Bijkomend reglement houdende subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijkomend reglement houdende subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven"

Transcriptie

1 Bijkomend reglement houdende subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven Op het bedrag dat de Vlaamse gemeenschap uitkeert voor het eigen jeugdwerkbeleid van de gemeente, wordt een voorafname gedaan, van 41%, door het gemeentebestuur. Het resterend bedrag, 59%, wordt in hierop volgend reglement besproken en in deze bespreking gelijkgesteld aan 100%. 1. De subsidiëring voor wat betreft de lokalen en energie, de jeugdvakanties en de initiatieven voor speciale doelgroepen van plaatselijke jeugdverenigingen Punt 1 Subsidiëring op gebied van lokalen & energie en Jeugdvakanties op voorwaarde dat de vereniging behoort tot één van de vier categorieën van verenigingen: jeugdverenigingen, jeugdatelier, jeugdhuis, jongerenbewegingen. Subsidiëring op gebied van initiatieven voor speciale doelgroepen mits gemotiveerde voorlegging van het initiatief aan de stuurgroep en Jeugdraad én goedkeuring door deze adviesorganen. Maximum 62,5 % van het op de goedgekeurde begroting voor huidig reglement voorziene krediet LOKALEN EN ENERGIE Algemeen. Maximum 32,5 % van het op de goedgekeurde begroting voor huidig reglement voorziene krediet als volgt verdeeld: 25 % voorbehouden voor de categorieën jeugdbeweging, jeugdateliers, jongerenbewegingen enerzijds en 7,5 % voor de categorie jeugdhuizen anderzijds Lokalen. 1. Alle jeugdverenigingen hebben recht op het gebruik van lokaleninfrastructuur binnen de gemeente voor hun normale werking. De jeugdverenigingen worden gesubsidieerd ten belope van het op de begroting voorziene krediet, voor het totale bedrag aan huur of pacht en/of compensatie van huur of pacht die zij jaarlijks betalen voor lokalen binnen de gemeente. Deze lokalen worden gebruikt voor hun normale jeugdwerking als jeugdvereniging. Voor jeugdverenigingen die kunnen verhuren, wordt 50% uitbetaald op basis van de ingediende en bewezen huurkosten. Bij jeugdhuizen die ook andere inkomsten verwerven, wordt eveneens het 50%-principe toegepast. 2. Van deze subsidie zijn uitgesloten de bedragen die betaald worden voor het occasioneel gebruik van lokalen naar aanleiding van een activiteit die buiten de regelmatige wekelijkse werking van de vereniging valt. 3. Indien het op de begroting voorziene krediet onvoldoende is, wordt die subsidie procentueel verdeeld op basis van de ingediende én aanvaarde betaalbewijzen & facturen -met inachtname van de in punt tussen de categorieën jeugdbeweging, jeugdateliers, jongerenbewegingen enerzijds en de categorie jeugdhuizen anderzijds gemaakte scheiding. 4. Als basis gelden de huur of pacht en/of andere overeenkomsten, ter compensatie van huur of pacht, die op datum van de goedkeuring van dit besluit van kracht zijn. 5. Overeenkomsten die na de datum van goedkeuring van dit besluit worden afgesloten en wijzigingen aan bestaande overeenkomsten moeten vooraleer zij voor subsidiëring in aanmerking komen, worden beoordeeld op hun redelijkheid. Die nieuwe of gewijzigde overeenkomsten moeten daartoe ten laatste op 31 juli van het dienstjaar worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. 1

2 Energie. 1. De verdeling van de subsidie voor energie gebeurt eveneens procentueel op basis van de ingediende facturen voor verbruikte energie. 2. Hierbij blijft de scheiding van het krediet zoals bepaald in punt tussen de categorieën jeugdbeweging, jeugdateliers, jongerenbewegingen enerzijds, en de categorie jeugdhuizen anderzijds, behouden. 3. Van deze subsidie zijn uitgesloten de jeugdverenigingen die locaties delen met een andere organisatie (cfr. dubbel gebruik). Deze verenigingen worden 50% uitbetaald op de ingediende en bewezen energiekosten Werkwijze. De jeugdverenigingen leveren jaarlijks de nodige bewijsstukken van de betaling van de huur, huurcompensatie en verbruikte energie ten laatste op 31 juli van het dienstjaar waarin de subsidie wordt toegekend JEUGDVAKANTIES ( Kampen, weekends en bivakken) Algemeen Maximum 15 % van het op de goedgekeurde begroting voor huidig reglement voorziene krediet voor kampen, weekends en bivakken Puntenberekening Voor kampen, weekends en bivakken wordt, rekening houdend met de duur en het aantal deelnemers, volgende regeling toegepast: A. Tabel nachten deelnemers of meer B. Puntenverhogingen De volgens de tabel behaalde punten worden verhoogd in volgende gevallen b1. tentenkampen 1/3 van de behaalde punten wordt toegevoegd aan het totaal b2. jeugdvakanties met minder-validen verdubbeling van het aantal behaalde punten b3. jeugdvakanties in het buitenland die ofwel overzee plaatsvinden ofwel op minimum 200 km. van Knokke-Heist verdubbeling van het aantal behaalde punten C. Beperking Korte jeugdvakanties van maximum 2 nachten en die beperkt zijn tot 5 deelnemers dienen niet vooraf te worden aangemeld. 2

3 Er mogen slechts 5 van dergelijke niet aangemelde vakanties voor subsidiëring in aanmerking worden genomen Jeugdvakanties in eigen gemeente Voor jeugdvakanties binnen de eigen gemeente, worden enkel verblijven buiten de lokalen van de verenigingen in aanmerking genomen Subsidieverdeling Per vereniging wordt het aantal punten berekend van alle jeugdvakanties waarvoor de formulieren tijdig werden ingediend. De waarde van een punt verkrijgt men door het totaal van de op de goedgekeurde begroting voorziene subsidie voor jeugdvakanties (1.2.2, A ) te delen door het totaal van de behaalde punten van alle ingediende en aanvaarde jeugdvakanties. De subsidie per vereniging bekomt men door het aantal behaalde punten per vereniging te vermenigvuldigen met de waarde van een punt Procedure A. Aanmelding. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet iedere jeugdvakantie minimum één maand vooraf worden aangemeld aan het gemeentebestuur bij de jeugddienst. Voor verblijven van maximum 2 nachten en die beperkt zijn tot 5 deelnemers is een melding vooraf niet noodzakelijk. B. Aanvraag Ten laatste op 31 juli van het dienstjaar waarin de subsidies worden toegekend dienen de verenigingen de aanvraagformulieren voor subsidies van jeugdvakanties ingevuld tegen ontvangstbewijs in de jeugddienst af te geven. De gegevens vermeld op de formulieren worden op hun juistheid op erewoord bevestigd door het bestuur dat deze lijsten ondertekent. C. Controle Het gemeentebestuur kan ten allen tijde de aangemelde kampen controleren en de bevindingen vergelijken met de verstrekte gegevens. Zo onregelmatigheden worden vastgesteld komt geen enkele jeugdvakantie van die vereniging in aanmerking voor subsidie Campagnes jeugdwerk en initiatieven VOOR SPECIALE DOELGROEPEN Algemeen Maximum 15 % van het op de goedgekeurde begroting voor huidig reglement voorziene krediet, wordt voorbehouden voor campagnes jeugdwerk en initiatieven voor speciale doelgroepen Definitie Met initiatieven voor speciale doelgroepen worden zowel de werking als de bijzondere acties bedoeld die worden georganiseerd én die erop gericht zijn de volgende welbepaalde doelgroepen of één ervan te bereiken: - 12 tot 16 jarigen - de + 16 jarigen tot 25-jarigen Het gaat om nieuwe of bestaande initiatieven die ofwel eenmalig ofwel in tijdsduur beperkt zijn én openstaan voor bovengenoemde leeftijdscategorieën. 3

4 Aanvraag en evaluatie A. Aanvraag Het indienen van de plannen en verslagen gebeurt bij de dienst jeugd van het gemeentebestuur tegen ontvangstbewijs. a1. Activiteitenplan Om in aanmerking te komen voor subsidiëring van bijzondere initiatieven voor speciale doelgroepen moet men ten laatste op 30 oktober van het werkjaar een activiteitenplan indienen dat moet bevatten: - 1. naam, adres en telefoonnummer van de organiserende werkgroep en verantwoordelijke omschrijving van de initiatieven die gedurende de beoordelingsperiode gepland werden of worden met aanduiding van de speciale doelgroepen a2. Activiteitenverslag Ten laatste op 31 juli van het dienstjaar waarin de subsidie wordt toegekend dient men een activiteitenverslag in over de initiatieven die voor de speciale doelgroepen werden georganiseerd gedurende het voorbije werkjaar. Dat activiteitenverslag bevat minstens: - 1. naam, adres en telefoonnummer van de organiserende werkgroep en verantwoordelijke beschrijving van de initiatieven voor de speciale doelgroepen - 3. Eventueel het aantal deelnemers. B. Evaluatie b1. Algemeen De beoordeling van de initiatieven voor speciale doelgroepen zal gebeuren door de stuurgroep en de jeugdraad, op basis van het activiteitenplan en -verslag dat werd ingediend én nadat een afvaardiging van de organiserende werkgroep de kans heeft gekregen om de werking en de initiatieven voor de speciale doelgroepen toe te lichten en te verdedigen. Er zal bij die beoordeling niet alleen rekening worden gehouden met de objectieve gegevens uit de activiteitenverslagen, maar er zal ook rekening dienen te worden gehouden met de relevantie, het opvullen van bepaalde leemten, het bestaand en/of hedendaags en/of vernieuwend karakter van de activiteiten e.d. b2. Onderhoud stuurgroep - Een vertegenwoordiging van de vereniging wordt vóór 15 september volgend op het indienen van het activiteitenverslag uitgenodigd naar een vergadering van de stuurgroep om het activiteitenverslag toe te lichten en te verdedigen. 4

5 2. Jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening Punt 2 Maximum 22,5 % van het op de goedgekeurde begroting voor huidig reglement voorziene krediet.. Subsidiëring van jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening die een artistieke vorming bieden waardoor het individu verrijkt wordt op sociaal, intellectueel en/of lichamelijk vlak en die werken in groepsverband onder educatieve begeleiding ERKENNINGSCRITERIA Om voor subsidiëring als jeugdgroep voor amateuristische kunstbeoefening in aanmerking te komen moet een vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen of een werking hebben begeleid door een gemeentelijke dienst: In het raam van een permanente vorming moeten de verenigingen zich onder deskundige leiding en in groepsverband vormen door één of meerdere artistieke expressievormen te beoefenen zoals dans, koor, toneel, beeldende kunst Een werking ontplooien die nauw aansluit bij de artistieke belevingswereld en de aanleg van de jongeren waarbij de creativiteit en de zelfwerkzaamheid van de deelnemende jongeren centraal staan. De werking moet continu en geregeld zijn en ten minste over 8 maanden van het jaar gespreid zijn bestuur De groep moet geleid en/ of geadviseerd worden door een bestuur; zij behartigd het beleid de programmering en de financiële huishouding ; aansprakelijkheid De wettelijke aansprakelijkheid van het bestuur en de leden ten opzichte van derden moet door een verzekering gedekt zijn De vereniging moet openstaan voor alle geïnteresseerde jongeren. Leeftijdsbeperkingen kunnen slechts bepaald worden in functie van de intrinsieke eigenschappen van de kunstvorm die beoefend wordt Ten minste tweederden van de leden van de groep moet jonger zijn dan 25 jaar Erkenning De vereniging is erkend door het gemeentebestuur door aangesloten te zijn bij een door knokke-heist erkende adviesraad of begeleidt zijn door een gemeentelijke dienst Jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening of organisaties die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen (2.1.1 t.e.m ) maar die een beroep doen op subsidie krachtens het reglement voor de betoelaging van erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal cultureel werk, komen niet meer in aanmerking om gesubsidieerd te worden als jeugdwerkinitiatief volgens het huidig reglement. 5

6 2.2. SUBSIDIËRINGSCRITERIA EN SUBSIDIEVERDELING Verdeling van het krediet op basis van een puntensysteem 1. per schijf van 20 leden tussen 6 en 25 jaar 1 punt 2. Werking (oefeningen, herhalingen, cursussen, lessen) voor leden tussen 6 en 25 jaar per schijf van 100 lesuren-deelnemers (aantal gegeven uren vorming vermenigvuldigd met het aantal deelnemers) 3. per deskundige artistieke begeleider (gediplomeerd of met bewezen ervaring van 2 jaar) 4. naar buiten treden voor publiek met resultaat van jeugdwerking per optreden per nieuw programma (première) per tentoonstelling 10 punten 5 punten 3 punten 5 punten 3 punten per 3 dagen De waarde van een punt verkrijgt men door het totaal van de op de goedgekeurde begroting voorziene subsidies ( punt 2 ) te delen door het totaal van de behaalde punten. De subsidie per jeugdgroep voor amateuristische kunstbeoefening bekomt men door het aantal behaalde punten per jeugdgroep te vermenigvuldigen met de waarde van een punt PROCEDURE Aanvraag De jeugdgroepen voor amateuristische kunstbeoefening vullen de gevraagde gegevens i.v.m. de erkennings- en subsidiëringscriteria, vergezeld van de nodige bewijsstukken zoals werkingsverslagen, ledenlijsten, aanwezigheidsregisters, bewijs van optredens en of tentoonstellingen, toetredingsvoorwaarden, enz., in op de door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulieren. De ingevulde formulieren moeten ten laatste op 31 juli van het dienstjaar waarin de subsidies worden toegekend ingediend worden tegen ontvangstbewijs bij de dienst jeugd van het gemeentebestuur CONTROLE De verenigingen, werkingen of organisaties die voor subsidie wensen in aanmerking te komen, houden een aanwezigheidsregister bij van de deelnemers aan de gegeven lesuren. Dat register wordt als bewijsstuk bij de subsidieaanvraag gevoegd. Gedurende de lesuren is een controle van de gegevens uit dat register in vergelijking met de werkelijke aanwezige deelnemers door een aangestelde van het College van Burgmeester en Schepenen steeds mogelijk. Wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen de subsidie te verminderen of niet toe te kennen. 6

7 3. kadervorming voor de begeleiders van lokale jeugdwerkinitiatieven Punt 3 Voor kadervorming wordt een verhouding van ½ ingevoerd, als volgt verdeeld: Voor blok 1: Maximum 8% en minimum 6% van het op de begroting voor huidig reglement voorziene krediet. Voor blok 2: Maximum 4% en minimum 3% van het op de begroting voor huidig reglement voorziene krediet KREDIET Het krediet dat voorzien wordt voor kadervorming voor begeleiders van lokale jeugdwerkinitiatieven wordt onderverdeeld in twee blokken. Blok 1: Voor de ondersteuning van de kadervorming ingericht door erkende jeugdwerkingen wordt min.6% en max.8% voorzien van het subsidiebedrag dat het gemeentebestuur ontvangt ingevolge de verdeling van het krediet op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap volgens artikel 6 2 a van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid. Onder erkende jeugdwerkingen wordt verstaan: werkingen door een vereniging aangesloten bij een erkende adviesraad van de gemeente. Blok 2: Voor het tweede blok wordt min 3% en max.4% voorzien voor kadervorming van begeleiders van jeugdwerkinitiatieven die door andere dan erkende jeugdorganisaties of door de vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist zijn ingericht DEFINITIE Onder kadervorming wordt bedoeld elke vorm van cursus, opleiding, begeleiding of vormende activiteit die tot doel heeft begeleiders van jeugd en jongeren te vormen en/of bij te scholen ofwel in het jeugdwerk op zich ofwel in om het even welke discipline (sport, kunst, cultuur) waarbij het in dergelijk geval moet gaan om vormingscursussen die specifieke technieken aanleren met het doel deze te gebruiken bij begeleiding en vorming van jeugd. De bedoelde cursussen, opleidingen, begeleidingen of vormende activiteiten - moeten worden gegeven door vanwege de Vlaamse Gemeenschap erkende instanties - moeten voorzien in een pedagogische, didactische en methodologische opleiding - moeten leiden tot het afleveren van een brevet, attest, of getuigschrift 3.3. SUBSIDIËRING Algemeen Vormingssubsidies zullen worden toegekend aan verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke begeleiders van jeugd en jongeren in de vrije tijd, of aan organisaties die de vormingskosten voor hen heeft betaald Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor die subsidies moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 1. de leeftijd van 16 jaar bereiken binnen het werkjaar 2. actief zijn bij een vereniging met jeugdwerkinitiatief van Knokke-Heist ofwel via lidmaatschap van die vereniging ofwel als verantwoordelijke begeleider van jeugd en jongeren in de vrije tijd. 7

8 3. slagen voor de gegeven opleiding 4. na het beëindigen van de cursus binnen de 60 kalenderdagen na het afleveren van het door de inrichters van die cursus afgeleverde attest, brevet of getuigschrift, het aanvraagformulier volledig ingevuld indienen vergezeld van dat attest, brevet of getuigschrift samen met een bewijs van betaling voor deelname aan de bedoelde cursus Aanvraag Wie wenst in aanmerking te komen voor vormingssubsidies moet een aanvraag indienen bij de dienst jeugd van het gemeentebestuur tegen ontvangstbewijs. De aanvrager moet daarvoor gebruik maken van de aanvraagformulieren die door het gemeentebestuur zullen worden ter beschikking gesteld. De vereniging met jeugdwerkinitiatief waarbij de aanvrager lid is, moet schriftelijk bevestigen dat de gevolgde kadervorming zal gebruikt worden voor jeugdwerking Toekenning subsidie 1. De subsidie bedraagt maximum 10,00 per gevolgde cursusdag. 2. De subsidie wordt uitbetaald aan de persoon die de cursus heeft gevolgd mits hij een betalingsbewijs kan voorleggen 3. Wanneer het voorziene krediet onvoldoende is, om de subsidies voor kadervorming uit te betalen, kan in eerste instantie geput worden uit het resterende bedrag van het andere blok. Indien de subsidie van het andere blok uitgeput is of het resterende bedrag ervan niet volstaat kan in tweede instantie geput worden uit de restpot. 4. Alle aanvragen die regelmatig zijn ingediend ten laatste op 31 juli van het dienstjaar komen in aanmerking voor subsidie tijdens het dienstjaar. Aanvragen die na die datum regelmatig zijn ingediend worden behandeld bij de toekenning van subsidies van het volgende dienstjaar. 4. Prioriteiten/ extra bonussen De verdeling van de extra- middelen die kunnen verkregen worden in functie van de opmaak van een jeugdbeleidsplan (prioriteit jeugdinformatie, jeugdwerkinfrastructuur of andere ) worden voorgelegd, besproken en verdeeld op voorstel van de stuurgroep. 5. Samenstelling stuurgroep Het College van Burgemeester en Schepenen richt een stuurgroep op die haar zal bijstaan voor technische adviezen i.v.m. de toepassing van huidig reglement. De werkgroep bestaat minstens uit: 1 de Schepen van Jeugd 2. Vier vertegenwoordigers uit de erkende jeugdraad die worden aangeduid door de jeugdraad 3. Een aantal vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten: - de jeugddienst 8

9 - andere gemeentelijke diensten die bij het jeugdwerk of jeugdzorg in het algemeen betrokken zijn 4. Een aantal personen die uit hoofde van hun persoonlijke interesse, of hun functie of beroep een betrokkenheid met jeugd en jongeren hebben De samenstelling van die stuurgroep voor jeugdwerkbeleid en iedere wijziging aan die samenstelling wordt geadviseerd door de jeugdraad 6. Restpot Wanneer de voorziene kredieten niet zijn uitgeput, worden deze toegekend aan de jeugdraad, met de bedoeling deze aan te wenden voor advies en sensibilisering en/of voor campagnes jeugdwerk en initiatieven voor speciale doelgroepen. Het bedrag dat hier wordt voorzien, geeft een basis van min.3% en max.6%, met als bedoeling dat er een zekerheid te behouden ten aanzien van de subsidiëring voor advies en sensibilisering en/of voor campagnes jeugdwerk en initiatieven voor speciale doelgroepen.. Punt 7 Dienstjaar en werkjaar De subsidies worden verleend in functie van de goedgekeurde gemeentelijke begroting van het lopende dienstjaar. Tenzij in het huidig reglement voorheen anders wordt bepaald, wordt voor toekenning van de subsidies in het dienstjaar rekening gehouden met de gegevens en activiteiten van het voorbije werkjaar van de verenigingen; dat werkjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni, waarbij het einde van het werkjaar valt in het jaar van de aanvraag. Punt 8 Advies stuurgroep De stuurgroep legt een gemotiveerd voorstel van subsidieverdeling in toepassing van huidig reglement voor aan het College van Burgemeester en Schepen. Punt 9 Advies Jeugdraad Alle beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen genomen in uitvoering van huidig reglement worden bezorgd aan de jeugdraad die advies uitbrengt binnen de termijnen en op de wijze zoals bepaald in de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de gemeentelijke raden voor cultuurbeleid. Punt 10 De verenigingen en/of personen die in toepassing van huidig reglement aanspraak maken op subsidies zijn ertoe gehouden alle inlichtingen en bewijsstukken ter staving van hun aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen voor te leggen. Punt 11 Voor toelagen met een waarde vanaf euro moet een verslag inzake beheer en financiële toestand worden bijgevoegd. Punt 12 9

10 Huidig reglement treedt in werking op 1 januari

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKINITIATIEVEN KNOKKE-HEIST

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKINITIATIEVEN KNOKKE-HEIST SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKINITIATIEVEN KNOKKE-HEIST Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2... 2 3 Algemene verdeling... 2 4 Vooraftrek van huur- en energiekosten, onderhouds- en herstellingswerken, kampvervoer

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2011. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De diverse toelagevormen die het onderwerp uitmaken

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK

Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK 1. De officiële benaming van de vereniging is: 2. De essentiële doelstelling van de vereniging is: 3. De

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeente Wachtebeke

Subsidiereglement gemeente Wachtebeke Subsidiereglement gemeente Wachtebeke Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het jaarplan van het jeugdwerkbeleidsplan,

Nadere informatie

Subsidiereglement JEUGD

Subsidiereglement JEUGD Zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 januari 2014 Begripsomschrijvingen Attest : Een officieel attest uitgereikt of erkend door de Dienst Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Subsidiereglement juli 2016

Subsidiereglement juli 2016 Subsidiereglement juli 2016 Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe voorzien in het gemeentebudget, worden aan de verenigingen en initiatieven, erkend door en/of aangesloten bij de Raad voor

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OUDENAARDE GEMEENTEBESTUUR LIERDE Nieuwstraat 19 Tel. 055/43.10.10 Fax. 055/43.10.16 Kantoren toegankelijk van 9 tot 12uur en op woensdag van 18 tot 20uur uitgezonderd

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk.

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Artikel 1. Begrippen. Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. - Wortegem-Petegem: de gemeente Wortegem-Petegem met

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad

Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad Subsidiereglement voor leden van de Noord- Zuidraad hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 26 oktober 2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Een en ander wordt geregeld in het Jeugdbeleidsplan (JBP). Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij de Jeugddienst of op de website www.dehaan.be/jeugd POST 1:

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de gemeente Heist-opden-Berg, kunnen werkingssubsidies

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen

Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente worden subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel:

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel: Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS AANVRAAGFORMULIER VOOR KAMPSUBSIDIES Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Naam: Adres: Tel.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van De Haan kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen

afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE, CULTURELE EN SOCIALE VERENIGINGEN vastgesteld in zitting

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

... het volledig adres van de werkingsplaats en van het secretariaat, indien anders dan de werkingsplaats ... ... ...

... het volledig adres van de werkingsplaats en van het secretariaat, indien anders dan de werkingsplaats ... ... ... AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIE AANVULLENDE SUBSIDIE De aanvraag van de werkingssubsidie voor het aanvullend gedeelte en de vragenlijst voor het aanvullend gedeelte worden ingediend bij de jeugddienst

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2016 ERKENNINGSREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Het gemeentebestuur van Nijlen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

GEMEENTE DESTELBERGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE CULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTE DESTELBERGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE CULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTE DESTELBERGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE CULTURELE VERENIGINGEN NOTA VOORAF : Het DOEL van dit reglement kunnen we als volgt omschrijven : a) Objectiviteit nastreven : Door het vastleggen

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

DEEL 1: Erkenning als particulier jeugdwerk

DEEL 1: Erkenning als particulier jeugdwerk Erkenning en subsidiëring van het particuliere jeugdwerk in Berlare DEEL 1: Erkenning als particulier jeugdwerk Artikel 1: Elke vereniging of organisatie kan een aanvraag indienen om erkend te worden als

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Artikel 1 - Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Beveren kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar. Algemeen Artikel 1. Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad op de financiële nota van het budget

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN STAD KORTRIJK BASIS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN artikel 1: beleidskader Het cultuurbeleidsplan voorziet in een aantal ondersteuningsinitiatieven voor het culturele

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING Artikel 1 soorten erkenning als vereniging Verenigingen of organisaties kunnen op twee manieren erkend worden door het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal 23/09/2014 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 B-2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Cultuurdienst cultuur@laakdal.be 1 Algemeen Art. 1: Het college

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES Met dit formulier vraag je werkingssubsidie aan verenigingen voor steun

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HERENTHOUT

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HERENTHOUT SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HERENTHOUT Voorafgaande verklaringen Het gemeentebestuur van Herenthout verdeelt jaarlijks subsidies voor de Herenthoutse jeugd op basis van het subsidiereglement jeugdwerk

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie