PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012 Loon naar werken De loondeterminanten onder de loep Hoeveel verdient de Belg? Welke beroepen zijn vanuit financieel oogpunt het interessantst? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen? En wat is de impact van de plaats van tewerkstelling of het diploma op de omvang van het loonbriefje? Een antwoord op deze vragen krijgt u in dit persbericht, waarbij de resultaten van de loonenquête van 2010 nader worden geanalyseerd. De volgende conclusies springen hierbij alvast in het oog: - In 2010 verdiende een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld bruto per maand. - 10% van alle werknemers verdient op maandbasis minder dan 1.967, terwijl anderzijds 10% van de loontrekkenden meer dan ontvangen. - Managers ontvangen het hoogste salaris, terwijl kappers en schoonheidsspecialisten het minst verdienen. - De petrochemische nijverheid is de best betalende tak van de economie. De horeca en het verblijfstoerisme betalen de laagste lonen uit. - Wie in Brussel werkt, maakt de beste kans op een omvangrijk salaris. In Luxemburg en West- Vlaanderen liggen de lonen dan weer het laagst. - Verder studeren loont. Houders van een master diploma verdienen 55% meer dan de Belg. Wie zonder diploma de schoolbanken verlaat, ontvangt een salaris dat 22% onder het nationale cijfer ligt. Opmerking: indien er in deze publicatie sprake is van een loon, dan gaat het steeds om het bruto maandloon. Dit loonconcept bevat de periodieke premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies voor nacht- of weekendwerk zijn hier voorbeelden van. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand of het dubbel vakantiegeld, werden uit het gehanteerde concept geweerd. Bovendien is de analyse beperkt tot de voltijds tewerkgestelde loontrekkenden die werkzaam zijn in ondernemingen met minstens tien werknemers. Bepaalde sectoren, met name landbouw, visserij, openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en overige persoonlijke diensten werden niet opgenomen in deze studie. De referentieperiode voor alle gegevens is oktober WTCIII - Simon Bolivarlaan 30 T + 32 (0)2/ Brussel

2 1. Tien procent van de werknemers verdient meer dan In 2010 bedroeg het bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer Dit bedrag geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, aangezien twee op de drie werknemers een lager loon ontvangen. Het is bijgevolg interessant om de verdeling van de lonen nader onder de loep te nemen. De onderstaande figuur deelt alle werknemers op in loonklassen van 250. Uit deze grafiek blijkt dat veruit de grootste groep, namelijk 51% van alle werknemers, een bedrag verdient dat zich situeert tussen de en de per maand. Voorts valt op dat 12% van de werknemers minder dan per maand verdient. Anderzijds bedraagt het salaris van 8% van de loontrekkende beroepsbevolking minstens % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 7000 >= 7000 Men kan de spreiding van de lonen ook door middel van een decielenverdeling weergegeven. Uit deze oefening blijkt dat tien procent van de werknemers op maandbasis maximaal verdient, terwijl 20% van de loontrekkenden mag rekenen op maximaal Het mediaanloon bedraagt Dit impliceert dat 50% van de werknemers maximaal verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris in de wacht sleept. De 10% werknemers die het meest verdienen, ontvangen van hun werkgever minstens per maand. 10% verdient minder dan % verdient minder dan % verdient minder dan % verdient minder dan % verdient minder dan % verdient minder dan % verdient minder dan % verdient minder dan % verdient minder dan

3 2. Directeurs van grote ondernemingen verdienen 168% meer dan de werknemer De omvang van het loon hangt in grote mate af van de functie die men bekleedt. Het dragen van een grote verantwoordelijkheid en het uitoefenen van een complexe functie garanderen een omvangrijker loonzakje. Het is dan ook weinig verrassend dat in de onderstaande tabel, die een beeld geeft van de 15 best betalende beroepen, de directeurs van grote ondernemingen bovenaan de lijst prijken. Met een bedrag van verdienen directeurs van grote ondernemingen een loon dat 168% boven het nationale ligt. De 15 best betalende beroepen % boven het nationale 1 Directeurs van grote ondernemingen % 2 Managers op het gebied van informatie en % communicatietechnologie (ICT) 3 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening % en op administratief gebied 4 Managers op het gebied van professionele diensten % 5 Managers op het gebied van verkoop, marketing, % reclame, public relations en research en development 6 Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de % bouwnijverheid en de logistiek 7 Wiskundigen, actuarissen en statistici % 8 Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie % 9 Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke % 10 Managers in de detail- en groothandel % 11 Account managers, boekhoudkundig kaderpersoneel, % financieel analisten en beleggingsadviseurs 12 Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische % ingenieurs) 13 Juristen % 14 Beleidsadviseurs en specialisten op het gebied van % human resources 15 Economen, sociologen, antropologen, historici en % psychologen Nationaal Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich kappers en schoonheidsspecialisten. Met een maandloon van verdienen deze werknemers immers een bedrag dat 34% onder het nationale ligt. Kappers en schoonheidsspecialisten moeten met andere woorden vier maanden arbeid verrichten om de maandwedde van een directeur van een grote onderneming te bekomen. Ook kelners, boden, schoonmaakpersoneel en kassiers ontvangen een loon dat minstens 30% onder het nationale ligt

4 De 15 slechtst betalende beroepen % onder het nationale 1 Kappers en schoonheidsspecialisten % 2 Kelners en barmannen % 3 Boden, krantenbezorgers, meteropnemers en andere % elementaire beroepen 4 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers % 5 Kassiers en ticketverkopers % 6 Verkopers in winkels % 7 Autowassers, ruitenwassers en wasserijpersoneel % 8 Kleermakers, stoffeerders en schoenmakers % 9 Koks % 10 Vuilnisophalers en verwerkers % 11 Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en % bedienaars van houtbewerkingsmachines 12 Juweliers, pottenbakkers, glasblazers en andere % ambachtslieden 13 Ambachtslieden in de voedingsnijverheid (slagers, % bakkers, ) 14 Ongeschoolde arbeiders in de industrie % 15 Bedienaars van machines voor de vervaardiging van % producten van textiel, bont en leer Nationaal

5 3. De petrochemische nijverheid spant de kroon Naast het beroep beïnvloedt ook de sector waar men werkt in grote mate de omvang van het loon. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de tien sectoren waar respectievelijk de hoogste en de laagste lonen worden uitbetaald. De tien best betalende sectoren % boven het nationale 1 Petrochemische nijverheid % 2 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied % van bedrijfsbeheer 3 Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied % 4 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en % computerconsultancy-activiteiten 5 Farmaceutische nijverheid % 6 Chemische nijverheid % 7 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en % pensioenfondsen 8 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en % pensioenfondsen 9 Luchtvaart % 10 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en % gekoelde lucht De tien minst betalende sectoren % onder het nationale 1 Eet- en drinkgelegenheden % 2 Verschaffen van accommodatie % 3 Vervaardiging van meubelen % 4 Detailhandel % 5 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning % 6 Houtindustrie % 7 Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging % 8 Vervaardiging van kleding % 9 Vervaardiging van textiel % 10 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen % Nationaal Met een bedrag van is de petrochemische nijverheid de best betalende tak van de economie. Een werknemer verdient in deze sector immers 53% meer dan het nationale. Bij de activiteiten van hoofdkantoren en de adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer liggen de maandlonen 44% boven het Belgische cijfer, terwijl onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied op de derde plaats prijkt. Met een gemiddeld bedrag van worden de laagste lonen in de horeca uitbetaald. Ook het verblijfstoerisme en de vervaardiging van meubelen behoren tot de minst betalende sectoren

6 4. Pendelen naar Brussel loont Wie in het centrum van het land werkt, maakt de beste kans op een omvangrijk loon. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spant hier de kroon, aangezien het maandloon er 15% boven het nationale cijfer ligt. Maar ook bedrijven gevestigd in de provincies Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en Antwerpen behoren over het algemeen tot de betere betalers. In de provincie Luxemburg oogt het plaatje totaal verschillend, aangezien de lonen er 15% onder het nationale cijfer liggen. Ten opzichte van een loontrekkende tewerkgesteld in Brussel loopt dit verschil zelfs op tot 30%. Ook in West-Vlaanderen liggen de lonen relatief laag, met een verschil van meer dan 10% in vergelijking met het nationale. De bovenstaande resultaten kunnen verder verfijnd worden, door een vergelijkbare analyse uit te voeren op het niveau van de arrondissementen. Ook op dit detailniveau spant Brussel de kroon, terwijl de arrondissementen in Waals- en Vlaams-Brabant en het arrondissement Antwerpen de lijst vervolledigen. Naast dit vijftal worden ook in de arrondissementen Gent en Hoei lonen uitbetaald die globaal genomen het nationale cijfer overstijgen. In alle andere arrondissementen ligt het salaris bijgevolg onder het Belgische. Vanuit financieel oogpunt is het arrondissement Dinant de minst interessante plaats van tewerkstelling, daar het salaris er 30% onder het nationale ligt. In Vlaanderen worden de laagste lonen uitbetaald in het arrondissement Veurne

7 De vijf arrondissementen met de hoogste lonen % boven het nationale 1 Brussel Hoofdstad % 2 Nijvel % 3 Halle-Vilvoorde % 4 Leuven % 5 Antwerpen % De vijf arrondissementen met de laagste lonen % onder het nationale 1 Dinant % 2 Marche-en-Famenne % 3 Veurne % 4 Bastenaken % 5 Thuin % Nationaal

8 5. Verder studeren biedt de beste garantie op een hoog loon Een diploma biedt een formeel bewijs dat men als werknemer bepaalde vaardigheden beschikt. Het is dan ook geen verrassing dat de werkgever deze troeven valoriseert in de vorm van een hoger loon. Vanuit financieel oogpunt is het bijgevolg interessant om na het secundaire onderwijs de studies voort te zetten. Houders van een bachelor diploma verdienen immers 8% meer dan het Belgische en dit verschil loopt op tot 55% voor houders van een master diploma. Aan de andere kant van het spectrum stellen we vast dat werknemers die geen hogere studies hebben afgerond, hiervoor financieel worden afgestraft. Houders van een diploma van het hoger secundair onderwijs verdienen immers 15% minder dan het Belgische. Werknemers die het secundaire onderwijs zonder diploma verlaten, zien deze loonspanning toenemen tot 22%

9 6. 60 plussers verdienen 110% meer dan min 20-jarigen Dat de omvang van het loonbriefje toeneemt met de leeftijd zal weinig verbazing wekken. Zo liggen de lonen bij jongeren onder de 20 jaar maar liefst 37% onder het nationale. De leeftijd van 36 jaar vormt het keerpunt. Wie jonger is dan deze leeftijd verdient globaal genomen minder dan het nationaal, terwijl wie ouder is in regel recht heeft op een hoger loon. Zo ligt het loonbriefje van werknemers in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder 32% boven het nationale. Hun loon ligt bovendien 110% boven het salaris dat hun collega s van 20 jaar en jonger maandelijks verdienen

10 Bijkomende inlichtingen Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de communicatieverantwoordelijke, Stephan Moens (tel 02/ , ). Bronvermelding Bronvermelding: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Meer cijfers? Op de website van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/lonen/maandloon/) kunt u meer loondata vinden: - Zo is het mogelijk om voor de jaren zelf een tabel op maat samen te stellen via onze dynamische applicatie (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/webinterface/?loaddefaultid=104&idbr=tcm: ). Het loon kan zowel volgens referentiejaar en regio van tewerkstelling als naar opleidingsniveau, beroep, geslacht, sector van tewerkstelling en anciënniteit berekend worden. Een ander voordeel van deze applicatie is dat niet alleen het maandloon maar ook de mediaanwaarde, het bruto uurloon en het corresponderende aantal werknemers kunnen opgevraagd worden. - De tabellen opgenomen in dit persbericht geven slechts een beperkt overzicht van de reële situatie. Indien u het volledige overzicht wenst, dus voor alle beroepen, sectoren en arrondissementen, dan kunt u hiervoor terecht bij de rubriek downloadbare tabellen (http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/g emiddelde_bruto_maandlonen.jsp). - Deze statistiek wordt eveneens als voornaamste bron gebruikt bij het opstellen van het jaarlijkse nationale loonkloofrapport (http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/l onen_-_rapporten_inzake_de_loonkloof.jsp). In deze publicatie worden de verschillende factoren die een impact hebben op de loonverschillen tussen vrouwen en mannen uitvoerig besproken en geïllustreerd aan de hand van talrijke tabellen en grafieken

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 12 17-11-14 gepubliceerd op cbs.nl CBS 14 Scientific Paper 1 Leeswijzer Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

De sam enstelling van de loonkoof in België

De sam enstelling van de loonkoof in België De sam enstelling van de loonkoof in België Een onderzoek op basis van de Vacature Salarisenquête 2008 Delm otte, J., Sels, L., Vandekerckhove, S. & Vandenbrande, T. 2010. De samenstelling van de loonkloof

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Juni 2013 Analyses: drs. Rene Geerling (Master Arbeids- en Organisatiepsychologie) onder supervisie van Dr. J. Bosch

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten

Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten Sociaaleconomische trends 2014 Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten Astrid Pleijers Paul de Winden September 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends, September

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN Ingrid Schockaert en Ides Nicaise Inleiding Zowel de Belgische overheden als de Europese

Nadere informatie

Notitie datum. Inhoudsopgave. Conclusie. 15 maart 2013 Ontwikkeling tarieven tolken en vertalers in het publieke domein 2013-10

Notitie datum. Inhoudsopgave. Conclusie. 15 maart 2013 Ontwikkeling tarieven tolken en vertalers in het publieke domein 2013-10 Notitie datum onderwerp SEOrapportnr. aan van 15 maart 2013 Ontwikkeling tarieven tolken en vertalers in het publieke domein 2013-10 Robert Ensor (Voorzitter Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Nadere informatie

Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod

Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod Eindrapport Steven Knotter Daphné Valsamis Miriam Van Hoed Ingrid Vanhoren Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

Buitenlandse kenniswerkers

Buitenlandse kenniswerkers Buitenlandse kenniswerkers in Nederland Waar werken en wonen ze en waarom? BELEIDSSTUDIE Buitenlandse kenniswerkers in Nederland Waar werken en wonen ze en waarom? Inhoud Bevindingen 6 Buitenlandse kenniswerkers

Nadere informatie