Voorbeeld Basic Finance: Ondernemingsplan, financieel bekeken Basic Finance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Basic Finance: Ondernemingsplan, financieel bekeken Basic Finance"

Transcriptie

1 Basic Finance Ondernemingsplan, financieel bekeken René Scheerman & Hans Woerdeman

2 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, 2008, Copyright: Consultancy Masters bv Castricum

3 Voorwoord In dit boek worden op basisniveau en op begrijpelijke wijze bedrijfseconomische topics behandeld, die in verband staan met een ondernemingsplan. Het boek is uiterst geschikt voor het laatste jaar van het MBO of de propedeuse van het HBO. Basic Finance is met name een leerboek bestemd voor studenten Bedrijfskunde en Bedrijfseconomie in het hoger onderwijs, maar is door haar praktijkgerichte opzet ook zeer toegankelijk voor studenten in de niet bedrijfseconomische richtingen zoals MER, CE en Facility Management. Het Werkboek Basic Finance is als ondersteuning bij het hoofdboek verkrijgbaar. Het werkboek behandelt kennisvragen en cases (een deel daarvan met uitwerkingen) bedoeld als zelfstudie voor de student. Aanvullend materiaal onder meer in de vorm van een proeftoets is aanwezig op de digitale leeromgeving van Consultancy Masters. Daarnaast is een docentenhandleiding op aanvraag uitsluitend beschikbaar voor de docent met daarin alle uitwerkingen van het werkboek. Het uitgangspunt van Basic Finance is een outside in benadering waarbij eerst de externe verslaggeving en de analyse van de jaarrekening worden besproken, alvorens ingegaan wordt op de interne organisatie van een bedrijf. De nadruk zal hierbij liggen op de basisprincipes van de verslaglegging. Een analyse van een jaarrekening heeft immers geen zin als de onderliggende cijfers niet kloppen. Vandaar dat in dit boek ook veel basisbegrippen van de interne organisatie op het gebied van de administratieve organisatie met inbegrip van fraudebeheersing, boekhouding en kostencalculatie aan de orde komen. De ervaring leert dat als de basisprincipes van verslaglegging en analyse van de jaarrekening eenmaal aangebracht zijn, het elementaire boekhouden vrij gemakkelijk aangeleerd kan worden indien dit gewenst is. Basic Finance bestaat uit zeven hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk komen onderwerpen aan de orde, die op hoofdlijnen te maken hebben met marketing, management en organisatie. Elk daaropvolgend hoofdstuk gaat in op de basisprincipes uit de verschillende deelgebieden van de bedrijfseconomie, te weten: externe verslaggeving, de analyse van de jaarrekening, de beginselen van bestuurlijke informatievoorziening inclusief administratieve organisatie, de basisbeginselen van het boekhouden, de behandeling van bedrijfseconomische calculaties en de principes van het financieel rekenen. Aan de hand van voorbeelden en berekeningen uit de praktijk wordt de theorie toegelicht. Elk hoofdstuk wordt afgerond met een paragraaf waarin een verband wordt gelegd tussen de behandelde onderwerpen en een ondernemingsplan. In het eerste hoofdstuk behandelen we de externe verslaggeving in hoofdlijnen. We gaan in op de recente ontwikkelingen, die sinds het van kracht worden van de International Financial Reporting Standards (IFRS) een rol spelen. Deze Internationale regelgeving beïnvloedt in sterke mate de regels rondom jaarverslaggeving van beursgenoteerde bedrijven. Vervolgens behandelen we in het

4 volgende hoofdstuk een aantal aspecten van financieel management, in het bijzonder de kasstroomanalyse en de balansanalyse mede ten behoeve van het doorgronden van de jaarrekening. Het vierde hoofdstuk gaat in op de inrichting van de informatievoorziening en in het bijzonder de administratieve organisatie staat hierin centraal. In het vijfde hoofdstuk komt de boekhouding van een niet al te complex bedrijf aan de orde. We bespreken de beginselen van het boekhouden, waarin het nut van een betrouwbare administratie benadrukt zal worden. In het zesde hoofdstuk van dit boek worden veel voorkomende bedrijfscalculaties met name kostprijsberekeningen behandeld, die de basis vormen van de winstbepaling van een bedrijf. Tot slot bespreken we in het laatste hoofdstuk de principes van het financieel rekenen. Opmerkingen over de inhoud van dit concept boek zijn van harte welkom. René Scheerman en Hans Woerdeman Castricum, mei 2008

5 Inhoudsopgave 1 Ondernemingsplan Een ondernemingsplan: missie, strategie en doelen 11 2 Omgevingsanalyse 15 3 Optie 1: Het 7S model van Mc Kinsey 21 4 Optie 2: Het wiel van ondernemerschap 23 5 Organisatieplan 31 6 Financieel plan 37 2 Externe verslaglegging Jaarrekening en jaarverslag 55 2 Basisprincipes van de waarde en winstbepaling 68 3 Diverse rubrieken van de balans 75 4 Globale bespreking van de winst en verliesrekening 89 5 Corporate governance 92 6 Relatie externe verslaglegging met het ondernemingsplan 95 3 Analyse van de jaarrekening Risico en balansanalyse 98 2 Ratioanalyse Kasstroomanalyse; De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM) Kasstroomoverzichten voor grotere ondernemingen Belang kasstroomanalyse voor het ondernemingsplan Administratieve organisatie Informatieverzorging van een organisatie Kwaliteitseisen voor informatie Administratieve organisatie Het belang van een goede administratieve organisatie voor het Ondernemingsplan Casus voorgaande praktisch uitgewerkt Boekhouding Opbouw van een administratie Grootboekrekeningschema Veel voorkomende boekingen Het belang van een boekhouding voor een ondernemingsplan Bedrijfeconomische calculaties Kostencalculatie Bedrijfseconomische analyse Investeringsselectie Samenhang calculaties met een ondernemingsplan 244

6 7 Financieel rekenen Enkelvoudige en samengestelde interest Eindwaarde van één termijn Contante waarde van één termijn Eindwaarde van meerdere termijnen Contante waarde van meerdere termijnen Annuïteiten Samenvatting van de gebruikte formules 268 Bij de inhoudsopgave van dit voorbeeldbestand, zijn de subparagrafen weggelaten.

7 Voorbeeld 1 Optie 1. Het 7S model als ontwerpmodel Het vertrekpunt van het ontwerpen van een onderneming wordt in dit model gevormd door het 7 S model. In het kader van dit boek willen we de deductieve methode als ontwerptechniek op hoofdlijnen bespreken. De deductieve methode is een van de meest basale ontwerptechnieken. Deze methode is afkomstig van de Delftse school (In t Veld, 1975). De centrale vraag bij de ontwerpmethode is: wat moet er gebeuren om het product (dienst of goed) te produceren? Welke processen horen bij de strategische doelen van de onderneming? Welke taken horen daarbij? (opdelen van het proces) Welke taken kunnen aan welke functies worden toebedeeld? Welke functies kunnen aan welke afdelingen toebedeeld? Welke indeling van de afdelingen is wenselijk en wat is een optimale combinatie van ondernemingsactiviteiten? (functionele indeling of een indeling naar product, markt of geografisch gebied?) Op deze wijze ontstaat de organisatie langs de volgende stappen: Product proces taken functies afdelingen organisatie structuur Met betrekking tot de organisatiestructuur zullen we gezien de financiële focus van dit boek met name de administratieve organisatie en de inrichting van de administratie uitgebreider gaan bespreken. Optie 2. Wiel van ondernemerschap Bij deze wijze van ontstaan van een onderneming, is er in eerste instantie een idee geboren. Het idee wordt wat concreter omgezet naar een product. Vervolgens wordt daar een markt benoemd, waarna de productie kan beginnen. Uiteraard gaat dit allemaal niet vanzelf en zal er degelijk marktonderzoek moeten worden gedaan of het product inderdaad wel gewild is door de afnemers. Om sturing te geven aan het marktonderzoek moeten er eerst ondernemingsdoelen worden geformuleerd zoals de missie en de strategie van de organisatie. Vervolgens kan er nadat de uitkomsten van het marktonderzoek goed zijn bestudeerd, begonnen worden met de invulling van de vier p s; product, prijs, plaats en promotie. We zullen deze optie verder gaan uitwerken in dit hoofdstuk. Bij beide opties met betrekking tot het ontstaan van een nieuwe onderneming staat de missie en de daaruit voortvloeiende doelen centraal. Een goede omgevingsanalyse is hierbij onontbeerlijk.

8 Missie en strategie De allereerste vraag voor het management van een onderneming is antwoord geven op de vraag: Wat is de missie van het bedrijf? Deze missie is de brede uitgangssituatie of een breed geformuleerd hoofddoel voor de strategische planning van een bedrijf op de langere termijn. Bij de formulering van de missie en de daaruit volgende strategische doelen op de langere termijn spelen waarden en normen, die ingegeven zijn door de samenleving een steeds grotere rol. Ook allerlei stakeholders zoals aandeelhouders, financiers en regelgevers oefenen (in)direct invloed uit op de formulering van de missie. De laatste tijd kan een grote onderneming er ook niet onder uit om een beleid te formuleren op het gebied van corporate governance. In het kader van corporate governance is het belangrijk voor een onderneming om beleid te formuleren op het gebied van risicobeheersing. Bij risicobeheersing moet gedacht worden aan de informatievoorziening aan externen, die moet voldoen aan allerlei richtlijnen. In dit beleid wordt ook het risico van de aantasting van de reputatie van een onderneming geformuleerd. Hierop zal later bij externe verslaglegging nog uitgebreid terug gekomen worden. Op basis van de missie wordt een strategie voor de lange termijn vastgesteld, waarbij het toekomstbeeld van het management ten aanzien van de onderneming min of meer wordt vastgelegd. Voor veel managers is dit proces, waarbij er dus ook consensus moet zijn binnen het gehele management team, een lastig vraagstuk. De missie en de strategie worden ook wel samen (opgeteld) de visie van de onderneming genoemd. Meestal wordt een toekomstbeeld van een onderneming zo geformuleerd, dat er meerdere strategische scenario s bij passen. Vervolgens kan er dan na analyse en evaluatie een keuze worden gemaakt uit deze strategische scenario s. Dit proces van strategievorming is geen eenmalig proces. De gekozen strategie wordt meermalen tijdens de planperiode tegen het licht gehouden en desgewenst bijgesteld. Operationele doelen Operationele doelen zijn de doelen waarmee het middle management en de medewerkers dagelijks worden geconfronteerd. Operationele doelen zijn doelen, die op basis van de strategie uitgewerkt zijn in activiteiten. Dit kan zich uiten in budgetten, omzet targets en investeringen, die binnen een jaar moeten worden gerealiseerd. In onderstaand schema is te zien welke belangrijke factoren de missie en de doelen van een onderneming beïnvloeden.

9

10 Voorbeeld 2 De gekozen combinatie van instrumenten noemen we marketing mix.

11 Voorbeeld 3 4 Het belang van een goede administratieve organisatie voor het ondernemingsplan Zo op het eerste gezicht lijkt het nut van een goede administratieve organisatie niet bepaald weggelegd voor kleine opstartende onderneming. Voor eenmanszaken die géén groeidoelstelling hebben en dus ook vrijwel geen personeel zullen hebben, is dit inderdaad het geval. Een simpele boekhouding kan dan volstaan. Maar in veel gevallen is er wel een groeidoelstelling die zal leiden tot het aannemen van personeel, het betrekken van een zakenpand, het implementeren van een computernetwerk en wellicht zelfs een webshop. Dit lijken eenvoudige keuzes die weinig te maken lijken te hebben met de inrichting van een goede administratieve organisatie. Dit is volstrekte onzin, want juist de doelstellingen ten aanzien van de keuzes voor een systeem, netwerk, webshop hebben alles te maken de informatieverzorging en de betrouwbaarheid daarvan. Goedkoop kan dan wel eens duurkoop blijken te zijn. Stel we willen een onderneming starten in de vorm van een internetwinkel. De eerste vragen over de inrichting van een webshop gaan over zaken als: Wat is het doel van de webshop? Wie zijn mijn klanten? Wat zijn mijn producten? Zijn de producten geschikt om per webshop (als distributiekanaal) te verkopen? Hoe gaan ze betalen? Welke informatiestromen moeten er naar de klant, de administratie, de logistieke afdeling en naar websitebeheerder? Wie controleert of er daadwerkelijk betaald wordt? Wie controleert of de producten inderdaad afgeleverd gaat worden bij de betreffende klant Hoe wordt het kortingensysteem ingericht? Wie controleert dat er geen vriendjes excessieve kortingen krijgen? Enz. enz. Uit het voorgaande voorbeeld wordt wel duidelijk dat de keuze voor een soort webshop tevens inhoudt dat alle informatiestromen ook dusdanig gestructureerd moeten worden dat er een stempel van betrouwbaarheid en efficiëntie opgezet kan worden. Zelfs zo n op het oog simpele inrichting van zo n webshop leidt tot een serie activiteiten die de hele organisatie inclusief de inrichting van de administratie raken. In het volgende hoofdstuk zullen we op hoofdlijnen de administratie gaan bespreken.

12 Voorbeeld 4 4 Samenhang calculaties met een ondernemingsplan In verband met de vele berekeningen is dit hoofdstuk is met name interessant voor een ondernemingsplan. In dit hoofdstuk zijn allerlei calculaties de revue gepasseerd waarmee een ondernemer zijn voordeel kan doen. Een ondernemer ontkomt hij er niet aan om zijn primaire processen van inkoop en verkoop zodanig in te richten, dat de kosten zo efficiënt mogelijk worden gemaakt. Vervolgens kunnen er kostprijsberekeningen van zijn product worden gemaakt. Een ondernemer wil immers winst maken. Het berekenen van het break even punt is een vaardigheid die een startend ondernemer zeker zou moeten beheersen. Bij grote investeringen is het verder raadzaam om te berekenen welke investering het meest geschikt is qua kosten en efficiëntie. Het hoofdstuk financieel rekenen is in dit kader toegevoegd om de berekeningen soepeler te laten verlopen. Want leasecontracten zijn nogal eens gebaseerd op maandelijkse termijnen op basis van annuïteiten. De financiering van een pand kan ook op basis van annuïteiten gebeuren. Alleen in die gevallen dat er sprake is van wat ingewikkeldere berekening in verband met interest is het aan te raden om ook dit hoofdstuk te bestuderen.

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Risicomanagement. P. Claes, S. Janićijević, R. Lengkeek. Vijfde druk

Risicomanagement. P. Claes, S. Janićijević, R. Lengkeek. Vijfde druk Risicomanagement P. Claes, S. Janićijević, R. Lengkeek Vijfde druk Risicomanagement Sonja Janićijević Paul Claes Rob Lengkeek Vijfde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Ben Baarda Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Dit is onderzoek! Richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING DOCENTENHANDLEIDING Prof. dr. Bronis Verhage Hoogleraar Marketing Georgia State University Atlanta, Georgia, USA Zesde druk (bij overbruggingseditie van het werkboek) 2004

Nadere informatie

Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie

Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie De essentie van administratieve organisatie Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze modellen

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Modellen van het onderwijs Remco Coppoolse Dammis Vroegindeweij

Modellen van het onderwijs Remco Coppoolse Dammis Vroegindeweij 75 Modellen van het onderwijs Remco Coppoolse Dammis Vroegindeweij Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten 75 onderwijsmodellen 170x240.indd 3 10-02-11 11:58 Ontwerp omslag: Studio Frank & Lisa,

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Supply chain management H.M. Visser A.R. van Goor Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie: H.M. Visser Foto s binnenwerk:

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier

Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Prof. mr. A. Brack Vijfde druk Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Prof. mr. A. Brack Vijfde druk Noordhoff

Nadere informatie

Diensten marketing management. Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen

Diensten marketing management. Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen Diensten marketing management Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen Dienstenmarketingmanagement Dienstenmarketingmanagement Drs. W. de Vries jr. Drs. P.J.C. van Helsdingen Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Theorie en Toepassing Aan Martine Aan Florian Management & Organisatie Theorie en Toepassing Dr. D. Keuning Dr. D.J. Eppink Tiende druk, 202 Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie