JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN"

Transcriptie

1 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

2 JAARVERSLAG 2014 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

3 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Kleine organisaties-zonder-winststreven, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, en met artikelen 11 en 13 van de Acte van oprichting UCF en de verantwoordings- en controleprotocollen van subsidieverstrekkers. De jaarrekening omvat het hele boekjaar Het boekjaar 2014 stond op hoofdlijnen in het teken van het: doen opstellen en indienen van business cases op het terrein van onderzoek en onderwijs, wat heeft geleid tot diverse adviezen van de Stichting aan de provincie Fryslân en tot subsidiebeschikkingen aan de partners; versterken van Leeuwarden als kennis- en studentenstad; versterken van de bekendheid van het werk en de resultaten van UCF; vergroten van de betrokkenheid en het draagvlak bij de primaire UCF-partners én bij een breder netwerk (bedrijfs leven en universiteiten). In dit jaarverslag zal worden ingegaan op de vorderingen op deze terreinen. UCF verricht haar werkzaamheden ter uitvoering van het Programma University Campus Fryslân Dat programma is op 26 januari 2011 vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân en 31 januari 2011 door de Gemeenteraad van Leeuwarden. Met die besluiten is 16,4 miljoen respectievelijk 2,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de UCF-programmarealisatie. In juni is de externe evaluatie verschenen. Deze externe evaluatie is op verzoek van de Stichting University Campus Fryslân opgesteld om de werkzaamheden van UCF over de periode te evalueren. Het evaluatie rapport Externe evaluatie UCF, University Campus Fryslân is opgesteld door een commissie van drie externe deskundigen onder voorzitterschap van mr. Rein Jan Hoekstra. UCF is verheugd over het oordeel van de commissie. Niet alleen wordt het UCF-programma aangemerkt als van zeer hoge kwaliteit, ook acht men de productiviteit hoog in termen van promotieprojecten, masteropleidingen en andere academische parameters. De commissie kwalificeert de maatschappelijke relevantie van het UCF-programma als zeer hoog. De zichtbaarheid van UCF wordt gestaag groter, deels door de externe communicatieactiviteiten van de Stichting en deels door het daadwerkelijk realiseren van onderzoek en onderwijs. De onderzoekschool vormt een belangrijk instrument om de Friese promovendi met elkaar te verbinden. Inmiddels zijn 32 promovendi aan de slag met hun onderzoek in en voor Fryslân. Daarnaast hebben de schools (respectievelijk de Summer- en Autumn school) een vaste waarde gekregen voor eigen promovendi en wetenschappelijk geïnteresseerden uit de provincie Fryslân. Naast de goed bezochte Cafés van de Kleine Wetenschap heeft UCF ook andere activiteiten ondernomen onder de vlag van Leeuwarden als kennis- en studentenstad, zoals de oprichting van Studium Generale Leeuwarden, een samenwerkingsverband van 15 kennisinstellingen. In 2014 zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen verschillende partijen over het vervolg van UCF. Begin 2015 maakten de provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen bekend dat University Campus Fryslân officieel de 11 e faculteit wordt van de Rijksuniversiteit Groningen. De naam luidt: University of Groningen/Campus Fryslân. Een resultaat om trots op te zijn. Ik wil dan ook alle partners en medewerkers van UCF bedanken voor de inspanningen die zij hebben verricht om tot dit resultaat te komen. Leeuwarden, 19 februari 2015 prof. dr. F. Zwarts, hoogleraar-bestuurder stichting University Campus Fryslân 4 Voorwoord Woord vooraf 5

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 INHOUDSOPGAVE 7 1 DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE 8 2 VOORTGANG VAN DE ACTIVITEITEN Externe evaluatie Onderwijs: ontwikkeling Mastercollege Onderzoek: onderzoekschool UCF Kennisvalorisatie en ondernemerschap Leeuwarden kennis- en studentenstad Communicatie en profilering 21 3 ORGANISATIE Bestuur en werkorganisatie UCF Risicomanagement Raad van Toezicht Wetenschappelijke Adviesraad 24 4 JAARREKENING Balans Stand van Baten en lasten Kasstroomoverzicht BIJLAGE 28 Bijlage 1 Huidige UCF promovendi 28 6 Inhoudaopgave Café van de Kleine Wetenschap Inhoudaopgave 7

5 1 DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE De Stichting UCF is begin 2011 gestart om in Fryslân een inspirerend en kwalitatief hoogstaand academisch netwerk te realiseren. De primaire doelstelling van dit netwerk is om in samenwerking met de kennis partners de Friese kennisinfrastructuur en -economie te versterken en te bestendigen. De provinciale verankering van UCF-activiteiten en hun doorwerking in de regionale economie vormen hierbij belangrijke aspecten. UCF tracht haar doel onder meer te bereiken door: 1. onderwijsactiviteiten, te weten: a. de ontwikkeling van een academisch mastercollege met academische opleidingen op voor de Provincie Fryslân relevante themagebieden. 2. onderzoeksactiviteiten, te weten: a. het verduurzamen van in Fryslân aanwezige onderzoeksactiviteiten; alsmede b. het initiëren en uitvoeren van nieuwe (inter-)disciplinaire onderzoeksactiviteiten en c. het stimuleren van de ontwikkeling van (jong) onderzoektalent. 3. het stimuleren van kennisvalorisatie en ondernemer schap, te weten: het (doen) circuleren, ontsluiten en toepassen van kennis gerelateerd aan voor de Provincie Fryslân relevante themagebieden voor scholen, bedrijven, culturele instellingen, gemeente- en overheidsinstellingen en de samenleving. UCF heeft als leidraad voor haar activiteiten het UCF Programma en de Herijkingsnotitie, het strategisch document voor de jaren Om de doelstellingen als beschreven in deze documenten te realiseren staan de ontwikkeling van een universitair mastercollege en een onderzoekschool centraal in de activiteiten van UCF. In dit jaarverslag 2014 wordt hierover afzonderlijk gerapporteerd. Daarnaast ziet UCF het als haar taak om bij te dragen aan de verdere profilering van Leeuwarden als kennisen studentenstad. 8 Doelstelling van de organisatie UCF tijdens de Leip! Introductieweek Doelstelling van de organisatie 9

6 2 VOORTGANG VAN DE ACTIVITEITEN 2.2 ONDERWIJS: ONTWIKKELING MASTERCOLLEGE De provincie Fryslân heeft de Kennisagenda Fryslân voorgelegd aan het ministerie van OCW. De Kennisagenda betreft de regionale invulling van de nationale en Europese kennisagenda, en speelt een rol bij de toepassing van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs De bekostiging van nieuwe masters en de nevenvestiging van bestaande master(tracks) wordt door het ministerie mede getoetst aan de hand van deze kennisagenda. 2.1 EXTERNE EVALUATIE In juni heeft een externe evaluatiecommissie op verzoek van UCF de werkzaamheden over de periode geëvalueerd. Het uitvoeren van deze interim-evaluatie is vastgelegd in het Programma De externe evaluatiecommissie bestond uit de heren mr. Rein Jan Hoekstra (voorzitter), prof.dr. Jan Oosterveld en prof.dr. Serge Daan. De commissie is in haar werkzaamheden ondersteund door een onafhankelijk secretaris, drs. Engbert Boneschansker. De commissie vindt het UCF-programma van zeer hoge kwaliteit. De productiviteit is hoog in termen van promotieprojecten, masteropleidingen en andere academische kwaliteiten. De maatschappelijke relevantie van het UCF-programma is zeer hoog. Met de vorming van een universitaire campus in Leeuwarden wordt op het vlak van academisch onderwijs en onderzoek voor de Friese samenleving potentieel een enorme meerwaarde gerealiseerd. Hoogleraar-bestuurder Frans Zwarts heeft de evaluatie in september 2014 aangeboden aan gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie Fryslân en Thea Koster, wethouder Onderwijs gemeente Leeuwarden. In de kennisagenda is voor de regio een keuze gemaakt voor enkele specifieke economische speerpunten, kennisgebieden en voor Fryslân belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De keuze voor deze kennisgebieden is ingegeven door de unieke positie die deze al hebben verworven in Fryslân en de sterke verbondenheid met de regionale economie en samenleving. Dit houdt in dat de ontwikkelingen zijn ingebed in een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De ontwikkeling van masters en de vestiging van mastertracks sluit aan bij deze Friese kennisgebieden en regionaal economische clusters en niches, zoals meertaligheid, High-Tech Systems and Materials (HTSM), water, energie en de maatschappelijke uitdagingen leefbaarheid en veiligheid. UCF streeft naar een optimale verwevenheid van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, mede in het kader van het creëren van doorlopende Friese leerlijnen. Nieuwe masteropleidingen die onderdeel uitmaken van het Mastercollege zullen dan ook bij voorkeur gerealiseerd worden wanneer zij een duidelijke koppeling hebben of kunnen krijgen met de Friese hbo-instellingen en met het UCF-onderzoeksprogramma of onderzoeksprogramma s bij andere kennisinstellingen in de regio. Het Mastercollege UCF biedt de volgende masteropleidingen aan: Energy and Environmental Management (MEEM), Water Technology, Multilingualism en het Honours programma High-Tech Systems and Materials. Uitgangspunt is om daarnaast vanaf 2016 tenminste de volgende masters (met bijbehorende doorstroomprogramma s) binnen het Mastercollege aan te gaan bieden: Tourism, Liveability (Leefbaarheid), Law, Governance and Safety en Game Technology and Design. Per masteropleiding wordt gestreefd naar een deelname van minstens 30 á 35 studenten per jaar. De stand van zaken van de realisatie van de bovengenoemde masters is als volgt: Master of Energy and Environmental Management (MEEM) De programmatische uitbreiding van de reeds bestaande eenjarige universitaire master Energy and Environmental Management van de Universiteit Twente (UT) is in ontwikkeling. De bekostigingsstatus van de opleiding wacht op de vaststelling van de Friese Kennisagenda. Thematisch heeft de MEEM naast milieumanagement en energie ook een watergovernancetrack en er wordt gewerkt aan een sociale duurzaamheidstrack. De opleiding werkt samen met de UCF master Water Technology en werd in 2014 samen met deze opleiding gehuisvest in een aparte vleugel van Van Hall Larenstein. Samenwerking met de nieuwe Master Leefbaarheid wordt nagestreefd. Master Water Technology Deze tweejarige universitaire master is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen (), Universiteit Twente, Universiteit Wageningen (WUR) en Wetsus Academy. Voor deze master is dit jaar een marketingplan voor de werving van studenten en een plan voor een pre-master in uitvoering geschreven en deels uitgevoerd. Master Multilingualism Deze eenjarige masteropleiding is georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met NHL Hogeschool en gehuisvest in Tresoar. Voor deze master is dit jaar een marketingplan voor de werving van studenten geschreven en er is een plan voor een pre-master ontwikkeld. 10 Voortgang van de activiteiten Voortgang van de activiteiten 11

7 Op dit moment zijn er in totaal 89 masterstudenten verdeeld over bovenstaande drie masterprogramma s. Hieronder het overzicht per master: Aantal masterstudenten Masteropleiding Aantal studenten ( ) MEEM Water Technology Multilingualism Totaal Aantal studenten ( ) Bachelor- en master Honours programma High-Tech Systems and Materials (HTSM) Gezien het strategisch belang voor Fryslân is aansluiting gezocht bij het Innovatiecluster Drachten. In samenwerking met Philips Drachten, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente is het master Honours programma High-Tech Systems and Materials opgezet. Dit opleidingsprogramma is in juni 2013 gevalideerd door het Platform Bèta-Techniek. Het programma is de eerste publiek-private samenwerking (PPS) in Nederland op het gebied van onderwijs en omvat een verzwaarde opleiding voor getalenteerde studenten techniek. HTSM is gekoppeld aan het topsectorenbeleid en is verdiepend en verbredend van aard. De meeste industriële bedrijven in Nederland vragen om specialisten die commerciële en technologische vernieuwingen kunnen bewerkstelligen. Het afgelopen jaar is het programma van de master voorbereid. Doel van het programma is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Het programma is eind 2014 van start gegaan. Master Tourism De Stenden Hogeschool en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de hebben overeenstemming bereikt over het gezamenlijk verkennen van de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een master Tourism en hebben hiervoor UCF subsidie aangevraagd. De verdere programmatische ontwikkeling van een mastertrack is voorzien voor UCF streeft er naar deze master in september 2016 aan te kunnen bieden. Master Liveability (Leefbaarheid) De komende jaren krijgt Fryslân net als vele andere vergelijkbare regio s in Nederland en Europa, te maken met een stagnatie van de bevolkingsgroei en een vergrijzende bevolking. Voor het analyseren van leefbaarheidsproblemen en het ontwikkelen van effectieve strategieën en nieuwe technologieën om de negatieve gevolgen van dreigende krimp tegen te gaan, vormt Fryslân een natuurlijk laboratorium. Er zijn in 2014 plannen en een globaal curriculum ontwikkeld voor de vestiging in Leeuwarden van een mastertrack Liveability (Leefbaarheid) binnen de master Culturele Geografie van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de. UCF streeft ernaar deze master vanaf september 2016 aan te bieden. Master Law, Governance and Safety Recente gebeurtenissen op het wereldtoneel laten zien dat veiligheid en public safety weer helemaal terug zijn op de kennisagenda, of het nu gaat om terrorisme, overstromingen, (gas)aardbevingen, voedselveiligheid of cyber safety. De Thorbecke Academie (NHL Hogeschool) en de Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde) ontwikkelen plannen voor een mastertrack Law, Governance and Safety in Leeuwarden. Samenwerkingsmogelijkheden met de mastertrack Public Safety binnen de master Public Administration van de Universiteit Twente worden onderzocht. De start van deze opleiding is naar verwachting in Master Game Technology and Design Serious Gaming is een nog kleine, maar groeiende en veelbelovende niche in de Friese (creatieve) kenniseconomie. Bij de NHL is al een onderwijs- en onderzoekstructuur op het gebied van gaming aanwezig. De NHL en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de onderzoeken samen de mogelijkheid tot (neven)vestiging van academische mastertracks Game Technology and Design binnen bestaande masters Artificial Intelligence en Computing Science. Doorstroomprogramma s hbo-wo Voor Water Technology bestaat een doorstroomprogramma Water Technology binnen het bestaande hbo-bachelor programma van NHL. Voor de master Tourism en de master Multilingualism zijn UCF-subsidies aangevraagd. Voor schakelprogramma s en voor de masteropleiding MEEM wordt nog gewerkt aan een plan. Voor de overige masteropleidingen wordt getracht schakelprogramma s en premasters samen met de nieuwe masters te ontwikkelen. Activiteiten masterstudenten Naast het faciliteren van de masters, vormt UCF een bindende factor voor masterstudenten onderling. Daarom worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de masterstudenten, zodat zij kennis kunnen maken met de regio, de cultuur en met elkaar. De Stichting Leeuwarden Studiestad (SLS) organiseert jaarlijks de Leip! Intro voor alle eerstejaars studenten. UCF heeft voor de masterstudenten van het UCF Mastercollege een programma gemaakt tijdens de Leip! Intro om ze kennis te laten maken met de stad en met elkaar. Voortvloeiend hieruit heeft UCF een Buddy Programma georganiseerd voor eerstejaars masterstudenten. Deze Buddy s (ouderejaars studenten) hebben de -veelal internationale- studenten de eerste weken van het collegejaar begeleid. De Nederlandse taal is voor de dagelijkse activiteiten van masterstudenten erg belangrijk. Daarom heeft UCF een basiscursus Nederlands georganiseerd, waaraan in totaal 35 studenten hebben deelgenomen. Onder de cursisten waren ook een aantal internationale PhD s. Tenslotte faciliteert UCF ook bij de organisatie van enkele sociale events zoals bijvoorbeeld een International Lunch. 12 Voortgang van de activiteiten Voortgang van de activiteiten 13

8 2.3 ONDERZOEK: ONDERZOEKSCHOOL UCF De onderzoekschool heeft zich in 2014 ontwikkeld tot een volwaardige en zelfstandig functionerende Friese onderzoekschool met 32 promovendi. Promotieonderzoeken in 2014 In 2013 is door de provincie Fryslân in het kader van de International Graduate & Research School (IGRS) van University Campus Fryslân geld vrijgemaakt. Dit geld is ingezet voor het aanstellen van dertien nieuwe promovendi in De laatste drie promovendi zullen bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn aangesteld. Samen met de 19 reeds gestarte promotieonderzoeken zullen in het eerste kwartaal van 2015 in totaal 35 promotieonder zoeken deel uit maken van de UCF-onderzoekschool. De nieuw gestarte promotietrajecten betreffen een grote variatie aan onderzoeken. Zo worden er onder andere studies uitgevoerd in het kader van healthy ageing, serious gaming, sensortechnologie, meertaligheid, krimp en verduur zaming van veeteelt en landschap. Het gaat om promotietrajecten waarbij sprake is van een groot aantal samenwerkingsverbanden tussen verschillende kennisinstellingen en bedrijven. Voor een volledig overzicht van alle promotieonderzoeken, zie tabel Huidige UCF promovendi in de bijlage. Activiteiten onderzoekschool De onderzoekschool heeft het beleid van 2013 voortgezet. Daarbij gaat het om de inbedding van de school binnen de bestaande kennisinfrastructuur in Leeuwarden door de keuze voor multidisciplinaire, kennisinstelling-overstijgende wetenschappelijke bijeenkomsten, activiteiten en vaardighedenonderwijs voor de gehele Friese promovendi gemeenschap. Daarnaast is er bewust voor gekozen om deze bijeenkomsten, waar mogelijk, open te stellen voor geïnteresseerden vanuit de gehele Friese samenleving. Dit heeft geresulteerd in een actieve deelname van maatschappelijke actoren en het bedrijfsleven, masterstudenten en hbodocenten. Gegeven de internationale deelname aan deze events is de voertaal veelal Engels. UCF Summer School en Autumn School 2014 De schools hebben primair als doel de academische blik van promovendi te verbreden en promovendi een platform te bieden voor het voeren van brede interdisciplinaire academische debatten. Voor Fryslân fungeren deze schools als denktank voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en concepten ter ondersteuning van de veranderende Friese samenleving. Daardoor zijn de UCF-schools inmiddels een vast gegeven geworden binnen de Friese wetenschappelijke wereld. In de halfjaarlijkse reeks zijn in 2014 twee succesvolle schools vanuit het centrale thema van de onderzoekschool care for the community of life georganiseerd. De UCF-schools zijn open voor de gehele academische gemeenschap en een ieder die interesse heeft in de vooruitgang van Fryslân. De indeling van de schools volgt een inmiddels beproefde opzet met informatievoorziening in de ochtenden en forumdiscussies/workshops in de middagen. In de UCF-Summer School Managing the future: sustainable society, gehouden op 3 tot en met 5 juni, bestudeerden en bediscussiëren 110 deelnemers de innovatie van de zorg en de economische, ruimtelijke en ecologische aspecten van de duurzame samenleving. Om het gebruik van, en het onderzoek naar, de inzet van technologie voor duurzame ontwikkelingen in de toekomst te waarborgen stond de mogelijke opzet en ontwikkeling van een academische masteropleiding Sustainable Society in Fryslân centraal. Vanuit verschillende invalshoeken (wetenschap, beleid, ondernemers en consument) werden basiselementen van een sustainable society gedefinieerd. De discussies en adviezen leverden input voor de master Leefbaarheid die in ontwikkeling is. PhD dagen op 8 april en 27 november In de reeks van halfjaarlijkse PhD-dagen organiseerde UCF in 2014 haar tweede en derde Friese promovendidag. Deze dagen zijn specifiek voor alle promovendi die in Fryslân hun onderzoek doen en hebben als primaire doel specifieke kennis en vaardigheden te trainen. Daarnaast functioneren de PhD-dagen ook als plek waar promovendi van de verschillende kennisinstellingen ervaringen kunnen uitwisselen. 14 Voortgang van de activiteiten Summer School UCF 2015 Voortgang van de activiteiten 15

9 Van 21 tot en met 23 oktober vond de UCF-Autumn School 2014 plaats. Onder de titel: Managing the future: Towards a sustainable and healthy food supply and consumption werd de duurzaamheid van voedselproductie- en consumptie van meerdere kanten belicht. Drie hoofdonderwerpen kwamen aan bod: 1. De innovaties die garant staan voor een efficiënte voedselproductie van goede kwaliteit en de bestendiging van voedselzekerheid. 2. De behoefte binnen de samenleving om gezond ouder te worden en een goede en betrouwbare voedingsinfomatievoorziening die daaraan ten grondslag ligt. 3. De informatievoorziening door te begrijpen hoe onze hersenen ons eetgedrag aansturen en controleren. De gepresenteerde wetenschappelijke inzichten lieten zien, dat als we verantwoord om gaan met onze voedingsproductie en eetgedrag en de handen ineenslaan, er genoeg instrumenten zijn en worden ontwikkeld om duurzaam en efficiënt te produceren en tegelijkertijd verantwoord te consumeren. Introductiebijeenkomsten nieuwe promovendi 2014 Het internationale en multidisciplinaire karakter van de onderzoekschool wordt bepaald door de nationale en internationale promovendi en de interacties die zij met elkaar en de Friese onderzoeksgroepen hebben. Daarom is het essentieel dat nieuwe promovendi kort na hun aanstelling actief gaan participeren binnen de onderzoekschool. Om dit te stimuleren en te garanderen zijn in 2014 twee intensieve startbijeenkomsten georganiseerd voor nieuw aangestelde promovendi. Begeleidersbijeenkomsten Voor de begeleiders en/of de promotoren zijn twee begeleidersbijeenkomsten georganiseerd. Hierin kwamen de verantwoordelijkheden van UCF en de begeleiders aangaande de promotietrajecten aan bod, is de noodzaak van een opleidings- en begeleidingsplan gedeeld en is het UCF-opleidingsprogramma doorgesproken. Tevens stonden in deze bijeenkomsten kennismaking en samenwerking tussen begeleiders van promovendi centraal. Algemene bijeenkomsten voor promovendi Als afsluiting van de introductie van de nieuwe promovendi heeft de bekende wetenschapsfilosoof Bas Haring een interactieve workshop gegeven. In deze intensieve workshop (die open stond voor alle Friese promovendi) ging Haring uitgebreid in op de rol van de wetenschapper binnen de samenleving. Dr. Feike van der Leij, Lector Health and Food bij Van Hall Larenstein gaf in maart een lunchlezing over zijn ervaringen als wetenschapper. Vaardigheden onderwijs Ter ondersteuning van het wetenschappelijke werk en de ontwikkeling van onderzoektalent in Fryslân is er een uitgebreid vaardighedenprogramma ontwikkeld. De focus ligt hier, naast de persoonlijke ontwikkeling op het faciliteren van onderdelen binnen het PhD-traject, de schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en het ondernemerschap. De volgende trainingen zijn gegeven in 2014: Op weg naar een succesvolle promotie In negen bijeenkomsten werden de deelnemers begeleid in de keuze en afbakening van het promotieonderwerp, het opstellen van een uitdagende vraagstelling en hypothese en het uiteindelijk verwerken van deze informatie tot een promotiewaardig onderzoeksvoorstel. Being the supervisor, manage your supervisor Deze cursus gaf een overzicht van de theorie en praktijk van het managen van contacten binnen het onderzoek. Authoring a PhD In deze cursus van zes workshops werden de promovendi begeleid en ontwikkelden ze zich in het schrijven van Engelse teksten in het algemeen en hun dissertatie/ wetenschappelijk artikelen in het bijzonder. Effectief schrijven In deze serie van drie workshops kregen promovendi en hbo-docenten training in de theorie en de praktijk van het schrijven van (populair) wetenschappelijk materiaal. Streamline your PhD Planning, organisatie en realistische doelen van het promotieproject zijn cruciaal voor het slagen daarvan. In multidisciplinaire werkgroepen werden de promovendi wetenschappelijk uitgedaagd, projecten bediscussieerd, vraagstellingen aangescherpt, hypotheses onderbouwd en realistische planningen gemaakt. Career ambitions In deze serie workshops worden de promovendi begeleid om hun intrinsiek sociale en wetenschappelijke vaardigheden te herkennen, waardoor ze hun carrière ambitie kunnen vaststellen. 2.4 KENNISVALORISATIE EN ONDERNEMERSCHAP In 2014 heeft UCF verschillende activiteiten opgezet rond het thema kennisvalorisatie en ondernemerschap: Als vervolg op de workshop voor UCF-promovendi tijdens de winterschool 2013, met daarin het werken met het CANVAS-model, heeft Inqubator Leeuwarden op verzoek van UCF een tweedaags curriculum opgezet waarin zowel het werken met dit model als ook het oefenen van vaardigheden is opgenomen. De achterliggende gedachte is dat vaardigheden zoals netwerken, marketing en pitchen in het algemeen van groot belang zijn, ook voor (jonge) mensen die niet direct een eigen bedrijf willen beginnen. Dit curriculum zal in januari 2015 worden gegeven aan de UCF-masterstudenten. Er wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt. UCF heeft in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en Inqubator Leeuwarden twee bijeenkomsten over het toepassen van nieuwe technieken georganiseerd voor zowel promovendi als voor ondernemers. 31 maart: 3D Printing. UCF organiseerde in samenwerking met gemeente Leeuwarden en Inqubator een bijeenkomst voor ondernemers over 3D Printing. 16 juni: Animatietechnologie. UCF organiseerde in samenwerking met gemeente Leeuwarden en Inqubator Leeuwarden een bijeenkomst voor ondernemers over animatietechnologie. Bij beide bijeenkomsten waren ongeveer 40 tot 50 mensen aanwezig, waaronder veel ondernemers. Venture lab UCF heeft met de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente gesproken op welke wijze beide universiteiten hun ervaring op gebied van kennisvalorisatie en ondernemerschap beschikbaar kunnen stellen voor UCF en partners van UCF. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de Rijksuniversiteit Groningen mee zal werken aan een bijeenkomst over best practices van kennisvalorisatie. Voor Friesland is ook het initiatief Venture lab interessant. Venture lab is een speciaal coachingstraject dat groepen ondernemers met ambitie sneller kan laten groeien. In Twente zijn daar goede ervaringen mee, in Groningen is er dit jaar een begin mee gemaakt. In 2015 zal worden bekeken hoe Fryslân hierbij kan aanhaken. Samen met de en het UMCG is een programma ontwikkeld met best practices over valorisatie van kennis uit zeer uiteenlopende wetenschapsrichtingen. Begin 2015 wordt dit programma gepresenteerd voor de netwerkpartners van UCF. Deze bijeenkomst is te beschouwen als een voorbereiding op toekomstige valorisatietrajecten rond UCF-kennis uit de onderzoekschool. Naast deze trajecten is sprake van kennisvalorisatie in de ontwikkeling van het honoursprogramma HTSM. Het honoursprogramma is in december 2014 bij Philips van start gegaan. Tijdens gesprekken met andere bedrijven in zowel Drachten als Leeuwarden is gebleken dat er meer belangstelling is. Zo heeft FrieslandCampina in Leeuwarden de wens geuit om aan te sluiten bij het honoursprogramma. Inzet is om deze bedrijven in 2015 te laten aansluiten. 16 Voortgang van de activiteiten Voortgang van de activiteiten 17

10 2.5 LEEUWARDEN KENNIS- EN STUDENTENSTAD Binnen het programma Leeuwarden kennis- en studentenstad zijn de volgende mijlpalen bereikt: Gemma Frisuslezing De Gemma Frisius lezing luidt het nieuwe academische jaar in. Het thema in 2014 was stamcellen. Prof. dr. Hans Clevers was keynote speaker. Hij vertelde over zijn baanbrekende onderzoek naar de werking van stamcellen. In enkele korte lezingen (power lectures) van prof. dr. Dolf Weijers (WUR), prof. dr. Erik Boddeke (UMCG), prof. dr. Lubbert Dijkhuizen () en prof. dr. Gerald de Haan (UMCG) werd een ander perspectief geboden op stamcelonderzoek. Café van de Kleine Wetenschap Bijna iedere maand organiseert UCF het Café van de Kleine Wetenschap. Tijdens deze bijenkomsten komen twee wetenschappers aan het woord over hun fascinatie voor een bepaald thema. Het café wordt georganiseerd in het kader van Leeuwarden kennis- en studentenstad om het academische klimaat in Leeuwarden te verbeteren. Door deze cafés is UCF zichtbaar aanwezig in de stad. Afgelopen jaar is de samenwerking gezocht met kennispartners om op deze manier UCF in haar rol als netwerkorganisatie te benadrukken. Zo is er samengewerkt met de Waddenacademie (Wadden in de spotlight), NHL (Media paradox van de generaties) en MCL (Obesitas, zucht of ziekte). In 2014 zijn er 10 cafés georganiseerd. Hierbij waren gemiddeld 60 personen aanwezig. 28 januari: De Fries bestaat niet. Sprekers prof. dr. Barend van Heusden () en Erik Betten (historicus en auteur) spraken over de wetenschap achter identiteiten. 10 februari: Sotsji Dr. Gerard Kuper (o.m. sport en statistiek, ), prof. dr. Bert Otten (bewegingswetenschapper, ) en prof. dr. Ruud Koning (sporteconomie ) vertelden over de wetenschap achter de Olympische Winterspelen. 4 maart: Wadden in de spotlight. Sprekers dr. Katja Philippart (bestuurslid Waddenacademie) en Jasper Heslinga (UCF promovendus) spraken over de wetenschap achter het waddengebied. 20 maart: Psychopathy. Prof. Kevin Dutton (Oxford University) gaf een lezing over zijn boek The wisdom of psychopaths. Hij vertelde dat psychopaten niet altijd gewelddadig zijn, maar juist over kwaliteiten beschikken die leiden tot succes. 14 april: Media paradox van de generaties. Sprekers dr. ir. Hylke W. van Dijk (lector serious gaming, NHL Hogeschool) en dr. Sjoerd de Vries (lector social media en reputatiemanagement) gaven lezingen over de wetenschap achter serious media. 13 mei: Obesitas, zucht of ziekte? Sprekers Jan Apers (chirurg MCL) en prof. dr. Greetje Timmerman (pedagogische wetenschappen en onderwijskunde ) vertelden over de wetenschap achter obesitas. 10 juni: Van talent tot oranjegekte. Dr. Barbara Huijgen (bewegingswetenschapper /UMCG) en dr. Martijn van Zomeren (sociaal psycholoog ) vertelden over de wetenschap achter het WK voetbal. 29 september: Jeugdzorg. Sprekers prof. dr. Tom van Yperen () en dr. Gabriel Anthonio (Jeugdzorg Fryslân) gaven lezingen over de toekomst van de jeugdzorg. 27 oktober: Licht. Sprekers prof. dr. Domien Beersma (chronobioloog ) en Nynke Rixt Jukema (Architect) gaven een lezing over de wetenschap achter licht. 9 december: Tussen MRSA en Ebola. Sprekers prof. dr. Alex Friedrich ( en UMCG) en dr. Jacco Wallinga (RIVM) gaven een lezing over de wetenschap achter infectieziekten. Studium Generale Leeuwarden Samen met Tresoar is een voorstel uitgewerkt voor een gemeenschappelijke agenda Studium Generale. Na enkele bijeenkomsten met organisaties in de stad hebben 12 organisaties in september besloten om gezamenlijk op te trekken en een website hiervoor te lanceren met de naam Studium Generale Leeuwarden. De start van de gemeenschappelijke agenda heeft plaatsgevonden op 30 oktober. Inmiddels is het aantal deelnemende organisaties gegroeid tot 15. Voor UCF, maar dus ook voor de 14 kennispartners, biedt Studium Generale Leeuwarden extra zichtbaarheid voor de activiteiten en er kunnen nieuwe doelgroepen bereikt worden. Hans Clevers was keynote speaker op de Gemma Frisius lezing Voortgang van de activiteiten Voortgang van de activiteiten

11 Samenwerking Studium Generale Groningen (SGG) en UCF Eind 2013 is de samenwerking tussen Studium Generale Groningen en UCF gestart. In 2014 heeft dit verder vorm gekregen. De samenwerking bestaat uit het adviseren op het gebied van programmering. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot programmering van sommige sprekers voor het Café van de Kleine Wetenschap. Daarnaast wordt er samengewerkt voor het optreden van grote (internationale) sprekers in zowel Groningen als Leeuwarden. Een concreet voorbeeld hiervan is de lezing van prof. Kevin Dutton (Oxford University) die zowel in Groningen als Leeuwarden heeft gesproken. Centrum voor Cultuur en Wetenschap Er zijn in het voorjaar samen met Tresoar twee brainstormsessies georganiseerd over het idee van een Centrum voor Cultuur en Wetenschap. Op basis hiervan is besloten om in 2014 te starten met het organiseren van activiteiten op het vlak van kunst en wetenschap en hiermee aan te sluiten bij bestaande events in de stad. In overleg met Leeuwarden Culturele Hoofdstad zal dit de komende jaren verder worden uitgebouwd tot een volwaardig programma. UCF heeft geparticipeerd in drie events, namelijk Nacht van de Liefde, VHDG HEDEN en het Media Art Festival. 11 oktober: Nacht van de Liefde. In een speciaal Café van de Kleine Wetenschap tijdens de Nacht van de Liefde spraken Prof. dr. Gert ter Horst (directeur van Neuroimaging Centrum UMCG) en wetenschapsduo Jan Guus Waldorp MA en drs. Marie Anne Simons over de wetenschap achter de liefde. 16 oktober: HEDEN. UCF sponsorde kunstinitiatief VHDG voor de organisatie van deze tentoonstelling- voor-éénavond over het absurdisme in de Kanselarij. Naast de tentoonstelling van het werk van aanstormende talenten, hield dr. Ruud Welten (docent filosofie Universiteit Tilburg) een lezing over absurdist Albert Camus. 2 november: Media Art Festival. UCF heeft een bijdrage geleverd aan het programma van Media Art Festival dat van 1 tot en met 23 november in Leeuwarden is gehouden. Op deze dag was er een ontmoeting tussen wetenschapper dr. J. van der Loosdrecht, expert op het gebied van computer vision bij de NHL Hogeschool, en diverse mediakunstenaars. Museum Universiteit De Museum Universiteit is een initiatief van het Fries Museum, Tresoar en UCF en loopt als parallel programma aan de Museum Jeugd Universiteit van het Fries Museum en Tresoar. Hiermee is een nieuwe doelgroep onder academisch geïnteresseerd publiek bereikt. 5 oktober: Museum Universiteit over de Eerste Wereldoorlog. Drs. Guido van Hengel gaf de lezing: Een kleine toevalligheid met grootse gevolgen Gavrilo Princip en het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. 16 november: Museum Universiteit: de val van Srebrenica. Prof. dr. Bob de Graaff (profileringshoogleraar Intelligence en Security Studies) gaf de lezing: De val van Srebrenica hoe de keuzes van enkele individuen de loop van de geschiedenis in Srebrenica hebben bepaald. Wegens het succes van dit gezamenlijke initiatief gaan Fries Museum, UCF en Tresoar in 2015 door met de organisatie van Museum Universiteit. Mede op initiatief van UCF heeft Kunstkade Leeuwarden een bijeenkomst georganiseerd voor programmeurs om cultuur-events beter op elkaar af te kunnen stemmen, zowel inhoudelijk als agendatechnisch. Dit overleg zal in 2015 een vervolg krijgen. In het kader van deze overeenkomst heeft UCF een nieuw programma van activiteiten opgesteld voor het jaar Dit programma is in september 2014 ingediend bij de gemeente Leeuwarden met een verzoek om financiële ondersteuning. Bij het opstellen van dit programma is besloten om niet langer het begrip academisch klimaat te hanteren. De partners binnen de samenwerkingsovereenkomst zullen voortaan het begrip Leeuwarden kennisen studentenstad gebruiken als het gaat om voorzieningen rond het onderwijs en onderzoek. De UCF-website heeft daarom ook een aparte ingang : Leeuwarden kennisen studentenstad. 2.6 COMMUNICATIE EN PROFILERING De communicatiestrategie was er in 2014 op gericht om de zichtbaarheid van UCF te vergroten door niet alleen het (kennis)netwerk maar ook de buitenwereld kennis te laten maken met de doelstellingen van UCF. Er is daarom geïnvesteerd in deze zichtbaarheid: de UCF-krant Verbindt is vier keer verschenen. Daarnaast is de inzet van Social Media vergroot en zijn er bijvoorbeeld meer Cafés van de Kleine Wetenschap geweest. Ook zijn er verschillende andere bijeenkomsten georganiseerd en meer communicatiemiddelen ingezet. Website De website staat centraal in de communicatie van UCF. In 2014 is de communicatie op de website nog verder aangescherpt. De drie pijlers van UCF, Mastercollege UCF, Onderzoekschool en Leeuwarden kennis- en studentenstad, hebben een prominentere plek gekregen op de website. Op deze manier komt de profilering van UCF duidelijker tot uiting. In de zomer van het afgelopen jaar zijn alle statische pagina s van de website vertaald naar het Engels. Bezoekers hebben nu de keuze om op de website de teksten in het Nederlands of Engels te lezen. Voor de buitenlandse PhDen masterstudenten is de website nu dus ook toegankelijk. De registratie voor events en bijeenkomsten gebeurt nu grotendeels geautomatiseerd via de website. Verbindt De UCF-krant Verbindt is dit jaar vier keer uitgebracht. De krant heeft een oplage van 1600 stuks en wordt verspreid onder de kennispartners, relaties en particuliere abonnees. Er zijn verschillende externe journalisten betrokken bij de ontwikkeling van de krant. De krant krijgt een groeiende waardering in het (bestuurlijke) netwerk van UCF. Social Media UCF werkt in de communicatie crossmediaal. Dit houdt in dat de te delen boodschap via verschillende media wordt verspreid. Het aantal volgers op zowel Twitter als Facebook zijn dit jaar flink gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De vind-ik-leuks op Facebook stegen dit jaar met 62% en de volgers op Twitter met 38% ten opzichte van het voorgaande jaar. Wekelijks hebben er gemiddeld 72 personen interactie met UCF via Facebook, dat wil zeggen dat UCF wordt genoemd in een bericht of dat er op een bericht van UCF wordt geklikt en/of gereageerd. Overige publieksactiviteiten/uitingen: UCF sponsorde het optreden Dichtbij van het Nederlands Studenten Orkest op 12 februari in Leeuwarden. 25 april: De Nederlandse grondwet 200 jaar. Jongeren & Politiek Fryslân (JPF) vierde het 200 jarige bestaan van de grondwet met een speciale bijeenkomst over de grondwet. Dit deden zij in samenwerking met UCF en Studiegenootschap S.G. Trias Politica, de Thorbecke Academie en alle politieke jongeren organisaties. Nederlands bekendste filosoof prof. dr. Herman Philipse gaf op 20 mei twee wetenschapslezingen over waarschijnlijkheid en Ethiek & Evolutie. Op 17 juni werden de LC Awards voor beste projecten in het Friese onderwijs uitgereikt. De prijs werd gesponsord door UCF. Dit jaar werd voor het eerst een categorie projecten van academische en professionele masterstudenten toegelaten. Op 29 en 30 augustus en 3, 4 en 5 september werd in het openluchttheater Burgum De Pleats de door Tresoar herontdekte Friese komische opera Keapmanskeunsten opgevoerd. Deze opera werd mede gesponsord door UCF. 4 december: In gesprek met Frank Westerman. In de Johannes de Doperkerk gingen de lezers van het boek Stikvalei in gesprek met Frank Westerman. Stikvallei stond op de shortlist van de AKO literatuurprijs 2014 die op 13 november werd uitgereikt. Het boek won de prijs uiteindelijk niet. 20 Voortgang van de activiteiten Voortgang van de activiteiten 21

12 3 ORGANISATIE 3.1 BESTUUR EN WERKORGANISATIE UCF 3.2 RISICOMANAGEMENT In de basisopzet van de organisatie zijn in 2014 een aantal minimale aanpassingen gedaan. Daarnaast zijn de volgende twee gremia operationeel gebleven: De wetenschappelijke adviesraad (WAR). De Taskforce UCF, een overleg platform met bestuurlijke vertegenwoordigers van de UCF-partners. Het risicomanagement is binnen UCF ingebed in de werken besluitvormingsprocessen in de organisatie, zowel in de dagelijkse werkorganisatie alsook in bestuur en Raad van Toezicht. Primair wordt gekeken naar invloeden van besluiten en ontwikkelingen op de strategische koers van UCF; daarnaast blijven financiële, juridische en contractuele risico s continue in beeld. UCF en de pers In 2014 is UCF 57 keer in gedrukte Friese media verschenen. Dat is een stijging van 47 procent ten opzichte van Daarnaast is UCF in verschillende online- en landelijke media voorgekomen. UCF werkt samen met journalisten van regionale media. Asing Walthaus (Leeuwarder Courant) presenteert het Café van de Kleine Wetenschap. Erik Betten en Pier Bergsma (Friesch Dagblad) hebben een wisselcolumn in de UCF krant Verbindt. Wio Joustra (voorheen Leeuwarder Courant) is in elke editie van Verbindt verantwoordelijk voor een interview met een bestuurder. Persbijeenkomsten: In totaal werden door UCF drie persbijeenkomsten georganiseerd: 24 januari: Persbijeenkomst promotieplaatsen. Tijdens een gezamenlijke presentatie op Hogeschool Van Hall Larenstein werd bekend gemaakt dat de provincie Fryslân geld heeft vrijgemaakt voor 15 promotieplaatsen in het kader van de International Graduate & Research School (IGRS) van UCF. 17 september: Persbijeenkomst externe evaluatie. Op verzoek van de Stichting University Campus Fryslân is er een externe evaluatie opgesteld. Deze werd in het bijzijn van de Raad van Toezicht en de pers aan gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder van de gemeente Leeuwarden, Thea Koster, overhandigd. 30 oktober: (pers)bijeenkomst lancering website Studium Generale Leeuwarden. In het bijzijn van alle deelnemende kennispartners werd door onderwijs wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden de website gelanceerd. Er zijn door UCF 17 persberichten verstuurd. 3.3 RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht is ingesteld op 17 maart De Raad van Toezicht vergaderde in 2014 zes keer en behandelde in die vergadering alle relevante lopende zaken van UCF, alsmede de evaluatie en de toekomstige ontwikkelingen van UCF. Voorts werd de jaarrekening van 2013 vastgesteld, alsmede de begroting van De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2014 is als volgt: Prof. dr. D.D. Breimer, onafhankelijk voorzitter, geb. datum: 24/11/1943, benoemingsdatum: ; nevenfunctie: hoogleraar in de farmacologie aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der Geneeskunde / LUMC Universiteit Leiden; Prof. dr. J. de Vries, vanwege: provincie Fryslân, geb. datum: 26/09/1960, benoemingsdatum: tot en met (uitgetreden i.v.m. opdracht een document voor te bereiden over de toekomst van UCF); nevenfunctie: Decaan Faculteit Campus Den Haag, Universiteit Leiden; Dhr. G. Krol, vanwege: gemeente Leeuwarden, geb. datum: 01/07/1945 benoemingsdatum: ; nevenfunctie: burgemeester gemeente Het Bildt; Dhr. ir. H. Bouma, vanwege: VNO-NCW Noord, MKB-Noord, Fries bedrijfsleven, geb. datum: 02/10/1955 benoemingdatum: ; Managing Director bij LIMIS - Institute for Healthcare Innovation; Mw. J. Vlietstra, vanwege: Leeuwarder Hogescholen (NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein), geb. datum: 13/04/1948 benoemingsdatum: ; nevenfunctie: lid Eerste Kamer en waarnemend burgemeester van gemeente Haren; Vacature vanwege de kennisinstellingen Waddenacademie, Wetsus, Tresoar en Fryske Akademy; Vacature vanwege: Nederlandse universiteiten en met name, UT, WUR en TUD; 22 Organisatie Organisatie 23

13 3.4 WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD Op 9 juli 2012 is de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) geïnstalleerd. De WAR van UCF bestaat uit vertegenwoordigers van de kennisinstellingen in Fryslân en andere organisaties die gevestigd zijn in Fryslân of daarbuiten. De samenstelling van de WAR per 31 december 2014 is als volgt: Mw. prof. mr. dr. H.K. Elzinga (wnd voorzitter), dean van het University Honours College en hoogleraar Ontwikkeling en differentiatie van het academisch onderwijs; Mw. prof. dr. S.J.M.H. Hulscher, hoogleraar bouwkunde, civiele techniek, hydrosfeerwetenschappen, waterbouwkunde, Universiteit Twente; Mw. dr. E. Cavagnaro, lector Service Studies en docent duurzame ontwikkeling aan Stenden Hogeschool; Dr. H.C.J. Paques, lid van de Raad van commissarissen van Paques bv in Balk; Dr. ir. H.V.M. Hamelers, program director Wetsus; Dr. H. Derksen, lector biobased Economy aan Van Hall Larenstein/WUR. Bestuur van de Stichting Het bestuur van de Stichting is in handen van de hoogleraar-bestuurder prof. dr. Frans Zwarts, voormalig rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. De taak van de hoogleraar-bestuurder is het besturen van stichting conform doel en belang van de Stichting, te weten het versterken van de kennisinfrastructuur en de gehele kennisketen in de Provincie Fryslân door uitvoering te geven aan het door provincie en gemeente vastgestelde UCF programma Bureau van de Stichting De hoogleraar-bestuurder wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een aantal medewerkers, werkzaam binnen het bureau van de Stichting (waarvan in totaal 4,2 fte in dienst van UCF). Dit bureau heeft in 2014 verder vorm gekregen. De personele invulling vindt overeenkomstig het beleid van de Stichting - plaats op basis van tijdelijke aanstellingen en in sommige gevallen in de vorm van inhuur en/of detachering. De tijdelijke aanstellingen lopen af per 1 mei Prof. dr. F. Zwarts was tot en met april 2014 via een detacheringscontract met de Rijksuniversiteit Groningen verbonden aan UCF. Daarna is hij in dienst getreden van UCF. 24 Jaarrekening Smaakonderzoek Autumn School 2014 Jaarrekening 25

14 4 JAARREKENING 4.2 STAND VAN BATEN EN LASTEN 2014 (bedragen x ) BATEN Subsidie provincie Fryslân Subsidie Gemeente Leeuwarden Overige baten Financiële baten realisatie 2014 prognose 2014 realisatie Totaal van de baten BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (bedragen x ) ACTIVA Vlottende activa: - vorderingen - opdrachten aan derden marketing en werving - liquide middelen 31 december december LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene promotiekosten Algemene kosten Lasten voorgaande boekjaren Totaal van de lasten Totaal van de activa Resultaat PASSIVA Eigen Vermogen 0 0 Kortlopende schulden: - crediteuren marketing en werving - crediteuren - projectverplichtingen provincie Fryslân - vooruitontvangen gelden Gemeente Leeuwarden - overige schulden Totaal van de passiva KASSTROOMOVERZICHT 2014 (bedragen x ) Kasstroom uit operationele activiteiten - Mutatie eigen vermogen via exploitatiesaldo 0 0 Veranderingen in vlottende middelen - Vorderingen - Opdrachten aan derden marketing en werving - Schulden Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie liquide middelen SPECIFICATIE NETTO-KASSTROOM Stand 31 december 2014 Stand 1 januari Mutatie liquide middelen Jaarrekening Jaarrekening 27

15 BIJLAGE Naam Betrokken instellingen Onderwerp Monir Mollaei Wetsus WUR Physiology of electrochemically active bacteria in microbial fuel cells (MFC s ) and microbial electrolysis cells (MEC s) BIJLAGE 1 HUIDIGE UCF PROMOVENDI Patrick Figaroa Wetsus Functional polymeric resins for water purification Naam Betrokken instellingen Onderwerp Richard Rijnks Jelmer Jeuring Jasper Heslinga Jasper Meekes Abhygian Singh Asli Boru Uche Obinna Sine Celik Noopur Singh Dennis Worst Evelyn Bosma Nika Stefan Anne Merkuur Joeri de Valença Stenden Wadden Academy Stenden Stenden Wadden Academy Stenden NHL TU Delft NHL TU Delft NHL TU Delft NHL TU Delft NHL Fryske Akademy Universiteit Leiden Fryske Akademy UvA Fryske Akademy UvA Fryske Akademy UvA Wetsus Utwente Leefbaarheid en de economische kracht van Fryslân, in regionaal, nationaal en internationaal perspectief Identiteit en toerisme: Toerisme en leefbaarheid Tourism in vulnerable coastal areas Leisure Economy: leisure and regional development Understanding Sharing of Micro-Generated Electricity: From Households to Neighbourhoods De inzet van Innovatieve technologie in de zorg Smart game: Smart grids op en om het water Multilevel Innovation and Transition Methodology Design thinking and holistic approach for patient adherence among elderly Chronologie en ruimtelijke diversiteit van de agrarische veenontginningen in het stroomgebied van de Kuinder en Linde tijdens de volle en late middeleeuwen (ca 1000 ca 1400 AD) Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism among Frisian children. A new survey of the Frisian Language Changes in Modern Frisian verbal inflection Interfacial phenomena during overlimiting electrodialysis Anna Casadella Jorge Ricardo Cunha Jeroen Onrust Marco Bakker Vincenzo Marco Gatto Wetsus Dairy Campus Wetsus, WUR Wadden Academy Wadden Academy Wadden Academy TU Delft Ammonium recovery using biomimetic membranes Recovery of nutrients from cow manure and black water Regenwormen als sleutel tot aanwezigheid van overwinterende, doortrekkende en broedende weidevogels The Frisian peat reclamations of the Late Iron Age and Roman Iron Age Morphodynamiek, inclusief ecologische invloeden van het wadden gebied op lange termijn Maia Lordkipanidze UTwente Protected areas as climate change resilient areas: Assessing governance context to increase climate resilience in nature areas Beau Warbroek UTwente Governance of local sustainability initiatives in the Frisian context; Can improved governance reap additional benefits for liveability and sustainability? Sikander Naseem Jelle Krol Suzan Christiaanse Amber Nota Hien Pham Marjanne van der Hoek Cindy Klootwijk Merel van den Broek Philips UTwente Tresoar Partoer Incas3 Dairy Campus Dairy Campus VHL, MCL, WUR Dairy Campus WUR Dairy Campus MCL High-precision manufacturing chain for metal micro-parts Literature and literacy in lesser-used languages Spatial distribution of facilities in the context of rural population decline - regional models versus every day life reality the case of North-East Fryslân Multilingual melodies: Prosody in Fryslân Glycosylation of milk lactose and derived galacto-oligosaccharides (GOS) Carnitine in the dairy chain Grazing strategies for future dairy farms: an economic and environmental perspective Influence of protein on satiety in humans, especially after gastric bypass Judita Laurinonyte Wetsus WUR Development of a robust membrane bioreactor for petrochemical wastewater 28 Bijlagen Bijlagen 29

16 COLOFON Uitgave University Campus Fryslân Fotografie Pagina 6 en 9: Afke Manshanden Pagina 10, 19 en 22: Het Hoge Noorden Pagina 13 en 15: Hans Jellema Pagina 25: Sieta Stel Vormgeving David-Imre Kanselaar Drukwerk Drukkerij Van der Eems 30

17 Bezoek- en postadres: Sophialaan 1, 8911 AE Leeuwarden T E I

JAARVERSLAG 2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

JAARVERSLAG 2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN JAARVERSLAG 213 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN WOORD VOORAF Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 213 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leeuwarden Maart 2014. Jaarverslag 2013 UCF 1

Jaarverslag 2013. Leeuwarden Maart 2014. Jaarverslag 2013 UCF 1 Jaarverslag 2013 Leeuwarden Maart 2014 Jaarverslag 2013 UCF 1 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Leeuwarden Februari 2015. Jaarrekening 2014 UCF 1

Jaarrekening 2014. Leeuwarden Februari 2015. Jaarrekening 2014 UCF 1 Jaarrekening 2014 Leeuwarden Februari 2015 Jaarrekening 2014 UCF 1 Inhoud Algemene toelichting op de jaarrekening UCF 2014... 3 Balans per 31 december 2014... 6 Staat van baten en lasten 2014... 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN taken en profielschets hoogleraar-bestuurder februari 2011 De achtergrond Sinds 2009 werken de Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en regionale kennispartners samen aan plannen voor de versterking

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

AGENDA 2020 scherp aan de wind

AGENDA 2020 scherp aan de wind AGENDA 2020 scherp aan de wind tussentijdse herijking Programma 2010-2015 hoofdkeuzes tweede tranche middelen UCF 2013-2015 Leeuwarden, 4 april 2013 1 Inhoud 1. Woord vooraf... 3 2. Ambities 2020... 4

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE 2011-2013

ZELFEVALUATIE 2011-2013 ZELFEVALUATIE 2011-2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 5 MEI 2014 ZELFEVALUATIE 2011-2013 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 5 MEI 2014 INHOUD TEN GELEIDE INHOUD 4 Het voorliggende zelfevaluatierapport is opgesteld

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013

Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013 Jaarstukken 2012 Leeuwarden april 2013 Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Op 3 november organiseert de HOG Bouw en Ruimte haar jaarlijkse Docentendag. Centraal staat het delen van kennis en ervaringen tussen docenten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Masterclass Metropolitan Food Security - hoe voed je de stad anno 2050

Masterclass Metropolitan Food Security - hoe voed je de stad anno 2050 Masterclass Metropolitan Food Security - hoe voed je de stad anno 2050 Think Global, Act Local! Omschrijving Deze Masterclass is opgezet en georganiseerd vanuit het Lectoraat Duurzame Wereldvoedselvoorziening.

Nadere informatie

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Best Practices binnen de TU Delft: Ervaringen en Resultaten met Shell Gebaseerd op informatie van Marco Waas en het advies van IJsbrand Haagsma

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2016 Het begon in 1918 Wageningen University & Research Wageningen University Medewerkers: 2,600 studenten:>

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 11 maart 2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

JAARVERSLAG 2015 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN JAARVERSLAG 2015 UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de Stichting University Campus Fryslân (UCF). Dit verslag is opgesteld

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Externe evaluatie UCF. University Campus Fryslân 2011-2014

Externe evaluatie UCF. University Campus Fryslân 2011-2014 Externe evaluatie UCF University Campus Fryslân 2011-2014 Externe evaluatiecommissie UCF 8 juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE SUMMARY 3 1 EVALUATIEKADER 1.1 Doel en achtergrond evaluatie 4 1.2 Procedure 4 2 OVER

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Martin Bakker, 18 februari 2014 Eind 2014 gaan twee nieuwe Europese samenwerkingsverbanden van start. Verspreid over Europa zullen universiteiten, kennisinstellingen,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Universitaire Campus Venlo

Universitaire Campus Venlo Universitaire Campus Venlo Kennis/As Limburg Noordelijkste campus in de kennis/as plannen Ook de kleinste Universitaire campus binnen brede Greenport campus Universitaire Campus Venlo Doel bij te dragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 BESPREKPUNTEN B1. Beantwoording schriftelijke vragen geen SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De navolgende brief aan PS vast te

Nadere informatie

Sustainability Career Event 2014

Sustainability Career Event 2014 In samenwerking met de carrièredag Universiteit Utrecht Sustainability Career Event 2014 3 e editie 6 februari 2014 Campus Uithof, Utrecht Duurzaamheid, kennis voor de toekomst Wilt u in contact komen

Nadere informatie

Kennisagenda Fryslân 2015-2025

Kennisagenda Fryslân 2015-2025 Kennisagenda Fryslân 2015-2025 Fryslân kent op een aantal economische sectoren en kennisgebieden een kansrijke en unieke positie. De provincie wil die positie borgen en verder uitbouwen. Met de Kennisagenda

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING E EN VIS IE O P DE TO E KOMS T VA N W ER K, Z OR G, WO NE N EN VO O RZ IEN I N GEN HET D EN H A AG C EN TRU M VO O R S T R AT E G I S CHE S T UDI E S EN TN O HET SUCCES VAN

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar, om van

Nadere informatie

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab Computer Vision Computer Vision is het automatiseren van visuele inspecties. Met behulp van een computer worden beelden geïnterpreteerd die met een camera zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8 2 Inleiding In dit jaarverslag staan de belangrijkste

Nadere informatie

Arjan Koop, Watter. Uitnodiging

Arjan Koop, Watter. Uitnodiging Arjan Koop, Watter Uitnodiging Arjan Koop, Watter De beschikbare kennis en ondersteuning in Noord-Nederland heeft er voor gezorgd dat ons duurzame desinfectie concept nu wereldwijd wordt ingezet. 28 november

Nadere informatie