AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management"

Transcriptie

1 AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010

2 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) twee nieuwe hbo-masteropleidingen heeft beoordeeld. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van Toets Nieuwe Opleiding in hogere beroepsopleidingen. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 TNO hbo-masteropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling AVANS Hogeschool B.V. Opleidingen Master of Marketing (MM) en Master of Strategic Management (MSM) Variant deeltijd Locatie Breda Auditdatum/-data 4 maart 2010 Auditteam De heer prof.dr. S.K.Th. Boersma (vakdeskundige en voorzitter) De heer I.M.M.van Bilsen (vakdeskundige) De heer drs. E. de Heus (vakdeskundige) De heer W. Kronenburg (studentlid auditteam) Mevrouw ing. I.J.M. de Jong (NQA-auditor) Mevrouw Y. Griffioen-Kingma (NQA-auditor) Avans Hogeschool heeft als handelsnaam Avans+. Door AVANS+ is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de nieuwe hbo-masteropleidingen MM en MSM. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 TNO hbo-masteropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de nieuwe opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Doelstellingen Beide opleidingen hebben een relevante set eindkwalificaties opgesteld, die door een vertegenwoordiging van het werkveld zijn geaccordeerd. De opleidingen hebben overtuigend aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master, i.c. de Dublin descriptoren. De opleidingen hebben aangetoond dat de eindkwalificaties het hbomasterniveau beogen. In de beroepsprofielen wordt duidelijk aangegeven welke beroepbeelden aan het curriculum ten grondslag liggen. De opleidingen laten helder zien wat hun doelgroepen zijn en maken duidelijk dat deze opleidingen een professionele masters zijn. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 3/63

4 Programma Beide opleidingen zijn op de beroepspraktijk gericht. Er komen actuele cases en praktijkopdrachten aan de orde. De opleidingen maken gebruik van actuele en relevante literatuur. Volgens het auditteam kan het internationale gehalte in de literatuurlijst verhoogd worden. Docenten maken bij de colleges gebruik van voldoende (wetenschappelijke) artikelen. Het auditteam vraagt aandacht voor het onderdeel methodologie, waar het opzetten van een praktijkgericht onderzoek centraal staat. Het auditteam is positief over de reeds ingezette verbeteringen, waarbij studenten gedurende de opleiding meerdere malen een onderzoeksopzet moeten uitwerken. De eindkwalificaties zijn op een adequate manier vertaald naar leerdoelen in de programma s. Het didactisch concept van beide opleidingen is helder uitgewerkt. Het toetsbeleid is afgestemd op het didactisch concept en passend voor beide opleidingen. De opleidingen zijn erin geslaagd een inhoudelijk samenhangend programma uit te werken, waarin duidelijke lijnen te herkennen zijn. De opleidingen hebben een studeerbaar programma uitgewerkt. Studenten vinden de opleiding zwaar, maar wel te doen binnen de gestelde studiebelasting. Het auditteam stelt vast dat de opleidingen ook het intakeproces helder hebben uitgewerkt. Personeel Beide opleidingen maken gebruik van kerndocenten en van freelance docenten. Alle docenten zijn werkzaam in het relevante beroepenveld en zijn ten minste op masterniveau, veelal op academisch niveau, geschoold. De docenten zijn voldoende gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. De kwaliteit wordt voldoende geborgd door het feit dat de verbintenis met docenten bij disfunctioneren wordt verbroken. Voorzieningen Het auditteam heeft voor het bezoek toegang gekregen tot Blackboard en de Avans Portal en heeft geconstateerd dat de studenten hierdoor van uitgebreide informatie worden voorzien. Naast de digitale voorzieningen zijn de fysieke voorzieningen toereikend om de opleidingen te verzorgen. Kwaliteitszorg De opleidingen hebben een degelijk kwaliteitszorgsysteem opgesteld. De werking van het kwaliteitszorgsysteem heeft reeds geleid tot concrete verbeteringen. De opleidingen hebben toetsbare streefdoelen opgesteld en naar aanleiding van periodieke evaluaties worden verbetermaatregelen getroffen. De opleidingen betrekken verschillende belanghebbende groepen bij de kwaliteitszorg van de opleidingen. Condities voor continuïteit De academie heeft een realistische begroting voor beide opleidingen opgesteld. Beide opleidingen zijn sinds de start kostendekkend. De opleidingen bieden voldoende garantie voor studenten van beide opleidingen om af te studeren door middel van een afstudeergarantie. 4/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

5 Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de nieuwe hbo-masteropleidingen Marketing en Strategic Management AVANS+ aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 5/63

6 6/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Condities voor continuïteit 38 3 Bijlagen 41 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 43 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 49 Bijlage 3 Bezoekprogramma 55 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 57 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 61 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 7/63

8 8/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de nieuwe hbo-masteropleidingen Marketing en Strategisch Management zijn in onderstaande tabel weergeven. 1. Naam instelling AVANS Hogeschool BV 2. Status instelling aangewezen 3. Oriëntatie en niveau hbo master 4. Aantal studiepunten 60 EC 5. Locatie Breda 6. Code of conduct Avans Hogeschool heeft de Code of Conduct ondertekend. 7. Variant Deeltijd 8. Inhoudelijk profiel opleiding De opleiding MM is in september 2002 gestart en MSM is in september 2003 gestart. Beide opleidingen zijn in 2008 volledig herzien. Het positioneringstatement voor MM luidt als volgt: Het bieden van een breed spectrum van nieuwe en beproefde inzichten uit het marketingvak, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk van marketing- en commerciële managers en specialisten met een hbobachelordiploma. Dit om studenten optimaal voor te bereiden op en/of verder te ontwikkelen in een commerciële, strategisch-tactische functie in de profitdan wel non-profit sector. De synergie tussen de ambitie van de student en de organisatie staat centraal. Hiermee wil de opleiding een inspirerende bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van de studenten en de organisaties waar de studenten werkzaam zijn en de verdere verbreding en verdieping van het marketingvak in het Nederlandse bedrijfsleven en de non-profit sectoren. Het positioneringstatement voor MSM luidt als volgt: Het bieden van een breed spectrum van nieuwe en beproefde inzichten uit het strategisch vakgebied, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk van strategisch managers en specialisten met een hbobachelordiploma. Dit om studenten optimaal voor te bereiden op en/of verder te ontwikkelen in een strategisch-tactische rol in de profit- dan wel non-profit sector. De synergie tussen de ambitie van de student en de organisatie staat centraal. Hiermee wil de opleiding een inspirerende bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van de studenten en de organisaties waar de studenten werkzaam zijn en de verdere verbreding en verdieping van het strategisch vakgebied in het Nederlandse bedrijfsleven en de nonprofit sectoren. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 9/63

10 9. Beoogd werkveld alumni De opleiding MM is bedoeld voor marketing- en commerciële managers en marketingspecialisten die werkzaam zijn in een functie waarbij zij een rol hebben bij strategische en tactische commerciële vraagstukken. De opleiding MSM is bedoeld voor managers, adviseurs en experts die een rol hebben bij de ontwikkeling van lange termijn strategieën en de uitvoering daarvan. Beide opleidingen beogen bij te dragen in het optimaliseren van de huidige functie of het doorgroeien naar een hogere functie in het vakgebied. 10. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool De opleidingen vallen formeel en financieel onder Avans+. Avans+ is een dochterorganisatie van Stichting Avans Hogeschool en verzorgt onbekostigd onderwijs. De juridische benaming is Avans Hogeschool BV. Avans+ heeft de inhoud, organisatie, kwaliteitszorg, werving en communicatie van de opleidingen gedelegeerd aan de Academie voor Deeltijd van Avans Hogeschool. De Academie voor Deeltijd is primair gericht op het bieden van bekostigde deeltijd bacheloropleidingen (Economics, Commerce, Business Administration, Communication, Health) en wil de twee masteropleidingen toevoegen. 11. Opbouw programma De opleidingen bestaan uit vier kwartalen/perspectieven college en een afstudeerfase van een half jaar. Ieder kwartaal (Q) van 9 weken is gericht op een bepaald perspectief. Voor MM: - Q1 Marketing en ondernemen, - Q2 Markt en omgeving, - Q3 Operationalisering van marketing, - Q4 Marketing en internationalisering. Voor MSM: - Q1Strategisch management en de organisatie, - Q2 Strategisch management en de Markt en omgeving, - Q3 Strategisch management en Leiderschap, - Q4 Strategisch management en innovatie. 10/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

11 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding MM: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Systematische aanpak 5.2 Betrokkenheid 6 Condities voor continuïteit P 6.1 Afstudeergarantie 6.2 Investeringen 6.3 Financiële voorzieningen Voldaan Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding MSM: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.4 Domeinspecifieke eisen 1.5 Niveau 1.6 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Systematische aanpak 5.2 Betrokkenheid 6 Condities voor continuïteit P 6.1 Afstudeergarantie 6.2 Investeringen 6.3 Financiële voorzieningen Voldaan NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 11/63

12 Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de nieuwe hbo-masteropleidingen Marketing en Strategisch Management van AVANS+ aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleidingen. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindingen In de Opleidingskaders zijn de beroepsprofielen van beide opleidingen opgenomen. Naar aanleiding van deze beroepsprofielen zijn de competenties uitgewerkt. De eindkwalificaties van beide opleidingen zijn geformuleerd in de vorm van hoofd- en generieke competenties. De hoofdcompetenties gelden als de inhoudelijke opleidingsspecifieke competenties en de generieke competenties omvatten algemene gedragskenmerken. De generieke competenties van beide opleidingen zijn in de Opleidingskaders uitgewerkt tot op het niveau van gedragsindicatoren. De eindkwalificaties van beide opleidingen zijn in Bijlage 5 opgenomen. De opleidingen hebben bij het ontwikkelen van het competentieprofiel voor de masters, de hbo-bachelor domeincompetenties van de hbo-raad als uitgangspunt genomen. Voor MM is de Bachelor of Commerce in combinatie met NIMA-C bestudeerd. Voor MSM is de Bachelor of Business Administration bestudeerd. De eindkwalificaties zijn opgesteld in samenwerking met het relevante beroepenveld. Zo is de werkveldadviesraad voor masteropleidingen geconsulteerd en zijn relevante netwerkverenigingen en alumni betrokken, blijkt uit de gesprekken met het auditteam. Uit de notulen van de werkveldadviesraad (april 2009) blijkt dat zij de eindkwalificaties van beide opleidingen vinden aansluiten op het werkveld. In de werkveldadviesraad zijn Nima, het Marketinggenootschap en de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming vertegenwoordigd. Er is gekozen voor een gezamenlijke werkveldadviesraad voor de twee opleidingen MM en MSM. Beide opleidingen hebben een analyse gemaakt van vergelijkbare Nederlandse en Europese opleidingen. Uit de vergelijking voor MM blijkt dat er geen opleidingen worden aangeboden die volledig vergelijkbaar zijn. De meeste opleidingen in hetzelfde vakgebied zijn (voltijdse) wo-masters of Marketing die als specialisatie van een master of Business Administration worden aangeboden. In de vergelijking zijn de marketingprogramma s van IE Business School Madrid en European School of Economics UK meegenomen. Beide opleidingen zijn voltijdse wo-masters. De enige vergelijkbare hbo-master is gericht op een zwaarder type functionarissen, waadoor de aanpak van de opleiding verschilt. 12/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

13 Uit de vergelijking voor MSM blijkt dat er geen vergelijkbare opleidingen in het kennisgebied Strategisch management zijn. In Nederland worden er twee voltijd womasters op dit gebied aangeboden. In Europees verband zijn drie universiteiten gevonden die voltijdse wo-masters aanbieden University of Innsbruck School of Management Oostenrijk, EDHEC Business school Frankrijk en Deutsche Akademischer Austausch Dienst Duitsland. Het betreft met name varianten op het gebied van (internationaal) Strategisch management. De University of Wollongong Australia biedt tevens een wo-master op het gebied van strategisch management aan. Overwegingen Het auditteam is van oordeel dat beide opleidingen een relevante set eindkwalificaties hebben opgesteld. Deze eindkwalificaties zijn geaccordeerd door een vertegenwoordiging van het werkveld. De hoofd- en generieke competenties zijn een weerspiegeling van eisen die door vakgenoten gesteld worden, zo stelt het auditteam vast. De opleidingen hebben daarnaast een vergelijking met relevante opleidingen uitgevoerd. Daar wil het auditteam bij opmerken dat er weliswaar een onderzoek naar mogelijke relevante opleidingen gedaan is, maar het auditteam heeft daarbij niet aangetroffen welke positie de opleidingen ten opzichte van de onderzochte opleidingen inneemt of in wil gaan nemen. Desalniettemin stelt het auditteam vast dat beide opleidingen voldoen aan het criterium dat gesteld wordt. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam op dit facet voor beide opleidingen tot het oordeel voldoende. Niveau master (facet 1.2) De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Bevindingen In het Opleidingskader MM zijn de eindkwalificaties opgenomen. Daarbij is een matrix uitgewerkt waaruit blijkt dat de eindkwalificaties de Dublin descriptoren dekken. Hieronder volgen per Dublin descriptor een aantal voorbeelden. In bijlage 5 zijn alle competenties opgenomen. Kennis en Inzicht komt onder andere aan de orde bij de volgende competenties: 1. Ontwikkelen van commercieel inzicht en een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2. Autonoom en zelfgestuurd methodologisch onderzoeken en analyseren van organisatieproblemen, interne processen en de organisatieomgeving. Toepassen Kennis en Inzicht is gekoppeld aan bijvoorbeeld: 4. Het (mede) ontwikkelen van de organisatiestrategie en vanuit de strategie sales- en marketingstrategieën opstellen (o.a. productstrategie, marktstrategie, marketingcommunicatiestrategie, etc.) NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 13/63

14 5. Het vertalen van de marketing en salesstrategieën naar tactische en operationele plannen, die vervolgens geïmplementeerd en gemanaged moeten worden, inclusief het inrichten van de management cyclus om zeker te stellen dat de strategische doelen op lange termijn worden gerealiseerd. Oordeelsvorming komt aan de orde bij: 3. Leidinggeven, coördineren en aansturen vanuit een helikopterview en ondernemerschap. 6. Het ontwikkelen van een visie op internationalisering en globalisering en op basis van (internationale) analyse strategie en tactiek (o.a. logistiek, entreemethode, samenwerkingsvorming) voor internationalisering van de business ontwikkelen en implementeren. Communicatie is gekoppeld aan de volgende competenties: 3. Leidinggeven, coördineren en aansturen vanuit een helikopterview en ondernemerschap. 5. Het vertalen van de marketing en salesstrategieën naar tactische en operationele plannen, die vervolgens geïmplementeerd en gemanaged moeten worden, inclusief het inrichten van de management cyclus om zeker te stellen dat de strategische doelen op lange termijn worden gerealiseerd. 9. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). Leervaardigheden komen aan de orde in bijvoorbeeld de competenties: 2. Autonoom en zelfgestuurd methodologisch onderzoeken en analyseren van organisatieproblemen, interne processen en de organisatieomgeving. 10. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional). In het Opleidingskader MSM zijn de eindkwalificaties opgenomen. Daarbij is een matrix uitgewerkt waaruit blijkt dat de eindkwalificaties de Dublin Descriptoren dekken. Hieronder volgen per Dublin descriptor een aantal voorbeelden. In bijlage 5 zijn alle competenties opgenomen. Kennis en inzicht komt onder andere aan de orde in de competenties: 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2. Autonoom en zelfgestuurd methodologisch onderzoeken en analyseren van organisatieproblemen, interne processen en de organisatieomgeving Het Toepassen van Kennis en Inzicht komt bijvoorbeeld aan de orde bij competenties: 3. Leidinggeven, coördineren en aansturen vanuit een helikopterview en ondernemerschap. 4. Het (mede) ontwikkelen van de organisatiestrategie en het leidinggeven aan en organiseren van strategievormingsproces. Oordeelsvorming is onder andere gekoppeld aan de volgende competenties: 6. Op basis van omgevingsanalyse en trends (duurzame) innovaties kunnen initiëren, vormgeven en implementeren en het (duurzame) innovatieproces kunnen managen. 7. Vanuit het strategische perspectief van een organisatie de financiële consequenties overzien en op basis daarvan beslissingen nemen. Communicatie komt bijvoorbeeld aan de orde bij competenties 3. Leidinggeven, coördineren en aansturen vanuit een helikopterview en ondernemerschap. 14/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

15 5 Vanuit het strategische perspectief van een organisatie vormgeven en sturen van organisatie- en veranderprocessen. 8. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie). Leervaardigheden komt bijvoorbeeld aan de orde bij de competenties: 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 9. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): In beide Opleidingskaders is een schema uitgewerkt met de Dublin descriptoren en daarbij aangegeven op welke wijze in het programma aan de Dublin descriptoren wordt gewerkt, vergelijk facet 2.2. Overwegingen Het auditteam is van oordeel dat de opleidingen overtuigend hebben aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master, i.c. de Dublin descriptoren. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam op dit facet voor beide opleidingen tot het oordeel voldoende. Oriëntatie hbo master (facet 1.3) De beoogde eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen De opleiding MM is gebaseerd op de hbo-bachelor of Commerce. De opleiding MSM is gebaseerd op de hbo-bachelor of Business Administration. De landelijke eindkwalificaties van beide bachelors zijn gebruikt bij het bepalen van het beginniveau van de masteropleidingen. De opleiding MM is bedoeld voor marketing- en commerciële managers en marketingspecialisten die werkzaam zijn in een functie waarin zij een rol hebben bij strategische en tactische commerciële vraagstukken. De opleiding MSM is bedoeld voor managers, adviseurs en experts die een rol hebben/krijgen bij de ontwikkeling van lange termijn strategieën en de uitvoering daarvan. Beide opleidingen beogen bij te dragen in het optimaliseren van de huidige functie of het doorgroeien naar een hogere functie in het vakgebied, zo blijkt uit het Beroepsprofiel. De opleidingen worden met vaste regelmaat geadviseerd door de werkveldadviesraad. Aangezien de opleidingen enige verwantschap vertonen, in ieder geval ten aanzien van het managementniveau waarop zij opereren, is gekozen voor een gezamenlijke werkveldadviesraad. De raad bestaat uit zeven leden, waaronder vijf functionarissen uit NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 15/63

16 het werkveld en twee alumni. In 2009 is de raad drie keer bijeen gekomen. De leden van de werkveldadviesraad zijn functionarissen uit het werkveld, zowel uit profit als nonprofitorganisaties. Het auditteam heeft de notulen (2009) van de werkveldadviesraad bestudeerd en is positief over de bijdrage van de raad. Er wordt veelvuldig ingegaan op actuele vraagstukken en er wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Uit de notulen blijkt dat de leden van de werkveldadviesraad hun taak serieus nemen en naast de bijeenkomsten ook aanvullend werk verrichten, zoals het zoeken van vervangende literatuur. Ook uit het gesprek met vertegenwoordigers van het werkveld blijkt dat zij enthousiast een bijdrage aan de opleiding leveren. Suggesties van leden van de werkveldadviesraad worden bediscussieerd. De leden van de werkveldadviesraad geven het auditteam mee dat zij ook volgen of de opleidingen de door hen gemaakte suggesties/adviezen overnemen. Uit de gevoerde gesprekken met (freelance)docenten, vertegenwoordigers van het werkveld en alumni blijkt dat de eindkwalificaties duidelijk een hoger niveau behelzen dan de competenties van een bachelor. Alumni en studenten noemen met name het boven de materie staan en het kunnen debatteren op conceptueel niveau als kwalificaties van de master-opleiding. Wat betreft de oriëntatie gaat het hier om professionele masters. Deze zijn gericht op het werkveld en niet specifiek op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om praktijkgericht onderzoek. De onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd in opdracht van een werkgever en zijn gericht op het produceren van concrete oplossingen c.q. adviezen. Overwegingen Het auditteam is van oordeel dat de opleiding heeft aangetoond dat de eindkwalificaties het hbo-masterniveau beogen. Er wordt inhoudelijk meer van studenten gevraagd dan bij een hbo-bacheloropleiding. In het beroepsprofiel wordt duidelijk aangegeven welk beroepsbeeld aan het curriculum ten grondslag ligt. De opleiding laat helder zien wat haar doelgroep is en maakt duidelijk dat deze opleiding een professionele master is. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam op dit facet voor beide opleidingen tot het oordeel voldoende. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn tenminste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstelling opleiding voldoende. 16/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

17 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Beide opleidingen hebben de verplichte en facultatieve literatuur vastgelegd in de Literatuurlijst. Daarnaast bestuderen studenten eigen gekozen literatuur. De verplichte literatuur wordt jaarlijks geactualiseerd door de kerndocenten in overleg met de coördinator. Het uitgangspunt bij actualisering is dat 33% van de voorgeschreven literatuur niet ouder is dan twee jaar. Bij de actualisering van de literatuurlijst is de werkveldadviesraad ook betrokken, zo blijkt uit de notulen. De literatuur die bij elk thema is voorgeschreven, is opgenomen in de lesvoorbereiding per thema. Via Blackboard is de literatuur toegankelijk voor studenten. De vakliteratuur bestaat uit handboeken, vaktijdschriften en digitale artikelen. Het auditteam heeft de literatuurlijst MM bestudeerd en stelt vast dat de literatuur relevant en up-to-date is. In de literatuurlijst zijn de basiswerken vertegenwoordigd. De boeken die vermeld worden, zijn met name Nederlandstalig. De artikelen die docenten in readers verwerken en tijdens de les uitdelen zijn voor een deel internationaal. Het auditteam is van oordeel dat voor een professionele master internationale literatuur niet mag ontbreken. Door het gebruik van de (wetenschappelijke) artikelen komt de opleiding hieraan tegemoet. Het auditteam heeft ook de literatuurlijst MSM bestudeerd en stelt vast dat de basiswerken aanwezig zijn. De literatuur is relevant en actueel. Het auditteam merkt ook hier op dat internationale literatuur weinig aanwezig is. De internationale basiswerken zijn vooral vertalingen. Bij MSM worden ook artikelen aan de literatuur toegevoegd door de docenten. Het auditteam is van oordeel dat de literatuur aan de basiskwaliteit voldoet voor deze opleidingen, maar dat meer gebruik gemaakt kan worden van internationale bronnen. Het auditteam heeft deze kwestie met de kerndocenten besproken en zij herkennen de indruk van het auditteam. Zij geven Engelstalige artikelen inmiddels meer aandacht in de colleges. Daarnaast verdient het literatuurgebruik in de thesis van beide opleidingen aandacht. Het is het auditteam opgevallen dat studenten verschillend omgaan met de literatuur. Een aantal heeft vooral eerder gebruikte bronnen uit de opleiding opgevoerd, terwijl anderen een uitgebreide literatuurlijst met verschillende actuele, nationale en internationale bronnen hanteren. Bovenstaande heeft de aandacht van het opleidingsmanagement. In de curricula van beide opleidingen is ruimte opgenomen voor actuele input uit het vakgebied. De gekozen thema s zijn relevant en actueel voor de vakgebieden marketing management en strategisch management. Docenten werken in het vakgebied en zorgen voor actuele input door het gebruik van artikelen op het betreffende vakgebied. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 17/63

18 Het auditteam heeft het studiemateriaal van beide opleidingen bestudeerd en stelt vast dat het materiaal aan de beroepspraktijk ontleend is. Studenten maken voor elk college een praktijkopdracht en elk kwartaal voeren studenten een praktijkgericht onderzoek uit dat gericht is op de beroepspraktijk. In de colleges maken docenten gebruik van relevante en actuele artikelen uit de beroepspraktijk. Studenten komen gedurende de opleiding in ruime mate in aanraking met de beroepspraktijk. Zij bekleden een relevante functie in het werkveld van ten minste 0,6 fte en hebben ten minste drie jaar werkervaring, zie voor toelatingseisen facet 2.5. Daarnaast zijn de docenten naast hun doceerwerk, werkzaam in de beroepspraktijk. Zij geven in de colleges handreikingen voor de vertaalslag van de theorie naar praktijk en andersom. Uit het gesprek met de studenten van beide opleidingen blijkt dat zij uitermate positief zijn over de praktijkgerichtheid van de docenten. De beroepspraktijk van de studenten dient als input voor opdrachten gedurende de opleiding. Ter voorbereiding van ieder college werken studenten aan een praktijkopdracht. De praktijkopdrachten zijn concreet en gerelateerd aan de eigen werksituatie, zo stelt het auditteam vast. De praktijkopdrachten zijn input voor de interactieve groepsopdrachten gedurende het college. In het college leren studenten van elkaar door het uitwisselen van (praktijk-)ervaringen binnen de eigen werksituatie. Studenten krijgen daardoor een breder beeld van de toepassingsmogelijkheden van de theorie in de praktijk. Toegepast onderzoek vindt gedurende beide programma s in elk kwartaal plaats. Studenten leren op basis van een methodische, bedrijfskundige analyse een advies uit te brengen. Studenten werken aan een onderzoeksopdracht op tactisch of strategisch niveau binnen de eigen organisatie. De opleidingen omvatten in totaal vijf grote onderzoeksopdrachten (1 per kwartaal en de thesis). Vier van de vijf onderzoeksopdrachten zijn authentieke onderzoeksopdrachten uit de eigen organisatie. Bij de opleiding MSM wordt één onderzoeksopdracht (Q4) samen met het Lectoraat Duurzame bedrijfsvoering uitgevoerd. Studenten leveren een bijdrage aan het lectoraat door middel van het onderzoek naar duurzame innovatie en duurzame strategievorming. Studenten MM geven aan dat zij in Q4 (Marketing en internationalisering) allemaal een onderzoeksvoorstel indienen en dat er een aantal door de docenten gekozen worden om uit te voeren in groepen. De praktische overweging daarbij is dat niet iedere student in een internationale context werkt, maar er door deze aanpak wel mee te maken krijgt in de opleiding. Het auditteam is van oordeel dat de bedrijfskundige methodologie aandacht behoeft in de opleiding. Ook docenten realiseren zich dat en zien er de noodzaak van in. Docenten hadden dit punt voor de komst van het auditteam reeds geconstateerd en verbeteringen in gang gezet. Zo moeten studenten nu bij elk onderzoek een onderzoeksvoorstel voorleggen aan de begeleider. Studenten worden daarmee intensiever begeleid richting de thesis. Het auditteam wil daarbij opmerken dat het onderdeel methoden en technieken al de nodige aandacht krijgt gedurende de opleiding. Het auditteam is positief over de ingezette verbeteringen en plannen voor de toekomst. Het auditteam stelt vast dat het docentencorps de juiste mindset heeft als het gaat om het verbeteren van methodologie in de opleidingen. Bovenstaande heeft de aandacht van het opleidingsmanagement. 18/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

19 Beide opleidingen ontvangen input van het lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering, zo blijkt uit het gesprek met de lector. De lector levert daarnaast een bijdrage als gastdocent en adviseur aan beide opleidingen. De lector is tevens beoordelaar van de onderzoeksopdracht bij de opleiding MSM. Het auditteam is positief over de input van de lector in beide opleidingen. Studenten houden hun kennis van ontwikkelingen in het vakgebied actueel door verplichte en actieve deelname aan netwerkverenigingen. Studenten van MM zijn lid van het Marketinggenootschap en studenten MSM van de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming. Studenten nemen deel aan de georganiseerde bijeenkomsten en organiseren bedrijfsbezoeken, lezingen en discussiebijeenkomsten voor de vereniging. Onderdeel van het lidmaatschap bij de opleiding MSM is daarnaast dat studenten een bedrijf moeten nomineren voor de jaarlijkse Strategy Award. Ook docenten zorgen voor actuele ontwikkelingen in het vakgebied binnen de opleiding, zo stelt het auditteam vast. De programma s hebben voldoende waarborgen voor de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Studenten werken ten minste 0,6 fte in een relevante functie. Daarnaast is het didactisch concept van de opleiding onder andere gericht op het aanleren van vaardigheden. Zo leren studenten door groepswerk samen te werken en door middel van rollenspellen leren zij gesprekstechnieken. Het ontwikkelen van beroepsvaardigheden zoals leiderschap of ondernemerschap komt daarnaast terug in de persoonlijke ontwikkelingsplannen, persoonlijke effectiviteitstrainingen en reflectieverslagen, zo stelt het auditteam vast. De programma s hebben aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk door het uitvoeren van praktijkopdrachten binnen het eigen bedrijf of het bedrijf van een medestudent. Daarnaast maken de opleidingen gebruik van praktijkcases en komen de docenten uit de beroepspraktijk. Het auditteam vindt het positief dat de docenten uit de beroepspraktijk komen. Bij MSM is het auditteam van oordeel dat de opleiding meer aandacht kan schenken aan het uitnodigen van meer keynotespeakers uit de strategische context. Studenten geven in het gesprek met het auditteam aan dat zij positief zijn over de gastsprekers die tot nu toe zijn uitgenodigd. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleidingen op de beroepspraktijk gericht zijn. Er komen actuele cases en praktijkopdrachten aan de orde. Studenten en docenten werken in de relevante beroepspraktijk, waardoor een onderlinge intervisie ontstaat. Het auditteam stelt vast dat de opleidingen gebruik maken van actuele en relevante literatuur. De basisliteratuur voor beide opleidingen is aanwezig. Volgens het auditteam kan het internationale gehalte van de literatuurlijst verhoogd worden. Docenten maken bij de colleges gebruik van voldoende (wetenschappelijke) artikelen. Het auditteam is van oordeel dat het onderdeel methoden en technieken voldoende in de opleiding aan de orde komt. Zij vraagt wel aandacht voor het onderdeel bedrijfskundige methodologie, waar het opzetten van een praktijkgericht onderzoek centraal staat. Het docentencorps heeft dit geconstateerd voordat het visitatiebezoek plaatsvond en heeft verbeteringen ingezet. Het auditteam is positief over deze verbeteringen, waarbij studenten gedurende de opleiding meerdere malen een onderzoeksopzet moeten uitwerken. Evenzo is het auditteam positief over het verplichte lidmaatschap van de netwerkverenigingen en de inbreng van studenten hierin. NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategisch Management 19/63

20 Studenten zijn positief over de praktijkgerichtheid van de opleiding, ze passen het geleerde direct toe in de werkomgeving. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam op dit facet voor beide opleidingen tot het oordeel voldoende. Relatie doelstellingen en inhoud programma (facet 2.2) Het beoogde programma, het didactisch concept, de doelstellingen en werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Bevindingen Beide opleidingen zijn verdeeld in vier perspectieven (Q1-Q4) en het afstuderen. De opleidingen hebben in verschillende overzichten weergegeven op welke wijze de hoofden generieke competenties doorvertaald zijn naar het programma. Zo is in beide Opleidingskaders een overzicht opgenomen met de Dublin descriptoren waaraan de competenties en uitvoering in de opleiding zijn gekoppeld. In het overzicht zijn ook de onderwijs- en toetsvormen opgenomen. In de Opleidingskaders is in een tabel aangegeven hoe de nagestreefde competenties zijn gerelateerd aan de verschillende programmaonderdelen. Zo komt de MMcompetentie 1. Ontwikkelen van commercieel inzicht en een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens terug in alle perspectieven en onder andere in de thema s: Ondernemingsstrategie, Salesstrategie, Macro- en micro-analyse, Diensten- en Nonprofit-marketing, CRM, Brandmanagement, Experience economy, Internationale sales, Global branding en Internationale communicatie. Een voorbeeld voor MSM is competentie 1. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe (internationale) omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. Deze competentie komt in elk perspectief terug, onder andere in de thema s: Visie en strategievorming, Organisatiestructuur, Procesanalyse, Supply Chain management, Macro en meso- omgeving, Duurzaam ondernemen, Strategische HRM en Strategische HRD, Duurzaam innoveren en Open innovatie. Vervolgens zijn de competenties per thema uitgewerkt in leerdoelen. Het auditteam stelt vast dat de leerdoelen per thema de volledige competentieset weerspiegelen. Het auditteam vindt het overzicht helder. Het didactisch concept van beide opleidingen is vastgelegd in de Opleidingskaders. De opleidingen gaan uit van een (sociaal) constructivistische benadering, conform Hogeschoolbeleid. De opleidingen hebben invulling aan deze benadering gegeven door vijf uitgangspunten uit te werken: integratie van werken en leren, competentiegericht leren, praktijkgericht leren met een theoretisch fundament, zelfgestuurd leren en een gevarieerde, flexibele en veilige leeromgeving. 20/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing en hbo-master of Strategic Management

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

NTI Hogeschool. Toets Nieuwe Opleiding: Master of Business Administration

NTI Hogeschool. Toets Nieuwe Opleiding: Master of Business Administration NTI Hogeschool Toets Nieuwe Opleiding: Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) 8 maart 2010 2/62 NQA NTI audit TNO hbo-master of Business Administration Managementsamenvatting

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Commercieel Privaatrecht van de Erasmus

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Avans Hs.: audit bestaande hbo-bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen se a ccr e ditat eorga nisati e Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbomaster Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen datum 27 januari 2014 ondeniverp

Nadere informatie

Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW. Juni 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW. Juni 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-bachelor Bedrijfskunde Hogeschool ISBW Juni 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel 5 2.2 Opbouw paneladvies

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Augustus 2010 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

Aanvullend. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies panel. Gegevens. Avans+ hbo-bachelor Bachelor of Cabaret. lnstelling Opleiding Variant

Aanvullend. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies panel. Gegevens. Avans+ hbo-bachelor Bachelor of Cabaret. lnstelling Opleiding Variant nederlan ds - v I a am se accreditati eorga nisatí e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-bachelor Bachelor of Cabaret

Nadere informatie

Basso r M.17 1 d1 519

Basso r M.17 1 d1 519 Sidrapolimare «81(1(11M/010 \lag M. 10.0 805 01.1101() Basso r M.17 1 d1 519 ~1~1~~~ ~01~~1~11~~11~ Netherlands Quality Agency I \I Q A Netherlands Quality Agency NQA avans AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bacheloropleiding:

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Kunsteducatie

Hogeschool Rotterdam. Kunsteducatie Hogeschool Rotterdam Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) februari 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-opleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie