Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan / jaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan"

Transcriptie

1 Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan / jaarplan april 2013

2 1. INLEIDING WIE? BELANGHEBBENDEN GROEIMODEL PARTNERS POSITIE TECHNIEK ONDERWIJS / TOPSECTOREN 5 2. WAT? CONTET EN FOCUS GLOBALISERING MARITIEM ONDERWIJS - KRACHTENBUNDELING VISIE, MISSIE EN STRATEGIE OMGEVINGSANALYSE ANDERE NEDERLANDSE MARITIEME ONDERWIJSINSTELLINGEN BESTAANDE SAMENWERKINGEN 9 3. DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN REGULIER ONDERWIJS DOELEN 2015: ACTIVITEITEN : CURSUSSEN & TRAININGEN DOELEN ACTIVITEITEN TOEGEPAST ONDERZOEK DOELEN ACTIVITEITEN VOORZIENINGEN DOELEN ACTIVITEITEN PR EN MARKETING DOEL ACTIVITEITEN NATIONALE EN INTERNATIONALE BELEID ORGANISATIE EN FINANCIËN ORGANISATIE FINANCIËN 16 BIJLAGE 1 PRODUCTSHEETS BIJLAGE 2 - INDICATIE KOSTEN JAARPROGRAMMA CORPORATE PR

3 1. INLEIDING De Nederlandse maritieme sector heeft internationaal een belangrijke positie. Deze positie op de terreinen van kennis, onderzoek, innovatie en vakmanschap bij het bouwen, onderhouden en werken op en met diverse schepen is over de eeuwen opgebouwd. In een wereldwijd opererende sector is deze positie echter niet vanzelfsprekend en moet continu gewerkt worden aan het behoud en/of versterken van die positie. Het maritiem onderwijs is een belangrijke schakel in de maritieme keten. Hier worden de gouden handjes en knappe koppen opgeleid om de maritieme sector ook de komende decennia internationaal aan de top te houden. Daarnaast wordt bij het maritiem onderwijs personeel uit de sector getraind en bijgeschoold en vindt toegepast onderzoek plaats voor de sector. De afgelopen jaren zijn diverse pogingen gedaan (met wisselend succes) om tot meer samenwerking en afstemming te komen in het maritiem onderwijs. In 2011 hebben zes onderwijsinstellingen in Noordwest Nederland de intentie uitgesproken om een coöperatie op te richten en het overleg gestart om te komen tot verdergaande krachtenbundeling op het gebied van maritiem onderwijs, cursussen/trainingen en toegepast onderzoek: de Maritieme Academie Holland Wie? De founding partners die hebben besloten om meer synergie te halen door verdergaande samenwerking op de terreinen van maritiem onderwijs, cursussen & trainingen en toegepast onderzoek zijn: Dunamare Onderwijsgroep, Hogeschool van Amsterdam, NHL Hogeschool, ROC Noorderpoort, ROC Friese Poort en Nova College. De partners bieden een breed pakket aan maritiem nautische en maritiem technische opleidingen aan, vanaf vmbo tot hbo niveau. Ook bieden de partners cursussen & trainingen aan voor het beroepenveld en wordt in toenemende mate aandacht besteed aan toegepast onderzoek, onder andere via lectoraten. Door samenwerking binnen de Maritieme Academie Holland worden expertise gebieden van de individuele onderwijsinstellingen gebundeld en afgestemd, dure faciliteiten efficiënter benut en investerings- en ontwikkelingskracht versterkt. Tabel 1: Maritiem onderwijs portfolio - niveau, opleiding en locatie Niveau Opleiding Delfzijl Lee/Ter Harlingen Sneek IJmuiden Amsterdam VMBO Rijn-, kust-, binnenvaart Haven en Vervoer (licentie aanwezig, niet operationeel) MBO Handelsvaart BOL 2 Schipper/machinist BW BOL3 Koopvaardij officier kleine schepen BOL4 Koopvaardij officier alle schepen (marof) Deeltijd BOL Koopvaardij officier kleine schepen en Koopvaardij officier alle schepen Rijn- en binnenvaart BBL2 Matroos (rijn- en binnenvaart) BBL2 Schipper rondvaart BBL3 Schipper binnenvaart 3

4 BOL4 Kapitein Rijn- en binnenvaart Havenoperaties BBL3 Coördinator havenoperaties (licentie aanwezig, niet operationeel) BOL4 Manager Haven, vervoer en logistiek (licentie aanwezig, niet operationeel) Scheepsbouwkunde BOL/BBL2 Scheepsmetaalbewerker BBL 2 Jachtschilder BOL/BBL 2 Medewerker watersportindustrie BOL/BBL 2 Scheepsinterieurbouwer meubelmaker BOL/BBL 3 Scheepsinterieurbouwer meubelmaker BOL/BBL 3 Scheepsbouwer (contructiewerker) BOL/BBL 3 Allround medewerker watersportindustrie BOL4 Meewerkend voorman watersportindustrie BOL4 Scheeps- en jachtbouwkundige / Maritieme Techniek HBO Ad Maritieme Techniek Maritiem Officier Ocean Technology Scheepsbouwkunde / Maritieme Techniek Naast deze opleidingen is er een aantal direct verwante opleidingsgebieden te onderscheiden, die binnen de afzonderlijke instituten grote samenhang hebben met de maritieme opleidingen (bv logistiek, procestechniek/energietechniek, werktuigbouw, elektrotechniek). Deze vormen bij de start van de Maritieme Academie Holland geen onderdeel van het aangeboden opleidingenportfolio. Voor zover er vanuit deze aanpalende opleidingen relevante ontwikkelingen zijn voor de opleidingen in de samenwerking zal dit door de partijen aan de orde worden gesteld Belanghebbenden Er zijn diverse groepen belanghebbenden te onderscheiden: 1. Werkenden. Totaal werkenden 1. Hiervan is een nog niet te kwantificeren groep (kwalificatieniveau mbo/hbo) met een na- en bijscholingsbehoefte in de vorm van cursussen, volledige opleidingen (deeltijd/duaal) t/m masterniveau en vooral kortere cursussen en trainingen. Daarnaast is ook de internationale arbeidsmarkt relevant voor trainingen en korte cursussen. 2. Jongeren. Omvat alle jongeren met relevante vooropleidingen of pakketten. Jongeren geven in studiekeuzeonderzoek aan op de eerste plaats te kiezen voor de opleiding; praktijk is echter dat de instroom met name in het vmbo en mbo sterk regionaal bepaald is (< 40 km). 2 Het geringe en in sommige gevallen unieke karakter (Ocean Technologie) in de portfolio van opleidingen van de Maritieme Academie Holland zorgt voor een bredere en in sommige gevallen zelfs landelijke instroom van leerlingen en studenten. 3. Bedrijven, instellingen en brancheorganisaties: Ten aanzien van onderzoeksvragen is een gedeelte van de bedrijven in de maritieme sector belangrijk. Daarnaast zijn bedrijven een 1 Nederland Maritiem Land (2010). Na een geleidelijke stijging van het percentage vacatures over de periode (van ca. 2.0% naar 3.0%) halveerde dit eind Recentere cijfers van CBS laten volgens de opstellers van het rapport zien dat het percentage vacatures zijn dieptepunt heeft bereikt en weer iets toeneemt. 2 Volgorde keuzemotieven in volgorde van gewicht (0-100): opleiding (37) - instelling (21), baanperspectief (20) - stad (12), praktijkgerichtheid (10). Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect/Hobéon/Icares. 4

5 belangrijke doelgroep omdat de onderwijsinstellingen de toekomstige generatie werknemers klaar moet stomen en in het kader van Life Long Learning maken bedrijven en instellingen gebruik van cursussen en trainingen voor hun werknemers. Bedrijven zijn daarnaast een doelgroep voor het versterken van de samenwerking met het onderwijs door bijvoorbeeld excursies, gastcolleges, scholarships, stage- en afstudeerplaatsen en het plaatsen van onderzoeksopdrachten. 4. Onderwijsinstellingen, docenten en studenten Groeimodel partners Zoals aangegeven is samenwerking binnen het maritiem onderwijs een thema met een ruime geschiedenis. De zes samenwerkingspartners binnen de Maritieme Academie Holland hebben nu het initiatief genomen tot een verdergaande samenwerkingsvorm. De diverse overlegstructuren met de andere maritieme onderwijsinstellingen en overige betrokkenen worden door de partners voortgezet. Op termijn is het goed denkbaar dat een vertegenwoordiger van de MAH namens de deelnemende partijen in overleggremia gaat participeren. Daarnaast staan de samenwerkings- partners open om in de toekomst de samenwerking binnen de MAH te verbreden met andere partners Positie techniek onderwijs / topsectoren De positie van techniek onderwijs in Nederland staat onder druk. Vele partijen, waar onder het nieuw kabinet Rutte II, hechten belang aan een stevige positie van het technisch onderwijs in Nederland. Het technisch onderwijs zorgt immers voor de toekomstige basis van de maakindustrie. De maritieme technische en maritiem nautische opleidingen binnen de MAH zijn sterk technisch georiënteerde opleidingen die belangrijk zijn voor de BV Nederland. Dit wordt onderstreept doordat de logistieke en maritieme industrie zijn aangewezen als topsectoren, respectievelijk de topsectoren logistiek en water 5

6 2. WAT? 2.1. Context en focus De maritieme bedrijvigheid is een belangrijke sector voor de BV Nederland. De sector omvat de zeevaart, Rijn- en binnenvaart, marine, visserij, offshore, waterbouw, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw/jachtbouw, maritieme dienstverleners, de havensector en de watersportindustrie. Hierin zijn circa bedrijven werkzaam, met in totaal medewerkers (cijfers 2008). De sector kenmerkt zich door een grote mate van intersectorale personeelsuitwisseling. Vacatures worden voor 80% ingevuld vanuit de eigen deelsector of uit andere maritieme sectoren. Er is dus een grote samenhang tussen zout, zoet, varen en maken. Slechts 20% stroomt in uit niet maritieme sectoren. Ook de uitstroom laat een grote interne samenhang zien. Zo n 50% stroom uit naar een dienst betrekking binnen de eigen deelsector, 40% blijft binnen de maritieme sector en slechts 10% stroom uit naar een niet- maritieme sector. In het bijzonder de sectoren zeevaart, scheepsbouw en binnenvaart kenmerken zich door een sterke sectorinterne uitstroom van personeel. De maritieme beroepsbevolking volgt de trends in de totale Nederlandse beroepsbevolking: - Toenemende vergrijzing (met kleine verschillen tussen de maritieme deelsectoren); aandeel medewerkers > 45 jaar neemt toe en bedraagt momenteel circa 40% (2009). - Stijgend gemiddeld opleidingsniveau; aandeel hoger opgeleiden steeg in de periode met 20%. Betreft vooral de offshore en maritieme dienstverlening. In o.a. binnenvaart en zeevaart werken relatief minder hoger opgeleiden. Het maritieme speelveld is mondiaal, de sector is dan ook sterk internationaal gericht. De waarde van de export bedraagt 15,8 miljard, ofwel 60% van de totale omzet ad 26,3 miljard (cijfers 2008). De Nederlandse maritieme sector is toonaangevend in de wereld als het gaat om kennisontwikkeling en toepassing bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van schepen en andere (drijvende) maritieme toepassingen. Ook de Nederlandse bemanning behoort tot de professionele wereldtop Globalisering Een groeiend aantal landen ontwikkelt en verbreedt zijn maritieme expertise en komt met nieuwe toepassingen. Daarbij gaat het onder meer om landen in Zuidoost Azië, de BRIC- landen en Turkije. Om dichter bij opkomende markten te zitten, om kostentechnische overwegingen en om redenen van beschikbaarheid van geschoold personeel is de laatste jaren een deel van de Nederlandse bedrijvigheid verplaatst naar het buitenland. Een steeds groter deel van de groei van Nederlandse maritieme bedrijven is in het buitenland gerealiseerd. Ontwikkeling en inzet van nieuwe technologieën door het Nederlandse bedrijfsleven wordt in deze mondiale markt cruciaal. De innovatiekracht en daarmee de concurrentiekracht van de maritieme sector wordt sterk bepaald door innovaties (R&D) op gebieden zoals veiligheid, energie reductie en materialen en de toepassing van die innovaties in producten en diensten. Daarnaast is het leveren van top kwaliteit producten en diensten een belangrijke factor waarmee het Nederlandse bedrijfsleven zich kan onderscheiden in de wereld. 3 Cijfers in deze paragraaf ontleend aan: De Nederlandse maritieme cluster: Monitor Nederland Maritiem Land. (oktober 2010). 6

7 Al deze ontwikkelingen stellen bovendien steeds hogere eisen aan de kennis van medewerkers, zowel wat betreft de nieuwe technische toepassingen als de steeds complexere voorschriften hiervoor. Instroom en doorstroom van hoogwaardig personeel en versterkte innovatiekracht zijn daarom essentiële voorwaarden voor de sector om te kunnen concurreren Maritiem onderwijs - krachtenbundeling De basis voor de toonaangevende positie in de wereld wordt gevormd door de kennis en kunde die Nederland bezit op maritiem gebied. Het maritiem onderwijs is daarvoor onmisbaar. Hoewel Nederland een belangrijke maritieme wereldspeler is staat het maritiem onderwijs in Nederland onder druk. De belangrijkste reden daarvoor is dat het om kleine opleidingen gaat met dure voorzieningen. Om deze jongeren conform de internationale vereisten (o.a. STCW) op te leiden zijn veelal dure voorzieningen nodig zoals simulatoren. De kosten baten ratio voor deze voorzieningen en het actueel houden daarvan voor het onderwijs is vaak negatief. Naast de inzet van de voorzieningen voor het regulier onderwijs worden deze veelal ingezet voor cursussen en trainingen. Door deze combinatie inzet slaagt een aantal partijen er in om de internationaal hoogwaardige voorzieningen in stand te houden en op sommige onderdelen zelf internationaal onderscheidend te zijn. Daarnaast heeft toegepast onderzoek de laatste jaren meer aandacht gekregen in de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De inzet van lectoraten en het opzetten van kenniscentra zijn voorbeelden hiervan. Door krachtenbundeling binnen de Maritieme Academie Holland wordt ook naar de toekomst zorggedragen voor een kwalitatief breed portfolio aan maritieme opleidingen, cursussen en trainingen die elkaar versterken en aanvullen. Daarbij wordt efficiënt omgegaan met beschikbare middelen en voorzieningen en wordt zorggedragen voor voldoende instroom van leerlingen en cursisten. De Maritieme Academie Holland heeft de kennis en expertise om snel maatwerk te leveren op vragen vanuit het bedrijfsleven ten aanzien van training en onderzoek. Voor de Maritieme Academie Holland is kwaliteit daarbij steeds het uitgangspunt. Binnen die kwaliteit hebben de partners ieder een eigen profiel Visie, missie en strategie Missie De deelnemende instellingen in de Maritieme Academie Holland richten zich op innovatie van kennis en borgen van vakmanschap voor de maritieme sector. Zij onderschrijven het belang van het handhaven en versterken van maritiem nautisch en maritiem technisch onderwijs in Nederland. Daartoe wensen zij door krachtenbundeling optimale invulling te geven aan het handhaven van kwalitatief hoogwaardig maritiem onderwijs, cursussen en trainingen en toegepast onderzoek. Visie De Maritieme Academie Holland verzorgt kwalitatief hoogwaardig, transparant en (internationaal) gecertificeerd onderwijs, cursussen en andere vormen van kennistransfer voor de gehele maritieme sector. Hoogwaardige voorzieningen, trainingsaanbod en onderzoek dienen in beginsel ondersteunend te zijn aan het regulier onderwijs. De Maritieme Academie Holland initieert, faciliteert en controleert alle (nieuwe) maritieme processen en daaraan gerelateerde zaken om dit te bereiken. De Maritieme Academie Holland gebruikt hiertoe alle ter beschikking staande kennis, 7

8 middelen en locaties van de deelnemende partijen en stemt op transparante wijze af met de partners en andere stakeholders. Strategie De Maritieme Academie Holland ontwikkelt zich de komende jaren tot de maritieme opleider en samenwerkingspartner voor alle maritieme stakeholders en deelnemers door op eenduidige en transparante wijze kwalitatief hoogwaardig maritiem onderwijs te verzorgen. Daarnaast ontwikkelt de Maritieme Academie Holland zich tot kenniscentrum om krachten te bundelen en vanuit een gezamenlijk kenniskader de markt te benaderen met nieuwe kennisproducten in relatie tot (internationale) ontwikkelingen. De Maritieme Academie Holland is gesprekspartner van alle (landelijke/ internationale) stakeholders en kan snel en adequaat inspelen op actuele (markt)vragen Omgevingsanalyse In een steeds sterker globaliserende markt ondervindt de maritieme sector steeds meer concurrentie van buitenlandse bedrijven in (opkomende) maritieme naties over de wereld. De landen concurreren met Nederland om dezelfde positie aan de wereldtop. Daarmee concurreren zij om dezelfde beschikbaarheid van geschoold personeel en van nieuwe technologieën. Dit betekent dat er zeker in de top van de kennisketen (masters, hoogwaardige cursussen, onderzoek) concurrentie kan bestaan met buitenlandse kennisinstellingen 4. De uitgangspositie van Nederland is op zich niet slecht: veel maritieme opleiders, geconcentreerd en op een vrij klein gebied en tenminste al op een aantal gebieden intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven 5. Het Topteam Water dat onder meer de maritieme techniek bestrijkt - bepleit overigens een versnelde ontwikkeling en toepassing van kennis in innovatienetwerken. Het Topteam Logistiek doet een vergelijkbaar pleidooi voor zes Kennis Distributie Centra: regionale samenwerkingsverbanden voor kennis en innovatie van onderwijs en bedrijfsleven, gecoördineerd door een hogeschool (met een prominente rol voor lectoren). Op de markt van maritieme cursussen en trainingen zijn vele andere partijen actief, waarmee op onderdelen door de maritieme opleiders ook nauw wordt samengewerkt. Op nationale schaal is de inzet van de Maritieme Academie Holland om waar mogelijk zoveel mogelijk met de andere maritieme opleiders in het land op te trekken, gezien de betrekkelijke kleinschaligheid van de sector enerzijds en de hoge kosten en kwaliteitseisen van opleidingen en infrastructuur anderzijds. Er is gekozen om met de huidige partners te starten maar op termijn staat de samenwerking open voor uitbreiding met andere onderwijspartners. Ook is het een gezamenlijk belang van alle maritieme opleiders om Nederland op dit gebied internationaal op de kaart te zetten. In de praktijk wordt op nationale schaal een concurrentie om de doelgroepen ervaren tussen de diverse opleiders Andere Nederlandse maritieme onderwijsinstellingen In termen van studentenaantallen is de STC- Group de grootste speler (marktaandeel 36% versus Maritieme Academie Holland 28% 6 ). De STC- Group ontleent slagkracht aan de bestuurlijke en 4 En ook met Nederlandse kennisinstellingen in het buitenland. 5 Water verdient het. Advies Topsector Water. Juni Cijfers 2010, inclusief TU Delft, exclusief VMBO (bron Policy Research Corporation, 2011). Deze cijfers geven een indicatie voor de verhoudingen. Voor de diverse onderwijsinstellingen zijn de cijfers gebaseerd op een breder onderwijsaanbod dan het portfolio van de Maritieme Academie Holland. 8

9 organisatorische bundeling van opleidingen in de gehele beroepskolom (waarbij het hbo formeel onder de Hogeschool Rotterdam valt) en de bundeling van regulier onderwijs en trainingen met bijbehorende hoogwaardige voorzieningen. Hierdoor heeft de STC- Group een gunstige economische schaalgrootte, die weer wordt benut om nieuwe slagen te maken etc.. Door deze factoren in combinatie met het stevige netwerk op alle bestuurlijke niveaus is de STC- Group een grote speler, met wie op specifieke gebieden al jaren constructief wordt samengewerkt door partijen in de Maritieme Academie Holland. De derde grote speler is de TU Delft, direct gevolgd door het Maritiem Instituut de Ruyter (marktaandeel resp. 13 en 12%). De TU Delft richt zich overigens op andere opleidingsmarkten dan de Maritieme Academie Holland. Het Maritiem Instituut de Ruyter (ROC Zeeland en Hogeschool Zeeland) richt zich met het regulier onderwijs op een eigen geografische markt. De contractafdeling DRTC heeft een deels overlappend en deels geheel eigen portfolio. De andere spelers: Deltion College, ROC Kop van Noord- Holland, Berechja College hebben een beperkte omvang en slagkracht. Deltion heeft een samenwerkingsverband met STC- Group (een deel van het onderwijs wordt uitbesteed). ROC Kop van Noord- Holland streeft samenwerking na met de Ruyter Bestaande samenwerkingen Dunamare en Nova College werken op beide locaties (IJmuiden en Harlingen) zeer nauw samen. In Harlingen delen beide onderwijsinstellingen een gebouw. Dit leidt naast voordelen in o.a. de bedrijfsvoering tot meer dan 90% doorstroom maritiem vmbo- mbo. Binnen de Maritieme Academie hebben Dunamare, Nova College, Noorderpoort en Hogeschool van Amsterdam een lichte samenwerkingsstructuur ontwikkeld, vooral gebaseerd op afstemming van gelijkgerichte initiatieven en de bundeling van gezamenlijke PR. Deze samenwerkingsstructuur gaat over in de Maritieme Academie Holland. Hogeschool van Amsterdam en NHL Hogeschool werken al jaren nauw samen met de andere twee maritieme opleiders op hbo- niveau: Zeeland en Rotterdam. Deze samenwerking is vooral gericht op onderwijsinhoudelijke afstemming en enkele samenwerkingstrajecten. Binnen de BTG- structuur van de MBO- Raad bepalen de maritieme opleiders op mbo- niveau gezamenlijk hun koers ten aanzien van de kwalificatiestructuur en de samenwerking onderwijs bedrijfsleven. ROC Friese Poort en de NHL Hogeschool hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt bij de ontwikkeling van de opleidingen maritieme techniek. In 2011 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de opleidingen maritieme techniek tussen de STC Group, Hogeschool Rotterdam, NHL Hogeschool, ROC Friese Poort en de vier maritieme techniek branches (Scheepsbouw Nederland, Vereniging van Waterbouwers, IRO en Hiswa). 9

10 3. DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 2015 De samenwerking binnen de Maritieme Academie Holland moet zich de komende jaren bewijzen. Het is daarbij van belang dat in 2013/2014 een aantal projecten wordt gerealiseerd die aansluiten bij de doelstelling van de Maritieme Academie Holland. Realisatie van deze pilot projecten versterken de basis en het vertrouwen voor een intensieve samenwerking in de Maritieme Academie Holland ten behoeve van de maritieme sector. Partners van de Maritieme Academie Holland maken de afspraak dat relevante issues ten aanzien van regulier onderwijs, cursussen & trainingen, toegepast onderzoek en voorzieningen worden besproken binnen de academie. Daarbij wordt gekeken of de aanwezige kennis, kunde en investeringskracht elkaar kan versterken alvorens met derden in zee te gaan. In de volgende paragrafen worden de doelstellingen van de Maritieme Academie Holland beschreven voor regulier onderwijs, cursussen & trainingen, toegepast onderzoek en voorzieningen. Om deze doelstellingen te bereiken is per onderwerp een aantal activiteiten gekoppeld aan de doelstellingen. Een aantal van die activiteiten is als pilot uitgewerkt in productsheets. Tot slot wordt in paragraaf 3.5 ingegaan op PR en marketing en in paragraaf 3.6 wordt kort stilgestaan bij (inter)nationale beleid en regelgeving Regulier onderwijs De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar de kwaliteit van het onderwijs en vooral naar de kwaliteit van het eindniveau en de borging daarvan. Borging van de kwaliteit van het eindniveau voor VMBO, MBO en HBO is een belangrijke doelstelling waarbij het onderwijs zoveel mogelijk regionaal verankerd blijft. Op het horizontale niveau (mbo/mbo, hbo/hbo) zijn onderwijsprogramma op hoofdlijnen afgestemd en binnen het MBO verdergaand geharmoniseerd en er wordt nauw samengewerkt. Regionale accentverschillen tussen de onderwijsprogramma s van de opleidingen blijven mogelijk om onder andere in te kunnen spelen op het profiel van de eigen organisatie, de aanwezige voorzieningen en regionale arbeidsmarktverschillen. Ten aanzien van de voorzieningen (zie paragraaf 3.4) die nodig zijn voor het regulier onderwijs wordt waar nodig efficiënt gebruik gemaakt van elkaars dure voorzieningen. Tussen de onderwijs niveaus in het technische en nautische domein vindt nauwe samenwerking plaats om leerlingen te begeleiden bij doorstroom (en maatwerk bij terugval). Om de aansluiting en doorstroom te verbeteren, en de rendementen daaruit te verhogen, worden daar waar nodig onderwijsprogramma s nader op elkaar afgestemd. Ook de samenwerking tussen maritiem nautisch en maritieme technische opleidingen binnen de Maritieme Academie Holland is in 2015 versterkt. Daarnaast is het opleidingsaanbod van de Maritieme Academie Holland in 2015 uitgebreid met een maritieme HBO master. Deze master die toegankelijk is voor zowel nautische als technische opgeleide mensen zal in deeltijd worden aangeboden. De maritieme masteropleiding zal ook worden ingezet bij de verdere professionalisering van docenten (naast het professionaliseringsaanbod van de eigen onderwijsinstelling). Samengevat wordt er in 2015 op de hoofdlijnen van beleid gezamenlijk opgetrokken ten aanzien van portfoliobeleid (o.a. minors), PR en marketing, examinering, onderwijskwaliteit, aansluiting op internationale vereisten en professionalisering van medewerkers. 10

11 Door de krachtenbundeling en gezamenlijke aanpak realiseert de Maritieme Academie Holland ook bij een relatief kleinschalige opzet een goede onderwijskwaliteit en wordt een duurzame bedrijfsvoering mogelijk gemaakt. Ondanks een krimpende markt is het streven om de instroom van het aantal leerlingen minimaal gelijk te houden en waar mogelijk te verhogen. Met name bij de opleidingen onder de domeinen scheepsbouwkunde / maritieme techniek en havenoperaties is een aantal licenties aanwezig die op termijn groei kunnen laten zien. Er zal binnen de Maritieme Academie Holland ook een verkenning worden gedaan naar de vraag naar deeltijd opleidingen Doelen 2015: - De borging van het eindniveau van alle opleidingen is versterkt en de opleidingen hebben een positieve inspectiebeoordeling of accreditatie en een duidelijke en herkenbare kwaliteit. - De nautische opleidingen beantwoorden aan kaders STCW/EMSA. - Het aanbod van opleidingen is aangevuld met 1 internationale maritieme master en de opleidingen zijn minimaal op hoofdlijnen op elkaar afgestemd en voor het MBO nautisch onderwijs verdergaand geharmoniseerd. - Er ligt vanuit de Maritieme Academie Holland een programma voor de professionalisering van de docenten waarvan de partners actief gebruik maken. - Er is een nauwe aansluiting tussen de opleidingen vmbo- mbo- hbo en het rendement van doorstroom is verbeterd. - De instroom in de opleidingen is voor het totale aanbod gegroeid met minimaal 15% ten opzichte van 2012 (1739) Activiteiten : - Opzetten van een gezamenlijke toets beoordelingscommissie voor HBO Marof (zie bijlage productsheet 1) - Inrichten van een gezamenlijke examenvoorziening voor de nautische MBO opleidingen (zie bijlage productsheet 3) - Vergelijking onderwijsprogramma s van dezelfde opleidingen en verder afstemming daarvan. Bij de afstemming / harmonisatie zal worden gestart met de eerste leerjaren. - Opzetten en realiseren van een maritieme HBO Master. - Verkenning mogelijkheid en wenselijkheid van gemeenschappelijke beroepenveld commissies voor gelijke opleidingen. - Verkenning mogelijkheden kwaliteitszorg maritieme docententeams (zie bijlage productsheet 4). - Inventarisatie aansluiting opleidingen en op basis daarvan ontwikkelen van (versnelde) doorstroomprogramma s en maatwerktrajecten in de doorgaande leerweg vmbo- mbo en/of mbo- hbo. Binnen de doorstroom VMBO MBO ligt daarbij de nadruk op het nog efficiënter maken van de doorstroom vanuit de verschillende VMBO niveaus ( LWT,BB,KB en GL) naar de verschillende MBO niveaus ( 2, 3 en 4) - Verkenning van sterkere internationale focus in de opleidingen: uitwisseling met buitenlandse opleiders, buitenlandse stages en excursies (focus HBO). - Hbo- opleidingen: verbinding van docenten/studenten met onderzoeksactiviteiten van kenniscentra en lectoraten. 11

12 3.2. Cursussen & trainingen De Maritieme Academie Holland opereert in 2015 als één gezamenlijk instituut met meerdere uitvoeringslocaties voor cursussen en trainingen. Binnen dit trainingsinstituut werken de diverse aanbieders nauw met elkaar samen en wordt één portfoliobeleid gevoerd. De inschrijving en financiële afwikkeling loopt via de partners van de Maritieme Academie Holland. De relatie tussen de samenwerkende uitvoeringslocaties en de verbinding met het onderwijs en onderzoek geeft onderscheidend vermogen en is een belangrijke kracht van de Maritieme Academie Holland. Hiermee positioneert de Maritieme Academie Holland zich richting vragen uit de markt, zowel nationaal als internationaal. Door de samenwerking binnen de Maritieme Academie Holland wordt het beroepenveld efficiënter bediend en wordt de hoge kwaliteit geborgd. Het cursusaanbod zal voldoen aan internationale, breed geldende standaarden. Door de krachtenbundeling wordt kennis en menskracht van de partners efficiënt ingezet, het portfolio afgestemd en voorzieningen efficiënt ingezet. De cursussen en trainingen genereren in 2015 belangrijke spin- off (kwaliteit, efficiency en uitstraling) naar het regulier onderwijs door middel van: - Kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van medewerkers, vernieuwing van het programma- aanbod en beschikbaarheid van voorzieningen. - Uitstraling naar het imago van de cluster. ( Deze club timmert aan de weg ). Aansprekende activiteiten, nationaal en internationaal. - Hergebruik van dure voorzieningen en schaarse expertise (economy of scale). Als uitgangspunt geldt dat cursussen en trainingen ondersteunend zijn aan het reguliere onderwijsprogramma, waarbij de klantvraag hoog in het vaandel staat. Voorzieningen zijn primair verbonden met de onderwijslocaties. Naast afstemming over het cursus portfolio is ook de afstemming van gelijke cursussen qua inhoud en planning in 2015 gerealiseerd. Aangezien het scholingsaanbod in de maritieme techniek recent is ontwikkeld wordt met name op dit terrein een uitbreiding van het aanbod voorzien. Gemeenschappelijke afspraken over certificering van de cursussen is bewerkstelligd Doelen De Maritieme Academie Holland opereert als een trainingsinstituut en positioneert zich nationaal en internationaal. - Het cursusaanbod is uitgebreid, voldoet aan de internationale standaarden en is gecertificeerd. Het aantal deelnemers is met 15% toegenomen Activiteiten Inventarisatie van het huidige cursusaanbod en afspraken over de spreiding van het aanbod, harmonisatie van dezelfde cursussen en afstemming planning. - Het positioneren van een gemeenschappelijk aanbod richting markt. - Onderzoek en verkenning naar nieuwe marktkansen en op basis daarvan gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige cursussen en trainingen. Daarbij wordt de mogelijkheid verkend om een of enkele BOL opleidingen in deeltijd 7 te verzorgen. 7 Beleid overheid is om deze de komende jaren te privatiseren. Deeltijdonderwijs is een van de middelen om in te spelen op het reservoir zij-instromers en huidige werkenden in de sector die zich willen doorontwikkelen. Vraag is overigens of de marktvraag groot genoeg is. 12

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium)

Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium) Overzicht maritieme opleidingen in Nederland Regulier onderwijs Locatie(s) Richting(en) HAVO/VWO Technasium Lindenborg Leek, Groningen HAVO/VWO met technische afdeling (technasium) VMBO 12 VMBO scholen

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 Later hoop ik een heel goede kapitein te worden. In die functie run ik zelfstandig een heel bedrijf, in de vorm van een schip. Dat houdt

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Historie maritieme sector

Historie maritieme sector 09-02-2010 1 Historie maritieme sector Sanering maritieme sector in 80 er jaren: lage kosten strategie, Maritieme sector daarna pieken en dalen Huidig streven: excelleren in hoogwaardige niches met acceptabel

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan)

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Ontwikkelingen Food in het Noorden Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Peet Ferwerda 4 november 2014 Friesland College en Nordwin College Food MBO Food HBO In Leeuwarden 2x groen en grijs Friesland

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018 Mijn droom is als kapitein op een baggerschip te varen. Ik houd van het water. Ook de afwisseling lijkt me leuk: twee maanden lang onderweg

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019 We maken op school veel sommen. Daarnaast doe je veel met je handen. Je leert een compressor uit elkaar halen en hoe een grote motor werkt.

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Directeur Avans Academie Associate degrees

Directeur Avans Academie Associate degrees Profiel Directeur Avans Academie Associate degrees 9 december 2016 Opdrachtgever Avans Hogeschool Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Beroepen in beweging

Beroepen in beweging Vooraf In juni 2015 heeft de ANT haar standpunt Werkzaamheden Assisterend Personeel uitgebracht. Het document is een goede basis om in overleg met opleidingsinstituten en tandartsen tot een voor de patiënt

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN

Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 20 september 2012 Enys House (NLDA/KIM)

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering

Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering Agenda Flexibiliteit Opzet audit Turbulentie in de omgeving en Flexibiliteitsmix Flexibliteitsmatrix Mogelijkheden voor flexibiliteit: primaire

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP

STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP STATUUT STRATEGISCHE SAMENWERKING AERES GROEP Inhoud 1 Strategische samenwerking... 1 1.1 Samenwerking als vanzelfsprekenheid... 1 1.2 Aeres heeft een (inter)nationaal netwerk samenwerkingspartners...

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool. Kennismiddag BTO - 25 januari 2011

Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool. Kennismiddag BTO - 25 januari 2011 Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool Kennismiddag BTO - 25 januari 2011 Opzet presentatie 1. Positionering Offshore Windenergie 2. Onderwijsconcept en opzet afstudeerrichting 3. Kennis- en Windpartners

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is een landelijke koepel van zelfstandige

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Limburg, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg

Dat de instellingen en evaluatieorganen voldoende kwaliteitsbewustzijn zullen tonen om de verbeterfunctie van de externe kwaliteitszorg Accreditatie hoger onderwijs Onder welke voorwaarden kan accreditatie in de toekomst een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. Blijvend succes

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Goed groen onderwijs maak je samen. Onderwijscahier

Goed groen onderwijs maak je samen. Onderwijscahier Goed groen onderwijs maak je samen Onderwijscahier Waarom dit onderwijscahier? 3 Hoe verandert het groene vakmanschap? 5 Colofon Dit is een uitgave van Branchevereniging VHG en bevat onze visie op het

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bijlage 4 Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie