Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo"

Transcriptie

1 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie Structuur van de organisatie Kerngegevens 7 4 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Vereniging Medische Staf Bedrijfsvoering Patiëntenadviesraad Bronovo en cliëntenraad Nebo Ondernemingsraden Verpleegkundige Adviesraad 36 5 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten en cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Vooruitblik Maatschappij Resultaten wetenschappelijk onderzoek Maatschappelijk verantwoord ondernemen Scores op speerpunten Keurmerken Persoonlijke onderscheidingen 82 7 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening over Overige gegevens Bijlagen Organogram Stichting Bronovo-Nebo Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur Overige Personalia Stichting Bronovo-Nebo Wetenschappelijke publicaties 168 DigiMV -via internet opvraagbaar- 2

3 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Voorwoord In het verslagjaar werd de bestuurlijke fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo een feit en is de juridische fusie verder voorbereid. Per 1 januari 2015 zijn het MCH en Bronovo-Nebo juridisch gefuseerd. Wat betreft de zorg voor onze patiënten was 2014 een bijzonder jaar. We zijn erin geslaagd om de kwaliteit van onze patiëntenzorg weer aanzienlijk te verbeteren. Wij ontwikkelen ons tot een expertisecentrum voor borstkankerpatiënten. In oktober openden wij in MCH Antoniushove te Leidschendam de polikliniek voor borstkankerpatiënten. Hier is de zorg op maat en volledig rondom de patiënt georganiseerd. Eén ziekenhuislocatie waar medisch specialisten uit MCH en Bronovo, verpleegkundigen en laboranten samenwerken in een multidisciplinair team dat zich helemaal richt op borstkanker. Op het gebied van intra-operatieve radiotherapie (bestraling tijdens de operatie) zijn wij voorloper in Nederland, met inmiddels meer dan 300 behandelingen. MCH en Bronovo hechten grote waarde aan samenwerking in de regio, zodat ook in de toekomst alle benodigde medisch specialistische zorg aan de inwoners van de Haags-Leidse regio kan worden geboden. Samen met het LUMC hebben wij inmiddels het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag (UKC) opgericht met twee locaties: MCH Antoniushove en LUMC. Het UKC zal de komende jaren uitgroeien tot één van de tien belangrijkste oncologische centra in Nederland. Met de fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo is er een groot topklinisch opleidingsziekenhuis in de Haagse regio ontstaan met drie ziekenhuislocaties en het verpleeghuis Nebo. In 2015 zal verder inhoud worden gegeven aan het enerzijds spreiden en anderzijds concentreren van specialistische zorg. Dit vraagt veel van iedereen in het ziekenhuis, maar levert ook veel op: betere patiëntenzorg, kansen voor innovatie, onderzoek en opleidingen. In 2014 promoveerden dertien medewerkers van ons ziekenhuis. Deze promoties zijn dikwijls gebaseerd op eigen klinisch onderzoek. Ook zijn in 2014 vier nieuwe erkenningen ontvangen, voor de opleiding tot geriatrieverpleegkundige, Medium Care Verpleegkundige, Radiodiagnostisch Laborant (duaal) en Deskundige Infectiepreventie. Als topklinisch ziekenhuis in een grootstedelijke omgeving kiezen wij voor passende speerpunten, zoals infectieziekten en acute zorg. In mei 2014 werd de eerste patiënt in Nederland met het MERScoronavirus in MCH Westeinde in strikte isolatie verpleegd. De afdelingen spoedeisende hulp (SEH) van het MCH en Bronovo samen ontvangen ca patiënten per jaar. Met bijna patiënten is de SEH van MCH Westeinde één van de grootste in Nederland. De komende jaren blijft onze opdracht om ziekenhuiszorg van topkwaliteit te leveren; vakbekwaam, gastvrij en toegewijd aan iedereen die dat nodig heeft. Op basis van de kwaliteiten en de inzet van een ieder in het MCH en Bronovo-Nebo, werken wij samen aan een nieuw perspectief voor onze patiënten. Paul Doop (voorzitter) Renée Barge 3

4 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Uitgangspunten van de verslaggeving Met dit verslag leggen wij op concernniveau verantwoording af over alle onderdelen die onder Stichting Bronovo-Nebo vallen. Om de betrouwbaarheid, actualiteit en legitimiteit van de gepresenteerde informatie zo goed mogelijk te borgen, zijn bij de totstandkoming van het jaarverslag zowel adviesorganen als vele medewerkers binnen de stichting betrokken. Belangrijk argument om de vertrouwde structuur van verslaglegging te blijven volgen is de vergelijkbaarheid van de informatie in de tijd. Om die reden is, met name bij de onderdelen over het meerjaren- en algemeen beleid, voor een opzet gekozen die aansluit bij het lange termijn strategisch plan van Stichting Bronovo-Nebo over de periode De speerpunten van beleid hebben wij ondergebracht in drie strategische thema s. Deze thema s zijn Markt & Marktaandeel, Organisatie & Besturing en Ketenzorg & Samenwerking. De projecten, programma s en strategische speerpunten waarover in dit verslag verantwoording wordt afgelegd, zijn gekoppeld aan deze strategische thema s. Het verslag over 2014 zal tegelijk het laatste verslag volgens de bekende structuur zijn. Per 1 januari 2015 is Stichting Bronovo-Nebo juridisch gefuseerd met Stichting Medisch Centrum Haaglanden tot Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo. 4

5 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Algemene informatie 3.1 Structuur van de organisatie Wijziging juridische structuur ten opzichte van 2013 De Stichting Bronovo-Nebo is statutair gevestigd in Den Haag en exploiteert drie onderdelen: ziekenhuis Bronovo, Huis Nebo en Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar. Op 15 augustus 2014 is Stichting Bronovo-Nebo bestuurlijk gefuseerd met Stichting Medisch Centrum Haaglanden (MCH). De Stichting Bronovo-Nebo wordt vanaf die datum bestuurd door het bestuur van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Dit bestuur wordt gevormd door het voormalig bestuur van het MCH en Bronovo-Nebo. De heer W. Geerlings is afgetreden als bestuurder van het MCH op de datum van de bestuurlijke fusie. De raad van bestuur van de Holdingstichting heeft daarmee twee leden en een voorzitter. Per 1 januari 2015 zijn Bronovo-Nebo en het MCH ook juridisch gefuseerd en gaat de Stichting Bronovo-Nebo op in de Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo. De organisatorische structuur is in 2014 niet gewijzigd ten opzichte van De stichting is georganiseerd in vijf clusters. De clusters Snijdende specialismen, Beschouwende specialismen en Logistiek staan op basis van duaal en integraal management onder leiding van een medisch manager en een bedrijfskundig manager. Het cluster Diagnostiek wordt aangestuurd door een medisch coördinator en het cluster Huis Nebo door de locatiedirecteur van Nebo. Daarnaast zijn er een kleine centrale staf en een aantal algemene stafafdelingen die de raad van bestuur op het gebied van financiën, personeel, ICT, kwaliteitszorg, communicatie en facilitaire zaken adviseren en ondersteunen. De centrale staf en de algemene stafafdelingen zijn in het organogram ondergebracht binnen de afdeling Staf en Ondersteuning. Bronovo is eigenaar van Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar en huurder van een ruimte in Gezondheidscentrum Statenkwartier. Hier is de Bronovo Buitenpoli Statenkwartier gevestigd. De aansturing hiervan gebeurt vanuit het cluster Logistiek. Huis Nebo vormt het vijfde cluster van de stichting. Er zijn twee afdelingen voor psychogeriatrische cliënten en twee voor somatische cliënten. De vijfde afdeling, die gehuisvest was in Rijswijk, is opgeheven. De directeur van Huis Nebo legt rechtstreeks verantwoording af aan de raad van bestuur. Het organogram van de stichting is opgenomen als bijlage. 5

6 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Interne besturing en intern toezicht De stichting kent een besturingsmodel met drie managementlagen: 1. Strategisch: het niveau van de raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en van de stafmaatschap; 2. Tactisch: het niveau van het management van de clusters, de directeur van Huis Nebo, de staf- en ondersteunende diensten; 3. Operationeel: het afdelings- en unitmanagement. Op strategisch niveau bestaat een positieve en constructieve relatie tussen de raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en het bestuur van de stafmaatschap. Op dit niveau is er breed draagvlak voor de langetermijnstrategie van de stichting. Bronovo onderscheidt zich positief door het bestaan van de stafmaatschap. Door de hierbinnen geharmoniseerde inkomens van de vrijgevestigde medisch specialisten kan eenheid van beleid gemakkelijker worden gerealiseerd. Elk besturingsniveau draagt integrale verantwoordelijkheid. Dit betreft zowel de kwaliteit en kwantiteit van de zorg als de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de principes van overleg en besluitvorming zijn op hoofdlijnen vastgelegd. Duaal management betekent dat de medisch manager en de manager bedrijfsvoering van elk cluster gezamenlijk en integraal verantwoordelijk zijn bij de tactische keuzes over investeringen, de inzet van mensen en middelen, het opleidingsbeleid, huisvesting en dergelijke. Dit vraagt om een proactieve rol van het clustermanagement bij het komen tot concrete plannen om processen slimmer en doelmatiger te organiseren. De dagelijkse leiding van de stichting was tot 15 augustus 2014 in handen van een tweehoofdige raad van bestuur en vanaf die datum van een driehoofdige raad van bestuur. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van toezicht en wordt geadviseerd door het bestuur van de Vereniging Medische Staf (stafbestuur), de ondernemingsraden van Bronovo en Nebo, de cliëntenraad van Nebo, de patiëntenadviesraad (cliëntenraad) van Bronovo en de verpleegkundige adviesraad. In beginsel is er wekelijks overleg tussen de raad van bestuur en het Stafbestuur. In het overleg worden ziekenhuisbrede thema s als kwaliteitsbeleid, kwaliteitsissues en financiën besproken, maar ook onderwerpen die zich op cluster- of vakgroepsniveau afspelen, zoals visitaties en zorginhoudelijke speerpunten. Periodiek worden strategische thema s en grote trajecten besproken, zoals de implementatie van het elektronisch patiëntendossier, samenwerkingsinitiatieven (onder meer in Coöperatieverband) en het Lange Termijn Huisvestingsplan. Samen met de stafmaatschap van vrijgevestigde specialisten voert de raad van bestuur de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars. 6

7 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Segmentering Voor het ziekenhuis en het verpleeghuis wordt één gezamenlijke balans gehanteerd. Om die reden rapporteert de stichting over beide onderdelen binnen één segment. De verhouding in termen van omzet is circa 90% voor het ziekenhuis en 10% voor het verpleeghuis. Toelatingen Stichting Bronovo-Nebo beschikt over alle functiegerichte toelatingen: huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschapsstructuur Conform de eisen die de WOR en de WMCZ daaraan stellen kent Bronovo een ondernemingsraad en patiëntenadviesraad (cliëntenraad) en Huis Nebo een ondernemingsraad en een cliëntenraad. 3.2 Kerngegevens Kernactiviteiten De Stichting Bronovo-Nebo exploiteert een algemeen ziekenhuis, een verpleeghuis en een gezondheidscentrum en heeft een erkenning om ziekenhuiszorg en psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg te bieden. Bronovo is een algemeen ziekenhuis voor inwoners van Den Haag en omgeving. Het biedt medisch specialistische zorg, waarbij 26 medische specialismen worden uitgeoefend. Het ziekenhuis heeft een alliantie met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Door deze alliantie kan de stichting onder andere participeren in het verrichten van ivf-behandelingen, waarvoor het LUMC een vergunning heeft. Bronovo participeert in het Samenwerkende Ziekenhuizen West Nederland Coöperatief U.A. (de Coöperatie) met Medisch Centrum Haaglanden en het Groene Hart Ziekenhuis. Bronovo fungeert als opleidingsziekenhuis voor studenten, coassistenten en arts-assistenten. Bronovo biedt verschillende opleidingen tot specialist: heelkunde, gynaecologie en obstetrie, interne geneeskunde en klinische chemie, en daarnaast opleidingen voor huisartsengeneeskunde, tropengeneeskunde, verpleegkunde en opleidingen voor paramedisch personeel. Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar biedt vanuit één locatie gezondheidszorg aan de inwoners van de gemeente Wassenaar. Patiënten kunnen er terecht voor huisartsenzorg, fysio- en ergotherapie, logopedie en bloedprikken. Een groot aantal specialismen van Bronovo houdt er wekelijks spreekuur. Huis Nebo biedt plaats aan zestig somatische en zestig psychogeriatrische cliënten. Bij somatische cliënten staan de behandeling en verzorging van lichamelijke problemen op de voorgrond. Bij 7

8 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 psychogeriatrische cliënten staan begeleiding en verzorging centraal. Huis Nebo werkt nauw samen met Bronovo op het gebied van ouderengeneeskunde. Voor dit specialisme is in 2011 een Zelfstandig Behandelcentrum opgericht: Bronovo Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde. Bronovo levert naast ZvW- en AWBZ-bekostigde zorg in beperkte mate particulier bekostigde zorg. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het C-segment en pluspakketten. De stichting levert geen WMObekostigde zorg Productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens ziekenhuis Aantal/bedrag Capaciteit op 31 december 2014 Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) 300 Personeel op 31 december 2014 Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 982 Aantal medische specialisten (vrij beroep en loondienst) 95 Bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten Productie ziekenhuis in het verslagjaar Aantal geopende DOT-Zorgproducten Aantal eerste consulten Aantal opgenomen patiënten Aantal verpleegdagen Aantal dagopnames Kerngegevens verpleeghuis Aantal/bedrag Cliënten, productie en capaciteit Aantal intramurale cliënten op 31 december Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in het verslagjaar 473 Aantal intramurale verpleegdagen in het verslagjaar Personeel op 31 december 2014 Aantal personeelsleden in loondienst 225 Aantal FTE personeelsleden in loondienst 168 Bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten

9 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Opleiding medisch specialisten Aantallen (gemiddeld in 2014) Arts-assistenten in opleiding 18 Gemiddelde verpleegduur Verpleegdagen/opnamen 4,3 4,5 3,9 4,2 4,6 4,9 9

10 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4.1 Normen voor goed bestuur Stichting Bronovo-Nebo werkt volgens: De zorgbrede governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ); De statuten van de stichting en de reglementen van de raad van bestuur en raad van toezicht (inclusief het informatieprotocol en de reglementen van de commissies binnen de raad van toezicht); Het informatie- en samenwerkingsprotocol raad van bestuur-stafbestuur. De statuten en reglementen zijn in 2014 gewijzigd als gevolg van de bestuurlijke fusie met Stichting Medisch Centrum Haaglanden: beide stichtingen vallen vanaf 15 augustus onder het bestuur en toezicht van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. 4.2 Raad van bestuur Portefeuilleverdeling Vanaf 15 augustus 2014, de datum van de bestuurlijke fusie, is er een driehoofdige raad van bestuur. De heer P.W. Doop (voorzitter), voorheen bestuurder van het MCH, de heer J.G.M. Hendriks en mevrouw R.M.Y. Barge, voorheen bestuurders van stichting Bronovo-Nebo, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele ziekenhuisbeleid, waarbij een onderlinge portefeuilleverdeling is gemaakt. De portefeuilleverdeling is opgenomen in bijlage 8.2. Bij ieder aandachtsgebied is de portefeuillehouder als eerste aanspreekbaar. Bij afwezigheid wordt waargenomen door een van de andere bestuurders. Eind 2014 heeft de heer Hendriks aangekondigd het ziekenhuis te zullen verlaten per 1 maart Bezoldiging De beloningscode die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de geldende wettelijke bepalingen (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector, januari 2014) zijn gehanteerd als uitgangspunt voor de bezoldiging van de raad van bestuur. De gegevens over de bezoldiging van de raad van bestuur en raad van toezicht zijn opgenomen in het jaarrekeningdeel van dit verslag. 10

11 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Tabel 1: nevenfuncties raad van bestuur Naam en Nevenfuncties woonplaats Drs. P.W. Doop Den Haag Voorzitter raad van bestuur Collegelid van de Algemene Rekenkamer in buitengewone dienst Voorzitter van de raad van toezicht van de Nationale Reisopera (NRO) Collegelid van de adviescommissie NVAO/Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie Lid raad van commissarissen AMC/AMR Medical Research Drs. J.G.M. Hendriks Utrecht Lid raad van Lid van de NVZ-commissie Onderwijs en Opleiding, op voordracht van de SAZ Lid raad van toezicht Integraal Kankercentrum Nederland IKNL Lid raad van advies Xenia, hospice in te Leiden Lid raad van toezicht Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid bestuur Mw. dr. R.M.Y. Barge arts Wassenaar Bestuurslid Stichting Transmurale Zorg, Den Haag Lid raad van toezicht Apotheek Haagse Ziekenhuizen Lid raad van toezicht Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam Lid van de kamer medisch specialisten Capaciteitsorgaan Lid raad van bestuur 4.3 Raad van toezicht De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en toetst of er in beleid en uitvoering evenwicht bestaat tussen het organisatiebelang en de maatschappelijke functie van de zorginstelling. Samenstelling Vanaf de datum van bestuurlijke fusie, 15 augustus 2014, wordt de raad van toezicht van Stichting Bronovo-Nebo gevormd door de raad van toezicht van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Deze raad van toezicht is samengesteld uit leden van de voormalige raad van toezicht van Bronovo-Nebo en van het MCH. Bij de samenstelling is het rooster van aftreden van beide ziekenhuizen als uitgangspunt genomen. Per 31 december 2014 bestaat de raad van toezicht uit zeven leden. De raad van toezicht van de Holdingstichting houdt toezicht op het bestuur van de Holdingstichting. 11

12 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van de raad van toezicht, de nevenfuncties van de leden en het aantal bijgewoonde vergaderingen in Geborgd is dat één van de leden beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring binnen de zorg; dit is mevrouw prof. H.E. Van der Horst. Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2014 Naam Geboortedatum Datum van toetreden RvT Datum eerstvolgende Datum van aftreden Vergaderingen bijgewoond herbenoeming volgens oude rooster volgens oude rooster Mevr. N.Y (MCH) nvt /6 Albayrak-Temur Drs. W.J (BRV) /7 Deetman Drs. J.W. Holtslag (MCH) nvt /6 Drs. G.A (MCH) /6 Maranus RA Mevr. prof.dr (BRV) nvt /7 H.E. van der Horst Prof. dr. C.J.H.M (MCH) /6 van Laarhoven P.A. van der Linden (BRV) nvt /7 Taken en werkwijze; reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Bronovo-Nebo. De statuten zijn in het verslagjaar gewijzigd op 15 augustus 2014, met de oprichting van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. De werkwijze is nader uitgewerkt in het Reglement raad van toezicht. Het reglement omschrijft de toezichthoudende rol van de raad en de wijze waarop deze verantwoording aflegt. Het reglement bevat verder het profiel van de leden van de raad van toezicht, de overlegstructuur, benoemingsprocedures en zittingstermijnen, informatievoorziening, onafhankelijkheid, vergoedingen en de verhouding tot de raad van bestuur. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren. De statuten, reglementen en het rooster van aftreden zijn gepubliceerd op de website van Stichting Bronovo-Nebo. Daarnaast heeft de raad van toezicht een reglement raad van bestuur vastgesteld. 12

13 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Werkzaamheden 2014 In het verslagjaar kwam de raad van toezicht zevenmaal bijeen. De eerste vier bijeenkomsten betroffen vergaderingen van de raad van toezicht van Stichting Bronovo-Nebo, de laatste drie van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Alle overleggen van de raad van toezicht hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van de raad van bestuur. Voorafgaand aan het overleg van de raad van toezicht vond overleg plaats over de agenda tussen de voorzitters van de raad van bestuur en de raad van toezicht. De externe accountant heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de raad van toezicht tijdens de bespreking van de jaarrekening 2013 en de managementletter Naast de reguliere vergaderingen heeft de raad van toezicht eenmaal vergaderd met de raad van bestuur en het staf(maatschaps)bestuur. Voorts is een delegatie van de raad van toezicht aanwezig geweest bij overleggen van de raad van bestuur met de ondernemingsraad van Bronovo, de ondernemingsraad van Nebo, de verpleegkundige adviesraad, de patiëntenadviesraad (Bronovo) en de cliëntenraad (Nebo). Een delegatie van de raad van toezicht heeft deelgenomen aan de beleidsdag van het bestuur en managementteam van het MCH en Bronovo-Nebo. Voorts zijn individuele leden van de raad van toezicht aanwezig geweest bij bijzondere bijeenkomsten. In het kader van de voorbereiding van de fusie heeft de voorzitter van de raad van toezicht verschillende keren, ook informeel, vergaderd met de voorzitter van de raad van toezicht van het MCH. De raad van toezicht heeft in 2014 onder meer de volgende onderwerpen besproken: begroting; maatschappelijk verslag en jaarrekening; verbeterplan financiële functie/ombuigingsprogramma; bouwprojecten en huisvesting; interne verbouwingen en aanbouw voor SEH; voorgenomen fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo; implementatieplan fusie; oprichting Medisch Specialistisch Bedrijf; samenwerking met LUMC op het gebied van oncologie; samenwerking binnen de Coöperatie; beleid en activiteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid; managementrapportages; ICT-integratie MCH en Bronovo; risicomanagement; verslag gesprekken met ondernemingsraad en patiëntenadviesraad; contractering zorgverzekeraars. In de themabijeenkomsten van de raad van toezicht is gesproken over ouderengeneeskunde (speerpunt Bronovo) en infectieziekten (speerpunt MCH). Een afvaardiging van de raad van toezicht is 13

14 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 aanwezig geweest bij de beleidsdag van de raad van bestuur, het tweedelijns management en het stafbestuur op 24 juni De raad van toezicht heeft een positief besluit genomen over de volgende onderwerpen: Aangaan van een bestuurlijke fusie door Bronovo-Nebo met Stichting Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en het daartoe samen met het MCH oprichten van een stichting genaamd: Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Benoemen van de nieuwe Holdingstichting, genaamd Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo als enige statutair bestuurder van Bronovo-Nebo. Goedkeuring voor statutenwijziging Stichting Bronovo-Nebo in het kader van de bestuurlijke fusie. Goedkeuring voor wijziging van de statuten van de Stichting ZBC Bronovo. Goedkeuring van de borgstelling voor de ver- en nieuwbouw van MCH Antoniushove. Jaarrekening: vaststelling, deponeren na ontvangst accountantsverklaring met sectorale beperking. Raad van toezicht reglement: raad van toezicht stelt reglementen vast met in achtneming van de wijzigingen. Honorering leden raad van toezicht is vastgesteld. Evaluatie eind Goedkeuring Fusie Stichtingen Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo per 1 januari Goedkeuring begroting Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst met Medisch Specialistisch Bedrijf MCH Bronovo. Bezoldiging De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de leden vast. De bezoldiging is, onder correctie voor inflatie, in 2014 gelijk gebleven aan de bezoldiging in

15 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Rooster van aftreden Bij de bestuurlijke fusie is, om reden van zowel continuïteit als doorstroom, besloten om het bestaande rooster van aftreden te hanteren voor personen die lid worden van de nieuwe raad van toezicht. Naam Geboortedatum Datum van toetreden Datum eerstvolgende Datum van aftreden volgens Vergaderingen bijgewoond RvT MCH of RvT BRV herbenoeming volgens oude rooster oude rooster Mevr. N. Y. Albayrak nvt /6 Temur Drs. W.J. Deetman /7 Drs. J.W. Holtslag nvt /6 Drs. G.A. Maranus RA /6 Mevr. prof.dr. H.E. van nvt /7 der Horst Prof. dr. C.J.H.M. van /6 Laarhoven P.A. van der Linden nvt /7 Mr. H.J. Steinvoort 2006 nvt /3 * Ir. Th. van der Zwaan 2006 nvt /3 * Ir. G.A. Kaper 2006 nvt /2 * * Vergaderingen bijgewoond tot aftreden Voor oud MCH-toezichthouders zijn er in 2014 zes vergaderingen geweest, voor oud Bronovo-toezichthouders zeven vergaderingen. 15

16 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Nevenfuncties raad van toezicht op 31 december 2014 Naam rvt functie Jaar van eerste benoeming en jaar van aftreden, Lidmaatschap Commissie (AC, Bouw, Kwaliteit of Governance) Nevenfuncties Aantal bijgewoonde vergaderingen Hoofdfunctie Drs. W.J. Remuneratie- voorzitter curatorium Mr. Gonsalves-nationale rvt: 7/7 Deetman commissie innovatieprijs voor de rechtshandhaving Voorzitter voorzitter bestuur Stichting Postacademische Audit commissie: Medische cursussen in Indonesië 3/7 2011, 2019 voorzitter Commissie Aedes Code voorzitter Raad van Toezicht van ProDemos Remuneratie- Lid van de voorzitter CIO (Commissie Interkerkelijk Contact commissie: 1/1 Raad van met de overheid) State voorzitter Foundation Board IHE Delft en UNESCO-IHE (postgraduate education and capacity building in water, environment and infrastructure) voorzitter Raad van Toezicht Museum Meermanno voorzitter Raad van Advies Hersenen en Cognitie (NWO) voorzitter Commissie nevenfuncties van de gemeenteraad Den Haag voorzitter Stichting Kloosterkerk voorzitter Stichting MCH Bronovo en voorzitter van de Cornelia-stichting voorzitter geschillencommissie CDA lid van de kring van experts van Loodslicht voorzitter van het Curatorium Master of Strategic Urban Studies lid van het Comité van Aansporing, Inspiratie en Reflectie (CAIR) van de gemeente Haarlemmermeer 16

17 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance) benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie P.A. van der Audit lid van het bestuur van Vereniging Vrienden van rvt: 5/6 Linden Commissie Bronovo Lid Audit commissie: 6/7 2009, 2017 Zelfstandig gevestigd adviseur Mw. prof. Commissie lid van de Raad van Toezicht Stichting Reinier rvt: 5/6 H.E. van der Kwaliteit & van Arkel, Den Bosch tot 1/9/2014 Horst Veiligheid lid Wetenschappelijke adviesraad CVZ, per 1 Commissie Lid april 2014 Zorg Instituut Nederland Kwaliteit & Veiligheid: 3/3 2009, 2017 Hoogleraar / hoofd afd. huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde VUmc Mw. N.Y Albayrak- Temur Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid lid Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum lid Forum A tot Z (Geletterdheidsforum) rvt: 3/6 Commissie 2007, 2015 Geen bestuurslid Atlantic & Pacific Exchange Program Kwaliteit & Veiligheid: 3/3 17

18 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance) benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie Drs J.W. Remuneratie- voorzitter College van Toezicht voor rvt: 5/6 Holtslag * commissie Auteursrechten en naburige rechten Vice- voorzitter Stichting Kamermuziek Warmond Remuneratie- voorzitter lid bestuur Stichting leerstoelen CAOP, commissie: 1/1 Universiteit van leiden 2007, 2015 voorzitter Mr. Hans van Mierlo Stichting, wetenschappelijk bureau D66 Geen lid Raad van Advies van de Inspectie Veiligheid en Justitie * Voorzitterschap van de RvT MCH duurde tot 15 augustus 2014, vanaf die datum vice voorzitter. Drs. G.A. Audit Penningmeester Vereniging Vrienden van het rvt: 0/6 Maranus RA Commissie Residentie Orkest Lid Audit 2012,2020 commissie: 0/7 Partner, KPMG Accountants N.V. 18

19 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie Prof. dr. Commissie reviewer Cochrane Hepato-Biliary Review rvt: 5/6 C.J.H.M. van Kwaliteit & group, Copenhagen Laarhoven Veiligheid lid Raad van Advies van de Oude gracht Group Commissie MSc. B.V. Kwaliteit & Lid reservist Luitenant-Kolonel defensie relatie Veiligheid: 3/3 ziekenhuizen (IDR) 2013,2021 Hoogleraar/ afdelingshoofd Heelkunde, Radboud umc Nijmegen Commissies Om de raad van toezicht te ondersteunen en besluitvorming voor te bereiden, zijn uit het midden van de raad van toezicht drie vaste commissies ingesteld: de Audit commissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Voor de bestuurlijke fusie kende de raad van toezicht nog twee vaste commissies: de Governance commissie en de commissie Bouw. Deze twee commissies zijn in 2014 niet bijeen geweest. In 2014 is de voltallige raad van toezicht actief betrokken geweest bij governance onderwerpen, met name bij punten die de fusie aangaan. Bouw is voor beide ziekenhuizen een zeer actueel onderwerp; in 2015 zal de wijze waarop de raad hierop toezicht houdt worden bepaald. 19

20 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Commissie Kwaliteit en Veiligheid De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft tot taak de raad van toezicht te ondersteunen bij zijn toezichthoudende rol op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid 1. De commissie heeft daarbij onder andere als taak het (voorgenomen) kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de raad van bestuur te toetsen, inclusief de opzet en werking van het interne risicomanagement (het systeem van kwaliteitsbeheersing). De commissie treedt op als klankbord voor de raad van bestuur, en adviseert zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid. De commissie hanteert het belang van de patiënt of cliënt als leidend principe. De commissie houdt onder meer toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van (externe) instanties op het gebied van kwaliteit en veiligheid en op de resultaten van het kwaliteitsbeleid, inclusief de uitkomsten van interne en externe audits en visitaties. De commissie is in het bijzonder betrokken bij de Patiëntenadviesraad (PAR), bij de klachtenbehandeling en juridische vraagstukken. De betreffende leden overleggen eenmaal per jaar met de PAR en met de medewerkers van de afdeling Klachten en Gezondheidsrecht. Tevens wordt met de raad van bestuur het verslag van de MIP-commissie besproken, die in de vergadering van de raad van toezicht rapporteert. Daarnaast spreekt de commissie eenmaal per jaar met de raad van bestuur over de stand van zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Bij dit overleg zijn ook de medewerkers van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, de medisch manager Kwaliteit en Veiligheid en, afhankelijk van de agenda, de voorzitter van de Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) aanwezig. De commissie vergadert ten minste viermaal per jaar; de vergaderingen worden bijgewoond door het lid van de raad van bestuur dat de portefeuille kwaliteit en veiligheid beheert. Audit commissie De Audit commissie heeft de volgende taken: beoordeling van de externe verslaggeving; beoordeling van het functioneren van de externe accountant; beoordeling van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; beoordeling van onder meer interne bevoegdheden en richtlijnen, onafhankelijkheid van de raad van bestuur en raad van toezicht. De Audit commissie vergadert ten minste viermaal per jaar. Het lid van de raad van bestuur met aandachtsgebied financiën wordt standaard uitgenodigd voor de vergaderingen. In beginsel is de externe accountant aanwezig bij de vergaderingen waarin de jaarrekening en interim managementletter worden besproken. Remuneratiecommissie 1 Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt verleend (effectiviteit, toegankelijkheid, efficiëntie, tijdigheid, veiligheid en vraaggerichtheid). Patiëntveiligheid wordt omschreven als het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade (lichamelijk en/of psychisch) die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem. 20

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Jaarverslag Cliëntenraad Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 2013 1 Vooraf Dit jaarverslag betreft het jaar 2013. Het is vastgesteld in

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs Reglement Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit van Onderwijs pagina 2 van 7 pagina 3 van 7 Colofon datum 22-1-2014 auteurs KM en DZ versie vastgesteld pagina 4 van 7 Inhoudsopgave 1 Commissie kwaliteit

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Emmeloord April 2009 INHOUDSOPGAVE 2 Begrippen 3 Artikel 1. Status en werkingsduur 3 Artikel 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 3 Artikel 3. Doel

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Selectiecommissie. Regelement 2015

Selectiecommissie. Regelement 2015 Selectiecommissie Regelement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door de RVC op: 10 april 2015 Inhoud 1. Inleiding en definities... 3 2. Vaststelling van het reglement... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

JAARVERSLAG VMS 2013

JAARVERSLAG VMS 2013 JAARVERSLAG VMS 2013 Doel Het doel van de Vereniging Medische Staf (VMS) is het binnen het kader van de doelstellingen van het ziekenhuis door de tot de VMS behorende specialisten gezamenlijk en in gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b .; 7. RAAD VAN BESTUUR b BESTUURSSECRETARIAAT Postbus 253 4460 AR Goes BEZOEKADRES Oostmolenweg 101 Kloetinge TELEFOON 0113267202 TELEFAX 0113233538 E-MAIL EN INTERNET Definitief Versie 1 rvb@emergis.nl

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie