SEPA Direct Debit. AssuWare

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEPA Direct Debit. AssuWare"

Transcriptie

1 2014 SEPA Direct Debit AssuWare

2 Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2

3 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren van bedragen volgens het nieuwe Single Euro Payments Area. Deze module garandeert geenszins onjuist gebruik of fouten door het gebruik ervan te voorkomen. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het juist toepassen van de regels en voorwaarden die aan SEPA en SEPA DD zijn verbonden. Wanneer u deze module in gebruik neemt draagt u zelf zorg voor het naleven van de voorwaarden die aan het gebruik van SEPA zijn verbonden alsmede de voorwaarden uit de overeenkomst die u met de bank bent aangegaan. AssuWare biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon, instelling of rechtspersoon, ten aanzien van de geboden informatie en gebruik van de software. Deze moet worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid. AssuWare zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie of het gebruik van de software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van AssuWare. 3

4 Sepa Direct Debit (SEPA DD) Met ingang van 1 februari 2014 gaan wij over op één Europese betaalmarkt: SEPA de Single Euro Payments Area. Wanneer u gewend bent om te werken met automatische incassoopdrachten stapt u over van CLIEOP03 naar SEPA DD. Voor het verwerken van automatische incasso-opdrachten hebben wij een basis SEPA DD incassomodule ontwikkeld waarmee u de incasso-opdrachten vanuit de prolongaties en mutaties in ARBIS kunt omzetten naar incassobatches volgens het nieuwe SEPA DD XML bestandsformaat. Om gebruik te mogen maken van SEPA DD moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 1. U dient te beschikken over een mandaat waarmee de opdrachtgever u heeft gemachtigd om bedragen van zijn/haar rekening af te mogen schrijven. Dit mandaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In het mandaat zijn belangrijke gegevens opgenomen die bij elke transactie moeten worden vermeld. Het mandaat moet onder andere de volgende gegevens bevatten: Een uniek mandaatnummer, het IBAN en SWIFT BIC, de datum van ondertekening van het mandaat door de opdrachtgever, de plaats van ondertekening, het type incasso (CORE of B2B en FRST, RCUR, FNAL of OOFF). CORE is de standaardincasso met een recht op terugboeking voor een bepaalde periode door de geïncasseerde (opdrachtgever). Business to Business (B2B) biedt die mogelijkheid niet maar moet daarentegen weer voldoen aan andere regels en strengere voorwaarden. Uw bank kan u hierover relevante informatie verschaffen. De ARBIS SEPA DD incassomodule biedt uitsluitend CORE incassomogelijkheden. Een eerste incasso op een nieuw mandaat met een vervolgincasso wordt altijd voorafgegaan door FRST. Elke volgende incasso op basis van het mandaat wordt aangegeven met RCUR. 2. U dient als incassant te beschikken over een overeenkomst met uw bank waarin een uniek incassant ID aan u is verstrekt. Dit incassant ID moet evenals een aantal andere gegevens bij elke aangeleverde transactie (batch) worden vermeld. Voor oorspronkelijke incassomachtigingen is een uitzonderling gemaakt op de vereiste regels en voorwaarden van het nieuwe mandaat. Het mandaat moet wel aan een aantal eisen voldoen en bepaalde gegevens bevatten die in de incasso-opdrachten moeten worden vermeld. Wanneer u de Upgrade ARBIS 5.0 installeert controleert de installatieprocedure de producten van klanten op de aanwezigheid van een incassomachtiging. Is hiervan sprake dan maakt het programma een mandaat aan dat aan het betreffende bankrekeningnummer wordt gekoppeld. Dit mandaat bevat tevens de vereiste gegevens om een SEPA incasso-opdracht aan te kunnen maken. Veranderingen die u in een mandaat aanbrengt kunnen tot gevolg hebben dat u het mandaat niet meer mag gebruiken. Het mandaat heeft een uniek nummer dat u na een eerste incasso nooit meer mag veranderen. Verandert het bankrekeningnummer bijvoorbeeld, dan moet u een nieuw mandaat aanleveren dat voldoet aan de gestelde eisen. Er ontstaat op dat moment weer een nieuwe incasso-overeenkomst waardoor het mandaat de waarde FRST meekrijgt bij de eerste incasso-opdracht. De ARBIS SEPA DD incassomodule regelt dit onder bepaalde omstandigheden maar niet in alle gevallen automatisch voor u. Uw bank kan u over de nieuwe regels ten aanzien van SEPA Direct Debit alle gewenste informatie verstrekken. 4

5 HOE WERKT HET? In ARBIS kunt u op twee manieren SEPA-DD (SEPA Direct Debit) opdrachten aanmaken. 1. Tijdens het invoeren van een mutatie (Klant > Product > Tabblad Mutaties) 2. Na het verwerken van een prolongatie. SEPA-DD opdrachten kunnen uitsluitend worden aangemaakt wanneer de betreffende bankrekening is gekoppeld aan een mandaat. Aan een mandaat worden een aantal voorwaarden gesteld zoals hiervoor is beschreven. Nadat u een geldig SEPA mandaat heeft ingevoerd, kan het programma transacties aanmaken die uiteindelijk door middel van een batch kunnen worden aangeboden bij de bank waar u een contact voor het Europees Incasso heeft afgesloten. Het SEPA-DD bestand moet voldoen aan het PAIN formaat. Het nieuwe Europese betaalsysteem kent verschillende afkortingen die u in deze handleiding regelmatig zult tegenkomen. Hieronder treft u een verklarend overzicht aan van de meest voorkomende en bekende afkortingen. SEPA is een afkorting voor Single Euro Payments Area. Met één rekening kunnen betalingen naar andere landen binnen deze area=gebied uitgevoerd. IBAN is een afkorting voor International Bank Account Number. Een IBAN bestaat uit een landcode, een controlegetal, de bankcode en uw huidige rekeningnummer aangevuld met 1 of meerdere nullen. Bijvoorbeeld: NL 26 INGB BIC is een afkorting voor Bank Identifier Code. Dit is de internationale identificatie code van een bank. Een BIC bestaat uit 8 of 11 tekens. B2B / Core. Dit is het Europese incasso schema. Het Core schema en het Business to Business schema (B2B). Core is de normale incasso met een recht op terugboeking gedurende een bepaalde periode en B2B betreft de zakelijke incasso. ARBIS werkt uitsluitend met CORE. PAIN is een afkorting voor PAyments INitiation en behelst het bestandsformaat dat moet worden gebruikt voor SEPA betalingen en incasso s. Incasso-opdrachten worden door het systeem bewaard in een historiebestand zodat u eventueel later kunt controleren wat u heeft gedaan en welke bedragen u heeft geïncasseerd. Het historiebestand bevat de naam van het oorspronkelijke xml-bestand zoals dat door ARBIS is aangemaakt, de batchgegevens en een gedetailleerde inhoud van de transacties die in de batch zijn opgenomen. Incassobatches bevinden zich in de sub map INCASSOBATCH in de hoofdmap ARBIS. De samengestelde naam van de batch bestaat uit de volgende onderdelen: De Naam, De Datum en De Tijd van aanmaak.extensie Voorbeeld: SEPAMUT_XML_ _T xml SEPA_XML_ _T xml Deze naam wordt ook opgeslagen in het historiebestand van de incasso-opdrachten. Wijzig deze dus niet wanneer u de batch later nog een keer wilt kunnen terugvinden. 5

6 WAAR VIND IK DE GEGEVENS? HANDLEIDING AssuWare SEPA-DD gegevens kunnen op diverse plaatsen in het programma worden teruggevonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor verwerkte opdrachten maar ook voor de mandaten die u bij de individuele klanten heeft ondergebracht. Het programma voorziet op uiteenlopende niveaus in overzichten en toegankelijkheid naar de betreffende onderdelen. Hieronder vindt u de verwijzingen naar de verschillende onderdelen in een nutshell. Menuoptie Financieel Overeenkomst: Financieel > SEPA_DD > Incasso-overeenkomst Mandaten: Financieel > SEPA_DD > Overzicht SEPA mandaten Verzonden batches: Financieel > SEPA_DD > Overzicht Incassobatches Opdrachten aanmaken: Financieel > SEPA_DD > SEPA INCASSO Menuoptie Financieel Overeenkomst: Financieel > Directe beloning > Administratie > SEPA_DD > Incasso-overeenkomst Mandaten: Financieel > Directe beloning > Administratie > SEPA_DD > Overzicht SEPA mandaten Verzonden batches: Financieel > Directe beloning > Administratie > SEPA_DD > Overzicht Incassobatches Opdrachten aanmaken: Financieel > Directe beloning > Administratie > SEPA_DD > SEPA INCASSO Menuoptie Klant Alle IBAN van alle klanten bekijken of wijzigen: IBAN betaalrekening alle klanten Mandaten van alle klanten: SEPA DD > Mandaten Klant-invoerscherm Bankrekening > Tabblad SEPA Direct Debit Incasso-batches Incassobatches die u wilt aanleveren via het Internet aan de bank vindt u in de hoofdmap van ARBIS en de sub map INCASSOBATCH. De naam van de batch bestaat uit de volgende onderdelen: De Naam, De Datum en De Tijd van aanmaak.extensie Zoals: SEPAMUT_XML_ _T xml Deze naam wordt ook opgeslagen in het historiebestand van de incasso-opdrachten. 6

7 BEGINNEN IBAN (BETAALREKENINGEN) Voordat u met het invoeren van SEPA mandaten aan de slag kunt gaan, moeten de rekeningnummers van de betreffende relaties omgezet zijn naar IBAN. Om dit proces te vereenvoudigen (zodat u niet elke klant afzonderlijk hoeft te openen en sluiten) kunt u gebruikmaken van de lijst IBAN betaalrekeningen alle klanten. Met behulp van het Overzicht van rekeningnummerbestand verkrijgt u een overzicht van waaruit u elk bankrekeningnummer afzonderlijk kunt wijzigen en aanvullen. Voer hier alle IBAN gegevens in. Ga naar: >Klant >IBAN betaalrekeningen alle klanten Nu wordt de browser met alle betaalrekeningen geopend. De geopende browser bevat alle bestaande rekeningen van actieve klanten. Hier kunt u desgewenst de nodige wijzigingen aanbrengen in de rekeningnummers. Wanneer u alle oude rekeningnummers heeft gewijzigd naar IBAN, moet alleen nog de incasso-overeenkomst in het programma worden opgemaakt om definitief te kunnen starten met SEPA Direct Debit. Voor het opvragen van vervangende IBAN voor bestaande bankrekeningnummers kunt u terecht bij 7

8 DE INCASSO OVEREENKOMST Voordat u met behulp van de SEPA module kunt gaan incasseren moet de incassoovereenkomst die u met de Bank bent aangegaan worden ingevoerd. Dit is de Standaard Europees incasso. Volg de instructies om de incasso-overeenkomst in te vullen. Ga naar: > Financieel > SEPA_DD > Incasso-overeenkomst. Vul de gevraagde gegevens in en sluit af met Ok. Indien nodig kunt u hier de ingevoerde gegevens nog wijzigen. Nadat u de overeenkomst heeft ingevoerd kunt u aan de slag met SEPA mandaten. 8

9 EEN SEPA MANDAAT INVOEREN HANDLEIDING AssuWare De eerste stap naar een incasso-opdracht is het aanmaken van een mandaat. Wanneer u reeds met automatische incasso-opdrachten in ARBIS heeft gewerkt, heeft het programma de bestaande incassomachtigingen tijdens de installatie automatisch omgezet naar een mandaat. Het mandaat krijgt een uniek ID-nummer dat niet meer gewijzigd mag worden. Begint u voor het eerst met het automatisch incasseren van verschuldigde bedragen van de bankrekeningen van rekeninghouders, dan is het van belang dat u voor elke opdrachtgever een nieuw mandaat aanmaakt. Het aanmaken van mandaten gebeurt op klantniveau. Wanneer u vanuit één van de klantoverzichten, bijvoorbeeld vanuit de browser van deze optie het klantdossier opent, gaat u naar het venster met bankrekeningen en opent u het betreffende invoerscherm van het gewenste bankrekeningnummer. 9

10 Het SEPA-mandaat bevindt zich achter de bankgegevens op het betreffende tabblad. Wanneer nog geen mandaat is aangemaakt, verschijnt de knop Mandaat Opstellen. Hiermee wordt u naar het invoerscherm geleid voor het aanmaken van een nieuw SEPA Mandaat. Het mandaat wordt voor zover mogelijk ingevuld door het programma. U dient zelf de datum van ondertekening van het mandaat en de plaats van ondertekening in te vullen. 10

11 UITLEG VAN HET SEPA-DD MANDAAT HANDLEIDING AssuWare Unieke mandaatreferentie De unieke mandaatreferentie wordt altijd meegezonden met de incassobatch en mag nadat de eerste maal een incasso-opdracht is verzonden niet meer worden gewijzigd. Datum van ondertekening mandaat Dit is de datum waarop het mandaat door de opdrachtgever (debiteur) is ondertekend. Plaats ondertekening mandaat Spreekt voor zich Betalingscode (of incasso-schema) Deze code kan niet worden gewijzigd omdat ARBIS uitsluitend werkt met CORE. B2B / CORE. Dit is het Europese incasso schema. Het CORE schema en het Business to Business schema (B2B). CORE is de normale incasso met een recht op terugboeking gedurende een bepaalde periode en B2B betreft de zakelijke incasso. ARBIS werkt uitsluitend met CORE. Volgorde De eerste incasso-opdracht wordt altijd vergezeld van FRST (First=eerste). In elke volgende incasso-opdracht op het mandaat wordt RCUR (Recurrent=terugkerend) meegegeven. Het programma past dit zelf aan op verzoek en nadat u een eerste incassoopdracht heeft verzonden. 11

12 De volgende opties kunnen worden ingesteld 1. Mandaat gereed 2. Mandaat wijzigen 3. Vervallen HANDLEIDING AssuWare 1. Mandaat gereed wil zeggen, dat u de invoer heeft afgerond en het mandaat niet meer gewijzigd wordt. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om gegevens in het mandaat te wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer een opdracht niet is uitgevoerd en de volgorde al gewijzigd is in RCUR. Dan vinkt u de volgende optie aan. 2. Mandaat wijzigen is slechts zeer beperkt mogelijk en aan een aantal voorwaarden onderworpen. De gegevens die gewijzigd kunnen worden zijn de volgorde, het betalingstype en de debiteurgegevens. Omdat aan de te gebruiken tekens eisen worden gesteld waardoor niet alle lettertekens kunnen worden gebruikt, hebben wij de mogelijkheid geboden om de namen en adressen aan te passen. 3. Voorkom het gebruik van tekens zoals /, \, é, ë, ó, ü, ñ, ô, ò, Ö enz. enz. Een complete batch kan door een verkeerd karakter worden afgewezen. Gebleken is, dat deze tekens (nog) niet door alle banken worden geaccepteerd. Het resultaat na invoer Wanneer de SEPA Mandaten eenmaal zijn ingevoerd en door u zijn gecontroleerd, kunt u aan de slag. Vanaf dit moment kunt u PAIN bestanden aanmaken voor de automatische incasso van verschuldigde bedragen. 12

13 OVERZICHT MANDATEN Omdat het lastig kan zijn om voor elk mandaat eerst het klantscherm te openen en vervolgens naar het IBAN te gaan voordat u een mandaat kunt bekijken bestaat er ook een mogelijkheid om dit via het hoofdmenu te doen. Hier voert u geen mandaten in maar kunt u ze wel bekijken en aanpassen. Voor een volledig overzicht gaat u naar de volgende menuoptie. Ga naar: > Klant > SEPA_DD > Mandaten Deze browser bevat alle aanwezige mandaten van alle klanten. Deze mandaten kunt u hier wijzigen of verwijderen. 13

14 EEN MUTATIE INVOEREN EN EEN BATCH AANMAKEN HANDLEIDING AssuWare Wanneer u een mutatie aanmaakt (via de productadministratie van klant) en u incasseert het verschuldigde bedrag zelf via een SEPA machtiging, kunt u van deze mutatie na invoer een SEPA DD incassobatch aanmaken. In het programma kunt u mutaties niet verzamelen om deze later om te zetten naar een incasso-batch. U maakt dus voor elke mutatie een afzonderlijke batch aan. Ga naar: > Klant > Productadministratie > Tabblad Mutaties/Boekingen > Toevoegen Wanneer u voor deze klant een mandaat heeft aangemaakt en het product voor automatische eigen incasso in aanmerking komt verschijnt automatisch het verzoek of u de incasso met behulp van een automatische machtiging wilt uitvoeren. U geeft dit aan met J Wanneer u een SEPA-DD incasso batch wilt aanmaken geeft u dit hier aan. Let op dat u de juiste uitvoerdatum invult. 14

15 EEN SEPA-DD INCASSOBATCH VAN UW PROLONGATIES MAKEN Nadat u heeft geprolongeerd kunt u de prolongatie verwerken naar een incassobatch. U kunt gelijk na de eerste maatschappij-prolongatie een batch aanmaken en deze aanbieden bij uw bank. U hoeft dus niet te wachten tot u alle prolongaties heeft verwerkt. Alle boekingen in een batch worden op eenzelfde datum aangeboden voor verwerking. Verwerkte posten uit prolongatiebestand worden nadat de batch is aangemaakt automatisch uitgesloten voor een volgende incasso-batch. Wanneer u dus een volgende prolongatie heeft aangemaakt kunt u deze weer afzonderlijk verwerken tot een incassobatch en aanbieden aan uw bank. Ga naar: > Financieel > SEPA_DD (Direct Debit) > SEPA INCASSO Open het tabblad Transacties aanmaken. Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden: 1. Uitsluitend directe beloning 2. Uitsluitend premies eigen incasso 3. Alle hierboven genoemde posten Tip! Bewaar de aangemaakte SEPA-DD lijst zolang u de batch nog niet heeft ingediend. De lijst wordt verwijderd zodra u een nieuwe lijst gaat aanmaken door een nieuwe selectie van te incasseren posten. 15

16 EEN SEPA-DD INCASSOBATCH VAN UW PROLONGATIES MAKEN (vervolg) Het verzamelen van de posten gebeurt door de gewenste periode te kiezen en de uitvoerdatum te vermelden. Nadat het programma alle posten van uw keuze heeft verzameld kunt u het SEPA-DD bestand inzien en controleren met de knop Transactiebestand inzien. U kunt de individuele gegevens van deze batch nu controleren en desgewenst nog aanpassen. Als dit de eerste keer is dat een batch wordt aangemaakt voor deze klanten, is het belangrijk om alle gegevens goed te controleren. Als er fouten in de batch meekomen dan kan de hele batch worden afgewezen. De eerste opdracht die voor een klant wordt aangemaakt is altijd FRST. Daarna is deze voortaan altijd RCUR. Wanneer u zeker weet dat alle gegevens correct zijn overgenomen, kunt u de batch door het programma laten aanmaken. Dit gebeurt met de knop SEPA DD Bestand aanmaken Het SEPA- of PAIN bestand vindt u in de hoofdmap van ARBIS in de sub map INCASSOBATCH. Wanneer de batch wordt opgeslagen meldt het programma op het scherm wat de naam is van het bestand en waar u dit kunt vinden. Dit bestand kunt u straks aanbieden aan de Bank om te importeren 16

17 EEN SEPA-DD INCASSOBATCH VAN UW PROLONGATIES MAKEN (vervolg) Hoewel dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nodig kan zijn (bijvoorbeeld omdat een gedeelte of de gehele batch van een bepaalde periode is mislukt of afgewezen) is het mogelijk om een gehele periode (dus niet een specifieke batch) opnieuw activeren voor SEPA-DD. Ga naar het tabblad Prolongatie opnieuw activeren om de periode te kiezen die u wilt activeren. U activeert daarmee de gehele periode van een maand. Wanneer u meerdere batches in een periode hebt verwerkt zitten deze daar dus bij. Let op dat u de klant niet twee maal belast voor eenzelfde opdracht als dat niet de bedoeling is. Wanneer alle incasso-opdrachten zijn verzameld kunt u desgewenst regels uit het gegenereerde overzicht verwijderen zodat u alleen de noodzakelijke incasso-opdrachten overhoudt. Selecteer hier de betreffende periode en druk op de knop Opnieuw activeren om de posten uit de betreffende periode te selecteren. Nadat de posten zijn verzameld gaat u weer naar het tabblad Transacties aanmaken om de lijst te openen met de knop Transactiebestand inzien. 17

18 DE INCASSO-HISTORIE VAN UW SEPA-DD INCASSOBATCHES In ARBIS worden alle batchtransacties van prolongaties en mutaties bijgehouden zodat u indien nodig een transactie of batch kunt controleren op inhoud. U kunt op twee manieren de transacties bekijken. 1. Voor een overzicht van de gehele batch gaat u naar het menu Financieel > SEPA_DD (Direct Debit) en vervolgens naar Overzicht incassobatches. 2. Voor een overzicht van een enkele transactie gaat u naar de Klant, opent u het IBAN en gaat u vervolgens naar het tabblad SEPA Direct Debit > Mandaat Inzien > Historie Het overzicht bevat onder andere de volgende informatie Druk op de knop Historie EndToEnd: Algemene informatie Bedrag: Incassobedrag Datum Incasso: Datum waarop de transactie moet worden uitgevoerd Chrg Br: Vaste waarde SLEV Seq Tp: FRST of RCUR Mandaatreferentie: Unieke mandaat omschrijving Incasso referentie incassant: Referentie voor uw kantoor die niet aan de klant wordt getoond Prtry: Vaste omschrijving SEPA Cd: Schema van de Batch CORE IBAN en BIC: Bankgegevens van de klant Debiteurgegevens: Gegevens van de opdrachtgever De omschrijving die de klant op het afschrift ontvangt (Ustrd/140 posities) is niet in het overzicht opgenomen 18

19 AANTEKENINGEN 19

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen.

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen. Sepa Incasso s Via Easy-work is het mogelijk om incasso batches aan te maken in het SEPA / XML formaat. Voordat deze optie gebruikt kan worden dienen er een aantal instellingen voor elkaar te zijn en u

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 3 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 4 3.1 Inrichting contract PC Leden... 4 3.2 De machtigingen administratie (het

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Wijzigingen in verband met IBAN/SEPA

Wijzigingen in verband met IBAN/SEPA Wijzigingen in verband met IBAN/SEPA Het betalingsverkeer binnen Nederland gaat binnenkort grondig wijzigen door de invoering van nieuwe, langere bankrekeningnummers. Deze nummers worden IBAN genoemd,

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN ALGEMEEN Wat is SEPA? SEPA is de afkorting van Single Euro Payments Area. Vanaf 1 augustus 2014 zal in de Europese landen het betalingsverkeer op gelijke wijze afgehandeld worden. Een en ander betekent

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoud Overzicht... 3 Nieuwe velden relatiekaart... 3 Handmatig omzetten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1 STAPPENPLAN SEPA DD INHOUDSOPGAVE 1. inleiding 1 2. stappenplan 2 2.1. Incassant-ID 2 2.2. Mandaten 2 2.3. Inrichting UNIT4 Multivers Extended 2 2.3.1. Betalingscondities 2 2.3.2. Volgnummers 3 2.3.3.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding... 2 2 Beheer gegevens schuldeiser... 2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 4 Migratie... 6 4.1 Algemeen... 6 4.2

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional. Euro-bestanden. Euro-bestanden en BTL-bestanden. Importeren Euro-bestand

Rabo Internetbankieren Professional. Euro-bestanden. Euro-bestanden en BTL-bestanden. Importeren Euro-bestand Rabo Internetbankieren Professional Euro-bestanden en BTL-bestanden Euro-bestanden Via de menu-optie Euro-bestanden kunt u bestanden met Euro-betalingen en Euro incasso-opdrachten importeren die u in uw

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional. Opdrachtbestanden. Opdrachtbestanden. Importeren opdrachtbestanden

Rabo Internetbankieren Professional. Opdrachtbestanden. Opdrachtbestanden. Importeren opdrachtbestanden Rabo Internetbankieren Professional Opdrachtbestanden Opdrachtbestanden Via de menu-optie Opdrachtbestanden kunt u bestanden met betaalopdrachten en Euro incasso-opdrachten importeren die u in uw boekhoud-

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand, elektronisch

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Starten met SEPA Direct Debit Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Inhoud en opzet webinar - Doel - Uitleg werking SEPA Direct Debit (SDD) - Praktische handvatten bieden voor migratie

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Voordat u de module kunt gebruiken dienen er een aantal zaken te zijn ingesteld:

Voordat u de module kunt gebruiken dienen er een aantal zaken te zijn ingesteld: Sepa betalingen Met deze module kunt u Sepa betaalbestanden aanmaken voor betalingen aan leveranciers. Deze bestanden kunnen vervolgens in uw bankpakket worden ingelezen. Daarnaast worden de gedane betalingen

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

2. Machtigingadministratie

2. Machtigingadministratie 2. Machtigingadministratie Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven,

Nadere informatie

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8)

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Algemeen Amsterdam, 5 september 2013 Betreft: doorlopende machtiging Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, In juni heeft u van

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Incasso uitgebreid handleiding

Incasso uitgebreid handleiding Incasso uitgebreid handleiding Datum: 17 februari 2014 Versie: 1.0 Update: 1.5.120 Omschrijving: Dit document beschrijft de functies van de module 'Incasso uitgebreid'. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Opmerking: U kunt een relatie ook openen door erop te dubbelklikken. Het scherm Relatie wordt geopend.

Opmerking: U kunt een relatie ook openen door erop te dubbelklikken. Het scherm Relatie wordt geopend. Een relatie wijzigen Om een relatie te bewerken: Selecteer de relatie die u wilt aanpassen en klik op Wijzigen. Opmerking: U kunt een relatie ook openen door erop te dubbelklikken. Het scherm Relatie wordt

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

Toegang tot Mijn Gegevensdiensten

Toegang tot Mijn Gegevensdiensten Toegang tot Mijn Gegevensdiensten Mijn Gegevensdiensten is een beveiligde omgeving op uwv.nl. Op Mijn Gegevensdiensten: vindt u productinformatie en uitleg over het aanvragen van gegevensproducten; kunt

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2017 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN

SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN Datum Auteur : 1 juni 2013 : Pieter Schoneveld, Dexels BV Inleiding De Single Euro Payments Area (SEPA) is het gemeenschappelijke betaalgebied waar de euro de geldende

Nadere informatie

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker IBAN BIC Service Gebruikersinstructies IBAN BIC MultiChecker Disclaimer Dit document is door de stichting IBAN Service NL opgesteld. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van

Nadere informatie

Mandaat registeren. Bijdrageadministratie. 1. Voordat u begint. Belangrijk om te weten

Mandaat registeren. Bijdrageadministratie. 1. Voordat u begint. Belangrijk om te weten Bijdrageadministratie Mandaat registeren Met Scipio Online kunt u incasso bestanden genereren. Deze stuurt u naar de bank zodat uw leden worden geïncasseerd. Om leden te kunnen incasseren moet u mandaten

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie