Onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Embargo tot dinsdag 18 december uur Onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom Een ruime waaier aan kwalitatief hoogstaande academische economie en toegepaste economie gerelateerde opleidingen in Vlaanderen Op 18 december 2012 overhandigt de visitatiecommissie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom in het bijzijn van vertegenwoordigers van de betrokken opleidingen, haar eindrapport aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) - haar opdrachtgever. Hiermee komt een einde aan haar omvangrijke queeste door Vlaanderen, waarbij ze maar liefst eenenvijftig opleidingen bezocht. Met dit rapport velt de commissie (aan de hand van de zes onderwerpen en eenentwintig facetten uit het accreditatiekader) voor op één na alle geëvalueerde opleidingen een positief eindoordeel over de kwaliteit van de academische bachelor- en masteropleidingen in domeinen van de economische en toegepaste economische wetenschappen in Vlaanderen. Het visitatierapport is in eerste instantie een middel om de verdere verbetering van de opleidingen te bewerkstelligen en zal nu door de betrokken universiteiten ook worden gebruikt om bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een accreditatie te verkrijgen. Een aantal generieke vaststellingen De bachelor-masterstructuur, die sinds de vorige visitatie volledig werd gerealiseerd, heeft nog niet steeds geleid tot een duidelijke splitsing tussen de bachelor en master als afzonderlijke opleidingen. De commissie hoopt nochtans dat de studenten in lijn met de geest van Bologna na het afronden van de bachelor, bewust zouden gaan nadenken waar ze de masteropleiding willen volgen, in het binnen- of buitenland en aan welke onderwijsinstelling. Aangaande de concretisering van de doelstellingen stelt de commissie vast dat er beduidende stappen gezet zijn, maar dat het uittekenen van de leerlijnen en de operationalisering ervan in de onderwijspraktijk en de toetsing vooralsnog op de agenda staan voor de komende jaren. De commissie verwacht meer dan tot op heden het geval is een leerlijn onderzoeksvaardigheden te zien in de curricula, die uitmondt in de masterproef. De masterproef is niet voor niets het sluitstuk van de opleiding, waarin de student, na een aantal jaren academisch onderwijs te hebben genoten moet aantonen dat hij of zij in staat is om academische onderzoeksvaardigheden te gebruiken, een (in omvang) bescheiden onderzoek op te zetten, een onderzoeksvraag te formuleren, de nodige data te verzamelen, deze te analyseren en daar een kritische reflectie over te maken om er een onderbouwde conclusie bij te formuleren. De commissie meent dat er op dit vlak nog ruimte is voor verbetering. Betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs vraagt de commissie waakzaamheid voor de effecten ervan die zich beginnen af te tekenen. Steeds meer studenten volgen in overeenstemming met hun eigen ritme de opleiding op een geflexibiliseerde wijze. Dit vertroebelt de cijfers inzake slaagpercentages en vordering doorheen de opleiding. Er dient over gewaakt te worden dat de flexibilisering niet doorslaat en tot systematische studievertraging ten aanzien van de beoogde doorlooptijd gaat leiden en op een constructieve wijze ingezet wordt om de studievoortgang van de student doorheen de opleiding te ondersteunen.

2 Onderwijskundige professionalisering is een gegeven aan de Vlaamse instellingen, waarvan de commissie meent dat het vrijblijvend karakter wat dwingender moet worden gemaakt, en niet alleen voor nieuwe stafleden, maar ook voor docenten die reeds lang op een bepaalde wijze les geven. Onderwijsinnovatie gaat hiermee hand in hand. De commissie meent dat het goed is zo nu en dan de lespraktijk kritisch onder de loupe te nemen, en zich af te vragen of nieuwe inzichten op dit vlak kunnen helpen om de studenten beter te doen leren en hen duidelijker te instrueren om de kennis die hen wordt aangereikt op een zelfstandige, intelligente wijze te doen verwerven. In het kader van de academisering van het hoger onderwijs meent de commissie dat het goed zou zijn om duidelijk het onderscheid in focus van de opleidingen handelswetenschappen (aan hogescholen, in associatie met een universiteit) en bedrijfseconomische en bedrijfskundige opleidingen (aan universiteiten) toe te lichten aan de toekomstige student en het breder publiek, zodat studenten gericht en doelbewust kunnen kiezen voor welke richting zij zich het meest interesseren, bij het uittekenen en plannen van hun toekomst. Op het vlak van de onderzoeksmaster in de Economische Wetenschappen ziet de commissie duidelijke kansen om dit op Vlaams (of op Belgisch) niveau gezamenlijk te realiseren, op grond van gelijkheid, en om de handen in elkaar te slaan om één bijzonder sterke research master Economische Wetenschappen in te richten aan de Vlaamse (of Belgische) universiteiten. Indien de discussie aangaande de taal van het hoger onderwijs in Vlaanderen hierbij heropend wordt en het nut van de Engelse taal voor diverse masters wordt erkend, kan Vlaanderen hiermee een zeer sterk exportproduct in de markt zetten, dat de goede kwaliteit van het Vlaamse hoger onderwijs onderstreept en waardoor Vlaanderen op dit vlak, een internationaal bijzonder interessante speler wordt. Opleidingen Economische Wetenschappen (EW) De visitatiecommissie heeft een globaal positief beeld over de academische opleidingen Economische Wetenschappen (EW) in Vlaanderen. Ze heeft vastgesteld dat de afgestudeerden kritisch en inhoudelijk sterk gevormd worden en goede kansen maken op de arbeidsmarkt. Twee van de drie bezochte instellingen (KU Leuven en UGent) bestrijken de drie deeldomeinen die aan de basis liggen van de economische wetenschappen, nl. micro-economie, macro-economie en econometrie. Aan de UA zijn de curricula sterker zij het niet exclusief gericht op economisch beleid, wat een deeldomein bestrijkt van de economische wetenschappen. De commissie is van oordeel dat de opleidingen Economische Wetenschappen een internationale toets kunnen doorstaan en in de geest van Bologna sterke internationale opleidingen zouden kunnen zijn, indien ze volledig in de Engelse taal worden aangeboden. Opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) De visitatiecommissie heeft een globaal positief beeld over de academische opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) in Vlaanderen. Ze heeft vastgesteld dat de afgestudeerden kritisch en polyvalent zijn en breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Vier van de vijf bezochte instellingen (KU Leuven, UGent, UHasselt en VUB) leggen een vrij sterke focus op bedrijfseconomie. Aan de UA zijn de curricula sterker zij het niet exclusief bedrijfskundig opgezet. De commissie beveelt algemeen aan om de positionering van TEW ten opzichte van het domein Handelswetenschappen verder te benadrukken. Het academisch gehalte van de opleidingen zou daarom nog sterker moeten aangezet worden, bijvoorbeeld door meer aandacht voor statistische en methodologische analyse in de programma s.

3 Opleidingen Handelsingenieur en Handelsingenieur in de Beleidsinformatica (HI en HIB) De visitatiecommissie is in het algemeen zeer tevreden over de kwaliteit van de Vlaamse universitaire opleidingen Handelsingenieur (HI) en Handelsingenieur in de Beleidsinformatica (HIB). De opleidingen HI zijn gevestigde waarden en hebben een uitstekende reputatie. Het zijn generalistische opleidingen die beogen een brugfunctie tussen (bedrijfs)economie en technologie te realiseren. De opleidingen HIB doelen op een gelijkaardige brugfunctie, die tussen (bedrijfs)economie en informatiesystemen. De HIB-opleidingen zijn minder bekend en trekken beduidend minder studenten aan dan de klassieke HI-opleidingen. De commissie stelde vast dat de afgestudeerden HI en HIB zeer tevreden zijn over het genoten onderwijs alsook uitstekende carrièremogelijkheden hebben. Het rapport van de commissie leert dat de bezochte opleidingen blijk geven van een sterke motivatie om de doelstellingen te realiseren en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. De visitatiecommissie komt in haar conclusie dan ook tot een positief globaal eindoordeel voor alle opleidingen HI en HIB van de Vlaamse universiteiten. Opleidingen Zij-instroom EW TEW HI De zij-instroomopleidingen nemen een belangrijke en karakteristieke plaats in, in het landschap van de gevisiteerde opleidingen. Het betreft namelijk opleidingen waarbij men instroomt, na het behalen van een bachelor of master in een andere discipline en waarbij de student dus bewust kiest voor een opleiding in domeinen van de Economische of Toegepaste Economische Wetenschappen. Deze opleidingen zijn of verbredend of verdiepend en beschrijven of een breed domein aan economische of toegepaste economische wetenschappen verwante deeldisciplines of zijn gericht op de exploratie van een bepaalde deelaspect ervan. De commissie stelt vast dat er een sterke marktvraag is naar gegradueerden van deze opleidingen en dat het zeer ambitieus is om studenten met een nieteconomische achtergrond in één jaar op masterniveau te brengen in domeinen van de economische en toegepaste economische wetenschappen. Al deze zij-instroomopleidingen zijn nog in transitie, maar haast overal is men er al in geslaagd om deze ambitie waar te maken. Ook voor die opleiding die op dit ogenblik nog geen positief oordeel kreeg, ziet de commissie goede kansen om op korte termijn te remediëren voor de door haar vastgestelde knelpunten. De clustercommissie lijst in haar rapport een aantal stringente voorwaarden op waaronder een zij-instroomopleiding zinvol en acceptabel in eindniveau kan zijn. --- Samenstelling commissie De commissie was opgebouwd uit een koepelcommissie en vier clustercommissies die elk een thematische cluster aan opleidingen geëvalueerd hebben. De clustercommissies hebben de opleidingen die tot hun cluster behoorden geëvalueerd. De koepelcommissie heeft de consistentie bewaakt en de werking en beoordelingen van de clustercommissies besproken, voor die punten die de domeinspecificiteit van de opdracht van de clustercommissies overstijgen. De koepelcommissie was samengesteld als volgt : - Prof. dr. Tom Wansbeek, honorair hoogleraar Statistiek en Econometrie, Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter, tevens voorzitter van de clustercommissie EW. - Prof. dr. Eric Waarts, hoogleraar Marketing en onderwijsdecaan van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, vakdeskundige lid, tevens voorzitter van de clustercommissie TEW

4 - Prof. dr. Jan Karel Lenstra, hoogleraar Optimalisering, Technische Universiteit Eindhoven, voormalig directeur Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, vakdeskundige lid, tevens voorzitter van de clustercommissie HI - Prof. dr. Yves De Rongé, gewoon hoogleraar Accounting and Control, Université Catholique de Louvain, vakdeskundige lid, tevens voorzitter van de clustercommissie ZIJ - Dhr. Jean Daniels, voormalig stafmedewerker Onderwijsraad Universiteit Hasselt en voormalig senior onderwijstechnoloog aan het Onderwijs-technologisch Expertisecentrum, Open Universiteit Nederland, onderwijsdeskundig lid, tevens onderwijsdeskundige van de clustercommissies EW en HI - Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Evidence Based Education, Universiteit van Maastricht, Nederland, onderwijsdeskundig lid, tevens onderwijsdeskundige van de clustercommissies TEW en ZIJ - Mevr. Paula Pelczarski, studente Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen : Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Universiteit Antwerpen, studentlid, tevens studentlid van de clustercommissie HI - Mevr. Nathalie Van Edom, studente Master of Management, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid, tevens studentlid van de clustercommissie ZIJ De clustercommissie Economische Wetenschappen was samengesteld als volgt : - Prof. dr. Tom Wansbeek, honorair hoogleraar Statistiek en Econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter - Prof. dr. Casper van Ewijk, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam; onderdirecteur bij het Centraal Planbureau in Den Haag, vakdeskundig lid - Em. prof. dr. Joop Hartog, emeritus professor of Economics, programme director of Human Capital, Universiteit van Amsterdam, vakdeskundig lid - Em. prof. dr. Jules Theeuwes, emeritus hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek aan de Economische Faculteit, Universiteit van Amsterdam, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde, K.U.Leuven) - Prof. dr. Eric Waarts, hoogleraar Marketing en onderwijsdecaan van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde, K.U.Leuven) - Prof. mr. Edgar du Perron, hoogleraar Privaatrecht en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde, K.U.Leuven) - Dhr. Jean Daniels, voormalig stafmedewerker Onderwijsraad Universiteit Hasselt en voormalig senior onderwijstechnoloog aan het Onderwijs-technologisch Expertisecentrum, Open Universiteit Nederland, onderwijsdeskundig lid - Mevr. Daphné Kerschot, studente Bachelor Economische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid - Dhr. Davy Degeetere, student Bachelor Economische Wetenschappen, Universiteit Gent, studentlid De clustercommissie Toegepaste Economische Wetenschappen was samengesteld als volgt : - Prof. dr. Eric Waarts, hoogleraar Marketing en onderwijsdecaan van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland, voorzitter - Prof. dr. Herman van den Bosch, hoogleraar Bedrijfswetenschappen in het bijzonder gericht op afstandsonderwijs aan de Open Universiteit Nederland, vakdeskundig lid - Prof. dr. Jenke ter Horst, hoogleraar Managementwetenschappen, vice-decaan onderwijs van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit Tilburg, vakdeskundig lid - Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Evidence Based Education, Universiteit van Maastricht, Nederland, onderwijsdeskundig lid - Dhr. Yannick Snoecx, student Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid - Mevr. Lore de Jong, studente Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit Hasselt, studentlid De clustercommissie Handelsingenieurwetenschappen was samengesteld als volgt : - Prof. dr. Jan Karel Lenstra, hoogleraar optimalisering, Technische Universiteit Eindhoven, voormalig directeur Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, voorzitter

5 - Prof. dr. Bert de Brock, hoogleraar Business Information Modelling, faculteit Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, vakdeskundig lid - Prof. dr. Joaquim Gromicho, bijzonder hoogleraar Applied Optimization in Operations Research bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam en manager R&D Algoritmes bij ORTEC, vakdeskundig lid - Dhr. Jean Daniels, voormalig stafmedewerker Onderwijsraad Universiteit Hasselt en voormalig senior onderwijstechnoloog aan het Onderwijs-technologisch Expertisecentrum, Open Universiteit Nederland, onderwijsdeskundig lid - Mevr. Paula Pelczarski, studente Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Universiteit Antwerpen, studentlid - Dhr. Bram Oers, Student Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid De clustercommissie Zij-instroom was samengesteld als volgt : - Prof. dr. Yves De Rongé, gewoon hoogleraar Accounting and Control, Université Catholique de Louvain, voorzitter - Em. prof. dr. Jan van Helden, emeritus hoogleraar Bestuurskunde en Financieel Management, Rijksuniversiteit Groningen, vakdeskundig lid - Prof. dr. Theo Verhallen, hoogleraar Marketing, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, vakdeskundig lid - Dr. Dirk Noordman, docent Cultuurmanagement, Faculteit Cultuur en maatschappijwetenschappen, Universiteit van Maastricht, voorheen docent Kunstmanagement, Erasmus Universiteit Rotterdam, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in het Cultuurmanagement / Master of Culture Management aan de Universiteit Antwerpen) - Em. prof. dr. Henri Olivier, emeritus hoogleraar Vennootschapsrecht en Financiële Audit, Universiteit Luik, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in Accountancy en Revisoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven) - Prof. dr. Pierre Devolder, gewoon hoogleraar Actuariële Wetenschappen, Université Catholique de Louvain, president van het Institut des Sciences Actuarielles, UCL, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in Verzekeringen aan de Katholieke Universiteit Leuven) - Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Evidence Based Education, Universiteit van Maastricht, Nederland, onderwijsdeskundig lid - Mevr. Nathalie Van Edom, studente Master of Management, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid - Mevr. Sylvia Heyvaert, studente Master in de Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Brussel, studentlid De heer Peter Daerden, stafmedewerker Cel Kwaliteitszorg trad op als projectbegeleider en secretaris van de clustercommissie TEW en van de clustercommissie ZIJ. De heer dr. Dieter Cortvriendt, stafmedewerker Cel Kwaliteitszorg trad op als projectbegeleider en secretaris van de clustercommissie HI. Mevrouw dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker Cel Kwaliteitszorg trad op als projectleider van deze visitatie en als secretaris van de koepelcommissie, van de clustercommissie EW en van de clustercommissie ZIJ. Bij de visitatie waren de volgende opleidingen betrokken: De clustercommissie Economische Wetenschappen EW - Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid - Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid / Master of Science in Applied Economic Sciences: Economic Policy - Bachelor of Science in de Economische Wetenschappen - Master of Science in de Economische Wetenschappen / Master of Science in Economics - Master of Science in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde - Bachelor of Science in de Economische Wetenschappen - Master of Science in de Economische Wetenschappen De clustercommissie Toegepaste Economische Wetenschappen TEW :

6 - Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen - Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen / Master of Science in Business Economics - Universiteit Hasselt : - Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen - Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen / Master of Management - Vrije Universiteit Brussel - Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen - Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen / Master in Management Science - Bachelor TEW Bedrijfskunde - Master TEW Bedrijfskunde / Master AES Business Administration - Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen - Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen De clustercommissie Handelsingenieur HI : in de Beleidsinformatica in de Beleidsinformatica in de Beleidsinformatica in de Beleidsinformatica - Universiteit Hasselt : in de Beleidsinformatica in de Beleidsinformatica - Vrije Universiteit Brussel : De clustercommissie Zij-instroom ZIJ : - Master in Organisatie en Management - Master in het Cultuurmanagement - Master of Science in de Algemene Economie - Master of Science in de Bedrijfseconomie - Master of Science in het Management - Master of Science in de Beleidseconomie - Master of Science in het Informatiemanagement / Master of Information Management - Master of Science in de Verzekeringen - Master of Science in de Accountancy en het Revisoraat - Vrije Universiteit Brussel : - Master in de Bedrijfskunde / de Master in Management Het volledige rapport van de visitatiecommissie verschijnt na de aanbieding op de website van de VLUHR

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Kwaliteit RC-opleidingen is goed

Kwaliteit RC-opleidingen is goed Kwaliteit RC-opleidingen is goed In 2010 en 2011 zijn de EMFC-opleidingen voor de tweede keer gevisiteerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen onder voorzitterschap van prof. dr. J. van der

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. se a ccre ditatt eo r ga n s ati e Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleid ng Master of Arts in Philosophy (MPhil) (master na master) van de Katholieke Universiteit Leuven datum

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie