Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Studiefinanciering Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 1998 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1 heeft op 8 april 1998 overleg gevoerd met minister Ritzen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de brief van de minister van OCW van 2 maart 1998 inzake herontwerp Informatie beheer groep (24 724, nr. 19). Van het gevoerde overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Beinema (CDA), Van der Vlies (SGP), Van Nieuwenhoven (PvdA), M.M.H. Kamp (VVD), voorzitter, De Cloe (PvdA), Janmaat (CD), Van Gelder (PvdA), ondervoorzitter, Van de Camp (CDA), Mulder-van Dam (CDA), Hendriks, Rabbae (GroenLinks), Jorritsma-van Oosten (D66), De Koning (D66), Koekkoek (CDA), J.M. de Vries (VVD), Liemburg (PvdA), Stellingwerf (RPF), Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD), Cornielje (VVD), Cherribi (VVD), Dijksma (PvdA), Sterk (PvdA), Van Vliet (D66) en Bremmer (CDA). Plv. leden: Reitsma (CDA), Schutte (GPV), Lilipaly (PvdA), Klein Molekamp (VVD), Valk (PvdA), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Ten Hoopen (CDA), Van der Hoeven (CDA), Verkerk, Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Bakker (D66), Van t Riet (D66), De Haan (CDA), Van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), Rehwinkel (PvdA), Leerkes (Unie 55+), Versnel-Schmitz (D66), Essers (VVD), Korthals (VVD), Passtoors (VVD), Huys (PvdA), Van Zuijlen (PvdA), Verhagen (CDA) en Lansink (CDA). Mevrouw De Vries (VVD) maakte naar aanleiding van de brief van 2 maart jl. over de voorgenomen interne verbouwing van de Informatie beheer groep de volgende opmerkingen. In de begroting voor 1998 sprak de minister over een plan tot herontwerp van de bedrijfsvoering van de IB-groep. De financiële omvang van de operatie wordt echter in de begroting niet nader uitgewerkt. Het doel van het plan is, de doelgerichtheid, de doelmatigheid en klantgerichtheid te verbeteren. Over de euro- en de millenniumproblematiek werd bij die gelegenheid niet gesproken. De IB-groep is een ZBO die in 1994 bij wet is opgericht in de verwachting dat verzelfstandiging tot efficiencyverhoging zou leiden en dus tot besparing op het apparaatsbudget, omdat de IB-groep zelf zou kunnen zorgdragen voor een optimale allocatie van mensen en middelen doordat zij niet meer gebonden zou zijn aan de als knellend ervaren regels van de Comptabiliteitswet. Bij de oprichting kreeg de IB-groep een taakstelling opgelegd, oplopend tot 5,4 mln. in Deze taakstelling lijkt op grond van de begroting voor 1998 te zijn verwezenlijkt. In de brief is wederom sprake van een te verwachten efficiencywinst. Deze winst dient een deel van de kosten van het herontwerp te dekken. De minister geeft in zijn brief echter niet aan welk deel van de totale kosten van 130 mln. uit de te verwachten winst wordt gedekt. Ook is er geen inzicht in de dekking van de kosten gedurende de periode van de herinrichting. Hoe groot was de winst op grond van een verbeterde efficiency sinds de verzelfstandiging en wat zal naar verwachting de winstomvang zijn van de komende efficiencyoperatie? Een groot deel van de winst lijkt voort te komen uit inkrimping van het personeelsbestand met circa eenvijfde, KST29918 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1998 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 28 1

2 inhoudende 200 fte. De brief geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop deze inkrimping haar beslag krijgt en over eventuele wachtgeldverplichtingen die hieruit kunnen voortvloeien. Een groot deel van de structurele apparaatskosten van de IB-groep is bestemd voor personeel en een veel kleiner deel voor materieel. Van het materiële budget mag worden aangenomen dat het grootste deel bestemd is voor de automatisering. Kan de minister een uitsplitsing geven van de kosten voor herontwerp naar personeel, materieel en eventuele andere kosten? In het verleden hebben zich grote problemen voorgedaan met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid van de IB-groep. De minister heeft de Kamer desgevraagd geïnformeerd over plannen ter verbetering van de bereikbaarheid in mei Het doel van deze plannen was de telefonische bereikbaarheid aan het einde van dit kalenderjaar op algemeen aanvaardbaar maatschappelijk niveau te brengen. In de brief van 3 maart wordt niet nader ingegaan op de samenhang en de kosten van dit project met het voorgenomen project, terwijl beide projecten tot doel hebben, de klantgerichtheid te vergroten. Zijn de kosten voor verbetering van de telefonische bereikbaarheid, die volgens de brief van de minister een personele uitbreiding tot gevolg had, bij de kosten van 130 mln. voor het komende project inbegrepen? Hoe verhoudt zich deze personeelsuitbreiding tot de voorgestelde inkrimping in het kader van het voorliggende project? In het jaarverslag van de IB-groep over 1996 maakt de IB-groep zelf melding van het feit dat zij een te ambitieuze doelstelling heeft geformuleerd en dat het bereiken daarvan slechts haalbaar is met extreme extra kosten. Wat is de haalbaarheid van de nieuwe plannen, zowel wat betreft tijd, middelen en doelstelling? Een nog onbekend deel van de kosten komt voor rekening van de begroting van OCW. Wat is de omvang van de kosten? Waar wordt de dekking gevonden en wat zijn de overwegingen die aan de kosten ten grondslag liggen? Een ZBO dient zelf haar zaken te regelen. Is het de bedoeling dat derden c.q. gebruikers meebetalen aan de investeringen door verhoging van de kostprijzen? Mevrouw De Vries wees erop dat de voorgenomen verbouwing in drie tranches «plateaus» volgens de minister zal worden uitgevoerd. De eerste tranche voor de rechthebbenden van twaalf tot vijftien jaar in de WTS zou reeds voor de zomer gereed komen. De tweede tranche moet aan het einde van dit jaar zijn beslag gekregen hebben. Welke gevolgen heeft dit voor nieuwe aanvragen in het kader van de WTS? Wat zijn de gevolgen voor de invoering van de wetswijzigingen in het kader van de Les- en cursusgeldwet? Worden de daarin voorgestelde veranderingen nu reeds in de nieuwe programmatuur verdisconteerd? Zo ja, heeft de Kamer in de nabije toekomst de ruimte om alsnog veranderingen in de wet aan te brengen? De derde tranche betreft de gebruikers boven de achttien jaar, de studiefinanciering. Bij de behandeling in de Kamer van het wetsvoorstel prestatiebeurs kon een aantal wensen dat breed in de Kamer leefde niet worden geïmplementeerd, gezien de starre programmatuur van de IB-groep. Mevrouw De Vries doelde hierbij met name op de mogelijkheid om de studie meerdere malen en voor wisselende periodes te kunnen onderbreken, waarbij de studiefinanciering tijdelijk wordt opgeschort. Kan de Kamer de garantie krijgen dat in de toekomst dergelijke en andere wensen niet afstuiten op onmacht van de IB-groep? Wordt het voor kabinet en/of Kamer mogelijk in een volgende regeerperiode wijzigingen, welke dan ook, aan te brengen in het systeem van studiefinanciering, zonder dat implementatie daarvan tot 2000 onmogelijk is? Of vergt dit zoveel tijd dat veranderingen in de praktijk onuitvoerbaar blijken? Tot slot merkte mevrouw De Vries op dat de invoering van het onderwijsnummer niet door de verbouwing mag worden gehinderd. Waarom komt Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 28 2

3 de minister twee maanden voor het aflopen van deze regeerperiode met zo n belangrijk voorstel? De euro- en millenniumproblematiek waren allang bekend. Het mag niet gebeuren dat wijzigingen in wetgeving op het vlak van lesgeld, WTS, studiefinanciering, bekostiging en andere onderwerpen waar de IB-groep als uitvoerder bij betrokken is, geen doorgang vinden. De Kamer houdt natuurlijk rekening met de uitvoerbaarheid van haar voornemens, maar de beleidsvoornemens mogen niet in dienst staan van de uitvoerbaarheid. Mevrouw Jorritsma-van Oosten (D66) wees erop dat blijkens de brief van de minister het herontwerpproject de volgende doelen beoogt: er wordt een sprong gemaakt in de kwaliteit van de dienstverlening; er zal sneller en doelmatiger kunnen worden ingespeeld op beleidsveranderingen en er zal een reductie van de apparaatskosten van de IB-groep plaatsvinden. Deze doelstellingen vloeien volgens de brief voort uit de analyse van het huidige functioneren van de IB-groep, de veroudering van informatiesystemen rondom de studiefinanciering, de noodzaak in te spelen op de euro- en millenniumproblematiek en de eisen die de omgeving nu en op de middellange termijn aan de IB-groep stelt. Waarop stoelt de analyse van het huidige functioneren van de IB-groep? Is het rapport van Coopers & Lybrandt over het functioneren van de IB-groep uit 1995 en het recente onderzoek door de raad van toezicht bij de analyse betrokken? Kan nadere toelichting worden gegeven over het huidige functioneren van de IB-groep en de verouderde informatiesystemen voor de studiefinanciering? Het inspelen op de euro- en de millenniumproblematiek is een nieuw element in de discussie waarover ook in de begroting niets is opgenomen. Wat is hiermee tot op dit moment gedaan? Wat wordt bedoeld met «de eisen die de omgeving nu en op middellange termijn aan de IB-groep stelt»? Mevrouw Jorritsma kon zich vinden in de algemene doelstelling, namelijk het realiseren van een integrale klantenafhandeling, hetgeen een grotere dienstverlening en efficiency moet opleveren. Zij aarzelde echter over het kostenplaatje. In dit herontwerp worden 200 fulltime banen geschrapt als besparing. Zijn de kosten van 130 mln. niet te hoog en kan de minister een nadere uitsplitsing van de besteding hiervan geven? In de brief staat dat deze kosten deels door de IB-groep zelf worden gedragen door de bezuinigingen die dankzij dit grote project ontstaan en deels worden ingevuld door geld uit de begroting van OCW. Hoeveel geld stelt OCW ter beschikking en hoe wordt dat binnen de begroting gedekt? In de ontwerpbegroting voor 1998 is sprake van een plan voor een herontwerp van de bedrijfsvoering dat de IB-groep begin 1997 aan het departement had voorgelegd. Daarbij is niet ingegaan op de financiële omvang van de operatie. Volgens de toelichting had dit plan tot doel, de doelgerichtheid, de doelmatigheid en de klantgerichtheid te verbeteren. Over een relatie met de euro- en millenniumproblematiek is niets vermeld. Mevrouw De Vries vroeg om een toelichting van de minister op dit punt. De minister gaat uit van een bijdrage uit de voor de invoering van de euro gereserveerde middelen, aangezien de invoering van de euro een belangrijk onderdeel van het project vormt. Kan hierover opheldering worden gegeven? In het verleden waren er problemen met de telefonische bereikbaarheid. Naar aanleiding van vragen van de heer Bakker informeerde de minister de Kamer over plannen tot verbetering op dit vlak. Het was de bedoeling, de telefonische bereikbaarheid eind 1998 op een «algemeen maatschappelijk aanvaardbaar niveau» te brengen. Hoe staat het hiermee? In de brief van 2 maart gaat de minister niet in op de samenhang en de kosten van dit project met het voorliggende herontwerp, terwijl beide betrekking Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 28 3

4 hebben op de klantgerichtheid. Zijn de kosten voor verbetering van de telefonische bereikbaarheid die volgens een brief van de minister uit 1997 juist uitbreiding van de personele capaciteit tot gevolg zou hebben in het bedrag van 130 mln. inbegrepen? Hoe verhoudt zich de capaciteitsuitbreiding in verband met de telefonische bereikbaarheid tot de voorgestelde inkrimping met 200 banen? Is er al duidelijkheid over de wijze waarop deze inkrimping gestalte krijgt? Is er sprake van gedwongen ontslagen of natuurlijk verloop? Evenmin is het duidelijk of hieruit wachtgeldverplichtingen voortvloeien en op welke manier deze worden gedekt. Door de inkrimping met 200 banen wordt een besparing verwacht, maar de gehele operatie kost 130 mln. Hoe verhoudt zich dit met de verzelfstandiging van de IB-groep? De verzelfstandigingsoperatie had onder meer een betere efficiency tot doel en dus een besparing op de kosten. In hoeverre is er bij de verzelfstandiging sprake geweest van een besparing en hoe hoog is de te verwachten efficiencywinst? Tot slot merkte mevrouw Jorritsma op dat de overwegingen die aan deze extra investering ten grondslag liggen haar nog onduidelijk zijn. Het gaat om een besteding van 130 mln. zonder dekking. De brief van de minister had haar nog niet kunnen overtuigen van de noodzaak van deze uitgave. De heer Van Gelder (PvdA) sloot zich aan bij de vragen van mevrouw De Vries. Ook de heer Lansink (CDA) kon zich aansluiten bij de vragen. Hij benadrukte de zelfstandige positie van de IB-groep. Investeringen dienen via een besparing op personeelsplaatsen te worden terugverdiend. In eerste instantie dienen volgens hem alle kosten door de IB-groep te worden gedragen. Hooguit kan de doelstelling om snel en doelmatig in te spelen op beleidsveranderingen een reden zijn dat OCW een deel betaalt, maar dan moet het volstrekt duidelijk zijn welk deel dat betreft. Antwoord van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen De minister gaf allereerst een uitsplitsing van de kosten, die hij de Kamer zo spoedig mogelijk nader op schrift zal toezenden. Voor processen is een bedrag van 12 mln. uitgetrokken, voor informatietechnologie 80 mln., voor organisatie 3 mln., voor het sociale plan 22 mln., voor control 7 mln., en voor overige kosten 6 mln. Voor de dekking gaf hij het volgende aan. Bij OCW is voor de kosten van het herontwerp onder centraal beheerde middelen een bedrag van 50 mln. gereserveerd. De IB-groep zelf draagt 55 mln. bij. Tevens is er sprake van additionele besparingen op programma-uitgaven bij de IB-groep van 25 mln. Bij dit laatste bedrag staat echter een sterretje omdat nog in het kabinet overleg gevoerd wordt over de vraag of financiering mogelijk is uit de pot voor millenniumuitgaven en extra kosten, verbonden aan introductie van de euro. De uitgangspositie is dat er per jaar gemiddeld 10 mln. moet vrijkomen aan besparingen bij de IB-groep door het herontwerp. De verdiensten daarvan zijn voor 55 mln. in het rekenplaatje opgenomen. Het gaat hierbij om de planperiode voor de eerste vier jaar. Het is de bedoeling dat de vrijvallende middelen voor de langere periode worden aangewend voor de onderwijsbegroting. Uitgegaan wordt van een bedrag van 10 mln. over een periode van ongeveer tien jaar. Daarna moet een nieuwe stap gezet worden. Ingaande op opmerkingen over een ZBO die haar eigen verantwoordelijkheid moet dragen, merkte de bewindsman op dat met de IB-groep afgesproken is dat de efficiencywinst wordt afgeroomd. Hij zal schriftelijk doorgeven wat er aan efficiencywinst is geboekt in de afgelopen jaren. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 28 4

5 Daarbij zijn nadrukkelijk geen reserveringen toegestaan voor de IB-groep voor een herontwerp of iets dergelijks. De achtergronden van het herontwerp worden onderschreven, zonder dat daarvoor direct middelen beschikbaar zijn gesteld. De raad van toezicht weet dat wanneer er middelen nodig zijn daarover overleg mogelijk is. Dit standpunt is gekozen om in de relatie met deze ZBO, de ministeriële verantwoordelijkheid te kunnen uitoefenen. De bewindsman memoreerde de gesprekken met de raad van toezicht waarin mensen zitting hebben met een bedrijfsachtergrond die de reserveringen op voorhand te laag vinden. Hij heeft er steeds op gewezen dat er in dit geval sprake is van een ZBO onder overheidsverantwoordelijkheid. Ook heeft hij duidelijk gemaakt dat hij er niets voor voelt om grote bedragen bij onderwijsinstellingen of ZBO s onder te brengen omdat hij dit geld dan kwijt is. Het probleem is echter dat het nog steeds onduidelijk is wat een reële vermogenspositie van een school of ZBO dient te zijn. In de afgelopen jaren is namelijk in de vermogenspositie geen ruimte gecreëerd voor een herontwerp. De Kamer weet uit discussies met de bewindsman dat op het gebied van de informatietechnologie een verandering nodig is, een stap die voortvloeit uit de in 1989 gekozen «spaghettibalconstructie». Met het informatieontwerp voor de Wet studiefinanciering was spoed geboden, hetgeen resulteerde in een wetgeving die stukje bij beetje totstandkwam, een handelwijze die overigens volgens de bewindsman in de toekomst vermeden dient te worden. Het criterium voor de verandering van de informatietechnologie is of daarna gemakkelijk en snel veranderingen kunnen worden aangebracht. De garantie dat alle veranderingen onmiddellijk worden aangebracht kan niet worden gegeven, dit zal steeds uit de uitvoeringstoetsen moeten blijken. De Kamer kan er echter vanuit gaan dat deze uitvoeringstoetsen in het algemeen bewijzen dat veranderingen snel kunnen worden doorgevoerd. Overigens gelden er ook andere overwegingen ten aanzien van veranderingen in de studiefinanciering dan uitsluitend de technische wijzigingen. Dit alles is de reden waarom er door OCW geld is gereserveerd. De invalshoek dient nadrukkelijk te zijn dat de wijzigingen moeten leiden tot vermindering van de overheidsuitgaven die voor een belangrijk deel worden gerealiseerd door verkleining van het personeelsbestand met 200 mensen bij de IB-groep. Over deze verkleining is positief overleg gevoerd met de ondernemingsraad. Tevens is overeenstemming bereikt over een sociaal plan. Voor 200 man wordt normaal gesproken 20 mln. ingeboekt, maar dat ligt thans een stuk lager, namelijk op 10 mln. Dit betekent dat er ruimte is ontstaan voor het geleidelijk opvangen van de verminderde werkgelegenheid. Na een aantal indringende gesprekken wordt de telefonische bereikbaarheid opgevoerd tot meer dan 80%. De aard van het herontwerp leidt tot een veel grotere klantvriendelijkheid, o.a op het gebied van beter op elkaar afgestemde formulieren voor een aanvraag voor de WTS en de studiefinanciering. Er zal op geen enkele wijze interferentie plaatsvinden van wijzigingen in het herontwerp met reeds gemaakte afspraken. Tot slot merkte de minister desgevraagd op dat de IB-groep volgens de wet niet mag lenen. Lenen zou overigens geen absolute oplossing bieden omdat in de vermogenspositie geen ruimte zit voor het normale onderhoud. Velen zijn met de minister van mening dat het onderwijs krap is gefinancierd. Tegelijkertijd is echter het vermogen van universiteiten, hogescholen, het beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs en het basisonderwijs de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het feit dat deze gelden niet gebruikt kunnen worden voor onderwijsuitgaven heeft alles te maken met de positie van het ministerie van OCW dat doende is haar weg in dezen te vinden. Helaas is hiervoor geen voorbeeld uit andere landen beschikbaar, omdat Nederland voorloper is op het punt van een besturingsfilosofie wat betreft autonomie van scholen en ZBO s die echter Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 28 5

6 samengaat met aansturing van inhoud en doelstellingen van het onderwijs. De voorzitter van de commissie, M. M. H. Kamp De griffier van de commissie, Mattijssen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 28 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-06 Onderwijsraad Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Van der Linden (CDA), Blauw (VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), Weisglas (VVD), Terpstra (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 960 Lumpsumbekostiging voortgezet onderwijs Nr. 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 april 1998 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 615 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 januari 1998 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 VIII Vaststelling van de begrotïng van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23968 Mediabeleid Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 december 1994 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 901 Minderhedenbeleid 1995 Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 september 1995 De vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 315 Decentralisatieproces maatschappelijke opvang Nr. 3 HERDRUK 3 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van Rey (VVD), voorzitter, Terpstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 Nr. 35

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 860 Weer samen naar school Nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 mei 1997 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996±1997 28 augustus 1997 Lijst van commissies, delegaties en fracties Postadres : Postbus 20018, 2500 EA 's-gravenhage Bezoekersadres : Lange Poten 4,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 1 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 oktober 1997 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 23 901 Minderhedenbeleid 1995 Nr. 23 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 september 1995 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 32 827 Toekomst mediabeleid 34 459 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 937 Wijziging van de Jachtwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 1995 De vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1, belast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1996 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 578 MAVO/VBO/VSO Nr. 8 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 1997 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 513 Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 263 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid I VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 368 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 095 Frequentiebeleid Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Beinema (CDA), Van der Vlies (SGP), Van Nieuwenhoven (PvdA), M.M.H. Kamp (VVD), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 24 724 Studiefinanciering Nr. 54 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2002 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 712 Wijziging van de wet op de Jeugdhulpverlening in verband met het klachtrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 17 juli 1996 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 017 Versterking ruimtelijk-economische structuur Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 17 141 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte (wijziging van Boek 4) Nr. 33 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 514 Wijziging van de wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (aanvullende bijdrage) Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 24 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Beinema (CDA), Van der Linden (CDA), ondervoorzitter, Blaauw (VVD), Weisglas (VVD), Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 662 Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender Wet 1935 in verband met de volledige wederzijdse erkenning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 E Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 1999 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 724 Studiefinanciering Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 juli 2001 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 137 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 16 1 Samenstelling: Leden: Beinema (CDA), Van der Vlies (SGP), Van Nieuwenhoven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 000 Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 434 (R 1550) Goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 397 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-06 Onderwijsraad Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 maart 1997 De algemene commissie voor Europese Zaken 1 en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 673 Instelling van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Wet op de VROM-raad) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22966 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ïn verband met het meten

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146)

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 095 Frequentiebeleid Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1995 De vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat 1 en voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2000 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE VERKENNER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 163 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering onder meer in verband met correctie op de berekening van de aanvullende beurs, alsmede van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 597 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie