AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management"

Transcriptie

1 AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010

2 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) twee nieuwe hbo-masteropleidingen heeft beoordeeld. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van Toets Nieuwe Opleiding in hogere beroepsopleidingen. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 TNO hbo-masteropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling AVANS Hogeschool B.V. Opleidingen Master of Marketing (MM) en Master of Strategic Management (MSM) Variant deeltijd Locatie Breda Auditdatum/-data 4 maart 2010 Auditteam De heer prof.dr. S.K.Th. Boersma (vakdeskundige en voorzitter) De heer I.M.M.van Bilsen (vakdeskundige) De heer drs. E. de Heus (vakdeskundige) De heer W. Kronenburg (studentlid auditteam) Mevrouw ing. I.J.M. de Jong (NQA-auditor) Mevrouw Y. Griffioen-Kingma (NQA-auditor) Avans Hogeschool heeft als handelsnaam Avans+. Door AVANS+ is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de nieuwe hbo-masteropleidingen MM en MSM. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 TNO hbo-masteropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de nieuwe opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Doelstellingen Beide opleidingen hebben een relevante set eindkwalificaties opgesteld, die door een vertegenwoordiging van het werkveld zijn geaccordeerd. De opleidingen hebben overtuigend aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master, i.c. de Dublin descriptoren. De opleidingen hebben aangetoond dat de eindkwalificaties het hbomasterniveau beogen. In de beroepsprofielen wordt duidelijk aangegeven welke beroepbeelden aan het curriculum ten grondslag liggen. De opleidingen laten helder zien wat hun doelgroepen zijn en maken duidelijk dat deze opleidingen een professionele masters zijn. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 3/63

4 Programma Beide opleidingen zijn op de beroepspraktijk gericht. Er komen actuele cases en praktijkopdrachten aan de orde. De opleidingen maken gebruik van actuele en relevante literatuur. Volgens het auditteam kan het internationale gehalte in de literatuurlijst verhoogd worden. Docenten maken bij de colleges gebruik van voldoende (wetenschappelijke) artikelen. Het auditteam vraagt aandacht voor het onderdeel methodologie, waar het opzetten van een praktijkgericht onderzoek centraal staat. Het auditteam is positief over de reeds ingezette verbeteringen, waarbij studenten gedurende de opleiding meerdere malen een onderzoeksopzet moeten uitwerken. De eindkwalificaties zijn op een adequate manier vertaald naar leerdoelen in de programma s. Het didactisch concept van beide opleidingen is helder uitgewerkt. Het toetsbeleid is afgestemd op het didactisch concept en passend voor beide opleidingen. De opleidingen zijn erin geslaagd een inhoudelijk samenhangend programma uit te werken, waarin duidelijke lijnen te herkennen zijn. De opleidingen hebben een studeerbaar programma uitgewerkt. Studenten vinden de opleiding zwaar, maar wel te doen binnen de gestelde studiebelasting. Het auditteam stelt vast dat de opleidingen ook het intakeproces helder hebben uitgewerkt. Personeel Beide opleidingen maken gebruik van kerndocenten en van freelance docenten. Alle docenten zijn werkzaam in het relevante beroepenveld en zijn ten minste op masterniveau, veelal op academisch niveau, geschoold. De docenten zijn voldoende gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. De kwaliteit wordt voldoende geborgd door het feit dat de verbintenis met docenten bij disfunctioneren wordt verbroken. Voorzieningen Het auditteam heeft voor het bezoek toegang gekregen tot Blackboard en de Avans Portal en heeft geconstateerd dat de studenten hierdoor van uitgebreide informatie worden voorzien. Naast de digitale voorzieningen zijn de fysieke voorzieningen toereikend om de opleidingen te verzorgen. Kwaliteitszorg De opleidingen hebben een degelijk kwaliteitszorgsysteem opgesteld. De werking van het kwaliteitszorgsysteem heeft reeds geleid tot concrete verbeteringen. De opleidingen hebben toetsbare streefdoelen opgesteld en naar aanleiding van periodieke evaluaties worden verbetermaatregelen getroffen. De opleidingen betrekken verschillende belanghebbende groepen bij de kwaliteitszorg van de opleidingen. Condities voor continuïteit De academie heeft een realistische begroting voor beide opleidingen opgesteld. Beide opleidingen zijn sinds de start kostendekkend. De opleidingen bieden voldoende garantie voor studenten van beide opleidingen om af te studeren door middel van een afstudeergarantie. 4/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

5 Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de nieuwe hbo-masteropleidingen Marketing en Strategic Management AVANS+ aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 5/63

6 6/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Condities voor continuïteit 38 3 Bijlagen 41 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 43 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 49 Bijlage 3 Bezoekprogramma 55 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 57 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 61 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 7/63

8 8/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de nieuwe hbo-masteropleidingen Marketing en Strategisch Management zijn in onderstaande tabel weergeven. 1. Naam instelling AVANS Hogeschool BV 2. Status instelling aangewezen 3. Oriëntatie en niveau hbo master 4. Aantal studiepunten 60 EC 5. Locatie Breda 6. Code of conduct Avans Hogeschool heeft de Code of Conduct ondertekend. 7. Variant Deeltijd 8. Inhoudelijk profiel opleiding De opleiding MM is in september 2002 gestart en MSM is in september 2003 gestart. Beide opleidingen zijn in 2008 volledig herzien. Het positioneringstatement voor MM luidt als volgt: Het bieden van een breed spectrum van nieuwe en beproefde inzichten uit het marketingvak, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk van marketing- en commerciële managers en specialisten met een hbobachelordiploma. Dit om studenten optimaal voor te bereiden op en/of verder te ontwikkelen in een commerciële, strategisch-tactische functie in de profitdan wel non-profit sector. De synergie tussen de ambitie van de student en de organisatie staat centraal. Hiermee wil de opleiding een inspirerende bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van de studenten en de organisaties waar de studenten werkzaam zijn en de verdere verbreding en verdieping van het marketingvak in het Nederlandse bedrijfsleven en de non-profit sectoren. Het positioneringstatement voor MSM luidt als volgt: Het bieden van een breed spectrum van nieuwe en beproefde inzichten uit het strategisch vakgebied, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk van strategisch managers en specialisten met een hbobachelordiploma. Dit om studenten optimaal voor te bereiden op en/of verder te ontwikkelen in een strategisch-tactische rol in de profit- dan wel non-profit sector. De synergie tussen de ambitie van de student en de organisatie staat centraal. Hiermee wil de opleiding een inspirerende bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van de studenten en de organisaties waar de studenten werkzaam zijn en de verdere verbreding en verdieping van het strategisch vakgebied in het Nederlandse bedrijfsleven en de nonprofit sectoren. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 9/63

10 9. Beoogd werkveld alumni De opleiding MM is bedoeld voor marketing- en commerciële managers en marketingspecialisten die werkzaam zijn in een functie waarbij zij een rol hebben bij strategische en tactische commerciële vraagstukken. De opleiding MSM is bedoeld voor managers, adviseurs en experts die een rol hebben bij de ontwikkeling van lange termijn strategieën en de uitvoering daarvan. Beide opleidingen beogen bij te dragen in het optimaliseren van de huidige functie of het doorgroeien naar een hogere functie in het vakgebied. 10. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool De opleidingen vallen formeel en financieel onder Avans+. Avans+ is een dochterorganisatie van Stichting Avans Hogeschool en verzorgt onbekostigd onderwijs. De juridische benaming is Avans Hogeschool BV. Avans+ heeft de inhoud, organisatie, kwaliteitszorg, werving en communicatie van de opleidingen gedelegeerd aan de Academie voor Deeltijd van Avans Hogeschool. De Academie voor Deeltijd is primair gericht op het bieden van bekostigde deeltijd bacheloropleidingen (Economics, Commerce, Business Administration, Communication, Health) en wil de twee masteropleidingen toevoegen. 11. Opbouw programma De opleidingen bestaan uit vier kwartalen/perspectieven college en een afstudeerfase van een half jaar. Ieder kwartaal (Q) van 9 weken is gericht op een bepaald perspectief. Voor MM: - Q1 Marketing en ondernemen, - Q2 Markt en omgeving, - Q3 Operationalisering van marketing, - Q4 Marketing en internationalisering. Voor MSM: - Q1Strategisch management en de organisatie, - Q2 Strategisch management en de Markt en omgeving, - Q3 Strategisch management en Leiderschap, - Q4 Strategisch management en innovatie. 10/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

11 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding MM: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Systematische aanpak 5.2 Betrokkenheid 6 Condities voor continuïteit P 6.1 Afstudeergarantie 6.2 Investeringen 6.3 Financiële voorzieningen Voldaan Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding MSM: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.4 Domeinspecifieke eisen 1.5 Niveau 1.6 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Systematische aanpak 5.2 Betrokkenheid 6 Condities voor continuïteit P 6.1 Afstudeergarantie 6.2 Investeringen 6.3 Financiële voorzieningen Voldaan NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 11/63

12 Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de nieuwe hbo-masteropleidingen Marketing en Strategisch Management van AVANS+ aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleidingen. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindingen In de Opleidingskaders zijn de beroepsprofielen van beide opleidingen opgenomen. Naar aanleiding van deze beroepsprofielen zijn de competenties uitgewerkt. De eindkwalificaties van beide opleidingen zijn geformuleerd in de vorm van hoofd- en generieke competenties. De hoofdcompetenties gelden als de inhoudelijke opleidingsspecifieke competenties en de generieke competenties omvatten algemene gedragskenmerken. De generieke competenties van beide opleidingen zijn in de Opleidingskaders uitgewerkt tot op het niveau van gedragsindicatoren. De eindkwalificaties van beide opleidingen zijn in Bijlage 5 opgenomen. De opleidingen hebben bij het ontwikkelen van het competentieprofiel voor de masters, de hbo-bachelor domeincompetenties van de hbo-raad als uitgangspunt genomen. Voor MM is de Bachelor of Commerce in combinatie met NIMA-C bestudeerd. Voor MSM is de Bachelor of Business Administration bestudeerd. De eindkwalificaties zijn opgesteld in samenwerking met het relevante beroepenveld. Zo is de werkveldadviesraad voor masteropleidingen geconsulteerd en zijn relevante netwerkverenigingen en alumni betrokken, blijkt uit de gesprekken met het auditteam. Uit de notulen van de werkveldadviesraad (april 2009) blijkt dat zij de eindkwalificaties van beide opleidingen vinden aansluiten op het werkveld. In de werkveldadviesraad zijn Nima, het Marketinggenootschap en de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming vertegenwoordigd. Er is gekozen voor een gezamenlijke werkveldadviesraad voor de twee opleidingen MM en MSM. Beide opleidingen hebben een analyse gemaakt van vergelijkbare Nederlandse en Europese opleidingen. Uit de vergelijking voor MM blijkt dat er geen opleidingen worden aangeboden die volledig vergelijkbaar zijn. De meeste opleidingen in hetzelfde vakgebied zijn (voltijdse) wo-masters of Marketing die als specialisatie van een master of Business Administration worden aangeboden. In de vergelijking zijn de marketingprogramma s van IE Business School Madrid en European School of Economics UK meegenomen. Beide opleidingen zijn voltijdse wo-masters. De enige vergelijkbare hbo-master is gericht op een zwaarder type functionarissen, waadoor de aanpak van de opleiding verschilt. 12/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

13 Uit de vergelijking voor MSM blijkt dat er geen vergelijkbare opleidingen in het kennisgebied Strategisch management zijn. In Nederland worden er twee voltijd womasters op dit gebied aangeboden. In Europees verband zijn drie universiteiten gevonden die voltijdse wo-masters aanbieden University of Innsbruck School of Management Oostenrijk, EDHEC Business school Frankrijk en Deutsche Akademischer Austausch Dienst Duitsland. Het betreft met name varianten op het gebied van (internationaal) Strategisch management. De University of Wollongong Australia biedt tevens een wo-master op het gebied van strategisch management aan. Overwegingen Het auditteam is van oordeel dat beide opleidingen een relevante set eindkwalificaties hebben opgesteld. Deze eindkwalificaties zijn geaccordeerd door een vertegenwoordiging van het werkveld. De hoofd- en generieke competenties zijn een weerspiegeling van eisen die door vakgenoten gesteld worden, zo stelt het auditteam vast. De opleidingen hebben daarnaast een vergelijking met relevante opleidingen uitgevoerd. Daar wil het auditteam bij opmerken dat er weliswaar een onderzoek naar mogelijke relevante opleidingen gedaan is, maar het auditteam heeft daarbij niet aangetroffen welke positie de opleidingen ten opzichte van de onderzochte opleidingen inneemt of in wil gaan nemen. Desalniettemin stelt het auditteam vast dat beide opleidingen voldoen aan het criterium dat gesteld wordt. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam op dit facet voor beide opleidingen tot het oordeel voldoende. Niveau master (facet 1.2) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Bevindingen In het Opleidingskader MM zijn de eindkwalificaties opgenomen. Daarbij is een matrix uitgewerkt waaruit blijkt dat de eindkwalificaties de Dublin descriptoren dekken. Hieronder volgen per Dublin descriptor een aantal voorbeelden. In bijlage 5 zijn alle competenties opgenomen. Kennis en Inzicht komt onder andere aan de orde bij de volgende competenties: 1. Ontwikkelen van commercieel inzicht en een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2. Autonoom en zelfgestuurd methodologisch onderzoeken en analyseren van organisatieproblemen, interne processen en de organisatieomgeving. Toepassen Kennis en Inzicht is gekoppeld aan bijvoorbeeld: 4. Het (mede) ontwikkelen van de organisatiestrategie en vanuit de strategie sales- en marketingstrategieën opstellen (o.a. productstrategie, marktstrategie, marketingcommunicatiestrategie, etc.) NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 13/63

14 5. Het vertalen van de marketing en salesstrategieën naar tactische en operationele plannen, die vervolgens geïmplementeerd en gemanaged moeten worden, inclusief het inrichten van de management cyclus om zeker te stellen dat de strategische doelen op lange termijn worden gerealiseerd. Oordeelsvorming komt aan de orde bij: 3. Leidinggeven, coördineren en aansturen vanuit een helikopterview en ondernemerschap. 6. Het ontwikkelen van een visie op internationalisering en globalisering en op basis van (internationale) analyse strategie en tactiek (o.a. logistiek, entreemethode, samenwerkingsvorming) voor internationalisering van de business ontwikkelen en implementeren. Communicatie is gekoppeld aan de volgende competenties: 3. Leidinggeven, coördineren en aansturen vanuit een helikopterview en ondernemerschap. 5. Het vertalen van de marketing en salesstrategieën naar tactische en operationele plannen, die vervolgens geïmplementeerd en gemanaged moeten worden, inclusief het inrichten van de management cyclus om zeker te stellen dat de strategische doelen op lange termijn worden gerealiseerd. 9. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). Leervaardigheden komen aan de orde in bijvoorbeeld de competenties: 2. Autonoom en zelfgestuurd methodologisch onderzoeken en analyseren van organisatieproblemen, interne processen en de organisatieomgeving. 10. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). In het Opleidingskader MSM zijn de eindkwalificaties opgenomen. Daarbij is een matrix uitgewerkt waaruit blijkt dat de eindkwalificaties de Dublin Descriptoren dekken. Hieronder volgen per Dublin descriptor een aantal voorbeelden. In bijlage 5 zijn alle competenties opgenomen. Kennis en inzicht komt onder andere aan de orde in de competenties: 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2. Autonoom en zelfgestuurd methodologisch onderzoeken en analyseren van organisatieproblemen, interne processen en de organisatieomgeving Het Toepassen van Kennis en Inzicht komt bijvoorbeeld aan de orde bij competenties: 3. Leidinggeven, coördineren en aansturen vanuit een helikopterview en ondernemerschap. 4. Het (mede) ontwikkelen van de organisatiestrategie en het leidinggeven aan en organiseren van strategievormingsproces. Oordeelsvorming is onder andere gekoppeld aan de volgende competenties: 6. Op basis van omgevingsanalyse en trends (duurzame) innovaties kunnen initiëren, vormgeven en implementeren en het (duurzame) innovatieproces kunnen managen. 7. Vanuit het strategische perspectief van een organisatie de financiële consequenties overzien en op basis daarvan beslissingen nemen. Communicatie komt bijvoorbeeld aan de orde bij competenties 3. Leidinggeven, coördineren en aansturen vanuit een helikopterview en ondernemerschap. 14/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

15 5 Vanuit het strategische perspectief van een organisatie vormgeven en sturen van organisatie- en veranderprocessen. 8. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). Leervaardigheden komt bijvoorbeeld aan de orde bij de competenties: 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 9. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): In beide Opleidingskaders is een schema uitgewerkt met de Dublin descriptoren en daarbij aangegeven op welke wijze in het programma aan de Dublin descriptoren wordt gewerkt, vergelijk facet 2.2. Overwegingen Het auditteam is van oordeel dat de opleidingen overtuigend hebben aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master, i.c. de Dublin descriptoren. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam op dit facet voor beide opleidingen tot het oordeel voldoende. Oriëntatie hbo master (facet 1.3) De beoogde eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen De opleiding MM is gebaseerd op de hbo-bachelor of Commerce. De opleiding MSM is gebaseerd op de hbo-bachelor of Business Administration. De landelijke eindkwalificaties van beide bachelors zijn gebruikt bij het bepalen van het beginniveau van de masteropleidingen. De opleiding MM is bedoeld voor marketing- en commerciële managers en marketingspecialisten die werkzaam zijn in een functie waarin zij een rol hebben bij strategische en tactische commerciële vraagstukken. De opleiding MSM is bedoeld voor managers, adviseurs en experts die een rol hebben/krijgen bij de ontwikkeling van lange termijn strategieën en de uitvoering daarvan. Beide opleidingen beogen bij te dragen in het optimaliseren van de huidige functie of het doorgroeien naar een hogere functie in het vakgebied, zo blijkt uit het Beroepsprofiel. De opleidingen worden met vaste regelmaat geadviseerd door de werkveldadviesraad. Aangezien de opleidingen enige verwantschap vertonen, in ieder geval ten aanzien van het managementniveau waarop zij opereren, is gekozen voor een gezamenlijke werkveldadviesraad. De raad bestaat uit zeven leden, waaronder vijf functionarissen uit NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 15/63

16 het werkveld en twee alumni. In 2009 is de raad drie keer bijeen gekomen. De leden van de werkveldadviesraad zijn functionarissen uit het werkveld, zowel uit profit als nonprofitorganisaties. Het auditteam heeft de notulen (2009) van de werkveldadviesraad bestudeerd en is positief over de bijdrage van de raad. Er wordt veelvuldig ingegaan op actuele vraagstukken en er wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Uit de notulen blijkt dat de leden van de werkveldadviesraad hun taak serieus nemen en naast de bijeenkomsten ook aanvullend werk verrichten, zoals het zoeken van vervangende literatuur. Ook uit het gesprek met vertegenwoordigers van het werkveld blijkt dat zij enthousiast een bijdrage aan de opleiding leveren. Suggesties van leden van de werkveldadviesraad worden bediscussieerd. De leden van de werkveldadviesraad geven het auditteam mee dat zij ook volgen of de opleidingen de door hen gemaakte suggesties/adviezen overnemen. Uit de gevoerde gesprekken met (freelance)docenten, vertegenwoordigers van het werkveld en alumni blijkt dat de eindkwalificaties duidelijk een hoger niveau behelzen dan de competenties van een bachelor. Alumni en studenten noemen met name het boven de materie staan en het kunnen debatteren op conceptueel niveau als kwalificaties van de master-opleiding. Wat betreft de oriëntatie gaat het hier om professionele masters. Deze zijn gericht op het werkveld en niet specifiek op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om praktijkgericht onderzoek. De onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd in opdracht van een werkgever en zijn gericht op het produceren van concrete oplossingen c.q. adviezen. Overwegingen Het auditteam is van oordeel dat de opleiding heeft aangetoond dat de eindkwalificaties het hbo-masterniveau beogen. Er wordt inhoudelijk meer van studenten gevraagd dan bij een hbo-bacheloropleiding. In het beroepsprofiel wordt duidelijk aangegeven welk beroepsbeeld aan het curriculum ten grondslag ligt. De opleiding laat helder zien wat haar doelgroep is en maakt duidelijk dat deze opleiding een professionele master is. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam op dit facet voor beide opleidingen tot het oordeel voldoende. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn tenminste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstelling opleiding voldoende. 16/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

17 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Beide opleidingen hebben de verplichte en facultatieve literatuur vastgelegd in de Literatuurlijst. Daarnaast bestuderen studenten eigen gekozen literatuur. De verplichte literatuur wordt jaarlijks geactualiseerd door de kerndocenten in overleg met de coördinator. Het uitgangspunt bij actualisering is dat 33% van de voorgeschreven literatuur niet ouder is dan twee jaar. Bij de actualisering van de literatuurlijst is de werkveldadviesraad ook betrokken, zo blijkt uit de notulen. De literatuur die bij elk thema is voorgeschreven, is opgenomen in de lesvoorbereiding per thema. Via Blackboard is de literatuur toegankelijk voor studenten. De vakliteratuur bestaat uit handboeken, vaktijdschriften en digitale artikelen. Het auditteam heeft de literatuurlijst MM bestudeerd en stelt vast dat de literatuur relevant en up-to-date is. In de literatuurlijst zijn de basiswerken vertegenwoordigd. De boeken die vermeld worden, zijn met name Nederlandstalig. De artikelen die docenten in readers verwerken en tijdens de les uitdelen zijn voor een deel internationaal. Het auditteam is van oordeel dat voor een professionele master internationale literatuur niet mag ontbreken. Door het gebruik van de (wetenschappelijke) artikelen komt de opleiding hieraan tegemoet. Het auditteam heeft ook de literatuurlijst MSM bestudeerd en stelt vast dat de basiswerken aanwezig zijn. De literatuur is relevant en actueel. Het auditteam merkt ook hier op dat internationale literatuur weinig aanwezig is. De internationale basiswerken zijn vooral vertalingen. Bij MSM worden ook artikelen aan de literatuur toegevoegd door de docenten. Het auditteam is van oordeel dat de literatuur aan de basiskwaliteit voldoet voor deze opleidingen, maar dat meer gebruik gemaakt kan worden van internationale bronnen. Het auditteam heeft deze kwestie met de kerndocenten besproken en zij herkennen de indruk van het auditteam. Zij geven Engelstalige artikelen inmiddels meer aandacht in de colleges. Daarnaast verdient het literatuurgebruik in de thesis van beide opleidingen aandacht. Het is het auditteam opgevallen dat studenten verschillend omgaan met de literatuur. Een aantal heeft vooral eerder gebruikte bronnen uit de opleiding opgevoerd, terwijl anderen een uitgebreide literatuurlijst met verschillende actuele, nationale en internationale bronnen hanteren. Bovenstaande heeft de aandacht van het opleidingsmanagement. In de curricula van beide opleidingen is ruimte opgenomen voor actuele input uit het vakgebied. De gekozen thema s zijn relevant en actueel voor de vakgebieden marketing management en strategisch management. Docenten werken in het vakgebied en zorgen voor actuele input door het gebruik van artikelen op het betreffende vakgebied. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 17/63

18 Het auditteam heeft het studiemateriaal van beide opleidingen bestudeerd en stelt vast dat het materiaal aan de beroepspraktijk ontleend is. Studenten maken voor elk college een praktijkopdracht en elk kwartaal voeren studenten een praktijkgericht onderzoek uit dat gericht is op de beroepspraktijk. In de colleges maken docenten gebruik van relevante en actuele artikelen uit de beroepspraktijk. Studenten komen gedurende de opleiding in ruime mate in aanraking met de beroepspraktijk. Zij bekleden een relevante functie in het werkveld van ten minste 0,6 fte en hebben ten minste drie jaar werkervaring, zie voor toelatingseisen facet 2.5. Daarnaast zijn de docenten naast hun doceerwerk, werkzaam in de beroepspraktijk. Zij geven in de colleges handreikingen voor de vertaalslag van de theorie naar praktijk en andersom. Uit het gesprek met de studenten van beide opleidingen blijkt dat zij uitermate positief zijn over de praktijkgerichtheid van de docenten. De beroepspraktijk van de studenten dient als input voor opdrachten gedurende de opleiding. Ter voorbereiding van ieder college werken studenten aan een praktijkopdracht. De praktijkopdrachten zijn concreet en gerelateerd aan de eigen werksituatie, zo stelt het auditteam vast. De praktijkopdrachten zijn input voor de interactieve groepsopdrachten gedurende het college. In het college leren studenten van elkaar door het uitwisselen van (praktijk-)ervaringen binnen de eigen werksituatie. Studenten krijgen daardoor een breder beeld van de toepassingsmogelijkheden van de theorie in de praktijk. Toegepast onderzoek vindt gedurende beide programma s in elk kwartaal plaats. Studenten leren op basis van een methodische, bedrijfskundige analyse een advies uit te brengen. Studenten werken aan een onderzoeksopdracht op tactisch of strategisch niveau binnen de eigen organisatie. De opleidingen omvatten in totaal vijf grote onderzoeksopdrachten (1 per kwartaal en de thesis). Vier van de vijf onderzoeksopdrachten zijn authentieke onderzoeksopdrachten uit de eigen organisatie. Bij de opleiding MSM wordt één onderzoeksopdracht (Q4) samen met het Lectoraat Duurzame bedrijfsvoering uitgevoerd. Studenten leveren een bijdrage aan het lectoraat door middel van het onderzoek naar duurzame innovatie en duurzame strategievorming. Studenten MM geven aan dat zij in Q4 (Marketing en internationalisering) allemaal een onderzoeksvoorstel indienen en dat er een aantal door de docenten gekozen worden om uit te voeren in groepen. De praktische overweging daarbij is dat niet iedere student in een internationale context werkt, maar er door deze aanpak wel mee te maken krijgt in de opleiding. Het auditteam is van oordeel dat de bedrijfskundige methodologie aandacht behoeft in de opleiding. Ook docenten realiseren zich dat en zien er de noodzaak van in. Docenten hadden dit punt voor de komst van het auditteam reeds geconstateerd en verbeteringen in gang gezet. Zo moeten studenten nu bij elk onderzoek een onderzoeksvoorstel voorleggen aan de begeleider. Studenten worden daarmee intensiever begeleid richting de thesis. Het auditteam wil daarbij opmerken dat het onderdeel methoden en technieken al de nodige aandacht krijgt gedurende de opleiding. Het auditteam is positief over de ingezette verbeteringen en plannen voor de toekomst. Het auditteam stelt vast dat het docentencorps de juiste mindset heeft als het gaat om het verbeteren van methodologie in de opleidingen. Bovenstaande heeft de aandacht van het opleidingsmanagement. 18/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

19 Beide opleidingen ontvangen input van het lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering, zo blijkt uit het gesprek met de lector. De lector levert daarnaast een bijdrage als gastdocent en adviseur aan beide opleidingen. De lector is tevens beoordelaar van de onderzoeksopdracht bij de opleiding MSM. Het auditteam is positief over de input van de lector in beide opleidingen. Studenten houden hun kennis van ontwikkelingen in het vakgebied actueel door verplichte en actieve deelname aan netwerkverenigingen. Studenten van MM zijn lid van het Marketinggenootschap en studenten MSM van de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming. Studenten nemen deel aan de georganiseerde bijeenkomsten en organiseren bedrijfsbezoeken, lezingen en discussiebijeenkomsten voor de vereniging. Onderdeel van het lidmaatschap bij de opleiding MSM is daarnaast dat studenten een bedrijf moeten nomineren voor de jaarlijkse Strategy Award. Ook docenten zorgen voor actuele ontwikkelingen in het vakgebied binnen de opleiding, zo stelt het auditteam vast. De programma s hebben voldoende waarborgen voor de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Studenten werken ten minste 0,6 fte in een relevante functie. Daarnaast is het didactisch concept van de opleiding onder andere gericht op het aanleren van vaardigheden. Zo leren studenten door groepswerk samen te werken en door middel van rollenspellen leren zij gesprekstechnieken. Het ontwikkelen van beroepsvaardigheden zoals leiderschap of ondernemerschap komt daarnaast terug in de persoonlijke ontwikkelingsplannen, persoonlijke effectiviteitstrainingen en reflectieverslagen, zo stelt het auditteam vast. De programma s hebben aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk door het uitvoeren van praktijkopdrachten binnen het eigen bedrijf of het bedrijf van een medestudent. Daarnaast maken de opleidingen gebruik van praktijkcases en komen de docenten uit de beroepspraktijk. Het auditteam vindt het positief dat de docenten uit de beroepspraktijk komen. Bij MSM is het auditteam van oordeel dat de opleiding meer aandacht kan schenken aan het uitnodigen van meer keynotespeakers uit de strategische context. Studenten geven in het gesprek met het auditteam aan dat zij positief zijn over de gastsprekers die tot nu toe zijn uitgenodigd. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleidingen op de beroepspraktijk gericht zijn. Er komen actuele cases en praktijkopdrachten aan de orde. Studenten en docenten werken in de relevante beroepspraktijk, waardoor een onderlinge intervisie ontstaat. Het auditteam stelt vast dat de opleidingen gebruik maken van actuele en relevante literatuur. De basisliteratuur voor beide opleidingen is aanwezig. Volgens het auditteam kan het internationale gehalte van de literatuurlijst verhoogd worden. Docenten maken bij de colleges gebruik van voldoende (wetenschappelijke) artikelen. Het auditteam is van oordeel dat het onderdeel methoden en technieken voldoende in de opleiding aan de orde komt. Zij vraagt wel aandacht voor het onderdeel bedrijfskundige methodologie, waar het opzetten van een praktijkgericht onderzoek centraal staat. Het docentencorps heeft dit geconstateerd voordat het visitatiebezoek plaatsvond en heeft verbeteringen ingezet. Het auditteam is positief over deze verbeteringen, waarbij studenten gedurende de opleiding meerdere malen een onderzoeksopzet moeten uitwerken. Evenzo is het auditteam positief over het verplichte lidmaatschap van de netwerkverenigingen en de inbreng van studenten hierin. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 19/63

20 Studenten zijn positief over de praktijkgerichtheid van de opleiding, ze passen het geleerde direct toe in de werkomgeving. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam op dit facet voor beide opleidingen tot het oordeel voldoende. Relatie doelstellingen en inhoud programma (facet 2.2) Het beoogde programma, het didactisch concept, de doelstellingen en werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Bevindingen Beide opleidingen zijn verdeeld in vier perspectieven (Q1-Q4) en het afstuderen. De opleidingen hebben in verschillende overzichten weergegeven op welke wijze de hoofden generieke competenties doorvertaald zijn naar het programma. Zo is in beide Opleidingskaders een overzicht opgenomen met de Dublin descriptoren waaraan de competenties en uitvoering in de opleiding zijn gekoppeld. In het overzicht zijn ook de onderwijs- en toetsvormen opgenomen. In de Opleidingskaders is in een tabel aangegeven hoe de nagestreefde competenties zijn gerelateerd aan de verschillende programmaonderdelen. Zo komt de MMcompetentie 1. Ontwikkelen van commercieel inzicht en een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens terug in alle perspectieven en onder andere in de thema s: Ondernemingsstrategie, Salesstrategie, Macro- en micro-analyse, Diensten- en Nonprofit-marketing, CRM, Brandmanagement, Experience economy, Internationale sales, Global branding en Internationale communicatie. Een voorbeeld voor MSM is competentie 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. Deze competentie komt in elk perspectief terug, onder andere in de thema s: Visie en strategievorming, Organisatiestructuur, Procesanalyse, Supply Chain management, Macro en meso- omgeving, Duurzaam ondernemen, Strategische HRM en Strategische HRD, Duurzaam innoveren en Open innovatie. Vervolgens zijn de competenties per thema uitgewerkt in leerdoelen. Het auditteam stelt vast dat de leerdoelen per thema de volledige competentieset weerspiegelen. Het auditteam vindt het overzicht helder. Het didactisch concept van beide opleidingen is vastgelegd in de Opleidingskaders. De opleidingen gaan uit van een (sociaal) constructivistische benadering, conform Hogeschoolbeleid. De opleidingen hebben invulling aan deze benadering gegeven door vijf uitgangspunten uit te werken: integratie van werken en leren, competentiegericht leren, praktijkgericht leren met een theoretisch fundament, zelfgestuurd leren en een gevarieerde, flexibele en veilige leeromgeving. 20/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Zuyd, Heerlen HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Zuyd: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Vertaalacademie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Zuyd Hogeschool. Vertaalacademie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Zuyd Hogeschool Vertaalacademie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2014 2/73 NQA Zuyd Hogeschool: Vertaalacademie UOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie