Verbetering (reis)informatie op OV-haltes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbetering (reis)informatie op OV-haltes"

Transcriptie

1 Verbetering (reis)informatie op OV-haltes EINDRAPPORT (12 maart 2012)

2 DISCLAIMER EN COPYRIGHTS Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OV-bureau Randstad en de desbetreffende gebruikte bronnen. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend en OV-bureau Randstad neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. OV-bureau Randstad is niet verantwoordelijk voor de informatie op publicaties en websites van andere organisaties waarnaar wordt verwezen. Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze publicatie kunt u contact opnemen met: Barry Rijnbeek (OV-bureau Randstad) telefoon: Copyright OV-bureau Randstad 2012

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1.Doelstelling 6 2.Aanbevelingen op hoofdlijnen 11 3.Aanbevelingen specifiek 22 Goede voorbeelden binnen- en buitenland A. Integrale voorbeelden 24 B. Per type halte-informatie 38 Lijnennetkaart 39 Omgevingsplattegrond 47 Halteplattegrond 51 Haltevertrekstaat 53 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo 57 4.Bijlagen 62 A. Resultaten enquête overheden en vervoerders 63 B. Referenties 80 Deze inhoudsopgave is interactief; klik op het bladzijdenummer om automatisch naar het betreffende hoofdstuk te springen

4 Inleiding Het OV-bureau Randstad heeft een Plan van Aanpak informatie op de halte ontwikkeld in januari Deze rapportage is het resultaat van een onderzoek als uitwerking van dat plan van aanpak. In dit rapport zijn aanbevelingen gegeven om de reisinformatie op de halte te verbeteren en vergemakkelijken, zodat de reizigers de informatie beter gaan waarderen. Op de volgende bladzijde is een overzicht weergegeven van de aanbevelingen. Dit overzicht is ook als apart document bij deze rapportage bijgevoegd. Dit overzicht is te gebruiken als een overkoepelende structuur en samenvatting van deze rapportage. Het dient ook als leeswijzer voor de verschillende hoofdstukken waarin de aanbevelingen behandeld worden.

5 Hoofdaanbevelingen en leeswijzer 1. Doelstelling 2. Aanbevelingen op hoofdlijnen vanuit de reiziger bezien; inhoud & proces wat en hoe 3. Specifieke aanbevelingen over: Product Informatie Standaarden Beheer 4. Bijlagen: A. Resultaten enquête overheden en vervoerders B. Referenties

6 1. Doelstelling

7 Doelstelling Het doel van het OV-bureau Randstad is om met dit onderzoek en rapport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de (reis)info op haltes, waardoor reizigers de geboden statische (reis)informatie beter gaan waarderen. Wordt de reiziger hier wijzer van?

8 De aanpak Het onderzoek bestaat uit 3 stappen, op basis waarvan waaruit aanbevelingen zijn geformuleerd in het overkoepelende schema. Toelichting per stap: 1. Een enquête onder overheden en vervoerders Via het OV-bureau Randstad is een vragenlijst verstuurd naar overheden en vervoerders via de projectgroepleden van het OV-bureau Randstad De resultaten moeten ideeën, kansen en knelpunten opleveren, op basis van de klachtenregistratie van reizigers en de expertise in de eigen organisatie 2. Goede voorbeelden uit binnen- en buitenland Voorbeelden uit binnen- en buitenland verzamelen om van te leren Ook voorbeelden van zo moet het niet, want, oftewel goed en beter 3. Voorbeelden van marktpartijen Voorbeelden marktpartijen uit binnen- en buitenland die integrale systemen kunnen ontwerpen en/of deelsystemen en infrastructuur kunnen leveren

9 Leerpunten uit de literatuur Verschillende bronnen en onderzoeken bewijzen het nut en noodzaak van goede informatie voor reizigers op de halte. Niet alleen als gebruiksaanwijzing van het OV-product, maar ook in relatie tot een betere waardering van de reiziger voor het OV. In de bijlage (4B) zijn een aantal relevante resultaten uit onderzoeken weergegeven. Op deze en de volgende bladzijde geven we een kleine greep hieruit. Bron: Transport of London (TfL) 2009, London Underground multiple message wallpaper Het blijkt dat frequente en niet-frequente reizigers verschillende informatiebehoeften hebben, maar voor beide groepen geldt dat informatie over de dienstregeling, oftewel wanneer en hoe vaak vertrekt mijn bus/tram/metro? de meest belangrijke informatiebron is. Voor de niet-frequente reiziger komt daar de behoefte aan informatie over oriëntatie in het netwerk en tarieven bij. Als deze informatiebronnen op orde zijn, zullen de grootste groepen reizigers op de haltes goed bediend zijn.

10 Leerpunten uit de literatuur Vervolgens volgt de stap van wat naar hoe. Uit verschillende onderzoeken kan worden afgeleid dat de volgende elementen van belang zijn bij de ontwikkeling van (reis)informatie op de halte: 1. Standaardisering van informatie: eenheid en herkenbaarheid voor reiziger 2. Individualisering van informatie: aanpassen aan de behoefte per (type) halte 3. Focus: hiërarchie van informatie door prioritering op basis van de reizigersbehoefte De vormgeving is vervolgens bepalend in hoe de informatie wordt ervaren door de reiziger. Dit kan worden vastgelegd in ontwerprichtlijnen. Een aantal essentiële elementen hiervoor uit een onderzoek voor Transport for London: Heldere informatie die goed is vormgegeven Omgevingskaart voor wayfinding Gebruik van verschillende kleuren voor elke (hoofd)lijn, met een consequent gebruik van kleurcodering Iets te lezen/bekijken voor de reiziger tijdens het wachten Zo effectief mogelijk weergeven: overzichtelijk, consistent en opvallend (Zie ook bijlage 4B voor meer details)

11 2. Aanbevelingen op hoofdlijnen

12 Een eenvoudig OV-product - aanbevelingen De kenmerken van het product bepalen mede de informatiebehoefte van de reiziger. Een simpel en makkelijk te begrijpen OV-product heeft minder uitleg nodig. Voorbeelden: Elke 10 minuten een bus > geen uitgebreide haltevertrekstaat nodig Kleur van de buslijn op de lijnennetkaart heeft een betekenis en correspondeert met de kleur van de bus zelf > de klant ziet en weet dat blauwe bussen snelbussen zijn, en gele bussen stopbussen zijn Een eenvoudig product met een gepaste inzet van branding zorgt er voor dat de behoefte aan informatie bij de reiziger voorkomen wordt. Op de volgende bladzijde zijn voorbeelden te zien waarbij kleurgebruik is gebruikt als functionaliteitsaanduiding. Dit is eventueel door te ontwikkelen tot een functionele branding van het totale OVproduct.

13 Een eenvoudig OV-product - aanbeveling Voorbeeld Kopenhagen branding? Marketingboekje ACTIE bronmbnestanden) Movia Kopenhagen Kleurgebruik consistent doorgevoerd op voertuig, kaarten en halte binnen een herkenbare gemeenschappelijke branding van het OV-product. Seoul: family-branding met kleur voor functionaliteit buslijn

14 Relevante informatie - aanbevelingen De geboden informatie moet optimaal zijn. Dit betekent dat - hoe eenvoudig of complex het OV-product ook is - de klant informatie krijgt die relevant en compleet is. Wat dat is, hangt af van de plek waar hij/zij zich bevindt. Kortom, de informatiebehoefte is contextafhankelijk. De informatie moet op halteniveau antwoord geven op de vragen van de reiziger. Het is dus nodig dat men zich verplaatst in de behoefte van de klant op die specifieke plek en de gegeven informatie daarop aanpast (individualisering van de informatie): Voor het instappen: Waar kan ik hiervandaan heen? Waar stopt de bus die ik nodig heb? Hoe lang duurt het tot de bus komt, en tot de bestemming? Wat kost het en hoe betaal ik? Help! Ik heb een probleem! Wat nu? Na het uitstappen: Waar ben ik precies en hoe kom ik hiervandaan verder? Hoe uitgebreid deze vragen beantwoord worden, kan per haltecategorie eventueel verschillen.

15 Relevante informatie - aanbeveling First-time-user eerste contact eerste gebruik evaluatie gebruikservaring herhaling gebruik afvallers regelmatig gebruik tot vaste klant alleen in noodgevallen geen gebruik Zijn we ons van alle contactpunten met de reiziger bewust? Potentieel van een betere first-time-user ervaring Aanbeveling: Ga uit van de first-time-user die onbekend is met het OV-product en de locatie waar hij/zij zich bevindt bij het besluit welke informatie nodig is en bij het ontwerpen van de informatie. first-time-users zijn gebruikers die zich extreem onzeker voelen als ze niet bekend zijn met het product OV. Negatieve ervaringen (bijvoorbeeld bij onbruikbare informatie) kunnen leiden tot afzien van verder OV-gebruik.

16 Leesbare informatie - aanbevelingen De geboden informatie moet makkelijk leesbaar zijn. Een heldere en voorspelbare weergave van de informatie draagt hieraan bij. De informatie moet daarom zo vormgegeven zijn dat ze voor klant makkelijk herkenbaar is, door het gehele OVsysteem heen. Een gepaste standaardisatie van de wijze waarop de informatie gecommuniceerd wordt zorgt voor deze grotere herkenbaarheid. Designrichtlijnen, passend bij de branding van het OV-product, vormen een essentieel element voor een heldere en voorspelbare weergave van de informatie aan de reiziger door één herkenbare stijl, typografie en kleurgebruik. Belangrijk is dat deze designrichtlijnen voldoende modulariteit kennen om de individualisering van de geboden informatie mogelijk te maken. Voorts moet de leesbaarheid ook bevorderd worden door focus aan te brengen. Dit kan door een nuttige hiërarchie te hanteren in de geboden informatie. Relevante elementen waarvoor standaarden opgesteld moeten worden zijn: Netwerk: Schematisch en/of geografisch weergave Halte-uitrusting: Hiërarchie van haltes, plaatsing informatie op de haltes Dienstregeling: Informatiecomponenten en presentatie ervan Tarieven en kaarten: Overzicht bieden en categorisering aanbrengen Omgeving: Weergave van attractiepunten en bijpassend kleurgebruik Voertuig en systeem: Branding als abstracte communicatie over de kenmerken van het product

17 Leesbare informatie - aanbeveling OVBR KpVV ontwerpers adviseurs De resultaten uit de enquête geven aanleiding om te willen richten op uniforme (statische) reisinformatie en dat te standaardiseren waar mogelijk. Dit om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden en te zorgen dat de goede voorbeelden uit het perspectief van de reiziger met elkaar gedeeld worden. streekvervoerder(s) stadsvervoerder(s) De basis hiervoor zou een marketing- of projectplatform kunnen zijn waarin alle belanghebbende actoren samenwerken om richtlijnen te ontwikkelen. NS ProRail Reizigers en consumenten (organisaties) SRA heeft werkt bijvoorbeeld samen met de NS en gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van een nieuw Nijntje-proof informatiesysteem op Amsterdam Centraal. De financiering is ook verdeeld over deze drie actoren.

18 Voorbeeld Standaardisering HTM pilot met 2 tramlijnen (15 en 16) > nieuwe haltepanelen De richtlijn oude situatie was: Af en toe update van het bestaande sjabloon Nieuwe haltepaneel: Nieuwe inzichten verkregen Wordt nu doorontwikkeld tot ontwerprichtlijn

19 Beheer van informatie - aanbevelingen De klant verwacht foutloze informatie. De geboden informatie moet betrouwbaar zijn. Hiervoor moet de zorg voor voortdurend kloppende informatie en goed onderhouden informatiedragers centraal staan. Dit betekent dat er ontwerp-, beheer- en onderhoudsprocessen moeten bestaan die zich richten op een voortdurende actualisatie en onderhoud van de geboden informatie. Dit moet efficiënt zijn, binnen de kaders van de designrichtlijnen blijven plaatsvinden en de nodige individualisering van de informatie respecteren. Hoe dit het best ingericht wordt, hangt in sterke mate af van de wijze van contracteren van het OV (denk aan het bestaande verschil in het gebruik van aanbestedingen en financiële prikkels, in de plaatsing en verdeling van de ontwikkelingsfunctie tussen vaak meerdere actoren, enz.) Omgekeerd moeten conclusies over efficiënt en effectief beheer van reisinformatie waarschijnlijk ook meer invloed hebben op de gekozen aansturingswijze in het OV. Welke actor(en) de bij deze processen horende databases, ontwerpsystemen, enz. moet(en) beheren is derhalve niet in het algemeen te zeggen. De plaatselijke vervoersautoriteit, de naburige vervoersautoriteiten, de gemeente waarin de halte zich bevindt, en de vervoerders die de halte aandoen zullen allen bij delen van de informatiebehoefte betrokken zijn. Waar het om gaat is dat de verdeling van verantwoordelijkheden en concrete taken zo ingericht zijn dat ze de efficiëntie en coherentie van het geheel helpen garanderen, bij ontwerp én vooral ook bij onderhoud.

20 Beheer van informatie - aanbeveling Richtlijn vs. Realiteit. Let op: Ruimtegebruik en afmetingen Locatie van de informatie Ruimte voor wijzigingen Weersinvloeden en vandalisme Kleurstelling Plaatsing onderdelen vastgelegd in Voor U richtlijn (BRU) In de praktijk worden pamfletten over andere info heen gehangen en zijn sommige panelen van binnen beslagen, vochtig of verkleurd.

21 Beheer van informatie - aanbeveling Integraal oppakken Expertise gebruiken: Testen (pilot) vervoerders wegbeheerders leveranciers van fysieke halte-infrastructuur ontwerpers van de informatie Optimaliseer zo mogelijk met input van reizigers: voorafgaand inventariseren van behoeftes tijdens het ontwerpproces co-creatie tijdens een proef/pilot evalueren reiziger overheid vervoerder(s) wegbeheerders HTM heeft tijdens een pilot reizigers laten evalueren ontwerper

22 3. Aanbevelingen specifiek

23 Aanbevelingen per type informatie Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende specifieke aanbevelingen aan bod: A.Integrale voorbeelden van goede informatie op OV-haltes B.Goede voorbeelden per type halteinformatie: Lijnennetkaart Omgevingsplattegrond Halteplattegrond Haltevertrekstaat Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo

24 A. Integrale voorbeelden

25 Stuttgart & regio Stuttgart en de regio er omheen zijn een goed Duits voorbeeld van een consistente ontwerprichtlijn met een helder beheersproces voor reizigersinformatie op de halte Een aantal referentiegegevens: Stuttgart regio: km 2 De stad Stuttgart met vier omliggende Landkreise (districten): 2,5 miljoen inwoners 40 vervoerders halten Eigenaren van vervoerautoriteit VVS zijn: 50% door de gemeente 50% door de vervoerders Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

26 Stuttgart; richtlijn in de praktijk! Samen met de vervoerders die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de halten en stations is het gelukt de theoretische richtlijn werkelijk in de praktijk te brengen Duits logo voor bushalte Naam van de halte Tariefzone informatie Routenummer & bestemming timetab le tariff timetab le networ k Eigen ontwerp header Infopaneel op elke halte Link www en telefoonnummer Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

27 Stuttgart; verschillende soorten panelen Haltevertrekstaat Railnetwerk van Stuttgart Huidige campagne (indien ruimte over) Infopaneel bushalte, 3-4 routes De informatie is gestandaardiseerd voor alle bovengrondse bus- en tramlijnen. Hoe meer reizigers er worden verwacht op een halte, hoe meer informatie er op de halte beschikbaar is Infopaneel tramhalte, 1-2 routes Tariefinformatie Infopaneel bushalte, 1-2 routes Omgevingsplattegrond Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

28 Stuttgart; metro / S-Bahn / Regionaal spoor en busstations Logo vervoerder Haltevertrekstaat Logo s laten zien wie er verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud Logo gemeente Aanvullend informatiepaneel Tariefzones Compleet overzicht van kaartsoorten Halteplattegrond Op belangrijke halten zijn panelen toegevoegd voor aanvullende informatie Regionaal netwerk Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

29 Stuttgart; beheer en onderhoud De vervoerders zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de haltes. metro station Bergspoor station Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

30 Stuttgart; wayfinding in en naar stations Wayfinding binnen stations Wayfinding naar stations Verwijzing naar ticket verkoop busstation metrostation Haltebord van het bergspoor S-Bahn station

31 Stuttgart; verantwoordelijkheden Het leveren van informatie op de halte via een databasegedreven proces met voortdurende up-to-date informatie over o.a. de dienstregeling op elke halte bus/tram stop information database of VVS; source: VVS De belangrijkste infrastructuur wordt geleverd door het OVbureau / vervoerautoriteit VVS. Zij verzamelen ook alle informatie. De informatie is databasegedreven, daardoor is het proces om up-to-date informatie te leveren bij wijzigingen in bijvoorbeeld de dienstregeling makkelijk te realiseren. Het ontwikkelen van de informatiestandaarden is de kerncompetentie van VVS. Alle informatieposters worden door VVS geproduceerd en afgeleverd bij de vervoerders. De vervoerders beheren de haltes en vervangen de posters in de infopanelen op de halte january 27

32 Berlijn Brandenburg; richtlijn Informatie voor buschauffeurs Duits logo voor bushalte Haltenaam Bestemming buslijn Tariefzone(s) Vervoerders OV-autoriteit vertrekstaat tarief vertrekstaat omgevings kaart vertrekstaat netwerk omleidingen vertrekstaat tarief vertrekstaat netwerk omleidingen De VBB richtlijnen voor Berlijn voor reizigersinformatie zijn alleen nog op papier gerealiseerd, echter nog niet in de praktijk Bron: Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg: guidelines for passenger information

33 Londen; Transport for London Londen staat bekend om het ontwerp van de metrokaart, ontwikkeld in 1933 door Harry Beck Het logo/merk van de Underground is ontworpen in 1908 en herontworpen door Edward Johnston in 1919 De typografie is in 1916 ontworpen door Edward Johnston en het laatste herontwerp ITC Johnston Pro is in 2009 geïntroduceerd. Bron: Transport for London: System service information standard, 2003

34 Londen; communicatiestandaarden Hoogwaardige communicatiestandaarden voor wayfinding; consistent, eenduidig en herkenbaar Bron: Transport for London: Multi-modal interchange signs standard for London, 2001, System service information standard, 2003

35 Londen; halteborden en -zuilen Haltezuilen voor identificatie van een busstation op straatniveau. Er zijn dubbelzijdige en 4-zijdige zuilen met informatiepanelen in gebruik. Halteborden voor rail- en metrostations zijn als uithangborden aan de wand bevestigd. Bron: Transport for London: Products for bus stations

36 Londen; informatiepanelen Behoeften reiziger: De haltevertrekstaten zijn essentieel voor het plannen van de reis. Geeft de reiziger het gevoel van betrouwbaarheid door goed onderhoud; actueel en onbeschadigd. Afmetingen, materialen en kleurgebruik: De informatiepanelen zijn geproduceerd in standaard formaten, aangepast op de inhoud en locatie. Informatiepanelen zijn opgebouwd uit aluminium frames met gehard glas. Functionaliteit: De informatiepanelen moeten makkelijk te openen zijn voor het vervangen van informatie. De posters zitten stevig vast, maar kunnen wel makkelijk vervangen worden. De slotjes zijn onopvallend en makkelijk te openen. De panelen blijven uit zichzelf open staan, terwijl één persoon de informatie vervangt. Bron: Transport for London: Products for bus stations

37 Londen; strategie Vanwege de must van het managen van grote stromen reizigers met behoefte aan informatie focust Transport for London zich op een consequente strategie voor reizigersinformatie. Deze strategie is op te delen in vier onderdelen: 1. Marktonderzoek Wat zijn de reizigersbehoeften? 2. Ontwikkeling Hoe gaan we om met die reizigersbehoeften? 3. Testen Snappen en waarderen de reizigers de nieuwe concepten? 4. Standaarden voor leveranciers Richtlijnen voor de verschillende soorten informatie en de verschillende leveranciers

38 B. Per type halte-informatie LEGENDA: = beter / tip / aanbeveling

39 Lijnennetkaart: abstract R-net overzichtskaart door Mijksenaar Zeer schematisch en (bewust) niet alle lijnen weergegeven. Daardoor onoverzichtelijk Transport for London Nuttige details uitvergroten en omgevingsinfo slim combineren Kopenhagen

40 Lijnennetkaart: abstract Bestemming-zoeker met uitleg over de bushaltes Routevinder met gemarkeerde 24-uurs services Halte is topografisch uitvergroot met nuttige details Sommige attractiepunten zijn geïntegreerd Transport for London

41 Lijnennetkaart: abstract Tweetalige informatie Korte uitleg over de dag- en nachtdiensten Heldere link naar de tariefzones Informatie over werkzaamheden BVG Berliner Verkehrsbetriebe

42 Lijnennetkaart: abstract Mooi en strak ontwerp van het netwerk Dunne lijnen voor minder frequente diensten (zie Takte in legenda) RET Kan beter: mooie kaart en goed principe om het frequentnet als aparte kaart te presenteren. Communicatie belangrijk; Is het duidelijk voor de reiziger wat frequentnet is? Leipzig Landmarks voor oriëntatie

43 Lijnennetkaart: abstract - aanbevelingen Conclusies gebruik abstracte grafische weergave: Leipzig Ideaal voor normale netwerken Minder ruimte nodig dan een topografische kaart, want er is meer flexibiliteit om de informatie te presenteren: door het weglaten van detailinformatie over de omgeving Door de geometrische vormgeving met bijvoorbeeld hoeken van 30 of 45 graden Door het uitstrekken van lijnen Frequentnet kan worden weergegeven als netwerk zonder dienstregeling (minder dan om de 10 minuten)

44 Lijnennetkaart: topografisch Goed topografisch ontwerp van het netwerk, belangrijke lijnen zijn dikker Goed topografisch ontwerp van het netwerk Kan beter: tweetalige elementen en alle straatnamen weergeven Volledige stadsplattegrond met alle straatnamen en attractiepunten Transports de l'agglomération Nantaise, Nantes Erfurt

45 Lijnennetkaart: topografisch - aanbevelingen Conclusies gebruik topografische weergave: Ideaal voor kleine of zeer gestructureerde netwerken met weinig uitzonderingen Ook ideaal voor complexe netwerken met lijnen die moeilijk te abstraheren zijn Tariefstructuur niet in topografische kaarten verwerken Details van topografische kaarten kunnen in geabstraheerde kaarten worden gecombineerd Topografische kaarten zijn makkelijk voor de oriëntatie Erfurt

46 Lijnennetkaart - aanbevelingen London Tube Maak een differentiatie tussen hoofdroutes en de minder belangrijke routes Gebruik verschillende kleuren per route tot een maximum van 10 verschillende kleuren en communiceer die kleur bij voorkeur ook op het voertuig en op de halte Gebruik attractiepunten en landmarks zoals bekende gebouwen, rivieren, parken etc. voor een betere oriëntatie Gebruik een helder en consistent ontwerp Geef secundaire informatie weer, zoals toegangkelijkheid, OV-fiets, stallingen, P+R, deelauto, etc. Combineer een gestileerde kaart voor het overzicht en daarnaast per halte een (topografisch) omgevingskaartje Gebruik waar mogelijk meerdere talen voor uitleg Maak aparte kaarten voor dag (wit) en nachtnet (zwart)

47 Omgevingsplattegrond Overstapinfo: lijnnummers bij haltes Attractiepunten helder weergegeven Geen richting en lijnnummers bij overstaphaltes Verkooplocaties weergegeven Metrostation Amsterdam Amstel (GVB) Herkenbare logo s Berlijn, Zoologischer Garten: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

48 Omgevingsplattegrond U staat hier indicatie (grote schaal) = u bevindt zich in dit gebied van de stad Een zeer gedetailleerde omgevingskaart op elke halte met abri kan heel veel informatie t.b.v. oriëntatie verschaffen in de grote stad. Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

49 Omgevingsplattegrond Vanuit bestemming geredeneerd: zoeken op bestemming en vervolgens info over buslijnnummer en halte Vanuit de omgeving geredeneerd: 2 haltes met verschillende richtingen. Simpele oriëntatie in de directe omgeving Vanuit de bushalte / buslijn geredeneerd: U staat hier indicatie = u bevindt zich op deze halte en u kunt hier overstappen op lijn x richting A of B Transport for London

50 Omgevingsplattegrond - aanbevelingen Helder, simpel en strak ontwerp Bestemmingen die per bus te bereiken zijn (lijnnummer en richting weergegeven) Lijst van attractiepunten op kaart Straatnamenregister Conclusies essentiële info: Alle straatnamen Relevante attractiepunten U staat hier indicatie Ticketverkoopinformatie/ aanduiding loketten Grid om straten en attractiepunten te vinden Transport for London

51 Halteplattegrond Alle kaarten in de loop- én kijkrichting Alles correspondeert met elkaar Op afstand in 1 oogopslag zichtbaar Knooppuntplattegronden Amsterdam Centraal, ontwikkeld in platform SRA, NS en gemeente Amsterdam

52 Halteplattegrond - aanbevelingen Achterkant kaart precies omgekeerd. Oriëntatie = kijkrichting Informatie over attractiepunten in de omgeving Knooppunt- c.q. omgevingsplattegronden bij Den Haag (Nieuw) Centraal. Conclusies essentiële info: Antwoord op: waar ben ik nu? / waar moet ik heen? / waar vertrekt mijn voertuig? Oriëntatie N/Z blijft een discussiepunt. In ieder geval: hier staat u en u kijkt deze kant op Attractiepunten omgeving Combi grote schaal vs. detail Goed design kleurgebruik / symbolen / gebouwen / park Minimaal tweetalig waar nodig Functioneel kleurgebruik en grote letters Samenhang / consistentie

53 Haltevertrekstaat Vertrekstaat NS in Rotterdam Erg veel informatie voor 1 vertrektijd, met veel onregelmatigheden = zoeken voor de reiziger naar juiste vertrekspoor en bestemming. Ook nog 2 voetnoten met uitzonderingen (A en B) Pictogrammen en woorden als route zijn voor meerdere nationaliteiten te begrijpen Maximaal 2 referenties naar voetnoten. De eerste verwijst naar de route, de tweede verwijst naar uitzonderingen. Uitleg (school)vakanties indien nodig Concept studie Probst & Consorten voor VVS

54 Haltevertrekstaat Bestemming en lijnnummer zijn in grote letters en cijfers weergegeven Via een QR-code kunnen actuele vertrektijden verkregen worden op een mobiele telefoon met QR-code lezer (app) De reistijd is naast de routestrip weergegeven (cumulatief) en de voorgaande haltes zijn weggelaten (behalve beginpunt) Kan beter: tweetalig Kan beter: gebruik een pictogram, dat is internationaal beter te begrijpen VVS Verkehrs- und Tarifverbund, Stuttgart

55 Haltevertrekstaat Standaardisatie vertrekstaat R-net Vertrekstaat met geografische routestrip op alle haltes QR-code voor actuele vertrektijden Hoe simpeler de dienstregeling, hoe eenvoudiger de info. Nog makkelijker: elke 5 min. Bus Parijs - RATP Transport for London

56 Haltevertrekstaat - aanbevelingen Verschillende routevarianten aangegeven. Correspondeert met A/B/C referenties in tabel met vertrektijden Parelsnoer van de verschillende haltes op 1 lijn, met reisduur aangegeven per halte. Concept studie Probst & Consorten Conclusies essentiële info: Geef alle vertrektijden weer, behalve: Wanneer de dienstregeling instabiel is (niet waar kunnen maken) Frequentie hoger dan elke 5 minuten is Gebruik eindbestemming lijn in grote letters, bij voorkeur zo generiek mogelijk (Voorbeeld: Schiedam-de Akkers, i.p.v. de Akkers) Link waar mogelijk naar digitale/online vertrekinformatie, bijvoorbeeld via een QR-code Geef een telefoonnummer weer voor wijzigingen in de dienstregeling Gebruik pictogrammen of drietalige woorden als route, bus en tram, voor internationaal begrip Gebruik begrijpelijke en zo min mogelijk voetnoten Gebruik een parelsnoer voor routes, met reisduur

57 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo Erg veel info, lopende tekst = zoeken = behoefte reiziger? voor na Goede indeling met helder kleurgebruik, schema s, structuur en hiërarchie maakt de informatie veel leesbaarder. RET Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart

58 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo Gericht op de first-time-user : eenvoudige grafische stappenplannen en geordende weergave, met simpele lijnenkaart. Daarnaast een selectie van relevante tarieven speciaal voor firsttime-users Graz Linien, Oostenrijk

59 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo Hoeveelheid tekst is gereduceerd en helderder weergegeven in logische blokken van informatie Er is een hiërarchie aangebracht in de informatie. Daarnaast een selectie van de relevante productsoorten voorheen: Een frisser ontwerp dan voorheen met de mogelijkheid de huisstijl van de vervoerder te gebruiken ESWE 2008, tariefoptimalisatie door PROBST & CONSORTEN

60 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo De hoofdinformatie is gericht op de first-time-user en voor frequente reizigers is speciale informatie (bijvoorbeeld abonnementen) apart weergegeven Drietalig Helder en gestructureerd weergegeven op één vel Waar te koop? indicatie traffiq 2008 Kan beter: geen highlight of uitleg van de meest belangrijke producten; de reiziger moet zelf zoeken en kiezen welk kaartje het meest geschikt is. Compagnie de Transports Strasbourgeoise, France

61 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo - aanbevelingen OV-chipkaart = overgang zones naar euro s. Kan net als zones ook weergegeven worden op de routestrip, net als rijtijden (overigens wel erg klein weergegeven). Conclusies essentiële info: Informatiereductie en hiërarchie: alleen de meest relevante producten/tarieven in termen van waarde voor de reiziger communiceren Signaalprijzen voor betere prijsperceptie: geef de tarieven in opvallende en logische eenheden weer Tariefvoorbeelden Waar te koop? indicatie GVB Reiskosten zijn opgeteld (op basis van saldoreis voltarief, exclusief basistarief)

62 4. BIJLAGEN

63 A. Enquête onder overheden en vervoerders

64 Uitleg vragenlijst Verzendlijst enquête: Bastian Jansen Jeske Reijs Sjaak Doornekamp Eddy le Couvreur Betty Haubrich Constance Winnips Jolanda Weijdt Joost Witte Hetty Harmse Willem Benschop De vragenlijst is verstuurd vanuit het OV-bureau Randstad aan bovenstaande partijen. Vervolgens is de lijst door de betreffende deskundigen op het gebied van informatie op de halte ingevuld en binnen 2 weken teruggestuurd. De vragenlijst bevatte achtereenvolgens de volgende hoofdonderwerpen: Waardering van halte-informatie, realisatie van halte-informatie en de "ideale" halte-informatie. Daarbinnen is steeds onderscheid gemaakt in de volgende categorieën van informatie: A. Informatie over waar ben ik B. Informatie over de dienstregeling en het aanbod C. Informatie over prijzen en acties D. Overige informatie BRU PNH PU PZH / Stedenbaanplus SRA SRA SRR SRR Stadsgewest Haaglanden Stadsgewest Haaglanden Ingevulde enquêtes: Naam 1e contactp. Functie 1e contactp. Naam organisatie Concessiegebied(en) Walter Brands Concessie-beheerder Stadsdienst en Streekvervoer Almere Almere A. Flameling Verkeerskundige Projectleider OV Gemeente Lelystad Lelystad Yvonne Abbring Beleidsadviseur HTM Den Haag Stad Beleidsmedewerker M.A. Hutten V&V Provincie Flevoland IJsselmond Gijs Knegtel Beleidsmedewerker Provincie Utrecht concessie openbaar vervoer provincie Utrecht Pim Kuipers Jolanda Weijdt Beleidsmedewerker Stadsregio Amsterdam Stadsregio Rotterdam bus Rotterdam c.a., rail, Voorne Putten Rozenburg, Bus Streek Overig

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Adviesrapport mobiliteitsplan

Adviesrapport mobiliteitsplan Adviesrapport mobiliteitsplan Een adviesrapport geschreven voor Radiuz, waarin de Radiuz applicatie onder de loep wordt genomen en wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen. sjoerd Burgersdijk Auteurs:

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken

Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken Effectiviteit van het Nederlandse spoorvervoer kritisch beschouwd zonder gemeenschappelijk doel is het lastig samenwerken ir. Jaap van den Top, Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Ketenmobiliteit: een modern Zwitsers zakmes voor de burger Ik neem altijd graag een Zwitsers zakmes mee als ik ga wandelen in de Alpen. Handig voor de

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Welke halte eerst? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport

Welke halte eerst? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport WELKE HALTE EERST? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport in opdracht van Adviesdienst Verkeer

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Corporate Portfolio Management CPM - DIY

Corporate Portfolio Management CPM - DIY Corporate Portfolio Management CPM - DIY {www.accolades.nl} Versie : 1.0 Datum : 31 oktober 2012 Pagina {1} Verantwoording Het schrijven van een document bedoeld voor een IT afdeling brengt een vervelend

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie