Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER. 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER. 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp"

Transcriptie

1 Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp

2 H1 Klant Marketing - Kotler,P. Marketing, De Essentie. 7 e editie Inzicht hebben in, en het kunnen uitvoeren van, de volgende aspecten: - Marktonderzoek - Consumentengedrag - Werking detailhandel en groothandel - Marktsegmentatie, doelgroepkeuze en positionering - Innovaties in de marketing mix - Productontwikkeling - Prijsbeleid - Klanttevredenheidsonderzoek - Communicatie, promotie en relatiebeheer - Organisatie, planning en controle van de marketingfunctie Marketingcommunicatie - Essink-Matzinger en Gerritsen-Van Veghel, MarCom, Handboek Marketingcommunicatie, Thieme Meulenhoff, 1 e druk De plaats van marketingcommunicatie binnen het geheel van communicatie en binnen de marketingmix kennen. - De omgevingsaspecten die van belang zijn bij het slagen van marketingcommunicatiecampagnes kennen en analyseren - Aan de hand van voorbeelden de globale opzet van een marketingcommunicatieplan kennen. - Goede doelstellingen voor een marketingcommunicatieplan opstellen. - Strategische doelgroepkeuzes omschrijven en toepassen op O chelle. - De verschillende positioneringsstrategieën kunnen benoemen in een praktijkvoorbeeld. - De propositie vertalen in een concept en binnen conceptontwikkeling de verschillende mogelijkheden analyseren. - De inzet van middelen vanuit de strategie motiveren. - De voordelen van een goede briefing kennen en een communicatiebriefing opstellen.

3 Recht - J Keizer, Bedrijf en Recht. Den Haag, Sdu Uitgevers B.V. - Dictaat gepubliceerd op Blackboard Avans - Recht op handelsnaam begrijpen en kunnen toepassen op een case - Merkenrecht begrijpen en kunnen toepassen op een case - Lezen en analyseren van wetteksten - Ordenen en selecteren van bruikbare informatie - Oplossen van een juridische case - Aangeven welke grenzen het recht stelt aan reclame en misleidende reclame - Wet bescherming persoonsgegevens toepassen t.a.v. klantgegevens - Juridische grenzen aangeven m.b.t. colportage en verkoop op afstand Bedrijfseconomie - A.W.W. Heezen, Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Noordhoff Uitgevers - De kostprijs berekenen mbv de primitieve en verfijnde opslagmethode. - De kostprijs berekenen mbv de equivalentiecijfermethode. - De productiecentra methode uitleggen en hier berekeningen mee uitvoeren. - De Activity Based Costing methode uitleggen. - De kostenverdeelstaat opstellen op de volgende 3 wijzen: directe methode, stapsgewijze methode en de wederzijdse methode (reciprocalmethode). Management Mintzberg - H. Mintzberg, Organisatiestructuren, uitgeverij Pearson - De theorie kennen van Mintzberg met betrekking tot organisatiestructuren conform het (volledige) boek Organisatiestructuren - De theorie toepassen op een organisatie - Verschillende organisatiestructuren van Mintzberg onderscheiden en omschrijven o De eenvoudige structuur o De machinebureaucratie o De professionele bureaucratie o De divisiestructuur o De adhocratie - Voordelen en nadelen van organisatieaspecten aangeven en toelichten

4 H2 Leverancier Inkoop - Dr. C.J. Gelderman. Professioneel inkopen, 3e druk. Noordhoff Uitgeverij - Het krijgen van inzicht in het belang van inkoop als onderdeel van de totale bedrijfsvoering - Het verkrijgen van inzicht in de volgende specifieke onderdelen: o Professionele inkoop o E-procurement o Behandeling van een case o Relaties met andere functionele gebieden o Leveranciersmanagement o Behandeling van een case o Offreren en selecteren o Inkoop en strategie o Make or buy Administratieve organisatie - Paape, Paur, Mittelmeijer, e.a. Beginselen van de administratieve organisatie, 1 e druk. Noordhoff Uitgeverij - Administratieve processen kunnen onderscheiden van logistieke processen - Administratieve processen kunnen analyseren en optimaliseren - Kwaliteitsniveaus kennen en kunnen linken aan een organisatie - Processen beschrijven aan de hand van schema s - Informatiestromen beschrijven en analyseren - De stof in literatuur kennen en begrijpen Logistiek - Visser & Van Goor. Werken met Logistiek, 6e druk. Noordhoff Uitgeverij - Op de hoogte zijn van de geschiedenis en indeling van het vakgebied logistiek - De terminologie van de goederenstroombesturing toepassen - Kennis hebben van het (integraal) logistiek concept - Zelf kunnen uitleggen wat logistiek is - Benoemen van ontwikkelingen als sterkten, zwakten, kansen en/of bedreigingen (DESTEP- en SWOT-analyse) of als kracht (Porter) en trekt daaruit beleidsmatige conclusies - De rol van marketingcommunicatie als marketinginstrument uitleggen - De rol van het product/merk als marketinginstrument uitleggen. - Kennis hebben van het begrip voorraadverloop - Het traject waar de voorraad ligt (of beweegt) kennen

5 - De soorten voorraad kennen (waarom en hoe zijn ze ontstaan) - Het begrip theoretische voorraad kennen - De normvoorraad-begrippen kennen - De begrippen theoretische, beschikbare en economische voorraad kennen - Weten welke kosten er verbonden zijn aan het (niet-) houden van voorraad - De verschillende bestelmethoden kunnen beargumenteren - De Pareto analyse/abc analyse toepassen Algemene economie - A.J. Marijs en W. Hulleman. Meso-economie en Bedrijfsomgeving, 5 e druk. Noordhoff Uitgeverij - De invloed van ondernemingsstrategieen op de marktvormen analyseren met behulp van de SGR-methode. - Dynamiek van de markt analyseren met behulp van de productlevenscyclus. - Uitleggen wat de methode van Porter voor het analyseren van concurrentiekracht inhoudt. - De methode van Porter toepassen op een willekeurige bedrijfstak. - De intensiteit van de concurrentie in een willekeurige bedijfstak analyseren. - Een verband leggen tussen het managementproces in de onderneming en het - verbeteren van de concurrentiepositie - Weten wat er verstaan wordt onder economische orde. - De belangrijkste voor- en nadelen van een markteconomie en een planeconomie weten. - Weten wanneer er spraks is van marktfalen en kan hier voorbeelden van geven. - Aangeven wat het verband is tussen overheidsingrijpen en de omvang van de concurrentieintensiteit. - De invloed van inkomensveranderingen op de vraag naar een product analyseren met behulp van de inkomenselasticiteit van de vraag. - Het begrip vraag koppelen aan de intensiteit van de concurrentie kennen - De verschillende kostensoorten en het begrip kostenstructuur kennen. - Aangeven wat het verband is tussen kostenstructuur en de intensiteit van de concurrentie. Recht - Van Zeijl, A.M.M.M., deel 1 (8 ste druk). De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff - Loonstra, C.J. en Meijer, J.C.W. Recht in beeld, 4 e druk. Noordhoff Uitgevers - Kluwer Collegebundels editie 2011/ Inzicht hebben in precontractuele verhoudingen - Inzicht hebben in de wijze waarop overeenkomsten (kunnen) worden uitgelegd - Weten wat Algemene Voorwaarden zijn en kent de wettelijke regeling daarover - De begrippen: garantie, exoneratie, aansprakelijkheid kennen - Weten wanneer er sprake is van risico- en eigendomsoverdracht - Wensen en eisen naar juridische afspraken vertalen

6 - Een goede, inhoudelijke aanzet geven voor de opmaak van een contract en de algemene voorwaarden - Aangeven of er in een concrete situatie sprake is van overmacht dan wel wanprestatie - De juridische gevolgen van niet-nakoming aangeven - De verschillende soorten schades en de wettelijke regeling daaromtrent kennen - Aangeven hoe een schadeberekening plaats vindt - Op de hoogte zijn van het doel en inhoud van ontbindingsclausules - Weten welk recht van toepassing is op een koopovereenkomst - De structuur en elementen van een koopovereenkomst kennen Engels - Lotte Tavecchio en Aafke Moons. Basisboek Engels, Pearson Education - Michael Duckworth en Rebecca Turner: Business Result Upper Intermediate Student s Book, Oxford University Press - Bedrijfscorrespondentie (brieven, faxen, s en memo s) voeren; - Orders plaatsen, - Klachtenbrieven beantwoorden - Informatieve brieven schrijven; - Korte verslagen schrijven; - Onderhandelingen beschrijven; - Korte geschreven teksten samenvatten - Korte gesproken teksten samenvatten - Engelse teksten op intermediate business niveau lezen en interpreteren; - Opdrachten gesteld in het Engels begrijpen en uitvoeren; - In het Engels geschreven onderhandelings-voorstellen begrijpen en verwerken. Ethiek - Royakkers, L. Dieters, A. Verantwoord Ondernemen, 1 e druk. Thieme Meulenhof - Morele sensibiliteit: het vermogen om ethische dilemma s te herkennen en te benoemen. - Moreel analysevermogen: het vermogen een moreel probleem te analyseren in termen van alle relevante feiten, waarden, betrokkenen en belangen die daarbij een rol (kunnen) spelen. - Morele creativiteit: het vermogen om verschillende handelingsmogelijkheden te bedenken om met het moreel probleem om te gaan in het licht van relevante waarden en feiten. - Moreel oordeelsvermogen: het vermogen om met behulp van ethische denkkaders (waaronder normatieve ethische theorieën en bedrijfscodes) verschillende handelingsmogelijkheden te beschrijven inclusief de gevolgen per handelingsmogelijkheid. - Morele besluitvaardigheid: het vermogen om een afgewogen beslissing te nemen op basis van onderkende handelingsmogelijkheden. - Argumentatievermogen: het vermogen om de ethische aspecten van de handelingskeuzes die je maakt te onderbouwen en te bediscussiëren en te evalueren met vakgenoten en niet-vakgenoten.

7 H3 Leverancier Arbeidseconomie - N.v.t. - Aangeven welke factoren de vraag naar arbeid beïnvloeden. - Aangeven welke factoren het aanbod van arbeid beïnvloeden. - Op macro-niveau aangeven wat de belangrijkste trends zijn op de arbeidsmarkt. - Informatie vinden over de regionale arbeidsmarktontwikkelingen en deze vertalen naar Graphiset. - Met behulp van Statline van het cbs gerichte informatie vinden over de regionale arbeidsmarkt. Bedrijfseconomie - A.W.W. Heezen, Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Noordhoff Uitgevers - De kostprijs berekenen mbv de primitieve en verfijnde opslagmethode. - De kostprijs berekenen mbv de equivalentiecijfermethode. - Een kostenverschillenanalyse uitvoeren. - De cijfers (uitkomsten) van de kostenverschillenanalyse toelichten/analyseren. - De productiecentra methode uitleggen en hier berekeningen mee uitvoeren. - De Activity Based Costing methode uitleggen en hier berekeningen mee uitvoeren. - De kostenverdeelstaat opstellen op de volgende 3 wijzen: directe methode, stapsgewijze methode en de wederzijdse methode (reciprocalmethode). Engels - Lotte Tavecchio en Aafke Moons. Basisboek Engels, Pearson Education - Michael Duckworth en Rebecca Turner: Business Result Upper Intermediate Student s Book, Oxford University Press - Over een voorbereid onderwerp vergaderen - Over een voorbereid onderwerp onderhandelen - Over een voorbereid onderwerp afspraken maken - Engels gesproken tekst op intermediate business niveau interpreteren - Engels gesproken tekst op intermediate business niveau begrijpen - Notulen schrijven van vergaderingen; - Concrete afspraken beschrijven; - Een case beschrijving voor een vergadering schrijven - Rolbeschrijvingen maken voor vergaderingen - Engelse teksten op intermediate business niveau lezen; - Engelse teksten op intermediate business niveau interpreteren

8 Kwaliteit - IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement, C.G. Bakker, vijfde druk - de verschillende benaderingen van kwaliteit herkennen in de praktijk - de fasen van kwaliteitsstreven herkennen in een praktijksituatie - de essentie van IKZ omschrijven - de verschillende kwaliteitsfasen, waarin een organisatie zich kan bevinden, herkennen - de verschillende elementen van een kwaliteitssysteem beschrijven - aangeven welke van de tools te hanteren is in een bepaalde situatie - de stappen van het audit-proces herkennen - de relatie van kwaliteit met de organisatiestructuur beschrijven - uitleggen hoe het zit met doelstellingen, beleid en uitvoering binnen de kwaliteitszorg - uitleggen, wat voortdurend verbeteren voor een organisatie betekent - Weten wat certificatie inhoudt, hoe certificatie-instellingen werken, welke certificatieprogramma s er zijn en wat ISO-normen zijn Logistiek - Visser en Van Goor, Werken met logistiek, 6 e druk De verschillende grondvormen van productie herkennen in een praktijksituatie en hierover adviseren - MRP, MRPII en een ERP systeem in een praktijksituatie onderscheiden en adviseren of een systeem wel of niet iets voor een bedrijf zou kunnen zijn - JIT / kanban in een praktijksituatie onderscheiden - De werking van JIT / kanban uitleggen - De relatie tussen voorraadverlaging en JIT uitleggen - DRP I, DRP II in een praktijksituatie onderscheiden en adviseren of een systeem wel of niet iets voor een bedrijf zou kunnen zijn - Uitleggen wat SCM betekent en hoe dit aangepakt kan worden in de praktijk Personeelsmanagement - Manders, F. & P. Biemans (2007). HRM voor Managers. Vierde druk. Den Haag: Boom Onderwijs - Het model van Fombrun en Michigan uitleggen - In eigen woorden weergeven wat de begrippen binden en boeien betekenen in het kader van doorstroom - Het belang van motiveren en communiceren door de leidinggevende benoemen in het kader van doorstroom - De performancemanagement-cyclus reproduceren en uitleggen

9 - Uitleggen wat competentiemanagement betekent en wat de meerwaarde ervan is in het kader van doorstroom - Het doorstroominstrument arbobeleid uitleggen en het belang ervan benoemen - Uitleggen wat Het Nieuwe Werken (HNW) inhoudt en voorbeelden hiervan geven - Trends op het gebied van doorstroom opzoeken, benoemen en toelichten - Bovenstaande leerdoelen toepassen op en herkennen in de praktijk - Concluderen welke doorstroominstrumenten in een bestaande organisatie voor verbetering of aanpassing in aanmerking komen - Een keuze maken en onderbouwen t.a.v. te verbeteren/aan te passen doorstroominstrumenten in een bestaande organisatie - Zowel mondeling als schriftelijk een advies uitbrengen over te verbeteren/aan te passen doorstroominstrumenten in een bestaande organisatie Recht - J Keizer, Bedrijf en Recht. Den Haag, Sdu Uitgevers B.V. - Van Zeijl, A.M.M.M., deel 1 (8 ste druk). De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff - Kluwer Collegebundels editie 2011/ Het verschil aantonen tussen de onrechtmatige daad en de verschillende bijzondere onrechtmatige daden. - Een complexe casus zodanig analyseren zodat je deze kunt herleiden tot de verschillende vormen van de (bijzondere) onrechtmatige daad. - Vanuit een complexe casus beargumenteren of voldaan is aan de verschillende vereisten van de (bijzondere) onrechtmatige daad, welke je terug kan vinden in de van toepassing zijnde wettelijke artikelen. - Uitleggen wat de arbowetgeving in grote lijnen inhoudt. - Vanuit de arbowetgeving oplossingen voorstellen om de veiligheid van werknemers te verbeteren. - Uitleggen wat de arbeidsovereenkomst inhoudt. - Vanuit een complexe arbeidsrechtelijke casus beargumenteren of er sprake is van bijzondere bedingen zoals bedoeld in het arbeidsrecht. - Vanuit een complexe arbeidsrechtelijke casus beargumenteren of een werknemer op de juiste juridische gronden is ontslagen.

10 H4 Business Abroad Landenanalyse - Marijs & Hulleman, Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving. Noordhoff Uitgevers - Weten welke factoren het landenrisico beïnvloeden. - Weten hoe je het potentiële rendement voor een land kunt bepalen. - Voorbeelden geven van protectionisme. - De betalingsbalans lezen en interpreteren. - Voorbeelden geven van regionale economische samenwerking. - Een landenanalyse uitvoeren o.b.v. risico en rendement. - Een gemotiveerde keuze maken voor een internationaliseringsvorm. Internationale marketing - Kok, Rojo: een goed exportplan.thieme Meulenhoff, Philip Kotler, Marketing de Essentie, Pearson Education,2009, 9 de editie - Weten uit welke elementen een exportmarketingplan is opgebouwd - De basisbegrippen van export kennen - Zelf enkele delen van het exportmarketingplan invullen voor het product koffie voor een concreet land, en daardoor de inhoud en betekenis van een exportmarketingplan verduidelijken - Opzoeken en verzamelen van gegevens door middel van desk research - Een externe analyse in kaart brengen - Een interne analyse in kaart brengen - De externe analyse en interne analyse samen in een SWOT analyse samenvatten - Een confrontatiematrix opstellen - Een optie selecteren en uitwerken in een marketingactieplan - Een begroting van verwachte opbrengsten en kosten maken

11 Bedrijfseconomie - A.W.W. Heezen,. Bedrijfseconomie voor het bestuderen van organisaties. Vijfde druk - Het verschil tussen een profit en een non-profit organisatie kunnen uitleggen. - Vanuit een balans/resultatenrekening/liquiditeitenoverzicht organisaties naar branches kunnen classificeren. - Beargumenteren waarom geldstromen van belang zijn. - De balans/resultatenrekening/liquiditeitenoverzicht van een onderneming samenstellen inclusief BTW. - De verschillen van de balans/resultatenrekening/liquiditeitenoverzicht met en zonder BTW beargumenteren. - In staat zijn verschillende scenario s door te rekenen van een praktijkcase. Europees recht - mr.drs. C.S. Pisuisse, mr. A.M.M. Teubner, Elementair Europees Gemeenschaprecht, 7 e druk, Noordhoff Uitgevers - Kluwer Wettenbundels editie 2010/ De bronnen van het Europees recht beschrijven - Voornoemde bronnen snel vinden en raadplegen (m.b.v. wetboek) - Inzicht hebben in de ontstaansgeschiedenis van de EU - De basisstructuur van de EU uitleggen - De juridische instrumenten van Europa benoemen en de onderlinge verschillen duiden - De juiste rechtsregels aan bepaalde feiten koppelen - Uitleggen hoe Brussel invloed heeft op een Lid Staat - De Instellingen benoemen en uitleggen hoe deze zich tot elkaar en tot de Lid-Staten verhouden - Besluitvormingsprocedures van de Instellingen benoemen - Aangeven op welke terreinen de EU bevoegd is regels te maken en waar niet Engels - Lotte Tavecchio en Aafke Moons. Basisboek Engels, Pearson Education - Engelse teksten die betrekking hebben op economische onderwerpen lezen en begrijpen - Vakliteratuur op economisch gebied samenvatten in correct Engels, waarbij je een gestructueerde tekst samenstelt waarin de hoofdlijnen van de originele tekst staan - In correct Engels zonder veel haperingen presenteren en je standpunt verdedigen - Vragen stellen in het Engels en een discussie in het Engels voeren - Het geleerde vocabulair in hun juiste context gebruiken tijdens je presentatie.

12 Interculturele communicatie - van Nispen, P. Culturele Competentie, de verrijking door verschillen, 1 e druk, 2010, van Gorcum, - In eigen woorden omschrijven wat het begrip cultuur inhoudt - Culturen benoemen en voorbeelden bedenken - In staat zijn cultuurverschillen te herkennen - Het belang van waarden in culturen aangeven - De verschillende theorieën op het gebied van interculturele verschillen zoals beschreven door Van Nispen uitleggen - In staat zijn mijn zakelijke schriftelijke en mondelinge communicatie aan te passen aan een interculturele situatie Fiscaal recht - BelastingRecht voor Bachelors en Masters - Belastingwettenbundel Benoemen welke rechtspersonen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting - Een vermogensvergelijking opstellen - De vennootschapsbelasting berekenen door middel van de vermogensvergelijking - De vennootschapsbelasting berekenen op basis van de commerciële winst - Het begrip fiscale eenheid toepassen op een gegeven situatie - De deelnemingsvrijstelling toepassen op een gegeven situatie en op die manier de winst berekenen. - De belaste prestaties in de omzetbelasting te benoemen en herkennen en kan de tarieven toepassen - Invoer en uitvoer en ICL en ICV herkennen en toepassen - De KOR toepassen - De plaats van levering en dienst herkennen in gegeven situaties - De te betalen omzetbelasting berekenen.

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Kennisbasis docent bedrijfseconomie master 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Voorwoord Wat ligt er aan de basis van echte kennis? Ervaring, inzicht, maar vooral ook: samenwerking. Kennis

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ---------------------------------------- TOETSTERMEN Wft-MODULE Pensioenverzekeringen IJLAGE 8 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Moduleoverzichten bachelor voltijd

Moduleoverzichten bachelor voltijd Moduleoverzichten bachelor voltijd Inhoud Bedrijfskunde en agribusiness... 2 International Food Business... 136 Dier- en veehouderij... 2 Tuin- en akkerbouw... 171 Plattelandsvernieuwing... 222 Toegepaste

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Managementgame Catalogus

Managementgame Catalogus Managementgame Catalogus 2 Inhoudsopgave Economie, handel & bedrijf ProSim Classic... 04 ProSim Productie... 06 ProSim Advanced... 08 Business Abroad Management... 10 Businessklas... 12 Overheid City Hall...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf april 2005) INHOUDSOPGAVE I Examendoelstelling 5 II Examenmethodiek 5 III Toelatingen en vrijstellingen 7 IV Exameneisen

Nadere informatie