Uitvoeringsverslag Achmea Zorgkantoor N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V."

Transcriptie

1 Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1

2 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van de zorgkantoren...4 Directie/Raad van Bestuur...4 Werkzaamheden voor derden...5 Werkzaamheden door derden...5 Samenwerkingsverbanden...5 Raad van Advies van de zorgkantoren...5 1c. Strategie en ontwikkelingen...7 Visie en missie/doelstelling van de organisatie...7 Samenvatting regioplan / beleidsvisie...9 Jaarplan/Inkoopplan...9 Regionale overlegvormen...9 Adviseren van het Ministerie van VWS...10 Nieuwe taken / ontwikkelingen d. Gedragscode SERVICE AAN CLI NTEN a. Het verstrekken van informatie b. Het bewaken van tijdige zorgverlening c. Het zijn van aanspreekpunt voor AWBZ-verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten in de zorgregio d. Persoonsgebonden budget e. Klachtenbehandeling ZORGINKOOP- EN CONTRACTERING a. Het inkopen van zorg b. Het stimuleren van innovatie en kwaliteit zorgverlening OPVOLGING VERBETERPUNTEN ONDERZOEK AWBZ

3 1. ALGEMENE INFORMATIE 1a. Bestuursverklaring 3

4 1b. Typering organisatie Inrichting organisatie zorgkantoren Achmea Zorgkantoor N.V. is concessiehouder van de Zorgkantoren Drenthe, Flevoland, Zwolle, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Rotterdam. Alle werkzaamheden van deze zorgkantoren worden als een proces vanuit ØØn locatie uitgevoerd. Achmea Zorgverzekeringen N.V. is aandeelhouder van Achmea Zorgkantoor N.V. Het organigram van het zorgkantoor is als bijlage 1 aan het Uitvoeringsverslag toegevoegd. Management van de zorgkantoren Het management van het zorgkantoor is belegd bij de clustermanagers en de (zorgsegment) managers. De clustermanagers rapporteren rechtstreeks aan de directeur Zorginkoop, de (zorgsegment) managers aan de clustermanagers. De clustermanagers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de medewerkers van het zorgkantoor. De clustermanagers zijn benoemd door de directie van Achmea Zorgkantoor N.V. De (zorgsegment) managers zijn benoemd door de directeur Zorginkoop en de seniormanager. Vanaf 1 januari 2010 heeft het zorgkantoor het Bedrijfsbureau Zorgkantoor ge nstalleerd. Het Bedrijfsbureau bewaakt onder andere de overall processen en projecten binnen het zorgkantoor. Samenstelling management Zorginkoop op 1 januari 2010: O. Gerrits seniormanager Medisch Specialistische Zorg Mevrouw M.A.C. Kasper- de Kroon seniormanager Care, Hulpmiddelen en Mobiliteit M.V.M. Bijwaard manager Verpleging, Verzorging & Thuiszorg P.P. van den Hoogenband manager Geestelijke Gezondheidszorg E.J. Koekoek manager Gehandicaptenzorg a.i. E.J. Koekoek manager Bedrijfsbureau Zorgkantoor Mevrouw A.A.H. van der Brug manager Zorgtoewijzing A.J. Kingma manager Administratie Zorgkantoren Functiewijzigingen: Per 1 juni heeft P.P. van den Hoogenband een functie elders aanvaard. Per 1 augustus heeft B. de Bruin hem opgevolgd. Per 1 oktober heeft mevrouw A.A.H. van der Brug de organisatie verlaten. Mevrouw M. Willems heeft per 1 november de functie van manager Zorgtoewijzing ingevuld. Vanaf 15 september neemt O. Gerrits de functie van directeur zorginkoop waar. M. Akkerman vult vanaf medio oktober de vrijgekomen functie van seniormanager op. Vanaf 1 oktober is A.J. Kingma werkzaam in de functie van manager Gehandicaptenzorg. J. Dokter vult vanaf 1 november de vacante plaats op als manager Administratie Zorgkantoren. Directie/Raad van Bestuur De directie van Achmea Zorgkantoor N.V. respectievelijk van de Divisie Zorg van Achmea heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid van het management van het bedrijfsonderdeel Zorginkoop. Leden van de directie op 1 januari 2010: R. Konterman voorzitter Divisie Zorg A.C.J. van den Boom directeur Commercie N.F.J. Hoogers directeur Operations Mevrouw A. Heijer directeur Klantcontactcenter a.i. Mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus directeur Zorginkoop H. Hendriks directeur Finance & Control 4

5 Medio september is mevrouw M.H. Schultz van Haegen uit dienst gegaan wegens het aanvaarden van een ministerspost in het kabinet Rutte. O. Gerrits vervult vanaf dat moment tijdelijk haar functie als directeur Zorginkoop. Per 1 november vervult mevrouw A. Heijer op ad interimbasis de functie van directeur Klant Contact Center. L.J.M. de Jong legt per die datum deze functie neer. Werkzaamheden voor derden De zorgkantoren voeren geen werkzaamheden uit voor derden. Werkzaamheden door derden Het zorgkantoor heeft werkzaamheden, voortvloeiend uit de uitvoering van de AWBZ, uitbesteed aan Achmea Personeel B.V. Samenwerkingsverbanden Het zorgkantoor werkt samen met de Agis zorgkantoren op het gebied van voorbereiding voor de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden. Raad van Advies van de zorgkantoren De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan dat tot taak heeft het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie van de zorgkantoren over de uitvoering van de AWBZ. De Raden van Advies van de zorgkantoren bestaan, inclusief de voorzitter, uit het volgende aantal stemgerechtigde leden: Zorgkantoor Aantal stemgerechtigde leden Drenthe 11 Flevoland 11 Zwolle 11 Zaanstreek/Waterland 8 Kennemerland 7 Rotterdam 9 De leden en de plaatsvervangend leden hebben affiniteit met of zijn werkzaam in de zorg in het werkgebied van het zorgkantoor. De leden worden voorgedragen door de organisatie die zij in de Raad van Advies vertegenwoordigen. Conform het Reglement van de Raad van Advies worden de leden formeel benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. De voorzitter wordt benoemd door de leden van de Raad van Advies. De samenstelling van de Raad van Advies per 1 januari 2010 is opgenomen in bijlage 2 van dit Uitvoeringsverslag. Zoals hieruit blijkt zijn alle van belang zijnde stakeholders vertegenwoordigd. Bijlage 3 geeft een overzicht van nevenfuncties. Het secretariaat van de Raad van Advies wordt gevormd door het zorgkantoor. De drie zorgsegmentmanagers hebben ieder de verantwoordelijkheid voor twee Raden van Advies. Onderstaand de verdeling. Zorgkantoor Drenthe Zwolle Flevoland Kennemerland Zaanstreek/Waterland Rotterdam Secretaris Raad van Advies M.V.M. Bijwaard (zorgsegmentmanager Verpleging, Verzorging & Thuiszorg M.V.M. Bijwaard E. Koekoek (zorgsegmentmanager Gehandicaptenzorg) E. Koekoek P.P. van den Hoogenband (zorgsegmentmanager Geestelijke Gezondheidszorg) P.P. van den Hoogenband 5

6 Aantal bijeenkomsten Raden van Advies in 2010: Zorgkantoor Aantal bijeenkomsten Drenthe 1 (in combinatie met Raad van Advies Zwolle) Flevoland 1 Zwolle 1 (in combinatie met Raad van Advies Drenthe) Zaanstreek/Waterland 1 Kennemerland 1 Rotterdam 1 De voor oktober geplande gezamenlijke bijeenkomst van de zes zorgkantoren van Achmea heeft geen doorgang gevonden vanwege een te gering aantal aanmeldingen. De onderwerpen die in reguliere bijeenkomst aan de orde zijn geweest zijn in onderstaand schema weergegeven: Zorgkantoor Besproken onderwerpen 2010 Drenthe - Terugblik inkoopbeleid Inkoopbeleid Toekomst AWBZ en zorgkantoren Flevoland - Terugblik inkoopbeleid Inkoopbeleid Toekomst AWBZ en zorgkantoren Zwolle - Terugblik inkoopbeleid Inkoopbeleid Toekomst AWBZ en zorgkantoren Zaanstreek/Waterland - Terugblik inkoopbeleid Inkoopbeleid Toekomst AWBZ en zorgkantoren Kennemerland - Terugblik inkoopbeleid Inkoopbeleid Toekomst AWBZ en zorgkantoren Rotterdam - Terugblik inkoopbeleid Inkoopbeleid Toekomst AWBZ en zorgkantoren - Invulling functie nieuwe voorzitter In 2010 hebben geen wijzigingen in het reglement van de Raad van Advies plaatsgevonden. Kengetal organisatie: personeelsbezetting TO 06 Gemiddelde personeelsbezetting in fte s:* Totaal Zorgbemiddeling (waaronder wachtlijstbeheer) 31,26 Persoonsgebonden budgetten 41,26 Zorgcontractering en overige zorgactiviteiten 49,78** Eigen bijdragen (werkzaamheden worden uitgevoerd door team AZR) nvt AZR 16,10 Overig Administratie 33,06 Totaal 171,46 * het betreft de gemiddelde personeelsbezetting in ftes van alle zes zorgkantoren van Achmea tezamen ** In dit aantal is zowel GGZ-Care als GGZ-Cure verwerkt. Voor GGZ-Care zijn 4 FTEs werkzaam. 6

7 1c. Strategie en ontwikkelingen Visie en missie/doelstelling van de organisatie a. Beleid Uitgangspunt voor het zorgkantoor is een klantgerichte en doelmatige uitvoering van de AWBZ. Het zorgkantoor neemt daartoe initiatieven waar het gaat om het leveren van tijdige, beschikbare en kwalitatief verantwoorde zorg aan de cliºnt. In samenspraak met de zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, provincies en gemeenten wordt (binnen de regiobudgetten) aan de zorgvraag voldaan. Bij het vaststellen van de visie en missie heeft het zorgkantoor dit uitgangspunt gecombineerd met de visie en strategie van Achmea Zorg: Kernwaarden: baanbrekend betrokken resultaatgedreven verbindend Kernkwaliteiten: doelgroepenspecialist met sterke regionale verankering continu verbeteren van service en logistiek in de keten ontwikkelen en managen van verandering Hoger doel: wij zijn er voor uw gezondheid en vitaliteit samen met onze partners verzekeren wij u van duurzame zorg Gewaagd doel: in 2020 heeft Nederland het meest vertrouwen in Achmea Zorg als het gaat om gezondheid en vitaliteit Voor het inkopen van zorg heeft het zorgkantoor ook in 2010 gekozen voor een stimulerend inkoopmodel: aanbieders met een goede prijs/kwaliteit offerte krijgen meer budget toegekend. Met zorgaanbieders zijn concrete streefnormen afgesproken over kwaliteit, administratie, financiºn en doelmatigheid. Hierbij is gestuurd op het tijdgebonden behalen van de afgesproken streefnorm(en).daarbij komt steeds meer focus te liggen op de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Daarnaast is ingezet op een algemene doelmatigheidskorting om met hetzelfde budget meer zorg in te kunnen kopen voor meer cliºnten. Doel is daarmee aan de totale zorgvraag te kunnen voldoen of in ieder geval niet minder zorg in te kopen dan vorig jaar (continu teit van zorg aan bestaande cliºnten is gewaarborgd). b. Beleidsalternatieven en afwegingen beleidskeuzen Niet van toepassing c. Meetbare doelstelling De beleidsvisie is het uitgangspunt geweest voor het uitvoeren van de zorginkoop in De nadruk van het zorginkoopbeleid ligt op het inkopen van voldoende en kwalitatief goede zorg, alsmede op doelmatigheid in prijs en uitvoering. Onderstaand zijn de zeven themas uit de genoemde beleidsvisie weergegeven. Daarbij is de actuele doelstelling vermeld. 1. Garanderen van recht op zorg Inkopen van voldoende volume aan zorg om alle verzekerden de noodzakelijke zorg te kunnen bieden. Het beleid is gericht op het voorkomen van wachtlijsten. 2. Zorgtoewijzing Adequate informatievoorziening aan de cliºnt ten aanzien van de gehele procedure van indicatie tot en met zorglevering (specifiek voor cliºnten die geen aanbieder van voorkeur hebben opgegeven bij het CIZ), alsmede algemene wachtlijstbegeleiding. Sturing op het tijdig leveren van zorg, waar nodig in de vorm van overbruggingszorg (wachtlijstbemiddeling). Het toekennen en beheren van crisisplaatsen (met name in de gehandicaptenzorg) Beperking van papierwerk bij informatieoverdracht (wachtlijstregistratie). 7

8 3. Wonen en zorg Het zorgkantoor staat een samenhangend woon-, zorg- en welzijnsbeleid voor, waarbij zorg en welzijn zoveel mogelijk in de thuissituatie geboden worden en de kosten voor huisvesting vanuit de AWBZ zoveel mogelijk worden beperkt. De cliºnt wordt hiertoe een zodanige keuzemogelijkheid geboden, dat deze zorg en wonen conform de eigen wensen kan invullen. 4. Informatievoorziening Het bewerkstelligen van goede informatievoorziening en bereikbaarheid. 5. Persoonsgebonden budget Cliºntvriendelijke uitvoering van de PGB-regeling (Persoonsgebonden Budget). 6. Kader voor contractering Afstemming in te kopen volume op inkoopbehoefte. Er wordt niet per definitie met elke toegelaten extramurale organisatie een contract gesloten en/of een productieafspraak gemaakt; Voldoende keuzemogelijkheden voor cliºnten; Meer zorg inkopen tegen lagere tarieven. 7. Kwaliteit Alle instellingen dienen in ieder geval te voldoen aan de minimaal gestelde kwaliteitseisen. Er vindt een verschuiving plaats van aandacht voor proceskwaliteit (certificering) naar inhoudelijke kwaliteit (Normen Verantwoorde Zorg). d. Inspanningen Niet van toepassing. e. Meetmethodiek en momenten Het zorgkantoor gebruikt de volgende meetinstrumenten: Inkoopplannen, periodieke rapportages, tussentijdse metingen, wachtlijstregistratiesysteem, deelwaarnemingen, benchmarking, materiºle controle, productiemonitoring, early warning system en nacalculatie. Elders in het Uitvoeringsverslag c.q. Bestuurlijke Verantwoording is dit nader uitgewerkt in de Planning & Control-cyclus. f. Resultaten Niet van toepassing. g. Beleidsevaluatie en eventuele verbeteracties Elders in het uitvoeringsverslag is dit per onderwerp nader uitgewerkt in de Planning & Controlcyclus. Onderstaand per thema een aantal belangrijke issues: 1. Garanderen van recht op zorg Productieafspraken worden continu bewaakt en vergeleken met de werkelijk geleverde zorg. Bij onderproductie worden beschikbare middelen opnieuw verdeeld, onder meer voor het maken van aanvullende productieafspraken met aanbieders die bij overproductie een aantoonbare wachttijd/wachtlijst hebben. 2. Zorgtoewijzing Invoeren van nieuw servicepakket vanuit Project Service naar de cliºnt. 3. Wonen en zorg Adequate informatie over gecontracteerd zorgaanbod, producten en kwaliteit. 4. Informatievoorziening Modernisering van de website. 5. PGB Organiseren van minimaal twee informatiebijeenkomsten per zorgkantoorregio voor (nieuwe) cliºnten in

9 6. Kader voor contractering Nader uitwerken van het leveranciersmanagement. 7. Kwaliteit De Normen Verantwoorde Zorg en de CQ-index zijn onderdeel van het inkoopbeleid vanaf Verder is ontwikkeld het Projectplan Toekomst AWBZ - Ketenzorg. Voor de volledige beleidsevaluatie en verbeteracties wordt verwezen naar hoofdstuk 3 in dit verslag. Samenvatting regioplan / beleidsvisie Er wordt nadrukkelijk gelet op de wettelijke taak om een voldoende, doelmatig en kwalitatief toereikend zorgaanbod te kunnen garanderen. Dat komt tot uitdrukking in de volgende punten: Voldoende zorg: Het volume van zorg, verbijzonderd naar zorgvormen en doelgroepen, is voldoende om te voorzien in de totale zorgvraag en maakt tijdige zorglevering mogelijk. Doelmatige zorg: De gecontracteerde zorg, verbijzonderd naar zorgvormen, is de goedkoopst-adequate voorziening in de zorgbehoeften van cliºnten (kwalitatief toereikende zorg bij zo laag mogelijke kosten). Kwalitatief toereikende zorg: De gecontracteerde zorg is naar inhoud een effectieve remedie voor stoornissen en beperkingen die cliºnten ondervinden, en sluit aan bij de voorkeuren van cliºnten ten aanzien van de wijze(n) waarop de zorg wordt geleverd. Het inkoopbeleid is gericht op diversiteit in het zorgaanbod, zodat er keuzeruimte is voor cliºnten en is bovendien gericht op geografische spreiding van het zorgaanbod met het oog op toegankelijkheid voor verzekerde personen. Voor elk zorgkantoor worden regionale productieafspraken gemaakt. Daarmee kan worden voldaan aan alle rechtmatige (ge ndiceerde) zorg voor cliºnten. Jaarplan/Inkoopplan Het zorgkantoor heeft voor de drie zorgsegmenten (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg) aparte inkoopplannen opgesteld die gebaseerd zijn op de uitgangspunten uit het in de vorige paragraaf genoemde regioplan/beleidsvisie. In deze inkoopplannen is omschreven welke doelstellingen gerealiseerd moeten worden en welke activiteiten daartoe ontplooid moeten worden. Regionale overlegvormen Om zorgvraag en zorgaanbod op elkaar af te stemmen is intensieve samenwerking met diverse (keten)partners van het zorgkantoor nodig. Op structurele basis wordt jaarlijks overleg gevoerd met partijen. Cliºntenorganisaties en vertegenwoordigers van cliºnten nemen hier een belangrijke plaats in. In bijlage 4 bij dit Uitvoeringsverslag wordt weergeven met welke partijen en met welke frequentie het zorgkantoor overleg heeft gevoerd in Daarnaast vindt overleg plaats met diverse partijen in het zorgveld over onder andere huidige en toekomstige ontwikkelingen in wet- en regelgeving, knelpunten in de zorg en toekomst van de AWBZ. 9

10 Adviseren van het Ministerie van VWS Er zijn vele adviezen aan VWS gegeven over nieuwe toelatingen of wijzigingen in de toelatingen in gevolge de WTZi (via het CIBG). Deze adviezen worden over het algemeen vooraf in overleg met de verzoekende zorgaanbieder opgesteld en direct met de aanvraag meegestuurd. Nieuwe taken / ontwikkelingen AWBZ voor eigen verzekerden 2010 stond in het teken van de val van het kabinet Balkenende, de nieuwe verkiezingen en aansluitend de formatie van een nieuw kabinet. Dit betekende lange tijd onduidelijkheid over de toekomst van de AWBZ. Sinds de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden onderdeel is geworden van het regeerakkoord is meer duidelijkheid over de richting van het programma. Projectgroepen bereiden zich in nauwe onderlinge samenwerking voor op alle aspecten van deze majeure operatie. Dit in nauwe samenspraak en afstemming met de overkoepelende projectplanning van ZN. Belangrijke besluiten zijn in 2010 uitgewerkt op het gebied van de wijze waarop aan de zorginkoop voor eigen verzekerden vorm zal worden gegeven en de implicaties voor de processen en systemen. Deze worden uitgewerkt in programmas van eisen en investeringsvoorstellen. Zon 40 Æ 50 medewerkers van Agis en Achmea zijn bij het programma betrokken. De sturing van het programma is in handen van een programboard, bestaande uit directeuren van beide organisaties. Belangrijke vraagstukken waar het programma zich op dit moment voor gesteld ziet hangen samen met de ontwikkeling van een systeem van risicoverevening voor de AWBZ en de impact die de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden heeft in relatie tot de Solvency (II) vereisten. SENS/LEAN Binnen het zorgkantoor is in 2009 gestart met de fasegewijze invoering van de zogeheten LEANmethodiek. Een in Japan (Toyota) ontwikkelde methodiek die moet leiden tot procesoptimalisatie en kostenreductie. Binnen het zorgkantoor wordt deze methodiek uitgevoerd onder de naam SENS: Samen Effectief Naar Succes. Doel van SENS is om verspillingen uit de processen te elimineren en de klanttevredenheid te verhogen. Dit betekent dat de klantgerichtheid wordt doorgevoerd tot in de basisprocessen van de organisatie en dat zowel de cliºnt als de zorgaanbieder als schakel in de klantketen een servicegerichte, snelle en efficiºnte dienstverlening ervaren. SENS richt zich op drie themas: procesmanagement, operationeel management en houding en gedrag. Het merendeel van het zorgkantoor heeft inmiddels het SENS-traject doorlopen. Met name de Administratieteams en de afdeling Zorgtoewijzing hebben het traject in 2010 afgerond. De Afdeling Zorginkoop en het Bedrijfsbureau Zorgkantoor zijn in 2010 gestart met SENS. Naar verwachting zal afronding hiervan in 2011 plaatsvinden. 10

11 1d. Gedragscode Ondernemingsbestuur Achmea Zorg maakt onderdeel uit van het strategisch planningsproces van Achmea. Dit proces bestaat uit een bottom-up proces waarin Achmea Zorg haar strategische prioriteiten voor de komende periode van drie jaar presenteert. Daarnaast bestaat het strategisch planningsproces ook uit een top down gedeelte vanuit de Raad van Bestuur. Vanuit de Raad van Bestuur wordt aangegeven welke strategische prioriteiten op dat niveau zijn gedefinieerd. Vervolgens vindt overleg plaats tussen Achmea Zorg en de Raad van Bestuur en worden uiteindelijk de prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn de basis voor een risicoanalyse en worden vertaald in meetbare doelstellingen die taakstellend zijn voor de directie van Achmea Zorg. Deze doelstellingen worden binnen Achmea Zorg naar de verschillende managementniveaus doorvertaald, waarbij voortdurend een adequate aansluiting wordt gezocht bij de geldende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse bedrijfsonderdelen. De managementinformatie binnen Achmea Zorg kent diverse detailniveaus en is aangepast aan de gedefinieerde verantwoordelijkheidstructuur. Deze informatie geeft inzicht in de mate waarin de gedefinieerde doelstellingen zijn gerealiseerd, dan wel zodanig afwijken dat aanvullende acties door het management moeten worden ingezet. Maandelijks resulteert dit in een directierapportage. Op basis van deze rapportage dient verantwoording te worden afgelegd aan de Raad van Bestuur die hierover maandelijks met de directie van Achmea Zorg in overleg gaat. Gedragscodes De aanbevelingen voor behoorlijk bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording zoals vastgelegd in de Health Insurance Governance worden door Achmea Zorg opgevolgd. De Verzekerdenraad vervult de functie van adviesraad conform de Health Insurance Governance. De gedragscodes voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Verbond van Verzekeraars (VvV) en het aan de gedragscode gekoppelde Addendum Zorgverzekeraars worden eveneens door Achmea Zorg onderschreven en uitgevoerd. In de verslaglegging heeft Achmea Zorg uiting gegeven aan het feit dat is bijgedragen aan een effectieve besturing van de organisatie binnen kaders van een doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen die ter beschikking staan. Achmea Zorg volgt de richtlijnen van het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars. Door ZN wordt jaarlijks een inventarisatie uitgevoerd naar de ondernomen activiteiten in het kader van fraudebeheersing. Achmea Zorg behoort volgens deze inventarisatie tot de categorie verzekeraars die fraudebeheersing het meest vergaand en professioneel hebben georganiseerd. Op de door ZN onderzochte criteria voldoet Achmea Zorg in vrijwel alle gevallen. Tevens volgt Achmea Zorg de eisen van de Nederlandse code voor corporate governance van de commissie Tabaksblat. Jaarlijks wordt door de directie van Achmea Zorg een Internal Control Statement afgegeven dat mede is gebaseerd op de uitgangspunten van de code Tabaksblat. Binnen Achmea Zorg wordt gewerkt met een Internal Control Statement (ICS) in plaats van een In Control Statement. De certificering vindt plaats door Groep Internal Audit Services (interne audit dienst, hierna te noemen GIAS) van Achmea. Veel aandacht wordt besteed aan de naleving van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De eisen op het gebied van zorgplicht, deskundigheid en transparantie zijn getoetst op naleving en waar nodig zijn verbeteracties uitgevoerd. De open normen van de Wft zijn identiek voor alle Achmea - onderdelen toegepast, ongeacht het type verzekeraar. Hiermee voldoet de naleving door Achmea Zorg aan strenge normen, omdat de zorgverzekeringen in het kader van de Wft onder de eenvoudige producten worden geschaard. Algemene Gedragscode Achmea Achmea heeft een Algemene Gedragscode Achmea (AGA) waarin o.a. de procedure voor nevenfuncties voor directieleden en leden van de Raad van Bestuur van Achmea is geregeld. Voor zover het gaat om vertegenwoordiging in besturen en commissies van publieke organen, waarin een medewerker namens Achmea wordt afgevaardigd, dient goedkeuring van de deelname altijd door de Raad van Bestuur van Achmea plaats te vinden. Tevens is in de AGA een regeling opgenomen voor het ontvangen van geschenken, in welke vorm dan ook, van zakelijke relaties. Voor geschenken vanaf een bepaald bedrag dient goedkeuring te worden gegeven door de compliance officer om deze te mogen ontvangen. 11

12 Om de integriteit van de organisatie te bewaken zijn een aantal procedures ingevoerd. Achmea hanteert een Insidersregeling waarin onder meer een meldplicht bestaat voor het handelen in effecten door aangewezen (groepen van) personen. Achmea past voor nieuwe en tijdelijke medewerkers een Pre Employment Screeningsbeleid toe. Tevens vindt Employment Screening plaats voor bestaande medewerkers voor zover het integriteitgevoelige functies betreft. Voorts hanteert Achmea c.q. Eureko een gedragscode voor internet op de werkplek en computergebruik. Tevens bestaat er een zogeheten klokkenluidersregeling voor het melden van misstanden. Risicomanagement De beoordeelde risicogebieden zijn externe en interne omgeving, strategieontwikkeling, -planning en - sturing, operationele processen, overige operationele risicos (waaronder ICT en projectmanagement, klachtenmanagement en informatievoorziening), financiºle risicos en rapportage risicos. Het ICS heeft in 2010 op een groot aantal terreinen een verbeterd controllevel laten zien. Op enkele deelgebieden is het gewenste controllevel nog niet bereikt. Voor deze gebieden zullen verdere verbeteringen worden aangebracht. Op het gebied van procesbeheersing is er vooral aandacht geweest voor verbetering van de beheersing van de operationele processen. Het managen van het net risk exposure en het control level is opgenomen in de managementcyclus. In deze cyclus worden businessdoelstellingen benoemd die verder doorvertaald worden naar onderliggende operationele targets. Deze targets maken deel uit van de functionerings- en beoordelingscyclus. Verbeterpunten en maatregelen met betrekking tot het managen van risicos zijn eveneens belangrijke input voor de verschillende onderdelen van het businessplan en afdelingsplannen. Wet- en regelgeving Binnen Achmea Zorg is een Compliance organisatie ingericht. De Compliance Officer rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de directie. Het lijnmanagement van de bedrijfsonderdelen is verantwoordelijk voor het signaleren van nieuwe wet- en regelgeving. In de organisatie van Compliance, worden de bedrijfsonderdelen vertegenwoordigd door Compliance Co rdinatoren. Het Compliance Program Achmea Zorg is vastgelegd in een Compliance Handboek, dat jaarlijks wordt aangepast. Hierin is de werking van Compliance binnen Achmea Zorg beschreven. Nieuwe wet- en regelgeving wordt vastgelegd in Sharepoint. De verantwoordelijkheid voor de correcte invoering van noodzakelijke maatregelen ligt bij het lijnmanagement. Stafafdelingen zorgen voor de implementatie. Via een agenderingsfunctie vindt toezicht plaats op tijdige en volledige doorvoering van de wijzigingen in de beheersomgeving. Maandelijks wordt managementinformatie opgeleverd aan de managers bij wie de wijzigingen niet of niet tijdig zijn ingevoerd. De wijzigingen in de wet- en regelgeving worden tevens uitgewerkt in procesbeschrijvingen en werkinstructies. Deze beschrijvingen zijn vastgelegd in elektronische handboeken die vrij raadpleegbaar zijn voor medewerkers. Onderhoud van deze processen en werkinstructies vindt plaats op basis van afgesproken procedures. In de geautomatiseerde systemen is een groot aantal geprogrammeerde controles opgenomen. Deze controles richten zich onder andere op de juiste uitvoering van wet- en regelgeving. Daar waar geen geprogrammeerde controles aanwezig zijn, zijn deze procedureel ondervangen. De continue werking van het geheel van controles wordt uitgevoerd binnen de controleprogrammas van alle bedrijfsprocessen. Naast de bovengenoemde controles worden er regelmatig onderzoeken/audits gedaan naar de werking van de uitvoering van wet- en regelgeving door GIAS Achmea. 12

13 2. SERVICE AAN CLI NTEN 2a. Het verstrekken van informatie a. Beleid Het zorgkantoor ziet informatievoorziening als een belangrijke taak in de uitvoering van de AWBZ. Het beleid van het zorgkantoor is erop gericht om de informatie zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de cliºnt. Belangrijk uitgangspunt is dat het zorgkantoor zelfredzaamheid bij de cliºnt wil stimuleren door een goede en toegankelijke informatievoorziening. Daarnaast wil het zorgkantoor een gids zijn voor cliºnten die niet zelfstandig hun weg kunnen vinden binnen het complexe zorgveld van de AWBZ. De informatie die het zorgkantoor verstrekt moet toegankelijk zijn voor alle doelgroepen. Het zorgkantoor gebruikt alle mogelijke en praktisch inzetbare informatiemiddelen om de cliºnt en (keten)partners te informeren. De publieksbrochure en de website spelen daarin een leidende rol. In 2010 zijn contacten met gemeenten ge ntensiveerd. Op structurele basis vindt overleg plaats. Gemeenten en zorgkantoor buigen zich over de mogelijkheden elkaar te versterken op divers gebied. Daarnaast heeft het zorgkantoor de gemeenten zelf meer actief benaderd op het gebied van knelpunten in de zorg, bijvoorbeeld het tekort aan intramurale voorzieningen en knelpunten in de dementiezorg. b. Beleidsalternatieven en afwegingen beleidskeuzen De informerende taak van het zorgkantoor is ten opzichte van het voorgaande verslagjaar kwalitatief gewijzigd doordat de AWBZ-verzekerde meer centraal is gesteld in de dienstverlening. In 2010 hebben alle Administratieteams en de afdeling Zorgtoewijzing het LEAN/SENS traject afgerond. Inmiddels is het een ge ntegreerd onderdeel geworden van de uitvoering van de werkzaamheden. Zo vindt bijvoorbeeld dagelijks een dagstart plaats waarin de taken en targets voor de komende dag worden doorgenomen. Op deze wijze kunnen de werkzaamheden zo doelmatig en efficiºnt mogelijk worden uitgevoerd. In de 2 e helft van 2010 zijn de zorginkoopteams gestart met LEAN/SENS. In 2011 zullen de eerste resultaten daarvan zichtbaar zijn. Resultaat van LEAN/SENS moet uiteindelijk zijn dat zowel de cliºnt als de zorgaanbieder als schakel in de klantketen een servicegerichte, snelle en efficiºnte dienstverlening ervaren. De in 2009 in gang gezette EØn-Loket gedachte is in 2010 met enige terughoudendheid opgepakt. Reden is de start van de vorming van ØØn nieuw zorgbedrijf van Achmea en Agis. Het zorgkantoor heeft ervoor gekozen om tussentijds geen ingrijpende activiteiten op te pakken in die richting om tijdelijke investeringen te voorkomen en medewerkers niet onnodig te belasten met tijdelijke oplossingen. Desondanks wordt waar mogelijk de service- en dienstverlening aan de cliºnt aangescherpt. Het gaat hier dan om activiteiten die low budget en op korte termijn te realiseren zijn. c. Meetbare doelstelling Het zorgkantoor stelt alles in het werk de cliºnten zo compleet en duidelijk mogelijk te informeren over hun rechten en plichten die voortvloeien uit de AWBZ. Daarnaast wordt inzage gegeven in het gecontracteerde zorgaanbod met actuele wachtlijsten en wachttijden bij betreffende zorgaanbieder. Het zorgkantoor maakt hiervoor gebruik van diverse soorten - nieuwe - communicatiemiddelen. d. Inspanningen Informatie over het zorgaanbod Het zorgkantoor stelt actuele informatie beschikbaar over het gecontracteerde zorgaanbod. Uitgangspunt daarbij is per gecontracteerde zorgaanbieder inzicht te geven in de leverbare zorg, wachttijden, kwaliteitscertificering en specifieke kenmerken van de zorgaanbieder. Het zorgkantoor stelt op haar website zogeheten etalage-informatie beschikbaar via de link naar kiesbeter.nl. Gegevens over wachttijden op de website worden wekelijks ververst. Via de zorgzoeker op de website wordt getoond of zorgaanbieders een keurmerk hebben. Via een separaat document op de website onder de noemer kwaliteitsgegevens zorgaanbieders wordt informatie getoond over zelfonderzoek en cliºnttevredenheidsonderzoek. Vermelding van het zorgaanbod op de website van de zorgaanbieder is een belangrijk criterium voor de inkoop van zorg. 13

14 In de regio Drenthe zijn we in 2009 gestart met het experiment persoonsvolgende bekostiging. Om cliºnten beter te informeren over het aanbod in Drenthe werd in de periode september 2009 tot juni 2010 ervaring opgedaan met de volgende werkwijze: 1. Het zorgkantoor stuurt na de online ontvangst van de ZZP-indicatie via de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) de cliºnt een losbladig informatiepakket toe over het aanbod in Drenthe. Cliºnten die al gebruik maken van zorg en ondersteuning worden ook ge nformeerd over de mogelijkheid om te kiezen voor een andere aanbieder. Zij kunnen het informatiepakket opvragen bij het zorgkantoor. 2. De cliºnt maakt, mogelijk na bezoek aan een informatiebijeenkomst of ondersteuning door MEE, een keuze uit ØØn of meerdere aanbieders en neemt contact met hen op. 3. De aanbieder start samen met de cliºnt de oriºntatie op de zorgvraag en het aanbod dat de aanbieder kan doen. Dit leidt tot een aanbieding: een beschrijving van het zorgarrangement. 4. De cliºnt krijgt de aanbieding van een of meerdere aanbieders per post toegezonden. 5. De cliºnt maakt een keuze uit de ontvangen aanbiedingen en sluit een zorgverleningsovereenkomst met de aanbieder af of wordt op de wachtlijst geplaatst. Informatie over de AWBZ-brochure en website Algemene brochure: Het zo breed mogelijk verstrekken van informatie over de AWBZ ziet het zorgkantoor als een belangrijke taak. Continu wordt naar mogelijkheden gezocht de algemene informatie over de AWBZ zo toegankelijk en breed mogelijk onder de aandacht van de doelgroepen te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van folder, website, nieuwsbrief, correspondentie, en telefoon. De algemene brochure van het zorgkantoor is de belangrijkste papieren bron voor informatie over de werking van de AWBZ. Daarnaast is het zorgkantoor gestart met een periodieke nieuwsbrief voor PGB-cliºnten. Daarin wordt ingegaan op zowel onderwerpen over het PGB als zorg in natura. Website: De website neemt in toenemende mate een belangrijke positie in op het gebied van informatievoorziening aan AWBZ-verzekerden en ketenpartners. Actuele, volledige en voor iedereen toegankelijke informatie vormt de leidraad. De wensen en behoeften van de doelgroepen worden waar mogelijk meegenomen in het verbeteren en actualiseren van de website. Doel is dat een AWBZverzekerde snel alle relevante informatie kan vinden en hierover, waar mogelijk interactief, met het zorgkantoor kan communiceren. Hoewel de website in 2009 op projectmatige basis klantgerichter is vorm gegeven, is het ook in 2010 een continu punt van aandacht geweest. De webmaster bekwaamt zich continu in nieuwe technieken en methodes om de website zo adequaat mogelijk in te richten ten gunste van de bezoekers. De informatie is meer toegespitst op de behoeften van AWBZ-verzekerden. Er wordt gekeken naar actualiteit, leesbaarheid, vindbaarheid van informatie en de doelgroepen van de AWBZ. Ten opzichte van vorig jaar heeft een forse verbeterslag plaatsgehad. Voorlichting Het zorgkantoor heeft in 2010 algemene voorlichting en voorlichting over wachtlijstbemiddeling gegeven aan met name verzekerden/cliºnten en zorgaanbieders. Uit contact met cliºnten blijkt de behoefte aan persoonlijk contact met het zorgkantoor. De complexe regelgeving van de AWBZ ligt hieraan onder andere ten grondslag. Persoonlijk contact met de cliºnt betekent eveneens totstandkoming van wederzijds begrip. Het zorgkantoor heeft dit signaal opgepakt en in 2010 nog verder uitgewerkt. Ook het contact met zorgverleners, gemeenten, cliºntenverenigingen/-raden is verder opgepakt. Het zorgkantoor organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor (nieuwe) PGB-budgethouders. Op verzoek of op uitnodiging worden cliºnten op de locatie van het zorgkantoor ontvangen voor specifieke zaken. Voorts wordt telefonisch of via correspondentie informatie verstrekt aan de doelgroep. Om in de behoefte aan persoonlijk contact de cliºnt nog beter tegemoet te komen is in 2010 een pilot voor een spreekuur opgezet. Deze pilot is in augustus 2010 gestart in Zwolle bij het Steunpunt Informele Zorg en vindt vanaf dat moment maandelijks plaats. Hoewel evaluatie pas in januari 2011 zal plaatsvinden werd wegens het succes eind 2010 al besloten deze service in 2011 in te zetten in alle zorgregios van het zorgkantoor. Voor zorgaanbieders zijn het gehele jaar door diverse themabijeenkomsten georganiseerd. Themas waren: AZR, Declareren per verzekerde, Zorgtoewijzing en Zorginkoop. Daarnaast ontvangen de 14

15 zorgaanbieders gemiddeld eenmaal per twee maanden digitale nieuwsbrieven vanuit de afdeling Zorgtoewijzing en het Team AZR over uitvoeringstechnische zaken. Informatievoorziening over ZZPs Het zorgkantoor draagt er zorg voor dat de cliºnt passende zorg ontvangt. Het zorgkantoor informeert de cliºnt hiertoe zo overzichtelijk en volledig mogelijk via de diverse communicatiemiddelen. De website en telefoon spelen daarin een belangrijke rol. Informatie zorgaanbieders over bijbetalingen voor verstrekkingen Het zorgkantoor heeft in de overeenkomst 2011(art.1 lid 1i) duidelijke criteria opgenomen over hoe zorgaanbieders cliºnten moeten informeren over aangeboden diensten waarop geen aanspraak bestaat vanuit de AWBZ. Zorgaanbieders moeten duidelijk de tarieven melden die voor deze diensten in rekening worden gebracht. Tevens heeft het zorgkantoor in de overeenkomst (art.3 lid 1i) opgenomen dat deze diensten, voor zover algemeen van aard, op de website van de zorgaanbieder gepubliceerd moeten staan onder vermelding van de door de zorgaanbieder gehanteerde tarieven.(art. 3 lid 3). In de overeenkomst 2011 komen zorgaanbieder en zorgkantoor overeen dat genoemde informatie met de cliºntenraad wordt besproken (art.9 lid 2 e ). Het zorgkantoor hecht aan dit punt groot belang. e. Meetmethodiek en momenten Informatie over het zorgaanbod Maandelijks worden mutaties in het zorgaanbod gemonitord. Informatie over de AWBZ brochure en website Brochure: De wijzigingen c.q. ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rondom de AWBZ worden doorlopend nauwlettend gevolgd. Indien nodig wordt de algemene brochure over de AWBZ c.q. de informatie op de website geactualiseerd. Website: Minimaal 1 x per maand vindt analyse van het aantal bezoekers van de website plaats. Daarnaast kan iedere bezoeker via een interactieve link feedback geven over de bezochte webpaginas. Dit levert bruikbare informatie op die wordt ingezet om de website waar mogelijk te verbeteren c.q. aan te passen. Hoewel aangekondigd in de verantwoording over 2009, heeft het zorgkantoor afgezien van plaatsing van een online enquœte in de tweede helft van Reden is dat er standaard op iedere pagina een interactieve link is geplaatst. De bezoeker kan daarmee Æ la minute feedback geven. Voorlichting Bij voorlichtingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van evaluatieformulieren. Informatievoorziening over ZZPs De informatie op de website rondom de beschikbare ZZPs bij gecontracteerde zorgaanbieders wordt up to date en duidelijk leesbaar gehouden. Ook wordt continu bewaakt of de telefonische informatie naar de cliºnt toe duidelijk en volledig is en wordt deze indien nodig aangepast. Informatie zorgaanbieders over bijbetalingen voor verstrekkingen Tijdens de verschillende periodieke overleggen met de zorgaanbieders staat dit onderwerp op de agenda. f. Resultaten Informatie over het zorgaanbod Op de website van het zorgkantoor staat alle informatie over het zorgaanbod in de regio vermeld. Per instelling wordt de relevante informatie gegeven. De cliºnt kan desgewenst direct doorlinken naar de website van de betreffende zorgaanbieder voor de meest actuele informatie. In de zorgzoeker wordt voor etalage-informatie verwezen naar Kiesbeter.nl. Alle gecontracteerde zorgaanbieders zijn via een benaderd met het verzoek hun gegevens op Kiesbeter te controleren. Mochten de gegevens niet correct zijn dan is de zorgaanbieder gevraagd dit te melden bij de brancheorganisatie met het verzoek de gegevens aan te passen. 15

16 De informatie is door middel van een zoekfunctie voor cliºnten/bezoekers toegankelijk. Er kan worden gekozen tussen de verschillende zorgspecialisaties, op afstand of op wachttijd. Per instelling wordt aangegeven wat de gemiddelde wachttijd is bij de betreffende zorgaanbieder. Het zorgkantoor heeft bewust besloten om het aantal wachtenden bij een zorgaanbieder niet te vermelden op de website. Het zorgkantoor is van mening dat het vermelden van het aantal wachtenden een voor de cliºnt misleidend gegeven is. Immers, het aantal wachtenden zegt niets over de wachttijd c.q. doorlooptijd bij de zorgaanbieder. Weinig wachtenden kunnen bijvoorbeeld lang op zorg moeten wachten, terwijl veel wachtenden wellicht zeer snel zorg kunnen krijgen. Om het beeld voor de cliºnt zo realistisch mogelijk te schetsen Łn de zorgaanbieder te beschermen tegen oneerlijke concurrentie heeft het zorgkantoor gemeend het aantal wachtenden niet op te nemen op de website. Met betrekking tot de pilot persoonsvolgende bekostiging in Drenthe kunnen de volgende conclusies worden getrokken: - Ouders en verwanten hebben een grote invloed op de keuze van zorgvragers. - Als eenmaal een keuze is gemaakt, lijkt opnieuw kiezen niet meer aan de orde. - Aanbieden van keuze-informatie moet aansluiten bij de behoefte van de zorgvrager. - Marktwerking staat cliºntkeuze in de weg - Samenwerking vergroot keuzemogelijkheden cliºnt Het moment waarop we als zorgkantoor cliºnten informeren over het beschikbare zorgaanbod (na de indicatiestelling) blijkt in de praktijk te laat te zijn om echt van invloed te zijn op de keuze die een klant maakt voor een zorgaanbieder. Informatie over de AWBZ brochure en website Brochure: De algemene brochure is ter verspreiding aangeboden aan het CIZ, Bureau Jeugdzorg, de servicepunten van de concessiehouder in regionale ziekenhuizen in de zes zorgkantoorregios, de zorgaanbieders Care en huisartsen. Daarnaast wordt de brochure uitgereikt aan bezoekers van de informatiebijeenkomsten voor (nieuwe) PGB houders en meegestuurd naar nieuwe PGB houders, cliºnten met een klacht en ad hoc op verzoek. De afdeling Zorgtoewijzing brengt de brochure in telefoon- en mailcontact onder de aandacht van de cliºnt en stuurt deze op diens verzoek toe. De brochure is eveneens te downloaden van de website. Ook aanvragen of nabestellen van de papieren versie kan via een speciale link op de website. Website De website is in 2010 verder geprofessionaliseerd. De volgende acties zijn daartoe gedaan: Er is een geheel nieuwe structuur van de website opgezet, waarbij de informatiebehoefte van de cliºnt een prominente plaats inneemt. Voor zowel de zorgaanbieder als voor de cliºnt is een specifieke site/homepage ontwikkeld. Alle teksten op de website zijn waar nodig herschreven en/of uitgebreid. De informatie is beter gestructureerd, zodat de cliºnt de info nog sneller kan terugvinden. Daar waar mogelijk zijn formulieren gedigitaliseerd. Daarbij kan worden gedacht aan een klachtenformulier, contactformulieren, digitale opgave voor bijwonen van een PGBinformatiebijeenkomst of een spreekuur. Het onderdeel PGB is een op zich staand onderwerp geworden op de website. De pagina is beter toegankelijk gemaakt voor de budgethouders c.q. bezoekers. De PGB-pagina is met 65% van de bezoekers van de website het best bezochte onderdeel. Er is een digitaal regiokaartje ontwikkeld waar de cliºnt via het invoeren van de postcode kan zien tot welke zorgregio hij behoort. Daarnaast zijn van alle zorgkantoren in den lande de telefoonnummers en websites vermeld. Voorts is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de zoekfunctie. De resultaten voor zorgaanbieders en cliºnten zijn gescheiden. Daarnaast doet de sitesearch suggesties waarvan het zorgkantoor denkt dat de bezoeker daar naar op zoek is. Zo wordt de bezoeker nog beter geholpen. In het nieuwe onderdeel Wie zijn wij wordt op taalniveau B1 niveau uitgelegd wat een zorgkantoor precies is, welke taken het heeft en in welke keten het zit. In het onderdeel Wat is AWBZ is de keten geheel gevisualiseerd: van cliºnt, tot zorgaanbieder, CIZ, CAK etc. Op de website is een begrippenlijst opgenomen, zodat de cliºnt weet wat een AWBZ begrip inhoudt. 16

17 Het onderdeel AZR is ge ntegreerd in het webonderdeel voor zorgaanbieders. Op de website vinden cliºnten eveneens uitgebreide informatie over de ZZP s in het onderdeel AWBZ van A tot Z en over de consequenties hiervan voor de eigen situatie. Ook worden cliºnten via mondelinge adviesgesprekken ge nformeerd over de werkwijze rondom zorgzwaartepakketten. Basis voor de werkwijze rondom de zorgzwaartepakketten vormt de Leidraad Zorginkoop ZZP s Informatievoorziening over ZZPs Het zorgkantoor heeft de leesbaarheid van de leverbare ZZPs per gecontracteerde zorgaanbieder aanzienlijk verbeterd. Er is een leeswijzer toegevoegd, de navigatie van het document is cliºnt- en gebruikersvriendelijker gemaakt. De afdeling Zorgtoewijzing informeert de cliºnt op verschillende manieren over de keuzemogelijkheden voor zorg: Via AZR wordt een signaal gegenereerd als een cliºnt bij afgifte van zijn of haar indicatiebesluit nog geen aanbieder van voorkeur heeft aangegeven. De signalen worden dagelijks verwerkt door de afdeling Zorgtoewijzing. Dit gebeurt door de cliºnt telefonisch te benaderen en te informeren over de keuzemogelijkheden op basis van het afgegeven indicatiebesluit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende documenten: o werkinstructie verwerken signalen voorkeurzorgaanbieder onbekend o sociale kaart o totaaloverzicht budgetafspraken o website Achmea Zorgkantoor Ook als de cliºnt zelf contact opneemt met het zorgkantoor voor informatie wordt hier gebruik van gemaakt. Wanneer een zorgaanbieder geen productieafspraken heeft voor een ZZP die wel aan hem is toegewezen, kan de zorgaanbieder deze zorgvraag terugleggen bij de afdeling Zorgtoewijzing. Binnen de afdeling Zorgtoewijzing wordt beoordeeld of de teruglegging al dan niet terecht is. Bij een terechte teruglegging wordt de cliºnt ge nformeerd over de keuzemogelijkheden en wordt hij, indien de cliºnt dit wenst, bemiddeld naar een passende zorgaanbieder. De medewerker maakt hierbij naast de bovenstaande documenten ook gebruik van de werkinstructie overnemen bemiddeling door Zorgtoewijzing. De afdeling Zorgtoewijzing toetst sinds 2010 de kennis van alle medewerkers door middel van kennistoetsen. Behalve parate kennis wordt ook het correcte gebruik van de diverse naslagdocumenten en werkinstructies getoetst. Voorlichting o Het zorgkantoor organiseert in elk van haar zes zorgregios tweemaal per jaar bijeenkomsten voor (nieuwe) PGB-houders. Nieuwe PGB-houders worden persoonlijk uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Zij kunnen zich zowel telefonisch, schriftelijk als online aanmelden voor ØØn van de bijeenkomsten bij hen in de buurt. Bestaande budgethouders worden eveneens in de gelegenheid gesteld een bijeenkomst bij te wonen. Zij kunnen zich spontaan via de website aanmelden hiervoor. o Het zorgkantoor heeft vanaf augustus maandelijks een inloopspreekuur voor PGBcliºnten georganiseerd in Zwolle. Het betreft een pilot. o Voor zorgaanbieders vinden minimaal eenmaal per jaar specifieke themabijeenkomsten plaats. Onderwerpen zijn onder andere ontwikkelingen binnen AZR, zorginkoop, zorgtoewijzing, crisiszorg, declareren per verzekerde, organisatorische wijzigingen en wijzigingen in werkwijzen binnen het zorgkantoor. Informatie zorgaanbieders over bijbetalingen voor verstrekkingen o Medio augustus 2010 zijn de zorgaanbieders aangesproken op het ten onrechte in rekening brengen van verstrekkingen die onder de AWBZ-aanspraken vallen en/of het niet verstrekken van voorzieningen die onder de AWBZ-aanspraken vallen en/of het berekenen van (te) hoge bedragen voor aanvullende diensten door zorgaanbieders. 17

18 Het zorgkantoor heeft met de betreffende zorgaanbieders de afspraak gemaakt dat eind augustus 2010 dergelijke ongeoorloofde betalingen beºindigd zijn. Er zijn nadien geen signalen meer ontvangen over ongeoorloofde betalingen. g. Beleidsevaluatie en eventuele verbeteracties In 2011 worden de volgende acties verder uitgewerkt op bovenvermelden onderwerpen: Het zorgkantoor onderzoekt of de EØn Loket gedachte verder vorm kan worden vormgegeven; Dit zal afhangen van de voortgang van de formatie van het nieuwe zorgbedrijf met Agis; De website zal ook in 2011 doorlopend verbeterslagen ondergaan. De mogelijkheden voor DigiD blijft punt van aandacht evenals het digitaal verantwoorden van het PGB; Contacten gemeenten worden verder uitgebreid en vorm gegeven; In juni 2011 start in samenwerking met de gemeente Hoogeveen een informatiepunt voor PGB-cliºnten; Bij de pilot persoonsvolgende bekostiging in Drenthe is op basis van de conclusies (zie onder f.) met de partners (CG-raad, Van Boeijen, Promens Care, De Trans, MEE-Drenthe, Zorgbelang Drenthe, Zorgkantoor Drenthe, CIZ Noord Oost Nederland, VGN) een nieuwe samenwerkingsvorm ontworpen. 18

19 2b. Het bewaken van tijdige zorgverlening a. Beleid Het beleid dat het zorgkantoor voert wat betreft de tijdige zorgverlening, is afgeleid van de eind 2004 door het CvZ vastgestelde Beleidsregels tijdige zorgverlening zorgverzekeraars. Door actieve bemiddeling op individueel niveau bij cliºnten voor het tijdig verlenen van zorg of het aanbieden van overbruggingszorg wordt aan dit beleid uitvoering gegeven. Het verlenen van tijdige zorg is standaard onderdeel van de overeenkomst tussen het Achmea Zorgkantoor en de zorgaanbieder. De zorgaanbieder draagt de verantwoordelijkheid dat cliºnten tijdig in zorg genomen worden of voor het bieden van alternatief zorgaanbod (zoals overbruggingszorg, PGB, Volledig Pakket Thuis). Adequaat wachtlijstbeheer In de overeenkomst met de zorgaanbieder zijn afspraken gemaakt over tijdige verzending van de meldingen aanvang-, mutatie- en beºindiging zorgverlening en de medewerking aan AZR in het algemeen. De naleving van deze afspraken zijn doorlopend gecontroleerd. Van elke zorgaanbieder wordt continu gemeten in welke mate deze deelneemt aan het elektronisch berichtenverkeer binnen AZR in Tijdige zorgverlening De nadruk in het beleid overbruggingszorg ligt sterk op de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder voor de cliºnt. Dossierhouderschap wordt ook in de contracten expliciet benoemd. Daarnaast is er een bijeenkomst geweest voor de zorgaanbieders over de notitie Crisiszorg en inhoud en uitvoering van het dossierhouderschap. b. Beleidsalternatieven en afwegingen beleidskeuzen De implementatie van AZR 2.2 leverde een belangrijke verbetering op van het berichtenverkeer in de keten. Mede hierdoor beschikt het zorgkantoor over betrouwbare wachtlijstinformatie op instellingsniveau. Op 1 augustus 2011 gaat het zorgkantoor over tot de invoering van AZR 3.0. In 2010 is een vervolg gegeven aan de pilot van de Gehandicaptenzorg in Rotterdam. De afdeling Zorgtoewijzing heeft in deze pilot contact opgenomen met cliºnten die op de wachtlijst staan. Deze cliºnten is gemeld welke alternatieven er beschikbaar zijn. Op dit moment zijn nog geen belangrijke verbeteringen waar te nemen. Wel wordt de pilot in 2011 vervolgd. c. Meetbare doelstelling Optimaliseren van wachtlijstinformatie richting cliºnten door invoering van AZR 3.0. Actieve wachtlijstbemiddeling voor cliºnten die de Treeknorm bijna hebben bereikt. Vermelding van gemiddelde wachttijden per instelling op de website Achmea zorgkantoren. d. Inspanningen Voor 2011 zijn er concrete afspraken gemaakt met aanbieders over invulling van dossierhouderschap en crisisbedden. Iedere week leveren de zorgaanbieders waar het Zorgkantoor crisisbedden heeft ingekocht een overzicht aan van de beschikbare (vrije) bedden. Het zorgkantoor beschikt voor alle zes zorgregios over een regionaal protocol voor crisiszorg. In dit regionale protocol is in artikel 4, Zorgverlening, punt 2 geregeld dat thuiswonende mensen in noodgevallen 24 uur per dag een hulpverlener kunnen bereiken: De zorgaanbieder draagt ervoor zorg dat palliatief terminale zorg en overige acute AWBZ-zorg conform de Treeknormen binnen 24 uur beschikbaar is, de zorgaanbieder mag deze zorg niet weigeren. Daarnaast heeft het zorgkantoor in het inkoopbeleid VV&T beoordelingspunten op het onderdeel Beschikbaarheid/toegankelijkheid opgenomen. Dit inkoopdocument staat op de website van het Achmea Zorgkantoor en is voor iedereen toegankelijk. Overeenkomst, productieafspraak over crisisbedden en het crisisprotocol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en garanderen dat tijdig voldoende acute (niet uitstelbare) zorg beschikbaar is. 19

20 Het zorgkantoor is gestart met een pilot crisisbedden. Hierbij maken zorgaanbieders die geoormerkte crisisbedden voor Verpleging en Verzorging hebben ingekocht dit inzichtelijk bij de afdeling Zorgtoewijzing door het melden van de beschikbare capaciteit. Het document Niet uitstelbare zorg is voor iedereen toegankelijk op de website van het Achmea Zorgkantoor. Voor de Gehandicaptenzorg kent het zorgkantoor een eigen crisisprotocol dat met uitzondering van de regio Rotterdam - voor alle regios geldt. Ook dit protocol is te vinden op onze website en hierdoor beschikbaar voor alle poortwachters. Hierin staat ook vermeld dat alle crises Gehandicaptenzorg via de afdeling Zorgtoewijzing gaan. Deze afdeling beoordeelt de crisis en heeft inzicht in de beschikbare crisisplaatsen. Het crisisprotocol voor Rotterdam wordt uitgevoerd door MEE Delft. Voor de VVT wordt in 2011 een pilot met crisisbedden opgestart. Deze wordt eveneens inzichtelijk gemaakt op de website, zodat duidelijk is bij welke zorgaanbieders de betreffende crisisbedden zijn ingekocht. e. Meetmethodiek en -momenten Vanuit Team AZR wordt continu gemonitord op tijdige, correcte en volledige aanlevering door de zorgaanbieder. Hiervoor worden onder ander bewonerslijsten en wachtlijsten verzonden. Bij onjuistheden wordt van de zorgaanbieder verwacht dat hij de aanlevering alsnog of opnieuw doet via het AZR berichtenverkeer. Uitgangspunt hierbij is dat de zorgaanbieder zelf verantwoordelijk is voor tijdige, correcte en volledige aanlevering. Team AZR is continu beschikbaar als helpdesk en partner in het helpen, beoordelen en testen van aanleveringen door de zorgaanbieder. Daarnaast wordt aan de hand van de percentages van aanlevering beoordeeld welke zorgaanbieder op het gebied van aanlevering laag scoort. Met deze zorgaanbieder wordt contact opgenomen en in samenspraak wordt gekeken hoe het percentage van aanlevering kan worden verhoogd. Mocht dit geen effect hebben dan wordt de afdeling zorginkoop ingeschakeld om in het contact met de zorgaanbieder de noodzaak van aanlevering te bendrukken en te realiseren. Tijdens dit overleg worden de eventuele sanctiemaatregelen vanuit de afdeling zorginkoop aangegeven. Vervolgens pakt Team AZR de ondersteuning aan de zorgaanbieder weer op en wordt verder gegaan met het op peil krijgen van het berichtenverkeer. In de overeenkomst met de zorgaanbieder is wederom een termijn (vanaf ontvangst van het indicatiebesluit) opgenomen waarbinnen de zorgaanbieder contact opneemt met de verzekerde om afspraken te maken over de zorgverlening. Verder zijn in de overeenkomst met de zorgaanbieder afspraken gemaakt over het in zorg nemen van cliºnten die urgente zorg nodig hebben, ook in de situatie dat de productieafspraken bij de zorgaanbieder zijn volgelopen (zie ook onder d.). Aan de tijdigheid en juistheid van de communicatie van zorgaanbieder met cliºnt (algemene gunningvoorwaarden) worden (financiºle) consequenties verbonden. Gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld via signaleringen in AZR, of de zorgaanbieders tijdig contact opnemen met de verzekerden. Bij cliºnten wordt actief gecontroleerd of met hen daadwerkelijk en tijdig contact wordt opgenomen. Het zorgkantoor onderneemt aantoonbaar in frequent (periodiek) overleg met zorgaanbieders tijdig actie bij problemen met de tijdige en juiste benadering van cliºnten. Hierbij kan worden gedacht aan het regelen van overbruggingszorg en/of het wijzen op de mogelijkheid om voor een andere zorgaanbieder te kiezen. f. Resultaten Op de website van het zorgkantoor staat alle informatie over het zorgaanbod in de regio. Per instelling wordt aangegeven wat de gemiddelde wachttijd is. Mede op basis van die informatie kunnen cliºnten contact opnemen met de zorgaanbieder. Ten aanzien van wachttijden is het betrouwbaarheidspercentage over 2010 circa 95%. Dit percentage is sterk gestegen als gevolg van het opnemen van kwaliteitseisen ten aanzien van AZR in de gunningcriteria van de inkoopprocedure. Deze informatie wordt richting zorgaanbieders gehanteerd om verantwoording af te leggen richting toezichthouders in relatie tot de Treeknormen. Het zorgkantoor houdt wachtlijsten van de zorgaanbieders in beeld om cliºnten desgevraagd van actuele informatie te kunnen voorzien en om onaanvaardbaar lange wachttijden van cliºnten in beeld te hebben, zodat actief kan worden bemiddeld. In 2010 hebben verzekerden tijdig ge ndiceerde zorg dan wel overbruggingszorg ontvangen. In bijlage 5 van dit verslag is een overzicht van de Treeknormen opgenomen. 20

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie