Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER. 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER. 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp"

Transcriptie

1 Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp

2 H1 Klant Marketing - Kotler,P. Marketing, De Essentie. 7 e editie Inzicht hebben in, en het kunnen uitvoeren van, de volgende aspecten: - Marktonderzoek - Consumentengedrag - Werking detailhandel en groothandel - Marktsegmentatie, doelgroepkeuze en positionering - Innovaties in de marketing mix - Productontwikkeling - Prijsbeleid - Klanttevredenheidsonderzoek - Communicatie, promotie en relatiebeheer - Organisatie, planning en controle van de marketingfunctie Marketingcommunicatie - Essink-Matzinger en Gerritsen-Van Veghel, MarCom, Handboek Marketingcommunicatie, Thieme Meulenhoff, 1 e druk De plaats van marketingcommunicatie binnen het geheel van communicatie en binnen de marketingmix kennen. - De omgevingsaspecten die van belang zijn bij het slagen van marketingcommunicatiecampagnes kennen en analyseren - Aan de hand van voorbeelden de globale opzet van een marketingcommunicatieplan kennen. - Goede doelstellingen voor een marketingcommunicatieplan opstellen. - Strategische doelgroepkeuzes omschrijven en toepassen op O chelle. - De verschillende positioneringsstrategieën kunnen benoemen in een praktijkvoorbeeld. - De propositie vertalen in een concept en binnen conceptontwikkeling de verschillende mogelijkheden analyseren. - De inzet van middelen vanuit de strategie motiveren. - De voordelen van een goede briefing kennen en een communicatiebriefing opstellen.

3 Recht - J Keizer, Bedrijf en Recht. Den Haag, Sdu Uitgevers B.V. - Dictaat gepubliceerd op Blackboard Avans - Recht op handelsnaam begrijpen en kunnen toepassen op een case - Merkenrecht begrijpen en kunnen toepassen op een case - Lezen en analyseren van wetteksten - Ordenen en selecteren van bruikbare informatie - Oplossen van een juridische case - Aangeven welke grenzen het recht stelt aan reclame en misleidende reclame - Wet bescherming persoonsgegevens toepassen t.a.v. klantgegevens - Juridische grenzen aangeven m.b.t. colportage en verkoop op afstand Bedrijfseconomie - A.W.W. Heezen, Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Noordhoff Uitgevers - De kostprijs berekenen mbv de primitieve en verfijnde opslagmethode. - De kostprijs berekenen mbv de equivalentiecijfermethode. - De productiecentra methode uitleggen en hier berekeningen mee uitvoeren. - De Activity Based Costing methode uitleggen. - De kostenverdeelstaat opstellen op de volgende 3 wijzen: directe methode, stapsgewijze methode en de wederzijdse methode (reciprocalmethode). Management Mintzberg - H. Mintzberg, Organisatiestructuren, uitgeverij Pearson - De theorie kennen van Mintzberg met betrekking tot organisatiestructuren conform het (volledige) boek Organisatiestructuren - De theorie toepassen op een organisatie - Verschillende organisatiestructuren van Mintzberg onderscheiden en omschrijven o De eenvoudige structuur o De machinebureaucratie o De professionele bureaucratie o De divisiestructuur o De adhocratie - Voordelen en nadelen van organisatieaspecten aangeven en toelichten

4 H2 Leverancier Inkoop - Dr. C.J. Gelderman. Professioneel inkopen, 3e druk. Noordhoff Uitgeverij - Het krijgen van inzicht in het belang van inkoop als onderdeel van de totale bedrijfsvoering - Het verkrijgen van inzicht in de volgende specifieke onderdelen: o Professionele inkoop o E-procurement o Behandeling van een case o Relaties met andere functionele gebieden o Leveranciersmanagement o Behandeling van een case o Offreren en selecteren o Inkoop en strategie o Make or buy Administratieve organisatie - Paape, Paur, Mittelmeijer, e.a. Beginselen van de administratieve organisatie, 1 e druk. Noordhoff Uitgeverij - Administratieve processen kunnen onderscheiden van logistieke processen - Administratieve processen kunnen analyseren en optimaliseren - Kwaliteitsniveaus kennen en kunnen linken aan een organisatie - Processen beschrijven aan de hand van schema s - Informatiestromen beschrijven en analyseren - De stof in literatuur kennen en begrijpen Logistiek - Visser & Van Goor. Werken met Logistiek, 6e druk. Noordhoff Uitgeverij - Op de hoogte zijn van de geschiedenis en indeling van het vakgebied logistiek - De terminologie van de goederenstroombesturing toepassen - Kennis hebben van het (integraal) logistiek concept - Zelf kunnen uitleggen wat logistiek is - Benoemen van ontwikkelingen als sterkten, zwakten, kansen en/of bedreigingen (DESTEP- en SWOT-analyse) of als kracht (Porter) en trekt daaruit beleidsmatige conclusies - De rol van marketingcommunicatie als marketinginstrument uitleggen - De rol van het product/merk als marketinginstrument uitleggen. - Kennis hebben van het begrip voorraadverloop - Het traject waar de voorraad ligt (of beweegt) kennen

5 - De soorten voorraad kennen (waarom en hoe zijn ze ontstaan) - Het begrip theoretische voorraad kennen - De normvoorraad-begrippen kennen - De begrippen theoretische, beschikbare en economische voorraad kennen - Weten welke kosten er verbonden zijn aan het (niet-) houden van voorraad - De verschillende bestelmethoden kunnen beargumenteren - De Pareto analyse/abc analyse toepassen Algemene economie - A.J. Marijs en W. Hulleman. Meso-economie en Bedrijfsomgeving, 5 e druk. Noordhoff Uitgeverij - De invloed van ondernemingsstrategieen op de marktvormen analyseren met behulp van de SGR-methode. - Dynamiek van de markt analyseren met behulp van de productlevenscyclus. - Uitleggen wat de methode van Porter voor het analyseren van concurrentiekracht inhoudt. - De methode van Porter toepassen op een willekeurige bedrijfstak. - De intensiteit van de concurrentie in een willekeurige bedijfstak analyseren. - Een verband leggen tussen het managementproces in de onderneming en het - verbeteren van de concurrentiepositie - Weten wat er verstaan wordt onder economische orde. - De belangrijkste voor- en nadelen van een markteconomie en een planeconomie weten. - Weten wanneer er spraks is van marktfalen en kan hier voorbeelden van geven. - Aangeven wat het verband is tussen overheidsingrijpen en de omvang van de concurrentieintensiteit. - De invloed van inkomensveranderingen op de vraag naar een product analyseren met behulp van de inkomenselasticiteit van de vraag. - Het begrip vraag koppelen aan de intensiteit van de concurrentie kennen - De verschillende kostensoorten en het begrip kostenstructuur kennen. - Aangeven wat het verband is tussen kostenstructuur en de intensiteit van de concurrentie. Recht - Van Zeijl, A.M.M.M., deel 1 (8 ste druk). De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff - Loonstra, C.J. en Meijer, J.C.W. Recht in beeld, 4 e druk. Noordhoff Uitgevers - Kluwer Collegebundels editie 2011/ Inzicht hebben in precontractuele verhoudingen - Inzicht hebben in de wijze waarop overeenkomsten (kunnen) worden uitgelegd - Weten wat Algemene Voorwaarden zijn en kent de wettelijke regeling daarover - De begrippen: garantie, exoneratie, aansprakelijkheid kennen - Weten wanneer er sprake is van risico- en eigendomsoverdracht - Wensen en eisen naar juridische afspraken vertalen

6 - Een goede, inhoudelijke aanzet geven voor de opmaak van een contract en de algemene voorwaarden - Aangeven of er in een concrete situatie sprake is van overmacht dan wel wanprestatie - De juridische gevolgen van niet-nakoming aangeven - De verschillende soorten schades en de wettelijke regeling daaromtrent kennen - Aangeven hoe een schadeberekening plaats vindt - Op de hoogte zijn van het doel en inhoud van ontbindingsclausules - Weten welk recht van toepassing is op een koopovereenkomst - De structuur en elementen van een koopovereenkomst kennen Engels - Lotte Tavecchio en Aafke Moons. Basisboek Engels, Pearson Education - Michael Duckworth en Rebecca Turner: Business Result Upper Intermediate Student s Book, Oxford University Press - Bedrijfscorrespondentie (brieven, faxen, s en memo s) voeren; - Orders plaatsen, - Klachtenbrieven beantwoorden - Informatieve brieven schrijven; - Korte verslagen schrijven; - Onderhandelingen beschrijven; - Korte geschreven teksten samenvatten - Korte gesproken teksten samenvatten - Engelse teksten op intermediate business niveau lezen en interpreteren; - Opdrachten gesteld in het Engels begrijpen en uitvoeren; - In het Engels geschreven onderhandelings-voorstellen begrijpen en verwerken. Ethiek - Royakkers, L. Dieters, A. Verantwoord Ondernemen, 1 e druk. Thieme Meulenhof - Morele sensibiliteit: het vermogen om ethische dilemma s te herkennen en te benoemen. - Moreel analysevermogen: het vermogen een moreel probleem te analyseren in termen van alle relevante feiten, waarden, betrokkenen en belangen die daarbij een rol (kunnen) spelen. - Morele creativiteit: het vermogen om verschillende handelingsmogelijkheden te bedenken om met het moreel probleem om te gaan in het licht van relevante waarden en feiten. - Moreel oordeelsvermogen: het vermogen om met behulp van ethische denkkaders (waaronder normatieve ethische theorieën en bedrijfscodes) verschillende handelingsmogelijkheden te beschrijven inclusief de gevolgen per handelingsmogelijkheid. - Morele besluitvaardigheid: het vermogen om een afgewogen beslissing te nemen op basis van onderkende handelingsmogelijkheden. - Argumentatievermogen: het vermogen om de ethische aspecten van de handelingskeuzes die je maakt te onderbouwen en te bediscussiëren en te evalueren met vakgenoten en niet-vakgenoten.

7 H3 Leverancier Arbeidseconomie - N.v.t. - Aangeven welke factoren de vraag naar arbeid beïnvloeden. - Aangeven welke factoren het aanbod van arbeid beïnvloeden. - Op macro-niveau aangeven wat de belangrijkste trends zijn op de arbeidsmarkt. - Informatie vinden over de regionale arbeidsmarktontwikkelingen en deze vertalen naar Graphiset. - Met behulp van Statline van het cbs gerichte informatie vinden over de regionale arbeidsmarkt. Bedrijfseconomie - A.W.W. Heezen, Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Noordhoff Uitgevers - De kostprijs berekenen mbv de primitieve en verfijnde opslagmethode. - De kostprijs berekenen mbv de equivalentiecijfermethode. - Een kostenverschillenanalyse uitvoeren. - De cijfers (uitkomsten) van de kostenverschillenanalyse toelichten/analyseren. - De productiecentra methode uitleggen en hier berekeningen mee uitvoeren. - De Activity Based Costing methode uitleggen en hier berekeningen mee uitvoeren. - De kostenverdeelstaat opstellen op de volgende 3 wijzen: directe methode, stapsgewijze methode en de wederzijdse methode (reciprocalmethode). Engels - Lotte Tavecchio en Aafke Moons. Basisboek Engels, Pearson Education - Michael Duckworth en Rebecca Turner: Business Result Upper Intermediate Student s Book, Oxford University Press - Over een voorbereid onderwerp vergaderen - Over een voorbereid onderwerp onderhandelen - Over een voorbereid onderwerp afspraken maken - Engels gesproken tekst op intermediate business niveau interpreteren - Engels gesproken tekst op intermediate business niveau begrijpen - Notulen schrijven van vergaderingen; - Concrete afspraken beschrijven; - Een case beschrijving voor een vergadering schrijven - Rolbeschrijvingen maken voor vergaderingen - Engelse teksten op intermediate business niveau lezen; - Engelse teksten op intermediate business niveau interpreteren

8 Kwaliteit - IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement, C.G. Bakker, vijfde druk - de verschillende benaderingen van kwaliteit herkennen in de praktijk - de fasen van kwaliteitsstreven herkennen in een praktijksituatie - de essentie van IKZ omschrijven - de verschillende kwaliteitsfasen, waarin een organisatie zich kan bevinden, herkennen - de verschillende elementen van een kwaliteitssysteem beschrijven - aangeven welke van de tools te hanteren is in een bepaalde situatie - de stappen van het audit-proces herkennen - de relatie van kwaliteit met de organisatiestructuur beschrijven - uitleggen hoe het zit met doelstellingen, beleid en uitvoering binnen de kwaliteitszorg - uitleggen, wat voortdurend verbeteren voor een organisatie betekent - Weten wat certificatie inhoudt, hoe certificatie-instellingen werken, welke certificatieprogramma s er zijn en wat ISO-normen zijn Logistiek - Visser en Van Goor, Werken met logistiek, 6 e druk De verschillende grondvormen van productie herkennen in een praktijksituatie en hierover adviseren - MRP, MRPII en een ERP systeem in een praktijksituatie onderscheiden en adviseren of een systeem wel of niet iets voor een bedrijf zou kunnen zijn - JIT / kanban in een praktijksituatie onderscheiden - De werking van JIT / kanban uitleggen - De relatie tussen voorraadverlaging en JIT uitleggen - DRP I, DRP II in een praktijksituatie onderscheiden en adviseren of een systeem wel of niet iets voor een bedrijf zou kunnen zijn - Uitleggen wat SCM betekent en hoe dit aangepakt kan worden in de praktijk Personeelsmanagement - Manders, F. & P. Biemans (2007). HRM voor Managers. Vierde druk. Den Haag: Boom Onderwijs - Het model van Fombrun en Michigan uitleggen - In eigen woorden weergeven wat de begrippen binden en boeien betekenen in het kader van doorstroom - Het belang van motiveren en communiceren door de leidinggevende benoemen in het kader van doorstroom - De performancemanagement-cyclus reproduceren en uitleggen

9 - Uitleggen wat competentiemanagement betekent en wat de meerwaarde ervan is in het kader van doorstroom - Het doorstroominstrument arbobeleid uitleggen en het belang ervan benoemen - Uitleggen wat Het Nieuwe Werken (HNW) inhoudt en voorbeelden hiervan geven - Trends op het gebied van doorstroom opzoeken, benoemen en toelichten - Bovenstaande leerdoelen toepassen op en herkennen in de praktijk - Concluderen welke doorstroominstrumenten in een bestaande organisatie voor verbetering of aanpassing in aanmerking komen - Een keuze maken en onderbouwen t.a.v. te verbeteren/aan te passen doorstroominstrumenten in een bestaande organisatie - Zowel mondeling als schriftelijk een advies uitbrengen over te verbeteren/aan te passen doorstroominstrumenten in een bestaande organisatie Recht - J Keizer, Bedrijf en Recht. Den Haag, Sdu Uitgevers B.V. - Van Zeijl, A.M.M.M., deel 1 (8 ste druk). De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff - Kluwer Collegebundels editie 2011/ Het verschil aantonen tussen de onrechtmatige daad en de verschillende bijzondere onrechtmatige daden. - Een complexe casus zodanig analyseren zodat je deze kunt herleiden tot de verschillende vormen van de (bijzondere) onrechtmatige daad. - Vanuit een complexe casus beargumenteren of voldaan is aan de verschillende vereisten van de (bijzondere) onrechtmatige daad, welke je terug kan vinden in de van toepassing zijnde wettelijke artikelen. - Uitleggen wat de arbowetgeving in grote lijnen inhoudt. - Vanuit de arbowetgeving oplossingen voorstellen om de veiligheid van werknemers te verbeteren. - Uitleggen wat de arbeidsovereenkomst inhoudt. - Vanuit een complexe arbeidsrechtelijke casus beargumenteren of er sprake is van bijzondere bedingen zoals bedoeld in het arbeidsrecht. - Vanuit een complexe arbeidsrechtelijke casus beargumenteren of een werknemer op de juiste juridische gronden is ontslagen.

10 H4 Business Abroad Landenanalyse - Marijs & Hulleman, Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving. Noordhoff Uitgevers - Weten welke factoren het landenrisico beïnvloeden. - Weten hoe je het potentiële rendement voor een land kunt bepalen. - Voorbeelden geven van protectionisme. - De betalingsbalans lezen en interpreteren. - Voorbeelden geven van regionale economische samenwerking. - Een landenanalyse uitvoeren o.b.v. risico en rendement. - Een gemotiveerde keuze maken voor een internationaliseringsvorm. Internationale marketing - Kok, Rojo: een goed exportplan.thieme Meulenhoff, Philip Kotler, Marketing de Essentie, Pearson Education,2009, 9 de editie - Weten uit welke elementen een exportmarketingplan is opgebouwd - De basisbegrippen van export kennen - Zelf enkele delen van het exportmarketingplan invullen voor het product koffie voor een concreet land, en daardoor de inhoud en betekenis van een exportmarketingplan verduidelijken - Opzoeken en verzamelen van gegevens door middel van desk research - Een externe analyse in kaart brengen - Een interne analyse in kaart brengen - De externe analyse en interne analyse samen in een SWOT analyse samenvatten - Een confrontatiematrix opstellen - Een optie selecteren en uitwerken in een marketingactieplan - Een begroting van verwachte opbrengsten en kosten maken

11 Bedrijfseconomie - A.W.W. Heezen,. Bedrijfseconomie voor het bestuderen van organisaties. Vijfde druk - Het verschil tussen een profit en een non-profit organisatie kunnen uitleggen. - Vanuit een balans/resultatenrekening/liquiditeitenoverzicht organisaties naar branches kunnen classificeren. - Beargumenteren waarom geldstromen van belang zijn. - De balans/resultatenrekening/liquiditeitenoverzicht van een onderneming samenstellen inclusief BTW. - De verschillen van de balans/resultatenrekening/liquiditeitenoverzicht met en zonder BTW beargumenteren. - In staat zijn verschillende scenario s door te rekenen van een praktijkcase. Europees recht - mr.drs. C.S. Pisuisse, mr. A.M.M. Teubner, Elementair Europees Gemeenschaprecht, 7 e druk, Noordhoff Uitgevers - Kluwer Wettenbundels editie 2010/ De bronnen van het Europees recht beschrijven - Voornoemde bronnen snel vinden en raadplegen (m.b.v. wetboek) - Inzicht hebben in de ontstaansgeschiedenis van de EU - De basisstructuur van de EU uitleggen - De juridische instrumenten van Europa benoemen en de onderlinge verschillen duiden - De juiste rechtsregels aan bepaalde feiten koppelen - Uitleggen hoe Brussel invloed heeft op een Lid Staat - De Instellingen benoemen en uitleggen hoe deze zich tot elkaar en tot de Lid-Staten verhouden - Besluitvormingsprocedures van de Instellingen benoemen - Aangeven op welke terreinen de EU bevoegd is regels te maken en waar niet Engels - Lotte Tavecchio en Aafke Moons. Basisboek Engels, Pearson Education - Engelse teksten die betrekking hebben op economische onderwerpen lezen en begrijpen - Vakliteratuur op economisch gebied samenvatten in correct Engels, waarbij je een gestructueerde tekst samenstelt waarin de hoofdlijnen van de originele tekst staan - In correct Engels zonder veel haperingen presenteren en je standpunt verdedigen - Vragen stellen in het Engels en een discussie in het Engels voeren - Het geleerde vocabulair in hun juiste context gebruiken tijdens je presentatie.

12 Interculturele communicatie - van Nispen, P. Culturele Competentie, de verrijking door verschillen, 1 e druk, 2010, van Gorcum, - In eigen woorden omschrijven wat het begrip cultuur inhoudt - Culturen benoemen en voorbeelden bedenken - In staat zijn cultuurverschillen te herkennen - Het belang van waarden in culturen aangeven - De verschillende theorieën op het gebied van interculturele verschillen zoals beschreven door Van Nispen uitleggen - In staat zijn mijn zakelijke schriftelijke en mondelinge communicatie aan te passen aan een interculturele situatie Fiscaal recht - BelastingRecht voor Bachelors en Masters - Belastingwettenbundel Benoemen welke rechtspersonen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting - Een vermogensvergelijking opstellen - De vennootschapsbelasting berekenen door middel van de vermogensvergelijking - De vennootschapsbelasting berekenen op basis van de commerciële winst - Het begrip fiscale eenheid toepassen op een gegeven situatie - De deelnemingsvrijstelling toepassen op een gegeven situatie en op die manier de winst berekenen. - De belaste prestaties in de omzetbelasting te benoemen en herkennen en kan de tarieven toepassen - Invoer en uitvoer en ICL en ICV herkennen en toepassen - De KOR toepassen - De plaats van levering en dienst herkennen in gegeven situaties - De te betalen omzetbelasting berekenen.

Kennisportfolio Leerjaar 1 Bedrijfskunde-MER. 2010/2011 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp

Kennisportfolio Leerjaar 1 Bedrijfskunde-MER. 2010/2011 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp Kennisportfolio Leerjaar 1 Bedrijfskunde-MER 2010/2011 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp P1 Kennismaken Inleiding Management 1 - Nick van Dam, Jos Marcus: Een praktijkgerichte benadering

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd 1 ste jaar, kwartiel 1 en 2 Marketingstrategie & Marktsegmentatie Grondslagen van de Marketing Prof. Dr. B. Verhage Stenfert Kroeze, nieuw ISBN 9789001.817855 (Theorieboek) ISBN 9789001.818654 (Werkboek)

Nadere informatie

Administratieve organisatie (AO)

Administratieve organisatie (AO) Blok H2 Administratieve organisatie (AO) Model/Theorie: Typologie van Starreveld Auteur: Paape, Paur, Mittelmeijer, e.a. Relevantie/Te gebruiken voor: M.b.v. een typologie leer je organisaties vanuit een

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

winstverschil verschil constante kosten

winstverschil verschil constante kosten Blok H1 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Verkooplenanalyse Auteur: A.W.W. Heezen Vakgebied: Bedrijfseconomie winst kosten verkoop variabele kosten constante kosten verkoopprijs verkoopomvang hoeveelheids

Nadere informatie

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie.

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Blok P2 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Winstverdeling Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Model/Theorie:

Nadere informatie

Blok P3 Groeien. Algemene Economie (macro)

Blok P3 Groeien. Algemene Economie (macro) Blok P3 Groeien Algemene Economie (macro) Literatuur Onderneming en omgeving: basiskennis economie voor het hoger onderwijs. Dr.R. Schöndorff, drs. JFB Pleus, dr. CA de Kam. Beschrijving Economische kringloop.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2.

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2. Inkoop en opstellen offertes Vakcode: 63903 Mevr. E.M.M. Scholten ECTS: 5 Kwartiel: 2.1 en 2.2 Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties)

Nadere informatie

28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2. PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch

28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2. PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch 28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2 PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch Inhoud Dit kennisportfolio is een verzameling van de meest relevante modellen en de daarbij behorende informatie,

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN De begripsbepalingen van het examenreglement van ASCO 2 zijn mede van toepassing op dit huishoudelijk reglement. ARTIKEL 2. EINDTERMEN 1. De

Nadere informatie

Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving:

Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving: Blok H3 HRM Model/Theorie: vijf niveaus van behoeften Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving Relevantie/Te gebruiken voor: Wanneer een lager niveau is

Nadere informatie

Vakken in de H1. Engels. Bedrijfseconomie. Management. Recht. Marketingcommunicatie. Marketing

Vakken in de H1. Engels. Bedrijfseconomie. Management. Recht. Marketingcommunicatie. Marketing Vakken in de H1 Engels Bedrijfseconomie Management Recht Marketingcommunicatie Marketing Engels. Grammar Present simple (regular): he walks - Present continuous (ing-vorm) "he is walking" - Past simple

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie Blok P1 Kennismaken Algemene Economie (micro) Schöndorff, R., Pleus, J. F. B., Kam, F.., & Bilsen, T.. (1998). Onderneming en omgeving: Algemene economie voor het hoger onderwijs. Leiden: Spruyt. De omgevingsfactoren

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie vwo

Examenprogramma management en organisatie vwo Examenprogramma management en organisatie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1. VOORSTEL NIEUW DOMEIN D MARKETING 1.1 Doel en inhoud Dit domein maakt de leerling vertrouwd met marketing en de functies daarvan. Marketing gaat over

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV

Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV HRM Employer Branding/arbeidsmarktimago: het verkrijgen en behouden van een positieve en bij voorkeur unieke positie als werkgever in de mindset van huidige

Nadere informatie

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 2 Inhoudstafel DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 HOOFDSTUK 1 : WAT IS EEN ONDERNEMING?...10 1.1. Taalkundige benadering...10 1.2. Juridische benadering...10 1.2.1. Wetboek van koophandel...10

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Contractbeheer

Branchetoetsdocument: Contractbeheer pagina van 6 Branchetoetsdocument: Contractbeheer Versie 4. VERVALLEN per -0-20 Deelbranche(s) Bedrijfsauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kan offertes

Nadere informatie

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Groot. J. de (2006). De essentie van strategie. Eigen beheer:

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement

Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement pagina 1 van 5 10-2-201 Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement Versie. VERVALLEN, per 1-06-2010 Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Taxonomie van Bloom. (taxonomie = wetenschap van het indelen) 6. Creëren. Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren

Taxonomie van Bloom. (taxonomie = wetenschap van het indelen) 6. Creëren. Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren Taxonomie van Bloom (taxonomie = wetenschap van het indelen) 6. Creëren Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen 5. Evalueren Motiveren

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

Blok P3. Algemene economie (macro)

Blok P3. Algemene economie (macro) Blok P3 Algemene economie (macro) Model/Theorie: Schematische weergave economische groei Auteur: geen Beschrijving: Schema geeft de economische groei weer. Geeft de voorwaarde neer voor economische groei.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53

Inhoud. DEEL 1 Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept Marketingomgeving Markt- en vraagbegrippen 53 Inhoud Inleiding DEEL Marketing en marketingomgeving Marketing en marketingconcept. Marketing als concept. Ontwikkeling van de marketinggedachte. Marketinginstrumenten. Marketing in specifi eke situaties

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2016-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie

Blok H1 Klant. Bedrijfseconomie

Blok H1 Klant. Bedrijfseconomie Blok H1 Klant Bedrijfseconomie In dit blok wordt er eerst stil gestaan bij de berekening van de kostprijs op 2 manieren; de integralekostprijs berekening (AC- methode) en de variabelekostencalculatie (DC-

Nadere informatie

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree voor het bepalen van het eindniveau van associate-,bachelor- en masteronderzoek binnen de School of Education Erica de Bruïne Marjon Bruggink Eduard Groen

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Bedrijfseconomische basisbeginselen. College 3, spm 1212

Bedrijfseconomische basisbeginselen. College 3, spm 1212 Bedrijfseconomische basisbeginselen College 3, spm 1212 Overzicht Kostenbegrippen Kostprijscalculatie en verbijzondering Kosten en industriële organisatie Waarom aandacht voor kosten? Belangrijk criterium

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Competenties en leerresultaten

Competenties en leerresultaten Competenties en leerresultaten De e-learning module bestaat uit zes praktijksituaties uit het bedrijfsleven die competentie georiënteerd zijn en die gebruikt kunnen worden voor scholing en bijscholing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven.

1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven. Onderdeel: Onderneming algemeen 1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven. 2. De kandidaat kan de diverse organisaties

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo

Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo Examenprogramma maatschappijleer havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Rechtsstaat

Nadere informatie

Raamwerk Profiel Groen: Groene vormgeving en verkoop Producten promoten

Raamwerk Profiel Groen: Groene vormgeving en verkoop Producten promoten Raamwerk Profiel Groen: Groene vormgeving en verkoop Producten promoten Profielmodule: 1. Groene productie 2. Tussen productie en verkoop 3. Vergroening stedelijke omgeving 4. Groene vormgeving & verkoop

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 2

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 2 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 16 LOGS2 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 55% Bijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS1. Als het examen

Nadere informatie

EBC*L Junior Leerdoelencatalogus

EBC*L Junior Leerdoelencatalogus EBC*L Junior Leerdoelencatalogus Maart 2011 International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A-1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu 1-5_Lernzielkatalog-A/B_V3 EBC*L Int. & KWE e.v.

Nadere informatie

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management.

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Oefenvragen Middle Management B - Marketing en Strategie 1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Wat kenmerkt deze visie vooral? 1. Goed middle management

Nadere informatie

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR Basisbeginselen bedrijfseconomie Basisbeginselen bedrijfseconomie Maarten van Hasselt Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie havo/vwo

Examenprogramma management en organisatie havo/vwo Examenprogramma management en organisatie havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A

Nadere informatie

Docentenhandleiding Anke Veenstra Algemene economie & Bedrijfseconomie Kennisbasis BE 03-04-2013

Docentenhandleiding Anke Veenstra Algemene economie & Bedrijfseconomie Kennisbasis BE 03-04-2013 Docentenhandleiding Anke Veenstra Algemene economie & Bedrijfseconomie Kennisbasis BE 03-04-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Les 1... 4 Les 2... 7 Les 3... 10 Les 4... 13 Les 5... 15 Beoordeling... 17

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Financieel management voor anesthesiologen

Financieel management voor anesthesiologen Financieel management voor anesthesiologen 08 & 22 September 2012 Novotel Rotterdam Brainpark 12 NVA CME credits Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179 Doelgroep Deze training is

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Verwijsmodel. Wilma van der Westen. Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Verwijsmodel. Wilma van der Westen. Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009 Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep Verwijsmodel Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009 Wilma van der Westen bussum 2009 Naslagwerken en verwijsmodel Wanneer je aan je eigen

Nadere informatie

Hoe je eenvoudig en goed je boeken kunt bestellen

Hoe je eenvoudig en goed je boeken kunt bestellen Hoe je eenvoudig en goed je boeken kunt bestellen Een korte uitleg van de boekhandel. B.L. Mulder BV- studieboeken verzorgt de studieboeken voor NHL en van Hall Larenstein. Maar natuurlijk ben je vrij

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie