Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap"

Transcriptie

1 Nieuwe rollen in een veranderend IT landschap Onderzoeksverslag mapping sleutelrollen Juni 2015 In opdracht van ECP Auteurs ABIO: Drs. Marleen Olde Hartmann IT-Staffing: Ir. Bramjan Mulder

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Managementsamenvatting... 4 Marktverkenning... 5 Experts... 7 Survey... 9 Populatie Survey Samenvatting populatie deelnemers Uitkomsten survey Keuze verdere uitwerking Toekomstige beroepsrollen Data Scientist Digitale Documentalist Enterprise Architect App/Mobile Ontwikkelaar User Experience (UX) Designer Ethical Hacker Cloud Engineer Healthcare Informatics Bronnen Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 2

3 Inleiding Door verdergaande digitalisering van informatie en de steeds sneller en groter wordende netwerken, die bovendien evolueren en daarmee van karakter veranderen, verandert de rol van ICT in de samenleving enorm. Marktverhoudingen binnen Europa veranderen mee en de mobiliteit wordt groter. Dit alles vraagt om professionele ontwikkelingen in Nederland die daarbij aansluiten, willen we onze huidige marktpositie in Europa behouden. Een hogere mobiliteit betekent ook dat ICT-ers uit andere landen werk kunnen doen, dat voorheen in Nederland werd gedaan en op de Nederlandse arbeidsmarkt werd uitgezet. Niet alleen is de uitwisseling op basis van competenties vergemakkelijkt en weten werkgevers in Noorwegen en Nederland beiden over welke competenties ze spreken, waardoor gemakkelijker iemand uit het buitenland kan worden aangenomen, maar ook de technologische mogelijkheden zijn dusdanig dat Noren en Nederlanders op platforms elkaar kunnen vinden en samen werk kunnen uitvoeren. Dit gegeven opent veel nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. ECP is een platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties dat tot doel heeft het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. Er wordt gezamenlijk nagedacht over een visie op Nederland als informatiesamenleving. ECP kent twee programmalijnen: Digivaardig en Digiveilig en koppelt hieraan concrete activiteiten en projecten. In het kader van de Europese ontwikkelingen waar een e-competentie framework (e-cf) is ontwikkeld is in Nederland de werkgroep e CF NL ontstaan om de landelijke adoptie van e CF in Nederland te stimuleren, binnen de programmalijn Digivaardig. Hiervoor zijn verschillende activiteiten neergezet, waarvan dit onderzoek er slechts één is. Onderwerp van onderzoek is enige mate van foresight te geven in de verschuivingen in vakinhouden en kennisvelden als gevolg van de toegenomen complexiteit en omvang, waarmee beroepsgroepen, ICT professionals en bedrijven te maken zullen krijgen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben wij acht sleutelrollen gedefinieerd en die zichtbaar gemaakt door ze te mappen op e-cf; dit product is ter beschikking gesteld voor publicatie en gaat hierbij. Terugkoppeling naar de CEN Project Committee 428 zal plaatsvinden in de komende vergadering van juli van dit jaar (2015). Het onderzoek heeft bestaan uit een marktonderzoek, een expert interviewronde en een survey. Op basis daarvan is een keuze gemaakt voor toekomstige beroepsrollen, die zijn uitgewerkt met e-cf competenties. Omdat er veel informatie is vergaard, hebben wij gemeend dit in een verslag te zetten en het niet alleen bij de deliverables in de vorm van zes profielen en een terugkoppeling naar CEN te houden. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 3

4 Managementsamenvatting In opdracht van het ECP heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van IT sleutelrollen waar naar verwachting de komende jaren tekorten optreden. Dit zijn immers de rollen waarvoor medewerkers opgeleid of geworven kunnen worden. Na deskresearch, expert-interviews en een enquête onder vakverenigingen en ICT-ers, is er een selectie van acht sleutelrollen gemaakt waarin de komende jaren een tekort verwacht wordt. Dit zijn functies die te maken hebben met Big Data, Security, Mobile of Cloud oplossingen, namelijk Data Scientist, Digitale Documentalist, Enterprise Architect, App/Mobile ontwikkelaar, User Experience (UX) Designer, Ethical Hacker, Cloud Engineer en Healthcare Informatics. Deze IT Sleutelrollen zijn gemapped op het European e-competence Framework (e-cf). Het gebruik van dit framework heeft diverse voordelen voor organisaties. Bij iedere genoemde IT sleutelrol is een uitsplitsing gemaakt van de e-cf competenties die iemand gemiddeld gesproken nodig heeft. Een organisatie kan deze IT sleutelrollen gebruiken als handleiding en eventueel aan de eigen situatie aanpassen. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 4

5 Marktverkenning De marktverkenning heeft plaatsgevonden door desk research en vervolgens vier experts in toekomstverkenning persoonlijk te ondervragen op hun inzichten aangaande de toekomst en de ontwikkelingen die zij zien ontstaan in de ICT. De voorbereidende research liet zien dat nieuwe technologische mogelijkheden sneller op de markt komen en bedrijven vaker innoverende acties plegen. Dat deze vernieuwing heeft organisatieverandering tot gevolg en nieuwe businessmodellen gaan ontstaan. We gingen te rade bij Gartner, Forrester, Mckinsey, IDC, Toekomstscan 2050, Berenschot, Hypecyles, NextGen Study s, Empirica, EIT ICT Labs, IBM, De ICTer bestaat niet, de Nationale Denktank Eindrapport 2014 en NRCLive Moonshot. Het desk research willen we niet helemaal uitschrijven; dat was onze opdracht niet. Toch willen we de opbrengst ervan, die de start voor de expert interviews en de survey is geweest, niet helemaal negeren in de rapportage. We hebben daarom gekozen voor een shorthand overdracht en het weergeven van ontwikkelingen in steekwoorden. De ontwikkeling kan in steekwoorden (in de structuur Van-Via-Naar) als volgt aangegeven worden: 1. Van focus op technologie via de focus op processen naar een focus op business modellen. 2. Van harde ICT systeemkennis, via ICT management naar digitaal leiderschap. 3. Van geïsoleerd vakmanschap via interne klantfocus en service-denken naar een externe klantverhouding toe. 4. Van het automatiseren via efficiency en effectiviteit naar nieuwe waardecreatie door digitale innovatie. 5. Van het verkrijgen van een erkende plek in de organisatie via het managen van ICT (een correcte planning en voorspelbare uitvoering en waardecreatie met minimale risico s en maximale controle) naar het snel kunnen adapteren en innovatieve kansen kunnen benutten. Hoewel duidelijk is dat de focus van technologie naar de business wordt verlegd, is de onderliggende technologie wel datgene dat de veranderingen mogelijk maakt. Vaak wordt dit nog steeds zo ingedeeld. Daarom kijken we hier even nog specifiek naar de nieuwe aanjagende technologie. Dit wordt wel het zogenaamde derde platform genoemd; een verzamelnaam voor mobile computing, clouddiensten, sociale netwerken en big data analytics. Andere partijen noemen het net weer iets ander t.w. The Nexus of Forces: Social, Mobile, Cloud and Information als basis onder digitale business of men spreekt over Next Generation of New Digital Era. Hoe men dit gegeven ook benoemt, men is het er in algemene zin wel met elkaar over eens dat het in elkaar overlopen van de werkelijke en de digitale wereld, het steeds meer en overal intelligentie inbrengen, de hoe technologie doordringt in de business en disruptie en/of wijziging van de bedrijfsvoering met zich meebrengt, de belangrijke strategische ontwikkelingen zijn waar rekening mee dient te worden gehouden. Dit geldt dus ook voor de ICT professional van de toekomst en diens rollen. Nieuwe technieken, globalisering (m.n. genoemd wordt de invloed van China), toegenomen concurrentie en mobiliteit zorgen daarnaast voor veel verschuivingen en ook andere verwachtingen ten aanzien van ICT professionals op de arbeidsmarkt. Reden te meer om naar de competenties te kijken in de nieuwe beroepsprofielen. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 5

6 Ook in de e-cf versie 3.0 zijn vanwege deze ontwikkelingen en na ervaringen uit versie 2.0 nieuwe toevoegingen gedaan: Innovatie (A.9), System Engineering (B.6), Behoeften Analyse (D.11) en Digitale Marketing (D.12). Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 6

7 Experts Met deze ondergrond hebben we met de experts gesproken over de wijzigingen die zij zagen voor de professionele ontwikkeling in de ICT. Wij hebben hen de voorgaande ontwikkelingen voorgelegd en hun visie hierop gevraagd. Uit deze gesprekken is een eerste indruk ontstaan, die ook ging in de richting van samensmelting binnen huidige bekende vakgebieden in de ICT maar zeker ook met non- ICT beroepsvelden, de zogenaamde cross-overs. ICT als enabling technology wordt ook een steeds groter onderdeel van de niet-ict beroepsvelden en verandert de wereld als totaal. Er wordt niet langer meer gesproken van een trend, maar van een digitale revolutie of transformatie. Niet alleen nieuwe technieken werden als oorzaak aangewezen, maar ook de neus voor innovatie werd vaker naar voren gebracht. De relatie met de business vormgeven, strategische inzichten ontwikkelen en overdracht kunnen plegen, en het bij kunnen blijven door zelfstandig leerprocessen voor zichzelf uit te zetten, werden als de belangrijke facetten en op gelijke hoogte geplaatst als de benodigde ICT kennis/vaardigheden; het kennen en het kunnen op ICT domeinen. Het omgaan met jezelf, met anderen en met kennis komen naast de ICT kennis en ICT vaardigheden te staan. Verder werd als heel opvallend punt naar voren gebracht dat de positie van de ICT-er zelf sterk aan verandering onderhevig is. De ICT professional van de toekomst is niet langer gericht op formele macht gekoppeld aan een functie, maar wordt meer gedreven door de inhoud en de mogelijkheden tot (persoonlijke en vak)ontwikkeling die er zijn. De hoog opgeleide ICT-professional van de toekomst wil iets bereiken en waarde creëren, in samenwerking met anderen en in regie, wil gezien en erkend worden en gebruik kunnen maken van een optimale werkplek en maakt voor een deel zijn eigen werk door benutting van de vrije professionele ruimte of de digitale mogelijkheden om internationaal te kunnen samenwerken. Er ontstaat een ICT enterpreneur. Voor de wat lager opgeleide ICT-professional vrezen sommigen door de up-skilling die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen en de robotica toepassingen die het werk dat met een lagere opleiding gedaan kan worden, zullen wegnemen. Anderen zien dit totaal anders en stellen dat de zoveel-urige werkweek sterk zal verminderen, want robotica gaat die werkzaamheden overnemen en mensen krijgen meer vrije tijd om andere zaken te doen. De grote organisaties en ICT dienstverleners met hun statische structuren zullen gaan verdwijnen en plaats gaan maken voor industrie specifieke smart platforms en samenwerkingsverbanden die nu nog niet tot de mogelijkheden behoren. Er zullen kenniscentra ontstaan en communities met verschillende doelen, interesses en opleidingsmogelijkheden om de collaboratie en het zelf-leren te ondersteunen op alle opleidingsniveaus. Community managers worden daarin onmisbaar. Kleine ondernemende ICT ers en startup-bedrijfjes zijn sneller en wendbaarder en nieuwe technologie stelt hen in staat om naast de grote dienstverleners een belangrijke plaats in te nemen. We veranderen mentaal en treden als individu zelfstandiger op, zijn veeleisender geworden ten aanzien van dienstverlening en de benodigde infrastructuur ten behoeve van ons werk, onze privacy en beveiliging. Duidelijk werd dat de ICT-er meer partner in business moet worden in de toekomst anders gaat er een scheiding ontstaan waarin ICT-ers slechts de toeleveranciers worden. Zij leveren de infrastructuur, capaciteit, beveiliging en de grondstof data. Zij gaan dan slechts Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 7

8 zorgen voor de connectiviteit, de opslag en verwerking, de toegang en de back-ups en het aanleveren van schone data in diverse vormen. Het gedetailleerd ontwerpen, bouwen, documenteren en integreren van oplossingen die in productie worden genomen behoort eventueel ook nog tot de werkzaamheden. De business zal echter zelf alle denk, exploratie en ontwerp werk voor haar rekening nemen en door de ontwikkeling van cross over beroepen, kan ook dit deel buiten het ICT-veld gaan vallen. De arbeidsmarkt verandert dus drastisch in een nieuwe digitale economie met nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen. Professionals moeten daarin hun nieuwe weg vinden en werk wordt anders verdeeld. Men voorziet dat nieuwe MBO niveau banen gaan ontstaan doordat werkzaamheden op een andere manier samengesteld kunnen gaan worden en een beleidsmedewerker door bijvoorbeeld een informatiewerker ondersteund kan gaan worden. Competenties en competentiewaarde voeden deze andere manier van organiseren van het werk. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 8

9 Survey Op basis van de aangegeven veranderingen in het algemene gedrag als consument, als burger, als werknemer en gever en hoe we omgaan met diensten, producten, informatie en organisatie hebben we de leden van beroepsverenigingen en zelfstandig werkenden ondervraagd. We hebben een site (e-cf.work) met daarop wat achtergrondinformatie over e- CF en de survey zelf geplaatst zodat de beroepsverenigingen zelf hun leden konden benaderen met het verzoek om mee te werken. In de introductie op de survey stelden we dat de Europese markt een groeipotentie van 340 miljard euro heeft, waar iedere Europeaan profijt van kan hebben, mits we gezamenlijk optreden. In het vakgebied van de ICT betekent dit een gezamenlijke taal op het gebied van rollen en competenties. Inmiddels is het Europese e-competence Framework voor ICT-ers (e-cf) ontwikkeld en geïmplementeerd. Op dit moment is men in Europa bezig e-cf te koppelen aan de beroepsrollen of beroepsprofielen (of soms functies zoals wij gewend zijn). Maar wat een interessanter vraag is om te beantwoorden is die over de verwachting van de toekomst. Wat zijn de meest interessante beroepsprofielen voor de komende vijf jaren? Dit zijn immers de beroepsprofielen en competenties die we nog kunnen ontwikkelen; waarvoor we nog kunnen opleiden of waarin we ons nog kunnen up-skillen. Wat zijn dan de bijbehorende (e-cf) competenties? En hoe moet dat georganiseerd worden? Hoe krijg je het voor elkaar om te beschikken over de juiste competenties, en hoe krijg je het voor elkaar om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te verbeteren? In ieder geval níét door te blijven hangen in oude werkwijzen, kennis en inzichten. Wij hebben de deelnemers en leden van de beroepsvereniging gevraagd om vanuit hun huidige positie als professional een aantal vragen te mogen stellen. Door het invullen van de survey hebben zij geholpen een verdere bepaling van de toekomstig rollen te bedenken. Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek werken wij deze rollen verder uit met de competenties uit e-cf. Wij stelden vragen over de verwachtingen die men had voor wat betreft verschuivingen in het werk in de toekomst. Dit was na de desk research en het expert onderzoek de derde trap van het werk om te komen tot toekomstige beroepsrollen in de ICT. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 9

10 Populatie Survey We geven eerst weer wie die deelnemers waren voordat we met de inhoud ervan verder gaan. Onderstaande grafieken laten zien hoe de volledige deelnemende populatie is verdeeld. Op leeftijd: De genoten opleiding lag hoog, en vooral mannen namen deel: Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 10

11 De meesten (95.19%) waren werkzaam in de ICT, slechts een heel gering aantal was niet werkzaam in de ICT branche en het aantal jaren werkervaring lag hoog: Aantal jaren werkervaring: Bekend met e-cf Ja/Nee: Verdeling per beroep: Beroep Aantal Manager 2 Consultant 12 Adviseur informatiemanagement 1 Programmamanager 4 Testmanager 2 Coördinator 1 Senior Software Designer 1 Developer / Software ontwikkelaar Adviseur 2 Projectmanager 13 Director 2 Database Administratior (DBA) 2 Architect 3 Informatie Architect 1 5 Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 11

12 Informatie Manager 2 Community Manager 1 Innovatiemanager 1 Data migratie specialist 1 Specialist 3 Senior ICT Specialist 1 Support Specialist 1 Systeemanalist 2 Systeemontwikkelaar 1 Tester 2 Applicatiebeheerder 1 Technisch Applicatiebeheerder 1 Implementatieconsultant 1 Docent 1 Zzp-er 1 De mensen die wel van e-cf wisten gaven de volgende bron weer: Men kon achtereenvolgens kiezen uit de antwoord categorieën: 1. Ik heb erover gelezen in krant of tijdschrift 2. Ik ben ermee bekend door congressen 3. Ik heb erover gelezen op Nederlandse sites 4. Ik heb erover gelezen op Europese sites Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 12

13 5. Mijn werkgever werkt ermee en zo weet ik ervan 6. In mijn beroepsvereniging wordt erover gesproken 7. Op een andere manier dan hierboven staat aangegeven De deelnemers wisten zich goed te plaatsen in een van de Plan-Build-Run-Manage-Enable dimensies van e-cf. Het merendeel was afkomstig uit de manage dimensie. Samenvatting populatie deelnemers De survey heeft een maand open gestaan en in die periode hebben 104 mensen meegewerkt aan het invullen van de toekomstige verwachtingen naar werk. Het betreft een grotendeels hoog opgeleide groep ICT-professionals met bijzonder veel werkervaringsjaren (van 15 tot meer dan 25 jaar) en in de leeftijdscategorie vanaf 35 jaar terwijl meer dan de helft boven de 50 jaar oud is. Managers in allerlei typen hadden de overhand en men kon zich gemakkelijk plaatsen in de indelingsdimensie van e-cf. Nog niet zoveel mensen was met e-cf bekend (62%), zij die wel bekend zijn met e-cf hebben dit vooral in hun beroepsvereniging gehoord of op een andere, niet door ons opgegeven manier. Wij hebben door deze samenstelling van ervaren mensen, grote waarde gehecht aan de richting van verandering die werd aangegeven. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 13

14 Uitkomsten survey De antwoorden op de vragen van de survey geven we per vraag hieronder weer en dit was aldus: De toepasbaarheid van e-cf wordt als volgt beoordeeld: De gebieden waar dit framework bruikbaar is hebben we ingedeeld in: de competenties in kaart brengen, de ondersteuning bij verdere competentie ontwikkeling, keuze verruiming bij opleidingen, promotie huidige werkgever, roldiversiteit verkrijgen huidige functie, solliciteren naar nieuwe functie, het vaststellen van de jaarlijkse targets, de employability in Europa vergroten en geen idee waar het hulp biedt. Het aantal mensen dat geen idee heeft is vrij consistent met hen die niet weten of het überhaupt wel bruikbaar is. In de huidige functie (vaststellen van targets en het maken van promotie) ziet men geen bruikbaarheid, alleen voor het aanbrengen van roldiversiteit. Competenties helder krijgen en verder ontwikkelen zijn de gebieden die men het meest bruikbaar vindt. Employability verhogen in Europa scoort vervolgens als derde in bruikbaarheid. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 14

15 Geen idee waar het mij kan helpen 39,42 Mijn employability binnen Europa vergroten 14,42 Vaststellen van mijn jaarlijks te behalen targets 0 Solliciteren naar een nieuwe functie Roldiversiteit brengen in mijn huidige functie 1,92 4,81 Promotie maken bij mijn huidige werkgever 0 Keuzemogelijkheden voor opleidingen ontdekken 3,85 Helpen bij mijn verdere competentie ontwikkeling Competenties in kaart brengen 15,38 20, Gebieden die werden aangegeven waarop men veranderingen verwacht in de nabije toekomst (uitgedrukt als technologie) waren Cloud en Xaas, (cyber) Security, Big Data, 3d Printing, Internetof things, Domotica, Mobility/BYOD, Streaming Video, Telefonie/VOIP, Webhosting of e-commerce en men gaf onderstaande waarden: Coud en XaaS 28,85 (Cyber)Security 10,58 Big Data 20,19 3D printing 0,96 Internet of Everything 13,46 Domotica 0,96 Mobility / BYOD 10,58 Streaming video 0 Telefonie / VOIP 0, Cloud, big data en IoT zijn de koplopers, mobility en security komen daarna pas aan bod. De gebieden die bij het antwoord anders werden gegeven waren : Unified Communications, digitale transformatie, energie - smart grid, Business Intelligence, Security, Documentmigratie, It Demand Management, AI, denken in functionaliteiten; app's, ICT & bedrijfsvoering gaan steeds verder integreren en ICT wordt vast onderdeel van bedrijfsvoering ipv losse tak van sport, Creative en twee keer werd het mainframe gebied genoemd. De vraag die betrekking had op de sectoren die naar verwachting grote tekorten aan ICTprofessionals zullen gaan hebben, werd als volgt beantwoord: Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 15

16 Opvallend was hier dat zakelijke dienstverlening, overheid de koplopers zijn en de gezondheidszorg en de industrie hierna volgt. De bouw, detailhandel, kunst en cultuur en marketing scoren laag. Financiële sector en onderwijs staan in het middensegment van veranderingen. Het is opvallend dat men onderwijs niet ziet als een bepalende factor in het aanleveren van de nieuwe competenties in een veranderde samenleving. Daarna vroegen wij naar het inzicht dat mensen hadden over komende veranderingen in relatie tot de expertuitkomst. De experts gaven namelijk vaak aan dat zij dachten dat er combinatiefuncties gaan ontstaan. Alle functies krijgen een grotere ICT component, waardoor grote verschuivingen gaan ontstaan voor de ICT arbeidsmarkt zoals we die nu kennen. Men gaf in de survey ook aan dat diverse beroepen zoveel ICT kennis in zich gaan dragen dat dit 'halve ICT-ers' zullen worden. Op de vraag welke combinatiefuncties tussen IT en sectorspecifieke toepassingen kunnen gaan ontstaan, wist een aantal mensen niets te noemen of gaven aan er nog niet over nagedacht te hebben. Een heel aantal was het met de experts eens en gaven zelfs aan dat dit nu al het geval is door te stellen: Nvt, in elke rol gaat ICT een belangrijker rol spelen. Mobile devices zullen dit aanwakkeren. Combinaties doen zich alleen voor bij de eerste generaties van nieuwe technieken. Daarna zijn het gebruiksvoorwerpen. Is al het geval, alleen combineert de ICT'er nu met een deel business. Meer en meer zal ook de business gaan combineren met ICT. Geen in het bijzonder, bij reguliere werkzaamheden is al heel vaak ICT nodig. Demand on skill. Ik denk dat alle informatie verwerkende bedrijven te maken krijgen met volledige integratie bedrijfsvoering ICT. Dat betekent dat alle leidinggevende functies ook verstand van ICT moeten krijgen en overige werknemers meer nog dan nu hun eigen systeembeheerder worden. Een enkeling vond de combinatiefuncties niet van toepassing: Niet, halve kennis is gevaarlijk. De andere respondenten zien verschillende combinatiefuncties ontwikkelen, waarbij functies in de zorg, onderwijs, marketing, legal, finance en logistiek geregeld terug komen. Hierbij de complete lijst: Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 16

17 Marketing en data analyse Robot premier Kapiteins met ICT kennis Big data-marketing Robot minister ICT-Elektronica IT en marketing Robot rechter 3D-industrie BI-Marketing Robot-verpleging Administratie icm procesoperator ICT-marketeer Robot-thuiszorg Technisch en functioneel beheerders Big data analist-marketeer Robot-administrateur Automonteur IT en marketing Robot-chauffeur analyst<->developer ICT-marketing Robot-bouwvakker (op basis Software brokers in de cloud van AI systemen zoals IBM Watson) Marketing en R&D ICT-toezichthouder projectmanager - functioneel beheerder Digitale klantondersteuning ICT-econoom bedrijfskundig programmeur Big data en architectuur Artsonderzoeker/ICTer Social media-journalist Business strateeg en enterprise architect Business manager en informatie manager Business analist en informatieanalist Ambtenaren ICT-recht ICT-Natuur Communicatie en logische inrichting applicatie Gezondheidszorg en smartphone apps Analyse Apparatuur in ziekenhuizen web-docent IT en kwaliteit/mvo IT Laborant 50/50 ICT-docent bioloog-informaticus therapeutische beroepen learning network-docent Kweker van planten en voedsel e-health ivm robotica. deeltijd opleidingen Keyuser - business analist IT met zorg robot-onderwijscoach winst optimalisatie functies Verkeer Onderwijzer.Robot-huisarts continuous improvementarchitect. Verkeersmanagement robot-advocaat Test-, meet- en Tunnelbeheer correctieapparatuur. robot-overheid Maritieme ICT-ers. Dus boordwerktuigkundige machinisten Mobility-in.elke.sector Cyber-agent Finance & logistiek - gps software. Banken:producten worden steeds meer IT-gedreven; Kennismanagement / communicatie zakelijke diensten: producten worden steeds meer ITgedreven. Opvallend is het inzicht in de verschuiving in de ICT arbeidsmarkt die voor velen heel zichtbaar is. Robotica spreekt zeer tot de verbeelding en ook de beroepsvelden waar een lang opleidings- en ervaringstraject voor nodig is (zoals rechter) worden in combinatie met robotica genoemd. De gezondheidszorg wordt met name expliciet naar voren gebracht, zoals ook al eerder bij de branche. Marketing werd bij branche verandering nauwelijks genoemd, maar komt hier in verschillende vormen wel terug. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 17

18 De omgekeerde vraag naar de wijzigingen binnen specifieke huidige beroepen en de mate van verandering waaraan dit beroep onderhevig is, antwoordde men als volgt. De legendakleur voor heel veel verandering = groen, voor veel =geel, weinig verandering = roze, geen = rood en geen idee = blauw. Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Accountmanager Architect e-learning Architect Enterprise Architect Software Systeem Architect Business Analist Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 18

19 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Business Informatie Manager Change manager Chief Information Officer Cloud Storage Consultant Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 19

20 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Cloud Engineer Community Manager Cyber Security Specialist Data Scientist Database Administrator Developer Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 20

21 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Digital Animator Digital Marketeer Digital Media Specialist Ethical Hacker e-learning Content Developer Healthcare Informatics Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 21

22 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep ICT Consultant ICT Entrepreneur ICT Operations Manager ICT Security Manager ICT Security Specialist ICT Trainer Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 22

23 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Interaction Design Network Specialist Project Manager Quality Assurance Manager Service Desk Agent Service Manager Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 23

24 Antwoorden: verwachte verandering voor dit beroep Systems Administrator Systems Analist Technical Specialist Test Specialist Usability Specialist User Experience Expert Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 24

25 Uit de survey komen een aantal beroepsrollen naar voren, waarvan de groep duidelijk veronderstelt dat hier veel verandering zal plaatsvinden (veel + heel veel verwachte verandering meer dan 60%): Cyber Security Specialist (87%) ICT Security Specialist (86%) Cloud Engineer (66%) Software Architect (66%) Healthcare Informatics (66%) Enterprise Architect (66%) Ethical Hacker (65%) Data Scientist (64%) ICT Secutity Manager (63%) Van deze top scorers geven we hieronder aan waar de verandering volgens de deelnemers vandaan zal komen: Cyber Security Specialist (87%) ICT Security Specialist (86%) Cloud Engineer (66%) Software Architect (66%) Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 25

26 Healthcare Informatics (66%) Enterprise Architect (66%) Ethical Hacker (65%) Data Scientist (64%) ICT Secutity Manager (63%) Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 26

27 De beroepen waarbij de minste verandering wordt verwacht zijn de volgende (weinig + geen verwachte verandering meer dan 60%): Accountmanager (74%) Service Desk Agent (70%) Service Manager (68%) ICT Operations Manager (63%) Systems Administrator (61%) Hierbij valt op dat dit allemaal beroepen zijn waar relatief veel technische expertise nodig is en de beroepsvelden binnen operations vallen. Daarnaast valt op dat er een aantal beroepen zijn waarvan een hoog percentage (meer dan 25%) van de deelnemers aangeeft geen idee te hebben of hier verandering plaats zal vinden: Digital Animator (28%) Community Manager (27%) User Experience Expert (26%) Op de vraag of we nog beroepsvelden vergeten waren, waar veel verandering op wordt verwacht gaf men de volgende op: Capacity analyst, Informatie analyst, Business Proces analist en Proces analist. Beheerder Programma management Documentalist BIG data wiskundige 2 keer Solution architect, Security Architecten (heel veel verandering)iot Architect, IoT Engineer CIO Chief Innovation Officer, IT kweekvijver (Creatieve ideeen buiten projecten om). AI specialisten, Expertise systemen, Knowledge manager CDO Chief Data Officer, Data-makelaar 2 keer IT-auditor: Heel veel verandering CISO's; Chief Information Security Officers; Veel verandering Software Broker Mainframe developer 2 keer genoemd. Weinig tot geen behoefte aan Praatvakken, Veel behoefte aan Doeen Maakvakken Vele. Dat is het manco van e-cf (en andere hokjes-modellen) en vertalingen ervan naar rollen. alle IT gerelateerde functies zoals implementatiemanager; afstemmen van digitalisering en bedrijfsprocessen Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 27

28 Opmerkingen gemist: Green IT is twee keer genoemd Ik heb bewust de veranderingen aangegeven vanuit een gebruikers invalshoek. Ik verwacht namelijk een grote ommekeer in denken van aanbod gericht (zoals het nu het geval is) naar vraaggestuurd. Mijn gedachte is dat de gebruikers steeds minder accepteren dat de ICT branche alle technische nieuwigheden proberen door de "strot" te duwen om daarmee een markt te creëren. Het zal er echt steeds meer om gaan dat de ICT branche een "denk"omslag moet maken richting het daadwerkelijk uitvinden wat nu eigenlijk de vraag en behoefte is van gebruikers d.m.v. het opstarten van gerichte communicatie met de gebruikers i.p.v. het analyseren van browsergegevens. Mis een duidelijke relatie met e-cf. Mogelijk zijn de rollen jullie invulling van het e_cf, maar ik herken ze niet uit de officiële publicaties. Het risico van het e-cf is dat het onderdeel wordt van eisenlijstje bij vacatures. En dat niet inhoudelijk betrokken intermediairs en inkopers het simpelweg afvinken. En de hokjes passen nooit volledig op werk en potentiële uitvoerder. Er is natuurlijk wel een verschil tussen grote bedrijven met specifieke maatwerkoplossingen en MKB dat vooral standaard pakketten gebruikt. Het "out of the box" denken heb ik gemist. IT pint zich altijd vast op bestaande technologieën. Hier moet meer creativiteit op worden toegepast. Ik vraag me af of dit wel richtinggevende input oplevert vanuit het e-competentie Framework denken. Bijzonder dat je wordt afgerekend op bijzondere karakters bij het invullen van een tekstveld (functie) en vervolgens het formulier niet kan verzenden. De mate waarin e-cf geschikt is voor de Nederlandse markt, als basis voor eenduidigheid in de ICT en business gerelateerde competenties. Iets meer uitleg wat ECF is helpt als je het niet kent om de eerste vragen goed te kunnen beantwoorden. Of ik man of vrouw ben lijkt me niet relevant voor e-cf. Radio buttons zijn niet slim als ik veel bronnen heb waar ik met e-cf te maken heb. En zo zijn er nog wel meer van dat soort zaken. De laatste vraag is onbegrijpelijk, zeker in relatie tot e-cf. Niet het idee dat de enquête aansluit bij e-cf zelf. Keuze verdere uitwerking Wij hebben op basis van al deze uitkomsten, in combinatie met de expert raadpleging en de deskresearch voor de volgende beroepsprofielen gekozen. Enterprise Architect op basis van de desk research en de survey uitkomsten Cloud Engineer, op basis van technische drijfveer deskresearch en survey Data Scientist, op alle fronten genoemd Digital Documentalist, als mbo beroepsveld ondersteunend aan scientist Ethical Hacker, op basis van beveiliging dat op alle fronten is genoemd Health Care Informatics, als cross over beroeps voorbeeld User Expierence Expert, als beroepsveld waar veel mensen weinig van wisten Mobile/app developer, omdat developer 59% scoorde en dus net onder de lijn uitkwam. We hebben dit gecombineerd met mobile, wat vaak voorkwam. Onderzoeksverslag e-cf Mapping Sleutelrollen in opdracht van ECP 28

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Mark Jenniskens MARK JENNISKENS, SENIOR CONSULTANT MOBILE ENTERPRISE M.Jenniskens@strict.nl 06-54 24 69 57 @markjenniskens www.linkedin.com/in/markjenniskens

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Big Data en Variabele Data Printing

Big Data en Variabele Data Printing Big Data en Variabele Data Printing Roelof Janssen Definitie Big Data Verwerken en interpreteren van grote en/of gevarieerde dataverzamelingen Doug Laney, Gartner: groeiend volume van data Socialmedia

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT I28NSEPTEMBER T E R T2017 H E 3DTMAKERS H I NZONE G S HAARLEM 2017 DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT Initiated, organized and powered by: What s next. INTERTHETHINGS.COM Het volgende decennium gaat over

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens Smart Industry 4.0 Edwin van Rensch/Eric Megens Agenda o Introductie Hotraco Group o Introductie Smart Industry 4.0 o Data model Hotraco Product improvement Remote service Benchmark Additional service

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Kwaliteit van ICT vergt samenwerking

Kwaliteit van ICT vergt samenwerking 26 november 2015 Werk mee aan een referentiearchitectuur voor ICT-kwaliteit: een katern Kwaliteit als leidraad voor samenwerking van ITdisciplines Martijn Sasse, business architect en QA, m.sasse@rechtspraak.nl

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial)

De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial) De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial) Aangeboden door Visma Software 22 juni 2017 Martijn van den Berg Product Marketingmanager Visma Software martijn.van.den.berg@visma.com

Nadere informatie

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Kernvraag Is het testen van Big Data omgevingen, applicaties en de data anders dan het testen van meer traditionele

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend.

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend. InCMD Voorbereidend onderzoek naar alumni van de raad van 2017 April 2017 Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Door Maarten Kooijman, November 2016? Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Op dit moment zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cloud analytics en business intelligence. Eén van

Nadere informatie

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht Met de Glazen Bol naar Doelgerichter BWT Toezicht Missie SuperGraph realiseert de toepassing van Voorspellende Modellen in het hart van uw organisatie dusdanig dat onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering iexa : ICT-diploma's op hbo-niveau Werkt u als ICT-professional

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie

E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie De potentie van e-cf Het e-competence Framework (e-cf) biedt enorme mogelijkheden om een IT-populatie in beweging te brengen en te professionaliseren.

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Everything as a Service

Everything as a Service Everything as a Service Een bespiegeling over de toekomst van IT Dick van Gaalen Program Manager Business Technology HP Nederland Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Big Data bij de Rabobank

Big Data bij de Rabobank Big Data bij de Rabobank Platform Klantgericht Ondernemen, 19 sept 2012 Marcel Kuil en Hilde van Hulten Onderwerpen Big Data bij Rabobank; Wat en waarom? Roadmap Aanleiding Doelstelling Aanpak Inrichting

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015 EPLAN User group Siemens in Nederland siemens.nl Wereldwijde aanwezigheid Dicht bij de klant overal ter wereld 10,9 115.000 69 Omzet (in miljard ) 2 15% van wereldwijd totaal Werknemers 3 33 % van wereldwijd

Nadere informatie

DE VAARDIGHEDEN VAN NU ÉN DE TOEKOMST

DE VAARDIGHEDEN VAN NU ÉN DE TOEKOMST DE VAARDIGHEDEN VAN NU ÉN DE TOEKOMST 19 mei 2017 Uitdagingen op de ICT arbeidmarkt DIALOGIC DE VERANDERENDE ROL VAN ICT

Nadere informatie

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics The Power of SAP Innovations De ongekende kracht van real-time Analytics Agenda Wat is S/4HANA? Demo Business Intelligence & real time Demo Wrap up en Vragen Even kort voorstellen Interdobs Business Intelligence

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Competentieprofielen. Uitgangsituatie

Competentieprofielen. Uitgangsituatie Competentieprofielen Uitgangsituatie De e-learning module bestaat uit zes competentiegeoriënteerde praktijksituaties uit het bedrijfsleven die geschikt zijn voor het reguliere onderwijs en bijscholing

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie