Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap"

Transcriptie

1 Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap Onderzoeksverslag mapping sleutelrollen Juni 2015 In opdracht van ECP Auteurs ABIO: Drs. Marleen Olde Hartmann IT-Staffing: Ir. Bramjan Mulder

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Managementsamenvatting... 4 Marktverkenning... 5 Experts... 7 Survey... 9 Populatie Survey Samenvatting populatie deelnemers Uitkomsten survey Keuze verdere uitwerking Toekomstige beroepsrollen Data Scientist Digitale Documentalist Enterprise Architect App/Mobile Ontwikkelaar User Experience (UX) Designer Ethical Hacker Cloud Engineer Healthcare Informatics Bronnen Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 2

3 Inleiding Door verdergaande digitalisering van informatie en de steeds sneller en groter wordende netwerken, die bovendien evolueren en daarmee van karakter veranderen, verandert de rol van ICT in de samenleving enorm. Marktverhoudingen binnen Europa veranderen mee en de mobiliteit wordt groter. Dit alles vraagt om professionele ontwikkelingen in Nederland die daarbij aansluiten, willen we onze huidige marktpositie in Europa behouden. Een hogere mobiliteit betekent ook dat ICT-ers uit andere landen werk kunnen doen, dat voorheen in Nederland werd gedaan en op de Nederlandse arbeidsmarkt werd uitgezet. Niet alleen is de uitwisseling op basis van competenties vergemakkelijkt en weten werkgevers in Noorwegen en Nederland beiden over welke competenties ze spreken, waardoor gemakkelijker iemand uit het buitenland kan worden aangenomen, maar ook de technologische mogelijkheden zijn dusdanig dat Noren en Nederlanders op platforms elkaar kunnen vinden en samen werk kunnen uitvoeren. Dit gegeven opent veel nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. ECP is een platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties dat tot doel heeft het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. Er wordt gezamenlijk nagedacht over een visie op Nederland als informatiesamenleving. ECP kent twee programmalijnen: Digivaardig en Digiveilig en koppelt hieraan concrete activiteiten en projecten. In het kader van de Europese ontwikkelingen waar een e-competentie framework (e-cf) is ontwikkeld is in Nederland de werkgroep e CF NL ontstaan om de landelijke adoptie van e CF in Nederland te stimuleren, binnen de programmalijn Digivaardig. Hiervoor zijn verschillende activiteiten neergezet, waarvan dit onderzoek er slechts één is. Onderwerp van onderzoek is enige mate van foresight te geven in de verschuivingen in vakinhouden en kennisvelden als gevolg van de toegenomen complexiteit en omvang, waarmee beroepsgroepen, ICT professionals en bedrijven te maken zullen krijgen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben wij acht sleutelrollen gedefinieerd en die zichtbaar gemaakt door ze te mappen op e-cf; dit product is ter beschikking gesteld voor publicatie en gaat hierbij. Terugkoppeling naar de CEN Project Committee 428 zal plaatsvinden in de komende vergadering van juli van dit jaar (2015). Het onderzoek heeft bestaan uit een marktonderzoek, een expert interviewronde en een survey. Op basis daarvan is een keuze gemaakt voor toekomstige beroepsrollen, die zijn uitgewerkt met e-cf competenties. Omdat er veel informatie is vergaard, hebben wij gemeend dit in een verslag te zetten en het niet alleen bij de deliverables in de vorm van zes profielen en een terugkoppeling naar CEN te houden. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 3

4 Managementsamenvatting In opdracht van het ECP heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van IT sleutelrollen waar naar verwachting de komende jaren tekorten optreden. Dit zijn immers de rollen waarvoor medewerkers opgeleid of geworven kunnen worden. Na deskresearch, expert-interviews en een enquête onder vakverenigingen en ICT-ers, is er een selectie van acht sleutelrollen gemaakt waarin de komende jaren een tekort verwacht wordt. Dit zijn functies die te maken hebben met Big Data, Security, Mobile of Cloud oplossingen, namelijk Data Scientist, Digitale Documentalist, Enterprise Architect, App/Mobile ontwikkelaar, User Experience (UX) Designer, Ethical Hacker, Cloud Engineer en Healthcare Informatics. Deze IT Sleutelrollen zijn gemapped op het European e-competence Framework (e-cf). Het gebruik van dit framework heeft diverse voordelen voor organisaties. Bij iedere genoemde IT sleutelrol is een uitsplitsing gemaakt van de e-cf competenties die iemand gemiddeld gesproken nodig heeft. Een organisatie kan deze IT sleutelrollen gebruiken als handleiding en eventueel aan de eigen situatie aanpassen. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 4

5 Marktverkenning De marktverkenning heeft plaatsgevonden door desk research en vervolgens vier experts in toekomstverkenning persoonlijk te ondervragen op hun inzichten aangaande de toekomst en de ontwikkelingen die zij zien ontstaan in de ICT. De voorbereidende research liet zien dat nieuwe technologische mogelijkheden sneller op de markt komen en bedrijven vaker innoverende acties plegen. Dat deze vernieuwing heeft organisatieverandering tot gevolg en nieuwe businessmodellen gaan ontstaan. We gingen te rade bij Gartner, Forrester, Mckinsey, IDC, Toekomstscan 2050, Berenschot, Hypecyles, NextGen Study s, Empirica, EIT ICT Labs, IBM, De ICTer bestaat niet, de Nationale Denktank Eindrapport 2014 en NRCLive Moonshot. Het desk research willen we niet helemaal uitschrijven; dat was onze opdracht niet. Toch willen we de opbrengst ervan, die de start voor de expert interviews en de survey is geweest, niet helemaal negeren in de rapportage. We hebben daarom gekozen voor een shorthand overdracht en het weergeven van ontwikkelingen in steekwoorden. De ontwikkeling kan in steekwoorden (in de structuur Van-Via-Naar) als volgt aangegeven worden: 1. Van focus op technologie via de focus op processen naar een focus op business modellen. 2. Van harde ICT systeemkennis, via ICT management naar digitaal leiderschap. 3. Van geïsoleerd vakmanschap via interne klantfocus en service-denken naar een externe klantverhouding toe. 4. Van het automatiseren via efficiency en effectiviteit naar nieuwe waardecreatie door digitale innovatie. 5. Van het verkrijgen van een erkende plek in de organisatie via het managen van ICT (een correcte planning en voorspelbare uitvoering en waardecreatie met minimale risico s en maximale controle) naar het snel kunnen adapteren en innovatieve kansen kunnen benutten. Hoewel duidelijk is dat de focus van technologie naar de business wordt verlegd, is de onderliggende technologie wel datgene dat de veranderingen mogelijk maakt. Vaak wordt dit nog steeds zo ingedeeld. Daarom kijken we hier even nog specifiek naar de nieuwe aanjagende technologie. Dit wordt wel het zogenaamde derde platform genoemd; een verzamelnaam voor mobile computing, clouddiensten, sociale netwerken en big data analytics. Andere partijen noemen het net weer iets ander t.w. The Nexus of Forces: Social, Mobile, Cloud and Information als basis onder digitale business of men spreekt over Next Generation of New Digital Era. Hoe men dit gegeven ook benoemt, men is het er in algemene zin wel met elkaar over eens dat het in elkaar overlopen van de werkelijke en de digitale wereld, het steeds meer en overal intelligentie inbrengen, de hoe technologie doordringt in de business en disruptie en/of wijziging van de bedrijfsvoering met zich meebrengt, de belangrijke strategische ontwikkelingen zijn waar rekening mee dient te worden gehouden. Dit geldt dus ook voor de ICT professional van de toekomst en diens rollen. Nieuwe technieken, globalisering (m.n. genoemd wordt de invloed van China), toegenomen concurrentie en mobiliteit zorgen daarnaast voor veel verschuivingen en ook andere verwachtingen ten aanzien van ICT professionals op de arbeidsmarkt. Reden te meer om naar de competenties te kijken in de nieuwe beroepsprofielen. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 5

6 Ook in de e-cf versie 3.0 zijn vanwege deze ontwikkelingen en na ervaringen uit versie 2.0 nieuwe toevoegingen gedaan: Innovatie (A.9), System Engineering (B.6), Behoeften Analyse (D.11) en Digitale Marketing (D.12). Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 6

7 Experts Met deze ondergrond hebben we met de experts gesproken over de wijzigingen die zij zagen voor de professionele ontwikkeling in de ICT. Wij hebben hen de voorgaande ontwikkelingen voorgelegd en hun visie hierop gevraagd. Uit deze gesprekken is een eerste indruk ontstaan, die ook ging in de richting van samensmelting binnen huidige bekende vakgebieden in de ICT maar zeker ook met non- ICT beroepsvelden, de zogenaamde cross-overs. ICT als enabling technology wordt ook een steeds groter onderdeel van de niet-ict beroepsvelden en verandert de wereld als totaal. Er wordt niet langer meer gesproken van een trend, maar van een digitale revolutie of transformatie. Niet alleen nieuwe technieken werden als oorzaak aangewezen, maar ook de neus voor innovatie werd vaker naar voren gebracht. De relatie met de business vormgeven, strategische inzichten ontwikkelen en overdracht kunnen plegen, en het bij kunnen blijven door zelfstandig leerprocessen voor zichzelf uit te zetten, werden als de belangrijke facetten en op gelijke hoogte geplaatst als de benodigde ICT kennis/vaardigheden; het kennen en het kunnen op ICT domeinen. Het omgaan met jezelf, met anderen en met kennis komen naast de ICT kennis en ICT vaardigheden te staan. Verder werd als heel opvallend punt naar voren gebracht dat de positie van de ICT-er zelf sterk aan verandering onderhevig is. De ICT professional van de toekomst is niet langer gericht op formele macht gekoppeld aan een functie, maar wordt meer gedreven door de inhoud en de mogelijkheden tot (persoonlijke en vak)ontwikkeling die er zijn. De hoog opgeleide ICT-professional van de toekomst wil iets bereiken en waarde creëren, in samenwerking met anderen en in regie, wil gezien en erkend worden en gebruik kunnen maken van een optimale werkplek en maakt voor een deel zijn eigen werk door benutting van de vrije professionele ruimte of de digitale mogelijkheden om internationaal te kunnen samenwerken. Er ontstaat een ICT enterpreneur. Voor de wat lager opgeleide ICT-professional vrezen sommigen door de up-skilling die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen en de robotica toepassingen die het werk dat met een lagere opleiding gedaan kan worden, zullen wegnemen. Anderen zien dit totaal anders en stellen dat de zoveel-urige werkweek sterk zal verminderen, want robotica gaat die werkzaamheden overnemen en mensen krijgen meer vrije tijd om andere zaken te doen. De grote organisaties en ICT dienstverleners met hun statische structuren zullen gaan verdwijnen en plaats gaan maken voor industrie specifieke smart platforms en samenwerkingsverbanden die nu nog niet tot de mogelijkheden behoren. Er zullen kenniscentra ontstaan en communities met verschillende doelen, interesses en opleidingsmogelijkheden om de collaboratie en het zelf-leren te ondersteunen op alle opleidingsniveaus. Community managers worden daarin onmisbaar. Kleine ondernemende ICT ers en startup-bedrijfjes zijn sneller en wendbaarder en nieuwe technologie stelt hen in staat om naast de grote dienstverleners een belangrijke plaats in te nemen. We veranderen mentaal en treden als individu zelfstandiger op, zijn veeleisender geworden ten aanzien van dienstverlening en de benodigde infrastructuur ten behoeve van ons werk, onze privacy en beveiliging. Duidelijk werd dat de ICT-er meer partner in business moet worden in de toekomst anders gaat er een scheiding ontstaan waarin ICT-ers slechts de toeleveranciers worden. Zij leveren de infrastructuur, capaciteit, beveiliging en de grondstof data. Zij gaan dan slechts Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 7

8 zorgen voor de connectiviteit, de opslag en verwerking, de toegang en de back-ups en het aanleveren van schone data in diverse vormen. Het gedetailleerd ontwerpen, bouwen, documenteren en integreren van oplossingen die in productie worden genomen behoort eventueel ook nog tot de werkzaamheden. De business zal echter zelf alle denk, exploratie en ontwerp werk voor haar rekening nemen en door de ontwikkeling van cross over beroepen, kan ook dit deel buiten het ICT-veld gaan vallen. De arbeidsmarkt verandert dus drastisch in een nieuwe digitale economie met nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen. Professionals moeten daarin hun nieuwe weg vinden en werk wordt anders verdeeld. Men voorziet dat nieuwe MBO niveau banen gaan ontstaan doordat werkzaamheden op een andere manier samengesteld kunnen gaan worden en een beleidsmedewerker door bijvoorbeeld een informatiewerker ondersteund kan gaan worden. Competenties en competentiewaarde voeden deze andere manier van organiseren van het werk. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 8

9 Survey Op basis van de aangegeven veranderingen in het algemene gedrag als consument, als burger, als werknemer en gever en hoe we omgaan met diensten, producten, informatie en organisatie hebben we de leden van beroepsverenigingen en zelfstandig werkenden ondervraagd. We hebben een site (e-cf.work) met daarop wat achtergrondinformatie over e- CF en de survey zelf geplaatst zodat de beroepsverenigingen zelf hun leden konden benaderen met het verzoek om mee te werken. In de introductie op de survey stelden we dat de Europese markt een groeipotentie van 340 miljard euro heeft, waar iedere Europeaan profijt van kan hebben, mits we gezamenlijk optreden. In het vakgebied van de ICT betekent dit een gezamenlijke taal op het gebied van rollen en competenties. Inmiddels is het Europese e-competence Framework voor ICT-ers (e-cf) ontwikkeld en geïmplementeerd. Op dit moment is men in Europa bezig e-cf te koppelen aan de beroepsrollen of beroepsprofielen (of soms functies zoals wij gewend zijn). Maar wat een interessanter vraag is om te beantwoorden is die over de verwachting van de toekomst. Wat zijn de meest interessante beroepsprofielen voor de komende vijf jaren? Dit zijn immers de beroepsprofielen en competenties die we nog kunnen ontwikkelen; waarvoor we nog kunnen opleiden of waarin we ons nog kunnen up-skillen. Wat zijn dan de bijbehorende (e-cf) competenties? En hoe moet dat georganiseerd worden? Hoe krijg je het voor elkaar om te beschikken over de juiste competenties, en hoe krijg je het voor elkaar om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te verbeteren? In ieder geval níét door te blijven hangen in oude werkwijzen, kennis en inzichten. Wij hebben de deelnemers en leden van de beroepsvereniging gevraagd om vanuit hun huidige positie als professional een aantal vragen te mogen stellen. Door het invullen van de survey hebben zij geholpen een verdere bepaling van de toekomstig rollen te bedenken. Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek werken wij deze rollen verder uit met de competenties uit e-cf. Wij stelden vragen over de verwachtingen die men had voor wat betreft verschuivingen in het werk in de toekomst. Dit was na de desk research en het expert onderzoek de derde trap van het werk om te komen tot toekomstige beroepsrollen in de ICT. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 9

10 Populatie Survey We geven eerst weer wie die deelnemers waren voordat we met de inhoud ervan verder gaan. Onderstaande grafieken laten zien hoe de volledige deelnemende populatie is verdeeld. Op leeftijd: De genoten opleiding lag hoog, en vooral mannen namen deel: Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 10

11 De meesten (95.19%) waren werkzaam in de ICT, slechts een heel gering aantal was niet werkzaam in de ICT branche en het aantal jaren werkervaring lag hoog: Aantal jaren werkervaring: Bekend met e-cf Ja/Nee: Verdeling per beroep: Beroep Aantal Manager 2 Consultant 12 Adviseur informatiemanagement 1 Programmamanager 4 Testmanager 2 Coördinator 1 Senior Software Designer 1 Developer / Software ontwikkelaar Adviseur 2 Projectmanager 13 Director 2 Database Administratior (DBA) 2 Architect 3 Informatie Architect 1 5 Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 11

12 Informatie Manager 2 Community Manager 1 Innovatiemanager 1 Data migratie specialist 1 Specialist 3 Senior ICT Specialist 1 Support Specialist 1 Systeemanalist 2 Systeemontwikkelaar 1 Tester 2 Applicatiebeheerder 1 Technisch Applicatiebeheerder 1 Implementatieconsultant 1 Docent 1 Zzp-er 1 De mensen die wel van e-cf wisten gaven de volgende bron weer: Men kon achtereenvolgens kiezen uit de antwoord categorieën: 1. Ik heb erover gelezen in krant of tijdschrift 2. Ik ben ermee bekend door congressen 3. Ik heb erover gelezen op Nederlandse sites 4. Ik heb erover gelezen op Europese sites Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 12

13 5. Mijn werkgever werkt ermee en zo weet ik ervan 6. In mijn beroepsvereniging wordt erover gesproken 7. Op een andere manier dan hierboven staat aangegeven De deelnemers wisten zich goed te plaatsen in een van de Plan-Build-Run-Manage-Enable dimensies van e-cf. Het merendeel was afkomstig uit de manage dimensie. Samenvatting populatie deelnemers De survey heeft een maand open gestaan en in die periode hebben 104 mensen meegewerkt aan het invullen van de toekomstige verwachtingen naar werk. Het betreft een grotendeels hoog opgeleide groep ICT-professionals met bijzonder veel werkervaringsjaren (van 15 tot meer dan 25 jaar) en in de leeftijdscategorie vanaf 35 jaar terwijl meer dan de helft boven de 50 jaar oud is. Managers in allerlei typen hadden de overhand en men kon zich gemakkelijk plaatsen in de indelingsdimensie van e-cf. Nog niet zoveel mensen was met e-cf bekend (62%), zij die wel bekend zijn met e-cf hebben dit vooral in hun beroepsvereniging gehoord of op een andere, niet door ons opgegeven manier. Wij hebben door deze samenstelling van ervaren mensen, grote waarde gehecht aan de richting van verandering die werd aangegeven. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 13

14 Uitkomsten survey De antwoorden op de vragen van de survey geven we per vraag hieronder weer en dit was aldus: De toepasbaarheid van e-cf wordt als volgt beoordeeld: De gebieden waar dit framework bruikbaar is hebben we ingedeeld in: de competenties in kaart brengen, de ondersteuning bij verdere competentie ontwikkeling, keuze verruiming bij opleidingen, promotie huidige werkgever, roldiversiteit verkrijgen huidige functie, solliciteren naar nieuwe functie, het vaststellen van de jaarlijkse targets, de employability in Europa vergroten en geen idee waar het hulp biedt. Het aantal mensen dat geen idee heeft is vrij consistent met hen die niet weten of het überhaupt wel bruikbaar is. In de huidige functie (vaststellen van targets en het maken van promotie) ziet men geen bruikbaarheid, alleen voor het aanbrengen van roldiversiteit. Competenties helder krijgen en verder ontwikkelen zijn de gebieden die men het meest bruikbaar vindt. Employability verhogen in Europa scoort vervolgens als derde in bruikbaarheid. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 14

15 Geen idee waar het mij kan helpen 39,42 Mijn employability binnen Europa vergroten 14,42 Vaststellen van mijn jaarlijks te behalen targets 0 Solliciteren naar een nieuwe functie Roldiversiteit brengen in mijn huidige functie 1,92 4,81 Promotie maken bij mijn huidige werkgever 0 Keuzemogelijkheden voor opleidingen ontdekken 3,85 Helpen bij mijn verdere competentie ontwikkeling Competenties in kaart brengen 15,38 20, Gebieden die werden aangegeven waarop men veranderingen verwacht in de nabije toekomst (uitgedrukt als technologie) waren Cloud en Xaas, (cyber) Security, Big Data, 3d Printing, Internetof things, Domotica, Mobility/BYOD, Streaming Video, Telefonie/VOIP, Webhosting of e-commerce en men gaf onderstaande waarden: Coud en XaaS 28,85 (Cyber)Security 10,58 Big Data 20,19 3D printing 0,96 Internet of Everything 13,46 Domotica 0,96 Mobility / BYOD 10,58 Streaming video 0 Telefonie / VOIP 0, Cloud, big data en IoT zijn de koplopers, mobility en security komen daarna pas aan bod. De gebieden die bij het antwoord anders werden gegeven waren : Unified Communications, digitale transformatie, energie - smart grid, Business Intelligence, Security, Documentmigratie, It Demand Management, AI, denken in functionaliteiten; app's, ICT & bedrijfsvoering gaan steeds verder integreren en ICT wordt vast onderdeel van bedrijfsvoering ipv losse tak van sport, Creative en twee keer werd het mainframe gebied genoemd. De vraag die betrekking had op de sectoren die naar verwachting grote tekorten aan ICTprofessionals zullen gaan hebben, werd als volgt beantwoord: Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 15

16 Opvallend was hier dat zakelijke dienstverlening, overheid de koplopers zijn en de gezondheidszorg en de industrie hierna volgt. De bouw, detailhandel, kunst en cultuur en marketing scoren laag. Financiële sector en onderwijs staan in het middensegment van veranderingen. Het is opvallend dat men onderwijs niet ziet als een bepalende factor in het aanleveren van de nieuwe competenties in een veranderde samenleving. Daarna vroegen wij naar het inzicht dat mensen hadden over komende veranderingen in relatie tot de expertuitkomst. De experts gaven namelijk vaak aan dat zij dachten dat er combinatiefuncties gaan ontstaan. Alle functies krijgen een grotere ICT component, waardoor grote verschuivingen gaan ontstaan voor de ICT arbeidsmarkt zoals we die nu kennen. Men gaf in de survey ook aan dat diverse beroepen zoveel ICT kennis in zich gaan dragen dat dit 'halve ICT-ers' zullen worden. Op de vraag welke combinatiefuncties tussen IT en sectorspecifieke toepassingen kunnen gaan ontstaan, wist een aantal mensen niets te noemen of gaven aan er nog niet over nagedacht te hebben. Een heel aantal was het met de experts eens en gaven zelfs aan dat dit nu al het geval is door te stellen: Nvt, in elke rol gaat ICT een belangrijker rol spelen. Mobile devices zullen dit aanwakkeren. Combinaties doen zich alleen voor bij de eerste generaties van nieuwe technieken. Daarna zijn het gebruiksvoorwerpen. Is al het geval, alleen combineert de ICT'er nu met een deel business. Meer en meer zal ook de business gaan combineren met ICT. Geen in het bijzonder, bij reguliere werkzaamheden is al heel vaak ICT nodig. Demand on skill. Ik denk dat alle informatie verwerkende bedrijven te maken krijgen met volledige integratie bedrijfsvoering ICT. Dat betekent dat alle leidinggevende functies ook verstand van ICT moeten krijgen en overige werknemers meer nog dan nu hun eigen systeembeheerder worden. Een enkeling vond de combinatiefuncties niet van toepassing: Niet, halve kennis is gevaarlijk. De andere respondenten zien verschillende combinatiefuncties ontwikkelen, waarbij functies in de zorg, onderwijs, marketing, legal, finance en logistiek geregeld terug komen. Hierbij de complete lijst: Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 16

17 Marketing en data analyse Robot premier Kapiteins met ICT kennis Big data-marketing Robot minister ICT-Elektronica IT en marketing Robot rechter 3D-industrie BI-Marketing Robot-verpleging Administratie icm procesoperator ICT-marketeer Robot-thuiszorg Technisch en functioneel beheerders Big data analist-marketeer Robot-administrateur Automonteur IT en marketing Robot-chauffeur analyst<->developer ICT-marketing Robot-bouwvakker (op basis Software brokers in de cloud van AI systemen zoals IBM Watson) Marketing en R&D ICT-toezichthouder projectmanager - functioneel beheerder Digitale klantondersteuning ICT-econoom bedrijfskundig programmeur Big data en architectuur Artsonderzoeker/ICTer Social media-journalist Business strateeg en enterprise architect Business manager en informatie manager Business analist en informatieanalist Ambtenaren ICT-recht ICT-Natuur Communicatie en logische inrichting applicatie Gezondheidszorg en smartphone apps Analyse Apparatuur in ziekenhuizen web-docent IT en kwaliteit/mvo IT Laborant 50/50 ICT-docent bioloog-informaticus therapeutische beroepen learning network-docent Kweker van planten en voedsel e-health ivm robotica. deeltijd opleidingen Keyuser - business analist IT met zorg robot-onderwijscoach winst optimalisatie functies Verkeer Onderwijzer.Robot-huisarts continuous improvementarchitect. Verkeersmanagement robot-advocaat Test-, meet- en Tunnelbeheer correctieapparatuur. robot-overheid Maritieme ICT-ers. Dus boordwerktuigkundige machinisten Mobility-in.elke.sector Cyber-agent Finance & logistiek - gps software. Banken:producten worden steeds meer IT-gedreven; Kennismanagement / communicatie zakelijke diensten: producten worden steeds meer ITgedreven. Opvallend is het inzicht in de verschuiving in de ICT arbeidsmarkt die voor velen heel zichtbaar is. Robotica spreekt zeer tot de verbeelding en ook de beroepsvelden waar een lang opleidings- en ervaringstraject voor nodig is (zoals rechter) worden in combinatie met robotica genoemd. De gezondheidszorg wordt met name expliciet naar voren gebracht, zoals ook al eerder bij de branche. Marketing werd bij branche verandering nauwelijks genoemd, maar komt hier in verschillende vormen wel terug. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 17

18 De omgekeerde vraag naar de wijzigingen binnen specifieke huidige beroepen en de mate van verandering waaraan dit beroep onderhevig is, antwoordde men als volgt. De legendakleur voor heel veel verandering = groen, voor veel =geel, weinig verandering = roze, geen = rood en geen idee = blauw. Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Accountmanager Architect e-learning Architect Enterprise Architect Software Systeem Architect Business Analist Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 18

19 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Business Informatie Manager Change manager Chief Information Officer Cloud Storage Consultant Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 19

20 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Cloud Engineer Community Manager Cyber Security Specialist Data Scientist Database Administrator Developer Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 20

21 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Digital Animator Digital Marketeer Digital Media Specialist Ethical Hacker e-learning Content Developer Healthcare Informatics Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 21

22 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep ICT Consultant ICT Entrepreneur ICT Operations Manager ICT Security Manager ICT Security Specialist ICT Trainer Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 22

23 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Interaction Design Network Specialist Project Manager Quality Assurance Manager Service Desk Agent Service Manager Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 23

24 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Systems Administrator Systems Analist Technical Specialist Test Specialist Usability Specialist User Experience Expert Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 24

25 Uit de survey komen een aantal beroepsrollen naar voren, waarvan de groep duidelijk veronderstelt dat hier veel verandering zal plaatsvinden (veel + heel veel verwachte verandering meer dan 60%): Cyber Security Specialist (87%) ICT Security Specialist (86%) Cloud Engineer (66%) Software Architect (66%) Healthcare Informatics (66%) Enterprise Architect (66%) Ethical Hacker (65%) Data Scientist (64%) ICT Secutity Manager (63%) Van deze top scorers geven we hieronder aan waar de verandering volgens de deelnemers vandaan zal komen: Cyber Security Specialist (87%) ICT Security Specialist (86%) Cloud Engineer (66%) Software Architect (66%) Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 25

26 Healthcare Informatics (66%) Enterprise Architect (66%) Ethical Hacker (65%) Data Scientist (64%) ICT Secutity Manager (63%) Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 26

27 De beroepen waarbij de minste verandering wordt verwacht zijn de volgende (weinig + geen verwachte verandering meer dan 60%): Accountmanager (74%) Service Desk Agent (70%) Service Manager (68%) ICT Operations Manager (63%) Systems Administrator (61%) Hierbij valt op dat dit allemaal beroepen zijn waar relatief veel technische expertise nodig is en de beroepsvelden binnen operations vallen. Daarnaast valt op dat er een aantal beroepen zijn waarvan een hoog percentage (meer dan 25%) van de deelnemers aangeeft geen idee te hebben of hier verandering plaats zal vinden: Digital Animator (28%) Community Manager (27%) User Experience Expert (26%) Op de vraag of we nog beroepsvelden vergeten waren, waar veel verandering op wordt verwacht gaf men de volgende op: Capacity analyst, Informatie analyst, Business Proces analist en Proces analist. Beheerder Programma management Documentalist BIG data wiskundige 2 keer Solution architect, Security Architecten (heel veel verandering)iot Architect, IoT Engineer CIO Chief Innovation Officer, IT kweekvijver (Creatieve ideeen buiten projecten om). AI specialisten, Expertise systemen, Knowledge manager CDO Chief Data Officer, Data-makelaar 2 keer IT-auditor: Heel veel verandering CISO's; Chief Information Security Officers; Veel verandering Software Broker Mainframe developer 2 keer genoemd. Weinig tot geen behoefte aan Praatvakken, Veel behoefte aan Doeen Maakvakken Vele. Dat is het manco van e-cf (en andere hokjes-modellen) en vertalingen ervan naar rollen. alle IT gerelateerde functies zoals implementatiemanager; afstemmen van digitalisering en bedrijfsprocessen Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 27

28 Opmerkingen gemist: Green IT is twee keer genoemd Ik heb bewust de veranderingen aangegeven vanuit een gebruikers invalshoek. Ik verwacht namelijk een grote ommekeer in denken van aanbod gericht (zoals het nu het geval is) naar vraaggestuurd. Mijn gedachte is dat de gebruikers steeds minder accepteren dat de ICT branche alle technische nieuwigheden proberen door de "strot" te duwen om daarmee een markt te creëren. Het zal er echt steeds meer om gaan dat de ICT branche een "denk"omslag moet maken richting het daadwerkelijk uitvinden wat nu eigenlijk de vraag en behoefte is van gebruikers d.m.v. het opstarten van gerichte communicatie met de gebruikers i.p.v. het analyseren van browsergegevens. Mis een duidelijke relatie met e-cf. Mogelijk zijn de rollen jullie invulling van het e_cf, maar ik herken ze niet uit de officiële publicaties. Het risico van het e-cf is dat het onderdeel wordt van eisenlijstje bij vacatures. En dat niet inhoudelijk betrokken intermediairs en inkopers het simpelweg afvinken. En de hokjes passen nooit volledig op werk en potentiële uitvoerder. Er is natuurlijk wel een verschil tussen grote bedrijven met specifieke maatwerkoplossingen en MKB dat vooral standaard pakketten gebruikt. Het "out of the box" denken heb ik gemist. IT pint zich altijd vast op bestaande technologieën. Hier moet meer creativiteit op worden toegepast. Ik vraag me af of dit wel richtinggevende input oplevert vanuit het e-competentie Framework denken. Bijzonder dat je wordt afgerekend op bijzondere karakters bij het invullen van een tekstveld (functie) en vervolgens het formulier niet kan verzenden. De mate waarin e-cf geschikt is voor de Nederlandse markt, als basis voor eenduidigheid in de ICT en business gerelateerde competenties. Iets meer uitleg wat ECF is helpt als je het niet kent om de eerste vragen goed te kunnen beantwoorden. Of ik man of vrouw ben lijkt me niet relevant voor e-cf. Radio buttons zijn niet slim als ik veel bronnen heb waar ik met e-cf te maken heb. En zo zijn er nog wel meer van dat soort zaken. De laatste vraag is onbegrijpelijk, zeker in relatie tot e-cf. Niet het idee dat de enquête aansluit bij e-cf zelf. Keuze verdere uitwerking Wij hebben op basis van al deze uitkomsten, in combinatie met de expert raadpleging en de deskresearch voor de volgende beroepsprofielen gekozen. Enterprise Architect op basis van de desk research en de survey uitkomsten Cloud Engineer, op basis van technische drijfveer deskresearch en survey Data Scientist, op alle fronten genoemd Digital Documentalist, als mbo beroepsveld ondersteunend aan scientist Ethical Hacker, op basis van beveiliging dat op alle fronten is genoemd Health Care Informatics, als cross over beroeps voorbeeld User Expierence Expert, als beroepsveld waar veel mensen weinig van wisten Mobile/app developer, omdat developer 59% scoorde en dus net onder de lijn uitkwam. We hebben dit gecombineerd met mobile, wat vaak voorkwam. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 28

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Dé ICT er bestaat niet:

Dé ICT er bestaat niet: Dé ICT er bestaat niet: analyse van vraag en aanbod op de Nederlandse ICT-arbeidsmarkt In opdracht van: ECP Nederland ICT CIO Platform Nederland Publicatienummer: 2013.149-1409 Datum: Utrecht, april 2014

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware mei 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 2 BI & analytics Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot Realtime analytics Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware cio

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA JAARGANG 12 - juni 2013 - www.infosecuritymagazine.nl infosecurity magazine RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA OVER HET REAL-TIME MANAGEN VAN SECURITY EN COMPLIANCY MCAFEE KIEST VOOR WHITELISTING T-SYSTEMS:

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie