Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo"

Transcriptie

1 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie Structuur van de organisatie Kerngegevens 7 4 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Vereniging Medische Staf Bedrijfsvoering Patiëntenadviesraad Bronovo en cliëntenraad Nebo Ondernemingsraden Verpleegkundige Adviesraad 36 5 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten en cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Vooruitblik Maatschappij Resultaten wetenschappelijk onderzoek Maatschappelijk verantwoord ondernemen Scores op speerpunten Keurmerken Persoonlijke onderscheidingen 82 7 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening over Overige gegevens Bijlagen Organogram Stichting Bronovo-Nebo Verdeling aandachtsgebieden raad van bestuur Overige Personalia Stichting Bronovo-Nebo Wetenschappelijke publicaties 168 DigiMV -via internet opvraagbaar- 2

3 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Voorwoord In het verslagjaar werd de bestuurlijke fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo een feit en is de juridische fusie verder voorbereid. Per 1 januari 2015 zijn het MCH en Bronovo-Nebo juridisch gefuseerd. Wat betreft de zorg voor onze patiënten was 2014 een bijzonder jaar. We zijn erin geslaagd om de kwaliteit van onze patiëntenzorg weer aanzienlijk te verbeteren. Wij ontwikkelen ons tot een expertisecentrum voor borstkankerpatiënten. In oktober openden wij in MCH Antoniushove te Leidschendam de polikliniek voor borstkankerpatiënten. Hier is de zorg op maat en volledig rondom de patiënt georganiseerd. Eén ziekenhuislocatie waar medisch specialisten uit MCH en Bronovo, verpleegkundigen en laboranten samenwerken in een multidisciplinair team dat zich helemaal richt op borstkanker. Op het gebied van intra-operatieve radiotherapie (bestraling tijdens de operatie) zijn wij voorloper in Nederland, met inmiddels meer dan 300 behandelingen. MCH en Bronovo hechten grote waarde aan samenwerking in de regio, zodat ook in de toekomst alle benodigde medisch specialistische zorg aan de inwoners van de Haags-Leidse regio kan worden geboden. Samen met het LUMC hebben wij inmiddels het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag (UKC) opgericht met twee locaties: MCH Antoniushove en LUMC. Het UKC zal de komende jaren uitgroeien tot één van de tien belangrijkste oncologische centra in Nederland. Met de fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo is er een groot topklinisch opleidingsziekenhuis in de Haagse regio ontstaan met drie ziekenhuislocaties en het verpleeghuis Nebo. In 2015 zal verder inhoud worden gegeven aan het enerzijds spreiden en anderzijds concentreren van specialistische zorg. Dit vraagt veel van iedereen in het ziekenhuis, maar levert ook veel op: betere patiëntenzorg, kansen voor innovatie, onderzoek en opleidingen. In 2014 promoveerden dertien medewerkers van ons ziekenhuis. Deze promoties zijn dikwijls gebaseerd op eigen klinisch onderzoek. Ook zijn in 2014 vier nieuwe erkenningen ontvangen, voor de opleiding tot geriatrieverpleegkundige, Medium Care Verpleegkundige, Radiodiagnostisch Laborant (duaal) en Deskundige Infectiepreventie. Als topklinisch ziekenhuis in een grootstedelijke omgeving kiezen wij voor passende speerpunten, zoals infectieziekten en acute zorg. In mei 2014 werd de eerste patiënt in Nederland met het MERScoronavirus in MCH Westeinde in strikte isolatie verpleegd. De afdelingen spoedeisende hulp (SEH) van het MCH en Bronovo samen ontvangen ca patiënten per jaar. Met bijna patiënten is de SEH van MCH Westeinde één van de grootste in Nederland. De komende jaren blijft onze opdracht om ziekenhuiszorg van topkwaliteit te leveren; vakbekwaam, gastvrij en toegewijd aan iedereen die dat nodig heeft. Op basis van de kwaliteiten en de inzet van een ieder in het MCH en Bronovo-Nebo, werken wij samen aan een nieuw perspectief voor onze patiënten. Paul Doop (voorzitter) Renée Barge 3

4 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Uitgangspunten van de verslaggeving Met dit verslag leggen wij op concernniveau verantwoording af over alle onderdelen die onder Stichting Bronovo-Nebo vallen. Om de betrouwbaarheid, actualiteit en legitimiteit van de gepresenteerde informatie zo goed mogelijk te borgen, zijn bij de totstandkoming van het jaarverslag zowel adviesorganen als vele medewerkers binnen de stichting betrokken. Belangrijk argument om de vertrouwde structuur van verslaglegging te blijven volgen is de vergelijkbaarheid van de informatie in de tijd. Om die reden is, met name bij de onderdelen over het meerjaren- en algemeen beleid, voor een opzet gekozen die aansluit bij het lange termijn strategisch plan van Stichting Bronovo-Nebo over de periode De speerpunten van beleid hebben wij ondergebracht in drie strategische thema s. Deze thema s zijn Markt & Marktaandeel, Organisatie & Besturing en Ketenzorg & Samenwerking. De projecten, programma s en strategische speerpunten waarover in dit verslag verantwoording wordt afgelegd, zijn gekoppeld aan deze strategische thema s. Het verslag over 2014 zal tegelijk het laatste verslag volgens de bekende structuur zijn. Per 1 januari 2015 is Stichting Bronovo-Nebo juridisch gefuseerd met Stichting Medisch Centrum Haaglanden tot Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo. 4

5 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Algemene informatie 3.1 Structuur van de organisatie Wijziging juridische structuur ten opzichte van 2013 De Stichting Bronovo-Nebo is statutair gevestigd in Den Haag en exploiteert drie onderdelen: ziekenhuis Bronovo, Huis Nebo en Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar. Op 15 augustus 2014 is Stichting Bronovo-Nebo bestuurlijk gefuseerd met Stichting Medisch Centrum Haaglanden (MCH). De Stichting Bronovo-Nebo wordt vanaf die datum bestuurd door het bestuur van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Dit bestuur wordt gevormd door het voormalig bestuur van het MCH en Bronovo-Nebo. De heer W. Geerlings is afgetreden als bestuurder van het MCH op de datum van de bestuurlijke fusie. De raad van bestuur van de Holdingstichting heeft daarmee twee leden en een voorzitter. Per 1 januari 2015 zijn Bronovo-Nebo en het MCH ook juridisch gefuseerd en gaat de Stichting Bronovo-Nebo op in de Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo. De organisatorische structuur is in 2014 niet gewijzigd ten opzichte van De stichting is georganiseerd in vijf clusters. De clusters Snijdende specialismen, Beschouwende specialismen en Logistiek staan op basis van duaal en integraal management onder leiding van een medisch manager en een bedrijfskundig manager. Het cluster Diagnostiek wordt aangestuurd door een medisch coördinator en het cluster Huis Nebo door de locatiedirecteur van Nebo. Daarnaast zijn er een kleine centrale staf en een aantal algemene stafafdelingen die de raad van bestuur op het gebied van financiën, personeel, ICT, kwaliteitszorg, communicatie en facilitaire zaken adviseren en ondersteunen. De centrale staf en de algemene stafafdelingen zijn in het organogram ondergebracht binnen de afdeling Staf en Ondersteuning. Bronovo is eigenaar van Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar en huurder van een ruimte in Gezondheidscentrum Statenkwartier. Hier is de Bronovo Buitenpoli Statenkwartier gevestigd. De aansturing hiervan gebeurt vanuit het cluster Logistiek. Huis Nebo vormt het vijfde cluster van de stichting. Er zijn twee afdelingen voor psychogeriatrische cliënten en twee voor somatische cliënten. De vijfde afdeling, die gehuisvest was in Rijswijk, is opgeheven. De directeur van Huis Nebo legt rechtstreeks verantwoording af aan de raad van bestuur. Het organogram van de stichting is opgenomen als bijlage. 5

6 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Interne besturing en intern toezicht De stichting kent een besturingsmodel met drie managementlagen: 1. Strategisch: het niveau van de raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en van de stafmaatschap; 2. Tactisch: het niveau van het management van de clusters, de directeur van Huis Nebo, de staf- en ondersteunende diensten; 3. Operationeel: het afdelings- en unitmanagement. Op strategisch niveau bestaat een positieve en constructieve relatie tussen de raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en het bestuur van de stafmaatschap. Op dit niveau is er breed draagvlak voor de langetermijnstrategie van de stichting. Bronovo onderscheidt zich positief door het bestaan van de stafmaatschap. Door de hierbinnen geharmoniseerde inkomens van de vrijgevestigde medisch specialisten kan eenheid van beleid gemakkelijker worden gerealiseerd. Elk besturingsniveau draagt integrale verantwoordelijkheid. Dit betreft zowel de kwaliteit en kwantiteit van de zorg als de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de principes van overleg en besluitvorming zijn op hoofdlijnen vastgelegd. Duaal management betekent dat de medisch manager en de manager bedrijfsvoering van elk cluster gezamenlijk en integraal verantwoordelijk zijn bij de tactische keuzes over investeringen, de inzet van mensen en middelen, het opleidingsbeleid, huisvesting en dergelijke. Dit vraagt om een proactieve rol van het clustermanagement bij het komen tot concrete plannen om processen slimmer en doelmatiger te organiseren. De dagelijkse leiding van de stichting was tot 15 augustus 2014 in handen van een tweehoofdige raad van bestuur en vanaf die datum van een driehoofdige raad van bestuur. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van toezicht en wordt geadviseerd door het bestuur van de Vereniging Medische Staf (stafbestuur), de ondernemingsraden van Bronovo en Nebo, de cliëntenraad van Nebo, de patiëntenadviesraad (cliëntenraad) van Bronovo en de verpleegkundige adviesraad. In beginsel is er wekelijks overleg tussen de raad van bestuur en het Stafbestuur. In het overleg worden ziekenhuisbrede thema s als kwaliteitsbeleid, kwaliteitsissues en financiën besproken, maar ook onderwerpen die zich op cluster- of vakgroepsniveau afspelen, zoals visitaties en zorginhoudelijke speerpunten. Periodiek worden strategische thema s en grote trajecten besproken, zoals de implementatie van het elektronisch patiëntendossier, samenwerkingsinitiatieven (onder meer in Coöperatieverband) en het Lange Termijn Huisvestingsplan. Samen met de stafmaatschap van vrijgevestigde specialisten voert de raad van bestuur de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars. 6

7 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Segmentering Voor het ziekenhuis en het verpleeghuis wordt één gezamenlijke balans gehanteerd. Om die reden rapporteert de stichting over beide onderdelen binnen één segment. De verhouding in termen van omzet is circa 90% voor het ziekenhuis en 10% voor het verpleeghuis. Toelatingen Stichting Bronovo-Nebo beschikt over alle functiegerichte toelatingen: huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Medezeggenschapsstructuur Conform de eisen die de WOR en de WMCZ daaraan stellen kent Bronovo een ondernemingsraad en patiëntenadviesraad (cliëntenraad) en Huis Nebo een ondernemingsraad en een cliëntenraad. 3.2 Kerngegevens Kernactiviteiten De Stichting Bronovo-Nebo exploiteert een algemeen ziekenhuis, een verpleeghuis en een gezondheidscentrum en heeft een erkenning om ziekenhuiszorg en psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg te bieden. Bronovo is een algemeen ziekenhuis voor inwoners van Den Haag en omgeving. Het biedt medisch specialistische zorg, waarbij 26 medische specialismen worden uitgeoefend. Het ziekenhuis heeft een alliantie met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Door deze alliantie kan de stichting onder andere participeren in het verrichten van ivf-behandelingen, waarvoor het LUMC een vergunning heeft. Bronovo participeert in het Samenwerkende Ziekenhuizen West Nederland Coöperatief U.A. (de Coöperatie) met Medisch Centrum Haaglanden en het Groene Hart Ziekenhuis. Bronovo fungeert als opleidingsziekenhuis voor studenten, coassistenten en arts-assistenten. Bronovo biedt verschillende opleidingen tot specialist: heelkunde, gynaecologie en obstetrie, interne geneeskunde en klinische chemie, en daarnaast opleidingen voor huisartsengeneeskunde, tropengeneeskunde, verpleegkunde en opleidingen voor paramedisch personeel. Bronovo Gezondheidscentrum Wassenaar biedt vanuit één locatie gezondheidszorg aan de inwoners van de gemeente Wassenaar. Patiënten kunnen er terecht voor huisartsenzorg, fysio- en ergotherapie, logopedie en bloedprikken. Een groot aantal specialismen van Bronovo houdt er wekelijks spreekuur. Huis Nebo biedt plaats aan zestig somatische en zestig psychogeriatrische cliënten. Bij somatische cliënten staan de behandeling en verzorging van lichamelijke problemen op de voorgrond. Bij 7

8 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 psychogeriatrische cliënten staan begeleiding en verzorging centraal. Huis Nebo werkt nauw samen met Bronovo op het gebied van ouderengeneeskunde. Voor dit specialisme is in 2011 een Zelfstandig Behandelcentrum opgericht: Bronovo Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde. Bronovo levert naast ZvW- en AWBZ-bekostigde zorg in beperkte mate particulier bekostigde zorg. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om het C-segment en pluspakketten. De stichting levert geen WMObekostigde zorg Productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens ziekenhuis Aantal/bedrag Capaciteit op 31 december 2014 Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) 300 Personeel op 31 december 2014 Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 982 Aantal medische specialisten (vrij beroep en loondienst) 95 Bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten Productie ziekenhuis in het verslagjaar Aantal geopende DOT-Zorgproducten Aantal eerste consulten Aantal opgenomen patiënten Aantal verpleegdagen Aantal dagopnames Kerngegevens verpleeghuis Aantal/bedrag Cliënten, productie en capaciteit Aantal intramurale cliënten op 31 december Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in het verslagjaar 473 Aantal intramurale verpleegdagen in het verslagjaar Personeel op 31 december 2014 Aantal personeelsleden in loondienst 225 Aantal FTE personeelsleden in loondienst 168 Bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar Totaal bedrijfsopbrengsten

9 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Opleiding medisch specialisten Aantallen (gemiddeld in 2014) Arts-assistenten in opleiding 18 Gemiddelde verpleegduur Verpleegdagen/opnamen 4,3 4,5 3,9 4,2 4,6 4,9 9

10 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4.1 Normen voor goed bestuur Stichting Bronovo-Nebo werkt volgens: De zorgbrede governancecode van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ); De statuten van de stichting en de reglementen van de raad van bestuur en raad van toezicht (inclusief het informatieprotocol en de reglementen van de commissies binnen de raad van toezicht); Het informatie- en samenwerkingsprotocol raad van bestuur-stafbestuur. De statuten en reglementen zijn in 2014 gewijzigd als gevolg van de bestuurlijke fusie met Stichting Medisch Centrum Haaglanden: beide stichtingen vallen vanaf 15 augustus onder het bestuur en toezicht van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. 4.2 Raad van bestuur Portefeuilleverdeling Vanaf 15 augustus 2014, de datum van de bestuurlijke fusie, is er een driehoofdige raad van bestuur. De heer P.W. Doop (voorzitter), voorheen bestuurder van het MCH, de heer J.G.M. Hendriks en mevrouw R.M.Y. Barge, voorheen bestuurders van stichting Bronovo-Nebo, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele ziekenhuisbeleid, waarbij een onderlinge portefeuilleverdeling is gemaakt. De portefeuilleverdeling is opgenomen in bijlage 8.2. Bij ieder aandachtsgebied is de portefeuillehouder als eerste aanspreekbaar. Bij afwezigheid wordt waargenomen door een van de andere bestuurders. Eind 2014 heeft de heer Hendriks aangekondigd het ziekenhuis te zullen verlaten per 1 maart Bezoldiging De beloningscode die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de geldende wettelijke bepalingen (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector, januari 2014) zijn gehanteerd als uitgangspunt voor de bezoldiging van de raad van bestuur. De gegevens over de bezoldiging van de raad van bestuur en raad van toezicht zijn opgenomen in het jaarrekeningdeel van dit verslag. 10

11 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Tabel 1: nevenfuncties raad van bestuur Naam en Nevenfuncties woonplaats Drs. P.W. Doop Den Haag Voorzitter raad van bestuur Collegelid van de Algemene Rekenkamer in buitengewone dienst Voorzitter van de raad van toezicht van de Nationale Reisopera (NRO) Collegelid van de adviescommissie NVAO/Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie Lid raad van commissarissen AMC/AMR Medical Research Drs. J.G.M. Hendriks Utrecht Lid raad van Lid van de NVZ-commissie Onderwijs en Opleiding, op voordracht van de SAZ Lid raad van toezicht Integraal Kankercentrum Nederland IKNL Lid raad van advies Xenia, hospice in te Leiden Lid raad van toezicht Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid bestuur Mw. dr. R.M.Y. Barge arts Wassenaar Bestuurslid Stichting Transmurale Zorg, Den Haag Lid raad van toezicht Apotheek Haagse Ziekenhuizen Lid raad van toezicht Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam Lid van de kamer medisch specialisten Capaciteitsorgaan Lid raad van bestuur 4.3 Raad van toezicht De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en toetst of er in beleid en uitvoering evenwicht bestaat tussen het organisatiebelang en de maatschappelijke functie van de zorginstelling. Samenstelling Vanaf de datum van bestuurlijke fusie, 15 augustus 2014, wordt de raad van toezicht van Stichting Bronovo-Nebo gevormd door de raad van toezicht van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Deze raad van toezicht is samengesteld uit leden van de voormalige raad van toezicht van Bronovo-Nebo en van het MCH. Bij de samenstelling is het rooster van aftreden van beide ziekenhuizen als uitgangspunt genomen. Per 31 december 2014 bestaat de raad van toezicht uit zeven leden. De raad van toezicht van de Holdingstichting houdt toezicht op het bestuur van de Holdingstichting. 11

12 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van de raad van toezicht, de nevenfuncties van de leden en het aantal bijgewoonde vergaderingen in Geborgd is dat één van de leden beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring binnen de zorg; dit is mevrouw prof. H.E. Van der Horst. Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2014 Naam Geboortedatum Datum van toetreden RvT Datum eerstvolgende Datum van aftreden Vergaderingen bijgewoond herbenoeming volgens oude rooster volgens oude rooster Mevr. N.Y (MCH) nvt /6 Albayrak-Temur Drs. W.J (BRV) /7 Deetman Drs. J.W. Holtslag (MCH) nvt /6 Drs. G.A (MCH) /6 Maranus RA Mevr. prof.dr (BRV) nvt /7 H.E. van der Horst Prof. dr. C.J.H.M (MCH) /6 van Laarhoven P.A. van der Linden (BRV) nvt /7 Taken en werkwijze; reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Bronovo-Nebo. De statuten zijn in het verslagjaar gewijzigd op 15 augustus 2014, met de oprichting van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. De werkwijze is nader uitgewerkt in het Reglement raad van toezicht. Het reglement omschrijft de toezichthoudende rol van de raad en de wijze waarop deze verantwoording aflegt. Het reglement bevat verder het profiel van de leden van de raad van toezicht, de overlegstructuur, benoemingsprocedures en zittingstermijnen, informatievoorziening, onafhankelijkheid, vergoedingen en de verhouding tot de raad van bestuur. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren. De statuten, reglementen en het rooster van aftreden zijn gepubliceerd op de website van Stichting Bronovo-Nebo. Daarnaast heeft de raad van toezicht een reglement raad van bestuur vastgesteld. 12

13 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Werkzaamheden 2014 In het verslagjaar kwam de raad van toezicht zevenmaal bijeen. De eerste vier bijeenkomsten betroffen vergaderingen van de raad van toezicht van Stichting Bronovo-Nebo, de laatste drie van de Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Alle overleggen van de raad van toezicht hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van de raad van bestuur. Voorafgaand aan het overleg van de raad van toezicht vond overleg plaats over de agenda tussen de voorzitters van de raad van bestuur en de raad van toezicht. De externe accountant heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de raad van toezicht tijdens de bespreking van de jaarrekening 2013 en de managementletter Naast de reguliere vergaderingen heeft de raad van toezicht eenmaal vergaderd met de raad van bestuur en het staf(maatschaps)bestuur. Voorts is een delegatie van de raad van toezicht aanwezig geweest bij overleggen van de raad van bestuur met de ondernemingsraad van Bronovo, de ondernemingsraad van Nebo, de verpleegkundige adviesraad, de patiëntenadviesraad (Bronovo) en de cliëntenraad (Nebo). Een delegatie van de raad van toezicht heeft deelgenomen aan de beleidsdag van het bestuur en managementteam van het MCH en Bronovo-Nebo. Voorts zijn individuele leden van de raad van toezicht aanwezig geweest bij bijzondere bijeenkomsten. In het kader van de voorbereiding van de fusie heeft de voorzitter van de raad van toezicht verschillende keren, ook informeel, vergaderd met de voorzitter van de raad van toezicht van het MCH. De raad van toezicht heeft in 2014 onder meer de volgende onderwerpen besproken: begroting; maatschappelijk verslag en jaarrekening; verbeterplan financiële functie/ombuigingsprogramma; bouwprojecten en huisvesting; interne verbouwingen en aanbouw voor SEH; voorgenomen fusie tussen het MCH en Bronovo-Nebo; implementatieplan fusie; oprichting Medisch Specialistisch Bedrijf; samenwerking met LUMC op het gebied van oncologie; samenwerking binnen de Coöperatie; beleid en activiteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid; managementrapportages; ICT-integratie MCH en Bronovo; risicomanagement; verslag gesprekken met ondernemingsraad en patiëntenadviesraad; contractering zorgverzekeraars. In de themabijeenkomsten van de raad van toezicht is gesproken over ouderengeneeskunde (speerpunt Bronovo) en infectieziekten (speerpunt MCH). Een afvaardiging van de raad van toezicht is 13

14 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 aanwezig geweest bij de beleidsdag van de raad van bestuur, het tweedelijns management en het stafbestuur op 24 juni De raad van toezicht heeft een positief besluit genomen over de volgende onderwerpen: Aangaan van een bestuurlijke fusie door Bronovo-Nebo met Stichting Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en het daartoe samen met het MCH oprichten van een stichting genaamd: Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo. Benoemen van de nieuwe Holdingstichting, genaamd Holdingstichting Medisch Centrum Haaglanden/Bronovo-Nebo als enige statutair bestuurder van Bronovo-Nebo. Goedkeuring voor statutenwijziging Stichting Bronovo-Nebo in het kader van de bestuurlijke fusie. Goedkeuring voor wijziging van de statuten van de Stichting ZBC Bronovo. Goedkeuring van de borgstelling voor de ver- en nieuwbouw van MCH Antoniushove. Jaarrekening: vaststelling, deponeren na ontvangst accountantsverklaring met sectorale beperking. Raad van toezicht reglement: raad van toezicht stelt reglementen vast met in achtneming van de wijzigingen. Honorering leden raad van toezicht is vastgesteld. Evaluatie eind Goedkeuring Fusie Stichtingen Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo per 1 januari Goedkeuring begroting Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst met Medisch Specialistisch Bedrijf MCH Bronovo. Bezoldiging De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de leden vast. De bezoldiging is, onder correctie voor inflatie, in 2014 gelijk gebleven aan de bezoldiging in

15 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Rooster van aftreden Bij de bestuurlijke fusie is, om reden van zowel continuïteit als doorstroom, besloten om het bestaande rooster van aftreden te hanteren voor personen die lid worden van de nieuwe raad van toezicht. Naam Geboortedatum Datum van toetreden Datum eerstvolgende Datum van aftreden volgens Vergaderingen bijgewoond RvT MCH of RvT BRV herbenoeming volgens oude rooster oude rooster Mevr. N. Y. Albayrak nvt /6 Temur Drs. W.J. Deetman /7 Drs. J.W. Holtslag nvt /6 Drs. G.A. Maranus RA /6 Mevr. prof.dr. H.E. van nvt /7 der Horst Prof. dr. C.J.H.M. van /6 Laarhoven P.A. van der Linden nvt /7 Mr. H.J. Steinvoort 2006 nvt /3 * Ir. Th. van der Zwaan 2006 nvt /3 * Ir. G.A. Kaper 2006 nvt /2 * * Vergaderingen bijgewoond tot aftreden Voor oud MCH-toezichthouders zijn er in 2014 zes vergaderingen geweest, voor oud Bronovo-toezichthouders zeven vergaderingen. 15

16 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Nevenfuncties raad van toezicht op 31 december 2014 Naam rvt functie Jaar van eerste benoeming en jaar van aftreden, Lidmaatschap Commissie (AC, Bouw, Kwaliteit of Governance) Nevenfuncties Aantal bijgewoonde vergaderingen Hoofdfunctie Drs. W.J. Remuneratie- voorzitter curatorium Mr. Gonsalves-nationale rvt: 7/7 Deetman commissie innovatieprijs voor de rechtshandhaving Voorzitter voorzitter bestuur Stichting Postacademische Audit commissie: Medische cursussen in Indonesië 3/7 2011, 2019 voorzitter Commissie Aedes Code voorzitter Raad van Toezicht van ProDemos Remuneratie- Lid van de voorzitter CIO (Commissie Interkerkelijk Contact commissie: 1/1 Raad van met de overheid) State voorzitter Foundation Board IHE Delft en UNESCO-IHE (postgraduate education and capacity building in water, environment and infrastructure) voorzitter Raad van Toezicht Museum Meermanno voorzitter Raad van Advies Hersenen en Cognitie (NWO) voorzitter Commissie nevenfuncties van de gemeenteraad Den Haag voorzitter Stichting Kloosterkerk voorzitter Stichting MCH Bronovo en voorzitter van de Cornelia-stichting voorzitter geschillencommissie CDA lid van de kring van experts van Loodslicht voorzitter van het Curatorium Master of Strategic Urban Studies lid van het Comité van Aansporing, Inspiratie en Reflectie (CAIR) van de gemeente Haarlemmermeer 16

17 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance) benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie P.A. van der Audit lid van het bestuur van Vereniging Vrienden van rvt: 5/6 Linden Commissie Bronovo Lid Audit commissie: 6/7 2009, 2017 Zelfstandig gevestigd adviseur Mw. prof. Commissie lid van de Raad van Toezicht Stichting Reinier rvt: 5/6 H.E. van der Kwaliteit & van Arkel, Den Bosch tot 1/9/2014 Horst Veiligheid lid Wetenschappelijke adviesraad CVZ, per 1 Commissie Lid april 2014 Zorg Instituut Nederland Kwaliteit & Veiligheid: 3/3 2009, 2017 Hoogleraar / hoofd afd. huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde VUmc Mw. N.Y Albayrak- Temur Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid lid Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum lid Forum A tot Z (Geletterdheidsforum) rvt: 3/6 Commissie 2007, 2015 Geen bestuurslid Atlantic & Pacific Exchange Program Kwaliteit & Veiligheid: 3/3 17

18 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance) benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie Drs J.W. Remuneratie- voorzitter College van Toezicht voor rvt: 5/6 Holtslag * commissie Auteursrechten en naburige rechten Vice- voorzitter Stichting Kamermuziek Warmond Remuneratie- voorzitter lid bestuur Stichting leerstoelen CAOP, commissie: 1/1 Universiteit van leiden 2007, 2015 voorzitter Mr. Hans van Mierlo Stichting, wetenschappelijk bureau D66 Geen lid Raad van Advies van de Inspectie Veiligheid en Justitie * Voorzitterschap van de RvT MCH duurde tot 15 augustus 2014, vanaf die datum vice voorzitter. Drs. G.A. Audit Penningmeester Vereniging Vrienden van het rvt: 0/6 Maranus RA Commissie Residentie Orkest Lid Audit 2012,2020 commissie: 0/7 Partner, KPMG Accountants N.V. 18

19 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Naam Lidmaatschap Nevenfuncties Aantal rvt functie Commissie bijgewoonde (AC, Bouw, vergaderingen Jaar van Kwaliteit of eerste Governance benoeming en jaar van aftreden, Hoofdfunctie Prof. dr. Commissie reviewer Cochrane Hepato-Biliary Review rvt: 5/6 C.J.H.M. van Kwaliteit & group, Copenhagen Laarhoven Veiligheid lid Raad van Advies van de Oude gracht Group Commissie MSc. B.V. Kwaliteit & Lid reservist Luitenant-Kolonel defensie relatie Veiligheid: 3/3 ziekenhuizen (IDR) 2013,2021 Hoogleraar/ afdelingshoofd Heelkunde, Radboud umc Nijmegen Commissies Om de raad van toezicht te ondersteunen en besluitvorming voor te bereiden, zijn uit het midden van de raad van toezicht drie vaste commissies ingesteld: de Audit commissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Voor de bestuurlijke fusie kende de raad van toezicht nog twee vaste commissies: de Governance commissie en de commissie Bouw. Deze twee commissies zijn in 2014 niet bijeen geweest. In 2014 is de voltallige raad van toezicht actief betrokken geweest bij governance onderwerpen, met name bij punten die de fusie aangaan. Bouw is voor beide ziekenhuizen een zeer actueel onderwerp; in 2015 zal de wijze waarop de raad hierop toezicht houdt worden bepaald. 19

20 Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Commissie Kwaliteit en Veiligheid De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft tot taak de raad van toezicht te ondersteunen bij zijn toezichthoudende rol op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid 1. De commissie heeft daarbij onder andere als taak het (voorgenomen) kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de raad van bestuur te toetsen, inclusief de opzet en werking van het interne risicomanagement (het systeem van kwaliteitsbeheersing). De commissie treedt op als klankbord voor de raad van bestuur, en adviseert zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid. De commissie hanteert het belang van de patiënt of cliënt als leidend principe. De commissie houdt onder meer toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van (externe) instanties op het gebied van kwaliteit en veiligheid en op de resultaten van het kwaliteitsbeleid, inclusief de uitkomsten van interne en externe audits en visitaties. De commissie is in het bijzonder betrokken bij de Patiëntenadviesraad (PAR), bij de klachtenbehandeling en juridische vraagstukken. De betreffende leden overleggen eenmaal per jaar met de PAR en met de medewerkers van de afdeling Klachten en Gezondheidsrecht. Tevens wordt met de raad van bestuur het verslag van de MIP-commissie besproken, die in de vergadering van de raad van toezicht rapporteert. Daarnaast spreekt de commissie eenmaal per jaar met de raad van bestuur over de stand van zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Bij dit overleg zijn ook de medewerkers van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, de medisch manager Kwaliteit en Veiligheid en, afhankelijk van de agenda, de voorzitter van de Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) aanwezig. De commissie vergadert ten minste viermaal per jaar; de vergaderingen worden bijgewoond door het lid van de raad van bestuur dat de portefeuille kwaliteit en veiligheid beheert. Audit commissie De Audit commissie heeft de volgende taken: beoordeling van de externe verslaggeving; beoordeling van het functioneren van de externe accountant; beoordeling van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; beoordeling van onder meer interne bevoegdheden en richtlijnen, onafhankelijkheid van de raad van bestuur en raad van toezicht. De Audit commissie vergadert ten minste viermaal per jaar. Het lid van de raad van bestuur met aandachtsgebied financiën wordt standaard uitgenodigd voor de vergaderingen. In beginsel is de externe accountant aanwezig bij de vergaderingen waarin de jaarrekening en interim managementletter worden besproken. Remuneratiecommissie 1 Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt verleend (effectiviteit, toegankelijkheid, efficiëntie, tijdigheid, veiligheid en vraaggerichtheid). Patiëntveiligheid wordt omschreven als het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade (lichamelijk en/of psychisch) die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem. 20

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11- 2014 Start 0.2 Concept 1-12-2014 Review opsteller 0.3 Concept 4-12-2014 Review

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo

Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo Dit reglement is opgesteld met inachtneming van artikel 18 lid 3 van de Statuten en de in de Zorgbrede Governancecode d.d.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT

Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Reglement RvT Bijlage F: reglement selectie- en remuneratiecommissie RvT Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement selectie- en remuneratiecommissie...

Nadere informatie