ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015"

Transcriptie

1 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort Latin America & Caribbean Suriname World

2 INHOUD Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie programma BSc in Economie Inleiding Doelstelling van de Bacheloropleiding Opbouw van de Bacheloropleiding Beroepsperspectieven van de Bacheloropleiding Omschrijving onderwijseenheden Studieloopbaan begeleiding (afgekort SLB) Semesteroverzicht Index Economie 2

3 Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene informatie ook het volledig studieprogramma van uw richting zal vinden. Eerst maakt u kennis met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en daarna met de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, namelijk: de geschiedenis van de Universiteit (AdeKUS) en de opbouw en de organisatie binnen de Faculteit. Hierna komen de verschillende aspecten van uw studierichting aan de orde: toelatingseisen, doelstelling en opbouw van de bacheloropleiding; omschrijving van de onderwijseenheden; docenten. Opmerkingen: Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het examenreglement door te nemen. Verder zijn er prikborden in Gebouw 6 waarop belangrijke mededelingen worden geplaatst. Op de website van de AdeKUS vindt u diverse roosters. Geschiedenis De Universiteit van Suriname is opgericht op 1 november 1968 als voortzetting van de Geneeskundige School (1882) en de Surinaamse Rechtsschool. Sinds 1882 wordt er in Suriname medisch wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige Geneeskundige School van Paramaribo werd op 26 september 1969 omgezet in de Medische Faculteit. De Faculteit der Juridische Wetenschappen (1968) en de Medische Faculteit (1969) waren de eerste faculteiten in de beginfase van de Universiteit. In 1975 vond de proclamatie van de Sociaal-Economische Faculteit plaats. De Natuurtechnische Faculteit (1976) en de Technologische Faculteit (1977) werden daarna opgericht na gedegen voorbereidend werk binnen het Natuur-Technisch Instituut. In de periode is de Universiteit gereorganiseerd. De instelling kreeg een nieuwe naam: Anton de Kom Universiteit van Suriname (1983) en de vijf (5) faculteiten werden teruggebracht naar drie (3). Samengevoegd werden de Natuurtechnische- en Technologische Faculteit tot de Faculteit der Technologische Wetenschappen. De Faculteit der Juridische Wetenschappen en de Sociaal-Economische Faculteit werden bijeengebracht in de Faculteit der Maatschappijwetenschappen. De Medische faculteit werd de Faculteit der Medische Wetenschappen. Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname Het hoogste Bestuurlijke Orgaan op onze instelling is het Bestuur van de Universiteit (BvU). Het BvU bestaat uit 7 leden waarvan 4 worden benoemd en 3 gekozen door de geledingen van de Universiteitsgemeenschap. Het huidig bestuur is als volgt samengesteld: hr. dr. ir. R. Sidin (voorzitter) hr. K. Goenopawiro MSc. (secretaris) hr. ir. K. Vaseur (lid) Economie 3

4 hr. prof. dr. H. R. Ori (lid) mw. R. Franklin MSc (lid) mw. drs. L. Beek (lid) mw. A. Darson-Grant (lid) hr. K. Saboerali (lid) mw. mr. H. Djosetiko (lid) Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, zowel naar haar geheel als naar haar onderdelen. De Voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de Universiteit in en buiten rechte. De facultaire structuur De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats binnen de faculteiten. Zoals eerder vermeld zijn er drie (3) faculteiten: De Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) De huidige en de facto invulling van het faculteitsbestuur is als volgt: de voorzitter die de titel draagt van decaan; de secretaris; alle studierichtingcoördinatoren; de directeur van het faculteitsbureau; de studentencoördinator; de chef de bureaus. Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden de decaan en de secretaris steeds voor een periode van één (1) jaar gekozen door de faculteitsvergadering. De Decaan en de Secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de Faculteit. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onderleiding van de Faculteitsdirecteur. De studierichtingen en opleidingen De faculteit heeft zeven (7) studierichtingen, met de volgende tien (10) opleidingen: 1. Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2. Bachelor opleiding Bedrijfskunde 3. Bachelor opleiding Economie 4. Bachelor opleiding Public Administration 5. Bachelor opleiding Rechten 6. Bachelor opleiding Sociologie 7. Bachelor opleiding Psychologie 8. Master opleiding in Education for Research and Sustainable Development (MERSD) 9. Master opleiding Surinaams Recht (MSR) 10. Master opleiding Accounting, Auditing and Control (MAAC) Economie 4

5 Master opleiding Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD) De MERSD is een op onderzoek gerichte masteropleiding die zich richt op het opleiden van een ontwikkelingsdeskundige die zowel academisch als praktijkgericht is en zich moet kunnen vinden in het concept van Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (ESD). De ontwikkelingsdeskundige beschikt ook over drie professionele rollen: als begeleider, als beheerder of organisator en als beleidsmaker. Binnen de Master in Education and Research Programme for Sustainable Development zijn vier pijlers geïdentificeerd, waarop deze masteropleiding zich zal concentreren. De pijlers zijn: burgerparticipatie, armoedebestrijding, ondernemerschap en gemeenschapsontwikkeling. De Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) in samenwerking met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) presenteren een tweejarige doorstroom masteropleiding in Educatie en Onderzoek voor Duurzame Ontwikkeling. Master opleiding Surinaams Recht (MSR) De MSR is een doorstroom-master en bouwt voort, op de bij de bacheloropleiding verworven kennis, inzicht en vaardigheden. De student die met succes de MSR heeft afgerond, beschikt over competenties om: - toegelaten te worden tot één van de togaberoepen (de gestelde eisen van een advocatenopleiding, een opleiding voor vervolgingsambtenaren of de RAIO-opleiding na de afgeronde MSR zijn onverkort van toepassing); - op academisch niveau werkzaam te zijn in een juridische functie in Suriname binnen de publieke en private sector, bij regionale en internationale organisaties; - wetenschappelijk onderzoek te verrichten en toegelaten te worden tot de academische promotie. De decaan van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is mw. drs. L. Monsels en de secretaris is dhr. drs. C. Badal. De richtingscoördinatoren (R.C. s) van de Bachelor opleidingen zijn: mw. drs. F. Ishaak (R.C. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) mw. T. Bonse MSc. (R.C. Bedrijfskunde) hr. drs. R. Dwarka (R.C. Economie) hr. drs. S. Abdoelrahman (R.C. Public Administration) mw. dr. M. Sanches (R.C. Psychologie) hr. mr. E. Limon (Interim coördinator Rechten) mw. drs. C. Jurgens (R.C. Sociologie) De opleidingscoördinatoren van de Master opleidingen zijn: - hr. prof. dr. H. R. Ori (Master in Education for Research and Sustainable Development) - hr. mr. R. Brijobhokun (Master Surinaams Recht) - hr. drs. A. Sheoratan RA (Master Accounting, Auditing and Control) Missie FMijW: Economie 5

6 De FMijW is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren. Zij stelt zichzelf daarbij de volgende taken: - het academisch vormen van jonge mensen; - het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers; - het opleiden van academici die kennis combineren met professionele vaardigheden; - het doen van grensverleggend onderzoek; - het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De Commissies van de FMijW De examencommissie De examencommissie van de faculteit bestaat uit een voorzitter, een secretaris en leden, die door het bestuur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen worden benoemd. De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn: 1. het organiseren van tentamens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan. Richtig verloop dienen wij ruim op te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat ertoe kan leiden dat tentamens conform regels verlopen; 2. het onderhouden van contact met de examinatoren. De examencommissie heeft de bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen; 3. het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te hebben; 4. het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van de studieprestaties, datum van inlevering van cijfers etc. blijkt. In het bijzonder zal erop worden gelet dat de faculteitsadministratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt (digitaal), terwijl de examencommissie over een back up daarvan beschikt; 5. de examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een huishoudelijk reglement op te stellen. De Examencommissie Bachelor opleidingen bestaat uit: hr. drs. D. Chin Kwie Joe (voorzitter) hr. drs. B. Mathoera (secretaris)(economie) hr. drs. L. Mangroe (lid)(public Administration) hr. mr. G. Peelen (lid) Rechten mw. drs. S. Mac Donald (lid) (Bedrijfskunde en Sociologie) mw. drs. A. Woei A Tjoen-Tjon A Hung (lid) (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde en Psychologie) hr. A. Zammet (administratief medewerker) mw. S. Sahit (administratief medewerker) mw. P. Meerzorg (administratief medewerker) De Examencommissie van de Bachelor opleidingen is bereikbaar op tel toestel 495 en het adres is: De Examencommissie Master opleidingen bestaat uit: mw. drs. A. Lachmon-Alakramsing (voorzitter) Economie 6

7 mw. mr. N. Tai Apin hr. mr. D. Landvreugd (secretaris) (lid) De Examencommissie van de Master opleidingen is bereikbaar op tel toestel 530 en het adres is: De studentencommissie De studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft de volgende taken en bevoegdheden: het onderhouden van contacten met studenten van de FMijW; het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de Decaan en/of het Universiteitsbestuur; het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit die zich bezighouden met de studenten problematiek; het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies i.v.m. uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden gericht op het bewerkstelligen van uniforme regelingen. In de studentencommissie hebben zitting : - dhr. D. Isselt ( Studentencoördinator) (Psychologie) mej. J. Misiekaba (Secretaris) (Sociologie) mej. M. Saimoen (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) mej. S. Veldbloem (Penningmeester) (Bedrijfskunde) mej. T. Snip (Bedrijfseconomie) mej. D. Jadoenathmisier (Algemene Economie) mej. S. Amoksi (Psychologie) mej. S. van Brussel (Public Administration) dhr. J. Bakker (Rechten) mej. C. Bipat (Rechten) De studentencommissie is bereikbaar op tel toestel 417 Klachtencommissie Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele klachten. Er wordt volgens het klachtenreglement gewerkt, waarbij er 2 vertrouwenspersonen zijn aangesteld, namelijk: - hr. mr. C. Wallerlei; tel. nr.: toestel 386; en - mw. mr. M. Waterval LLM; tel. nr.: toestel 494; Opleidingscommissie De opleidingscommissie bestaat uit: - hr. drs. M. Bilkerdijk (voorzitter/ AAC) - mw. drs. S. Pelgrim (1 e secretaris/ Psychologie) - hr. P. Baldew (2 e secretaris/ Surinaams Recht student) - mw. drs. Z. Leysner-Lenting (lid/ Economie) - mej. G. Blanchard MSc (lid/ MERSD) - mw. mr. A. Akkal-Ramautar (lid/ BDK) - hr. drs. D. Abiamofo (lid/ PA) - mw. drs. G. Jhinkoe Rai (lid/ A & O) Economie 7

8 - mej. S. Ishaak (lid/ Sociologie student) - hr. R. Morsen (lid/ MERSD student) - mej. M. Saimoen (lid/ A & O student) - mw. ir. M. Sumter (lid/ Sociologie) - mw. mr. M. Chotoe (lid/ Rechten) - mw. mr. M. Poepon (lid/ Surinaams Recht) Kwaliteitszorg Met ingang van dit academisch jaar is een aanvang gemaakt om het accreditatie-proces van de opleidingen onder begeleiding van een stafmedewerker kwaliteitszorg te doen verlopen. Zij is: mw. R. Li Fo Sjoe-Pereira MSc. (stafmedewerker kwaliteitszorg). Zij is te bereiken op het tel.nr toestel 512; De Instituten van de FMijW Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) Missie Het ontwikkelen van een samenleving waarin de rechten van het kind als individu, als lid van de samenleving en als wereldburger worden versterkt. In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten hebben de volgende personen zitting: mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song (voorzitter) mw. mr. E. Ramdhan (penningmeester) mw. mr. R. Djokarto (lid) mw. mr. M. Chotoe (lid) mw.drs. Z. Lenting (lid) Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is bereikbaar op tel toestel 493/494 en e- mail: Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) Visie Het IWGDS is het dynamisch interdisciplinair wetenschappelijk centrum dat vanuit het gender perspectief duurzame ontwikkeling, bewerkstelligt voor de pluriforme Surinaamse samenleving. Missie The Institute for Women, Gender and Development Studies van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen committeert zich aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op: vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die betrekking hebben op levensomstandigheden van vrouwen en mannen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder; duurzame ontwikkeling van de samenleving middels gender mainstreaming; Economie 8

9 historische en eigentijdse wetenschappelijke benaderingen met betrekking tot ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving. De Bestuursleden van het IWGDS: mw. drs. L. Monsels (voorzitter) mw. drs. R. Rostam-Bihari (secretaris ) hr. R. Antonius LSc. (penningmeester) mw. mr. N. Tai A Pin (lid) mw. C. Bakboord MSc. (lid) The Institute for Women, Gender and Development Studies is bereikbaar op tel toestel 528 en per Institute of International Relations (IIR) Missie De missie van het IIR is: het bijhouden van ontwikkelingsprocessen op het gebied van internationale betrekkingen. Het IIR heeft tot doel: de bevordering van de verwerving van kennis in de leer der Internationale Betrekkingen in ruime zin; het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in de leer der Internationale Betrekkingen; het verzorgen van doelgerichte cursussen en trainingen in de leer der Internationale Betrekkingen; het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en begeleiding van het buitenlands beleid van de Regering van Suriname. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: hr. drs. K. Kolader (voorzitter) hr. R. Martoredjo MSc. (secretaris) hr. drs. L. Mangroe (penningmeester) hr. drs. J. Hew A Kee (lid) mw. Th. Smith MSc. (lid) hr. drs. A. Ramdin (lid) (ex officio) Institute of International Relations is bereikbaar op tel toestel 477 en per The Democracy Unit (DU) The Democracy Unit heeft als doel het versterken van de democratie in Suriname. Dit doel tracht de Unit te bereiken middels onderzoek en het verstrekken van informatie aan allen die daarom vragen. Door de Unit worden seminars, workshop en conferenties gehouden en radio en televisie programma s gepresenteerd. In de loop der tijd zijn er door de Unit een tiental publicaties Economie 9

10 uitgegeven. Het Train the Trainers programma is een activiteit van de Unit waarbij trainers en aspirant trainers van politieke partijen, journalisten, leerkrachten en leden van civil society organisaties hun kennis over democratie en politiek kunnen vergroten. Het bestuur van de Democracy Unit bestaat uit: - dhr. T. Overdiep (wnd. voorzitter) - mw. I. Soentik (secretaris) - mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song (lid) - drs. F. Budike (lid) De directeur van het instituut is dr. H. Breeveld. De Democracy Unit is bereikbaar op tel en per Het Faculteitsbureau Het Faculteitsbureau bestaat uit: hr. R. van Zichem, MA (directeur) Secretariaat mw. T. Watsaam-Koenders (Chef de Bureau Decanaat) mw. B. Chatoergoen (Secretarieel medewerker Decanaat) mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat) mw. S. Wajwakana (Secretarieel medewerker Decanaat) Het Secretariaat is bereikbaar op tel toestel 440/489, tel/fax en per Faculteitsadministratie Ten behoeve van de studierichting Rechten en Public Administration: mw. C. Wagimin (Chef de Bureau) mw. G. Moeloet hr. R. Veldwel mw. A. Chedi mw. A. Panhuyzen mw. S. Badal-Hieralal De administratie van de studierichtingen Rechten en Public Administration is bereikbaar op tel toestel 208/210 en per Ten behoeve van de studierichting Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde: mw. H. Pierre-Dongor (Chef de Bureau) mw. G. Schenkers-Toekimin mw. L. Atmopawiro mw. E. Amatmoekriem-Saeri mw. N. Belgrave mw. I. Karijosemito mw. M. Kartodikromo Economie 10

11 De administratie van de studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde is bereikbaar op tel toestel 206/207 en per Ten behoeve van de studierichting Bedrijfskunde mw. A. Wirabangsa mw. R. Martodikromo De administratie van de studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel toestel 441/442 en Ten behoeve van de Master Opleidingen Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD), Surinaams Recht, Accounting Auditing and Control (AAC) en de Bachelor Opleiding Psychologie: mw. L. Woerdings-Heye (Chef de Bureau) mw. M. Afi mw. J. Vorsten mw. R. Emanuels De administratie van de Master opleidingen is te bereiken op tel toestel 211 Agenda en Archief Mw. S. Fraenk Mw. C. Bansie Agenda en Archief is bereikbaar op tel toestel 209 Studentendecanaat De Studentendecaan is er voor de zorg en begeleiding van studenten. Wanneer u voor uitdagingen komt te staan die de voortgang van de studie belemmeren kunt u terecht bij de Studentendecanen: - mw. M. Monsch-Lee A Leong en - mw. V. Lieveld MSc. Mw. Monsch is te bereiken op tel toestel 472 of via op Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie en Public Administration. Mw. Lieveld is te bereiken op tel toestel 471 of via Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, Rechten en Sociologie. Sport Via de commissie Sport en Recreatie (CSR) kunt u informatie krijgen over sportbeoefening op de AdeKUS. Dhr. Jason Bakker zit namens de FMijw in deze sportcommissie. Dhr. Bakker is te bereiken op het telefoon nr toestel 417. Conciërges De conciërges zijn bereikbaar op tel toestel hr. S. Bruce (07.00 uur uur) - hr. F. Wirotaroeno (14.00 uur uur) Economie 11

12 Bureau Studentenzaken Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de studentenvoorzieningen. Taken van het Bureau: de verzorging van de inschrijvingen en studentenadministratie; de studievoorlichting; het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat. Het Bureau Studentenzaken is bereikbaar op tel toestel 212/213/214 en Bibliotheek De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat uit de Centrale Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek (MB). De Centrale Bibliotheek is gevestigd in het eerste gebouw op het complex van de Universiteit. Doel: De informatievoorziening te verzorgen ten behoeve van studenten, docenten en onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het bijzonder en academici in het Algemeen. Visie: Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname. Missie: Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening met betrekking tot de wetenschappelijke informatievoorziening in Suriname. Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement kunt u terecht bij de informatiebalie in de Boekenzaal. De Bibliotheek is bereikbaar op tel toestel 265/260/261/268 rechtstreeks: en Economie 12

13 Programma Bachelor of Science in Economie 1. Algemene informatie programma BSc in Economie 1.1 Inleiding De studiegids van de studierichting Economie geeft u een overzicht van het totale Bachelorprogramma welke u in drie jaren kunt afronden. Er wordt een overzicht gegeven van de studievarianten, de vakinhouden, de te hanteren literatuur, het docentenbestand e.d. Toelatingseisen Tot de opleiding Economie worden toegelaten: - houders van een bij wet erkend diploma V.W.O. met als aanvullende eis een voldoende (6 of meer ) voor de vakken Wiskunde, Economie I en Economie II; - geslaagden van de Propedeuseopleiding (schakeljaar van de AdeK UvS). In dit geval dient men tenminste een 6 behaald te hebben voor boven genoemde vakken. De studierichting wordt gecoördineerd door een richtingscoördinator. Richtingscoördinator: drs. R. Dwarka / # Doelstelling van de Bacheloropleiding Missie De missie van de studierichting Economie is een nationaal en internationaal erkend instituut te zijn, dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van hoge kwaliteit op economisch gebied aanbiedt, die voldoen aan de eisen van de maatschappij, met het doel om duurzame nationale ontwikkeling te bevorderen. Visie De studierichting Economie streeft naar handhaving van de hoogste standaarden van academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in economie om een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn van de gemeenschap. Doelstellingen van de opleiding Economie De opleiding Economie stelt zich ten doel: 1. studenten op te leiden die kennis en inzicht bezitten in de relevante economische theorieën; 2. studenten op te leiden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar algemeen economische - en bedrijfseconomische vraagstukken en daardoor een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het economisch beleid; 3. studenten voor te bereiden op een masteropleiding; 4. studenten alert en bekwaam te maken in het omgaan met de ontwikkelingen in het beroepenveld, alsmede met concepten en theorieën die gangbaar zijn in andere disciplines, die raakvlakken hebben met de economische wetenschap; 5. studenten op te leiden die zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren. Economie 13

14 Eindtermen van de opleiding Economie Na afloop van de Bachelor of Science opleiding Economie is de afgestudeerde in staat tot het: 1. weergeven en interpreteren van relevante economische theorieën; 2. hanteren en toepassen van relevante economische theorieën in maatschappelijke situaties en in de besluitvorming binnen organisaties; 3. vergelijken van de visies van de verschillende economische scholen op economisch beleid; 4. analyseren, verklaren en beoordelen van het gevoerd economisch beleid van organisaties; 5. relateren van relevante economische theorieën en modellen aan grondslagen van het economisch beleid in organisaties; 6. zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied, alsmede het geven van beleidsadviezen; 7. erkennen van complexe situaties en beargumenteerd aandragen van oplossingen; 8. effectief functioneren en leiding geven; 9. schriftelijk en mondeling communiceren, afhankelijk van de aard van de gelegenheid of publiek; 10. reflecteren op eigen denkbeelden en zelfsturen naar een verantwoordelijke academische professional. 1.3 Opbouw van de Bacheloropleiding Fasen De bachelorgraad (Bsc) wordt verkregen bij het behalen van 180 studiepunten (sp). Deze 180 sp worden verdeeld over drie studiejaren (nominaal) resp. fase B-I (1 jaar) en fase B-II (2 jaren). In fase B-I wordt er een aantal vakken aangeboden dat voorwaardelijk is bij het kiezen van een major. Deze vakken zijn inleidende en ondersteunende vakken. In fase I wordt de student de mogelijkheid geboden om 60 sp te vergaren. Na fase B-I wordt aan de student een aantal vakkenpakketten aangeboden dat hem in staat stelt de overige 120 sp te behalen voor het succesvol afronden van de bachelor studie. De student kan de keuze doen voor een major of een special en kan beide aanvullen met een minor of met vrije keuzevakken. Los van de samenstelling van deze pakketten worden er een reeks van vakken aangeboden binnen de studierichting Economie. Afhankelijk van het niveau worden deze vakken sequentieel aangeboden. Schema I: overzicht fasen en levels Economie 14

15 Bachelor degree: 180 sp Fase B-I, level I: 60 sp Fase B-II, level II en III: 120 sp 1. Major + resterende sp level II 2. Special + resterende sp level II/III Economie biedt aan: Specials Bedrijfseconomie (BE): Accountancy + resterende sp level II/III Marketing + resterende sp level II/III Specials Algemene Economie (AE): Internationale Economie + resterende sp level II/III Macro Economie + resterende sp level II/III Major: BE + resterende sp level II/III AE + resterende sp level II/III Minor: BE + resterende sp level II/III AE + resterende sp level II/III Toelichting op special, major en minor Toelichting op schema I Een student is afgestudeerd, wanneer hij 180 sp heeft vergaard. Deze 180 sp worden als volgt verdeeld in: B-I fase: 60 sp B-II fase: 120 sp Deze 120 sp kunnen worden verkregen uit: 1. een Major en diverse keuzevakken 2. twee Majors 3. een Special en een Minor 4. een Special en diverse keuzevakken Na het eerste jaar bestaat de mogelijkheid een keuze te doen uit de twee afstudeervarianten, met name: Algemene Economie (AE) Bedrijfseconomie (BE) Uit deze varianten kan de student de keuze doen voor de volgende pakketten, namelijk een Major AE en een Major BE. Zo niet dan een Special AE met de keuzemogelijkheid tussen twee differentiaties resp. Internationale Economie en Macro Economie. Evenals bij AE is er bij BE ook een special en ook met twee differentiaties resp. Accountancy en Marketing. Economie 15

16 Vakken Toelichting codes c.q. nummers: de 1e twee letters geven de studierichting aan, met name Economie (EC); het eerste cijfer geeft het studiejaar aan, t.w. het 1 e, 2 e en 3 e. Schema IIA: overzicht vakkenpakket B-I fase, level I Code B-I fase, level I (verplicht) sp Hoofdvakken EC 101 Management accounting 1 3 sp EC 102 Boekhouden 1 4 sp EC 103 Financiële Rekenkunde 3 sp EC 104 Micro Economie 1 4 sp EC 105 Macro Economie 1 4 sp EC 106 Marketing Management 5 sp EC 107 Filosofie van de Economie 4 sp Ondersteunende vakken EC 108 Wiskunde 1 EC 109 Wiskunde 2 EC 110 Wetenschapsfilosofie 5 sp EC 111 Academische Vaardigheden 4 sp EC 112 Methoden en Technieken 1 EC 113 Toegepaste Statistiek 1 4 sp EC 114 Persoonlijke Vaardigheden 1 en 2 2 sp Totaal 60 sp Toelichting op schema IIA Dit schema geeft de samenstelling aan van het verplichte vakkenpakket dat aan de eerstejaarsstudenten van de Bacheloropleiding worden aangeboden. In dit pakket wordt er een onderscheid gemaakt tussen hoofdvakken en ondersteunende. Economie 16

17 Schema IIB: overzicht vakkenpakket B-II fase, level II Code B-II fase, level II sp Vakken EC 201 Methoden en Technieken 2 EC 202 Toegepaste Statistiek 2 EC 203 Management Accounting 2 EC 204 Finance 1 4 sp EC 205 Finance 2 EC 206 Operations Research EC 207 Boekhouden 2 EC 208 Organisatie en Management EC 209 Externe Verslaggeving EC 210 Bestuurlijke Informatieverzorging 1 EC 211 Bestuurlijke Informatieverzorging 2 EC 212 Recht en Economie 3 sp EC 213 Persoonlijke Vaardigheden 3 en 4 2 sp EC 214 Micro Economie 2 EC 215 Openbare Financiën EC 216 Macro Economie 2 EC 217 Internationale Economie EC 218 Caribische Economie EC 219 Monetaire Economie EC 220 Econometrie EC 221 Economie van de Natuurlijke Hulpbronnen EC 222 Betalingsbalans en Wisselkoers EC 223 Dienstenmarketing EC 224 Consumentengedrag EC 225 Marktonderzoek Toelichting op schema IIB Dit schema geeft de verschillende vakken aan die in het tweede jaar worden aangeboden. Economie 17

18 Schema IIC: overzicht vakkenpakket B-II fase, level III Code B-II fase, level III Vakken EC 301 Enterprise Information Systems EC 302 Werkcollege Externe Verslaggeving 12 sp EC 303 Audit EC 304 Boekhouden 3 EC 305 Computer Boekhouden 3sp EC 306 Internationale Marketing EC 307 Industriële Marketing EC 308 Financial Accounting Theory EC 309 Productie Organisatie EC 310 Kwaliteitsmanagement EC 311 Fiscaal Ondernemerschap EC 312 Fiscaal Concernrecht EC 313 Algemene Economie van de Gezondheidszorg EC 314 Arbeidseconomie EC 315 Economische Integratie EC 316 Factormobiliteit EC 317 Internationale Handelstheorie en Beleid EC 318 Welvaartseconomie EC 319 Ontwikkelingseconomie EC 320 Nationale Planning Toelichting schema IIC Dit schema geeft de verscheidene vakken aan die in het derde jaar worden aangeboden Samenstelling vakkenpakket Minor, Major en Special Toelichting vakkenpakket I, II en III De student heeft de mogelijkheid om te kiezen voor de volgende vakkenpakketten. Pakket I Pakket I levert de student een major in AE of BE op. Een major bestaat uit minimaal 8 verplichte vakken en een thesis met een totaal van 60 studiepunten (sp). Voor het behalen van de bachelorgraad moet de student echter nog 60 sp behalen. Deze laatstgenoemde 60 sp kunnen worden ingevuld met: 1. een andere major van 60 sp buiten de gekozen variant; 2. of twee minor buiten de gekozen variant met een totaal aan 60 sp; 3. of een minor buiten de gekozen variant van 30 sp aangevuld met nog andere vakken naar keuze uit B- II fase met een totaal van 30 sp. Van deze keuzevakken zal tenminste 18 sp moeten worden behaald uit level III; Economie 18

19 4. of anders alle 60 sp invullen met vakken naar keuze uit B-II fase buiten de gekozen variant. Deze keuze is echter beperkt tot 24 sp uit level II en 3 uit level III. Pakket II Pakket II levert de student een special op. Een special bestaat uit minimaal 14 verplichte vakken en een thesis met een totaal van 9. De overige 24 sp die nodig zijn voor het completeren van de bachelorstudie kan worden ingevuld met vakken naar keuze uit B-II fase. Complementair pakket De minor is een complementair pakket dat de student 30 sp oplevert. Dit pakket bestaat uit vijf vakken die in het geheel beschouwd toegespitst is op de betreffende variant. Economie 19

20 Schema III: Variant Algemene Economie Pakket I Major AE EC 201 Methoden en Technieken 2 EC 202 Toegepaste Statistiek 2 EC 204 Finance 1 EC 212 Recht en Economie EC 213 Persoonlijke Vaardigheden EC 220 Econometrie EC 214 Micro Economie 2 EC 215 Openbare Financiën EC 216 Macro Economie 2 EC 217 Internationale Economie EC 218 Caraibische Economie EC 219 Monetaire Economie Thesis + 45 sp uit vakken naar keuze uit B-II fase Pakket II Special Internationale Economie EC 201 Methoden en Technieken 2 EC 202 Toegepaste Statistiek 2 EC 204 Finance 1 EC 212 Recht en Economie EC 213 Persoonlijke Vaardigheden EC 214 Micro Economie 2 EC 215 Openbare Financiën EC 216 Macro Economie 2 EC 217 Internationale Economie EC 218 Caraibische Economie EC 219 Monetaire Economie EC 222 Betalingsbalans en Wisselkoers EC 315 Economische Integratie EC 316 Factormobiliteit EC 317 Internationale Handelstheorie en Beleid EC 319 Ontwikkelingseconomie EC 320 Nationale Planning Thesis + 15 sp uit vakken naar keuze uit B-II fase Economie 20

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE Sociologie BACHELOR PROGRAMMA 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Algemene informatie over de Faculteit

Nadere informatie

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie