Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal op de opbrengst en maatsortering van tulpen op kalkrijke zavelgrond in 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal op de opbrengst en maatsortering van tulpen op kalkrijke zavelgrond in 2008"

Transcriptie

1 Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal op de opbrengst en maatsortering van tulpen op kalkrijke zavelgrond in 2008 Projectnr ORGAplus

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALTIC bv. ALTIC bv stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik van gegevens uit deze uitgave. Auteurs: Ir. H.J. Russchen ALTIC bv Postbus AC Dronten telefoon: fax: internet: ORGAplus 2

3 Inhoud Inleiding 4 Proefopzet 6 Resultaten 11 Conclusies 24 Bijlagen: 1. Proefveldschema Algemene teeltgegevens Neerslagoverzicht Minerale samenstelling geplante bollen Meststoffenanalyses N-mineraal analyses in het seizoen Spurway-bodemanalyses Opbrengst, totaal per ziftmaat en het clustergewicht Aantal clusters en maatsortering Minerale samenstelling geoogste bollen N-, P 2 O 5 - en K 2 O-afvoer met de bollen bij de oogst ORGAplus 3

4 Inleiding In 2006/2007 is het bemestingsonderzoek van de voorgaande jaren voortgezet op een zavelgrond in de NOP (Noordoostpolder). ORGAplus -meststoffen zijn meststoffen met bodemverbeterende eigenschappen op basis van gecomposteerde dierlijke mest. Stikstof zal pas vrijkomen uit de organische fractie van deze meststof nadat deze is gemineraliseerd (omgezet in minerale, voor het gewas opneembare, vorm). Dit proces verloopt geleidelijk en is afhankelijk van bodemtemperatuur, vochtvoorziening en de activiteit van het bodemleven. Of het toepassen van de (grotendeels) organische ORGAplus - meststoffen voor het planten perspectief biedt zal moeten blijken uit de vergelijking van twee ORGAplus -formules. Uit het bemestingonderzoek in 2007 is gebleken dat op zandgrond in West- Nederland het toepassen van ORGAplus Sierteelt resulteerde in meeropbrengst terwijl op de zavellocatie de ORGAplus Hi-Cal een opbrengstverhoging gaf. Beide ORGAplus formules zijn in 2008 weer opgenomen in het bemestingsonderzoek ORGAplus 4

5 Proefopzet Proefveldgegevens De bemestingsproef is uitgevoerd op een zavelgrond, die representatief is voor de bollenteelt in Flevoland. Voor aanvang van de proef (8 oktober 2007) is op het proefveld een bodemmonster gestoken in de laag 0-30 cm. Enkele algemene perceelsgegevens zijn weergegeven in tabel 1. Tabel 1. Algemene gegevens bodem proefveld In tabel 2 zijn de resultaten van de Spurway-bodemanalyse weergegeven voor aanvang van de proef. Tabel 2. Resultaten Spurway-bodemanalyse Behandelingen In tabel 3 is een overzicht van de uitgevoerde behandelingen weergegeven. Het proefveldschema is weergegeven in bijlage 1. De proef is uitgevoerd in 4 herhalingen. Het ras, waarin de proef is uitgevoerd, is Leen van der Mark. De proef is 1 november geplant. De minerale samenstelling van de drogestof van het plantmateriaal is weergegeven in bijlage 6. Voor het planten is op het hele proefveld 50 kg MgO/ha in de vorm van kieseriet (MgSO 4 ) toegediend ORGAplus 5

6 Tabel 3. Behandelingenoverzicht N P 2 O5 K 2 O Code Voor het planten Februari Voor het planten A TSP 75 K 2 SO 4 B N KAS 50 TSP 75 K 2 SO 4 G N KAS 50 TSP 75 K 2 SO 4 P 1500 kg Sierteelt 100 N KAS - - Q 2000 kg Hi-Cal 100 N KAS - - Door vergelijking van de objecten uit tabel 4 kan het effect van de hoogte van een éénmalige N-gift begin februari worden vastgesteld. Uit voorgaand tulpenbemestingsonderzoek is gebleken dat bij 100 kg N/ha de maximale opbrengst al werd bereikt. Bij een hogere N-gift van 150 kg N/ha werd de maximale N-afvoer bereikt. Vanwege deze 2 conclusies uit voorgaande jaren op deze locatie is het aantal behandelingen in de N-trap beperkt. ORGAplus-meststoffen zijn organische meststoffen gemaakt van gecomposteerde dierlijke mest. ORGAplus Hi-Cal is een variant op ORGAplus Sierteelt met een toegevoegde kalkcomponent. Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal voor het planten kan worden vastgesteld met behulp van de objecten uit tabel 8. Vorig jaar resulteerde het toepassen van de Hi-Cal in een net niet significant hoger bolgewicht op de zavelgrond in de NOP. Omdat de ORGAplus-meststoffen naast N tevens P 2 O 5 en K 2 O bevat is bij deze objecten geen extra fosfaat- en kali-gift voor het planten toegediend. In tabel 4 is de samenstelling van de gebruikte meststoffen uit tabel 3 weergegeven. Tabel 4. Samenstelling gebruikte meststoffen Meststof % N %N-NH 2 % N-NH 4 % N-NO 3 % P 2 O 5 % K 2 O % MgO KAS Entec MAP TSP Kaliumsulfaat Kieseriet ORGAplus Sierteelt ORGAplus Hi-Cal Waarnemingen/ monstername/ uitvoering In bijlage 2 zijn enkele algemene gegevens omtrent de uitvoering van de tulpenproef weergegeven. In deze bemestingsproef is de invloed van de bemestingen op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem intensief gevolgd. Op vier momenten in het teeltseizoen van de tulpen is per behandeling een grondmonster genomen van de (11-jan, 6-mrt, 4-mei en 6 juni). Dit grondmonster was een mengmonster, genomen uit de 4 herhalingen. Bij de objecten A, en G is enkel de minerale N-voorraad in de bouwvoor (0-30 cm) bepaald. Bij de objecten B, P en Q is tevens de beschikbaarheid van andere nutriënten in de bouwvoor vastgesteld met behulp van de Spurway-methode. Bij de Spurwaymethode wordt in het laboratorium het wortelmilieu van het gewas nagebootst door gebruik te maken van een licht-zure extractievloeistof. Hierdoor wordt met een Spurway-analyse een nauwkeurig beeld van de werkelijk beschikbare nutriënten voor het gewas vastgesteld ORGAplus 6

7 Voor aanleg van de proef is de minerale samenstelling bepaald van de geplante bollen. Na de oogst zijn de bollen gesorteerd en is per veldje de minerale samenstelling van de bollen bepaald. De opbrengst is vastgesteld door het aantal bollen in de gesorteerde ziftmaten te tellen en te wegen. Data-analyse Met behulp van de variantie-analyse (Anova) is bepaald of behandelingen significant van elkaar verschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheid van 95% (p = 0.05). De Lsd (Least significant difference) geeft het kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen groter is dan de Lsd, is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel weergegeven met letters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan is er sprake van een significant verschil, echter verschillen tussen a en ab zijn niet significant. De p- waarde die onder de tabel vermeld is geeft de significantie aan, hoe kleiner dit getal is hoe groter de significantie. De afkorting n.s. die soms in de tabel gebruikt wordt betekent niet significant ORGAplus 7

8 Resultaten In dit hoofdstuk worden de gemiddelde resultaten per behandeling weergegeven. De volledige dataset is weergegeven in de diverse bijlagen. De resultaten van de bodemanalyses (0-30 cm) zijn weergegeven in de bijlagen 6 en 7. Op 7 mei zijn de tulpen op het proefveld gekopt. Het proefveld is gerooid op 19 juni. De opbrengstgegevens en maatsortering per veldje zijn weergegeven in de bijlagen 8 en 9. De minerale samenstelling van de drogestof van de bollen bij de oogst zijn weergegeven in bijlage 10 en de N-, P 2 O 5 - en K 2 O-afvoer met de bollen bij de oogst in bijlage 11. N-bemesting voor het planten met ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal In figuur 4 is het verloop van de minerale N-voorraad (0-30 cm) weergegeven. Verloop minerale N-voorraad bodem kg N/ha (0-30 cm) N 100 N 150 N 50 N Sierteelt vp N feb 57 N Hi-Cal N feb jan jan feb mrt apr-08 7-mei-08 1-jun-08 Datum Figuur 1: Het effect van ORGAplus-meststoffen voor het planten op het verloop van de minerale N-voorraad in de bodem (0-30 cm) Uit figuur 1 blijkt een N-gift van 100 kg N/ha begin februari resulteerde in een hogere minerale N-voorraad in de bodem ten opzichte van het nulobject op de meetmomenten begin maart en begin april. Op het laatste meetmoment was het verschil in minerale N-vooraad in de bodem tussen het object met 100 kg N/ha en het nulobject gering. Een verhoging van de N-gift in februari van 100 naar 150 kg N/ha resulteerde tot op het laatste meetmoment (begin mei) in een hogere minerale N-voorraad in de bodem. Uit figuur 1 blijkt dat het toepassen van ORGAplus-meststoffen niet resulteerde in een hogere minerale N-vooraad in de bodem (0-30 cm) begin januari. De hoogte van de minerale N-voorraad gemeten na 1 februari werd grotendeels bepaald door de N-gift begin februari. De verschillen in minerale N-voorraad lijken deels veroorzaakt doordat de minerale N-voorraad is vastgesteld in een mengmonster per behandeling. In tabel 5 is de gerealiseerde opbrengst, maatsortering en clustergewicht weergegeven ORGAplus 8

9 Tabel 5. Het effect van ORGAplus-meststoffen voor het planten op de opbrengst en maatsortering Opbrengst (ton/ha) g/cl Code Voor planten Februari op 10-op Totaal Cluster A a 1.1 a 0.4 a 7.6 a 15.3 a 17.2 a B N KAS 7.9 b 1.9 abc 1.3 bc 11.0 b 18.2 bc 19.9 b G N KAS 8.0 b 2.6 bc 1.0 ab 11.6 bc 18.2 bc 20.5 b P 50 N Sierteelt 100 N KAS 7.6 b 1.8 ab 0.7 ab 10.1 b 17.5 b 19.0 ab Q 57 N Hi-Cal 100 N KAS 8.9 b 2.7 c 1.7 c 13.3 c 19.6 c 21.7 b p < <0.001 <0.001 <0.001 Lsd Uit bijlage 8 blijkt dat variatie tussen de herhalingen binnen behandelingen in de proef groot was. Hierdoor was het onderscheidend vermogen laag (hoge Lsd). Een N-gift van 100 kg N/ha in februari resulteerde in een significante meeropbrengst van circa 3 ton/ha. De hoogte van de N-gift (100 of 150 kg N/ha) had geen significant effect op opbrengst. Uit tabel 5 blijkt dat het toepassen van 1500 kg ORGAplus Sierteelt per hectare voor het planten gevolgd door 100 kg N/ha in februari niet resulteerde in een effect op opbrengst of maatsortering ten opzichte van enkel 100 kg N/ha in februari. Het toepassen van 2000 kg ORGAplus Hi-Cal per hectare voor het planten neigde te resulteren in een significant hogere opbrengst en clustergewicht. Een gift van 2000 kg ORGAplus Hi-Cal per hectare voor het planten resulteerde in een significant opbrengstverhoging in de maten 10-op en 12-op. In tabel 6 is de minerale samenstelling van de geoosgte bol gepresenteerd. Tabel 6. Het effect van ORGAplus-meststoffen voor het planten op de minerale samenstelling van de geoogste bol % g/kg ds Code Voor planten Februari Ds TotN P K Mg Ca A a a 0.46 B N KAS b bc 0.50 G N KAS b b 0.52 P 50 kg N/ha Sierteelt 100 N KAS b b 0.49 Q 57 kg N/ha Hi-Cal 100 N KAS b c 0.50 p <0.001 ns ns ns Lsd Uit tabel 6 blijkt dat een N-gift van 100 kg N/ha begin februari resulteerde in een significant lager drogestofgehalte en een hoger N-gehalte in de bol bij de oogst. Een verhoging van de N-gift in februari van 100 naar 150 kg N/ha lijkt te resulteren in een iets hoger N-gehalte in de bol bij de oogst. Uit tabel 6 blijkt dat het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal voor het planten niet resulteerde in een significant effect op de minerale samenstelling. Met de gerealiseerde opbrengst en de minerale samenstelling van de geoogste bol kan de nutriëntenafvoer met de bollen bij de oogst worden berekend. De N-, P 2 O 5 en K 2 O-afvoer is weergegeven in tabel ORGAplus 9

10 Tabel 7. Het effect van ORGAplus-meststoffen voor het planten op de N-, P 2 O 5 en K 2 O-afvoer met de bollen bij de oogst Afvoer (kg/ha) Code Voor planten Februari N P 2 O 5 K 2 O A a a B N KAS 85 b bc G N KAS 90 b bc P 50 kg N/ha Sierteelt 100 N KAS 82 b b Q 57 kg N/ha Hi-Cal 100 N KAS 92 b c p <0.001 ns Lsd Uit tabel 7 blijkt dat een N-gift van 100 kg N/ha resulteerde in een significant hogere N-, en K 2 O-afvoer met de bollen bij de oogst. Een verhoging van N-gift van 100 naar 150 kg N/ha resulteerde in een, niet significante, hogere N-afvoer. Uit tabel 7 blijkt dat het toepassen van ORGAplus Hi-Cal neigde naar een hogere N- en K 2 O-afvoer. Deze verhoging van de N- en K 2 O-afvoer met de bollen bij de oogst is het gevolg van een hogere bolopbrengst en niet van een hoger N- en K-gehalte in de geoogste bol ORGAplus 10

11 Conclusies Voor aanvang van de proef (begin oktober) was een N-mineraal van 97 kg N/ha aanwezig in de laag van 0-30 cm. Begin januari was de N-mineraal van de objecten zonder N-gift voor het planten in de laag 0-30 cm nog 10 a 15 kg N/ha. De hoogte van de N-gift in februari en bijbemesting volgens het NBS Met een N-gift van 100 kg N/ha werd al de maximale opbrengst en maatsortering bereikt. Een hogere N-gift van 150 kg N/ha resutleerde niet in significant effect op opbrengst of maatsortering. Een verhoging van de N-gift van 100 naar 150 kg N/ha lijkt te resulteren in een hoger N-gehalte in de bol bij de oogst. ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal voor het planten toegediend Het toepassen van ORGAplus-meststoffen niet resulteerde in een hogere minerale N-vooraad in de bodem (0-30 cm) begin januari. Het toepassen van 1500 kg ORGAplus Sierteelt per hectare voor het planten gevolgd door 100 kg N/ha in februari niet resulteerde in een effect op opbrengst of maatsortering ten opzichte van enkel 100 kg N/ha in februari. Het toepassen van 2000 kg ORGAplus Hi-Cal per hectare voor het planten neigde te resulteren in een significant hogere opbrengst en clustergewicht. Een gift van 2000 kg ORGAplus Hi-Cal per hectare voor het planten resulteerde in een significant opbrengstverhoging in de maten 10-op en 12-op. Het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal voor het planten resulteerde niet in een significant effect op de minerale samenstelling ORGAplus 11

12 Bijlage 1: Proefveldschema veldnr beh veldnr beh veldnr beh veldnr beh Q A G 21 P G P P Q A 65 B Q B 11 B G G P B Q A A ORGAplus 12

13 Bijlage 2: Algemene teeltgegevens Cultivar : Leen van der Mark Plantmaat : 8-9 (schijven) Plantdatum : november 2007 Grondbehandeling : geen Bolontsmetting : 1,5% Securo + 0,4% Mirage Elan + 1 % Topsin M + 0,5% Captan Ontsmettingsduur : 15 minuten dompelen Onkruidbestrijding : standaard Vuur- en virusbestrijding : standaard Aantal cultivars : 1 Aantal herhalingen : 4 Aantal bollen per veld : 280 Plantklaar maken : afwijking + 1 en 1 % van het gemiddelde gewicht Veldlengte : 2 m + 1m pad = 3 m Veldbreedte : 1,5 m Proeflengte : 72 m ORGAplus 13

14 Bijlage 3: Neerslagoverzicht ORGAplus 14

15 Bijlage 4: Minerale samenstelling geplante bollen ORGAplus 15

16 Bijlage 5: Meststoffenanalyses ORGAplus 16

17 ORGAplus 17

18 Bijlage 6: N-mineraal analyses in het seizoen Kg N/ha per 30 cm Datum Code N-NH 4 N-NO 3 N-tot 11-jan A < jan B < jan G < jan P < jan Q < mrt A < mrt B mrt G mrt P < mrt Q apr A < apr B < apr G apr P < apr Q < mei A < mei B < mei G < mei P < ORGAplus 18

19 Bijlage 7: Spurway-bodemanalyses 30 cm diep gestoken ms/cm kg/ha per 10 cm steekdiepte Datum Code phkcl ph-h 2 O EC NH 4 -N NO 3 -N P K Mg Ca S Na Cl Mn B Cu Zn Fe 11-jan B < jan P < jan Q < mrt B mrt P < mrt Q apr B < apr P < apr Q < mei B < mei P < ORGAplus 19

20 Bijlage 8: Opbrengst, totaal, per ziftmaat en het clustergewicht g/cluster Opbrengst (ton/ha) Veld Code Blok Gewicht -/10 10/11 11/12 12-op Totaal 10-op 11-op 22 A A A A B B B B G G G G P P P P Q Q Q Q ORGAplus 20

21 Bijlage 9: Aantal clusters en maatsortering Aantal Aantal per 100 bollen Veld Code Blok Clusters 10/11 11/12 12 op 11 op 10 op 22 A A A A B B B B G G G G P P P P Q Q Q Q ORGAplus 21

22 Bijlage 10: Minerale samenstelling geoogste bollen % g/kg ds mg/kg ds Veld Code Blok Ds TotN P K Mg Ca Na Mn B Cu Zn Fe 22 A A A A B B B B G G G G P P P P Q Q Q Q ORGAplus 22

23 Bijlage 11: N-, P 2 O 5 - en K 2 O -afvoer met de bollen bij de oogst Afvoer (kg/ha) Veld Code Blok N P 2 O 5 K 2 O 22 A A A A B B B B G G G G P P P P Q Q Q Q ORGAplus 23

Projectnr ORGAplus

Projectnr ORGAplus Het effect van het toepassen van ORGAplus Sierteelt of Hi-Cal voor het planten van tulpen op de opbrengst en maatsortering op kalkrijke zavelgrond in 2007 Projectnr. 07-6012ORGAplus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Rapport van de voortijdig beëindigde bemestingsproef in hyacinten op kalkrijke zandgrond 2008

Rapport van de voortijdig beëindigde bemestingsproef in hyacinten op kalkrijke zandgrond 2008 Rapport van de voortijdig beëindigde bemestingsproef in hyacinten op kalkrijke zandgrond 2008 Projectnr. 08-7021ORGAplus Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Proefopzet In tabel 1 zijn enkele gegevens over het proefveld weergegeven.

Proefopzet In tabel 1 zijn enkele gegevens over het proefveld weergegeven. 13 Het effect van N-bodembemesting al of niet in combinatie met N-bladbemesting met Urean op de opbrengst van consumptieaardappelen Door Ir. H.J. Russchen, Ing. A. Mager (ALTIC) Inleiding In 26 is door

Nadere informatie

Gemengde rijentoepassing GBM en meststoffen

Gemengde rijentoepassing GBM en meststoffen Gemengde rijentoepassing GBM en meststoffen Meerjarige onderzoeksresultaten naar de werking van Actara, Subliem en Amistar bij gecombineerde rijentoediening met APP of Humifirst in de teelt van pootgoed

Nadere informatie

Fosfaat (rijen)bemesting in zaaiuien

Fosfaat (rijen)bemesting in zaaiuien Fosfaat (rijen)bemesting in zaaiuien Meerjarige onderzoekresultaten naar het effect van Avail, APP volvelds en fosfaatrijenbemesting met vloeibare meststoffen in de teelt van zaaiuien op kleigronden in

Nadere informatie

Bolontsmetting lelie

Bolontsmetting lelie Bolontsmetting lelie PT 13428 september 2011 F. Kreuk 09050 09058 10091 10092 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Opbrengstvergelijking lelie

Opbrengstvergelijking lelie vergelijking lelie In opdracht van Kleurrijk Flevoland maart 2008 F. Kreuk B 0771 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Teelt de grond uit Bloembollen

Teelt de grond uit Bloembollen Teelt de grond uit Bloembollen Opbrengstvergelijking lelie onderzoek Bollenmeer 2010 F. Kreuk Proeftuin Zwaagdijk Juni 2011 1 Teelt de grond uit Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen

Nadere informatie

Bemesting van tulp in de broeierij

Bemesting van tulp in de broeierij Bemesting van tulp in de broeierij M.F.N. van Dam, A.J.M. van Haaster, H.P. Pasterkamp, S. Marinova, N.S. van Wees, e.a. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen december 2003 PPO 330

Nadere informatie

Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen?

Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen? Waterbroei tulp: Ontsmetting van de bollen? juli 2002 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: info@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Stikstofbemesting bij biologische aardappelen

Stikstofbemesting bij biologische aardappelen Stikstofbemesting bij biologische aardappelen A. Beeckman (Inagro), J. Rapol (Inagro), L. Delanote (Inagro) Samenvatting Uit proeven van voorgaande jaren kwam naar voor dat stalmest te traag werkt om optimaal

Nadere informatie

Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien. Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel)

Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien. Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel) Gebruik ORGAplus organische meststoffen in aardbeien Auteur(s) Jos Wilms en Gerard Meuffels (PPO-Vredepeel) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Groene Ruimte PPO nr.

Nadere informatie

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe.

TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. TOLALG14SPZ_BM08 (Blad)bemestingsproef in najaarsspinazie voor industriële verwerking met voorteelt Tarwe. Doel Rekening houdende met N-vrijstelling/immobilisatie uit oogstresten van de voorteelt gedeeltelijk

Nadere informatie

Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien.

Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien. Toepassing van Agro-Vital en Agriton bemestingsproducten in de teelt van zaaiuien. In opdracht van: Agro-vital/Agriton Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde Fr, The Netherlands Uitgebracht door: N.G. Boot

Nadere informatie

Opzet veldproeven. Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent

Opzet veldproeven. Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent Opzet veldproeven NutriCycle 2012 Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent doelstellingen Veldexperiment met diverse groene kunstmeststoffen als bijbemesting Taken: Productbemonstering en karakterisatie

Nadere informatie

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting

Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Behoud meerjarig proefveld organische bemesting Instandhouding meerjarig proefveld organische bemesting hyacint voor toekomstig onderzoek naar organische bemesting op duinzandgrond Peter Vreeburg Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat!

Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat! Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar Bemesting op maat! Back to the roots. www.tenbrinkebv.nl Agenda Doelstelling bemestingsproeven bloembollen. Resultaten zichtbaar gemaakt. Conclusie meerjarig onderzoek.

Nadere informatie

Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven

Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen Tips voor het uitvoeren van bemestingsproeven Inleiding De CBGV baseert haar adviezen bij voorkeur op zoveel mogelijk proefresultaten. Resultaten moeten daarbij

Nadere informatie

Een moderne (bodem)analyse. begrijpt u het nog? Korte impressie ALTIC Uitleg (bodem)analyses Toepassing in de praktijk

Een moderne (bodem)analyse. begrijpt u het nog? Korte impressie ALTIC Uitleg (bodem)analyses Toepassing in de praktijk Een moderne (bodem)analyse. begrijpt u het nog? Johannes Schra Boekel, 19 februari 2013 Indeling presentatie Korte impressie ALTIC Uitleg (bodem)analyses Toepassing in de praktijk 1 ALTIC Dronten Oorspronkelijk

Nadere informatie

Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Inleiding Doel en context Proefopzet Inagro ILVO (a) (b) Figuur 1 Tabel 1

Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Inleiding Doel en context Proefopzet Inagro ILVO (a) (b) Figuur 1 Tabel 1 Maaimeststof: een volwaardig alternatief voor stalmest? Bram Vervisch, Annelies Beeckman, Johan Rapol, Lieven Delanote, Victoria Nelissen, Koen Willekens Inleiding Proeven de voorbije jaren hebben aangetoond

Nadere informatie

BEMESTINGSPROEVEN NETWERK MICROVERGISTERS. Albert-Jan Bos Dinsdag 22 november 2016

BEMESTINGSPROEVEN NETWERK MICROVERGISTERS. Albert-Jan Bos Dinsdag 22 november 2016 BEMESTINGSPROEVEN NETWERK MICROVERGISTERS Albert-Jan Bos Dinsdag 22 november 2016 BEMESTINGSPROEVEN NETWERK MICROVERGISTERS Opbrengstproeven De Marke en Den Eelder 2015 en 2016 Meting NH 3 emissie De Marke

Nadere informatie

4.17. ORGANISCHE BODEMVERBETERING - LANGE TERMIJNPROEF SEIZOEN 2002 (TWEEDE TEELTJAAR): HERFSTPREI

4.17. ORGANISCHE BODEMVERBETERING - LANGE TERMIJNPROEF SEIZOEN 2002 (TWEEDE TEELTJAAR): HERFSTPREI 4.17. ORGANISCHE BODEMVERBETERING LANGE TERMIJNPROEF SEIZOEN 22 (TWEEDE TEELTJAAR): HERFSTPREI (in samenwerking met de Vlaamse Compostorganisatie, VLACO) DOEL In een lange termijnproef wordt de bodemverbeterende

Nadere informatie

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst Lieven Delanote, Annelies Beeckman, Johan Rapol MAP4 legt aan de groentetelers een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Doel van het onderzoek Compost is een veel gebruikte bodemverbeteraar in meerdere teelten. Diverse soorten zijn verkrijgbaar, waarbij aan sommige soorten middels extra doorgroeien met micro-organismen,

Nadere informatie

Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus

Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus P.J. van Leeuwen en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen november 2005 PPO nr. 331075 2005

Nadere informatie

Bemesting in maïs. Oktober 2011

Bemesting in maïs. Oktober 2011 Bemesting in maïs uitgevoerd in opdracht van: Agriton BV Oktober 2011 Proefnummer: 11647 Oktober 2011 H. de Vries Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon +31 (228) 56 31 64 Fax +31

Nadere informatie

N-bemesting aardappel

N-bemesting aardappel N-bemesting aardappel Meerjarige onderzoeksresultaten van de stikstofbenutting van vloeibare N-meststoffen in de teelt van aardappelen op locaties in Noordoost- en Zuidoost-Nederland en in de Flevopolder

Nadere informatie

Inhoudsopgave: AGRITON

Inhoudsopgave: AGRITON ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Inhoudsopgave: 1. Doel proef.... 2 2. Proefgegevens.... 2 3. Objecten.... 2 4. Resultaten.... 4 4.1 Algemeen.... 4 4.2 Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek naar biologische broei van tulpen.

Onderzoek naar biologische broei van tulpen. Onderzoek naar biologische broei van tulpen. In opdracht van 'Ekoflor', gefinancierd door Productschap Tuinbouw juni 2004 Ing. Y. van Leeuwen Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon

Nadere informatie

Aardappelen: meer dynamiek, minder nutriënten

Aardappelen: meer dynamiek, minder nutriënten Aardappelen: meer dynamiek, minder nutriënten 2 maart 27 Ir. Veerle De Blauwer Inhoud Situtatieschets bij aardappelen Toegepaste technieken Resultaten Conclusies Reststikstof Kg NO 3 - N/ha 24 (x12) 25

Nadere informatie

Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen.

Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen. Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. K.H. Wijnholds Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Businessuni Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

Nadere informatie

VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM

VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM VOORJAARSBEMESTING IN PREI: EFFECT VAN MAGNESIUM Proefcode: OL13 PRBMVJ Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel ++

Nadere informatie

Precisieplant tulp. Basis voor precisielandbouw. A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster

Precisieplant tulp. Basis voor precisielandbouw. A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster Precisieplant tulp Basis voor precisielandbouw A.H.M.C. Baltissen, H. Gude, A. van der Lans, A. Haaster Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij

Nadere informatie

Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting: ook verse grasklaver volstaat

Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting: ook verse grasklaver volstaat Biologische bloemkool heeft voordeel bij kleine startbemesting: ook verse grasklaver volstaat Annelies Beeckman, Lieven Delanote, Johan Rapol Bij vroege en stikstofbehoevende teelten zoals bloemkool is

Nadere informatie

sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot

sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot opbrengst en sortering van con- Invloed van bladbemesters ( vooral Mg en Mn) op de sumptieaardappelen KW 406, KW 407 Door: ing H.W.G.Floot Inleiding Vele mineralen, anorganische stoffen en sporenelementen

Nadere informatie

Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen KW 0409 Door: ing. H.W.G. Floot

Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen KW 0409 Door: ing. H.W.G. Floot Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen KW 0409 Door: ing. H.W.G. Floot Inleiding In de praktijk komt regelmatig Magnesiumgebrek voor. Dit tekort kan veelal opgelost worden met

Nadere informatie

Bemesting van oriental lelie in de broeierij

Bemesting van oriental lelie in de broeierij Bemesting van oriental lelie in de broeierij Auteur(s) H.P. Pasterkamp, S. Marinova, N.S. van Wees e.a. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen december 2003 PPO 330627 30 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Bemesting van tuinen en openbaar groen

Bemesting van tuinen en openbaar groen Bemesting van tuinen en openbaar groen Jan Ties Malda LABORATORIUMACTIVITEITEN Bodem Gewas Water KENNISONTWIKKELING Bemestingsadviezen en bemestingsproeven Gewasmonitoring Historie ALTIC Vanaf 1992 ALF

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten op bouwland en grasland

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten op bouwland en grasland Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009 2010 op bouwland en grasland Onderzoek Mineralenconcentraten in consumptieaardappelen en snijmaïs in ZO NL 2010 Ing. H. Verstegen Praktijkonderzoek Plant

Nadere informatie

Bemesting Gras Hogere ruwvoeropbrengst

Bemesting Gras Hogere ruwvoeropbrengst Bemesting Gras 2017 Hogere ruwvoeropbrengst oktober 2016 Top Flow entec fl voor in drijfmest Top Flow entec fl: hogere benutting stikstof uit drijfmest Plant N 2 O lachgas Organische stikstof Mineralisatie

Nadere informatie

Satellietbedrijf Graveland

Satellietbedrijf Graveland Satellietbedrijf Graveland Rapportage 2016 Algemeen Bedrijfsgegevens Naam:Firma Graveland Adres: Bosweg 5A, 7958 PZ Koekange Het bedrijf van Wout Graveland telt circa 100 stuks melkkoeien en 65 stuks jongvee.

Nadere informatie

Virusbeperking in tulpen

Virusbeperking in tulpen Virusbeperking in tulpen In opdracht van Productschap Tuinbouw mei 2006 F. Kreuk Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

BIJBEMESTING IN PREI LATE HERFST

BIJBEMESTING IN PREI LATE HERFST BIJBEMESTING IN PREI LATE HERFST Proefcode: OL14 PRBM02 In opdracht van: Technisch comité PCG vzw Karreweg 6 B-9770 Kruishoutem Tel ++ 32 (0)9 381 86 86 Fax ++ 32 (0)9 381 86 99 pcg@pcgroenteteelt.be Door:

Nadere informatie

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink

Voortgezet diagnostisch onderzoek Peter Vink Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi Voortgezet diagnostisch onderzoek

Nadere informatie

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voor de sloot Uw klantnummer: 5001382 Postbus 170 NL- 6700 AD Wageningen T +31 (0)88 876 1010 E klantenservice@blgg.agroxpertus.com I blgg.agroxpertus.nl T monstername:

Nadere informatie

Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen

Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen KW 362 Door: ing. H.W.G. Floot Inleiding Ammoniumpolyfosfaat (APP) is een vloeibare meststof die zowel stikstof als fosfaat

Nadere informatie

Satellietbedrijf Mts. Boxen

Satellietbedrijf Mts. Boxen Satellietbedrijf Mts. Boxen Rapportage 2016 Algemeen Bedrijfsgegevens Naam: Mts Boxen Adres: Bosweg 1A, 7858 TA Eeserveen Bedrijf Ligging van bedrijf en de 2 demopercelen Het bedrijf van Mts. Boxen telt

Nadere informatie

Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen

Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen Proefveldonderzoek 2011, 2012 en 2013 DLV Plant De Drieslag 25 8251 JZ Dronten T 0321 38 88 41 F 0321 33 83 44 E info@dlvplant.nl www.dlvplant.nl In opdracht

Nadere informatie

GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL

GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL GROEICURVE VAN EEN TWEEDE VRUCHT BLOEMKOOL Proefcode : OL13 BKBM11 Uitgevoerd in opdracht van: IWT project: IWT-LBO 110766 On-line monitoring en model gebaseerd adviessysteem voor 'Just-ontime' N-bemesting

Nadere informatie

Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Inhoud

Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Inhoud Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen Resultaten uit onderzoek PPO en andere WUR-instituten Willem van Geel, PPO-AGV, 8-11-2012, Bergeijk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt?

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? J. Bonnast (BDB), W. Odeurs (BDB) Samenvatting Het optimaliseren van de teelttechniek is een uitdaging voor iedere

Nadere informatie

Aardappelen. Toepassing van spuiwater in aardappelen: wat is het en wat is het waard? Wendy Odeurs, Jan Bries Bodemkundige Dienst van België vzw

Aardappelen. Toepassing van spuiwater in aardappelen: wat is het en wat is het waard? Wendy Odeurs, Jan Bries Bodemkundige Dienst van België vzw Aardappelen Toepassing van spuiwater in aardappelen: wat is het en wat is het waard? Wendy Odeurs, Jan Bries Bodemkundige Dienst van België vzw W. de Croylaan 48-3001 Heverlee Tel 016/310922 Fax 016/224206

Nadere informatie

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Bokashi als bodemverbeteraar. Resultaten van het veldonderzoek

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Bokashi als bodemverbeteraar. Resultaten van het veldonderzoek Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw Bokashi als bodemverbeteraar Resultaten van het veldonderzoek 2013-2016 Opdrachtgevers: Auteur: Rapportnummer: 205 Projectnummer: 488 Onderzoekslocatie:

Nadere informatie

Vergelijking van geleide stikstofbemestingssystemen

Vergelijking van geleide stikstofbemestingssystemen Vergelijking van geleide stikstofbemestingssystemen bij tulp 22 23 E.A.C. VlamingKroon en A.M. van Dam Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen april 23 PPO 337242 23 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw. Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe Het effect van N-bemesting op de (energie)opbrengst van wintertarwe Opdrachtgever: Auteur:

Nadere informatie

Optimalisatie van de bemesting en plantkwaliteit van Buxus sempervirens

Optimalisatie van de bemesting en plantkwaliteit van Buxus sempervirens Optimalisatie van de bemesting en plantkwaliteit van Buxus sempervirens Ing. Th.G.L. Aendekerk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. PPO Bomen Sector Bomen Postbus 118 December 2003 2770 AC Boskoop Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bestrijding van trips in gladiool

Bestrijding van trips in gladiool Bestrijding van trips in gladiool In opdracht van: Productschap Tuinbouw maart 2007 F. Kreuk B 0786 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail:

Nadere informatie

Hendrix UTD Agro Jaarrond bemesting. Programma: Kringloop Bodem Jaarbemesting Grasland

Hendrix UTD Agro Jaarrond bemesting. Programma: Kringloop Bodem Jaarbemesting Grasland Jaar Rondbemesting Hendrix UTD Agro Jaarrond bemesting Programma: Kringloop Bodem Jaarbemesting Grasland Kringloop Dicht drukken KHK khk - Ca khk - Mg khk - Mg Ca Ca khk Mg khk - Mg khk - Mg Ca Ca khk

Nadere informatie

Het Nederlands Bloembollen Rapport De effecten van het gebruik van Micosat mycorrhizea, schimmels en bacteriën op de teelt van bloembollen

Het Nederlands Bloembollen Rapport De effecten van het gebruik van Micosat mycorrhizea, schimmels en bacteriën op de teelt van bloembollen De effecten van het gebruik van mycorrhizea, schimmels en bacteriën op de teelt van bloembollen MICOSAT NEDERLAND JULI 2017 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Proeven... 4 Producten... 4

Nadere informatie

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Natuur en Landschap Pleasure green Milieu Tonnis van Dijk Nutriënten Management Instituut NMI 3 november 2011 Beperkingen in bemesting Europese regelgeving:

Nadere informatie

Mest Als Kans 2012: Activiteiten en resultaten. Bedrijfsoptimalisatie bemesting. Petra Rietberg Geert-Jan van der Burgt

Mest Als Kans 2012: Activiteiten en resultaten. Bedrijfsoptimalisatie bemesting. Petra Rietberg Geert-Jan van der Burgt Mest Als Kans 2012: Activiteiten en resultaten Bedrijfsoptimalisatie bemesting Petra Rietberg Geert-Jan van der Burgt Dit project is gefinancierd door 2012 Louis Bolk Instituut Mest Als Kans 2012: activiteiten

Nadere informatie

RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL

RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL Proefcode: gb12tors02 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem

Nadere informatie

Bemestingsproef Spinazie

Bemestingsproef Spinazie Bemestingsproef Spinazie Broekemahoeve, Lelystad Geert-Jan van der Burgt Opdrachtgever: Agrifirm Uitvoering: Broekemahoeve, Lelystad Metingen en verslaggeving: Louis Bolk Instituut Deze tekst is één hoofdstuk

Nadere informatie

Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden

Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederlandse landbouwgronden Arjan Reijneveld 8 N o v e m b e r 2013 Trends in bodemvruchtbaarheid in kaart gebracht met hulp van gegevens grondonderzoek Opbouw presentatie

Nadere informatie

Strategieën voor graslandbemesting

Strategieën voor graslandbemesting Strategieën voor graslandbemesting Auteurs An Schellekens Joos Latré In samenwerking met Luc Van Dijck 7/04/2014 www.lcvvzw.be 2 / 8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Effecten van soort van

Nadere informatie

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw

DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw DOPERWT vergelijking efficiëntie fungiciden tegen valse meeldauw Vergelijking van de efficiëntie van fungiciden tegen valse meeldauw in groene erwt - eigen onderzoek 1 Efficiëntie van middelen tegen valse

Nadere informatie

Warmwaterbehandeling lelie

Warmwaterbehandeling lelie Warmwaterbehandeling lelie Effect van verlaagde voor- en natemperatuur bij Oriëntals en verhoogde kooktemperatuur bij Longiflorum-, LA- en OT- hybriden Casper Slootweg en Hans van Aanholt Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Bestrijding emelten in grasland 2004

Bestrijding emelten in grasland 2004 Bestrijding emelten in grasland 2004 Toetsing van chemische en biologische middelen tegen emelten (Tipula spp.) in een veld- en in vitro proef Klaas van Rozen en Albert Ester Praktijkonderzoek Plant &

Nadere informatie

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Februari 2013 Programma

Nadere informatie

Groeiregulatie in Engels raaigras

Groeiregulatie in Engels raaigras Groeiregulatie in Engels raaigras Effect Moddus, Actirob, MCPA en middel X op zaadopbrengst in 2012 In opdracht van en gefinancierd door Productschap Akkerbouw en Werkgroep graszaden en graszoden Postbus

Nadere informatie

Bestrijding van Myrothecium in lisianthus

Bestrijding van Myrothecium in lisianthus Bestrijding van Myrothecium in lisianthus 2015 PT nummer.: 14980 Proef nummer: 14512 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk Phone +31 (0)228 56 31 64 Fax +31 (0)228 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

INVLOED VAN STARTFOSFATEN OP HET NITRAATRESIDU IN ANDIJVIE

INVLOED VAN STARTFOSFATEN OP HET NITRAATRESIDU IN ANDIJVIE INVLOED VAN STARTFOSFATEN OP HET NITRAATRESIDU IN ANDIJVIE Proefcode : OL12 DTBM02 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg

Nadere informatie

RIJENBEMESTING BIJ MAÏS: WELKE MESTSTOF KIEZEN?

RIJENBEMESTING BIJ MAÏS: WELKE MESTSTOF KIEZEN? Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Gegevens uit deze publicatie mogen overgenomen worden mits bronvermelding RIJENBEMESTING BIJ MAÏS: WELKE MESTSTOF KIEZEN? Wendy Odeurs, Jan Bries Bodemkundige Dienst

Nadere informatie

Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken

Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken Maïs bemesten: oude principes, nieuwe technieken Auteurs Wendy Odeurs en Jan Bries Joos Latré Dieter Cauffman en Koen Vrancken Jef Verheyen Gert Van de Ven 14/03/2014 www.lcvvzw.be 2 / 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ecologische lelieteelt dekzandgrond

Ecologische lelieteelt dekzandgrond Ecologische lelieteelt dekzandgrond In opdracht van Stichting ROL januari 2017 F. Kreuk (Proeftuin Zwaagdijk) W. Saathof (HLB) 160135 160177 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon

Nadere informatie

Energie en kwaliteit in de preparatie- en kasperiode in de tulpenbroeierij 2012

Energie en kwaliteit in de preparatie- en kasperiode in de tulpenbroeierij 2012 Energie en kwaliteit in de preparatie- en kasperiode in de tulpenbroeierij 2012 Dit project is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de partijen in de Stuurgroep Schone en Zuinige Bloembollen

Nadere informatie

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voorste deel Postbus 115

Bemestingsonderzoek Grasland voor paarden voorste deel Postbus 115 voorste deel Onderzoek Onderzoek-/ordernr: Datum monstername: Datum verslag: 110027/001746286 07-10-2010 22-10-2010 Monster genomen bij: A. Dierhouder 8822 XX ARUM Grondsoort: Bemonsterde laag: Monster

Nadere informatie

FOSFAAT NATUURLIJK FOSFAAT NATUURLIJKE MAÏSMESTSTOF NATUURLIJK FOSFAAT

FOSFAAT NATUURLIJK FOSFAAT NATUURLIJKE MAÏSMESTSTOF NATUURLIJK FOSFAAT GROEN FOSFAAT NATUURLIJKE MAÏSMESTSTOF NATUURLIJK FOSFAAT NATUURLIJK FOSFAAT FOSFAATMESTSTOF VOOR MAIS Maïs telen zonder fosfaatkunstmest zorgt bij een laag fosfaatgehalte voor een lagere opbrengst en

Nadere informatie

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai. H. de Putter

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai. H. de Putter Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek industriespinazie 2002 Voorjaarszaai H. de Putter Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Projectrapport nr. 110118 2001 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

De bemestende waarde van bermmaaisel, slootmaaisel en heideplagsel

De bemestende waarde van bermmaaisel, slootmaaisel en heideplagsel De bemestende waarde van bermmaaisel, slootmaaisel en heideplagsel K.B. Zwart Nota 108 De bemestende waarde van bermmaaisel, slootmaaisel en heideplagsel K.B. Zwart Plant Research International B.V., Wageningen

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Gerard Meuffels. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Resultaten onderzoek Gerard Meuffels. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Resultaten onderzoek 2013 Gerard Meuffels Rijenbemesting Betere benutting van nutriënten en verkleinen van het risico van uitspoeling / afstroming Kunstmeststoffen reeds gangbare praktijk (o.a. mais) Stikstof:

Nadere informatie

Waterbroei tulp: Beworteling van peren

Waterbroei tulp: Beworteling van peren Waterbroei tulp: Beworteling van peren In opdracht van: Productschap Tuinbouw 2002 en 2003 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30

Nadere informatie

Droogrotbestrijding in gladiolen

Droogrotbestrijding in gladiolen Droogrotbestrijding in gladiolen Vervanging van Sumisclex Auteur: Hans Kok Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen Februari 27 PPO nr. 32 3352 27 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus.

Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus. Onderzoek naar de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid, op percelen met Trichodorus primitivus besmet met tabaksratelvirus. E.G. Schepel HLB BV Februari 2007 Projectnummer: 2993 Dit project

Nadere informatie

ONDERZAAI GRAS IN BLOEMKOOL: EFFECT OP HET NITRAATRESIDU

ONDERZAAI GRAS IN BLOEMKOOL: EFFECT OP HET NITRAATRESIDU ONDERZAAI GRAS IN BLOEMKOOL: EFFECT OP HET NITRAATRESIDU Proefcode : OL13 BKTTZA Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg

Nadere informatie

23 februari 2015, Gerard Meuffels WUR-PPO. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

23 februari 2015, Gerard Meuffels WUR-PPO. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 23 februari 2015, Gerard Meuffels WUR-PPO Rijenbemesting Betere benutting van nutriënten en verkleinen van het risico van uitspoeling / afstroming Kunstmeststoffen reeds gangbare praktijk (o.a. mais) Stikstof:

Nadere informatie

Rhizoctonia bestrijding in lelieschubben

Rhizoctonia bestrijding in lelieschubben Rhizoctonia bestrijding in lelieschubben Auteur(s) Hans Kok, Weijnand Saathof, Frank Kreuk, PPO sector Bloembollen HLB Proeftuin Zwaagdijk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen Maart

Nadere informatie

Groeiregulatie in Engels raaigras

Groeiregulatie in Engels raaigras Groeiregulatie in Engels raaigras Effect Moddus, Robbester, MCPA en stikstof op zaadopbrengst in 2013 In opdracht van en gefinancierd door Productschap Akkerbouw en Werkgroep graszaden en graszoden Postbus

Nadere informatie

Waterbroei tulp: Hergebruik van restwater

Waterbroei tulp: Hergebruik van restwater Waterbroei tulp: Hergebruik van restwater In opdracht van: Productschap Tuinbouw 2002 en 2003 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56

Nadere informatie

Groene kunstmestvervangers uit mest & digestaat

Groene kunstmestvervangers uit mest & digestaat Groene kunstmestvervangers uit mest & digestaat Meers, E., Vaneeckhaute, C., Michels, E., Ghekiere, G., Accoe, F., Vanhove, P., Bamelis, L.,Dewilde D., & Tack, F.M.G Studiedag KViV 24-11-2011 OVERZICHT

Nadere informatie

RODE BIET RASSENPROEF VERSE MARKT

RODE BIET RASSENPROEF VERSE MARKT RODE BIET RASSENPROEF VERSE MARKT Proefcode: OL11 RBRS01 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel ++

Nadere informatie

RASSENPROEF CHINESE KOOL VOORJAARSTEELT

RASSENPROEF CHINESE KOOL VOORJAARSTEELT RASSENPROEF CHINESE KOOL VOORJAARSTEELT Proefcode: gb11ckrs01 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem

Nadere informatie

Bestrijding van knolvoet in Brassica

Bestrijding van knolvoet in Brassica Bestrijding van knolvoet in Brassica In opdracht van: Productschap Tuinbouw Verslag 2003 en 2004 Ing. H. Meester Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228)

Nadere informatie

Structuur tot de bodem uitgezocht. Gjalt Jan Feersma Hoekstra Christiaan Bondt

Structuur tot de bodem uitgezocht. Gjalt Jan Feersma Hoekstra Christiaan Bondt Structuur tot de bodem uitgezocht Gjalt Jan Feersma Hoekstra Christiaan Bondt Betere Benutting Bodem Mineralisatie NLV Temperatuursom Betere Benutting Bodem Fosfaat (P2O5) Koude grond= traag bodemleven.

Nadere informatie

Aantasting van Alliumbollen door Fusarium

Aantasting van Alliumbollen door Fusarium Aantasting van Alliumbollen door Fusarium Voortgezet diagnostisch onderzoek 2006/2007 Peter Vink, Trees Hollinger, Paul van Leeuwen en Khanh Pham Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen Augustus

Nadere informatie

Bemesting. Fosfaatgebruiksnormen. Mestwetgeving Wettelijk op maisland: 112 kg N/ha/jaar en bij hoge PW 50 kg P205/ha/jaar 1-2-2016.

Bemesting. Fosfaatgebruiksnormen. Mestwetgeving Wettelijk op maisland: 112 kg N/ha/jaar en bij hoge PW 50 kg P205/ha/jaar 1-2-2016. Even Voorstellen Pascal Kleeven Akkerbouw/vollegrondgroentebedrijf Sinds1999 in dienst bij Vitelia-Agrocultuur Bemesting Wie teelt er maïs? Vragen Wie heeft er een mestmonster? Wie heeft er actuele grondmonsters?

Nadere informatie

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Bijeenkomst PN DA Jongenelen oktober 2013 Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Waarom een grondanalyse? Inzicht krijgen in de beschikbare voeding voor de plant; Hoofdelementen; Sporenelementen; ph van de

Nadere informatie

ANALYSERAPPORT SPURWAY TOTAAL VOORBEELD

ANALYSERAPPORT SPURWAY TOTAAL VOORBEELD SPURWAY TOTAAL ALTIC BV de Drieslag 30 8251 JZ DRONTEN MONSTER EN ONDERZOEK Labnummer : 1000 Monstername door : Datum binnenkomst : 22 februari 2013 Datum monstername : 22 februari 2013 Datum rapportage

Nadere informatie

BEMESTING WINTERTARWE (Tekst uit LCG-Brochure Granen Oogst 2009)

BEMESTING WINTERTARWE (Tekst uit LCG-Brochure Granen Oogst 2009) BEMESTING WINTERTARWE (Tekst uit LCG-Brochure Granen Oogst 2009) Let wel: de proeven aangelegd door het LCG in 2009 werden uitgevoerd conform de bemestingsnormen die van kracht waren in 2009. Deze bemestingsnormen

Nadere informatie