor deelname aan de Gelderse Masters in aanmerking te komen. 2. De boodschap die gecommuniceerd moet worden betreft een boodschap op kennisniveau; het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van het evenement. 3. In het kader van de communicatie omtrent de Gelderse Masters zal de basisstrategie informering ingezet worden. Om de bekendheid van de Gelderse Masters en de van toepassing zijnde deelnamecriteria te vergroten, zal een bekendmakingsstroom op gang gezet moeten worden. Communicatie zal geschieden door eenrichtingsverkeer vanuit de KNLTB regio Midden naar de verschillende communicatiedoelgroepen. 4. Wanneer welke communicatiemiddelen ingezet moeten worden voor de communicatie naar de verschillende doelgroepen is uitgewerkt in tabel 3.5; Communicatieplanning Gelderse Masters Het antwoord op de hoofdvraag is: Om de naamsbekendheid van en kennis over de Gelderse Masters te vergroten, zullen, naast de genoemde communicatie-uitingen in de probleemstelling in hoofdstuk 1.3, zowel de interne als de externe doelgroepen systematisch geïnformeerd moeten worden. Aanbevelingen hierover volgen in hoofdstuk

18 4.2 Aanbevelingen Voor het vergroten van de bekendheid van de Gelderse Masters is het aan te bevelen een poster van het evenement te verspreiden onder de verenigingen gelegen in district Gelderland, met het verzoek deze in het clubhuis op te hangen. Het is raadzaam de posters een paar weken voor aanvang van het toernooiseizoen (v.a. week 22) te versturen. Op het moment dat de toernooien plaatsvinden, hangen de posters dan overal. De poster die hiervoor ontworpen is vindt u in bijlage 5. Daarnaast is het aan te bevelen visitekaartjes te laten drukken en deze naar de wedstrijdleiding van de toernooien te versturen. Het verzoek aan de wedstrijdleiding is deze kaartjes bij de prijsuitreiking mee te geven aan de finalisten van de enkelspelcategorieën. Zo worden bij ieder toernooi de nummers 1 en 2 van de enkelspelcategorieën geconfronteerd met het evenement. Door dezelfde afbeelding als die op de poster te gebruiken, wordt de herkenbaarheid vergroot. Een voorbeeld van een visitekaartje ziet u in afbeelding 4.2. Afbeelding 4.2: visitekaartje Gelderse Masters, voorzijde & achterzijde Maak meer gebruik van free publicity in regionale/lokale (dag)bladen in het gehele district. Geef in september een persbericht uit met informatie over de Gelderse Masters en de mededeling dat tennissers nog een maand de tijd hebben om zich voor dit evenement te kwalificeren. Vervolgens kan er in november een tweede persbericht uitgaan met de gegevens van de deelnemers en na afloop een derde persbericht waarin de winnaars in de verschillende categorieën vermeld worden. Sinds 2 mei 2011 heeft KNLTB regio Midden een twitteraccount met inmiddels 137 volgers. Stuur met enige regelmaat tweets over de Gelderse Masters met een link naar de informatie en de deelnamecriteria op de website. Het aantal volgers is groeiende

19 en mede doordat tweets regelmatig door volgers doorgestuurd worden, wordt het bereik van dit medium steeds groter. Uit de SWOT-matrix blijkt dat de vergrijzing van de wedstrijdleiding als een zwakte van de Gelderse Masters wordt gezien. Dit staat uiteraard los van de bekendheid van het evenement, maar de wedstrijdleiding is wel het visitekaartje van de KNLTB. Door voor enige verjonging van (een gedeelte van) de wedstrijdleiding te zorgen, zal het plannen van de wedstrijden met het toernooipakket en het versturen van s met speeltijden beter verlopen. Hierdoor wordt de communicatie naar de deelnemers verbeterd en zal het inzetten van de aanbevolen communicatiemiddelen eenvoudiger zijn. Tevens wordt het als een zwakte ervaren dat er van een vaste locatie gebruik wordt gemaakt, welke niet centraal in het district is gelegen. Door te rouleren met de locatie wordt er meer draagvlak in het gehele district gecreëerd. Het werven van sponsoren wordt als een kans gezien, omdat er dan meer financiële middelen beschikbaar komen waardoor het evenement grootser kan worden opgezet. Van belang is wel dat er sponsoren worden gezocht die geen conflicterende belangen hebben met (een van) de bestaande sponsoren van de KNLTB. 4.3 Implementatie Om tot een succesvolle communicatie rond een project te komen, moet aan een tweetal voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moet een project zelf goed opgezet zijn. In de tweede plaats moet de communicatie voldoende prioriteit krijgen als belangrijk managementaspect. Het komt erop neer dat een goed opgezet project: Resultaat gericht is Een duidelijke fasering kent Een aantal van tevoren vastgelegde beslismomenten kent Continu beheerst wordt op de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie (beheerscyclus) Vertoont een project op een van vier hiervoor genoemde aandachtspunten gebreken, dan is er geen sprake meer van beheerste taakuitvoering. Het resultaat wordt dan niet gehaald en schiet waarschijnlijk zijn doel voorbij. Communiceren wordt dan moeilijk. 14 Dit project is resultaatgericht; het onderzoek is gericht op het realiseren van de doelstelling. Daarnaast kent het een duidelijke fasering en een aantal van tevoren vastgelegde beslismomenten, welke terug te vinden zijn in de communicatieplanning in tabel 3.5 en het tijdschema in tabel 3.7. Gedurende de looptijd van het project zal de beheerscyclus continu uitgevoerd worden. Zoals in de conclusie in hoofdstuk 4.1 vermeld, zal KNLTB regio Midden zowel de interne als de externe doelgroepen systematisch moeten informeren over de Gelderse Masters. Alleen op die manier kan de doelstelling bereikt worden om de bekendheid van het evenement te verhogen naar 75% in oktober 2011, waarvan 50% op de hoogte is van de deelnamecriteria. De medewerkers van het regiokantoor moeten zich hier bewust van worden en ambassadeur van het evenement worden. Dit geldt met name voor de Coördinator Wedstrijdtennis, maar 14 Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Pagina 474/

20 ook voor de secretaresse aangezien zij het eerste telefonische aanspreekpunt is. Daarnaast is medewerking van de afdeling Communicatie benodigd voor het opstellen van de persberichten en het ontwerpen van de posters en visitekaartjes. De verantwoordelijke voor het daadwerkelijk bereiken van deze samenwerking is de Coördinator Wedstrijdtennis. Aangezien we inmiddels in week 33 zitten, is de uitvoering van het project reeds gestart. Conform het tijdsschema in tabel 3.7 eindigt het project in week 48, waarna de evaluatie plaats zal vinden. De resultaten van deze eindevaluatie zullen verwerkt worden in het communicatieplan, zodat het in week 14 van 2012 weer opgepakt kan worden

21 5. Persoonlijke reflectie Mijn doel voor aanvang van de module Communicatieplanning was leren hoe je een communicatieonderzoek uitvoert en de uitkomst hiervan vervolgens verwerkt in een communicatieplan. Het opstellen, uitvoeren en analyseren van de enquête vond ik erg leuk om te doen en bovendien zeer leerzaam. Vooral het formuleren van de juiste vragen viel nog niet mee. Naast het kwantitatieve onderzoek in de vorm van de enquête heb ik nog deskresearch uitgevoerd voor het verkrijgen van relevante informatie. Ik heb me er qua tijd enigszins op verkeken hoeveel werk het is en tijd het kost om gedegen onderzoek te verrichten. Gedurende de opleiding heb ik geleerd dat een communicatieplan niet naar een einddoel geschreven moet worden naar wat je reeds in gedachten hebt, maar puur gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Hier heb ik regelmatig bewust bij stil moeten staan, omdat het heel makkelijk is om op je eigen bevindingen terug te vallen. Dit is inmiddels het 3 e communicatieplan wat ik voor de opleiding HBO Communicatie heb geschreven. Door de ervaring die ik met de 2 andere communicatieplannen heb opgedaan, merkte ik dat ik makkelijker een begin kon maken met dit communicatieplan. Ook gaat de opbouw in grote lijnen me inmiddels beter af. De specifieke en gedetailleerde uitwerking is uiteraard per communicatieplan verschillend, maar ik vind het wel fijn werken als er al een grof raamwerk is. Een valkuil blijft dat ik het lastig vindt een juiste balans te vinden tussen werk, studie en ontspanning en dat ik teveel dingen tegelijk wil doen. Hier zal ik zeker aandacht aan moeten blijven besteden. Tegelijk met deze moduleopdracht moest ik mijn eindopdracht voor de opleiding schrijven, vandaar dat ik het inleveren van dit communicatieplan heb uitgesteld. Op deze manier heb ik mezelf in staat gesteld aan beide communicatieplannen de benodigde tijd en aandacht te kunnen besteden. Ondanks de reeds opgedane ervaring was het toch een grotere klus dan ik verwacht had. Ik vond het wel erg leuk om aan dit communicatieplan te werken en ben zeer tevreden met het eindresultaat. Ik ben erg benieuwd of de communicatiedoelstelling daadwerkelijk behaald wordt en naar de bevindingen tijdens eindevaluatie

22 6. Literatuurlijst Michels, W. (2008). Communicatieplanner. Groningen/Houten: Wolters/Noordhoff bv Olsthoorn A.C.J.M. & Velden, J.H. van der (2007). Elementaire communicatie, Strategie beleid uitvoering. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff Ruler, A.A. van (1998). Strategisch Management van Communicatie, introductie van het Communicatiekruispunt. Alphen a/d Rijn: Kluwer Geraadpleegde websites

23 7. Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Organigram Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) Enquête Onderzoeksresultaten Poster Gelderse Masters

24 Bijlage 1: Organigram Ledenraad Bondsbestuur Algemeen Directeur Districtsbestuur Gelderland Algemeen Directeur Directeur Verenigingstennis manager Breedtetennis manager Wedstrijdtennis manager Beroepsopleidingen regiomanager Noordoost regiomanager Noordwest regiomanager Midden regiomanager Zuid regiomanager Zuidwest secretaresse regiokantoor administratief medewerker regiokantoor regiocoördinator Wedstrijdtennis regiocoördinator Tennisstimulering regiocoördinator Verenigingen projectcoördinator Lokale Samenwerking

25 Districtsbestuur Gelderland Districtscommissie Administratieve Overtredingen Districtscommissie Tennisstimulering Districtscommissie Wedstrijdtennis Districtscommissie Bondsjeugdopleiding Overige districtscommissies Districts werkgroep(en) Districts werkgroep(en) Districts werkgroep(en) Districts werkgroep(en)

26 Bijlage 2: Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS) Speelsterktebepaling Aan het eind van het tennisseizoen (half november) wordt voor ieder KNLTB-lid de nieuwe speelsterkte bepaald. Dit gebeurt op basis van de eindejaarsrating die voortkomt uit het gemiddelde van de behaalde resultaten gedurende het seizoen, eventueel gecorrigeerd met een acceleratiewaarde, dempingwaarde of inactiviteitwaarde. Na deze bepaling van de speelsterktes heeft iedere speler een nieuwe speelsterkte die een jaar hetzelfde blijft. Maar de actuele rating van de speler wijzigt in principe na iedere wedstrijd. Met onderstaand stroomschema kunt u per wedstrijd voor uzelf bepalen wat er wijzigt

27 Bijlage 3: Enquête Gelderse Masters True True 7 0 1) In hoeverre bent u bekend met de Gelderse Masters? Ik heb er wel eens van gehoord Ik heb wel eens mee gedaan Ik heb er nog nooit van gehoord Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien deze tekst niet. Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan: In hoeverre bent u bekend met de Gelderse Masters? - Ik heb wel eens mee gedaan 2) Bent u er actief mee bezig om opnieuw voor deelname aan de Gelderse Masters in aanmerking te komen? Ja Nee Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld

28 getoond. Respondenten zien deze tekst niet. Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan: Moduleopdracht Communicatieplanning In hoeverre bent u bekend met de Gelderse Masters? - Ik heb wel eens mee gedaan of In hoeverre bent u bekend met de Gelderse Masters? - Ik heb er wel eens van gehoord 3) De eerste 8 spelers op de ranglijst van district Gelderland per oktober worden uitgenodigd voor de Gelderse Masters. Zij dienen min. 3 Gelderse open seniorentoernooien in het enkelspel te hebben gespeeld. Bent u bekend met deze deelnamecriteria? Ja Nee Deze tekst wordt alleen in het voorbeeld getoond. Respondenten zien deze tekst niet. Deze vraag wordt alleen getoond als aan de volgende criteria is voldaan: In hoeverre bent u bekend met de Gelderse Masters? - Ik heb er wel eens van gehoord of In hoeverre bent u bekend met de Gelderse Masters? - Ik heb er nog nooit van gehoord of In hoeverre bent u bekend met de Gelderse Masters? - Ik heb wel eens mee gedaan 4) Verdere informatie over de Gelderse Masters vindt u op district Gelderland, d, toernooien. Heeft u suggesties om de bekendheid van de Gelderse Masters verder te vergroten? Copyright All Rights Reserved

29 Gepubliceerd Bijlage 4: Onderzoeksresultaten 235 antwoorden van ( uniek) tot Enquête Gelderse Masters Alternatieven 1 wel eens van gehoord Percentage 43,8 Waarde 2 wel eens mee gedaan 16, Ik heb er nog nooit van gehoord 40,0 % Totaal

30 Alternatieven 1 Ja Percentage 42,1 Waarde 2 Nee 57,9 % 16 Totaal Alternatieven 1 Ja Percentage 34,8 Waarde 2 Nee 65,2 % 49 Totaal

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Interne memo. 1. Aanleiding. 2. Inleiding. 3. Probleemstelling. 4. Verkiezingsdoelstelling. 5. Communicatiedoelstellingen. 6.

Inhoudsopgave. Interne memo. 1. Aanleiding. 2. Inleiding. 3. Probleemstelling. 4. Verkiezingsdoelstelling. 5. Communicatiedoelstellingen. 6. Interne memo Aan Presidium Van G. den Besten Datum 7 oktober 201 Onderwerp Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Registratienummer 1.052022 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Inleiding. Probleemstelling 4. Verkiezingsdoelstelling

Nadere informatie

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Landelijke startbijeenkomst. 25 november 2015. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Landelijke startbijeenkomst LEADER 2014-2020 Workshop 25 november 2015 Communicatie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland #LEADER3 Europees landbouwfonds

Nadere informatie

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen Communicatietraining Jenneke Blanken en Amanda Minkema 08.10.2014 Amersfoort Dia 2 Programma 1. Kennismaking en doel van de training 2. Wat is een communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

HOE ORGANISEER IK EEN RECREATIEF SKATE-EVENEMENT DOOR: OLAF LEMAIRE

HOE ORGANISEER IK EEN RECREATIEF SKATE-EVENEMENT DOOR: OLAF LEMAIRE HOE ORGANISEER IK EEN RECREATIEF SKATE-EVENEMENT DOOR: OLAF LEMAIRE Wat is een evenement? Is een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door een initiatiefnemer bewust is gepland en die gericht

Nadere informatie

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL B O U W G R O N D S T O F F E N communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL verankerd in de bouw B O U W G R O N D S T O F F E N Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Bouwgrondstoffensector De

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0822, d.d. 17 augustus 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijzigingen kinderopvang BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. het besluit van 19 oktober 2004 tot het instellen van het

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Format Communicatieplan

Format Communicatieplan Format Communicatieplan Communiceren is van belang Staan er veranderingen op stapel of wilt u mensen informeren over jouw producten en diensten of misschien organiseert u een evenement of tentoonstelling

Nadere informatie

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee!

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! WhoZnext is een campagne die tennisjongeren tussen 14 en 21 jaar stimuleert activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Onder

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Communicatieplan Kaderopleiding voor studenten. 2 november 2010 Auteur: Femke Versteegen Team communicatie Graafschap College

Communicatieplan Kaderopleiding voor studenten. 2 november 2010 Auteur: Femke Versteegen Team communicatie Graafschap College Communicatieplan Kaderopleiding voor studenten 2 Auteur: Team communicatie Graafschap College 1. Inleiding De opleidingengroep Sport en bewegen gaat vanaf januari 2011 een kaderopleiding verzorgen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave 0. Inleiding 2. 1. Organisatievraag 3. 2. Interne & Externe analyse 4. 2.1 Interne analyse 4. 2.2 Externe analyse 7. 3.

Inhoudsopgave 0. Inleiding 2. 1. Organisatievraag 3. 2. Interne & Externe analyse 4. 2.1 Interne analyse 4. 2.2 Externe analyse 7. 3. Communicatieplan 1 Communicatieplan Quick 88 Tennis Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Inleiding 2 1. Organisatievraag 3 2. Interne & Externe analyse 4 2.1 Interne analyse 4 2.2 Externe analyse 7 3. SWOT- analyse

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA COMMUNICATIEPLAN SC ERICA MAART 2015 Communicatieplan SC Erica rev.1 Pagina 1 INHOUD Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Pagina 6: Pagina 8: Pagina 9: Pagina 11: Inleiding Doelstelling Soorten communicatie Doelgroepen

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2017 2 1 AANLEIDING: KINDERBOEKENWEEK 2017 Van 4 tot en met 15 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Het thema is dit jaar Gruwelijk eng!.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Communicatieplan 1 september 2016 2 1 DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Vanaf 24 oktober is overal in Nederland te zien waar de bibliotheek voor staat: wat

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Mario Bollen-Kroes Voorzitter

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Mario Bollen-Kroes Voorzitter SPONSORPLAN 2012 Voorwoord Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief als in competitieverband.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT 1. Algemeen Inleiding De gemeente Woensdrecht heeft ICS adviseurs opdracht gegeven om een integraal accommodatieplan te ontwikkelen in twee fasen.

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN EEN STRATEGISCHE OPZET VANUIT DE CONCEPTGEDACHTE Communicatieplan How-to? Download Het Consultatiehuis 2014 / 1 Inhoud Marketingcommunicatieplan

Nadere informatie

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. 1. Voorwoord Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als -er? Zie je kansen voor jezelf en

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013 Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 1 Colofon Uitgave: Tennisvereniging Zuid-Berghuizen Activiteitencommissie, Toernooicommissie & Jeugdcommissie Schapendijk 35 7574 PG ldenzaal E-mail:

Nadere informatie

Opvolging imago onderzoek GBLT

Opvolging imago onderzoek GBLT Opvolging imago onderzoek GBLT Inleiding In september 2016 heeft GBLT een imago-onderzoek laten uitvoeren, met als doel de naamsbekendheid en het imago van GBLT In kaart te brengen als nulmeting. De conclusies

Nadere informatie

Implementatieplan Regio Talent

Implementatieplan Regio Talent Implementatieplan Wouter Kraakman Stagebedrijf: B.V. Stagebegeleider: Robrecht Bakker Stagedocent: Syts Tanja Opleiding Communicatie NHL Hogeschool 0 Inleiding Een advies kan je niet zomaar geven. Voor

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan Kids in Movement

Communicatieplan Kids in Movement Timo de Bresser Semester 6 Communicatieplan Juni 2017 Communicatieplan Kids in Movement In dit communicatieplan staat alle informatie met betrekking tot de campagne die we in werking hebben gezet in de

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Communicatieplan

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015 Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen 1 Inhoudsopgave 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Begroting TC 2012... 5 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): Dhr. G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 Definitief rapport Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN

DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN Communicatietool Energietransitie Papierketen DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN Communicatietool V > I > Z > I > E > R Inleiding > Voor het programma Biorefinery van de Energietransitie Papierketen is de communicatietool

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016 TV Beekhuizen Ledentevredenheidsenquête November 16 Algemeen info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 97 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% De enquête bestond

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Erik Botter Voorzitter

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Erik Botter Voorzitter SPONSORPLAN 2017 Voorwoord Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief als in competitieverband.

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Doelstelling van deze enquete

Doelstelling van deze enquete Doelstelling van deze enquete Het inzichtelijk maken van de bestaande interne communicatiestructuur, de tevredenheid daarover en de mogelijkheden tot verbeteringen. Algemene vragen: - Welke afdeling werkt

Nadere informatie

Kent u de sport- en cultuurregeling?

Kent u de sport- en cultuurregeling? Kent u de sport- en cultuurregeling? Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie Teylingen Onderzoek naar sport- en cultuurregeling Datum: 10 mei 2016 Pictogrammen: www.sclera.be 1 Inleiding De rekenkamercommissie

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600

Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600 Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING TOT TENNISLERAAR A 2007/2008 Alle sportopleidingen worden gemoderniseerd in de Europese Unie en dus ook in Nederland.

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT Een vereniging biedt kansen voor bedrijven. Uiteraard in het ledenbestand, maar ook in het zakelijk netwerk dat achter de verenging schuilgaat. Veel clubs organiseren

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie