Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek."

Transcriptie

1 1. Inleiding Het verzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, verzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit gebied na te leven. Een laag verzuim draagt bij aan schadelast beheersing en tevreden opdrachtgevers. Payper B.V. beschouwt het als één van de taken om zich optimaal in te zetten om het verzuim te voorkomen dan wel terug te dringen. Dit kan bereikt worden door: Verzuimpreventie. Verzuimbegeleiding. Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek. 2. Verzuimbegeleiding Op het moment dat een medewerker ziek is, meldt hij dit bij zijn opdrachtgever en bij Payper B.V. Vanaf het begin van de verzuimmelding worden aantekeningen gemaakt over het verloop van de ziekte, gemaakte afspraken etc. Dit komt later van pas bij het opstellen van het plan van aanpak en bij het opstellen van het re-integratieverslag door de medewerker. Vanaf dit moment gelden de controlevoorschriften bij Payper B.V. De medewerker werkt mee aan de uitvoering van het plan van aanpak dat wordt opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever en verzuimspecialist. Verzuimspecialist De verzuimspecialist van Payper B.V. begeleidt het verzuim van de medewerkers. De verzuimspecialist houdt telefonisch en fysiek contact met de medewerkers. De verzuimspecialist voert actief de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) uit en stelt samen met de medewerker en de opdrachtgever fysiek de nodige documenten op, waaronder het Plan van Aanpak. In ieder geval eenmaal per 6 weken bespreekt de verzuimspecialist dit plan van aanpak met de medewerker en stelt dit eventueel bij. Bij vragen over het (voorkomen van) verzuim kunnen opdrachtgevers en medewerkers terecht bij de verzuimspecialist. Bedrijfsarts De bedrijfsarts houdt regelmatig spreekuur. Iedere medewerker kan zelf altijd een afspraak maken met de bedrijfsarts. Na 4 weken ziekte wordt de medewerker uitgenodigd voor een gesprek met de bedrijfsarts. Dit spreekuur is de basis voor het opstellen van de probleemanalyse. Deze analyse wordt gestuurd naar de medewerker en de verzuimspecialist van Payper B.V. Tijdens het spreekuur wordt tevens een uitgebreid werkhervattingsadvies opgesteld waarvan zowel de medewerker als de verzuimspecialist een afschrift ontvangen. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in het proces omtrent de WVP. De bedrijfsarts adviseert en informeert de medewerker over zijn rechten en plichten in het kader van de WVP. Tevens adviseert hij bij het opstellen van het plan van aanpak en verzorgt het medisch deel van het re-integratieverslag. De bedrijfsarts verzorgt de controle en de sociaal medische begeleiding van de ziek gemelde medewerker.

2 Als een medewerker de bovengenoemde deskundigen wil raadplegen dan neemt deze in eerste instantie contact op met zijn leidinggevende. Verloopt dit contact voor de medewerker niet bevredigend, dan kan de medewerker altijd in tweede instantie de verzuimspecialist inschakelen. Arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre een medewerker arbeid kan verrichten. Dit doen ze naar aanleiding van een functionele mogelijkheden lijst die door de bedrijfsarts wordt opgesteld. De arbeidsdeskundige adviseert in spoor 0 (eigen werk), spoor 1 (ander werk bij eigen werkgever) of spoor 2 (ander werk bij een andere werkgever). De arbeidsdeskundige van de arbodienst kan door de verzuimspecialist worden geraadpleegd. Als een medewerker de bovengenoemde deskundigen wil raadplegen dan neemt deze in eerste instantie contact op met zijn leidinggevende. Verloopt dit contact voor de medewerker niet bevredigend, dan kan de medewerker altijd in tweede instantie de verzuimspecialist inschakelen. Medewerker De medewerker dient zich ook actief op te stellen. Hij moet eventuele problemen aan de orde stellen tijdens het functioneringsgesprek of in een persoonlijk gesprek met de leidinggevende. Als een medewerker niet in eerste instantie problemen wil bespreken met de leidinggevende kan de medewerker rechtstreeks contact opnemen met de verzuimspecialist/vertrouwenspersoon. De medewerker heeft de vrijheid om te allen tijde van het spreekuur van de bedrijfsarts gebruik te maken. De medewerker evalueert het plan van aanpak met de bedrijfsarts tijdens het spreekuur. Als de medewerker 90 weken ziek is moet hij/zij zelf de WIA-aanvraag in dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van het verslag van de bedrijfsarts, het verslag van de leidinggevende en het verslag van de medewerker zelf. Als een medewerker niet in voldoende mate meewerkt aan een spoedige re-integratie kan zijn of haar loon opgeschort worden. Opdrachtgevers De opdrachtgever wordt door de verzuimspecialist actief betrokken bij het verzuim om re-integratie te bespoedigen. De opdrachtgever dient mee te denken over passende werkzaamheden of tijden. 3. Werken aan herstel Payper B.V. streeft naar een zo spoedig mogelijke werkhervatting, nadat een medewerker zich ziek heeft gemeld. Daartoe zijn richtlijnen opgesteld die zijn vastgelegd in het verzuimprotocol (zie bijlage 1). Uitgangspunt bij het werken aan herstel is het in stand houden van contact tussen de zieke medewerker, opdrachtgever en collega s. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om de zieke medewerker in te zetten op vervangende taken waarvoor hij/zij nog wel arbeidsgeschikt is. Deze taken kunnen plaatsvinden op de eigen werkplek, maar kunnen eventueel ook op een andere werkplek worden verricht. Telefoontjes, ziekenbezoek, bloemen en dergelijke worden aangemoedigd. Bij langdurig verzuim zal vervreemding van het werk worden tegengegaan, zodat re-integratie van de werknemer na het herstel voorspoedig verloopt.

3 Op grond van de WVP zal van iedere ziekmelding een re-integratiedossier worden bijgehouden waarin informatie over de acties voor herstel van de medewerker zijn opgenomen. Door middel van tijdelijk aangepaste werkzaamheden blijft de werknemer betrokken bij zijn werk en zal hij sneller hervatten in eigen werk. Bovendien kan de opdrachtgever gebruik blijven maken van de kennis en capaciteiten van de werknemer. De bedrijfsarts geeft in dit geval aan wat de mogelijkheden/beperkingen zijn van de werknemer. De opdrachtgever en verzuimspecialist bekijken welke deeltaken van de functie kunnen worden aangeboden. Bij aangepast werk dan wel arbeid therapeutisch werk moeten afspraken gemaakt worden over het doel, de aard, inhoud en duur van het werk. Aangepast of therapeutisch werk is nooit een doel op zich, maar zal in de regel zijn gericht op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde termijn. Aangepast of therapeutisch werk kan tevens als middel worden ingezet om duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden van re-integratie. Payper B.V. zal, wanneer dat nodig is, gebruik maken van deskundigen om het herstel te bevorderen, in overleg met de bedrijfsarts. 4. Verzuimregistratie Payper B.V. voert een betrouwbare verzuimadministratie. Payper B.V. maakt hierbij gebruik van VerzuimXpert. Dit systeem voldoet aan alle wettelijke eisen van de WVP en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Periodiek wordt het ziekteverzuimpercentage per entiteit per periode in beeld gebracht. Uit de gegevens wordt periodiek een overzicht samengesteld met algemene verzuimgegevens. Gegevens die herleidbaar zijn naar individuen worden hierin niet opgenomen. 5. Loondoorbetaling Conform artikel 53 van de ABU cao voor uitzendkrachten betalen we gedurende maximaal 2 jaar het ziekengeld door. We hanteren 1 wachtdag. Structurele en niet-structurele vergoedingen, zoals eventuele onkosten- en/of reiskostenvergoedingen, worden bij arbeidsongeschiktheid niet doorbetaald. Voor een medewerker in fase A geldt dat we tot de einddatum van het weekcontract 91% van het loon doorbetalen. Mocht de medewerker na de einddatum van het contract nog niet hersteld zijn dan ontvangt de medewerker een ziektewetuitkering van het UWV (met uitzondering van Payper Retail B.V., zie hoofdstuk 7). Voor een medewerker in fase B of C geldt dat we in het eerste ziektejaar tot de eventuele einddatum van het bepaalde tijd contract 91% van het loon doorbetalen. In het tweede ziektejaar betalen we 80% van het loon door. Voor Payper Horeca hanteren we NBBU cao. Conform artikel 25 van de NBBU cao betalen we gedurende maximaal 2 jaar het ziektegeld door. We hanteren 1 wachtdag. Structurele en nietstructurele vergoedingen, zoals eventuele onkosten- en/of reiskostenvergoedingen, worden bij arbeidsongeschiktheid niet doorbetaald. Voor deze medewerkers geldt dat we in het eerste ziektejaar tot de eventuele einddatum van het bepaalde tijd contract 90% van het loon doorbetalen. In het tweede ziektejaar betalen we 70% van het loon door. Mocht de medewerker na de einddatum van het contract nog niet hersteld zijn dan ontvangt de medewerker een ziektewetuitkering van Payper Horeca B.V. (zie hoofdstuk 7).

4 6. Ziek uit dienst Wanneer een medewerker ziek is op de einddatum van de arbeidsovereenkomst dan melden we de medewerker ziek uit dienst. Voor Payper Horeca B.V. en Payper Retail. B.V. valt de medewerker dan terug op het eigenrisicodragerschap (zie hoofdstuk 12). Voor de overige entiteiten valt de medewerker na de uit dienstdatum onder het UWV. Het UWV voorziet dan de uitbetaling van de ziektewet uitkering en verzorgt de verzuimbegeleiding. De medewerker dient een wijziging in het arbeidsongeschiktheidspercentage door te geven aan het UWV. Payper B.V. onderhoudt telefonisch contact met de medewerker om de binding te houden en zo mogelijk de terugkeer naar werk te begeleiden. De ziek uit dienst gemelde medewerker ontvangt een ziektewet uitkering van 70% van het UWV. Dit wordt rechtstreeks aan de medewerker betaald. Payper B.V. vult de ziektewet uitkering niet aan. Wanneer de medewerker inkomsten uit arbeid heeft wordt dit verrekend met de ziektewet uitkering. 7. Eigenrisicodragerschap Wanneer een medewerker van Payper Horeca B.V. of Payper Retail B.V. ziek uit dienst treedt, valt de medewerker onder het eigenrisicodragerschap. De medewerker wordt vanaf dat moment verzekerde genoemd omdat de medewerker zicht beroept op het recht op een ziektewet uitkering. De bedrijfsarts beoordeelt of iemand arbeidsongeschikt is voor eigen arbeid. In het eerste half jaar vindt de re-integratie plaats op passende arbeid 1. Na een half jaar wordt gere-integreerd op gangbare arbeid 2. Het recht op de ziektewet uitkering wordt bepaald door Payper B.V.. Hierbij wordt gelet op de volgende onderwerpen: Is de (ex-)werknemer verzekerd voor de ziektewet? Is er een geldige verblijfsvergunning aanwezig in het dossier? Betreft het een vangnet situatie? Wat is de eerste ziektedag, en de hersteldatum (indien bekend)? Het dagloon voor de ziektewet uitkering wordt berekend door het SV-loon van de referteperiode 3 te delen door het aantal gewerkte dagen in de referteperiode. Wanneer de verzekerde inkomsten uit arbeid heeft wordt dit verrekend met de ziektewet uitkering. Wanneer de verzekerde 1 jaar ziek is volgt de eerstejaars Ziektewetbeoordeling door het UWV. Payper B.V. volgt de wet en regelgeving van de ziektewet op. Werkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijk of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Werkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden van een verzekerde zijn berekend en die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid. Referteperiode is de indienst datum tot de 1 na laatste salarisbetaling (tot een maximum van 12 maanden).

5 8. Maatregelenbeleid bij eigenrisicodragerschap In een aantal gevallen kan de loondoorbetaling worden opgeschort of zelfs stopgezet. Deze maatregelen zijn opgesteld volgens het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten 4. Met een maatregel bedoelen we een besluit waarmee een ziektewetuitkering gedeeltelijk of geheel wordt onthouden wegens het niet naleven van een wettelijke verplichting. De hoogte van de maatregel is minimaal 25. Wanneer de verzekerde een maatregel opgelegd heeft gekregen en binnen 2 jaar na de bekendmaking daarvan opnieuw dezelfde verplichting niet of niet behoorlijk wordt nagekomen, wordt het percentage van de maatregel met 50% verhoogd. Wanneer er sprake is van niet of niet behoorlijk nakomen van meerdere verplichtingen, en het niet nakomen van deze verplichtingen voortkomt uit één oorzaak, wordt slechts één maatregel opgelegd. Bij verschil van maatregelen wordt de maatregel uit de hoogste categorie gehanteerd. De verplichtingen die horen bij een ziektewet uitkering zijn opgedeeld in vier categorieën. Bij iedere categorie is een maatregel opgesteld die wordt opgelegd wanneer één van de verplichtingen niet nageleefd wordt. De maatregel wordt voorgelegd aan het UWV. Het UWV verwittigd de verzekerde over de maatregel. Categorie 1 De ziekmelding dient op de eerste ziektedag telefonisch doorgegeven te worden. Binnen de gevraagde termijn dient de verzekerde alle feiten en omstandigheden mede te delen die van invloed kunnen zijn op de hoogte, de duur of het recht op de uitkering. De verzekerde dient zich te kunnen identificeren wanneer dit gevraagd wordt. De verzekerde dient voorschriften van bedrijfsarts of andere deskundigen op te volgen in verband met het opnemen van vakantie tijdens de duur van de uitkering. 10 procent van het uitkeringsbedrag wordt gedurende ten minste één maand opgeschort. Categorie 2 De verzekerde dient mee te werken aan een onderzoek, al dan niet van geneeskundige aard. De verzekerde dient te voldoen aan elke oproep om aanwezig te zijn of het beantwoorden van vragen die door Payper B.V. in verband met het recht op uitkering worden gesteld. Bij deelname aan een re-integratietraject dient de verzekerde onmiddellijk aan de verzuimspecialist mede te delen waarom de verzekerde de re-integratieverplichtingen niet naleeft. De verzekerde dient zich tijdig te registreren als werkzoekende en die registratie tijdig verlengen, indien daar sprake van is. De verzekerde dient het re-integratieverslag toe te voegen aan de aanvraag van de uitkering indien dit verzocht wordt. 15 procent van het uitkeringsbedrag wordt gedurende ten minste twee maanden opgeschort. Categorie 3 De verzekerde dient mee te werken aan scholing, opleiding of activiteiten. De verzekerde dient mee te werken aan het opstellen van het plan van aanpak. De verzekerde dient de plichten die zijn opgenomen in het plan van aanpak, na te komen. 4 Het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten is gebaseerd op de artikelen 30, 38, 45, 49, 55 en 63 van de Ziektewet.

6 De verzekerde dient binnen redelijke termijn geneeskundige hulp in te roepen. Daarnaast dient de verzekerde zich gedurende het gehele verloop van ziekte of arbeidsongeschiktheid onder behandeling te stellen of de voorschriften van de behandelend arts op te volgen. De verzekerde dient zich niet schuldig te maken aan gedragingen waardoor de genezing wordt belemmerd. De verzekerde dient gegeven voorschriften van de verzuimspecialist, de bedrijfsarts of andere deskundigen in het belang van de behandeling of genezing of tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid op te volgen. De verzekerde dient mee te werken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die er op gericht zijn de verzekerde in staat te stellen passende arbeid te verrichten. De verzekerde dient zich voldoende in te spannen voor re-integratie in de periode voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. De verzekerde dient zelf te proberen om passende arbeid te verkrijgen. De verzekerde dient zelf de mogelijkheden te vergroten tot het verrichten van arbeid. 25 tot ten hoogste 100 procent van het uitkeringsbedrag wordt gedurende ten minste vier maanden opgeschort. Categorie 4 De verzekerde dient zich zodanig te gedragen dat de verzekerde door zijn doen en laten Payper B.V. niet benadeelt of zou kunnen benadelen. De verzekerde dient de arbeidsongeschiktheid niet opzettelijk te veroorzaken. Blijvend gehele weigering van de uitkering, tenzij het niet nakomen van de verplichting de verzekerde niet in overwegende mate kan worden verweten. 9. Verzuimpreventie Met het in kaart brengen van mogelijke oorzaken van verzuim, kunnen maatregelen worden genomen om verzuim vooraf al tegen te gaan. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in mogelijke stress en onbalans zowel bij de opdrachtgevers als bij de medewerker persoonlijk. Dit gebeurt door: - Te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en een prettig en veilig werkklimaat door opdrachtgevers. - Het verzuim aan de orde te stellen bij opdrachtgevers; - Met medewerkers hun verzuim te bespreken in het functioneringsgesprek door opdrachtgevers; - Informatie van de bedrijfsarts over het verzuim te betrekken bij de verzuimpreventie; - Voorlichting te geven over het verzuimbeleid; - Het voornemen van de medewerker om zo veel mogelijk inzetbaar te zijn op het werk en te proberen zo gezond mogelijk te blijven; Opdrachtgevers dienen in hun beleid zorg te dragen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. De ARBO-wet bepaalt dat in bedrijven onder andere een risico-inventarisatie moet worden uitgevoerd. De leidinggevende kan te allen tijde assistentie vragen van Payper B.V.

7 10. Verzuimtraining Omdat de rol van de opdrachtgever een heel belangrijke is in het voorkomen en beperken van verzuim, kan deze hierin getraind worden. Er kan een workshop / training op maat gemaakt worden indien opdrachtgever het wenst of wanneer het wordt geïnitieerd door de verzuimspecialist. 11. Frequent verzuim Onder frequent verzuim verstaan we drie of meer keer ziek in één jaar. De verzuimspecialist houdt met iedereen die tenminste driemaal per jaar heeft verzuimt een verzuimgesprek. De medewerker ontvangt een vragenlijst. De uitkomst hiervan wordt besproken tijdens het verzuimgesprek. Dit gesprek staat hierdoor los van actueel verzuim en heeft als onderwerp de oorzaak van het individuele verzuimgedrag. Ook bij de opdrachtgever wordt informatie vergaard. De gevolgen van het verzuim voor de opdrachtgever en eventuele wijzigingen in het werk tijdens de verzuimperiode komen tijdens het gesprek aan de orde. Naar aanleiding van het verzuimgesprek kan worden overwogen om in voorkomende situaties de werkzaamheden tijdelijk aan te passen, dan wel een afspraak te regelen bij de arbodienst. 12. Evaluatie Jaarlijks maakt de verzuimspecialist een analyse van het verzuim. Als de resultaten van de analyse daartoe aanleiding geven, worden concrete acties afgesproken. Aan de hand van de evaluatie stelt de directie doelen vast voor het verzuimbeleid in het daaropvolgende jaar en de daarvoor (opnieuw) in te zetten middelen.

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek.

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek. 1. Inleiding Het verzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, verzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit gebied na te leven. Een laag verzuim draagt bij aan schadelast

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BELEID ZIEKTEVERZUIM Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het omvat maatregelen ter

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit.

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit. VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTEVERZUIM www.mettom.nl Definities Werkgever: Mettom is jouw juridische werkgever. Mettom verzorgt je salarisbetaling en je bent in dienst van Mettom (Mettom). Opdrachtgever: dit

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van 01-01-2015 t/m heden Besluit van 23 augustus 2007, houdende regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen op grond

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan Ziekteverzuimbeleidsplan Maart 2014 (december 2015 kleine aanpassing i.v.m. overgang naar College van Bestuur) 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Rollen en verantwoordelijkheden 3 3. Preventief beleid

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan 3 2. Preventief beleid 3 - Inzet 4 - Voorlichting 4 - Functioneringsgesprek 4 -

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid

1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid 1.1 Checklist met controle punten t.a.v. het verzuimbeleid Welke informatie lever de verzuiminfrastructuur op? Waar liggen de knelpunten op het gebied van verzuim (kort, middellang en lang verzuim) Is

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Reglement ziekteverzuim SOPOGO

Reglement ziekteverzuim SOPOGO Reglement ziekteverzuim SOPOGO 1 Door het bestuur vastgesteld op 18-11 - 2016 Instemming verleend door de GMR-personeelsgeleding op 06-12 - 2016 1. Algemeen Deze regeling sluit aan op de Wet Verbetering

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016, geel Rose, blauw DB, paars GMR 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 2 - Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid - Plan 2. Preventief

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland Nr. 258 1 mei 2017 Ziekteverzuimregeling ODMH Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel Nr. 496 28 augustus 2017 Ziekteverzuimprotocol omgevingsdiensten in Gelderland Dit onderwerp

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte

Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte Begeleiding ambtenaren tijdens ziekte 8 juni 2017 mr. J.J. (Jan) Blanken Capra Advocaten s-gravenhage tel. 06 18 50 10 59 tel. 070 36 48 102 j.blanken@capra.nl www.capra.nl 1 1e en 2e ziektejaar: rechten

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie