Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo"

Transcriptie

1 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie Structuur van de organisatie Kerngegevens 7 4 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Vereniging Medische Staf Bedrijfsvoering Patiëntenadviesraad Bronovo en cliëntenraad Nebo Ondernemingsraden Verpleegkundige Adviesraad 36 5 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten en cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Vooruitblik Maatschappij Resultaten wetenschappelijk onderzoek Maatschappelijk verantwoord ondernemen Scores op speerpunten Keurmerken Persoonlijke onderscheidingen 82 7 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening over Overige gegevens Bijlagen Organogram Stichting Bronovo-Nebo Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur Overige Personalia Stichting Bronovo-Nebo Wetenschappelijke publicaties 168 DigiMV -via internet opvraagbaar- 2

3 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Voorwoord In het verslagjaar werd de bestuurlijke fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo een feit en is de juridische fusie verder voorbereid. Per 1 januari 2015 zijn het MCH en Bronovo-Nebo juridisch gefuseerd. Wat betreft de zorg voor onze patiënten was 2014 een bijzonder jaar. We zijn erin geslaagd om de kwaliteit van onze patiëntenzorg weer aanzienlijk te verbeteren. Wij ontwikkelen ons tot een expertisecentrum voor borstkankerpatiënten. In oktober openden wij in MCH Antoniushove te Leidschendam de polikliniek voor borstkankerpatiënten. Hier is de zorg op maat en volledig rondom de patiënt georganiseerd. Eén ziekenhuislocatie waar medisch specialisten uit MCH en Bronovo, verpleegkundigen en laboranten samenwerken in een multidisciplinair team dat zich helemaal richt op borstkanker. Op het gebied van intra-operatieve radiotherapie (bestraling tijdens de operatie) zijn wij voorloper in Nederland, met inmiddels meer dan 300 behandelingen. MCH en Bronovo hechten grote waarde aan samenwerking in de regio, zodat ook in de toekomst alle benodigde medisch specialistische zorg aan de inwoners van de Haags-Leidse regio kan worden geboden. Samen met het LUMC hebben wij inmiddels het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag (UKC) opgericht met twee locaties: MCH Antoniushove en LUMC. Het UKC zal de komende jaren uitgroeien tot één van de tien belangrijkste oncologische centra in Nederland. Met de fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo is er een groot topklinisch opleidingsziekenhuis in de Haagse regio ontstaan met drie ziekenhuislocaties en het verpleeghuis Nebo. In 2015 zal verder inhoud worden gegeven aan het enerzijds spreiden en anderzijds concentreren van specialistische zorg. Dit vraagt veel van iedereen in het ziekenhuis, maar levert ook veel op: betere patiëntenzorg, kansen voor innovatie, onderzoek en opleidingen. In 2014 promoveerden dertien medewerkers van ons ziekenhuis. Deze promoties zijn dikwijls gebaseerd op eigen klinisch onderzoek. Ook zijn in 2014 vier nieuwe erkenningen ontvangen, voor de opleiding tot geriatrieverpleegkundige, Medium Care Verpleegkundige, Radiodiagnostisch Laborant (duaal) en Deskundige Infectiepreventie. Als topklinisch ziekenhuis in een grootstedelijke omgeving kiezen wij voor passende speerpunten, zoals infectieziekten en acute zorg. In mei 2014 werd de eerste patiënt in Nederland met het MERScoronavirus in MCH Westeinde in strikte isolatie verpleegd. De afdelingen spoedeisende hulp (SEH) van het MCH en Bronovo samen ontvangen ca patiënten per jaar. Met bijna patiënten is de SEH van MCH Westeinde één van de grootste in Nederland. De komende jaren blijft onze opdracht om ziekenhuiszorg van topkwaliteit te leveren; vakbekwaam, gastvrij en toegewijd aan iedereen die dat nodig heeft. Op basis van de kwaliteiten en de inzet van een ieder in het MCH en Bronovo-Nebo, werken wij samen aan een nieuw perspectief voor onze patiënten. Paul Doop (voorzitter) Renée Barge 3

4 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Uitgangspunten van de verslaggeving Met dit verslag leggen wij op concernniveau verantwoording af over alle onderdelen die onder Stichting Bronovo-Nebo vallen. Om de betrouwbaarheid, actualiteit en legitimiteit van de gepresenteerde informatie zo goed mogelijk te borgen, zijn bij de totstandkoming van het jaarverslag zowel adviesorganen als vele medewerkers binnen de stichting betrokken. Belangrijk argument om de vertrouwde structuur van verslaglegging te blijven volgen is de vergelijkbaarheid van de informatie in de tijd. Om die reden is, met name bij de onderdelen over het meerjaren- en algemeen beleid, voor een opzet gekozen die aansluit bij het lange termijn strategisch plan van Stichting Bronovo-Nebo over de periode De speerpunten van beleid hebben wij ondergebracht in drie strategische thema s. Deze thema s zijn Markt & Marktaandeel, Organisatie & Besturing en Ketenzorg & Samenwerking. De projecten, programma s en strategische speerpunten waarover in dit verslag verantwoording wordt afgelegd, zijn gekoppeld aan deze strategische thema s. Het verslag over 2014 zal tegelijk het laatste verslag volgens de bekende structuur zijn. Per 1 januari 2015 is Stichting Bronovo-Nebo juridisch gefuseerd met Stichting Medisch Centrum Haaglanden tot Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo. 4

5 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Algemene informatie 3.1 Structuur van de organisatie Wijziging juridische structuur ten opzichte van 2013 De Stichting Bronovo-Nebo is statutair gevestigd in Den Haag en exploiteert drie onderdelen: ziekenhuis Bronovo, Huis Nebo en Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar. Op 15 augustus 2014 is Stichting Bronovo-Nebo bestuurlijk gefuseerd met Stichting Medisch Centrum Haaglanden (MCH). De Stichting Bronovo-Nebo wordt vanaf die datum bestuurd door het bestuur van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Dit bestuur wordt gevormd door het voormalig bestuur van het MCH en Bronovo-Nebo. De heer W. Geerlings is afgetreden als bestuurder van het MCH op de datum van de bestuurlijke fusie. De raad van bestuur van de Holdingstichting heeft daarmee twee leden en een voorzitter. Per 1 januari 2015 zijn Bronovo-Nebo en het MCH ook juridisch gefuseerd en gaat de Stichting Bronovo-Nebo op in de Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo. De organisatorische structuur is in 2014 niet gewijzigd ten opzichte van De stichting is georganiseerd in vijf clusters. De clusters Snijdende specialismen, Beschouwende specialismen en Logistiek staan op basis van duaal en integraal management onder leiding van een medisch manager en een bedrijfskundig manager. Het cluster Diagnostiek wordt aangestuurd door een medisch coördinator en het cluster Huis Nebo door de locatiedirecteur van Nebo. Daarnaast zijn er een kleine centrale staf en een aantal algemene stafafdelingen die de raad van bestuur op het gebied van financiën, personeel, ICT, kwaliteitszorg, communicatie en facilitaire zaken adviseren en ondersteunen. De centrale staf en de algemene stafafdelingen zijn in het organogram ondergebracht binnen de afdeling Staf en Ondersteuning. Bronovo is eigenaar van Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar en huurder van een ruimte in Gezondheidscentrum Statenkwartier. Hier is de Bronovo Buitenpoli Statenkwartier gevestigd. De aansturing hiervan gebeurt vanuit het cluster Logistiek. Huis Nebo vormt het vijfde cluster van de stichting. Er zijn twee afdelingen voor psychogeriatrische cliënten en twee voor somatische cliënten. De vijfde afdeling, die gehuisvest was in Rijswijk, is opgeheven. De directeur van Huis Nebo legt rechtstreeks verantwoording af aan de raad van bestuur. Het organogram van de stichting is opgenomen als bijlage. 5

6 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Interne besturing en intern toezicht De stichting kent een besturingsmodel met drie managementlagen: 1. Strategisch: het niveau van de raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en van de stafmaatschap; 2. Tactisch: het niveau van het management van de clusters, de directeur van Huis Nebo, de staf- en ondersteunende diensten; 3. Operationeel: het afdelings- en unitmanagement. Op strategisch niveau bestaat een positieve en constructieve relatie tussen de raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en het bestuur van de stafmaatschap. Op dit niveau is er breed draagvlak voor de langetermijnstrategie van de stichting. Bronovo onderscheidt zich positief door het bestaan van de stafmaatschap. Door de hierbinnen geharmoniseerde inkomens van de vrijgevestigde medisch specialisten kan eenheid van beleid gemakkelijker worden gerealiseerd. Elk besturingsniveau draagt integrale verantwoordelijkheid. Dit betreft zowel de kwaliteit en kwantiteit van de zorg als de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de principes van overleg en besluitvorming zijn op hoofdlijnen vastgelegd. Duaal management betekent dat de medisch manager en de manager bedrijfsvoering van elk cluster gezamenlijk en integraal verantwoordelijk zijn bij de tactische keuzes over investeringen, de inzet van mensen en middelen, het opleidingsbeleid, huisvesting en dergelijke. Dit vraagt om een proactieve rol van het clustermanagement bij het komen tot concrete plannen om processen slimmer en doelmatiger te organiseren. De dagelijkse leiding van de stichting was tot 15 augustus 2014 in handen van een tweehoofdige raad van bestuur en vanaf die datum van een driehoofdige raad van bestuur. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van toezicht en wordt geadviseerd door het bestuur van de Vereniging Medische Staf (stafbestuur), de ondernemingsraden van Bronovo en Nebo, de cliëntenraad van Nebo, de patiëntenadviesraad (cliëntenraad) van Bronovo en de verpleegkundige adviesraad. In beginsel is er wekelijks overleg tussen de raad van bestuur en het Stafbestuur. In het overleg worden ziekenhuisbrede thema s als kwaliteitsbeleid, kwaliteitsissues en financiën besproken, maar ook onderwerpen die zich op cluster- of vakgroepsniveau afspelen, zoals visitaties en zorginhoudelijke speerpunten. Periodiek worden strategische thema s en grote trajecten besproken, zoals de implementatie van het elektronisch patiëntendossier, samenwerkingsinitiatieven (onder meer in Coöperatieverband) en het Lange Termijn Huisvestingsplan. Samen met de stafmaatschap van vrijgevestigde specialisten voert de raad van bestuur de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars. 6

7 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Segmentering Voor het ziekenhuis en het verpleeghuis wordt één gezamenlijke balans gehanteerd. Om die reden rapporteert de stichting over beide onderdelen binnen één segment. De verhouding in termen van omzet is circa 90% voor het ziekenhuis en 10% voor het verpleeghuis. Toelatingen Stichting Bronovo-Nebo beschikt over alle functiegerichte toelatingen: huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschapsstructuur Conform de eisen die de WOR en de WMCZ daaraan stellen kent Bronovo een ondernemingsraad en patiëntenadviesraad (cliëntenraad) en Huis Nebo een ondernemingsraad en een cliëntenraad. 3.2 Kerngegevens Kernactiviteiten De Stichting Bronovo-Nebo exploiteert een algemeen ziekenhuis, een verpleeghuis en een gezondheidscentrum en heeft een erkenning om ziekenhuiszorg en psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg te bieden. Bronovo is een algemeen ziekenhuis voor inwoners van Den Haag en omgeving. Het biedt medisch specialistische zorg, waarbij 26 medische specialismen worden uitgeoefend. Het ziekenhuis heeft een alliantie met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Door deze alliantie kan de stichting onder andere participeren in het verrichten van ivf-behandelingen, waarvoor het LUMC een vergunning heeft. Bronovo participeert in het Samenwerkende Ziekenhuizen West Nederland Coöperatief U.A. (de Coöperatie) met Medisch Centrum Haaglanden en het Groene Hart Ziekenhuis. Bronovo fungeert als opleidingsziekenhuis voor studenten, coassistenten en arts-assistenten. Bronovo biedt verschillende opleidingen tot specialist: heelkunde, gynaecologie en obstetrie, interne geneeskunde en klinische chemie, en daarnaast opleidingen voor huisartsengeneeskunde, tropengeneeskunde, verpleegkunde en opleidingen voor paramedisch personeel. Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar biedt vanuit één locatie gezondheidszorg aan de inwoners van de gemeente Wassenaar. Patiënten kunnen er terecht voor huisartsenzorg, fysio- en ergotherapie, logopedie en bloedprikken. Een groot aantal specialismen van Bronovo houdt er wekelijks spreekuur. Huis Nebo biedt plaats aan zestig somatische en zestig psychogeriatrische cliënten. Bij somatische cliënten staan de behandeling en verzorging van lichamelijke problemen op de voorgrond. Bij 7

8 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 psychogeriatrische cliënten staan begeleiding en verzorging centraal. Huis Nebo werkt nauw samen met Bronovo op het gebied van ouderengeneeskunde. Voor dit specialisme is in 2011 een Zelfstandig Behandelcentrum opgericht: Bronovo Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde. Bronovo levert naast ZvW- en AWBZ-bekostigde zorg in beperkte mate particulier bekostigde zorg. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het C-segment en pluspakketten. De stichting levert geen WMObekostigde zorg Productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens ziekenhuis Aantal/bedrag Capaciteit op 31 december 2014 Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) 300 Personeel op 31 december 2014 Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 982 Aantal medische specialisten (vrij beroep en loondienst) 95 Bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten Productie ziekenhuis in het verslagjaar Aantal geopende DOT-Zorgproducten Aantal eerste consulten Aantal opgenomen patiënten Aantal verpleegdagen Aantal dagopnames Kerngegevens verpleeghuis Aantal/bedrag Cliënten, productie en capaciteit Aantal intramurale cliënten op 31 december Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in het verslagjaar 473 Aantal intramurale verpleegdagen in het verslagjaar Personeel op 31 december 2014 Aantal personeelsleden in loondienst 225 Aantal FTE personeelsleden in loondienst 168 Bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten

9 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Opleiding medisch specialisten Aantallen (gemiddeld in 2014) Arts-assistenten in opleiding 18 Gemiddelde verpleegduur Verpleegdagen/opnamen 4,3 4,5 3,9 4,2 4,6 4,9 9

10 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4.1 Normen voor goed bestuur Stichting Bronovo-Nebo werkt volgens: De zorgbrede governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ); De statuten van de stichting en de reglementen van de raad van bestuur en raad van toezicht (inclusief het informatieprotocol en de reglementen van de commissies binnen de raad van toezicht); Het informatie- en samenwerkingsprotocol raad van bestuur-stafbestuur. De statuten en reglementen zijn in 2014 gewijzigd als gevolg van de bestuurlijke fusie met Stichting Medisch Centrum Haaglanden: beide stichtingen vallen vanaf 15 augustus onder het bestuur en toezicht van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. 4.2 Raad van bestuur Portefeuilleverdeling Vanaf 15 augustus 2014, de datum van de bestuurlijke fusie, is er een driehoofdige raad van bestuur. De heer P.W. Doop (voorzitter), voorheen bestuurder van het MCH, de heer J.G.M. Hendriks en mevrouw R.M.Y. Barge, voorheen bestuurders van stichting Bronovo-Nebo, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele ziekenhuisbeleid, waarbij een onderlinge portefeuilleverdeling is gemaakt. De portefeuilleverdeling is opgenomen in bijlage 8.2. Bij ieder aandachtsgebied is de portefeuillehouder als eerste aanspreekbaar. Bij afwezigheid wordt waargenomen door een van de andere bestuurders. Eind 2014 heeft de heer Hendriks aangekondigd het ziekenhuis te zullen verlaten per 1 maart Bezoldiging De beloningscode die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de geldende wettelijke bepalingen (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector, januari 2014) zijn gehanteerd als uitgangspunt voor de bezoldiging van de raad van bestuur. De gegevens over de bezoldiging van de raad van bestuur en raad van toezicht zijn opgenomen in het jaarrekeningdeel van dit verslag. 10

11 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Tabel 1: nevenfuncties raad van bestuur Naam en Nevenfuncties woonplaats Drs. P.W. Doop Den Haag Voorzitter raad van bestuur Collegelid van de Algemene Rekenkamer in buitengewone dienst Voorzitter van de raad van toezicht van de Nationale Reisopera (NRO) Collegelid van de adviescommissie NVAO/Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie Lid raad van commissarissen AMC/AMR Medical Research Drs. J.G.M. Hendriks Utrecht Lid raad van Lid van de NVZ-commissie Onderwijs en Opleiding, op voordracht van de SAZ Lid raad van toezicht Integraal Kankercentrum Nederland IKNL Lid raad van advies Xenia, hospice in te Leiden Lid raad van toezicht Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid bestuur Mw. dr. R.M.Y. Barge arts Wassenaar Bestuurslid Stichting Transmurale Zorg, Den Haag Lid raad van toezicht Apotheek Haagse Ziekenhuizen Lid raad van toezicht Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam Lid van de kamer medisch specialisten Capaciteitsorgaan Lid raad van bestuur 4.3 Raad van toezicht De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en toetst of er in beleid en uitvoering evenwicht bestaat tussen het organisatiebelang en de maatschappelijke functie van de zorginstelling. Samenstelling Vanaf de datum van bestuurlijke fusie, 15 augustus 2014, wordt de raad van toezicht van Stichting Bronovo-Nebo gevormd door de raad van toezicht van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Deze raad van toezicht is samengesteld uit leden van de voormalige raad van toezicht van Bronovo-Nebo en van het MCH. Bij de samenstelling is het rooster van aftreden van beide ziekenhuizen als uitgangspunt genomen. Per 31 december 2014 bestaat de raad van toezicht uit zeven leden. De raad van toezicht van de Holdingstichting houdt toezicht op het bestuur van de Holdingstichting. 11

12 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van de raad van toezicht, de nevenfuncties van de leden en het aantal bijgewoonde vergaderingen in Geborgd is dat één van de leden beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring binnen de zorg; dit is mevrouw prof. H.E. Van der Horst. Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2014 Naam Geboortedatum Datum van toetreden RvT Datum eerstvolgende Datum van aftreden Vergaderingen bijgewoond herbenoeming volgens oude rooster volgens oude rooster Mevr. N.Y (MCH) nvt /6 Albayrak-Temur Drs. W.J (BRV) /7 Deetman Drs. J.W. Holtslag (MCH) nvt /6 Drs. G.A (MCH) /6 Maranus RA Mevr. prof.dr (BRV) nvt /7 H.E. van der Horst Prof. dr. C.J.H.M (MCH) /6 van Laarhoven P.A. van der Linden (BRV) nvt /7 Taken en werkwijze; reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Bronovo-Nebo. De statuten zijn in het verslagjaar gewijzigd op 15 augustus 2014, met de oprichting van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. De werkwijze is nader uitgewerkt in het Reglement raad van toezicht. Het reglement omschrijft de toezichthoudende rol van de raad en de wijze waarop deze verantwoording aflegt. Het reglement bevat verder het profiel van de leden van de raad van toezicht, de overlegstructuur, benoemingsprocedures en zittingstermijnen, informatievoorziening, onafhankelijkheid, vergoedingen en de verhouding tot de raad van bestuur. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren. De statuten, reglementen en het rooster van aftreden zijn gepubliceerd op de website van Stichting Bronovo-Nebo. Daarnaast heeft de raad van toezicht een reglement raad van bestuur vastgesteld. 12

13 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Werkzaamheden 2014 In het verslagjaar kwam de raad van toezicht zevenmaal bijeen. De eerste vier bijeenkomsten betroffen vergaderingen van de raad van toezicht van Stichting Bronovo-Nebo, de laatste drie van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Alle overleggen van de raad van toezicht hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van de raad van bestuur. Voorafgaand aan het overleg van de raad van toezicht vond overleg plaats over de agenda tussen de voorzitters van de raad van bestuur en de raad van toezicht. De externe accountant heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de raad van toezicht tijdens de bespreking van de jaarrekening 2013 en de managementletter Naast de reguliere vergaderingen heeft de raad van toezicht eenmaal vergaderd met de raad van bestuur en het staf(maatschaps)bestuur. Voorts is een delegatie van de raad van toezicht aanwezig geweest bij overleggen van de raad van bestuur met de ondernemingsraad van Bronovo, de ondernemingsraad van Nebo, de verpleegkundige adviesraad, de patiëntenadviesraad (Bronovo) en de cliëntenraad (Nebo). Een delegatie van de raad van toezicht heeft deelgenomen aan de beleidsdag van het bestuur en managementteam van het MCH en Bronovo-Nebo. Voorts zijn individuele leden van de raad van toezicht aanwezig geweest bij bijzondere bijeenkomsten. In het kader van de voorbereiding van de fusie heeft de voorzitter van de raad van toezicht verschillende keren, ook informeel, vergaderd met de voorzitter van de raad van toezicht van het MCH. De raad van toezicht heeft in 2014 onder meer de volgende onderwerpen besproken: begroting; maatschappelijk verslag en jaarrekening; verbeterplan financiële functie/ombuigingsprogramma; bouwprojecten en huisvesting; interne verbouwingen en aanbouw voor SEH; voorgenomen fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo; implementatieplan fusie; oprichting Medisch Specialistisch Bedrijf; samenwerking met LUMC op het gebied van oncologie; samenwerking binnen de Coöperatie; beleid en activiteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid; managementrapportages; ICT-integratie MCH en Bronovo; risicomanagement; verslag gesprekken met ondernemingsraad en patiëntenadviesraad; contractering zorgverzekeraars. In de themabijeenkomsten van de raad van toezicht is gesproken over ouderengeneeskunde (speerpunt Bronovo) en infectieziekten (speerpunt MCH). Een afvaardiging van de raad van toezicht is 13

14 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 aanwezig geweest bij de beleidsdag van de raad van bestuur, het tweedelijns management en het stafbestuur op 24 juni De raad van toezicht heeft een positief besluit genomen over de volgende onderwerpen: Aangaan van een bestuurlijke fusie door Bronovo-Nebo met Stichting Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en het daartoe samen met het MCH oprichten van een stichting genaamd: Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Benoemen van de nieuwe Holdingstichting, genaamd Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo als enige statutair bestuurder van Bronovo-Nebo. Goedkeuring voor statutenwijziging Stichting Bronovo-Nebo in het kader van de bestuurlijke fusie. Goedkeuring voor wijziging van de statuten van de Stichting ZBC Bronovo. Goedkeuring van de borgstelling voor de ver- en nieuwbouw van MCH Antoniushove. Jaarrekening: vaststelling, deponeren na ontvangst accountantsverklaring met sectorale beperking. Raad van toezicht reglement: raad van toezicht stelt reglementen vast met in achtneming van de wijzigingen. Honorering leden raad van toezicht is vastgesteld. Evaluatie eind Goedkeuring Fusie Stichtingen Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo per 1 januari Goedkeuring begroting Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst met Medisch Specialistisch Bedrijf MCH Bronovo. Bezoldiging De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de leden vast. De bezoldiging is, onder correctie voor inflatie, in 2014 gelijk gebleven aan de bezoldiging in

15 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Rooster van aftreden Bij de bestuurlijke fusie is, om reden van zowel continuïteit als doorstroom, besloten om het bestaande rooster van aftreden te hanteren voor personen die lid worden van de nieuwe raad van toezicht. Naam Geboortedatum Datum van toetreden Datum eerstvolgende Datum van aftreden volgens Vergaderingen bijgewoond RvT MCH of RvT BRV herbenoeming volgens oude rooster oude rooster Mevr. N. Y. Albayrak nvt /6 Temur Drs. W.J. Deetman /7 Drs. J.W. Holtslag nvt /6 Drs. G.A. Maranus RA /6 Mevr. prof.dr. H.E. van nvt /7 der Horst Prof. dr. C.J.H.M. van /6 Laarhoven P.A. van der Linden nvt /7 Mr. H.J. Steinvoort 2006 nvt /3 * Ir. Th. van der Zwaan 2006 nvt /3 * Ir. G.A. Kaper 2006 nvt /2 * * Vergaderingen bijgewoond tot aftreden Voor oud MCH-toezichthouders zijn er in 2014 zes vergaderingen geweest, voor oud Bronovo-toezichthouders zeven vergaderingen. 15

16 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Nevenfuncties raad van toezicht op 31 december 2014 Naam rvt functie Jaar van eerste benoeming en jaar van aftreden, Lidmaatschap Commissie (AC, Bouw, Kwaliteit of Governance) Nevenfuncties Aantal bijgewoonde vergaderingen Hoofdfunctie Drs. W.J. Remuneratie- voorzitter curatorium Mr. Gonsalves-nationale rvt: 7/7 Deetman commissie innovatieprijs voor de rechtshandhaving Voorzitter voorzitter bestuur Stichting Postacademische Audit commissie: Medische cursussen in Indonesië 3/7 2011, 2019 voorzitter Commissie Aedes Code voorzitter Raad van Toezicht van ProDemos Remuneratie- Lid van de voorzitter CIO (Commissie Interkerkelijk Contact commissie: 1/1 Raad van met de overheid) State voorzitter Foundation Board IHE Delft en UNESCO-IHE (postgraduate education and capacity building in water, environment and infrastructure) voorzitter Raad van Toezicht Museum Meermanno voorzitter Raad van Advies Hersenen en Cognitie (NWO) voorzitter Commissie nevenfuncties van de gemeenteraad Den Haag voorzitter Stichting Kloosterkerk voorzitter Stichting MCH Bronovo en voorzitter van de Cornelia-stichting voorzitter geschillencommissie CDA lid van de kring van experts van Loodslicht voorzitter van het Curatorium Master of Strategic Urban Studies lid van het Comité van Aansporing, Inspiratie en Reflectie (CAIR) van de gemeente Haarlemmermeer 16

17 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance) benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie P.A. van der Audit lid van het bestuur van Vereniging Vrienden van rvt: 5/6 Linden Commissie Bronovo Lid Audit commissie: 6/7 2009, 2017 Zelfstandig gevestigd adviseur Mw. prof. Commissie lid van de Raad van Toezicht Stichting Reinier rvt: 5/6 H.E. van der Kwaliteit & van Arkel, Den Bosch tot 1/9/2014 Horst Veiligheid lid Wetenschappelijke adviesraad CVZ, per 1 Commissie Lid april 2014 Zorg Instituut Nederland Kwaliteit & Veiligheid: 3/3 2009, 2017 Hoogleraar / hoofd afd. huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde VUmc Mw. N.Y Albayrak- Temur Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid lid Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum lid Forum A tot Z (Geletterdheidsforum) rvt: 3/6 Commissie 2007, 2015 Geen bestuurslid Atlantic & Pacific Exchange Program Kwaliteit & Veiligheid: 3/3 17

18 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance) benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie Drs J.W. Remuneratie- voorzitter College van Toezicht voor rvt: 5/6 Holtslag * commissie Auteursrechten en naburige rechten Vice- voorzitter Stichting Kamermuziek Warmond Remuneratie- voorzitter lid bestuur Stichting leerstoelen CAOP, commissie: 1/1 Universiteit van leiden 2007, 2015 voorzitter Mr. Hans van Mierlo Stichting, wetenschappelijk bureau D66 Geen lid Raad van Advies van de Inspectie Veiligheid en Justitie * Voorzitterschap van de RvT MCH duurde tot 15 augustus 2014, vanaf die datum vice voorzitter. Drs. G.A. Audit Penningmeester Vereniging Vrienden van het rvt: 0/6 Maranus RA Commissie Residentie Orkest Lid Audit 2012,2020 commissie: 0/7 Partner, KPMG Accountants N.V. 18

19 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie Prof. dr. Commissie reviewer Cochrane Hepato-Biliary Review rvt: 5/6 C.J.H.M. van Kwaliteit & group, Copenhagen Laarhoven Veiligheid lid Raad van Advies van de Oude gracht Group Commissie MSc. B.V. Kwaliteit & Lid reservist Luitenant-Kolonel defensie relatie Veiligheid: 3/3 ziekenhuizen (IDR) 2013,2021 Hoogleraar/ afdelingshoofd Heelkunde, Radboud umc Nijmegen Commissies Om de raad van toezicht te ondersteunen en besluitvorming voor te bereiden, zijn uit het midden van de raad van toezicht drie vaste commissies ingesteld: de Audit commissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Voor de bestuurlijke fusie kende de raad van toezicht nog twee vaste commissies: de Governance commissie en de commissie Bouw. Deze twee commissies zijn in 2014 niet bijeen geweest. In 2014 is de voltallige raad van toezicht actief betrokken geweest bij governance onderwerpen, met name bij punten die de fusie aangaan. Bouw is voor beide ziekenhuizen een zeer actueel onderwerp; in 2015 zal de wijze waarop de raad hierop toezicht houdt worden bepaald. 19

20 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Commissie Kwaliteit en Veiligheid De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft tot taak de raad van toezicht te ondersteunen bij zijn toezichthoudende rol op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid 1. De commissie heeft daarbij onder andere als taak het (voorgenomen) kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de raad van bestuur te toetsen, inclusief de opzet en werking van het interne risicomanagement (het systeem van kwaliteitsbeheersing). De commissie treedt op als klankbord voor de raad van bestuur, en adviseert zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid. De commissie hanteert het belang van de patiënt of cliënt als leidend principe. De commissie houdt onder meer toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van (externe) instanties op het gebied van kwaliteit en veiligheid en op de resultaten van het kwaliteitsbeleid, inclusief de uitkomsten van interne en externe audits en visitaties. De commissie is in het bijzonder betrokken bij de Patiëntenadviesraad (PAR), bij de klachtenbehandeling en juridische vraagstukken. De betreffende leden overleggen eenmaal per jaar met de PAR en met de medewerkers van de afdeling Klachten en Gezondheidsrecht. Tevens wordt met de raad van bestuur het verslag van de MIP-commissie besproken, die in de vergadering van de raad van toezicht rapporteert. Daarnaast spreekt de commissie eenmaal per jaar met de raad van bestuur over de stand van zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Bij dit overleg zijn ook de medewerkers van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, de medisch manager Kwaliteit en Veiligheid en, afhankelijk van de agenda, de voorzitter van de Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) aanwezig. De commissie vergadert ten minste viermaal per jaar; de vergaderingen worden bijgewoond door het lid van de raad van bestuur dat de portefeuille kwaliteit en veiligheid beheert. Audit commissie De Audit commissie heeft de volgende taken: beoordeling van de externe verslaggeving; beoordeling van het functioneren van de externe accountant; beoordeling van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; beoordeling van onder meer interne bevoegdheden en richtlijnen, onafhankelijkheid van de raad van bestuur en raad van toezicht. De Audit commissie vergadert ten minste viermaal per jaar. Het lid van de raad van bestuur met aandachtsgebied financiën wordt standaard uitgenodigd voor de vergaderingen. In beginsel is de externe accountant aanwezig bij de vergaderingen waarin de jaarrekening en interim managementletter worden besproken. Remuneratiecommissie 1 Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt verleend (effectiviteit, toegankelijkheid, efficiëntie, tijdigheid, veiligheid en vraaggerichtheid). Patiëntveiligheid wordt omschreven als het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade (lichamelijk en/of psychisch) die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem. 20

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie