Diversiteitscan VREG. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteitscan VREG. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID"

Transcriptie

1 Diversiteitscan VREG Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

2

3 Diversiteitsscan VREG Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van een entiteit binnen de. De uitgevoerde acties in 2014 worden beschreven. De diversiteitsambtenaar vult de diversiteitsscan in. De diversiteitsscan is een waardevol instrument voor het verder uitbouwen van het gelijkekansenen diversiteitsbeleid, maar geeft geen exhaustief overzicht van alle initiatieven. De scan bestaat uit de volgende delen: 1. Algemene informatie 2. Organisatiestructuur 3. Uitgevoerde acties (2014) 4. Personeelsaantallen (31/12/2014) 5. Contextuele toelichting Ter vergelijking wordt naast het antwoord van de entiteit ook het antwoord of het percentage van positief antwoorden van alle entiteiten weergegeven. Hierdoor kan de entiteit zich vergelijken met de andere organisaties van de.

4 1. ALGEMENE INFORMATIE VREGª Leidend ambtenaar André Pictoelª Diversiteitsambtenaar Ingrid Borrey 2. ORGANISATIESTRUCTUUR 1. Heeft de entiteit een strategische visie geformuleerd rond diversiteit (minimum één alinea)? Ja 83,9% van de entiteiten antwoordden op deze vraag positief. 2. Werd deze visie goedgekeurd op directieniveau? Ja 82,3% van de entiteiten antwoordden op deze vraag positief. 3. Indien ja, in welk strategisch plan werd deze visie opgenomen? het onder-nemingsplan Ja 54,8% de beheers- of Nee 16,1% managementsovereenkomst een HR-plan of een Nee 25,8% ander overkoepelend managementplan een apart uitgewerkte Nee 21% visietekst over diversiteit andere namelijk Nee 14,5%

5 4. Heeft de entiteit enteitsspecifieke streefcijfers bepaald? Ja 5. Zo ja, geef hieronder de entiteitsspecifieke streefcijfers weer: % vrouwen in het middenmanagement personen met een handicap of chronische ziekte personzen met een migratie-achtergrond 33, In welk document werd de planning van de acties voor 2015 opgenomen? Het merendeel van de diversiteitsambtenaren van de (70,2%) spendeerden 5% of minder van een VTE aan hun functie als diversiteitsambtenaar. 19,3% besteedde 6 tot 10% en 10,5% besteedde meer dan 10% van zijn tijd aan het takenpakket als diversiteitsambtenaar. Gemiddeld genomen besteden diversiteitsambtenaren 6% van een VTE aan zijn/haar taken. 10. Is er een werkgroep diversiteit? Ja, op het niveau van Nee 41,9% de entiteit Ja, op het niveau van Ja 33,9% het beleidsdomein Nee Nee 30,7% 11. Indien ja, hoeveel keer per jaar komt deze werkgroep samen? het onder-nemingsplan Ja 71% het diversiteitsplan Nee 30,7% in een ander formulier of plan, namelijk: Nee 11,3% 7. In welk document wordt de evaluatie van de acties van 2014 opgenomen? Ja, op het niveau van de entiteit Ja, op het niveau van het beleidsdomein 12. Indien er een werkgroep aanwezig is, wat is de opdracht van deze werkgroep (meerdere opties mogelijk) het onder-nemingsplan Ja 41,9% het diversiteitsplan Nee 32,3% in een ander formulier of plan, namelijk: Nee 22,6% 8. Is er een diversiteitsambtenaar aangesteld binnen de entiteit? Opstellen van acties Ja 53,2% Uitvoeren van acties Nee 35,5% Evalueren van acties Ja 50% Adviseren Nee 35,5% Sensibiliseren Nee 38,7% Ja 9. Als diversiteitsambtenaar besteed ik 1% van een VTE aan de functie als diversiteitsambtenaar.

6 13. Op welke thema s richt de werkgroep zich? Werving en selectie Ja 41,9% Doorstroom Nee 22,6% Loopbaanbeleid Nee 16,1% Opleiding Nee 27,4% Samenwerken op een Nee 41,9% diverse werkvloer Leidinggeven Nee 14,5% Onthaal en introductie Nee 22,6% Re-integratie Nee 37,1% Algemene Nee 40,3% cultuurverandering Arbeidsvoorwaarden, Nee 17,7% -inhoud en -organisatie Andere, namelijk: Nee 14,5% OPTIONEEL: aanvullingen of opmerkingen bij deel 2 over diversiteit in de organisatiestructuur. De werkgroep diversiteit van het beleidsdomein wordt bijeengeroepen op vraag van de leden wanneer die behoefte zich voordoet. 3. UITGEVOERDE ACTIES (2014) 14. Welke acties werden ondernomen of lopen nog steeds in het kader van instroom? Vermelding van buitenlandse diploma s in vacatureberichten Informatie geleverd over de procedure van de erkenning van buitenlandse diploma s in vacatureberichten Opname diversiteitsparagraaf vacatureberichten Extra aandacht voor neutraal, helder en toegankelijk taalgebruik in het vacaturebericht Beeldmateriaal (foto, video, ) brengt kansengroepen in beeld Vermelding van de mogelijkheid om redelijke aanpassingen te vragen tijdens de selectie Er is een procedure die beschrijft hoe in te gaan op de vraag naar redelijke aanpassingen Doorlichting van het selectieproces Systematische screening van de vacatureberichten op diversiteitsaspecten De selector kreeg de opdracht om actief diverse kandidaten aan te trekken Nee 41,9% Nee 22,6% Ja 87,1% Ja 72,6% Nee 27,4% Ja 72,6% Nee 12,9% Nee 27,1% Ja 33,9% Ja 40,3%

7 De entiteit stelt promotiemateriaal op waarin diversiteit zichtbaar wordt gemaakt De entiteit schakelt medewerkers uit de kansengroepen in in wervingsacties (bv als ambassadeur van de organisatie De entiteit zet specifiek in op diversiteit bij jobbeurzen of schoolbezoeken De entiteit heeft medewerker(s) aangeworven op basis van elders verworven competenties Andere, namelijk: Nee 25,8% Nee 22,6% Nee 11,3% Nee 6,5% Nee 15. Gebruikt uw entiteit bij het verspreiden van vacatures de mailinglijst van toeleidersorganisaties? Ja 66,1% van de entiteiten maakte gebruik van de mailinglijst voor het verspreiden van vacatures. 16. Indien ja, pas je de mailinglijst aan naargelang de vacature? Nee 17. Heb je een eigen mailinglijst of adressen die niet voorkomen op de mailinglijst van de dienst Diversiteitsbeleid? Nee 18. Hoe vaak werkte je entiteit in 2014 samen met een toegewezen consulent van VDAB voor de invulling van een vacature? 4 De meerderheid van de entiteiten (81,1%) maakte geen gebruik van een samenwerking met toegewezen consulenten. 18,9% van de entiteiten maakte minstens één keer gebruik van een toegewezen consulent van de VDAB. 19. Werkt je entiteit (samen) met: Passwerk Nee 8,1% Sociale Economieondernemingen Nee 6,5% GOB s Nee 24,2% Interimarbeid Nee 8,1% De maatregel Gibo Nee 1,6% Gespecialiseerde Nee 9,7% projectwerking in het kader van de tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond Gespecialiseerde Nee 17,7% projectwerking in het kader van de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte Andere, namelijk: Nee 16,1% 20. Werden er acties ondernomen om de vrijwillige registratie voor personen met een handicap of chronische ziekte te promoten? Jaª 21. Indien ja, wat heeft uw entiteit ondernomen? Eén personeelslid is geregistreerd als persoon met een arbeidshandicap bij de federale ; de VDAB blijkt de handicap niet te erkennen. Het personeelslid wordt aangemoedigd en gesteund om contact op te nemen met de VDAB om hier iets aan te doen. Het personeelslid is in 2014 langdurig afwezig geweest, waardoor dit niet vlot. 22. Werd er een vorming of opleiding georganiseerd voor personeelsleden

8 om rond het thema diversiteit (bv vorming over vooroordelen, opleiding interculturele communicatie...)? Neeª Bijna drie kwart van de entiteiten (72,9%) organiseerde geen vorming of opleiding rond het thema diversiteit. Eén vijfde van de entiteiten (20,3%) organiseerde voor een deel van de personeelsleden op opleiding en 6,8% organiseerde dit voor alle personeelsleden. 23. Als diversiteitsambtenaar: verspreid ik communicatie van de dienst Diversiteitsbeleid verspreid ik communicatie van andere diensten of instanties in verband met diversiteit op de werkvloer bezoek ik de website van de dienst Diversiteitsbeleid bezoek ik de facebookpagina van de dienst Diversiteitsbeleid gebruik ik communicatieproducten van de dienst Diversiteitsbeleid neem ik deel aan studiedagen en evenementen van de dienst Diversiteitsbeleid Ja 91,9% Ja 48,4% Ja 88,7% Nee 22,6% Nee 59,7% Nee 59,7% 24. Indien u één van voorgaande opties aanklikte, welke communicatie, studiedagen,...? Commissie diversiteit 25. Welke entiteitsspecifieke sensibiliseringsactie organiseerde uw entiteit? ª 26. Omschrijf kort deze acties en wie de doelgroep was: Sensibiliseren is bij de VREG geen prioriteit omdat er totaal geen cultuur van discriminatie bestaat. Jobstudenten en stagiaires van buitenlandse herkomst worden zonder meer op dezelfde manier opgenomen in de groep als andere collega s. Er werken bij ons ook 2 mensen van andere seksuele geaardheid en iedereen vindt dat gewoon evident. ª 27. Welke van onderstaande acties werden ondernomen op de werkvloer in 2014? Specifieke of aangepaste Nee 13,3% opleiding of vorming voor kansengroepen Acties in verband met Nee 21,7% grensoverschrijdend gedrag Acties in verband met Nee 15% antidiscriminatie Arbeidspost-aanpassingen Nee 56,7% Opmaak integratieprotocol Nee 41,7% Aanvraag rendementsondersteuning Nee 46,7% Dossiers re-integratie Nee 60% Actie met als doel de Ja 28,3% vrijwillige registratie van personen met een handicap of chronische ziekte te verhogen Het aanpassen van de Nee 16,7% deontologische code Acties in het kader van een Nee 5% taalbeleid Acties in het kader Nee 10% van neutraliteit (bv genderneutraliteit) Opleiding en/of training met het oog op doorstroming en/of retentie van kansengroepen Nee 13,3%

9 Stageplaatsen, kijkstages, Ja 68,3% stagemomenten voor kansengroepen Het organiseren van Nee 11,7% opleiding, begeleiding, coaching leidinggeven aan diverse of multiculturele teams Uitvoeren van een Nee 11,7%% diversiteitsaudit Acties in het kader Nee 23,3% van leeftijdsbewust personeelsbeleid Peter/meterschapstraining Nee 18,3% Andere, namelijk: Nee 20% Gezien het feit dat er op dit ogenblik geen personen van buitenlandse herkomst noch personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte bij de VREG werken, hebben acties om de samenwerking vlot te laten verlopen nog geen zin. Wij concentreren ons op diversiteitsacties bij de werving en selectie van nieuwe personeelsleden. 28. Welke structurele maatregelen werden in 2014 of eerder ingevoerd? Telewerk is gangbaar in de organisatie Een beleidskader reintegratie entiteit is uitgewerkt Er is een klachtenprocedure in geval van discriminatie Er is een uitgebouwd onthaalbeleid voor nieuwe werknemers, met oog voor diversiteit Er is een stagebeleid ontwikkeld Er is een taalbeleid ontwikkeld Er is een leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkeld Andere: Ja 85,5% Nee 33,9% Nee 48,4% Ja 74,2% Nee 45,2% Nee 3,2% Nee 24,2% Nee OPTIONEEL: opmerkingen of aanvullingen over de uitgevoerde acties. Je kan dit tekstvak ook gebruiken om een overzicht te geven van alle uitgevoerde acties in 2014.

10 4. PERSONEELSAANTALLEN (2014) (ingevuld door DDB op basis van rondvraag) Aandeel van de kansengroepen binnen de entiteit: Kansengroep Vrouwen in topmanagement Vrouwen in middenmanagement Personen met een handicap of een chronische ziekte Personen met een migratieachtergrond Aandeel in 2014 Gem. van in 2014 Streefcijfer 0% 24,4% 33,3% 0% 33,6% 33,3% 0,0% 1,3% 3% 0,0% 4,3% 4% 5. CONTEXTUELE TOELICHTING (INGEVULD DOOR DE ENTITEITEN) Gebruik onderstaand open tekstveld om contextuele toelichting te geven. Dit is een toelichting die specifiek is voor uw entiteit of bepaalde situaties in 2014 zoals bijvoorbeeld: een fusie, besparingen, uitstroom van werknemers, geen HR/PO-consulent, diversiteitsambtenaar afwezig, grootte van de entiteit,... Wij verwijzen naar ons gesprek met Michiel Trippas van 3 mei 2015 waarbij de specifieke situatie van de VREG werd toegelicht. Nog even kort samengevat: de VREG telt 31 mensen waarvan er 18 op A2-niveau werken en opgenomen zijn in lijst van specifieke functies van de regering. Dit zijn dus mensen met een zeer specifieke kennis en ervaring waardoor we bij aanwervingen vissen in een wel bijzonder kleine vijver. De kleinschaligheid van de organisatie, de specifieke functies, het beperkte aantal wervingen en de besparingsrondes verklaren waarom het zo moeilijk is voor de VREG om mensen uit de kansengroepen te werven.

11

12 V.U.: Alona Lyubayeva - Vlaams Diversiteitsambtenaar Boudewijnlaan 30 bus Brussel diversiteitsbeleid.be

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

Diversiteitscan VDAB. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan VDAB. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan VDAB Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan VDAB Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

Diversiteitscan. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan Vervoermaatschappij - De Lijn Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan Vervoermaatschappij - De Lijn Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan

Nadere informatie

Diversiteitscan. Toerisme Vlaanderen. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. Toerisme Vlaanderen. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan Toerisme Vlaanderen Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan Toerisme Vlaanderen Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een

Nadere informatie

Diversiteitscan. OPZ Geel. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. OPZ Geel. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan OPZ Geel Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan OPZ Geel Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand

Nadere informatie

Diversiteitscan OVAM. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan OVAM. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan OVAM Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan OVAM Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

Diversiteitscan GO! Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan GO! Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan GO! Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan GO! Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag?

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag? Onze vraag: De Vlaamse overheid maakt zijn voorbeeldfunctie betreffende tewerkstelling van kansengroepen waar, met een geactualiseerd streefcijfer van 10% personeelsleden uit etnisch-culturele minderheden

Nadere informatie

nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Evaluatie ambtenaren - Criterium diversiteit

nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Evaluatie ambtenaren - Criterium diversiteit SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 61 van YASMINE KHERBACHE datum: 21 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Advies. Gelijke kansen en diversiteit plan 2014 Vlaamse overheid. Brussel, 12 november 2013. 20131112_GelijkeKansen_Diversiteitsplan_2014_ADV

Advies. Gelijke kansen en diversiteit plan 2014 Vlaamse overheid. Brussel, 12 november 2013. 20131112_GelijkeKansen_Diversiteitsplan_2014_ADV Advies Gelijke kansen en diversiteit plan 2014 Vlaamse overheid Brussel, 12 november 2013 20131112_GelijkeKansen_Diversiteitsplan_2014_ADV SERV - Commissie Diversiteit Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

ANALYSE VAN HET GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSBELEID IN DE ENTITEITEN (2013) OP BASIS VAN DE DIVERSITEITSSCANS

ANALYSE VAN HET GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSBELEID IN DE ENTITEITEN (2013) OP BASIS VAN DE DIVERSITEITSSCANS ANALYSE VAN HET GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSBELEID IN DE ENTITEITEN (2013) OP BASIS VAN DE DIVERSITEITSSCANS Inhoud Inleiding... 3 1. Organisatiestructuur... 6 1. 1. Strategische visie... 6 1.2. Streefcijfers...

Nadere informatie

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 Werving van personen met een handicap klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 AGENDA 1 I. Context: KB 2 3 II. Focus op instroom III. Focus op selectie 4 IV. Focus op doorstroom AGENDA 1 I. Context: KB 2

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN DIVERSITEIT

STRATEGISCH PLAN DIVERSITEIT STRATEGISCH PLAN DIVERSITEIT 2015-2018 HET FEDERALE DIVERSITEITSLANDSCHAP De voorbije jaren zette de federale overheid al sterk in op diversiteit. Deze inspanning wordt de komende jaren verder gezet. In

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Advies. Gelijke kansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid. Brussel, 27 februari 2017

Advies. Gelijke kansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid. Brussel, 27 februari 2017 Advies Gelijke kansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid Brussel, 27 februari 2017 SERV_COMD_ADV_20170227_Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.docx Commissie Diversiteit Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Sollicitatie voor een functie bij de Vlaamse overheid

Sollicitatie voor een functie bij de Vlaamse overheid Sollicitatie voor een functie bij de Vlaamse overheid ago-01-160111 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent 1. Onderzoeksopzet 2. Resultaten 3. Conclusie 4. Aanbevelingen www.prevent.be Investing

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Departement Buitenlandse Zaken Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 Brussel

Persoonlijke gegevens. Departement Buitenlandse Zaken Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 Brussel Sollicitatie voor een functie bij de Vlaamse overheid /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid , Vlaams Diversiteitsambtenaar, dienst Diversiteitsbeleid

Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid , Vlaams Diversiteitsambtenaar, dienst Diversiteitsbeleid Strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan Vlaamse overheid 2016-2020, Vlaams Diversiteitsambtenaar, dienst Diversiteitsbeleid 1. SITUERING Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

Voorbehouden betrekkingen voor bepaalde personen met een arbeidshandicap - ONTWERP

Voorbehouden betrekkingen voor bepaalde personen met een arbeidshandicap - ONTWERP Voorbehouden betrekkingen voor bepaalde personen met een arbeidshandicap - ONTWERP 26.09.2008 Leeswijzer: de kerntekst is gewoon weergegeven. Bijkomende info en tips zijn in kaders opgenomen. Voor mensen

Nadere informatie

Advies. Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid. Brussel, 18 april 2016

Advies. Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid. Brussel, 18 april 2016 Advies Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid Brussel, 18 april 2016 SERV_COMD_20160418_Gelijkekansen_en_diversiteitsbeleid_Vlaamse_overheid.docx Commissie Diversiteit Wetstraat 34-36, 1040

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Advies. Gelijke kansen en diversiteit plan 2015 Vlaamse overheid. Brussel, 8 december 2014

Advies. Gelijke kansen en diversiteit plan 2015 Vlaamse overheid. Brussel, 8 december 2014 Advies Gelijke kansen en diversiteit plan 2015 Vlaamse overheid Brussel, 8 december 2014 SERV_ADV_20141208_SERV_ADV_20141208_GelijkeKansen_Diversiteitsplan_2015 SERV - Commissie Diversiteit Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

ACTIEPLAN DIVERSITEIT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ACTIEPLAN DIVERSITEIT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ACTIEPLAN DIVERSITEIT VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2007-2008 Achtergrond Reglementering Diversiteitsplan voor het openbaar ambt en

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL Dienst Rekrutering & Selectie Boudewijnlaan 30 bus 42 1000 Brussel E-mail: werkenvoor@vlaanderen.be //////////////////////////////////////////////////////////////////// Sollicitatieformulier

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een provincie Vlaams-Brabant Diversiteitsplan 2005-2007 Oprichting werkgroep diversiteit: kabinet gedeputeerde personeelsbeleid kabinet gedeputeerde sociale zaken

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een Provincie Vlaams-Brabant Rechtspositieregeling (1) Besluit van de Vlaams Regering RPR van het gemeente en provinciepersoneel: minimumpercentage van 2% definitie

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE ACTIES UIT HET GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSPLAN

EVALUATIE VAN DE ACTIES UIT HET GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSPLAN EVALUATIE VAN DE ACTIES UIT HET GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSPLAN 2014 opgesteld door de dienst Diversiteitsbeleid Inhoud INLEIDING... 5 1. Vlaams Diversiteitsambtenaar... 6 2. Netwerk van diversiteitsambtenaren...

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE ACTIES EN DIVERSITEITSPLAN

EVALUATIE VAN DE ACTIES EN DIVERSITEITSPLAN EVALUATIE VAN DE ACTIES UIT HET GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSPLAN 2014 opgesteld door de dienst Diversiteitsbeleid Inhoud INLEIDING.................. 5 1. Vlaams diversiteitsambtenaar... 6 2. Netwerk

Nadere informatie

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN 1.3. HET DIVERSITEITSPLA Diversiteit is het enige wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben nze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing, de vervrouwelijking, de inkleuring

Nadere informatie

Advies. over het Gelijke kansen en diversiteit - plan 2008 Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen bij de Vlaamse overheid

Advies. over het Gelijke kansen en diversiteit - plan 2008 Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen bij de Vlaamse overheid Brussel, 30 november 2007 Advies Gelijke kansen en diversiteit plan 2008 Advies over het Gelijke kansen en diversiteit - plan 2008 Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen bij de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr.

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

Advies. Gelijke kansen en diversiteit plan 2012 Vlaamse overheid. Brussel, 14 december COMD_SERV_ADV_ _Gelijke_Kansen_Diversiteitsplan

Advies. Gelijke kansen en diversiteit plan 2012 Vlaamse overheid. Brussel, 14 december COMD_SERV_ADV_ _Gelijke_Kansen_Diversiteitsplan Advies Gelijke kansen en diversiteit plan 2012 Vlaamse overheid Brussel, 14 december 2011 COMD_SERV_ADV_20111214_Gelijke_Kansen_Diversiteitsplan SERV - Commissie Diversiteit Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSPLAN 2014

GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSPLAN 2014 GELIJKEKANSEN- EN DIVERSITEITSPLAN 2014 Evaluatie van september 2012 - december 2013 Acties voor januari 2014 - december 2014 opgesteld door de dienst Emancipatiezaken Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Diversiteitswerking

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als antwoord op de ontgrijzing Lokale besturen, 27-11-2008 Gunter Bombaerts, expertisecentrum Leeftijd&Werk Dept Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid Hoe oud zou

Nadere informatie

Opstart Mozaiko - netwerk personen met migratieachtergrond

Opstart Mozaiko - netwerk personen met migratieachtergrond Opstart Mozaiko - netwerk personen met migratieachtergrond Welkom Alona Lyubayeva, Vlaams Diversiteitsambtenaar Internationale dag van de migrant Mozaiko: kleur is een meerwaarde = evidentie zelf Talent

Nadere informatie

Gender- en diversiteitsplan 2005

Gender- en diversiteitsplan 2005 Brussel, juni 2005 060805_Gender-_en_diversiteistplan_2005 Gender- en diversiteitsplan 2005 Sociaal-Economische Raad van laanderen Inhoud 1. otivatie... 3 2. Identificatie van de entiteit... 5 3. Gender-

Nadere informatie

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij STANDAARD CV VOOR GERICHTE SOLLICITATIE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vacaturegegevens

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Sollicitatie voor een functie bij de Vlaamse Landmaatschappij

Sollicitatie voor een functie bij de Vlaamse Landmaatschappij Sollicitatie voor een functie bij de Vlaamse Landmaatschappij VLM-01-160719 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Werken met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid

Werken met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid Werken met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid Een initiatief van de dienst Diversiteitsbeleid 0 1 Werken met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid Een initiatief

Nadere informatie

Commissie Diversiteit Vlaamse overheid. 16 mei 2017

Commissie Diversiteit Vlaamse overheid. 16 mei 2017 Commissie Diversiteit Vlaamse overheid 16 mei 2017 Agenda 9u30 9u40: Welkom door Michiel Trippas 9u40 10u15: Handicap en chronische ziekte: attestering, registratie en koppenbesparing 10u15 10u45: Vervolg

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

CHECKLIST DIVERSITEIT

CHECKLIST DIVERSITEIT CHECKLIST DIVERSITEIT MAAK ZELF EEN ANALYSE VAN JE PERSONEELSBELEID 1 RSO-5268-diversiteitschecklist-DEF.indd 1 4/05/16 16:43 INLEIDING in sameness we connect, in diversity we grow - Virginia Satir, Amerikaanse

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Standaard-cv Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Hoe moet je dit formulier invullen? Om een vlotte en correcte behandeling van je dossier toe te laten, verzoeken we je om dit formulier volledig

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA. 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding. Toelichting Project

AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA. 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding. Toelichting Project AANWEZIGHEIDSBELEID WESTLANDIA 9 februari 2017 Jan Lernout Manager Personeel & Dienst Sociale Begeleiding Toelichting Project 2014-2015 1 Westlandia in een notedop Maatwerkbedrijf Beschutte Werkplaats

Nadere informatie

Inclusieve organisaties. Arbeidsmarktcongres, 7 februari 2013 Peter Brouwer (TNO)

Inclusieve organisaties. Arbeidsmarktcongres, 7 februari 2013 Peter Brouwer (TNO) Arbeidsmarktcongres, 7 februari 2013 Peter Brouwer (TNO) 1 Deze presentatie 1. Wat zijn inclusieve organisaties? 2. Onderzoeksvragen 3. Opzet onderzoek 4. Belangrijkste resultaten 5. Conclusies 6. Verder

Nadere informatie

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Agenda Luik 1: Jobkanaal Luik 2: Tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2015 van de Vlaamse overheid

Verslag van de gedachtewisseling. over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2015 van de Vlaamse overheid 295 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 19 maart 2015 (2014-2015) Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid uitgebracht door Yasmine

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2011. Departement Werk en Sociale Economie

Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2011. Departement Werk en Sociale Economie Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2011 Departement Werk en Sociale Economie Timing: - Evaluatie van periode 01/01/2010 tot 31/12/2010 - Actieplan voor periode 01/01/2011 tot 31/12/2011 - Cijfergegevens

Nadere informatie

Advies. Gelijke kansen en diversiteit plan 2011 Vlaamse overheid. Brussel, 10 december 2010. COMD_SERV_ADV_20101210_GKDPlan_2011

Advies. Gelijke kansen en diversiteit plan 2011 Vlaamse overheid. Brussel, 10 december 2010. COMD_SERV_ADV_20101210_GKDPlan_2011 Advies Gelijke kansen en diversiteit plan 2011 Vlaamse overheid Brussel, 10 december 2010 COMD_SERV_ADV_20101210_GKDPlan_2011 SERV - Commissie Diversiteit Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

Ontwerp rondzendbrief DVO/BZ/P&0/2008 betreffende voorbehouden betrekkingen voor bepaalde personen met een arbeidshandicap

Ontwerp rondzendbrief DVO/BZ/P&0/2008 betreffende voorbehouden betrekkingen voor bepaalde personen met een arbeidshandicap Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 265.856 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 13 OKTOBER 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Medewerk-st-er voor de dienst Communicatie Voltijds contract van onbepaalde duur Ref.: COMM nl 2016 06

Medewerk-st-er voor de dienst Communicatie Voltijds contract van onbepaalde duur Ref.: COMM nl 2016 06 UNIA WERFT AAN Medewerk-st-er voor de dienst Communicatie Voltijds contract van onbepaalde duur Ref.: COMM nl 2016 06 Het personeelsbeleid van Unia is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Wij zoeken: meer diversiteit Een analyse van bestaande wervings- en selectieprocedures met het oog op diversiteit

Wij zoeken: meer diversiteit Een analyse van bestaande wervings- en selectieprocedures met het oog op diversiteit Wij zoeken: meer diversiteit Een analyse van bestaande wervings- en selectieprocedures met het oog op diversiteit Februari 2015 DIENST DIVERSITEITSBELEID 2 Reflectie Openheid zegt het zelf: het begint

Nadere informatie

Brussel, 28 november 2008 281108 Advies Gelijke kansen en diversiteit plan 2009. Advies

Brussel, 28 november 2008 281108 Advies Gelijke kansen en diversiteit plan 2009. Advies Brussel, 28 november 2008 281108 Advies Gelijke kansen en diversiteit plan 2009 Advies van de SERV en de commissie Diversiteit over het Gelijke kansen en diversiteit - plan 2009 Naar een evenredige vertegenwoordiging

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens Standaard-cv Jobpunt Vlaanderen (zone 3C bus 42) Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Tel. 02-553 01 08 Fax 02 553 52 00 Waarvoor dient dit formulier? Dit standaard-cv wordt bij de Vlaamse overheid gebruikt

Nadere informatie

Advies. over het Gelijke kansen en diversiteit - plan 2007 Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen bij de Vlaamse overheid

Advies. over het Gelijke kansen en diversiteit - plan 2007 Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen bij de Vlaamse overheid 22 november 2006 112206 Gelijke kansen en diversiteit plan 2007 Advies over het Gelijke kansen en diversiteit - plan 2007 Naar een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen bij de Vlaamse overheid

Nadere informatie

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

NON-DISCRIMINATIE. Intersectorale aanbeveling: Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van?

NON-DISCRIMINATIE. Intersectorale aanbeveling: Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van? Intersectorale : Wat is discriminatie precies? Waarom inzetten op non-discriminatie? Hoe maak je er werk van? voorgesteld door: Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens Sociaal Fonds voor de Handel

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 3C: HR beleid, wat kan anders Willy Coninx, Veerle Weckx, Leen Peeters Deelnemers: Jaak Vandewaerde (ZOL) Leen Urs (familiehulp) Kirsten

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie