Innoveren met diensten biedt kansen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innoveren met diensten biedt kansen!"

Transcriptie

1 Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 65 September 2010 Innoveren met diensten biedt kansen! Perspectief op diensteninnovatie Marc Tiri, Bart Hommez, Caroline Huys

2 Colofon Wilt u meer weten? IWT-studies worden uitgegeven door IWT- Vlaanderen in het kader van het werkprogramma van de Unit Monitoring en Analyse (M&A). De auteurs zijn verantwoordelijk voor de eigen standpunten die worden ingenomen bij de uitwerking van de studies. De studie is ook terug te vinden op: Contacteer de auteurs: Redactie Joeri De Vos (Lay-out en Secretariaat) Marc Tiri (Eindredactie) Publicatiedatum: September 2010 Copyright: Overname wordt toegestaan, behalve voor handelsdoeleinden, mits bronvermelding Deze IWT studie kwam tot stand tijdens het project Tot uw diensten. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het IWT en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

3 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1 Inleiding 7 2 Belang van diensten Enkele cijfers Wie is vandaag dienstverlener? Dienstverleners en innovatie Aandacht voor diensten(innovatie) bij productiebedrijven Internationale aandacht voor diensteninnovatie 12 3 Diensten beter begrijpen: wat maakt diensten anders? 15 4 Diensteninnovatie als nieuwe strategische differentiator Van productgeoriënteerd bedrijf naar leverancier van oplossingen Differentiatiemogelijkheden voor dienstverleners 23 5 Innoveren is het herkennen van kansen en erop inspelen 25 6 Bouwstenen van diensteninnovatie Bouwsteen 1: Strategische positionering Bouwsteen 2: Product en technologie Bouwsteen 3: Informatie en kennis Bouwsteen 4: Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) Bouwsteen 5: Klantinteractie Bouwsteen 6: Organisatie en personeel 34 7 Diensteninnovatie: de opportuniteiten zijn groot, de uitdagingen ook Opportuniteiten Uitdagingen 39 8 Ontwikkeling van nieuwe diensten - van inzichten tot commercialisering Strategisch kader Innovatietraject voor de ontwikkeling van nieuwe diensten 44 9 Besluit Verder lezen 51 Inhoudsopgave 3

4 4 Inhoudsopgave

5 VOORWOORD Diensten hebben onze maatschappij grondig gewijzigd. Vandaag is de dienstensector in Vlaanderen, in België en in de Europese Unie de grootste sector, zowel in termen van tewerkstelling als van toegevoegde waarde. Die trend zal zich doorzetten, wat betekent dat de dienstensector in de toekomst een nog belangrijkere impact zal hebben op het realiseren van welvaart. Vandaag is Vlaanderen een welvarende regio die over heel wat troeven beschikt, waaronder de hoge arbeidsproductiviteit en een excellent onderwijs dat uitstekend scoort in allerlei internationale rankings. Die troeven zijn de belangrijkste activa van Vlaanderen en moeten ingezet worden om Vlaanderen te profileren als de kennisregio bij uitstek. Met Vlaanderen in Actie is het de ambitie om tegen 2020 tot de top vijf van de Europese regio s te behoren. Op 20 januari 2009 hebben de Vlaamse regering, de sociale partners, het verenigingsleven, de captains of industry en de Vlaamse administratie een pact gesloten met het oog op Dat Pact 2020 bevat 20 doelstellingen om Vlaanderen naar de top van Europa te brengen. Eén van de 20 doelstellingen gaat over innovatie. Tegen 2020 moet er een verdubbeling zijn in de omzet uit nieuwe en verbeterde producten én diensten, en moeten meer mensen tewerkgesteld zijn in kennisintensieve sectoren. Vlaanderen kan enkel een duurzame topregio worden als innovatie ingang krijgt in alle sectoren, bedrijfstypes en maatschappelijke geledingen. De dienstensector is een diverse sector, gaande van arbeidsintensieve dienstverlening zoals schoonmaakdiensten met eerder lokale focus tot kennisintensieve dienstverlening die sterk internationaal georiënteerd is. Onze dienstverleners opereren vandaag in een competitieve, vaak internationale context. Ontwikkelingen op het vlak van ICT kunnen dienstverlening in een aantal gevallen locatieonafhankelijk maken. Dat biedt onze ondernemingen heel wat kansen maar ook risico s zoals de uitbesteding van diensten naar lagelonenlanden. Het is echter een misvatting dat innovatief zijn met diensten enkel beperkt is tot de dienstensector. Vele Vlaamse ondernemingen met industriële activiteit zetten vandaag ten volle in op het verlenen van diensten aan hun klanten met als doel zich te onderscheiden van de concurrentie. Maar er is ook nog een grote groep ondernemingen die het groeiende belang van diensten nog niet heeft onderschreven. Onze traditionele sectoren zijn vandaag de facto dienstverleners geworden. Hun succes zal in de toekomst niet alleen afhangen van technologische innovatie maar des te meer van relevante dienstverlening, nieuwe businessmodellen en zo meer. Diensteninnovatie zal een belangrijke rol spelen in het competitiever maken van onze industriële sectoren. Diensteninnovatie is in volle ontwikkeling en dat genereert nieuwe vragen. Hoe kan de overheid diensteninnovatie stimuleren en waar nodig ondersteunen? Welke maatregelen kan Vlaanderen nemen om de export van diensten te stimuleren? Vlaanderen, een regio met grote ambitie, mag de boot niet missen. Bas Sturm, Innovatiecentrum Voorwoord 5

6 6 Voorwoord

7 1 INLEIDING VLAANDEREN IS EEN DIENSTENREGIO. DE DIENSTENSECTOR IS AAN EEN SERIEUZE INHAALBEWEGING BEZIG OP VLAK VAN INNOVATIE. DIENSTVERLENERS INNOVEREN ANDERS. EEN BETER BEGRIP VAN DIENSTENINNOVATIE IS NODIG OM BEDRIJVEN TE STIMULEREN om TOT ACTIE OVER TE GAAN. Inleiding 7

8 1 INLEIDING Vlaanderen is een dienstenregio. Van de 2,25 miljoen werknemers in Vlaanderen zijn er tewerkgesteld in de commerciële dienstensector. Inclusief de niet-commerciële dienstverlening (onderwijs, gezondheidszorg enzovoort) gaat het zelfs om werknemers. Ook in termen van bruto toegevoegde waarde is de dienstensector koploper. Meer dan de helft van de economische activiteit is toe te schrijven aan de dienstensector in enge zin. Inclusief de nietcommerciële dienstverlening loopt het aandeel in de bruto toegevoegde waarde van Vlaanderen zelfs op tot ruim 70 procent 1. Maar wat is nu een dienst en wie is dienstverlener? Is het wel zinvol om een onderscheid te maken tussen diensten en producten? Is niet iedereen een beetje dienstverlener, óók productiebedrijven? Innovatie-indicatoren zoals R&D-cijfers en patentaanvragen wekken soms de indruk dat er in de dienstensector weinig geïnnoveerd wordt. Maar recente Noorse 2 R&D-cijfers tonen aan dat de dienstensector aan een serieuze inhaalbeweging bezig is, en op een aantal vlakken de innovatiestatistieken van de productiebedrijven al overtreft. In elk geval is het duidelijk dat ook (pure) dienstverleners volop innoveren, maar dat ze dat op een andere manier doen dan productiebedrijven. Er is dan ook behoefte aan nieuwe indicatoren die die inspanningen kunnen meten. Tegelijkertijd is het soms nog onduidelijk wat precies onder diensteninnovatie verstaan moet worden, hoe het innovatieproces bij diensten verloopt en hoe innovatie in diensten gestimuleerd kan worden. Om een antwoord te bieden op bovenstaande kwesties lanceerden de Innovatiecentra eind 2008, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het IWT, het project Tot uw diensten. Met dat project willen de Innovatiecentra hun advies en begeleiding uitbreiden naar innovatie in dienstverlening. Doelgroep zijn zowel de pure dienstverleners als productiebedrijven die rond hun producten een aangepaste dienstverlening (verder) willen uitbouwen. Om die doelstelling te verwezenlijken werd een beknopt literatuuronderzoek uitgevoerd, tal van initiatieven rond diensteninnovatie onder de loep genomen, en geparticipeerd in rondetafelgesprekken en workshops. Voorts werden diverse domeinexperts geraadpleegd en talloze bedrijfsbezoeken afgelegd. Uiteraard werd ook over de landsgrenzen heen gekeken. Bovendien werd een aantal bestaande instrumenten van de Innovatiecentra, in het bijzonder de innovatieaudit, herwerkt in het licht van diensteninnovatie. Daarbij werd een aantal nieuwe instrumenten ter ondersteuning van diensteninnovatie ontwikkeld, en een reeks van andere is nog in ontwikkeling. De verworven inzichten werden gebundeld in onderhavige IWT-studie. Dit rapport heeft als doel diensteninnovatie kort te kaderen en toe te lichten, maar heeft vooral de ambitie om een aantal handvaten aan te reiken om bedrijven te stimuleren om tot actie over te gaan. De ultieme doelstelling van het project Tot uw diensten en de Innovatiecentra is elke Vlaamse ondernemer, in het bijzonder de kmo, een duwtje in de rug te geven om (ook) met diensten te innoveren en zo zijn concurrentiepositie te verbeteren! 1 Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE/Departement WSE) en INR 2 +in+the+service+sector/ Inleiding

9 2 BELANG VAN DIENSTEN de dienstensector neemt zowel in termen van toegevoegde waarde als van werkgelegenheid een prominente plaats in. DE STATISTISCHE CLASSIFICATIE DIE EEN ONDERSCHEID MAAKT TUS- SEN PRODUCTIEBEDRIJVEN EN DIENSTVERLENERS IS MISLEIDEND: EVERYBODY IS IN SERVICE. klassieke innovatie-indicatoren zijn ontoereikend in de context van diensten. dit resulteert in een onderwaardering van de innovatie-inspanning. bedrijven moeten het concept product in vraag durven stellen. Klanten willen niet noodzakelijk een product (of dienst), maar willen een oplossing. Belang van diensten 9

10 2 BELANG VAN DIENSTEN De diensteneconomie boomt 2.1 Enkele cijfers Diensten nemen een prominente plaats in, niet enkel in het Vlaamse economische landschap, maar ook in Europa en in de OECD-lidstaten. Dit zowel in termen van toevoegde waarde als van werkgelegenheid. Volgens Eurostat was de diensteneconomie verantwoordelijk voor bijna de helft van de toegevoegde waarde in de totale economie (EU-27) in Dat is meer dan het dubbele van het aandeel van de industrie (20.2 procent). 1 Figuur 1: Aandeel in de gerealiseerde bruto toegevoegde waarde in EU27, 2006 Diensten; 49% Openbaar bestuur, gezondheidszorg, onderwijs; 23% Bouw; 6% Bron: Eurostat national accounts Land- en tuinbouw, visserij; 2% Industrie; 20% Het toenemend belang van de dienstensector komt ook naar voor in een werkdocument van de OECD 2 : The service sector has become the quantitatively most important sector in all OECD economies. By 2002, the share of the service sector amounted to about 70% of total value added in most OECD economies, and has increased considerably since the 1970s. Cijfers voor Vlaanderen 3 (Figuur 2) maken duidelijk dat in 2006 commerciële diensten 51 procent uitmaakten van de totale bruto toegevoegde waarde 4. In 1997 was dat 45 procent. Dat cijfer ligt op het gemid- 1 Eurostat (2008), Key figures on European business, with a special feature on the factors of business success, OECD, The service economy in OECD countries, STI working paper 2005/3. 3 Nevens, F. (2008). Niet-technologische innovaties. Een eerste verkenning (werkdocument). 4 64% indien inclusief overige diensten, 71% als ook overheid en onderwijs meegerekend worden. delde dat gangbaar is in advanced economies, waar de dienstensector (exclusief de overheid) instaat voor de helft of meer van de economische activiteit. Figuur 2: Aandeel van de sectoren in de gerealiseerde bruto toegevoegde waarde in Vlaanderen Aandeel in bruto toegevoegde waarde Ook uit werkgelegenheidscijfers blijkt het grote en toenemende belang van de dienstensector (Figuur 3). In 2006 staan commerciële diensten in voor 40 procent van het aantal werknemers. Inclusief niet-commerciële diensten loopt dat aandeel op tot 75 procent. Uit die cijfers blijkt duidelijk dat de dienstensector sterk groeit en een belangrijke economische sector is. Aandeel in het aantal werknemers 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bron: INR Figuur 3: Aandeel van de sectoren in het aantal werknemers in Vlaanderen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 67% Landbouw en visserij Nijverheid Overheid Business services Bron: INR en steunpunt WSE Landbouw en visserij Nijverheid Overheid Marktdiensten 45% 64% Bouw Onderwijs Overige diensten Bouw Onderwijs Overige diensten 51% 40% 71% 75% 10 Belang van diensten

11 2.2 Wie is vandaag dienstverlener? Macro-economen en statistici maken een onderscheid tussen de primaire (land- en tuinbouw en visserij), secundaire (industrie en nijverheid), tertiaire (commerciële dienstverlening) en de quartaire sector (nietcommerciële dienstverlening). Die classificatie is misleidend voor wat betreft het evalueren van het belang van diensten omdat het doet vermoeden dat diensten, en dus diensteninnovatie, niet belangrijk zijn voor productiesectoren. Niets is minder waar. Theodore Levitt verwoordde het in 1972 al bijzonder krachtig: There is no such thing as service industries. There are only industries whose service components are greater or less than those of other industries. Everybody is in Service. [Theodore Levitt, HBR 1972] 2.3 Dienstverleners en innovatie De dienstensector is heterogeen en dynamisch. Dagelijks komen er nieuwe spelers bij die de markt bestormen met nieuwe dienstenconcepten en waardeproposities. Maar ook gevestigde waarden brengen geregeld nieuwe diensten op de markt. Die dynamiek maakt dat de competitie volop speelt. Dienstverleners met sterke ideeën en een goede aanpak floreren, maar tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat tal van initiatieven jammerlijk falen. Dat werpt de vraag op hoe diensteninnovatie gestimuleerd en ondersteund kan worden, en of dat kan gebeuren met een aanpak die gebruikelijk is voor het realiseren van productinnovaties in productiebedrijven. Een belangrijke vaststelling is in elk geval dat diensteninnovatie minder geformaliseerd is dan productinnovatie. Dat betekent geenszins dat er minder innovatie in diensten zou zijn. Integendeel, recent onderzoek toont aan dat bedrijven in de dienstensector volop innoveren en voor een aantal indicatoren hogere waarden laten optekenen dan bedrijven uit de productiesector. De aard van de innovatie-inspanningen is wel anders, meer divers, en moeilijk te meten met de klassieke indicatoren. Zo zullen dienstverleners vaak externe technologische innovaties incorporeren, externe kennisleveranciers in het innovatieproject betrekken, gezamenlijke ontwikkelingen met de klant opzetten enzovoort. Dat impliceert dat het gebruik van een aantal klassieke innovatie-indicatoren, zoals R&D-uitgaven en patentcijfers, ontoereikend is in de context van diensten en daar resulteert in een sterke onderwaardering van innovatie. 2.4 Aandacht voor diensten(innovatie) bij productiebedrijven Bij veel productiebedrijven ligt de focus traditioneel op het produceren van kwalitatief hoogwaardige producten. Die producten zijn nochtans alsmaar vaker (slechts) de qualifier om te kunnen concurreren. In het bijzonder in een context waar de marges op de verkoop van producten onder toenemende druk komen te staan, zijn diensten mogelijk de satisfier en zelfs de differentiator. Steeds meer productiebedrijven onderkennen dat ze door het aanbieden van diensten de concurrentiepositie van het bedrijf aanzienlijk kunnen versterken, en dat om twee redenen. Ten eerste opent het aanbieden van unieke diensten perspectieven om zich te onderscheiden in de markt. Ten tweede mikt het bedrijf met het dienstenaanbod op het genereren van extra inkomsten. Het aanbieden van zogenaamde after-salesdiensten is vandaag al stevig ingeburgerd. Maar bedrijven kunnen verder gaan in het aanbieden van diensten. Het is verkeerd diensten te zien als een noodzakelijke toevoeging aan het productenaanbod. In veel sectoren is de installed base - dat is het aantal al verkochte en operationele apparaten - vele malen groter dan het aantal nieuwe apparaten dat de meeste bedrijven jaarlijks verkopen. Zo kan een constructeur van liften bijvoorbeeld diensten aanbieden bij de verkoop van nieuwe liften. Maar ook voor de geïnstalleerde en operationele liften kunnen diensten ontwikkeld worden, zoals het opnieuw aankleden van de lift. Toch kan vastgesteld worden dat ondernemingen de opportuniteit om diensten aan te bieden aan hun installed base nog te vaak links laten liggen. Bedrijven moeten het concept product in vraag durven te stellen. Klanten willen niet noodzakelijk een product (of dienst) kopen, maar willen doorgaans een oplossing voor een bepaalde behoefte of activiteit die People don t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole! [Theodore Levitt] Belang van diensten 11

12 moet worden uitgevoerd. Die andere kijk biedt mogelijkheden voor het aanbieden van innovatieve diensten of oplossingen. Kennis van de beslissingscriteria die klanten hanteren om het aanbod aan de verwachting te toetsen is dan ook uitermate belangrijk bij het zoeken naar nieuwe (innovatieve) oplossingen voor de klant. Om die reden kunnen product- en diensteninnovaties niet los van elkaar behandeld worden. Een geïntegreerde aanpak is de sleutel tot de ontwikkeling van succesvolle oplossingen voor de klant. 2.5 Internationale aandacht voor diensteninnovatie Het belang van diensteninnovatie wordt vandaag weerspiegeld in het groeiend aantal overheidsinitiatieven op dit vlak. In Europa zijn Finland (Serve 5 ), Duitsland (Innovation with Services 6 ) en Ierland (Irish Services Strategy 7 ) koplopers. Hoewel de aandacht voor diensteninnovatie sterk toeneemt, kan worden vastgesteld dat een coherent overheidsbeleid rond diensteninnovatie nog maar in de kinderschoenen staat. Op Europees niveau is de totstandkoming van de interne markt, met als sluitstuk de dienstenrichtlijn 8, 5 Het Serve Programma van heeft een budget van 100 miljoen euro, waarvan 50 procent gefinancierd door Tekes, het Fins Agentschap voor technologie en innovatie. De nadruk ligt op B2B-diensten (KIBS, handel, logistiek, financiële diensten ). Doelstelling van het programma is nieuwe dienstenconcepten en diensten te ontwikkelen voor zowel de industrie als de dienstensector. De uitdagingen daarbij kunnen worden opgesplitst in drie thema s: 1/ de rol van de klant bij een dienst: hoe de noden van de klant herkennen en omzetten in een winstgevende business, cocreatie met de klant; 2/ servicebusinessmanagement en leiderschap: het creëren van een service mindset; pricingmodellen en businessmodellen; en 3/ de ontwikkeling van nieuwe dienstenconcepten: methoden en schaalbaarheid van dienstenconcepten. Evaluatiecriteria voor projectvoorstellen focussen eerder op de nieuwheid van de diensteninnovatie en niet noodzakelijk op de nieuwheid van een toegepaste technologie. 6 Het programma Innovation with Services werd opgestart in 2006 door het Duitse Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Het programma subsidieert bepaalde thema s in overleg met vertegenwoordigers uit onderzoeksinstellingen, de industrie en de sociale partners. De objectieven zijn drievoudig: 1/ verbetering van de marktpositie van dienstenbedrijven door systematisch nieuwe diensten te ontwikkelen en de kwaliteit van bestaande diensten te verzekeren; 2/attractieve jobs creëren op diverse niveaus; en 3/ service research afstemmen op de economische, sociale en technologische ontwikkelingen. 7 Die strategie werd gelanceerd in 2008 en heeft tot doel de Ierse dienstensector ertoe aan te zetten zich verder te ontplooien en aan te zetten tot internationalisering. 8 Deze Europese Richtlijn kadert in de Lissabon strategie en moet ertoe leiden dat een interne dienstenmarkt (EU + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen) wordt verwezenlijkt. Dit moet gerealiseerd worden door de vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten op de Europese markt te vergemakkelijken, de rechten van de afnemers en gebruikers van diensten te versterken, een belangrijke driver voor de ontwikkeling van innovatieve diensten. Mede dankzij de dienstenrichtlijn zullen innovatieve bedrijven hun activiteiten ook buiten de landsgrenzen kunnen ontplooien en zo (verder) internationaliseren. Vandaag trekt ook de academische wereld de kaart van diensteninnovatie. Enkele centra die onderzoek verrichten op het gebied van diensteninnovatie zijn KISD (Duitsland), University of Art and Design Helsinki (Finland), The Oslo School of Architecture and Design (Noorwegen), University of Westminster (UK) en Politechnico di Milano (Italië). Bovendien is er een duidelijke groei van het aantal consultants die actief zijn in het domein van service design. Enkele voorbeelden zijn Ideo, Frog, LiveWork, Engine, Radarstation en Namahn. EXPERTOPINIE: Els Compernolle, van 2004 tot 2008 Senior Policy Analyst in Forfás the national policy advisory board for enterprise and science in Ierland, en coördineerde in die functie het onderzoek voor A Services Strategy for Ireland. Hoe kan de overheid diensteninnovatie stimuleren? In september 2008 bracht de Ierse Services Strategy Group A Services Strategy for Ireland uit. Die studie had tot doel het toegenomen belang van diensten in het economische landschap te vertalen naar een sterkere beleidsfocus op de dienstensector en op die manier haar verdere ontwikkeling te stimuleren. Een opvallend resultaat van die studie was dat dé dienstverlener als dusdanig niet bestaat. Architecten en kappers mogen zich dan wel alle bezighouden met vormgeving, vanuit beleidsperspectief lopen hun noden sterk uiteen. Een gevolg daarvan is dat één optimaal beleidsinstrument om diensteninnovatie te stimuleren niet bestaat. Het is dan - en dat geldt ook voor Vlaanderen - essentieel om een gedifferentieerde aanpak te hanteren en de juiste policy-mix te vinden. Statistieken geven aan dat bestaande beleidsinstrumenten vaak nog eerder op productinnovatie de kwaliteit van diensten te verbeteren en te zorgen voor een effectieve administratieve samenwerking tussen de lidstaten. 12 Belang van diensten

13 gericht zijn. In eerste instantie moet het beleid dus maken dat de focus van die instrumenten wordt verbreed naar diensteninnovatie toe. Bovendien rijst de vraag of het beleid specifieke instrumenten dient te ontwikkelen voor de dienstensector. Het antwoord daarop is niet eenduidig. Hoewel men zodoende de innovatiegraad in de dienstensector gericht kan aanpakken, houdt zo n werkwijze er geen rekening mee dat ook productiebedrijven meer en meer aan dienstverlening doen. Er is bijgevolg duidelijk ook nood aan een horizontaal kader dat de verdere ontwikkeling van diensten stimuleert, met prioritaire aandacht voor domeinen als onderzoek en onderwijs, internationalisering en de Europese interne markt. Meer en betere dienstverlening resulteert immers in meer diensteninnovatie. Laten we als voorbeeld het domein Onderwijs even onder de loep nemen. Werken in een diensteneconomie veronderstelt bepaalde competenties en vaardigheden. Zo komt diensteninnovatie vaak tot stand door interacties met anderen (gebruikers, medewerkers) en dus winnen generieke competenties, zoals communicatieve vaardigheden, teamworking en klantgerichtheid aan belang. Door het aanmoedigen van LifeLong Learning (een Leven Lang Leren) kan het beleid maken dat ook wie al op de werkvloer staat die generieke vaardigheden verder ontwikkelt. Hoogtechnologische dienstverlening vereist dan weer in toenemende mate medewerkers met een zogenaamd T-profile, die grondige vakspecifieke en technische kennis combineren met ruimere economische kennis en managementvaardigheden. Door multidisciplinair onderwijs te promoten kan het beleid bijdragen tot het vormen van zulke profielen, die optimaal functioneren in de complexe en snel evoluerende context van de dienstverlening. Belang van diensten 13

14 14 Belang van diensten

15 3 DIENSTEN BETER BEGRIJPEN: WAT MAAKT DIENSTEN ANDERS? Wat is nu een dienst en wat maakt die nu zo verschillend van een product? Een dienst kan ontbonden worden in drie belangrijke componenten: het resultaat, het proces en de relatie met de klant. Vier basiskarakteristieken van diensten zijn ontastbaarheid, onafscheidelijkheid, vergankelijkheid en heterogeniteit. Deze eigenschappen onderscheiden diensten niet enkel van producten, ze hebben ook belangrijke gevolgen voor de realisatie van diensteninnovaties. Diensten beter begrijpen: wat maakt diensten anders? 15

16 3 DIENSTEN BETER BEGRIJPEN: WAT MAAKT DIENSTEN ANDERS? Diensten zijn heel heterogeen en worden verleend in alle economische sectoren. Maar wat is nu een dienst en wat maakt die nu zo verschillend van een product? Een dienst kan in drie belangrijke componenten worden ontbonden, namelijk het resultaat, het proces en de relatie: Figuur 4: Componenten van diensten Relatie Resultaat Proces Het resultaat/de uitkomst: wat een klant ontvangt. Het proces: de opeenvolging van activiteiten en stappen, informatiestromen en de interacties tussen die activiteiten, en de middelen die nodig zijn om de dienstenuitkomst te bereiken. De relatie: de interactie tussen de service provider (dienstenleverancier) en de klant. Enkele definities van een dienst zijn: Elke activiteit of voordeel dat een partij kan aanbieden aan een ander dat in essentie ontastbaar is en dat niet resulteert in eigendomsoverdracht van eender wat. 1 Alle economische activiteiten die ontastbaar zijn en een interactie impliceren tussen de dienstverlener en de consument om gerealiseerd te kunnen worden. 2 Om diensten verder te beschrijven en te differentiëren van producten wordt vaak gewezen op een aantal natuurlijke karakteristieken ervan. Maar hoewel die karakteristieken typisch zijn voor diensten, zijn ze niet absoluut, en komen ze geenszins steeds in combinatie voor. 1 Baker, M. (2002). The Marketing Book, Butterworth-Heinemann. 2 Van Looy, B., e.a. (2003). Service Marketing: an integrated approach, Pearson Education, second edition. De vier basiseigenschappen van diensten zijn: ontastbaarheid; onafscheidelijkheid; vergankelijkheid; heterogeniteit. De eigenschap ontastbaarheid verwijst naar het feit dat je pure diensten niet kan vastpakken, of anders gezegd, er is in vele gevallen geen fysieke drager om de dienst te begeleiden. De eigenschap onafscheidelijkheid legt de klemtoon op het feit dat er bij diensten in de regel sprake is van simultane productie en consumptie. Meer zelfs, doorgaans kán je diensten zelfs helemaal niet stockeren of bewaren. Niet benutte capaciteit van de dienst (bijvoorbeeld lege plaatsen in een vliegtuig) is dan ook meestal verloren, vandaar vergankelijkheid. De eigenschap heterogeniteit zet het unieke karakter van diensten in de kijker: zelfs diensten die ondersteund worden met gestroomlijnde processen, verschillen (lichtjes) bij herhaalde uitvoering, onder andere doordat diensten vaak verleend worden door servicepersoneel in interactie met de klant. Een beknopt overzicht van de belangrijkste onderscheidende karakteristieken van diensten wordt daarom gepresenteerd in onderstaande tabel. 3 Tabel 1: Basiskarakteristieken van diensten 3 Ontastbaarheid - Vergankelijkheid - Onafscheidelijkheid - Heterogeniteit Maatwerk - Geen eigendomsoverdracht - Diverse distributiekanalen - Beperkte schaalbaarheid - Geringe bescherming tegen imitatie - Prosumerschap - Moeilijke prijsbepaling - Ingewikkelde kwaliteitsbeoordeling - Arbeidsintensief - Experience - Rol van servicescape - Informatie inhoud - Zaak van vertrouwen -... Die eigenschappen onderscheiden diensten niet alleen van producten, ze hebben ook een aantal gevolgen voor de realisatie van diensteninnovaties. 3 Lovelock, C. & Wirtz, J. (2006). Dienstenmarketing. 5e editie. Pearson Education Benelux. 16 Diensten beter begrijpen: wat maakt diensten anders?

17 EXPERTOPINIE: Marc Innegraeve, Braindrums Wat zijn de gevolgen van de specifieke eigenschappen van diensten voor de ontwikkeling van nieuwe diensten? Stel je voor dat je een lange vlucht voor de boeg hebt. Je hebt jouw bagage al ingecheckt en je verwacht om elk moment aan boord van het vliegtuig te kunnen gaan. En net dan klinkt het door de luidsprekers dat een technisch mankement jou de volgende uren aan de grond zal houden. In werkelijkheid heeft één van de passagiers van de vorige vlucht met hetzelfde vliegtuig voor een onverwachte tussenlanding gezorgd, en is het vliegtuig nog niet ter plaatse. Je kunt niet terug naar huis of naar jouw hotel gaan want de bagage is reeds ingecheckt en het personeel heeft er geen zicht op wanneer er precies een nieuw vliegtuig klaar zal staan. Na 7 uren frustraties uitwisselen met de andere passagiers, begin je elkaar te kennen en business kaartjes worden uitgewisseld. Uiteindelijk kan je dan toch vertrekken, en doodmoe kom je op jouw bestemming aan. Daar merk je tot jouw grote frustratie dat een andere passagier per vergissing jouw koffer van de transportband gehaald heeft omdat hun koffer en de jouwe sterk op elkaar lijken. Dit is duidelijk jouw dag niet, terwijl je tegen jezelf zegt: Dit is de laatste keer dat ik met XYZ airlines vlieg. Al goed dat ik er enkele goede nieuwe contacten aan overgehouden heb. Co-productie is slechts één van de kenmerken dat diensten verschillend maakt van producten. Veel dienstverleners zijn er zich niet van bewust dat hun klanten, gebruikers en stakeholders een onderdeel vormen van hun diensten. Elke dienst is een interactie, waarbij elke van bovenstaande categorieën elkaar beïnvloedt. Co-productie betekent dat klanten, gebruikers en soms stakeholders diensten vaak tegelijk meeproduceren. Dit zorgt ervoor dat andere klanten, gebruikers en stakeholders een cruciale invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de diensten. Bovendien bestaat het risico dat jouw klanten een grotere verbintenis hebben met elkaar, dan met jouw merk. Het antwoord op deze uitdaging in diensten, is om de dienst, inclusief de belevenis ervan, te gaan ontwerpen voor elke speler, inclusief je eigen staf. Bijvoorbeeld, sommige bedrijven rekenen expliciet op bepaalde acties van hun klanten of gebruikers in het productieproces. In fastfood restaurants ruimt de klant de tafel af. Maar ook stakeholders kunnen soms mee bepalen hoe een dienst geleverd wordt. In medische zorgverlening bepaalt de overheid mee welke zorgen wel of niet wettelijk zijn en dus welke zorgverlening de klant mag hebben. In sommige diensten, zoals Wikipedia of youtube, bepalen voornamelijk klanten de inhoud van de diensten, terwijl de dienstverlener gewoon een platform voor de dienstverlening aanbrengt. Het belangrijke punt is hier dat je diensten ontwerpt en innoveert in functie van de beleving van zowel klanten, gebruikers en stakeholders, en zelfs in functie van de beleving door eigen staf en de staf van de partner-dienstverleners. Diensten beter begrijpen: wat maakt diensten anders? 17

18 18 Diensten beter begrijpen: wat maakt diensten anders?

19 4 DIENSTENINNOVATIE ALS NIEUWE STRATEGISCHE DIFFERENTIATOR In het strategieproces is het voor bedrijven belangrijk om na te denken over het belang en de rol van diensten. Diensten verkopen vereist een aangepaste marktbenadering. Producten worden alsmaar vaker het platform om diensten aan te bieden. Bedrijven worden steeds vaker een leverancier van oplossingen in de vorm van product-dienst combinaties. Diensteninnovatie als nieuwe strategische differentiator 19

20 4 DIENSTENINNOVATIE ALS NIEUWE STRATEGISCHE DIFFERENTIATOR Het denken over strategie heeft een hele evolutie doorgemaakt sinds de introductie van de drie generieke strategieën door Porter 1. Volgens Porter moet een onderneming een duidelijke keuze maken voor een van de volgende strategieën: lagekosten-, focusof differentiatiestrategie. Andere strategietheorieën nuanceren dan weer de gedwongen keuze voor één type van strategie. Zo moet een onderneming die wil uitblinken in de markt, volgens Treacy & Wiersema 2 nog altijd een keuze maken tussen operationele excellentie, product- (goederen en/of diensten) leiderschap of customer intimacy als primaire strategie, maar tegelijkertijd wordt beklemtoond dat de andere twee strategieopties belangrijke hygiënefactoren zijn die ook op niveau moeten zijn. In het strategieproces is het belangrijk voor bedrijven om na te denken over het belang en de rol van diensten. Blijven diensten (minstens) een hygiënefactor of zet het bedrijf in op diensten(innovatie) als strategische optie? In dat laatste geval kan een onderneming bijvoorbeeld kiezen voor een relatiegedreven strategie die sterk steunt op customer intimacy of voor een merkstrategie waarbij het leveren van een superieure customer experience voorop staat. EXPERTOPINIE: Prof. Dr. P. Matthyssens, Universiteit Antwerpen Waardetoevoeging via diensten: moeilijk maar broodnodig In de huidige B2B-bedrijfscontext willen vele ondernemingen tegelijkertijd klantwaarde en aandeelhouderswaarde creëren door diensten aan het productaanbod toe te voegen. Dat hoeft geen verwondering op te wekken. Een eerste drijfkracht voor die benadering is het feit dat marges op verstrekte services en consultancyof engineeringdiensten meestal veel hoger zijn dan de marges die een product kan genereren, zeker als dat product een commodity is geworden, waarbij differentiatie alsmaar moeizamer wordt. Ten tweede zien we dat klanten doorgaans hun uitrusting langer houden en intenser gaan gebruiken. Daardoor ontstaat de behoefte aan dienstverlening op het vlak van onderhoud- en upgrading van de uitrusting. Klanten bouwen vaak hun technische staf af en worden daardoor alsmaar afhankelijker van hun leverancier voor die life cycle -diensten. Ten derde is er de vraag van afnemers naar de optimalisatie van de gebruikskosten ( total cost of ownership ), wat best bereikt kan worden door een totale betrokkenheid van de leverancier. Alle sterren lijken dus gunstig te staan voor waardetoevoeging via diensten? Toch blijken er in de praktijk heel wat hindernissen op te duiken voor ondernemingen die die strategie willen volgen. Een aantal beperkingen van de klanten vormt een eerste drempel: de inkoper blijft in nogal wat gevallen gefocust op prijs en wil niet betalen voor de extra diensten, of de inkoper blijft de leverancier onderschatten en beschouwt hem enkel als outsourcing -partij, niet als strategische partner. Een gevolg daarvan is dat er niet genoeg informatie wordt gedeeld tussen leverancier en klant. Een tweede drempel bevindt zich intern bij de aanbieder. Het aanbieden van geïntegreerde oplossingen vereist immers een hoge mate van interne afstemming. Voorts hebben leveranciers soms te weinig inzicht in klantenprocessen om de aangeboden oplossingen uit te bouwen. Een ander intern euvel is een gebrek aan marketingkracht: diensten verkopen vereist een aangepaste marktbenadering. Toch bewijzen bedrijven als Case New Holland, LVD, SKF, Caterpillar en vele anderen dat met interne en externe alignering de strategie van waardetoevoeging via diensten rendabel kan zijn. 1 Porter, M., The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press. 2 Treacy, M. & Wiersema, F. (1995). De discipline van marktleiders. Scriptum Management. 20 Diensteninnovatie als nieuwe strategische differentiator

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

innova VTO een kijkje in de zwarte doos Bart Clarysse Roland Van Dierdonck Wouter Gabriëls Jeffrey Lambrechts Muriel Uytterhaegen TECHNOLOGIE

innova VTO een kijkje in de zwarte doos Bart Clarysse Roland Van Dierdonck Wouter Gabriëls Jeffrey Lambrechts Muriel Uytterhaegen TECHNOLOGIE VTO V L A A M S TECHNOLOGIE OBSERVATORIUM innova Strategische verschillen tussen innovatieve KMO s: een kijkje in de zwarte doos 5 Bart Clarysse Roland Van Dierdonck Wouter Gabriëls Jeffrey Lambrechts

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is dit boek geschreven?

Inleiding. Voor wie is dit boek geschreven? Inleiding. Soms kunnen woorden zó mooi zijn. Elegant, helder, simpel. lijkt zo n woord. Het maakt direct duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Gebruik het in gesprekken met directieleden, bedrijfskundigen,

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Uitvinders in Nederland

Uitvinders in Nederland Uitvinders in Nederland Jeroen de Jong Zoetermeer, april 2011 ISBN: A201105 Bestelnummer: 978-90-371-1025-8 Prijs: 50,- Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Vooruit met procesinnovatie

Vooruit met procesinnovatie Vooruit met procesinnovatie Michiel de Nooij Joost Poort Onderzoek in opdracht van Stichting Industriebeleid & Communicatie (SIC) Amsterdam, juni 2005 SEO-rapport nr. 814 ISBN 90-6733- 295-X Copyright

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie