CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3"

Transcriptie

1 CDA Ledenvergaderingen op 7 november en 13 december 2017 Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

2 2

3 We zijn begonnen! Door Robert de Vries, voorzitter Over minder dan zes maanden mag u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen hiervoor zijn ook voor onze lokale afdeling van het CDA inmiddels in volle gang. In de vorige schreven Julian Kevelam en Gerdien Morren hier al kort over. In deze bijdrage geef ik u graag een breder inkijkje in de voorbereidingen op de verkiezingen. De voorbereidingen richten zich op drie pijlers: het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de verkiezingscampagne. Hiervoor zijn drie commissies aangesteld: De Programmacommissie De programmacommissie is afgelopen voorjaar van start gegaan met het verzamelen van input en het schrijven van het conceptverkiezingsprogramma. Een eerste ruwe versie hiervan verscheen kort voor de zomervakantie, waarna deze versie op 23 augustus is besproken met het bestuur. Op de hierna verschenen conceptversie heeft vervolgens een redactionele controle plaatsgevonden door Mariella Glastra. Op 19 september is het conceptverkiezingsprogramma verzonden aan de leden. Als bestuur hebben we er dit keer bewust voor gekozen om het verkiezingsprogramma in digitale vorm te versturen. Dit scheelt meer dan A4 tjes aan papier en inkt, wat niet alleen een kostenbesparing oplevert, maar ook past binnen het thema duurzaamheid, dat een prominente plek heeft gekregen in het conceptprogramma. Overigens kan ieder lid dat toch graag een papieren exemplaar ontvangt dit kenbaar maken bij de secretaris van het bestuur. Een papieren exemplaar wordt dan op korte termijn bij u thuisbezorgd. Alle leden kunnen tot 11 oktober eventuele amendementen indienen op het conceptprogramma, waarna de behandeling van de amendementen en de vaststelling van het programma zal plaatsvinden tijdens de ALV van 7 november. De Vertrouwenscommissie De vertrouwenscommissie heeft als taak om het bestuur te adviseren over een goede kandidatenlijst. De commissie voert gesprekken met kandidaten die zichzelf hebben gemeld of zijn voorgedragen. Rond het verschijnen van deze zal het merendeel van gesprekken hebben plaatsgevonden. De laatste gesprekken vinden echter plaats in de week van 9 t/m 13 oktober. 3

4 Na afronding van de gesprekken zal de Vertrouwenscommissie een conceptkandidatenlijst opstellen en deze voorleggen aan het bestuur. Vervolgens stuurt het bestuur de conceptkandidatenlijst rond half november naar de leden. Tijdens de ALV van 13 december zal over de kandidatenlijst worden gestemd, waarna deze is vastgesteld. De enige uitzondering hierop betreft de eerste plek op de lijst; de lijsttrekker zal al gekozen worden tijdens de ALV van 7 november. Het Campagneteam Het campagneteam is verantwoordelijk voor het opzetten en in samenwerking met bestuur, fractie en kandidaten uitvoeren van de verkiezingscampagne. Het campagneteam is afgelopen mei begonnen met een eerste brainstormsessie, gevolgd door meerdere bijeenkomsten in de maanden daarna. Tijdens de komende ALV s zult u meer te horen krijgen over de campagne. Hoewel over de campagne geen formele stemming plaatsvindt, zijn ideeën en medewerking vanuit de leden natuurlijk van harte welkom. Voor de gemeentelijke politiek ligt een mooie, spannende, maar vooral ook leuke periode in het nabije verschiet. Zo ook voor onze lokale afdeling van het CDA. Aan de inzet en het enthousiasme zal het niet liggen. Op naar een mooi resultaat op 21 maart 2018! Gemeenteraadsverkiezingenupdate Het conceptverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 van het CDA Harderwijk-Hierden is medio september per mail toegezonden aan de leden van wie een adres bij het bestuur bekend is. Het bestuur heeft er voor gekozen om in principe geen papieren exemplaren te verspreiden, om hiermee tijd, geld en het milieu te (be)sparen. Mocht u het op prijs stellen om toch een papieren versie van het conceptverkiezingsprogramma per post te ontvangen (of een pdf-versie per ), dan kan dat. In dat geval kunt u contact opnemen met onze secretaris Julian Kevelam of ). U treft overigens de begeleidende brief die is meegezonden met de verzending van het conceptverkiezingsprogramma aan als bijlage bij deze. LET OP! De ALV waarin de lijsttrekker wordt gekozen en het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld is verplaatst van 1 november naar 7 november! De uitnodiging treft u aan als bijlage bij deze. 4

5 Van de redactie Voor u ligt de eerste editie van de na het zomerreces. In deze editie doen Dennis Koning en Jeroen de Jong verslag van actuele ontwikkelingen die zich al snel na het zomerreces hebben voorgedaan. Peter Sels, Wilco Mazier en Gerdien Morren blikken terug op de raadsperiode tot nu. Eric van Luxemburg schrijft over het succesvolle particuliere initiatief van de heer Buitenhuis. Tot slot gaat Ida Stoevelaar in haar bijdrage in op de vrijwilligersactiviteiten die het CDA in de afgelopen zomerperiode heeft ondernomen. De redactie wenst u veel leesplezier! De volgende kopijdatum is 24 november 2017 CDA Harderwijk-Hierden online Het CDA Harderwijk-Hierden zendt regelmatig persberichten naar lokale media en online nieuwssites. Een gedeelte daarvan wordt opgenomen in de lokale kranten en kan hier ook online worden gelezen: Soms kunt u een CDA bericht vinden door CDA Harderwijk in het zoekvak in te typen van de desbetreffende nieuwssite. 5 CDA Harderwijk

6 (advertentie) 6

7 Resultaten in deze raadsperiode Door Peter Sels (fractievoorzitter) namens de fractie We naderen de verkiezingen van 21 maart 2018 en daarmee is het goed om eens het net op te halen en te zien wat we als CDA-fractie bereikt hebben tot nu toe. De zes raadsleden (Ida, Eelke, Wilco, Dennis, Eric en ikzelf) en de twee steunfractieleden (Gerdien en Andrea) waren en zijn deze raadsperiode erg actief. In de raad, in de commissies, met moties, amendementen en schriftelijke vragen, en ook op straat en bij bijeenkomsten waar de fractie of een afvaardiging daarvan aanwezig was. Inhoudelijk hebben we een groot aantal zaken naar voren gebracht en bereikt. Het voert te ver om alle zaken waar de CDA-fractie een bijdrage aan geleverd heeft te noemen. Daarom beperk ik mij tot een aantal belangrijke zaken die we hebben bereikt. Dat doe ik aan de hand van de ons inmiddels bekend zijnde kapstok : zorg, binnenstad en wonen/leefomgeving. Zorg Van het CDA mag je verwachten dat we ons sterk maken voor de kwaliteit van de zorg. Onze specialisten hebben toegezien op een goede overgang van de transities in het sociale domein (jeugdzorg, participatiewet en de langdurige zorg) van het Rijk naar de gemeente. Dat was een spannend proces. Onze gemeente heeft dat goed vormgegeven. Dit proces hebben wij begeleid, kritisch gevolgd en soms bijgestuurd. Belangrijk hierin is dat de cliënt centraal gesteld wordt en aan hem/haar maatwerk geleverd wordt. Ook zien we dat de integrale aanpak van één gezin, één plan steeds beter van de grond komt. Daarnaast hebben wij voortdurend aandacht gevraagd voor de zware taak van mantelzorgers en hebben wij de mantelzorgvoucher ingesteld. Daardoor krijgen mantelzorgers de ruimte om even op adem te komen. Een steeds belangrijker wordend thema dat onze fractie voor het voetlicht brengt en ook door een aangenomen motie aandacht voor vraagt is burgerparticipatie. Met het gebruikmaken van de burgerdeskundige en het instellen van het stadsidee is dat tot nu toe goed gelukt. De motie voorziet erin dat wij 7

8 de inwoners van Harderwijk en Hierden meer bij zaken, die hun eigen wijk, straat, school, speeltuin betreffen, willen betrekken. Binnenstad De ontwikkeling van de binnenstad heeft onze aandacht zeker gehad en heeft nog steeds onze aandacht. Zo is het CDA-punt van de parkeerproef (2 uur gratis parkeren in de Houtwal en aan het Westeinde) na evaluatie voortgezet en uitgebreid naar het weekend. Dit is een belangrijke impuls voor de binnenstad. Daarnaast hebben we ook het idee van wifi in de binnenstad gelanceerd. Dat is door het college omarmd, maar nog niet gerealiseerd. Daar zitten we nog bovenop en zijn we over in gesprek. Ook hebben we met succes een motie ingediend om de inkoop meer lokaal en sociaal aan te besteden. Belangrijk voor de eigen ondernemers. Wonen/leefbaarheid Door een motie van het CDA is de ontwikkeling van 50 tijdelijke woningen op het voormalig Struikterrein mogelijk. Ook hebben we met succes gepleit voor meer woningen in het duurdere segment. Op ruimtelijk gebied hebben we het door middel van een amendement voor elkaar gekregen dat de in de structuurvisie 2031 aangewezen locatie van het te bouwen crematorium gewijzigd is van de Elzenhof naar de Ceintuurbaan, iets wat op veel draagvlak kon rekenen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de verrommeling en verkeersonveilige plekken in Harderwijk en Hierden, de bereikbaarheid van Harderwijk door middel van een betere doorstroming van de A28. Als het om leefbaarheid en duurzaamheid gaat heeft onze motie ledverlichting een meerderheid behaald. Deze motie voorziet in het vervangen van openbare verlichting door duurzame ledverlichting. Verder zijn er nog vele punten waar we aandacht voor gevraagd hebben, zoals de kwaliteit van de organisatie van het AZC in het belang van de vluchtelingen, de gebrekkige samenwerking in de regio, de intercitystatus van Harderwijk, kansen door Airport Lelystad, bescherming binnenstad ten opzichte van ontwikkelingen De Harder, verlichting rondweg Drielanden tegen criminaliteit, voortzetting demping lokale lasten, vliegroutes Lelystad over Hierden etc. Kortom, we hebben veel punten bereikt en voor veel belangrijke zaken aandacht gevraagd. Dit deden en doen we, zoals u van ons mag verwachten, in het belang van Harderwijk/Hierden en het CDA. 8

9 (advertenties) WEES WIJS. EET AMBACHTELIJK EVERTO-IJS. IJSSALON EVERTO WOLLEWEVERSTRAAT AZ HARDERWIJK TEL AL 25 JAAR STAAN WE MET EEN HEERLIJK IJSJE VOOR U KLAAR! Slagerij Uit de Bosch Kromhoutsteeg 6 (hoek Vischmarkt) Harderwijk Telefoon Een klasse apart 9

10 Een vernieuwd gemeentehuis, een Huis van de Stad Door Jeroen de Jong (wethouder) Bij het schrijven van dit stuk is net de opening gevierd van Het Huis van de Stad. Een vernieuwd gemeentehuis waar Harderwijkers ook meer kunnen zien en vaker gebruik van kunnen maken. Een plek waar de bibliotheek, de Sociale Dienst, Streekarchief en Historisch Kenniscentrum Harderwijk bij elkaar komen, maar waar in de nabije toekomst ook de Gastvrije Randmeren en wellicht ook Harderwijk FM gehuisvest worden. Al in 2014, net na de zomer, werd duidelijk dat er vernieuwing nodig was op het gemeentehuis. Niet alleen een nieuwe blik op sommige afdelingen, maar ook de huisvesting (het gebouw) was aan aanpassingen toe. Het was niet alleen ouderwets, maar ook heel inefficiënt en bovenal zeer onzuinig qua energie en milieu. Actie was nodig. Er kwam een proces op gang dat moest leiden tot veel aanpassingen en een nieuwe visie. Gelukkig kon het en stond de raad er ook achter. Het zijn altijd moeilijke besluiten omdat het over grote investeringen gaat. Nieuw bij dit plan was dat er meer partijen in het gebouw konden en dus ook huur gingen betalen, en daardoor werd de investering fors minder. Het bleek dat er met meer mensen in minder ruimte kon worden gewerkt. Met die kennis werd er gezocht naar partners en konden ook alle problemen worden benoemd en aangepakt. Een duidelijk probleem was dat het gebouw niet energiezuinig was. Nieuwe kozijnen, zonnepanelen en een nieuwe installatie zorgt er voor dat de huisvesting van label F naar label A gaat. En daarmee vult de gemeente haar voorbeeldfunctie in. Een ander punt was het archief dat al enkele jaren moest worden aangepakt. De provincie eiste actie en ook dat kon nu integraal worden opgepakt. Met als resultaat dat Harderwijk nu weer een volwaardig archief heeft en waarbij de samenwerking tussen het Historisch Kenniscentrum (vrijwilligers) en het Streekarchief (professionals) kan gaan groeien. Een samenwerking die ook goed zichtbaar is in het gebouw. De bibliotheek heeft een prachtige ruimte gerealiseerd en maakt het echt de moeite waard om te komen kijken. Een breed aanbod maar ook laagdrempelig 10

11 en mooi ingericht. Om trots op te zijn en helemaal omdat zij ook digitaal blijven vernieuwen daarnaast. Wat ook vernieuwend is, is Novah. Novah is een robot die u in het gemeentehuis welkom heet en daar is een reden voor. De komende jaren zal digitalisering steeds verder gaan, maar het zal altijd om de dienstverlening aan u moeten blijven gaan. Dat betekent dat er geoefend moet worden met nieuwe technieken en de robot is daar een begin van. Het zal niet altijd vlekkeloos verlopen, maar wij willen wel stappen maken als gemeente. Novah kan meer gelukkig. De robot is er ook om kinderen, van basisschool en technisch middelbare scholen, kennis te laten maken met deze technieken en hen te helpen er mee te kunnen werken. Als gemeente willen wij helpen bij die kennismaking voor kinderen en de herinneringen die zij daarbij opbouwen. Wat ook een mooie aanvulling is voor de scholen is een echte TV studio. Deze is te gebruiken voor de gemeente, de gemeenteraad, maar ook voor scholen, bedrijven en HK13. Na het idee in 2014, de plannen in 2015 en de uitvoering in 2016 en 2017 staat er nu een vernieuwd gemeentehuis. Vernieuwend qua duurzaamheid, vernieuwend in samenwerking en vernieuwend in digitale dienstverlening. Een Huis van de Stad waar iedereen welkom blijft, maar hopelijk ook veel vaker zal willen zijn. Nu het gebouw af is zullen de mensen vernieuwend te werk moeten blijven gaan en met samenwerking de stad verder helpen. De opening van het gebouw is de start van verdere vernieuwing. Het Huis van de Stad 11 Vanuit mijn rol wil ik iedereen bedanken die er aan mee heeft gewerkt, die er tijdelijk last van heeft gehad maar ook iedereen bedanken die er in de toekomst aan gaat werken om het elke dag mooier te maken. Zowel de professionals als ook de vrijwilligers die er hopelijk een heerlijke tijd hebben of het nu in de bieb is, in het archief of in een studio. Want het Huis van de Stad is van iedereen.

12 De eerste 4 jaar Door Wilco Mazier namens de fractie Op woensdag 19 maart 2014 ging voor mij een grote wens in vervulling. Het CDA Harderwijk- Hierden had bij de gemeenteraadsverkiezingen zes zetels behaald en dat hield in dat ik gemeenteraadslid werd. Voor mij een bijzonder moment, omdat ik al lang de ambitie had om gemeenteraadslid te worden. Daarbij kwam ook nog eens dat we de weken ervoor met zijn allen als bestuur, fractie en leden keihard gewerkt hadden voor dit resultaat en dat werd dan ook nog eens beloond met zes zetels. Prachtig! Op donderdag 27 maart 2014 was het dan zover, de beëdiging. Dit was een bijzonder moment, omdat je ten overstaan van familie, vrienden, college, overige raadsleden en de burgers van Harderwijk de eed aflegt. Dit was voor mij wel een emotioneel moment. Nu kwam namelijk het echte besef dat je raadslid bent. De dagen en weken erna voelde ik me ook anders. Ik had constant het idee dat er naar je gekeken werd en voor mijn gevoel moest ik ook zorgen dat ik in alles een voorbeeld zou zijn. Raar eigenlijk hè?! Vanaf dat moment kun je aan de bak! Het eerste jaar is vooral een jaar van gewenning. Kijken hoe alles werkt en je de dossiers eigen maken. De eerste maanden waren er ook kennismakingsmomenten, zodat je ook op het gemeentehuis wegwijs werd en de ambtenaren leerde kennen. Bij het lezen van stukken in de beginperiode denk je weleens van, waar gaat dit over? Gaandeweg leer je te begrijpen wat er staat en lees je ook veel sneller stukken en haal je sneller de belangrijke zaken eruit. Dit heeft mij ook in mijn werkzame leven geholpen. Datzelfde geldt bij het schrijven van een motie, amendement of in een debat. Bij alle drie is het belangrijk dat wat je voor ogen hebt duidelijk in de tekst naar voren komt. Ook daar heb ik veel van geleerd en gaat me dat steeds beter af. Spannend waren de momenten van mijn eerste debat en mijn eerste motie die ik indiende. Dat zijn toch wel dé momenten voor een gemeenteraadslid. Dagen voorbereiden en bijschaven en overleggen met verschillende betrokkenen. Op het moment dat je bij het katheder staat weet je even niet meer hoe je het hebt. Daarbij hoop je maar dat er geen moeilijke vragen gesteld gaan worden. Het eerste debat ging over Vitale Vakantieparken. Dat was ook 12

13 nog eens een debat waarbij de hele zaal vol zat. Mijn eerste moties haalden het niet, maar op 28 januari 2016 haalde ik er in een keer 3 op één avond binnen, twee moties rondom inkoop en aanbesteding en één met betrekking tot de ontwikkeling van De Harder. Wat was ik trots! Het moment dat mij de afgelopen vier jaren het meeste is bijgebleven is het debat over de Visie op een andere binnenstad. Hierbij ging het allang niet meer over de binnenstad, maar alleen nog maar over de koopzondag. Dat was pittig, want ik werd van alle kanten bestookt door de partijen die voor de koopzondag zijn. Mooi is dan wel dat je achteraf complimenten krijgt van deze partijen over hoe je jezelf verweerd hebt. Dat vind ik ook typisch iets van de politiek. In de raad elkaar bevechten, maar nadien drink je gezellig met elkaar een drankje. Actief zijn in de gemeenteraad vraagt veel van de mensen om je heen en in het bijzonder mijn vrouw Sanny en de kinderen. Overdag ben ik aan het werk en s avonds ben ik vaak niet thuis of ben ik bezig voor het CDA. Ik ben dan ook erg blij dat ze mij die ruimte geeft om mijn uit de hand gelopen hobby uit te oefenen. De afgelopen 4 jaar in de raad waren mooi en leerzaam. Ik hoop dat ik het nog weer 4 jaar mag doen! Nieuwbouw in Harderweide 13

14 CDA Barbecue 25 augustus

15 (advertenties) 15

16 Besluitvorming rondom theater Door Dennis Koning namens de fractie Donderdagavond 24 augustus heeft de raad gedebatteerd over de vraag Is het voorstel van het college om te kiezen voor de Stad als Podium-connectie (SaP-connectie) met het betrekken van een podiumvoorziening aan de Academiestraat 5 de beste keuze? Nadat vooraf bleek dat er geen meerderheid voor het collegevoorstel was hebben wij met de vier coalitiepartijen zorgvuldig gezocht naar een oplossing voor de invulling van het theater. Verder uitstel van het besluitvormingsproces was wat ons betreft onbespreekbaar. De inwoners, culturele organisaties en hun medewerkers en vrijwilligers verdienen een antwoord van ons. Gezamenlijk zijn wij tot de keuze gekomen om een alternatief voorstel, afwijkend van het collegevoorstel, neer te leggen. Dit voorstel is om te kiezen voor de plannen van de SaP-connectie gekoppeld aan het huidige theater aan de Stationslaan. Veel leden en kiezers hebben het CDA aangesproken over de locatie van het theater. Wij zijn blij dat op deze locatie nu de keuze is gevallen. Het CDA heeft vertrouwen dat met deze keuze het culturele aanbod verder verrijkt wordt met nieuwe evenementen, maar dat het oude ook behouden blijft. Bij de programmering dient rekening te worden gehouden met alle doelgroepen. De rol van de onafhankelijke coördinator is in dit geval een must voor ons. Hij of zij moet er op toezien dat er een jaarrond programma komt, hier optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare binnen- en buitenlocatie en dat er voldoende aanbod is voor alle Harderwijkers. Veel professionals en vrijwilligers zijn actief binnen de organisaties verbonden aan SaP-connectie en Theater Harderwijk. Het CDA waardeert deze inzet zeer, en spreekt de hoop uit dat zij hun betrokkenheid blijven hebben bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe plannen. Na jarenlang (meer dan 15 jaar) praten en onderzoek heeft de gemeenteraad 14 september jl. een definitief besluit genomen over Stad als Podium. De keuze voor de plannen van de SaP-connectie en het behoud van theater aan de Stationslaan zijn hiermee definitief geworden. 16

17 Het theater aan de Stationslaan gaat dus niet dicht. De subsidie die de huidige exploitant Stichting Podia Harderwijk ontvangt stopt per 1 januari In de tussentijd gaat de SaP-connectie, samen met CCNV en de gemeente Harderwijk op zoek naar een nieuwe exploitant, en kunnen verdere uitwerkingsplannen worden gemaakt. Deze plannen zullen ter kennisname naar de gemeenteraad worden gestuurd. Als CDA Harderwijk - Hierden zijn wij blij met dit besluit waardoor er nu eindelijk volledige duidelijkheid is voor alle partijen, medewerkers en vrijwilligers actief binnen cultureel Harderwijk en de inwoners van de stad. We hebben er vertrouwen in dat de toekomst van het huidige theater met dit besluit rijk aan perspectief is. Als CDA hebben we hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het formele besluitvormingsproces is nu klaar, maar dat betekent niet dat we nu op onze handen kunnen gaan zitten. Het amendement dat door een raadsmeerderheid is aangenomen kent een aantal concrete acties. Wij zullen erop toezien dat deze gerealiseerd gaan worden binnen de vastgestelde criteria/ het vastgestelde tijdspad. (advertentie) 17

18 Over het steunfractielidmaatschap Door Gerdien Morren (steunfractielid) Sinds een jaar of drie ziet u mijn pasfoto, met daarbij de vermelding steunfractielid, achterin de CDA Info staan. Met meer tijd ter beschikking was ik destijds blij met de mogelijkheid om me te kunnen aansluiten bij de CDA-fractie. Dé kans om te ontdekken of ik daadwerkelijk politiek actief wilde worden. Graag wil ik met u terugblikken op deze periode en wat meer vertellen over het steunfractielidmaatschap. Belangrijk onderdeel hiervan zijn uiteraard de diverse vergaderingen. Ik probeer de wekelijkse fractievergadering zoveel mogelijk bij te wonen. Ook ben ik vaak op de publieke tribune van de raadszaal te vinden om live aanwezig te zijn bij commissie- en raadsvergaderingen. Daar heb ik met veel mensen persoonlijk contact kunnen leggen en bovendien is het aantrekkelijker zelf aanwezig te zijn dan deze vergaderingen online te volgen, vooral omdat je er veel meer van mee krijgt. Momenteel loop ik met Wilco Mazier en Peter Sels mee bij de commissie Beleid Algemeen. Ik probeer zoveel mogelijk stukken te lezen en heb ontdekt dat ik bij alle commissies wel interesses heb liggen (naast de commissie Beleid Algemeen zijn dit de commissie Ruimte en de commissie Samenleving). Mijn belangstelling gaat onder andere uit naar cultuur, duurzaamheid, binnenstad en Waterfront. Ik heb gemerkt dat het zeer nuttig is om mee te gaan op excursies en werkbezoeken. Ook gesprekken met inwoners van Harderwijk en Hierden op bijeenkomsten en op straat werken vaak verhelderend en inspirerend, je hoort wat er leeft. U zou een steunfractielid kunnen verwarren met een raadsvolger. Het verschil is dat ik als steunfractielid niet officieel benoemd ben. Dit heeft tot gevolg dat ik sommige stukken maar beperkt kan inzien of achteraf om extra informatie moet vragen. Het niet op de hoogte zijn van alle ins en outs maakt het soms lastig om mee te praten. Al met al is mijn conclusie dat je voor de energie en tijd die je kwijt bent aan het steunfractielidmaatschap ook veel terugkrijgt. Na deze periode kan ik daarom zeggen dat ik een goede kijk gekregen heb op de plaatselijke politiek en dat daar voor mij een uitdaging ligt! 18

19 CDA vakantievrijwilligers Door Ida Stoevelaar namens de fractie Deel 1 19

20 Deel 2 Zaterdagmorgen 12 augustus werd voor de bewoners van t Schild een heel andere zaterdagmorgen dan zij gewend zijn. Deze morgen waren wij, wethouder, bestuursleden en fractieleden van het CDA, op bezoek in t Schild, een woonvorm van Careander. In de zomervakantietijd zijn er minder activiteiten voor de bewoners, juist in deze periode een ochtend organiseren met extra aandacht voor de bewoners is meer dan welkom. Ida Stoevelaar Bij stichting Present hadden wij ons aangemeld als vakantievrijwilliger voor een doe-ochtend. Present ging met onze aanmelding aan de slag en nam vervolgens contact op met activiteitenbegeleidster Marianne Blitterswijk: wij waren welkom op 12 augustus rond koffietijd voor een gezellige ochtend waarin tijd zou zijn voor een gesprekje en een spelletje. Nou dat is gelukt! We deelden koffie en thee rond met een lekkere koek, met hulp van onze jongste CDA ers Lisa, Jelle en Lieuwe, we speelden mens-erger-je-niet en vier-op-eenrij, we sjoelden op en in drie verschillende sjoelbakken en in de gang werd gekegeld, waar de ene na de andere strike gegooid werd. Zo n 20 bewoners waren aanwezig, de meeste waren wel in voor een spelletje. Sommige zaten rustig aan de kant de drukte te bekijken. De morgen vloog om en werd afgesloten door met elkaar te lunchen met Olga sjoelt met bewoners heerlijke tosti s. 20

21 Marianne en collega s: dank jullie wel voor de ontvangst, de gesprekjes en de gezellige morgen, door ons bezoek weten wij meer over jullie werk en jullie cliënten. Respect! Ida wandelt met bewoners Particulier initiatief loont! Door Eric van Luxemburg namens de fractie Een politieke partij als het CDA vindt het belangrijk dat mensen hun verantwoordelijk willen en kunnen nemen. We kiezen waar mogelijk voor initiatief vanuit de samenleving en waar nodig faciliteert de overheid. De markt is daarbij een vast gegeven en kan worden gezien als de derde partij om met particulieren en overheid de samenleving vorm te geven. Het CDA Harderwijk-Hierden doet regelmatig een appèl op de samenleving. Als fractie vinden wij het belangrijk om bij politieke onderwerpen een toetsing te laten plaatsvinden of inwoners (of buurten), ondernemers, maatschappelijke organisaties afdoende worden betrokken en of er plek is voor inspraak en/of actief initiatief. Waar er sprake is van particulier initiatief moedigt het CDA dat van harte aan. Soms lukt dat, zoals bij ons CDA-lid de heer Wim Buitenhuis. 21

22 Wildrooster i.p.v. klaphekken Als betrokken inwoner is Wim Buitenhuis regelmatig aanwezig bij de commissie- en raadsvergaderingen. Met name onderwerpen als verkeersveiligheid, waaronder voet- en fietspaden en duurzaamheid, zijn items die zijn aandacht hebben. Een groot succes wist Wim Buitenhuis te boeken door onafhankelijk de Provincie Gelderland te benaderen om de klaphekken bij de Koesteeg en de trimbaan bij de Leuvenumseweg in te wisselen voor wildroosters. Het stelt fietsers, met name ouderen en gehandicapten (met tandems, side by side fietsen en scootmobielen, maar ook bakfietsen met kinderen) in staat veel beter en veiliger de oversteekplaatsen te gebruiken. Daarbij is het ook klantvriendelijk naar toeristen die we zo graag naar onze stad Harderwijk willen behouden en verkrijgen. Dit particulier initiatief, dat voornamelijk opgepakt kon worden door de Provincie Gelderland, geeft aan dat de inzet van inwoners loont en dat mag ook wel eens gezegd worden. Deze keer alle hulde voor Wim Buitenhuis. Voor de commissieleden Ruimte van het CDA Harderwijk is hij op een prettige wijze de side kick waarvan je weet, er zit een kern van waarheid in. We weten dat we in de lokale politiek bij voorkeur onderwerpen integraal bespreken en laten uitvoeren, temeer omdat alles een prijskaartje heeft. Linksom, rechtsom, Wim Buitenhuis was recht door zee (en het Leuvenumsebos) waardoor zijn initiatief resultaat opleverde. Namens het CDA, de inwoners van Harderwijk en toeristen, dank! 22

23 Van de ledenadministratie Overleden zijn onze leden de heren: H. van der Spoel op 29 juli 2017 en J.L. Booy op 1. Agenda 4 november 2017 Congres CDA Kijk voor meer informatie op 7 november 2017 Ledenvergadering Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (vaststelling verkiezingsprogramma + verkiezing lijsttrekker) u Kerkelijk Centrum de Regenboog LET OP!: deze ALV is verplaatst van naar 07-11! De uitnodiging ontvangt u bij deze 13 december 2017 Ledenvergadering Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (vaststelling kandidatenlijst) U ontvangt t.z.t. een uitnodiging 23

24 Wethouder en Gemeenteraadsfractie J.L. de Jong (Jeroen) Stationslaan LA Harderwijk Tel. Wethouder van Bedrijfsvoering, ruimte en mobiliteit P.J. Sels (Peter) Vollenhovenmeen ND Harderwijk Tel. E. van der Wal (Eelke) Broeklaan CJ Harderwijk Tel Mw. I. Stoevelaar-Zijlstra (Ida) Turfbergerhout JP Harderwijk Tel. E.J.G. van Luxemburg (Eric) Beukenlaan BM Harderwijk Tel. D. Koning (Dennis) Mandenmakerstraat VH Harderwijk M W. Mazier (Wilco) Braambergerhout HH Harderwijk M Fractievoorzitter Praesidium Commissie. Beleid Algemeen Vice fractievoorzitter Commissie Samenleving Raadslid Fractie penningmeester Commissie Ruimte Raadslid Commissie Ruimte Raadslid Fractie-secretaris Commissie Samenleving Raadslid Commissie Beleid Algemeen 24

25 Gerdien Morren Steunfractielid Andrea Oosting-Klock Steunfractielid Afdelingsbestuur CDA Harderwijk-Hierden Voorzitter: W.R. de Vries (Robert) Tel Bluesdreef BT Harderwijk Secretaris: J. Kevelam (Julian) Tel Zuiderzeestraatweg AB Hierden Penningmeester: O. Maarleveld-Kampherbeek (Olga) Tel Ganzekamp BE Harderwijk IBAN: NL29 RABO t.n.v. CDA Afd. Harderwijk-Hierden Campagneleider: C.J. Korevaar (Cor-Jan) Tel Dassenbergerhout HG Harderwijk Overige leden: C.J.C.M. van Elst-van Schaijik (Kitty) Tel Rietgorsmeen ZP Harderwijk Ledenadministratie CDA De ledenadministratie wordt verzorgd door het CDA bureau in Den Haag, te bereiken via of Coördinator van de ledenadministratie van de afdeling Harderwijk-Hierden is de heer A.G.M. (Ton) de Hoop. tel

26 Colofon De CDA-Info is het officiële periodiek van de afdeling Harderwijk-Hierden en wordt uitgegeven door het bestuur van de afdeling en verschijnt viermaal per jaar. Artikelen van de leden van de gemeenteraadsfractie van het CDA in de gemeente Harderwijk worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en zijn als zodanig herkenbaar. Hoofdredacteur: Eindredacteur: Redactie: Adres redactie: adressen: Voorpagina: Robert de Vries Roelof Potters Julian Kevelam, Marjoleine Brielsman en Dennis Koning Zuiderzeestraatweg 87, 3849 AB Hierden Tel / Het CDA op De Rietmeen Foto Marjoleine Brielsman De meeste foto s in de zijn gemaakt door Marjoleine Brielsman of afkomstig van De portretfoto s zijn gemaakt door Foto Merjenburg of door de geportretteerden aangeleverd. Tenzij anders aangegeven. Deze Info is verzorgd door: : Marie Curiestraat 6 Tel BW Harderwijk E Wijkposten Coördinatie wijkposten: De heer J. de Jong Agnietenlaan I. Stoevelaar-Zijlstra DL Turfbergerhout H.J. Deuring S1 Vlierburgweg H. Pfrommer W1 en 2 Zwaardmeen T. de Hoop IF Eendekamp L. van der Jagt ZB H. Stevinstraat J. Klopman SH Frisialaan 3a P. Olofsen H1 Hierdensweg D.R. Potters EE Prinsessenlaan H. Slot SB Europalaan J. Wajer H2 Waterweg 1 - Hierden J.A. van der Weiden WH/S2 Goeman Borgesiuslaan

27 (advertentie) 27

28 28

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 Harderwijk-Hierden Juni 2017 37 e jaargang nummer 2 CDA Ledenbarbecue 25 augustus 2017 2 De formatie en het klimaatakkoord Door Robert de Vries, voorzitter Op het moment van schrijven van deze bijdrage

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3

CDA Info. Harderwijk-Hierden September e jaargang nummer 3 Harderwijk-Hierden September 2016 36 e jaargang nummer 3 Van de redactie Het komende politieke seizoen wordt spannend. Voor het gemeentelijke werk breekt het laatste hele jaar aan en moeten we al onze

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4 Harderwijk-Hierden December 2017 37 e jaargang nummer 4 2 Wie verwachten wij? Naar aanleiding van Lucas 7 vers 19 Door Gerrit Fredrikze De vraag van Johannes de Doper Bent u degene die komen zou of moeten

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2

CDA Info. Harderwijk-Hierden Juni e jaargang nummer 2 Harderwijk-Hierden Juni 2016 36 e jaargang nummer 2 CDA barbecue 26 augustus 2016 Van de redactie Het is weer zomer. We sluiten weer een politiek seizoen af, waarbij we de eerste helft van de raadsperiode

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4

CDA Info. Harderwijk-Hierden December e jaargang nummer 4 Harderwijk-Hierden December 2015 35 e jaargang nummer 4 Van de redactie De vijfendertigste jaargang van de is uitgekomen. De twee redactieleden die in het bestuur zaten (Matty Moggré en Roelof Potters)

Nadere informatie

CDA Info. Harderwijk-Hierden December maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. 36 e jaargang nummer 4

CDA Info. Harderwijk-Hierden December maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen. 36 e jaargang nummer 4 Harderwijk-Hierden December 2016 36 e jaargang nummer 4 15 maart 2017 Tweede Kamerverkiezingen Van de redactie De laatste van 2016 alweer en ook de laatste voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het

Nadere informatie

Thema Vitale vakantieparken. CDA Info. Harderwijk-Hierden Maart e jaargang nummer 1

Thema Vitale vakantieparken. CDA Info. Harderwijk-Hierden Maart e jaargang nummer 1 Thema Vitale vakantieparken Harderwijk-Hierden 35 e jaargang nummer 1 Van de redactie Opnieuw een Thema Info, nu rondom Vitale Vakantieparken. Naast positieve reacties op de Thema Info s zijn er ook kritische

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Schagen

Nieuwsbrief CDA Schagen Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief CDA Schagen CDA Schagen Nieuwsbrief nr.10 juli 2017 Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de CDA afdeling in de gemeente Schagen. Het bestuur geeft enkele keren per jaar

Nadere informatie

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN

AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN AANGEPAST DATUMSCHEMA MET UITERSTE DATA VOOR DE KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN 2018 Dit schema is opgesteld op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij en beschrijft de formele

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten

Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten PvdA Afdeling Houten Draaiboek verkiezingen leden gemeenteraad Houten 21 maart 2018 Vast te stellen 26.01.2017 1 Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen 2018 liggen in het verschiet. Het organiseren en

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven H&G Informeert! Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven Nummer 1 Wij, het bestuur van Helder en Gedreven, zijn voornemens om onze leden en overige sympathisanten periodiek te voorzien van informatie

Nadere informatie

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA nieuwsbrief 28 mei Met daarin:

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA  nieuwsbrief 28 mei Met daarin: CDA e-mail nieuwsbrief 28 mei 2010 Vijfde nieuwsbrief Met daarin: Terugblik op de verkiezingen De nieuwe fractie is er klaar voor! Wij krijgen een vlag en wapen van West- Friesland Onderzoek bureau Berenschot

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging!

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Uitgevoerd in opdracht van het Hoofdbestuur 50PLUS door: Mark van Overveld (onderzoeker)

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Nr. 2 Nieuwsbrief ChristenUnie Hoogeveen Februari ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne.

Nr. 2 Nieuwsbrief ChristenUnie Hoogeveen Februari ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne. Van de voorzitter ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne. Beste vrienden van de ChristenUnie in Hoogeveen, Belofte maakt schuld. En wat je zegt dat moet je ook doen. Vaak

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Versie 10 mei 2013 Laatste actualisatie: Wijziging verkiezingsdatum in 19 maart 2014 Auteur: M.C. Maijenburg Road to Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder VOORBEREIDINGEN: 01-06-2017. 01-06-2017 01-06-2017 Het afdelingsbestuur legt op de afdelingsvergadering ter vaststelling voor: voorstel tot deelname

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013

Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013 Aan: alle PvdA leden in Amsterdam noord mei 2013 Betreft: kandidaatstelling gemeenteraad en stadsdeelraad Beste leden, Op 19 maart 2014 vinden de verkiezingen plaats van gemeenteraad en bestuurscommissies

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief na de raad

Nieuwsbrief na de raad Nieuwsbrief na de raad december 2016 Beste Kernachtige vrienden, Het is weer tijd voor een korte update. Waar staat Kernachtig Wijchen en wat houdt ons bezig? Enkele fractieleden zijn in de pen geklommen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de weer ondermeer door het opstellen

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 1 Inleiding Dit jaarverslag 2014 van de PvdA Amsterdam West blikt terug op de activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar. Het raakt alle onderdelen van de afdeling.

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs

Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Handleiding gemeenteraadsverkiezingen voor sportclubs Zo zet je sport op de lokale agenda. Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 Zet sport op de lokale agenda! ZOMER 2017 Politieke partijen schrijven

Nadere informatie

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Uitnodiging Voorjaarscongres 2013 Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Donderdag 23 mei 2013 Ontvangst 9.00 uur Aanvang 9.30 uur Gemeentehuis De Bilt Hartelijk welkom in de gemeente De Bilt!

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DE BOSHOEK juli/augustus 2017 (16)

NIEUWSBRIEF DE BOSHOEK juli/augustus 2017 (16) NIEUWSBRIEF DE BOSHOEK juli/augustus 2017 (16) Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, bij wonen, bij dagbesteding of bij werken. En ook bij het invullen van de vrije tijd. Deze

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017 TIJDLIJN VOORBEREIDING GEMEEN WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur Bestuur en evt Kandidaten-commissie WANNEER Voorjaar 2016 Voorjaar zomer 2016 Vanaf voorjaar 2016 Voorjaar 2016 Voorjaar 2016 -

Nadere informatie

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Bouwen aan vertrouwen Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 10.00 uur Stadshuis Nieuwegein Welkom in Nieuwegein Als burgemeester van Nieuwegein heet ik u graag van harte welkom

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari Nieuwsbrief januari 2017 Hallo allemaal, In deze nieuwsbrief een terugblik op het uitje van december, maar ook informatie over het uitje van de maand januari. Marianne zal zich voorstellen in deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid Voorzieningenkaart Op 31 maart hadden we voorlopig de laatste bijeenkomst van de Voorzieningenkaart 2030 van Centrum Krinkelhoek Mettegeupel en Oss Zuid. Dit keer kwamen we bij elkaar in Horizonschool

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland

Communicatie aanpak. Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Communicatie aanpak Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland Van visie naar opgave - beleidsdoel Vanuit de visie op 3D Meedoen en meetellen : transitie 3D = transformatie = cultuuromslag De visie Meedoen

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Gekke haren dag! Op vrijdag 8 juli is het weer gekke haren dag op school! We maken er een gezellige dag van!

Gekke haren dag! Op vrijdag 8 juli is het weer gekke haren dag op school! We maken er een gezellige dag van! 30 ste jaargang nr. 11, juli 2016 Afscheid Anja Allereerst hartelijk bedankt voor de lieve reacties die ik heb ontvangen via de mail of persoonlijk naar aanleiding van mijn vertrek. Het doet me goed. De

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid

CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid CDA Haarlem Profielschets Kandidaat Raadslid Kandidaat Raadslid Gezocht - voor de verkiezingen van de gemeenteraad volgend jaar - CDA Haarlem is op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden 2017 wordt voor de PvdA een heel belangrijk jaar. Allereerst hebben we op 15 maart 2017 de Tweede Kamer verkiezingen, waarbij duidelijk zal worden in hoeverre

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie