Toepassingsvoorbeelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassingsvoorbeelden"

Transcriptie

1 140 DE BEDRIJFSVOORHEFFING EEN OVERZICHT VAN DE VRIJSTELLINGEN onder belastbare inkomsten moeten de belastbare bezoldigingen die zijn betaald of toegekend aan het gekwalificeerd personeel en voldoen aan de gestelde voorwaarden worden aangegeven; in het vak verschuldigde bedrijfsvoorheffing dient de werkgever een negatief bedrag te vermelden, dat naargelang de referentieperiode 80%, 75%, 65%, 50% of 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bedoelde belastbare bezoldigingen bedraagt. De opmaak en verwerking van deze zogenaamde negatieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing dienen nauwkeurig en per categorie zorgvuldig te worden opgemaakt. Het kan bijgevolg mogelijk zijn dat eenzelfde onderneming twee of meerdere negatieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing dient op te maken. Zo zal een onderneming in de privésector die kenniswerkers in dienst heeft die onderzoeksactiviteiten verrichten conform de bepalingen van artikel 275³ WIB 92 bijvoorbeeld drie negatieve aangiften moeten indienen indien zij zowel doctors of burgerlijk ingenieurs (code 32) als masters of gelijkwaardig (code 33) in dienst heeft en samenwerkingsverbanden met een universitaire of wetenschappelijke instelling (code 09) heeft afgesloten. Een cumulatie van vrijstellingen inzake onderzoek en ontwikkeling in hoofde van eenzelfde werknemer is evenwel uitgesloten Rulings AFDELING 4 Toepassingsvoorbeelden A. Voorafgaande beslissing nr d.d. 11 augustus 2009 Definitie onderzoek en ontwikkeling, toepassingsvoorwaarden, Masters De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werknemers van de NV X die in onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma s tewerkgesteld zijn binnen de vermelde departementen en over het vereiste diploma beschikken, voldoet aan de voorwaarden vooropgesteld door artikel 275³, 1, 3 de lid, 3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92). De NV X heeft binnen de wereldwijde groep een dubbele functie, namelijk: productie-, logistiek en administratief centrum van de groep; onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor producten. 218 Zie infra.

2 HOOFDSTUK III ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 141 De aanvraag betreft specifiek de activiteiten die uitgeoefend worden als onderdeel van de tweede functie van de NV X. De NV X meent in aanmerking te komen voor de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen uitbetaald of toegekend aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s binnen de onderneming bij toepassing van artikel 275³, 1, 3 de lid, 3 WIB 92. Het gaat hier om ongeveer n werknemers (op een totaal van meer dan n werknemers) die aan onderzoek en ontwikkeling doen en over de vereiste diploma s beschikken. Wat het onderzoek naar en de ontwikkeling van producten betreft, heeft de groep immers vastgesteld dat de behoeften van de gebruikers verschillen tussen de regio s. Om deze redenen heeft de groep een belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit ontwikkeld binnen de NV X, die als taak heeft: het onderzoeken en bepalen van nodige aanpassingen aan bestaande producten en processen of nodige ontwikkeling van nieuwe producten en processen om op deze wijzigingen en evoluties op proactieve wijze in te spelen; het onderzoek van de technische aspecten van de nodige aanpassingen of nieuwe ontwikkelingen; de ontwikkeling van de aangepaste of nieuwe producten en processen. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit binnen de NV X staat of valt met een voortdurende en zeer nauwe samenwerking tussen verschillende departementen van de onderneming. Hiervan zijn sommige departementen of personen exclusief bezig met onderzoek en/of ontwikkeling terwijl dit voor andere departementen of personen slechts een deel van hun activiteit uitmaakt. Deze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten betreffen zowel nieuwe producten, materialen, processen als systemen maar gebeuren telkens voorafgaand aan een eventuele commerciële productie of de ingebruikneming van nieuwe of aangepaste processen en systemen. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit is een deel van de bedrijfscultuur. Om dezelfde reden legt de onderneming ook veel nadruk op de opleiding van haar medewerkers. Alleen door een gedegen kennis van de nieuwe of aangepaste producten die voortkomen uit de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s, kunnen de commerciële mogelijkheden hiervan volop worden benut. Uit de aanvraag blijkt nog dat het proces van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit binnen de NV X als volgt kan worden samengevat: onderzoek van de technische, juridische en marktontwikkelingen teneinde de nodige kennis en informatie te verzamelen om te detecteren welke

3 142 DE BEDRIJFSVOORHEFFING EEN OVERZICHT VAN DE VRIJSTELLINGEN nieuwe producten, processen of systemen of belangrijke aanpassingen aan bestaande producten, processen en systemen dienen ontwikkeld te worden; de effectieve ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen of aanpassingen aan bestaande producten en productieprocessen wordt geleid door de medewerkers van bepaalde afdelingen. Gelet op de feitelijke omstandigheden werd beslist dat voor de betrokken medewerkers de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 275 3, 1, 3 de lid, 3 WIB 92, kan worden verleend mits de modaliteiten als bedoeld in de bijlage IIIter bij het KB/WIB 92 worden nageleefd. B. Voorafgaande beslissing nr d.d. 11 augustus 2009 Young Innovative Company, coördinerende activiteiten De vennootschap A, een Young Innovative Company, wenst gebruik te maken van de gedeeltelijke vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing overeenkomstig artikel 275 3, 1, 3 de lid, 2 WIB 92. Mevrouw Z kan gelet op haar functieomschrijving aangemerkt worden als wetenschappelijk personeel in de zin van artikel 275 3, 1, 6 de lid, 3 de streepje WIB 92. De functie van mevrouw Z kan als volgt omschreven worden: coördinatie, organisatie en uitvoering van industriële dienstverleningsprojecten, met betrekking tot de wetenschappelijke evaluatie; verwerking, statistische analyse en rapportering van de resultaten van bovenvernoemde dienstverleningsprojecten; opzetten, coördineren en uitvoeren van onderzoekslijnen, met betrekking tot de interne ontwikkeling van de projecten; verwerking, statistische analyse en rapportering van de resultaten van bovenvernoemde onderzoekslijnen. De aanvrager bevestigt dat de functieomschrijving van mevrouw Z identiek is aan deze van mevrouw X. Mevrouw X is licentiate in de biomedische wetenschappen. Gelet op (i) de wetenschappelijke activiteiten die zij dagdagelijks uitoefent, (ii) de wetenschappelijke kennis die zij vergaard heeft gedurende vele jaren bij andere werkgevers en (iii) het feit dat zij dezelfde functie uitoefent als een licentiaat in de biomedische wetenschappen, kan in casu mevrouw Z aangemerkt worden als wetenschappelijk personeel in de zin van artikel 275 3, 1, 6 de lid, 3 de streepje WIB 92.

4 HOOFDSTUK III ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 143 Onderzoekers in Young Innovative Companies dienen gelet op de formulering van punt III, e, tweede lid van de bijlage IIIter bij het KB/WIB 92, strikt genomen, niet aan een diplomavereiste te voldoen 219. C. Voorafgaande beslissing nr d.d. 15 september 2009 Commerciële ontwikkeling, specifiek, klanten, masters De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat de BVBA X overeenkomstig artikel 275, 1, 3 de lid, 3 WIB 92 gedeeltelijk is vrijgesteld van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van haar werknemers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s en die over het vereiste diploma beschikken. De BVBA X is binnen de wereldwijde groep Y een hoofdzakelijk technologisch gedreven vennootschap die zich vooral concentreert op het ontwikkelen van producten die specifiek worden ontwikkeld op vraag van individuele cliënten en die slechts voor specifieke doeleinden worden gebruikt en in beperktere mate op de (verdere) ontwikkeling van standaardproducten. De BVBA X ontwikkelt haar producten niet voor goederen die in massaconsumptie worden gebruikt, maar ontwikkelt steeds producten die slechts voor specifieke doeleinden in specifieke sectoren kunnen worden gebruikt. De BVBA X meent dat sommige van haar divisies exclusief bezig zijn met onderzoek en/of ontwikkeling terwijl dit voor andere divisies geenszins het geval is. Deze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten betreffen hoofdzakelijk nieuwe producten, processen en systemen. Het effectief fabriceren van producten gebeurt door derden, entiteiten die niet tot de groep Y behoren. Uit de bij de aanvraag gevoegde lijst van medewerkers die tewerkgesteld zijn in de vermelde divisies blijkt dat de (in principe in aanmerking komende) medewerkers voor 100% actief zijn binnen de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s binnen de BVBA X. De aanvrager bevestigt dat hij de gedeeltelijke vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing pro rata zal toepassen indien mocht blijken dat in de toekomst een bestaande of nieuwe werknemer slechts gedeeltelijk tewerkgesteld zou zijn in O&O-programma s. Overeenkomstig artikel 275³, 1, 3 de lid, 3 WIB 92 kan de gedeeltelijke vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen 219 Zie supra Young Innovative Companies.

5 144 DE BEDRIJFSVOORHEFFING EEN OVERZICHT VAN DE VRIJSTELLINGEN van werknemers (onderzoekers) die tewerkgesteld zijn in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s binnen de BVBA X en die een in artikel 275³, 2 WIB 92 vermeld diploma hebben, worden verleend. D. Voorafgaande beslissing nr d.d. 17 november 2009 Klinisch onderzoek, doctors, masters De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat de NV X overeenkomstig artikel 275, 1, 3 de lid, 3 WIB 92 gedeeltelijk is vrijgesteld van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van haar werknemers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s en die over het vereiste diploma beschikken. De NV X doet klinisch onderzoek m.b.t. geneesmiddelen. De NV X zet geen medewerkers in in de preklinische fase, voornamelijk in laboratoria toegepast, en op proefdieren. Overeenkomstig richtlijn 1.12 voor Good Clinical Practice (ICH-GCP) wordt onder klinisch(e) proef/onderzoek verstaan: Any investigation in human subjects intended to discover or verify the clinical, pharmacological, and/or other pharmacodynamic effects of an investigational product(s), and/or to identify any adverse reactions to an investigational product(s), and/or to study absorption, distribution, metabolism, and excretion of an investigational product(s) with the object of ascertaining its safety and/or efficacy. Deze definitie werd overgenomen in artikel 2, 7 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (BS 18 mei 2004, 2 de editie) waarbij onder klinische proef moet worden verstaan: elk onderzoek bij de menselijke persoon dat bedoeld is om de klinische, farmacologische en/of andere farmacodynamische effecten van één of meerdere geneesmiddelen voor onderzoek vast te stellen of te bevestigen, en/of eventuele bijwerkingen van één of meer geneesmiddelen voor onderzoek te signaleren en/of de resorptie, de distributie, het metabolisme en de uitscheiding van één of meer geneesmiddelen voor onderzoek te bestuderen, teneinde de veiligheid en/of de werkzaamheid van deze geneesmiddelen vast te stellen. Uit de memorie van toelichting bij voormelde wet van 7 mei 2004 (Kamer, DOC /001, p. 16 en 17) blijkt dat men in een experiment op menselijke personen in de praktijk vier fases onderscheidt: fase I: heeft tot doel, de tolerantie te evalueren naargelang van de dosis en aldus de eerste farmocokinetische studies bij de mens te realiseren. Deze proeven omvatten een klein aantal gezonde vrijwilligers die kort aan de geteste substantie worden blootgesteld;

6 HOOFDSTUK III ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 145 fase II: gebeurt op een klein aantal zieken, zo mogelijk een homogene groep en de doeleinden van deze fase kan men als volgt samenvatten: de therapeutische doeltreffendheid doen uitkomen, de posologie vaststellen, de aandacht vestigen op de factoren die de kinetiek kunnen wijzigen, de ongewenste bijwerkingen op korte termijn onderstrepen; fase III: vereist een groter aantal zieken. Het zal dus over een multicentrisch experiment gaan en de deelnemersgroepen zijn niet meer homogeen samengesteld. Deze fase is erop gericht de resultaten betreffende de doeltreffendheid en de gebruiksveiligheid te bevestigen en uit te breiden. Anderzijds, kunnen doorheen fase III de doeltreffendheid en veiligheidsbalans op lange en middellange termijn getest worden, de meest voorkomende ongewenste bijwerkingen bestudeerd en de eigen karakteristieken van het geneesmiddel waargenomen worden; fase IV: gebeurt na vergunning voor het op de markt te brengen, binnen de indicaties die in diezelfde vergunning bepaald worden. Deze fase verloopt dus onder de gewone gebruiksvoorwaarden en streeft ernaar de kennis van het product te verfijnen, de aandacht te vestigen op de zeldzame ongewenste bijwerkingen, de kennis van de frequentie van de ongewenste bijwerkingen aan te scherpen, de behandelingsstrategie te evalueren en de posologie in bepaalde specifieke gevallen aan te passen. De NV X stelt enkel werknemers tewerk in fasen I, II en III van het klinisch onderzoek. De NV X is geenszins betrokken bij fase IV van het onderzoek. Alle projecten waarin medewerkers van de NV X worden tewerkgesteld, voldoen aan de hogervermelde ICH-Richtlijn. De gedeeltelijke vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van bepaalde werknemers van de NV X die tewerkgesteld zijn in fasen I, II of III van het klinisch onderzoek, kan worden verleend mits de modaliteiten vermeld in bijlage IIIter van het KB/WIB 92 worden nageleefd. E. Voorafgaande beslissing nr d.d. 1 juni 2010 Secundaire onderzoeksactiviteiten, informatie verzamelen, kwaliteitscontrole De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat de BVBA X overeenkomstig artikel 275³, 1, 3 de lid, 3 WIB 92 gedeeltelijk is vrijgesteld van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van haar werknemers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s bij de klanten van de BVBA X en die over het vereiste diploma beschikken.

7 146 DE BEDRIJFSVOORHEFFING EEN OVERZICHT VAN DE VRIJSTELLINGEN De BVBA X zet haar medewerkers enkel in de preklinische of non-clinical fase in. Gelet op de activiteiten van de betrokken werknemers werd in de beslissing onder meer verwezen naar de definities gehanteerd door Frascati dewelke secundaire onderzoeksactiviteiten onder bepaalde voorwaarden als onderzoeksactiviteiten kwalificeren. De Frascati-Handleiding (OESO Engelstalige versie 2002, randnr. 70) stelt verder nog: The specialised activities of collecting, coding, recording, classifying, disseminating, translating, analysing and evaluating by scientific and technical personnel are to be excluded, except when conducted solely or primarily for the purpose of R&D support (e.g. the preparation of the original report of R&D findings should be included in R&D). De Frascati-Handleiding (OESO Engelstalige versie 2002, randnr. 85) bepaalt: One aspect of these criteria is that a particular project may be R&D if undertaken for one reason, but not if carried out for another, as shown in the following examples: in the field of medicine, routine autopsy on the causes of death is the practice of medical care and is not R&D; special investigation of a particular mortality to establish the side effects of certain cancer treatments is R&D. Similarly, routine tests such as blood and bacteriological tests carried out for doctors are not R&D, whereas a special programme of blood tests in connection with the introduction of a new drug is R&D. De Frascati-Handleiding (OESO Engelstalige versie 2002, randnrs. 102 en 103) bepaalt: Institutions or units of institutions and firms whose principal activity is R&D often have secondary, non R&D activities (e.g. scientific and technical information, testing, quality control, analysis). Insofar as a secondary activity is undertaken primarily in the interests of R&D, it should be included in R&D activities. Institutions whose main purpose is an R&D related scientific activity often undertake some research in connection with this activity. Such research should be isolated an included when measuring R&D. The activities of a scientific and technical information service or of a research laboratory library, maintained predominantly for the benefit of the research workers in the laboratory, should be included in R&D. General-purpose data collection is particularly important to social science research, since without it many aspects of this research would not be feasible. However, unless it is collected primarily for research purposes, it should not be classified as a research activity.

8 HOOFDSTUK III ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 147 Overeenkomstig artikel 275³, 1, 3 de lid, 3 WIB 92 kan de gedeeltelijke vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van werknemers (onderzoekers) die door de NV X tewerkgesteld worden in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s en die een in artikel 275³, 2 WIB 92 vermeld diploma hebben, worden verleend. F. Voorafgaande beslissing nr d.d. 3 mei 2011 Klinisch onderzoek, masters De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat de NV X overeenkomstig artikel 275, 1, 3 de lid, 3 WIB 92 gedeeltelijk is vrijgesteld van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van haar werknemers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s en die over het vereiste diploma beschikken. De NV X doet klinisch onderzoek m.b.t. geneesmiddelen. The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) is een uniek project waarbij de autoriteiten van Europa, Japan en de Verenigde Staten en experten van de farmaceutische industrie de wetenschappelijke en technische aspecten van productregistratie bespreken. Overeenkomstig richtlijn 1.12 voor Good Clinical Practice (ICH-GCP) wordt onder klinisch(e) proef/onderzoek verstaan: Any investigation in human subjects intended to discover or verify the clinical, pharmacological, and/or other pharmacodynamic effects of an investigational product(s), and/or to identify any adverse reactions to an investigational product(s), and/or to study absorption, distribution, metabolism, and excretion of an investigational product(s) with the object of ascertaining its safety and/or efficacy. Deze definitie werd overgenomen in artikel 2, 7 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (BS 18 mei 2004, 2 de editie) waarbij onder klinische proef moet worden verstaan: elk onderzoek bij de menselijke persoon dat bedoeld is om de klinische, farmacologische en/of andere farmacodynamische effecten van één of meerdere geneesmiddelen voor onderzoek vast te stellen of te bevestigen, en/of eventuele bijwerkingen van één of meer geneesmiddelen voor onderzoek te signaleren en/of de resorptie, de distributie, het metabolisme en de uitscheiding van één of meer geneesmiddelen voor onderzoek te bestuderen, teneinde de veiligheid en/of de werkzaamheid van deze geneesmiddelen vast te stellen.

9 148 DE BEDRIJFSVOORHEFFING EEN OVERZICHT VAN DE VRIJSTELLINGEN Uit de memorie van toelichting bij voormelde wet van 7 mei 2004 (Kamer, DOC /001, p. 16 en 17) blijkt dat men in een experiment op menselijke personen in de praktijk vier fases onderscheidt: fase I: heeft tot doel, de tolerantie te evalueren naargelang van de dosis en aldus de eerste farmocokinetische studies bij de mens te realiseren. Deze proeven omvatten een klein aantal gezonde vrijwilligers die kort aan de geteste substantie worden blootgesteld; fase II: gebeurt op een klein aantal zieken, zo mogelijk een homogene groep en de doeleinden van deze fase kan men als volgt samenvatten: de therapeutische doeltreffendheid doen uitkomen, de posologie vaststellen, de aandacht vestigen op de factoren die de kinetiek kunnen wijzigen, de ongewenste bijwerkingen op korte termijn onderstrepen; fase III: vereist een groter aantal zieken. Het zal dus over een multicentrisch experiment gaan en de deelnemersgroepen zijn niet meer homogeen samengesteld. Deze fase is erop gericht de resultaten betreffende de doeltreffendheid en de gebruiksveiligheid te bevestigen en uit te breiden. Anderzijds, kunnen doorheen fase III de doeltreffendheid en veiligheidsbalans op lange en middellange termijn getest worden, de meest voorkomende ongewenste bijwerkingen bestudeerd en de eigen karakteristieken van het geneesmiddel waargenomen worden; fase IV: gebeurt na vergunning voor het op de markt te brengen, binnen de indicaties die in diezelfde vergunning bepaald worden. Deze fase verloopt dus onder de gewone gebruiksvoorwaarden en streeft ernaar de kennis van het product te verfijnen, de aandacht te vestigen op de zeldzame ongewenste bijwerkingen, de kennis van de frequentie van de ongewenste bijwerkingen aan te scherpen, de behandelingsstrategie te evalueren en de posologie in bepaalde specifieke gevallen aan te passen. De NV X stelt enkel werknemers tewerk in fasen I tot IV van het klinisch onderzoek. De NV X is geenszins betrokken bij commerciële of marketingactiviteiten. Alle projecten waarin medewerkers van de NV X worden tewerkgesteld, voldoen aan de ICH GCP-Richtlijnen. Verder stelt de Frascati-Handleiding (OESO Engelstalige versie 2002, randnr. 130): Before new drugs, vaccines or treatments can be introduced on the market, they must be tested systematically on human volunteers to ensure that they are both safe and effective. These clinical trials are divided into four standard phases, three of which take place before permission to manufacture is accorded. For the purposes of international comparison, by convention, clinical trial phases 1, 2 and 3 can be treated as R&D. Phase 4 clinical trials, which continue testing the drug or treatment after approval and manufacture, should only be treated as R&D if they bring about a further scientific or technological advance. Moreover, not all activities undertaken prior to permission to manufacture are considered

10 HOOFDSTUK III ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 149 to be R&D, especially when there is a significant wait after the completion of phase 3 trials, during which marketing an process development activities may be started. De gedeeltelijke vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van bepaalde werknemers van de NV X die tewerkgesteld zijn in fasen I tot IV van het klinisch onderzoek, kan worden verleend mits de modaliteiten vermeld in bijlage IIIter van het KB/WIB 92 worden nageleefd. G. Voorafgaande beslissing nr d.d. 20 september 2011 Softwareontwikkeling, samenwerking, opleiding, IWT, IBBT De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat de NV X overeenkomstig artikel 275, 1, 3 de lid, 3 WIB 92 gedeeltelijk is vrijgesteld van storting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van haar werknemers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s en die over het vereiste diploma beschikken. De NV X is actief in de ontwikkeling van bepaalde softwareprogramma s. Een innovatieproject van de NV X werd goedgekeurd door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Om samenwerking en uitwisseling mogelijk te maken werkt de NV X actief aan het uitbouwen van een netwerk met universiteiten en afdelingen die de bepaalde systemen gebruiken. Op die manier wil de NV X dat de noden op het vlak gekend zijn zodat onderzoek en opleidingen er kunnen worden op afgestemd. De NV X geniet ondersteuning van het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT). De NV X werkt actief aan projecten die door Europa worden erkend als R&D-projecten. De NV X werkt samen met universiteiten of onderzoeksgroepen zoals het IBBT actief aan projecten en onderneemt initiatieven om nieuwe onderzoeksprojecten op te starten. De NV X stelt werknemers tewerk in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s als vermeld in artikel 275, 1, 3 de lid, 3 WIB 92. De Frascati-Handleiding (OESO Engelstalige versie 2002,) stelt met betrekking tot de identificatie van R&D in de softwareontwikkeling het volgende: For a software development project to be classified as R&D, its completion must be dependent on a scientific and/or technological advance, and

11 150 DE BEDRIJFSVOORHEFFING EEN OVERZICHT VAN DE VRIJSTELLINGEN the aim of the project must be the systematic resolution of a scientific and/ or technological uncertainty. (randnr. 135) Software development is an integral part of many projects which in themselves have no element of R&D. The software development component of such projects, however, may be classified as R&D if it leads to an advance in the area of computer software. Such advances are generally incremental rather than revolutionary. Therefore, an upgrade, addition or change to an existing programme or system may be classified as R&D if it embodies scientific and/or technological advances that result in an increase in the stock of knowledge. Use of software for an new application or purpose, however, does not by itself constitute an advance. (randnr. 137) A scientific and/or technological advance in software may be achieved even if a project is not completed, because a failure can increase knowledge of the technology of computer software by showing, for example, that a particular approach will not succeed. (randnr. 138) The following examples illustrate the concept of R&D in software. Shoud be included in R&D: (randnr. 140) R&D producing new theorems and algorithms in the field of theoretical computer science; development of information technology at the level of operating systems, programming languages, data management, communications software and software development tools; development of internet technology; research into methods of designing, developing, deploying or maintaining software; software development that produces advances in generic approaches for capturing, transmitting storing, retrieving, manipulating or displaying information; experimental development aimed at filling technology knowledge gaps as necessary to develop a software programme or system; R&D on software tools or technologies in specialised areas of computing (image processing, geographic data presentation, character recognition, artificial intelligence and other areas). Software-related activities of a routine nature which do not involve scientific and/or technological advances or resolution of technological uncertainties are not to be included in R&D. Examples are: (randnr. 141) business application software and information system development using known methods and existing software tools; support for existing systems; converting and/or translating computer languages; adding user functionality to application programmes; debugging of systems; adaptation of existing software; preparation of user documentation.

12 HOOFDSTUK III ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 151 In the systems software area, individual projects may not be considered as R&D but their aggregation into a larger project may qualify for inclusion. For example, changes in file structure and user interfaces in a fourth-generation language processor may be made necessary by the introduction of relational technology. The individual changes may not be considered R&D if viewed in their own right, but the entire modification project may result in the resolution of scientific and/or technological uncertainty and thus be classified as R&D. (randnr. 142) The following are among the criteria that can help to identify the presence of R&D in service activities: (randnr. 149) links with public research laboratories; the involvement of staff with PhDs, or PhD students; the publication of research findings in scientific journals, organisation of scientific conferences or involvement in scientific reviews; the construction of prototypes or pilot plants. In antwoord op de parlementaire vraag nr. 244 gesteld door volksvertegenwoordiger Jan Jambon op 5 januari 2010 (Kamer, Vr. en Antw., 52 92, p. 72 en 73) stelt de minister het volgende: Of de verdere ontwikkeling van een bestaand softwareprogramma als een onderzoeksproject kan worden aangemerkt, hangt af van het antwoord op de vraag of er daarbij al dan niet sprake is van wetenschappelijke en/of technische vooruitgang die resulteert in een toename van de hoeveelheid kennis. Wanneer er bij de verbetering, uitbreiding of verandering van een bestaand programma bevestigend op die vraag moet worden geantwoord dan kadert deze ontwikkeling inderdaad in een onderzoeksproject. H. Voorafgaande beslissing nr d.d. 20 december 2011 Samenwerkingsverbanden, onderzoekers, masters De aanvraag strekt er toe de bevestiging te verkrijgen dat X BVBA: in overeenstemming met artikel 275³, 1, 3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92) kan genieten van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die zij betaalt aan werknemers die in de zin van voornoemd artikel als onderzoekers zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s en het vereiste diploma hebben; en, in overeenstemming met artikel 275³, 1, 1 WIB 92 kan genieten van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die zij betaalt aan werknemers die op onderzoeksprojecten werken ter uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met universiteiten of erkende wetenschappelijke instellingen.

13 152 DE BEDRIJFSVOORHEFFING EEN OVERZICHT VAN DE VRIJSTELLINGEN De X groep is de grootste leverancier van technologie A. De X groep levert vooruitstrevende, geïntegreerde en langdurige oplossingen. X BVBA is, samen met X LLC, de belangrijkste operationele vennootschap van de groep. X BVBA heeft de volgende departementen: R&D-divisie, Sales & Marketing-divisie, Operations-divisie, Design & Engineering-divisie, Quality-divisie, HR-divisie, Compliance & Legal-divisie, Special Projects-divisie en Safety & Health-divisie. Onderzoek en ontwikkeling zijn essentieel voor de X-groep in het algemeen en X BVBA in het bijzonder gelet op de sector waarin zij actief is. Een belangrijk gedeelte van de activiteiten van X BVBA is dan ook toegespitst op onderzoek en ontwikkeling. Er wordt met name in de volgende 4 departementen exclusief of in belangrijke mate aan onderzoek en ontwikkeling gedaan: (i) de R&D-divisie, (ii) de Design & Engineering-divisie, (iii) de Sales & Marketing-divisie, en (iv) de Industrialisatie-divisie (t.w. een onderdeel van de Operations-divisie). a. Gedeeltelijke vrijstelling voor gediplomeerde werknemers De beschreven activiteiten van de werknemers van de R&D-divisie dienen als kwalificerende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te worden beschouwd, met uitzondering van de volgende twee activiteiten: (i) het geven van support aan andere divisies voor zover zulke support niet leidt tot bijkomende/nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, en (ii) voor zover dit in de toekomst mocht voorkomen, het volgen van algemene opleidingen die niet kunnen worden gelinkt aan een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma. De beschreven activiteiten van de werknemers van de Design & Engineeringdivisie dienen als kwalificerende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te worden beschouwd, met uitzondering van (i) het uittekenen en (ii) het schrijven of ontwikkelen van welbepaalde zaken. Sommige activiteiten van de werknemers van de Sales & Marketing-divisie dienen als kwalificerende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te worden beschouwd, met uitzondering van het opmaken van de product manual en de product leaflets zodat deze werknemers van de Sales & Marketing-divisie kwalificeren als onderzoekers die deeltijds werken op kwalificerende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s. De beschreven activiteiten van de werknemers van de Industrialisatie-divisie dienen als kwalificerende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te worden beschouwd zodat deze werknemers van de Industrialisatie-divisie kwalificeren als onderzoekers die deeltijds werken op kwalificerende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s. In de mate dat de activiteiten van de werknemers van de R&D-divisie, de Design & Engineering-divisie en eventueel de Sales & Marketing-divisie uitgevoerd in

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 - 1 - 2010, november SHL Nederland BV SHL Belgie BV Koningin Wilhelminalaan 3 Vorstlaan 165 P.O. Box 1047 1160 Oudergem

Nadere informatie

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? ADVIES Gebruik van Niet-Humane Primaten (NHP) als proefdier Nut en noodzaak? voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Namen deel aan de rondetafel van 9 februari 2007:

Namen deel aan de rondetafel van 9 februari 2007: Mei 2008 Leidraad over niet-interventionele studies Deze leidraad komt voort uit de rondetafel over niet-interventionele studies van 9 februari 2007 die werd ingericht door het Federaal Agentschap voor

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

Pilot Monitor EU invloed

Pilot Monitor EU invloed T.M.C. ASSER INSTITUUT Pilot Monitor EU invloed een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod EFFECTIEF UIT HUIS GEPLAATST? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod - eindrapport - drs. K.B.M. de Vaan dr. M. Timmermans

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Jeugdwerk leert je wat

Jeugdwerk leert je wat Jeugdwerk leert je wat Themadossier rond het erkennen van niet-formele leerervaringen. Voorstelling van drie Europese instrumenten om ervaringen en competenties uit het jeugdwerk zichtbaar te maken. Een

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie