VERENIGD KONINKRIJK. 1. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGD KONINKRIJK. 1. Inleiding"

Transcriptie

1 VERENIGD KONINKRIJK 1. Inleiding Het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) telt circa 56 miljoen inwoners waaronder 54,5 miljoen voor Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) en 1,5 miljoen voor Noord-Ierland. In 1992 werd in de U.K. een grote fusie-operatie voor het geheel van het hoger onderwijs uitgevoerd. Dit hield o.m. de omvorming in van alle "Polytechnics" en "Colleges" tot universiteiten. Na deze omvorming is er een aanzienlijke toename van het aantal jongeren die hoger onderwijs volgen. Ter vergelijking: In 1984 volgden studenten in de U.K. (voltijds en deeltijds) hoger onderwijs. In 1995 was dit aantal reeds toegenomen tot 1,5 miljoen. In datzelfde jaar waren en circa jongeren die voor ingenieur studeerden. Vanaf 1993 taande ook in de U.K. (zoals in de meeste andere landen van de E.U.) de belangstelling voor het technisch hoger onderwijs, meer bepaald voor de opleidingen van ingenieur. Voor het academiejaar waren er 9,6 % eerste-jaars studenten, tegenover 11,5 % voor het academiejaar Overzicht van het hoger onderwijs in de U.K. Hoger onderwijs wordt in de U.K. verstrekt door universiteiten. Het zijn autonome instellingen. Alhoewel de hiernavolgende indeling niet "officieel" is, maakt men in de U.K. wel eens een onderscheid tussen 2 "soorten" van universiteiten. Zo onderscheidt men de z.g. "oude" en de "nieuwe" universiteiten. Deze aanduiding houdt geen enkele kwalitatieve beoordeling in. De ondervinding leert trouwens dat de "nieuwe" universiteiten op zijn minst gelijkwaardig zijn aan de "oude" onderwijsinstellingen. 2.1 Oude universiteiten, zijn bijvoorbeeld : - Oxford en Cambridge (12e eeuw) - St. Andrews (13e eeuw) - Aberdeen (15e eeuw) - Edinburgh (16e eeuw) - Glasgow - Londen - Birmingham enz. 2.2 Nieuwe universiteiten : De "nieuwe" universiteiten ontstonden in 1992 uit : enerzijds de vroegere "Polytechnics" en de "Central Institutions" van Engeland en Wales. en anderzijds uit de vroegere "Colleges of Technology" van Schotland. Vóór 1992 telden Engeland en Wales 30 "Polytechnics" en een tiental "Central Institutions". Schotland telde vóór 1992 eveneens een tiental "Colleges of Technology". Verenigd Koninkrijk 1

2 De opleiding aan een "College" was vooral georiënteerd op een beroep. De studieduur (volgend op het secundair onderwijs) bedroeg 2 jaar. Zeer bekend zijn o.m. de "teacher training colleges" en de "colleges of technology". De opleiding aan een "Polytechnic" behoorde tot het technisch hoger onderwijs en gebeurde overigens in nauwe samenwerking met de industrie. De studieduur (volgend op het secundair onderwijs) bedroeg 3 jaar. De opleiding was echter meer wetenschappelijk onderbouwd dan deze aan een "college". Zoals reeds eerder vermeld, werd deze binaire onderwijsstructuur (Universiteit - Polytechnic) met ingang van het academiejaar afgeschaft. "Polytechnics" en ook heel wat "colleges" mochten zich vanaf dan universiteit noemen. Volledigheidshalve weze vermeld dat er nog enkel autonome "Colleges of Technology" bestaan. Zo is de "College of Technology" van Leeds een zeer gespecialiseerde opleiding van 2 jaar (voltijds) op het post-secundair niveau. 3. Universiteiten 3.1 Tot 1992 telde men in de U.K. 46 traditionele universiteiten. De meeste van deze instellingen ontstonden in de 20ste eeuw. 3.2 Sinds 1992 telt men in de U.K. 84 universiteiten ("oude" en "nieuwe" samen): 69 universiteiten zijn gelegen in Engeland, 11 in Schotland, 2 in Wales en 2 in Noord Ierland. 3.3 In wat volgt zullen we echter geen onderscheid maken tussen "oude" en "nieuwe" universiteiten. Het begrip "universiteit" wordt in de U.K. algemeen aanvaard en een onderscheid tussen de situatie vóór en na 1992 wordt niet gemaakt. Eenvoudig gezegd: in de U.K. volgt men hoger onderwijs aan een universiteit (University). Uiteraard geldt dit ook voor de opleiding van ingenieurs. 3.4 Universiteiten zijn in de U.K. onafhankelijke onderwijsinstellingen. Dit houdt o.m. in dat ze zelfstandig kunnen beslissen welke academische graden ze verlenen en onder welke voorwaarden ze dit doen. Ze beslissen ook autonoom welke en hoeveel studenten er zullen worden toegelaten. Ze hebben ook een volledige autonomie inzake het personeelsbeleid. De financiering van de universiteiten gebeurt door niet gouvernementele organisaties. In Engeland gebeurt dit door de "Higher Education Funding Council for England". Voor Wales en Schotland bestaat er een gelijkaardige instelling, maar deze werkt onafhankelijk t.o.v. deze in Engeland. 4. "Degree" en "first degree" 4.1 Een "degree" is een academische graad die wordt uitgereikt door een universiteit. Een "degree" kan echter alleen worden verleend door een onderwijsinstelling die een z.g. "Royal Charter" heeft. Alle universiteiten beschikken nochtans over een "Royal Charter". Een "College" heeft daarentegen geen "Royal Charter". "Colleges" kunnen ook studies organiseren die leiden tot een "degree" (graad). De opleiding en de examens worden echter georganiseerd onder het toezicht van een universiteit. De "degree" behaald aan zo'n "College" wordt verleend door de universiteit. 4.2 Onder "first degree" verstaat men in de U.K. een afsluitende graad, die na een geslaagd examen wordt verleend door de universiteit. Een "first degree" is dus te vergelijken met de graad (en het diploma) die men in ons land heeft behaald na een basisopleiding (voorbeeld: na 4 jaar studie voor industrieel ingenieur). Verenigd Koninkrijk 2

3 Nog dit: "first degrees in engineering" worden ook uitgereikt door de "Imperial College of Science Technology and Medicine", door de "King's College", de "Queen Mary and Westfield College" en door de "University College Londen". Al deze "Colleges" behoren tot de "London University". 5. Faculteiten en departementen Wat men aan onze hogescholen een "departement" noemt, wordt aan de universiteiten van de U.K. aangeduid met "faculteit". Zo spreekt men in de U.K. over "the faculty of engineering". Faculteiten zijn op hun beurt samengesteld uit departementen. Voorbeeld "department of electrical engineering". Zo kan een "faculty of engineering" een "department of electrical engineering" hebben of een "department of mechanical engineering", enz. De aan de universiteiten van de U.K. gebruikte terminologie komt niet overeen met deze die wordt toegepast aan onze hogescholen. Een letterlijke Engels vertaling van onze terminologie leidt niet alleen tot verwarring, ze is ook geen juiste weergave van de inhoud. Voor de internationale wereld is het dus belangrijk dat we de vlag de lading laten dekken. 6. Opleiding van ingenieur 6.1 De meeste universiteiten van de U.K. hebben een "faculty of engineering". Dit geldt ook voor de "oude" universiteiten zoals de "University of Cambridge", de "University of Oxford", de "University of Aberdeen" en de "University of Glasgow". 6.2 Aan alle universiteiten van de U.K. bedraagt de studieduur voor de initiële opleiding voor ingenieurs 3 of 4 jaar. Zo'n basisopleiding leidt echter niet tot de beroepstitel van ingenieur. De beroepstitel (chartered engineer) wordt ten vroegste na 4 jaar beroepspraktijk verleend door de "Engineering Council" (zie verder). 6.3 Een initiële opleiding van 3 of 4 jaar aan een "faculty of engineers" leidt tot een van de 2 volgende graden: "Bachelor of Science" (BSc) of "Bachelor of Engineering" (BEng). 6.4 De opleiding tot "Bachelor of Engineering" omvat specifieke toepassingen voor het beroep van ingenieur. De graad van "BEng" wordt geaccrediteerd door de "Engineering Council" die werd opgericht in De "Engineering Council" accrediteert en houdt ook toezicht op de aangeboden leerprogramma's. Ze registreert ook de kwalificatie. 6.5 Voor de opleiding van 4 jaar wordt het vierde studiejaar aangeboden in een z.g. "modulair" studiepakket. De cursussen (business, management, talen) worden meestal gevolgd door diegenen die reeds in de industrie werken en een BEng of BSc hebben behaald. 6.6 "Sandwich degree" zijn opleidingen voor studenten die afwisselend cursussen volgen en in de industrie werken. Verenigd Koninkrijk 3

4 6.7 Aan alle ingenieursfaculteiten is de opleiding georiënteerd op de praktijk. De meeste faculteiten hebben een adviesraad die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de industrie. 6.8 Onderscheid in graad Voor de graden behaald na een basisopleiding (BSc of BEng), onderscheidt men : "honours degrees" en "non-honours degrees" "Honours degrees" Men onderscheidt : - "first class honours degrees" - "second class honours degrees" Een "first class honours degree" is vaak een minimum vereiste voor het bekomen van de graad van "chartered engineer" (CEng) "Non-honours degrees" Deze graden zijn minder prestigieus dan de "honours". Een "non-honours degree" wordt ook wel eens aangeduid met "pass" of "ordinary degree". "CEng-degrees" worden zelden verleend aan "non-honours". "Pass-degrees" kunnen niet in het beroepsleven een taak uitoefenen met "officiële" ingenieursverantwoordelijkheid. 7 "Chartered Engineer" en "Engineering Council" Ingenieursdisciplines zijn in de U.K. verenigd in officieel erkende professionele organisaties of instituten. Voor elke afzonderlijke discipline bestaat er een dergelijke organisatie of instituut. Zo heeft men o.m. de "Institution of Electrical Engineers- IEE", de "Institution of Mechanical Engineers" enz. Gespreid over de hele wereld heeft de IEE circa leden. Ongeveer 25 % werken in het buitenland. IEE heeft zijn hoofdkantoor in Londen (Savoy Place). De bibliotheek omvat boekdelen over onderwerpen die verband houden met elektriciteit, elektronica, informatica. Men kan er ook een duizendtal verschillende tijdschriften raadplegen. Een databank staat ter beschikking van de leden. De IEE heeft verschillende soorten leden: senior associate (min 21 j), associate, student, associate member, member en fellow. "Fellow" (F) is de hoogste rang en wordt toegekend aan " CEng's" die min. 5 jaar praktijk achter de rug hebben. Vaak schrijven de ingenieurs in de U.K. op hun naamkaartje alle verworven titels, zoals bijvoorbeeld: "BSc, MSc, PhD, FIEE". Sinds 1981 zijn deze afzonderlijke instituten verenigd in een overkoepelend orgaan, de door de regering opgerichte "Engineering Council". De "Engineering Council" kan drie soorten van graden uitreiken, met name deze van: 1. "Chartered Engineer" (CEng) 2. "Incorporated Engineer" (IEng) 3. "Engineering Technician" (Eng Tech). De "CEng" is het meest prestigieuse en is, zoals eerder aangehaald, ook officieel erkend voor het uitoefenen van het beroep van ingenieur. In "Standards and Routes to Registration" van de "Engineering Council" (1990) wordt de "CEng" als volgt gedefinieerd: "Chartered Engineers are concerned with the progress of technology through innovation, creativity and change. They should be able to develop and apply Verenigd Koninkrijk 4

5 new technologies, promote advanced designs and design methods, introduce new and more efficient production techniques, marketing and construction concepts and pioneer new engineering services and management methods. They may also be involved with the effective direction of advanced existing technology involving high risk and capital intensive projects. The work of a Chartered Engineer is therefore predominantly intellectual and varied. It requires the exercise of original thought and judgement concerning the development of new systems and technologies, the ability to supervise the work of others and, in due time, the maturity to assume responsibility for the direction of important tasks including the profitable management of industrial and commercial enterprises. In their work Chartered Engineers have a responsibility to society with regard to the ethical, economic and environmental impact of technical needs and changes." Kandidaten die de kwalificatie van "CEng" aanvragen dienen aan 2 basisvoorwaarden te voldoen: 1. ze dienen in het bezit te zijn van een geaccrediteerde "honours degrees" (first of second class). "Pass" of "ordinary degrees" komen niet in aanmerking voor een aanvraag van "CEng". 2. ze moeten enkele jaren praktijk hebben. Dit komt meestal overeen met 2 jaar werken in de industrie "zonder ingenieursverantwoordelijkheid" + 2 jaar industrie "met ingenieursverantwoordelijkheid". Het verlenen van een graad van "CEng" komt er in de praktijk op neer dat men de beroepstitel van ingenieur in de U.K. ten vroegste kan behalen op een leeftijd van 25 jaar. (18 jaar + 3 jaar voor BEng + 4 jaar industrie). Momenteel (1997) werkt men aan een nieuwe regeling voor het toekennen van de "CEng". In plaats van een "BEng" zou de minimum opleiding deze zijn van Master of Engineering (MEng) of Master of Sciences (MSc) (zie verder). 8 "Postgraduate"-opleidingen In de U.K. verstaat men onder "Postgraduate education" een opleiding die volgt op een "first degree"- opleiding (vb. BSc, BEng). "Postgraduate degrees" hebben aan de universiteiten van de U.K. een bepaalde rangorde. De laagste rang is de "postgraduate diploma". De tweede rang is de "Master's degree". Tot de hoogste rang behoort het doctoraat (PhD). De terminologie die men in het decreet i.v.m. onze hogescholen gebruikt stemt echter niet overeen met deze van de U.K. of deze in internationaal verband. De "Voortgezette Opleiding" aan onze hogescholen komt immers overeen met een "Postgraduate education". Bovendien is de "Posthogeschoolvorming", zoals gestipuleerd in het decreet niet de "Postgraduate" van de U.K. Het decreet is ook verwarrend voor de internationale vergelijking van graden. Voorbeeld: "Gediplomeerde in de Voortgezette Studie (GVS)". Voortgezette Studie heeft een heel andere betekenis in de U.K. Postgraduaat opleidingen ("postgraduate education", "postgraduate awards") kunnen in de U.K. ingedeeld worden in 2 groepen. Men onderscheidt er opleidingen die leiden tot: 1. Master's degree (M) Voor ingenieurs is dit vaak een MSc (Master of Sciences) of een MPhil (Master of Philosophy). Verenigd Koninkrijk 5

6 2. "Doctor of Philosophy" (PhD) Voor de doctor's graden zijn er twee varianten, zoals "PhD of DPhil" en de hogere doctoraten ("Higher Doctorate"). Men duidt deze laatste aan met "DSc" (algemeen) of "DEng" (meestal voor ingenieurs). De graden "MPhil", "PhD" en "DSc" stoelen op onderzoek (zie verder). 9. Master's degree en Diploma Course 9.1 Masters In de U.K. zijn de Master's graden wettelijk beschermd en geaccrediteerd. De opleiding is onderworpen aan strenge kwaliteitsnormen. Toezicht op de kwaliteit van de opleiding gebeurt door externe organen. Examens en een thesis zijn inherent aan de opleiding. De U.K. kent veel soorten Masters, zoals MSc, MA, MPhil, MEng, MBA, MPhys, MSc(Eng), MSc(Econ), MLitt, MTh, enz. De opleiding voor een "Master's degree" duurt in de regel 12 maanden. 9.2 "Diploma Course" (postgraduate diploma-pg Dip) Het begrip "diploma" heeft in de U.K. een specifieke betekenis. Diploma's worden uitgereikt door niet-universiteiten. Meestal gaat het over zeer gespecialiseerde opleidingen die leiden tot een of ander beroep. De opleiding duurt 1 jaar (voltijds) of 2 jaar (deeltijds). De opleiding gebeurt vaak aan een "college". Een "diploma" is niet noodzakelijk een waarborg voor de kwaliteit van de opleiding (zo wordt in de U.K. beweerd). Het is goed dit te weten wanneer men als Vlaming in de U.K. het heeft over zijn "diploma van industrieel ingenieur"! Het is beter te spreken over een "degree". 9.3 Verschil tussen "MEng" en "MSc degree" Iemand die een basisopleiding voor "BEng" heeft gevolgd kan na een aanvullend jaar een "MEng" behalen. Het aanvullend studiejaar omvat een aantal niet-technische vakken. In feite is iemand met een "MEng"- graad op technisch vlak niet méér gespecialiseerd dan iemand met een "BEng". De "MEng" blijft een "first degree", in tegenstelling tot de "MSc" die een "second degree" is. De opleiding tot een "MSc-degree" beoogt heel andere objectieven dan de "MEng". De opleiding is wetenschappelijk georiënteerd en gespecialiseerd. Een "MEng" (= 4 jaar opleiding) zou men kunnen vergelijken met de graad van industrieel ingenieur. Om toegelaten te worden tot de "MSc-degrees" dient de kandidaat in het bezit te zijn van een "first" of "second class honours" (zie voorgaande). 9.4 "Taught Masters" en "Research Masters" Naargelang de "werkwijze" die leidt tot een "master" kan men een onderscheid maken tussen "Taught Masters" en "Research Masters". De eerste categorie omvat voornamelijk hoorcolleges, seminaries, oefeningen enz. Voltijds bedraagt de opleiding 1 jaar. Deeltijds is dit 2 jaar. De opleiding omvat examens en een thesis. Voorbeelden zijn: MSc, MA, MBA, enz. "Research Masters" (zoals "MPhil") zijn hoofdzakelijk gericht op onderzoek, 2 of 3 jaar voor voltijdse studenten en 4 of 5 jaar voor deeltijdse studenten. In 1992 waren er in de U.K voltijdse "postgraduate" studenten en deeltijdse voltijdse studenten en deeltijdse studeerden in het domein "engineering en technologie". Verenigd Koninkrijk 6

7 10. Doctoraat ("PhD" of "DPhil") Origineel onderzoek leidt tot een PhD en, zoals eerder vermeld, ook tot een MPhil. Aan sommige universiteiten volgt de kandidaat PhD eerst een MPhil. Dit geeft de kandidaat de mogelijkheid na te gaan of hij/zij wel geschikt is om aan onderzoek te doen. Meestal speelt ook de beschikbare "funding" een belangrijke rol bij de keuze "MPhil" of "PhD". Na het behalen van een "first degree" kan men direct toegelaten worden tot een PhD of MPhil. Een "first class honours degree" is echter vereist. De meeste PhDkandidaten volgen eerst een MSc waarbij de opleiding verband dient te houden met het eventueel latere onderzoeksdomein van de Phd-kandidaat. De "Research Council" van de universiteit kan autonoom beslissen of kandidaten al of niet sommige (gespecialiseerde) cursussen dienen te volgen. De minimum duur voor het behalen van een PhD bedraagt 3 jaar. Voor het domein "engineering and technology" worden in de U.K. jaarlijks circa doctoraten uitgereikt. Voor het geheel van het hoger onderwijs worden in de U.K. jaarlijks gemiddeld doctoraten uitgereikt. PhD's kunnen zowel voltijds of deeltijds worden georganiseerd. In dit laatste geval is zes jaar een minimum periode voor het behalen van de PhD. Ook industrieel ingenieurs kunnen in de U.K. rechtstreeks doctoreren (min. 3 jaar). Dit kan ook via het tussenstadium van de MSc, of MPhil. Kandidaten dienen uiteraard belangstelling te hebben voor een onderzoeksopdracht. Industrieel ingenieurs kunnen bijvoorbeeld aan de Leeds Metropolitan University doctoreren volgens één van de mogelijkheden zoals weergegeven in het hiernavolgend overzicht. Verenigd Koninkrijk 7

8 Mogelijkheden om te doctoreren als industrieel ingenieur aan de Leeds Metropolitan University Ing.(Belgium) Education oriented Research oriented (1 y) (1 y) MSc in... MSc in (research t o p i c ) (3 y) (1 y) (2-3 y) (3 y) MPhil (transfer report) (1 y) PhD-level PhD PhD Doctor in Engineering Projectwork + Courses related to industrial activities (management skills...) European Doctor Work in EU-country Thesis in English Defence in Dutch Verenigd Koninkrijk 8

IERLAND. 1. Inleiding

IERLAND. 1. Inleiding IERLAND 1. Inleiding 1.1. De laatste jaren is Ierland bezig met het inhalen van een enorme economische achterstand. Industriële sectoren voor elektronische apparatuur, computers, textiel en farmaceutische

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ierland Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ierland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

ITALIË. 1. Inleiding. Italië 1

ITALIË. 1. Inleiding. Italië 1 ITALIË. Inleiding.. Voor circa, miljoen inwoners telt de republiek Italië universiteiten ( openbare en 9 privéinstellingen). Tot dit aantal behoren eveneens de polytechnische hogescholen. Aan openbare

Nadere informatie

GRIEKENLAND. 1. Inleiding

GRIEKENLAND. 1. Inleiding GRIEKENLAND 1. Inleiding 1.1. De republiek Griekenland, waarvan de officiële naam Elliniki Dimokratia (Helleense Democratie) luidt, telt zo'n 10,1 miljoen inwoners. Het vasteland en de 1425 eilanden (waarvan

Nadere informatie

IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys

IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys IIT Kanpur Ornella Geboers Maarten Leys Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorstelling bedrijf... 3 Producten... 4 Reden in India... 5 Gerichte vragen... 6 Voorstelling bedrijf Het Indiaas Instituut voor

Nadere informatie

FINLAND. 1. Hervorming van het Hoger Onderwijs in Finland

FINLAND. 1. Hervorming van het Hoger Onderwijs in Finland FINLAND 1. Hervorming van het Hoger Onderwijs in Finland Het vooruitzicht van de toetreding tot de EU (1 januari 1995) en de aanhoudende economische recessie zorgde in Finland voor een structurele hervorming

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Infoavond TTO 6 plenair 15-16

Infoavond TTO 6 plenair 15-16 1 Mentorgroepen gehandhaafd, klassennamen veranderd in V6A en V6B Ingrid Ottenheijm Roelf Welkenhuizen Milou Samuels Casper Gardeniers Ben Perry mentor tto 6 a mentor tto 6 b mentor tto 6 c/ibcoördinator

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd.

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd. Aanbevelingen aangaande de overgangen voor het academiejaar 2006-2007 bij de invoering van de BaMastructuur vanaf het academiejaar 2004-2005 voor studenten uit bestaande opleidingen Vanaf het academiejaar

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Pakistan Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Pakistan. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

ZWEDEN. 1. Het Hoger Onderwijs in Zweden. 1.1. In Zweden kan men hoger onderwijs volgen aan :

ZWEDEN. 1. Het Hoger Onderwijs in Zweden. 1.1. In Zweden kan men hoger onderwijs volgen aan : ZWEDEN 1. Het Hoger Onderwijs in Zweden 1.1. In Zweden kan men hoger onderwijs volgen aan : 7 universiteiten; 15 zelfstandige universitaire scholen ("University Colleges"); 17 instituten met gespecialiseerde

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

TSJECHIË EN SLOVAKIJE

TSJECHIË EN SLOVAKIJE TSJCHIË N SLOVAKIJ 1. Het land in een notedop 1.1. Het universitair onderwijs heeft in Tsjechië en Slovakije een lange traditie. Reeds in 1348 werd in Praag een universiteit opgericht. Op de wereldranglijst

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Rwanda. Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Rwanda. Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Rwanda Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Rwanda. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Tanzania Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Tanzania. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Iran Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Iran. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Uw locaal interviewernummer Naam plaats

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Een tien voor transparantie. Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University

Een tien voor transparantie. Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University Een tien voor transparantie Workshop een tien voor transparantie 26 mei 2010 Fred Jonker Wageningen University Overzicht presentatie/programma Inleiding ECTS Users Guide Learning outcomes Grading table

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar 2017-2018 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Bachelor*/** Anatomie 1 Musculoskeletale anatomie Basis wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

DENEMARKEN. 1. Hervorming van het Hoger Onderwijs

DENEMARKEN. 1. Hervorming van het Hoger Onderwijs DNMARKN 1. Hervorming van het Hoger Onderwijs Zoals voor de meeste andere landen van de U vond ook in Denemarken, enkele jaren geleden, een hervorming plaats van het hoger onderwijs. Voor de opleiding

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

NEDERLAND. Voor het secundair onderwijs in Nederland onderscheidt men drie mogelijkheden :

NEDERLAND. Voor het secundair onderwijs in Nederland onderscheidt men drie mogelijkheden : NEDERLAND 1. Secundair onderwijs in Nederland Voor het secundair onderwijs in Nederland onderscheidt men drie mogelijkheden : 1.1 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) (pre-university education).

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van.. tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik

Nadere informatie

KIVI & De Haagse Hogeschool

KIVI & De Haagse Hogeschool KIVI & De Haagse Hogeschool Engineer your career Improve our society Can you imagine a future in a world without engineers? Strategische samenwerking De Haagse Hogeschool en KIVI Programma Introductie

Nadere informatie

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be HBO5 in Vlaanderen Toelichting Noël Vercruysse 23 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be De Feiten Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 In

Nadere informatie

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief).

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief). Aangepaste taalvoorwaarden 2017-2018 Steeds te gebruiken in combinatie met artikel 10 van het Onderwijs- en examenreglement 2017-2018. Zie www.ugent.be/oer. (*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kenia Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kenia. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2013-2014 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013 referentie : SO/2013/03 Publicatiedatum : (29/07/2013,

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Profileren met open en online onderwijs

Profileren met open en online onderwijs Profileren met open en online onderwijs Keuze MOOC platform - op weg naar succes Ulrike Wild, WageningenUR If we will speak of MOOCs over 5 years, we don't know. But there will be a legacy and lasting

Nadere informatie

SPANJE. Over het hoger onderwijs in Spanje, en meer in het bijzonder over de opleiding van ingenieurs, bestaan er bij ons veel misvattingen.

SPANJE. Over het hoger onderwijs in Spanje, en meer in het bijzonder over de opleiding van ingenieurs, bestaan er bij ons veel misvattingen. SPANJE 1. Inleiding Over het hoger onderwijs in Spanje, en meer in het bijzonder over de opleiding van ingenieurs, bestaan er bij ons veel misvattingen. Tijdens het Franco-tijdperk (tot 1975) werd het

Nadere informatie

Nuffic Neso Mexico. Janneke de Geus Director 22 maart 2011

Nuffic Neso Mexico. Janneke de Geus Director 22 maart 2011 Nuffic Neso Mexico Janneke de Geus Director 22 maart 2011 Bienvenidos a Nuffic Neso México! Wie, wat, waar, wanneer Nuffic Neso Mexico 2011 Activiteiten Plannen Marktonderzoek Hoger onderwijs in Mexico

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r 2 0 1 6-2 0 1 7 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Principes en filosofie

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde

21-4-2016. Info voor B2 TOM studenten van. Opleiding Werktuigbouwkunde 21-4-2016 Info voor B2 TOM studenten van Opleiding Werktuigbouwkunde PROGRAMMA Doel Derde jaar Minor Afstuderen Master ME Regelingen Tot Slot Doel Opleiden Academische Werktuigbouwer met oog voor wat er

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Wondzorgopleidingen in Vlaanderen?

Wondzorgopleidingen in Vlaanderen? Wondzorgopleidingen in Vlaanderen? Luc Gryson RN, MSc, MA, DA CNC wondzorgvereniging Feit Wondzorg evolueert snel en intens naar een grotere interdisciplinariteit Elke blijvende verbetering van wondzorg

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Bijlage 5 Afdeling III. Bijlage 5 BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL.

Bijlage 5 Afdeling III. Bijlage 5 BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL. Bijlage 5 Afdeling III Bijlage 5 BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL 1 diplomkb) De volgende diploma's of getuigschriften komen in aanmerking

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 1 2 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

avans Architecture and Construction Engineering Bouwkunde Ivo Grasman geboren op (born) 13-02-1992 te (in) Sneek (NL) hogeschool

avans Architecture and Construction Engineering Bouwkunde Ivo Grasman geboren op (born) 13-02-1992 te (in) Sneek (NL) hogeschool De examencommissie van de opleiding The board of examiners of the department of Architecture and Construction Engineering van Avans Hogeschool behorend tot de Stichting Avans gevestigd te Tilburg, belast

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden Versie: april 2010 Students with non-dutch nationality or a non-dutch diploma can apply online on www.mastersinleiden.nl or use the English form

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie