Langetermijndiscussiemiddag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Langetermijndiscussiemiddag"

Transcriptie

1 Langetermijndiscussiemiddag Notulisten: Heleen Otten & Bert Peters Dinsdag 3 februari 2015 Woord vooraf Dit document is een poging tot samenvoegen van de notulen van de twee losse vergaderzalen. Om die reden zijn dan ook meerdere aspecten van de oorspronkelijke discussie (zoals chronologie) verloren zijn gegaan. Desalniettemin is de stuurgroep van mening dat dit een waarheidsgetrouwe weergave van de discussiemiddag, zoals deze op dinsdag 3 februari heeft plaatsgevonden, is. Aanwezigen N.B. De aanwezigenlijst is verloren op enig punt; deze lijst is gereconstrueerd aan de hand van voorkomen in de notulen. Annette Mense Bert Peters Erik Weenk Heleen Otten Irene Verstraten Ivar Schretlen Jan van Staalduinen Jeroen van Doorn Jeroen Sengers Martijn van Velzen Minke Slotegraaf Nigel Fennet Nils Out Pim Overgaauw Sarah Hurkmans Simone Cammel Tobias de Jong Tobias Kappé Tycho Neve Vera Schous 1 Opening Tobias de Jong opent de vergadering met een introductie over het doel van de stuurgroep. Deze middag is bedoeld om ideeën op te doen, waarmee vervolgens door de stuurgroep verenigingsbeleid opgesteld gaat worden. Op deze middag zullen geen besluiten worden genomen; eventuele noodzakelijke moties zullen later op een ALV behandeld worden. 2 Vaststellen agenda Er wordt vastgesteld dat we deze zaal (174) de agenda van boven naar beneden zal worden afgewerkt. Tobias Kappé vraagt of het document van het verenigingsbeleid gemaakt gaat worden aan de hand van vorige beleidsplannen. Tobias de Jong meldt dat dit zal worden meegenomen, maar ook de input van vandaag - specifiek die van punt Structuur van de vereniging 5 - hieraan zal bijdragen. 1

2 Inhoudsopgave 1 Opening 1 2 Vaststellen agenda 1 3 Doelgroep masters 2 4 Studieondersteunende activiteiten 3 5 Structuur van de vereniging Langetermijn beleidsplan Onderscheid commissie, dispuut, gilde Disputen Structuur Algemene Ledenvergadering RvS Bedrijfsactiviteiten Natuur- en Sterrenkunde 5 7 Eerstejaarsweekend 6 8 Stichtingen 6 9 Informatica en Economie/Biologie Informatica en Biologie Honderdjarig bestaan De Leidsche Flesch 7 11 W.V.t.T.K Taal van de vereniging Natuur- en Sterrenkunde op de nieuwe Bètacampus Formatiecommissie L.A.D. F. Kaiser Rondvraag 8 13 Sluiting 8 3 Doelgroep masters Tobias de Jong introduceert het onderwerp aan de hand van de stellingen in de toelichting. Martijn stelt voor om alle masteractiviteiten van tevoren te plannen, waardoor je als bestuurder niet vergeet wat aan die mensen te doen, en bovendien je als master ook duidelijkheid kunt krijgen over wat wij als vereniging doen. Jeroen merkt op dat er de drie soorten master zijn: masters die als bachelor De Leidsche Flesch hebben leren kennen, Nederlandse instromers en buitenlandse instromers. Hij vraagt zich af of alle masters wel de behoefte hebben aan een hechte studievereniging? Martijn meent dat zeker buitenlandse masters een beetje binding zoeken. Tobias de Jong ziet dat masters tweederangs leden lijken, omdat bijvoorbeeld voor hen tentamens niet op het bord staan en aftertentamenborrels niet aangeboden worden. Martijn verbaast zich hierover. Jan meent dat dit geen bewust beleid is. Er wordt opgemerkt dat actieve masters mensen mee kunnen trekken. Tobias Kappé meent dat dit een goed idee is, maar voelt niet de behoefte om zijn jaargenoten mee te nemen en ziet dat De Leidsche Flesch van buitenaf een extreem hecht clubje lijkt. 2

3 Annette denkt dat het mogelijk is om nieuwe masters te lokken met expliciete integratieactiviteiten. Verder merkt ze op dat ze er zelf open voor stsaat, maar dat ze niet de behoefte voelt om hier veel aan te doen. Tobias Kappé zegt wel voor zijn college te willen staan om een activiteit aan te kondigen; maar voelt zich niet geroepen om meer te doen. Martijn suggereert om een vast schema met activiteiten, die goed van tevoren gecommuniceerd wordt. Dit helpt voor de masterbinding en als stok achter de deur voor de Assessor Masters. Tobias Kappé melt dat hij de taal van de vereniging ter tafel wil laten komen. Zie hiervoor sectie Pim had het idee dat besturen de laatste jaren te weinig geprobeerd hebben masters te bereiken, doordat het idee leefde dat het toch nooit lukt. Hij denkt dat pubquizzen en barbecues beter gepromoot zouden kunnen worden. Hij trekt bijvoorbeeld vaak zijn groep mee naar dergelijke activiteiten en de andere masters vinden het zeker ook leuk. Masters zitten echter niet te wachten op karige activiteiten. Er is bijvoorbeeld ook elke week een borrel in de Kaiserlounge, waardoor masters niet naar de FooBar komen, aangezien dit verder weg en duurder is. Hij denkt dat er zeker meer masters naar de FooBar zouden komen als er goedkoop eten of drank wordt aangeboden, want masters hebben over het algemeen geen geld. Nigel vertelt dat het bij Natuurkunde op een gegeven moment was opgezet om de groep masters bier te geven vanuit de opleiding en dan gingen ze samen pannekoeken bakken. Dit werkte ook beter omdat het in het Huygens was. Blijkbaar is er wel geld voor vanuit de opleiding Natuurkunde. Pim vertelt dat ze om de donderdag een borrel houden met hun mastergroep in het gebouw. De masters hebben dus wel interesse in leuke en goedkope borrels. Nigel merkt op dat dit zeker geen avondvullend programma hoeft te zijn. Daar hebben masters geen tijd voor en geen zin in. Hij denkt dat het het beste zou werken als er vanaf het begin van het jaar een maandelijks activiteit werd georganiseerd. Dan moeten ze de weg op een gegeven moment wel weten te vinden. Erik vertelt dat er over twee weken een activiteit met oud-hollandse spellen wordt georganiseerd. Zo hoopt het bestuur ook internationale studenten te trekken. Nigel merkt op dat hoe kaziger de activiteiten zijn, hoe beter. Internationale masters vinden het leuk om te zien hoe het hier gebeurt. Hij raadt verder aan om mensen te zoeken die als aanspreekpunt per studie kunnen dienen. 4 Studieondersteunende activiteiten Bert vertelt dat die agendapunt bedoeld is om de vraag of we de (in de toelichting gegeven) studieondersteunende activiteiten moeten blijven doen in plaats van via de opleidingen. Martijn stelt dat het inderdaad een goed idee is om dit betaald door de opleidingen te doen, en dat we prima hiervoor de mensen kunnen leveren, maar dat dit hun zaak is. Tobias Kappé merkt op dat wij een goede signalerende rol hebben, omdat wij in de bar zijn en kunnen horen dat mensen hun vakken moeilijk vinden. Jeroen vraagt zich af of wij bij betaling niet te veel van de rol van de opleidingen overnemen, en dus het ALV verwijt juist meer in de hand speelt. Bert spreekt dit tegen; op het moment dat de opleiding ook financieel bijspringt trekken zij daadwerklijk op papier weer naar zich toe. Tobias Kappé merkt op dat indien activiteiten structureel organiseren, wij dit vooral terug moeten schuiven naar de opleidingen, zeker wanneer dit een verplicht onderdeel is van een vak. 1 Afsluitend wordt opgemerkt dat een eventueel langetermijnbeleid voor dit onderwerp zou behelzen dat alle activiteiten die we naar de opleidingen doen, we naar de opleidingen moeten schuiven. Martijn wil graag het nog even hebben over wie activiteiten als een BLOD 2 organiseert. Tobias de Jong merkt op dat dit alinea twee van de toelichting is. Desondanks is het een interessant idee om dit naar 1 LATEX-workshop bij onderzoeksvaardigheden. 2 Bachelor LoopbaanOriëntatieDag 3

4 een kleine commissie te schuiven. Over de boekenactie de boekenactie wordt besloten niet verder te bespreken, omdat hier weinig over te discussiëren valt. Een studievereniging moet immers een boekenactie doen. 5 Structuur van de vereniging 5.1 Langetermijn beleidsplan Tobias Kappé vraagt wat de toekomst is van het te zijne langetermijnbeleid. Tobias de Jong antwoordt dat het beleid niet voor altijd is, maar dat indien noodzakelijk het bestuursbeleid af kan wijken van het langetermijnbeleid. Martijn merkt op dat tweejaarlijks herevalueren van een langetermijnbeleid een goed idee is. Verder merkt hij op dat hij de stuurgroep erin vertrouwt dat ze hierover nadenken. De stuurgroep meldt het vertrouwen te waarderen. 5.2 Onderscheid commissie, dispuut, gilde Er is niet heel veel schreven over definities van deze drie categoriën. Disputen moeten bijdragen aan het doel van de vereniging, gilden zijn ondersteunend en commissies organiseren activiteiten. Er wordt gesproken over het eetgilde/de kookcommissie, die te los-vast wordt indien het een gilde genoemd wordt. Hier wordt tegeningeworpen dat gilden niet los-vast hoeven te zijn; het ICT-gilde is namelijk redelijk vast. Het magische ingrediënt lijkt regelmatig samenkomen te zijn. Daarnaast is de kookcommissie niet de enige kandidaat om een gilde te worden; de frietcie is ook op die lijst. Er wordt geopperd dat het bestuur moet zorgen dat er meer mensen actief worden, al dan niet in commissies. Daarnaast presenteert de stuurgroep het idee om de looptijd van een aantal commissies te verlengen tot het instellen van de volgende commissie. Hiervoor zijn in ieder geval de Excursiecommissie en de Feestcommissie kandidaat. Andere commissies kunnen overwogen worden, maar daar moet wel goed naar gekeken worden. In 312 wordt gesproken over de oorspronkelijke definitie van gilden. Het verschil is namelijk vaak onduidelijk en de definitie van een dispuut staat in het HR, maar deze definitie is enorm abstract. Pim vraagt of het klopt dat het voor een dispuut voldoende is om een bestuur en statuten te hebben. Dit blijkt zo te zijn, zolang er maar een open activiteit per jaar georganiseerd wordt. Heleen denkt dat vooral het verschil tussen een commissie en gilde onduidelijk is. Pim vertelt dat een gilde oorspronkelijk bedoeld was als een groep mensen die een gezamenlijk hobby hebben. Door deze mensen bij elkaar te brengen, zouden ze iets samen kunnen doen op dit gebied. Om vervolgens iets terug te doen voor de vereniging, aangezien ze geld krijgen, zouden ze kunnen helpen bij activiteiten. Velen die vandaag aanwezig zijn, horen deze uitleg voor het eerst. Heleen merkt daarnaast op dat het moeilijk is om met de groep iets leuks te gaan doen, omdat je nooit met zijn allen samen gaat zitten om een activiteit te bedenken. Erik vindt dat de definitie duidelijker opgeschreven moet worden, zodat men ervan op de hoogte is wat het doel is van een gilde. Pim merkt op dat de vorige stuurgroep dit al duidelijk heeft gedefinieerd, maar dat niemand ooit nog naar die definitie heeft gekeken. Erik stelt voor om ervoor te zorgen dat men op de hoogte blijft door bijvoorbeeld goed op de Assessor Intern over te dragen wat de definitie is van een gilde en hoe hij of zij vervolgens het beste een gilde op kan richten. Tineke merkt op dat ze als grafisch gildemeester nu het idee heeft dat ze alleen iemand is die achter alle leden aan moet zitten om voor elkaar te krijgen dat er posters worden gemaakt. De definitie was dus ook niet bekend bij de gildemeesters. Heleen merkt op dat dit komt doordat de Assessor Intern, oftewel Koen, deze definitie ook niet kende. Er zal voor gezorgd worden dat dit in het vervolg wel bij de Assessor Intern bekend is. Pim zou hiernaast graag zien dat er meer workshops georganiseerd worden. Sarah denkt ook dat dit een goed idee is, omdat de gildeleden elkaar hierdoor beter kunnen leren kennen, zodat iedereen ook eerder 4

5 zijn verantwoordelijkheid pakt als er iets voor het gilde moet gebeuren. Heleen merkt op dat gildes dus ook niet alleen samen hoeven te komen om met dingen bezig te gaan die gericht zijn op het onderwerp van het gilde, maar dat het juist ook leuk zou zijn om met het gilde een keer samen te gaan eten en elkaar goed te leren kennen. Sarah denkt dat het verder belangrijk is om beter op commissies over te brengen dat het heel logisch is om gildeleden die helpen een bedankje te geven. Erik heeft het idee dat het nu wel goed gaat qua gratis drankje of gratis eten voor gildeleden. Sarah merkt op dat het ook leuk zou zijn als commissies de persoon die geholpen heeft achteraf een mail sturen om nogmaals de bedanken. Ook zouden gildeleden zich meer gewaardeerd voelen als het gratis drankje of de maaltijd echt vanuit de commissie wordt aangeboden en dat het gildelid er niet zelf om hoeft te vragen. Dit voelt namelijk vaak ongemakkelijk voor gildeleden. Heleen bevestigt dat het voor gildeleden belangrijker is dat er op een manier dank wordt uitgesproken naar hen toe dan om iets gratis te krijgen. Het gaat niet om het geld, maar om het gevoel echt iets te hebben bijgedragen Disputen De vraag bij dit onderwerp is of we als De Leidsche Flesch disputen moeten hebben. Disputen hebben de mogelijkheid om de evreniging enorm gesloten te laten, maar het biedt ook prima de vorm van het contact. Wat eventueel extra beleid zou zijn, is om te vereisen dat bij de oprichting hun statuten langs een ALV sturen of in ieder geval vertellen wat ze doen en waar ze voor staan. Hier is geen consensus over. 5.3 Structuur Algemene Ledenvergadering Tobias de Jong legt uit dat de algemene ledenvergadering van De Leidsche Flesch vervelend zijn. Het specifieke voorbeeld hierin is de voorzitter. Dat is nu volgens de statuten de praeses van het bestuur. In diens afwezigheid is dit de vice-praeses van het bestuur en in diens afwezigheid het oudste aanwezige lid. Idealiter is de voorzitter van de ALV geen partij in de discusse; dit maakt discussies namelijk makkelijker. De praeses van het bestuur moet in de huidige opzet zowel de orde van de vergadering bewaren als het beleid van de afgelopen periode verdedigen. Dit kan voor conflicten en wanorde zorgen. Er wordt opgemerkt dat de voordelen van een onafhankelijke bestuurder niet heel groot zijn, maar er wel een statutenwijziging voor vereist is. Het voorstel is om dit in het achterhoofd te houden voor de volgende keer dat de statuten gewijzigd worden. 5.4 RvS Bert meldt namens de stuurgroep niet echt een voorbereide discussievraag te hebben bij dit agenda punt. Martijn vindt het geinig om in de spotlight te staan. 6 Bedrijfsactiviteiten Natuur- en Sterrenkunde Martijn suggereert mensen beter in te lichten over het soort menen die bij een bedrijfsactiviteit welkom zijn; Tobias Kappé antwoordt dat dit de poel van bedrijfskandidaten wat klein maakt en daar we onszelf mee in de vingers snijden. Het is misschien een goed idee om waar relevant expliciet te vermelden dat activiteiten ook geschikt zijn voor Natuurkunde- en Sterrenkundestudenten. Pim zegt dat hij weinig naar bedrijfsactiviteiten gaat, omdat de consultancy hem niet zo trekt. Ivar suggereert dat het misschien een mogelijkheid is om met minder genoegen te nemen als het over activiteiten gaat met interessante bedrijven gaat. 5

6 7 Eerstejaarsweekend Het eerstejaarsweekend is over het algemeen hetzelfde als het jaar ervoor. Dit wijt men deels aan het feit dat het een commissie gevuld met eerstejaarsstudenten is, met twee ouwe lullen die voornamelijk de fouten in hun eerstejaarsweekend proberen te corrigeren. Er wordt gesteld dat het een goed weekend is. Bert vraagt zich af of wij niet een hele groep die we buitensluiten door de hele tijd onder een strak regime te leven. Martijn antwoordt dat dit mogelijkerwijs zo is, maar dat onze vorm geschikter is voor het soort mensen dat De Leidsche Flesch bij haar studie aantreft. Annette en Minke denken dat het een goed idee is dat er ouwe lullen in de EJC komen die niets met de vorige commissie te maken hebben. Martijn merkt op dat de term ouwe lullen weg kan; laat die mensen vooral productief commissielid zijn. In zaal 312 oppert Nigel ook dat het weekend mogelijk minder verplichtingen en vroeg opstaan zou kunnen hebben, en meer de kant van een ledenweekend op zou kunnen gaan. Tineke vindt het juist fijn zo, en gelooft dat je op deze manier mensen lekker kennis laat maken. Rinse vraagt zich af of dit karakter niet de meer nerderige eerstejaars kan schrikken (iets in zaal 174 precies andersom geïnterpreteerd is) omdat hij ziet dat er nadruk ligt op borrelen en ontgroeningstaferelen. Nigel bevestigt dat het intimiderend over kan komen dat ouderejaars vaak al dronken aankomen op vrijdagavond. Tineke meent dat het afschrikken meer kan komen door het introduceren van een dusdanig grote groep. Verlegen mensen zitten dan mogelijk al aan hun taks, alleen al door de bonte avond. Sarah vraagt zich af of het dan niet een goed idee is om deze mensen vrij te stellen van de bonte avond. Tineke is hier tegen; het kan goed izjn om voor het blok gezet te worden. Samenvattend lijkt het dus niet nodig om de hele organisatie om te gooien, maar er moet goed gekeken hoe er met verlegen en minder expressieve mensen omgegaan wordt. 8 Stichtingen De Leidsche Flesch beschikt momenteel over twee stichtingen: FMA en Impact. FMA is recent opgericht voor PLANCKS en daarna kan het zeker ook nog voor andere grote evenementen zoals het BAPC gebruikt worden. Impact is ooit opgericht voor de Eureka!. Hiervoor wordt hij echter niet meer gebruikt, omdat de betaling via Communicatie en Marketing loopt. Het is daardoor een loze stichting geworden. De statuten moest dusdanig uitgebreid worden aangepast om bruikbaar te zijn voor PLANCKS dat het goedkoper was om een nieuwe stichting op te richting. Pim stelt vor om de stichting Impact op te heffen. Dit schijnt duur te zijn 3, maar Simone stelt voor om haar toch op te heffen indien het behouden duurder is. Stichting FMA wordt nu voor PLANCKS gebruikt. De vraag is wat we doen qua bestuur van de stichting als De Leidsche Flesch in een jaar geen groot evenement organiseert. Men is het erover eens dat het dan het beste is als er dan alleen bestuursleden van De Leidsche Flesch bestuursleden van de stichting worden. Nils merkt dat er nog een ander probleem is. PLANCKS probeert De Belastingdienst namelijk te overtuigen dat de stichting belasting af moet dragen, omdat dat voor hen voordelig zou zijn. Het verzoek is vooralsnog afgewezen, omdat PLANCKS weinig sponsorgeld krijgt, maar BAPC draait bijvoorbeeld wel bijna volledig op sponsorgeld. Voor een evenement als de studiereis zou het echter onhandig zijn als we belasting af moeten dragen. Heleen merkt op dat de studiereis waarschijnlijk sowieso niet onder de stichting kan komen te vallen, omdat in de statuten van FMA staat dat het een stichting is voor bètawetenschappelijke activiteiten. Pim zou graag meer willen weten over de statuten en de doelen van de stichting. Erik belooft dat de stuurgroep en het bestuur daar dingen over uit zullen zoeken. Pim zou graag zien dat er verslag van de PLANCKS-commissie op de ALV komt over hoe het zit met de stichting. 3 Een vlugge internetstudie leert dat dit bij benadering e400 moet kosten. 6

7 9 Informatica en Economie/Biologie Martijn vraagt zich af of er genoeg enthousiasme leeft onder I&E om een tweede, meer studiegerelateerde commissie op te richten. Jan antwoordt dat er een nog net iets te kleine groep is, maar dat er eentje heel graag in de studiereiscommissie gaat. In 312 is meer gesproken over de toekomst. Er wordt geopperd om de studenten Informatica & Economie bij een studievereniging in Rotterdam onder te brengen. Dit is echter al eens gebeurd, en die studievereniging 4 is ter ziele gegaan. Verder wordt er binnen het VerO in Den Haag gesproken over de mogelijkheid om de studenten aldaar een ruimte te geven waar ze kunnen rondhangen en studeren. Het lijkt de zaal een goed idee als I&E een eigen studievereniging op zou richten. Nils stelt voor om ze eerst om te dopen tot een dispuut. Pim lijkt dit gevaarlijk, omdat er zo een precedent geschapen is voor disputen om een eigen vereniging te worden. Hij vindt hierom dat het beter zou zijn om meteen af te sturen op een eigen vereniging. Heleen merkt op dat het wel makkelijk is dat ze dan al een bestuur hebben dat al enige tijd ervaring heeft met hun taak. 9.1 Informatica en Biologie Martijn vraagt zich af of we niet iets van een dubbellidmaatschap met de Leidse[sic] Biologen Club. Bert antwoordt dat dat niet heel erg van toepassing zal zijn; de nieuwe studenten krijgen immers net als de studenten I&E een bachelor Informatica. Verder meldt Tycho dat hij mogelijkheden ziet voor bedrijfscontacten in het Bio Science Park. Tobias de Jong merkt op dat Tycho geld ruikt. In 312 leert men dat er nu al overleg is tussen LBC en De Leidsche Flesch. Jeroen van Doorn merkt op dat er goed gekeken moet worden naar hoe de boekenactie gaat werken. Verder lijkt het goed om deze studenten volgens de normale weg te integreren in De Leidsche Flesch. 10 Honderdjarig bestaan De Leidsche Flesch Er wordt al sinds vorig jaar geld apart gespaard voor het honderdjarig bestaan van de vereniging. Nigel oppert dat ver van tevoren geformeerd zou worden, opdat zij voldoende de tijd hebben om iets groots neer te zetten. Simone zou graag zien dat er in ieder geval iets voor de alumni gedaan moet worden tijdens de festiviteiten. Nigel en Jeroen van Doorn komen samen tot het idee van een Fleschtival. 11 W.V.t.T.K Taal van de vereniging N.B. Dit onderwerp is enkel in zaal 174 besproken. Tobias Kappé vraagt zich af of het omwille van de binding met de buitenlandse studenten het misschien een idee is om de hoofdtaal van de vereniging in Engels te veranderen, of om communicatie als de weekmail in het Engels te vertalen. Bert is hierop tegen zolang de voertaal van de bachelorstudies Nederlands is. Hetzelfde afschrikken dat Nederlands op buitenlandse masterstudenten heeft, kan Engels immers op bachelorstudenten hebben. De rest van de zaal ziet hier ook niet heel veel heil in. 4 Te weten Vrisbi 7

8 11.2 Natuur- en Sterrenkunde op de nieuwe Bètacampus Men vraagt zich af wat er met De Leidsche Flesch moet gebeuren als Natuur- en Sterrenkunde al over zijn naar de nieuwe campus en Wiskunde en Informatica nog enige tijd in het Snellius achterblijven. De nieuwe Flesschekamer zou in het middeldeel van de Bètacampus moeten zijn dat al eerder klaar is. In ieder geval moet het bestuur, op het moment dat de vereniging geografisch geplitst is, in zowel 301 als in de nieuwe campus zitten. Nigel merkt op dat er goed voorbereid moet worden hoe dit met de ICT-infrastructuur moet gaan werken. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over waar alle huidige Flesch-eigendommen moeten gaan blijven. De studieverenigingen moeten gaan samenwerken op de nieuwe campus. Nigel merkt op dat dit in Enschede goed werkt, waar iedereen een eigen hokje heeft maar voorzieningen als banken en koffie gedeeld worden. De verenigingen zijn daar ook nog steeds gescheiden Formatiecommissie Zes jaar geleden is de Formatiecommissie zoals wij deze nu kennen, ingevoerd. Daarvoor moest je je altijd als vriendengroep opgeven als nieuw bestuur bij de ALV. De vraag is of de huidige formatie onafhankelijk genoeg gebeurt en of het aangenaam is voor de kandidaten. Hoewel de huidige situatie als goed wordt beschouwd, vraagt Simone zich af of het niet een mogelijkheid is om te verplichten dat er een ouderejaars in de commissie plaatsneemt die geen oud-bestuur is en die ver van de kandidaten afstaat. Pim werpt hier tegenin dat dit betekent dat het bestuur hiernaar op zoek zou moeten gaan als zo n dergelijke aanmelding niet voorhanden is. Dat zou het nut voorbijschieten. Men besluit dat er geen verandering nodig is L.A.D. F. Kaiser Kaiser is één van de twee disputen die momenteel onder De Leidsche Flesch vallen. Pim wil graag weten hoe het momenteel gaat met de communicatie tussen Kaiser en De Leidsche Flesch. Hij merkt op dat het misschien beter is als het bestuur hier op de ALV verslag van doet. Erik zegt dit toe. 12 Rondvraag Nigel vraagt wat er gebeurt met de uitslagen van deze middag. Erik antwoordt dat de stuurgroep volgende week weer een vergadering heeft waarin de resultaten worden besproken. Vervolgens zal er bij de ALV verslag gedaan worden. Ook wil de stuurgroep hierna nog een enquête maken. Nigel waarschuwt dat het heel moeilijk is om een goed enquête te maken. Erik vraagt of hij nog een specifiek voorstel heeft voor de stuurgroep. Nigel zou graag zien dat er meer discussiemiddagen georganiseerd worden. Nigel wil ook graag weten of er nog een plan van aanpak komt. Erik bevestigt dit. Pim raadt het aan om eens met een paar mensen te gaan praten die expliciete meningen hebben over bepaalde onderwerpen. Dit kan als ondersteuning bieden voor een volgende discussiemiddag. Nils merkt op dat hij door deze middag er zin in heeft gekregen om de statuten aan te passen. 8

9 13 Sluiting De discussiemiddag sluit om 18:13. 9

Langetermijn Beleidsplan 2014-2015

Langetermijn Beleidsplan 2014-2015 Langetermijn Beleidsplan 2014-2015 Lange termijn stuurgroep 2014-2015 van Studievereniging De Leidsche Flesch 30 juni 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Speerpunten...............................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Appendix

Inhoudsopgave 1 Appendix Inhoudsopgave 5 10 15 20 25 30 1 Appendix 2 1.1 Contacten........................................ 2 1.1.1 BBB....................................... 2 1.1.2 INN....................................... 2

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG)

Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG) Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG) zomer 2009 Algemene tijdsvolgorde van de gesprekken Tijd Locatie Wat Wie Opmerkingen a. Een presentielijst wordt bijgehouden 9.30-10.00 T3 hal Ontvangst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Huishoudelijk Reglement van Studievereniging CONGO _ _ Pagina 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Artikel 1 1. Leden hoeven zich niet elk jaar

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Aan: Leden van de Medezeggenschapsraad VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Datum: 20 april 2015 Locatie: De Ark van Noach Aanwezig: Paul Swart(voorzitter), Ingrid Meijers(notulen), Benthe

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het beter.

Wij wensen iedereen een voorspoedige vergadering toe en samen redden wij het beter. Bijzondere algemene ledenvergadering. Aanwezige: zie presentielijst Opening van de vergadering: Stephan van Dorp opent de vergadering om 19:30 uur. Graag willen wij u attenderen op de regels, leden van

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering 4 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen 4 2.1.2 Duidelijke regels helpen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post. 3. Vaststellen notulen. 4. Mededelingen

Agenda. 1. Opening. 2. Post. 3. Vaststellen notulen. 4. Mededelingen Spuistraat 0 VB Amsterdam (00) fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Aanwezig Afwezig Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw augustus 0 Lisa Koks, Tom Lotten, Susanne Schotanus, Anne Louise

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Sommige meisjes zijn heel snel verliefd, andere meisjes zullen niet snel of misschien zelfs helemaal niet verliefd worden. Dit is bij ieder meisje anders. Wat gebeurt

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015 Inloop 19.30 uur, start 20.00 Grand Café Time Out (Poelestraat 34-36) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Notulen 12-11-2014. Punt 1. Opening door Andre Vellema

Notulen 12-11-2014. Punt 1. Opening door Andre Vellema Notulen 12-11-2014 Aanwezig: Fenna, Zoë, Sjoerd, Sarah, Annelies, Anneke, Peter, André V, Rinke, André K, Anne-Jan, Gepke, Sybolt en Jan Steven Afmelding: Pim, Leo, Gepke Afwezig: Punt 1. Opening door

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 26 oktober 2011 Tijd: 20:30 22:45 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Marije Wildschut Teamgeleding: Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Doel Alle activiteiten die de vereniging organiseert moeten toegankelijk zijn voor de leden. In principe is de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie dan wel productie van: Elk jaar

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst.

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst. DP Den Haag ledenvergadering 11 januari 2013 Locatie: Koninklijke Schouwburg, aanvang 15.00 uur Aanwezig: Jacqueline Meijer, Erik Pals, Cees Debets, Gerrit Dijkstra, Walter Ligthart, Hedwig Verhoeven,

Nadere informatie

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde Begroting 2016-2017 Studievereniging Cura Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 19 oktober 2016 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de begroting van verenigingsjaar 2016-2017 van studievereniging

Nadere informatie

Inhoud van de les. Doelgroepen * jaar regulier basisonderwijs * jaar speciaal onderwijs * jaar regulier voortgezet onderwijs

Inhoud van de les. Doelgroepen * jaar regulier basisonderwijs * jaar speciaal onderwijs * jaar regulier voortgezet onderwijs Sterren dansen op de sites Introductie Korte beschrijving les Wat is een goede website voor kinderen? En hoe beoordeel je dat eigenlijk? Deze vragen komen aan de orde in deze les. Leerlingen beoordelen

Nadere informatie

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite.

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite. Daniëlle van Goor Iris Mariken de Wit Simone Willigers Charlotte Frederike Saida Focke Desley Alexandra Maria van der Zande Voorzitter Secretaris Penningmeester Interne contacten Externe contacten VIP,

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Aangenaam kennismaken!

Aangenaam kennismaken! Aangenaam kennismaken! Dit programma is er op gericht dat de meiden en de leiding kennis maken met elkaar. Dit gebeurt door middel van verschillende werkvormen. Ook maken de meiden in het programma kennis

Nadere informatie

Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt

Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt Als een gemeente of woonzorginstelling aan de slag gaat met het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving voor senioren is het zaak deze wensen en behoeften te

Nadere informatie

Agenda Bestuursvergadering december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER

Agenda Bestuursvergadering december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER Agenda Bestuursvergadering 11 19 december 2014 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13.00 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Roxanne Oude Alink en Kim Schuurman Agenda

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie heet vragen stellen. We gaan

Nadere informatie

Donderdag 6 september 2012 week 36

Donderdag 6 september 2012 week 36 Donderdag 6 september 2012 week 36 AGENDA - Maandag 10 september: Informatieavond groepen 1 t/m 4 o Groepen 1/2 van 19.00 uur t/m 20.00 uur o Groepen 3 en 4 van 20.00 uur t/m 21.00 uur - Dinsdag 11 september:

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Eten en drinken in de dierentuin

Eten en drinken in de dierentuin Eten en drinken in de dierentuin Leeftijdsgroep Kerndoel 8-12 jaar Deze les levert een bijdrage aan de kerndoelen: 1 De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen 2 De leerlingen leren

Nadere informatie

MR vergadering d.d 12 mei 2014

MR vergadering d.d 12 mei 2014 MR vergadering d.d 12 mei 2014 Aanwezig: Erik (vz), Rijk, Janet, Ingeborg, Loes, Jan, Margriet, Jeroen en Saskia (notulist) Afwezig: -- Agendapunt 1. Opening, Voorzitter heet iedereen welkom. mededelingen

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT PROJECTMATIG WERKEN

ADVIESRAPPORT PROJECTMATIG WERKEN ADVIESRAPPORT PROJECTMATIG WERKEN Eindopdracht projectmatig werken Hogeschool Rotterdam CDM1B Team: Secret Society De Bont, Ingelotte 0824951 Fortes Silva, Marisa 0854833 Gerde, Kevin 0852997 Klootwijk,

Nadere informatie

EUROPESE AEGEE STEDEN

EUROPESE AEGEE STEDEN STRUCTUUR AEGEE-Amsterdam wordt geleid door het bestuur. De voorzitter, secretaris, penningmeester en de algemene bestuursleden doen een jaar lang van april tot april hun uiterste best om alles op rolletjes

Nadere informatie

Hoe stel je een Ledenreis op?

Hoe stel je een Ledenreis op? Hoe stel je een Ledenreis op? Jullie hebben voor één van de doelgroepen een Ledenprofiel aangemaakt. Om dit lid nog beter te leren kennen is het van belang om goed na te denken hoe dit lid zijn lidmaatschap

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Behoefteonderzoek Resultaten

Behoefteonderzoek Resultaten Behoefteonderzoek Resultaten 5 10 Inleiding Dit jaar is er voor het eerst een grootschalig Dimensie behoefteonderzoek gedaan onder alle (huidige) studenten Psychologie, Onderwijskunde en EST. Dit om te

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod 2 Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapport STEP In-housedag bij Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) -- De Boelelaan N-b, HV Amsterdam info@stepweb.nl T. () F. () postbank rekening K.V.K Amsterdam S INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013 Nieuwsbrief 02/2013 DATUM SEPTEMBER 2013 ABV Noorderhaghe Interessante informatie: BBQ. Traplift. Activiteiten. Barruimte is opgeknapt. Burenhulp. Bingo komt. In dit nummer: De BBQ 1 Traplift 2 Opknapbeurt

Nadere informatie

Hoe zou je dit vertellen aan iemand die er vandaag niet bij is? Leerlingen helpen om wiskunde te begrijpen: Vragen die: Ben je het er mee eens?

Hoe zou je dit vertellen aan iemand die er vandaag niet bij is? Leerlingen helpen om wiskunde te begrijpen: Vragen die: Ben je het er mee eens? Leerlingen helpen om wiskunde te begrijpen: 1 2 Welke strategie heb je gebruikt? 3 Ben je het er mee eens? Ben je het er mee oneens? 4 Zou je die vraag aan de klas kunnen stellen? 5 Kun je je 6 Wil 7 oplosmethode

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind BELEIDSPLAN bestuur XIII 2017-2018 o.d.z. Goed Gezind Beleidsplan Bestuur XIII 2017-2018 Lieve leden, Met trots presenteren wij het beleidsplan van het XIIIe bestuur der Studievereniging Babel. Wij voelen

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

Facultaire Studentenraad studentenraad.nl/fnwi ~

Facultaire Studentenraad studentenraad.nl/fnwi ~ Vergadering PV 15 maart 2016 Tijd 18.00 Voorzitter Micha de Groot Aanwezig Micha de Groot, Catharina de Weerd, Sybrig Smit, Tycho van der Ouderaa, Johnny Vogel, Reimer van den Hoek, Ya gel Schoonderbeek,

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering F.c. Sophia woensdag 26 augustus 2015

Agenda Algemene Ledenvergadering F.c. Sophia woensdag 26 augustus 2015 Agenda Algemene Ledenvergadering F.c. Sophia woensdag 26 augustus 2015 1. Opening: 18:06 Aanwezig: Rits Joosten, Kirsten Shuttleworth, Lorenzo Girardi, Shad Raoef, Tom Meijer, Hanneke Nooijen, Laura Govers,

Nadere informatie

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de afgelopen weken hebben we veel teksten gelezen. Deze teksten hebben we samengevat, we hebben vragen erbij gesteld, gekeken

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 1 2 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 1 2 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 1 2 september 2013 Als je met het hoofd in de wolken loopt, moet je de voeten stevig op de grond houden. Harry Mulisch Om te beginnen Vandaag over een week zal de vakantie

Nadere informatie

Algemene instructies voor de strategie: Voorspellen. Introductiefase bij de eerste les: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?

Algemene instructies voor de strategie: Voorspellen. Introductiefase bij de eerste les: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Algemene instructies voor de strategie: Voorspellen "Welkom,." Introductiefase bij de eerste les: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Nadere informatie

Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam Beleidsplan bestuur 14 Bestuursjaar 2014-2015

Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam Beleidsplan bestuur 14 Bestuursjaar 2014-2015 Vereniging Informatiewetenschappen Amsterdam Beleidsplan bestuur 14 Bestuursjaar 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Het Bestuur 4 2.1 Taakverdeling............................. 4 2.2 Voorzitter...............................

Nadere informatie

Verslag van de onderlinge bestuursvergadering van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Schiedam op dinsdag 5 januari 2016.

Verslag van de onderlinge bestuursvergadering van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Schiedam op dinsdag 5 januari 2016. Verslag van de onderlinge bestuursvergadering van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Schiedam op dinsdag 5 januari 2016. Aanwezig: Zeelenberg (voorzitter), Erik van Duijnen (penningmeester),

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Aanwezig: Wim (voorzitter), Anne-Marie, Brenda, Liesbeth, Ciska, Karin, Connie, Maaret Afwezig: Kathy

Aanwezig: Wim (voorzitter), Anne-Marie, Brenda, Liesbeth, Ciska, Karin, Connie, Maaret Afwezig: Kathy Verslag Medezeggenschapsraadvergadering d.d. 4 juni 2013 Datum: 4 juni 2013 Tijd: 20.00 22.00 uur Locatie: Brittenburg Aanwezig: Wim (voorzitter), Anne-Marie, Brenda, Liesbeth, Ciska, Karin, Connie, Maaret

Nadere informatie

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces.

Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Klaar mee?! Een tool om jongeren en jong volwassen die een strafbaar feit hebben gepleegd te laten nadenken over hun desistance proces. Achtergrond van de tool Jongeren die willen stoppen met het plegen

Nadere informatie

Notulen themadiscussie internationalisering SOFv

Notulen themadiscussie internationalisering SOFv Notulen themadiscussie internationalisering SOFv 17-3-2016 Voorzitter: Anouska Kersten (ISON) en Steffi van Tilborg (SOFv) Notulist: Kim van Helden (ISON) Aanwezig: Thomas Bonekamp (SOFv), Cas Spaans (Desda),

Nadere informatie