FAN ENGAGEMENT. Jeroen Schenkelaars oktober 2013 Fontys Hogescholen Communicatie Yolanda Lentz & Lucienne Kleisen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAN ENGAGEMENT. Jeroen Schenkelaars oktober 2013 Fontys Hogescholen Communicatie 2122097 Yolanda Lentz & Lucienne Kleisen"

Transcriptie

1 FAN ENGAGEMENT Trending Topic Jeroen Schenkelaars oktober 2013 Fontys Hogescholen Communicatie Yolanda Lentz & Lucienne Kleisen

2 Paper inhoud -Management Summary 3 -Conclusie 13 -Artikel: Fan Engagement is het beloofde land voor iedere sportmarketeer 5 -Onderzoeksopzet 14 -Motivatie & Relevantie 14 -Bibliography 15

3 Management Summary Wat is de definitie van fan engagement? Erisgeenvastedefinitievoorfanengagement,erissprakevaneendynamischedefinitie.Ditkomt doordathetnogergnieuwis.continuewordterwatgeschaafdaandebetekenis.deessentieblijftbij iedereendiezichwaagtaaneenbeschrijvinggelijk:activatievanendoorfansomdewaardevanhet merk(desportofclub)tevergroten. Hoe wordt fan engagement toegepast in de praktijk? Zoalsuinhetbeginvanhetartikelbijdeuitwerkingvandedefinitiekuntlezenzijneruiteenlopende definitiesfanengagement.daarwaardeéénmeercommercieelgerichtisenvooralactieegerichtisziet deandermeerinfanengagementalsgroeistrategie.vanuitdieverschillenwordtookverschillendmet fanengagementgewerkt.inlandenalsamerika,australiëendeukisfanengagementalveelverder. Ditkomtmedeomdaterdaarveelmeerpassievoorsportis.Enorganisatiesstellendefanalveelmeer centraaldaninnederland.wemoetenhiermeerservicegerichtworden.fanengagementis uitstekendgeschiktvoorsportmarketeersomdatdeemotionelebetrokkenheidtussenfanenmerkzo sterkis. Wat is de toegevoegde waarde van fan engagement aan sportmarketing? Fanengagementvergrootdeexposurevoorsponsors. Fanengagementzorgtvoormeerexposureuitsponsordealstussenclubenbedrijfomdatersprakeis vanactivatievandefan.integenstellingtotsponsordealswaarbijdefannietcentraalwordtgezet. Fanengagementbenutdeallernieuwsteontwikkelingen: E Socialmediaontwikkelingen E Technologischeontwikkelingen Mobileappsalssecondscreeniseenenormetoevoegingaandefanbeleving Voor,tijdensennawedstrijdenbiedteensecondscreenveelmogelijkhedenvoormerkenom statistiekenweertegeven,promotiesteplaatsen,exclusievecontentbeschikbaartestellenetcetera. In<stadiumWiFiisdeeerstestapinhetvergrotenvandefanexperience DoorvooriedereeninhetstadionWiFibeschikbaartestellenishetmogelijktijdensdewedstrijdde gebruikeronlinegebruiktelatenmakenvansocialmediaalstwitter.ookbiedthetmogelijkheden voorsecondscreenopsmartphones. Wat zijn de best practices van fan engagement? CardiffCity:Focusonfans Doorinternhetprobleemvasttestellen(Cardiffhadeenslechtereputatieonderbezoekendefans)en deneuzendezelfdekantoptestekenwerddraagvlakgecreeerdomdeperfectefanbelevingvoor bezoekendefansteontwikkelen.vanuitdiegedachtewerdeenfantastischefanbelevingoppoten gezet.bezoekendefanskregenhuneigenhost.zekondendewedstrijdbijaankomstvastspelenopeen PlayStation,erhingenpostersmeteensucceswens.Etceteraetcetera.Inmiddelsishetuitvakiedere wedstrijdstijfuitverkocht SeattleSounders:Loyaltypaysoff DoorhetontwikkelingenvaneenseizoenskaartmetingebouwdechipeneenbijbehorendcrossEmedia platformzijndedeurengeopendvoordeseattlesoundersuitamerika.metdechipkanmen eenvoudigmerchandisekopenofdranjesenhapjes.ofgebruikmakenvanpromoties.daarnaastkan declubdesupporterindividueelbedienen.ditbiedtvelemogelijkheden.hij/zijdiebijv.ruimoptijd arriveertkanmeneenkortingscoupontoesturen.ookkanmenmetdedatauitbijbehorendesocial mediaendigitaltrafficdefanbelevingpositiefbeïnvloedenenormveelmogelijkhedendus. 3

4 Wat is een stappenplan van fan engagement voor mijn organisatie? Ikbiedueenhandreikingmeteenstappenplanomfanengagementinuworganisatietoetepassen. Mitsuworganisatieeenemotionelebandheeftmetdeachterban.Datiseenvoorwaardevoorfan engagement.daarbijgaikuitvaneenbenaderingvanfanengagementalsgroeistrategie.dusbinnen deorganisatieeenbreeddraagvlakvoorfanengagementenmethetdoeleencompletestrategiete gebruikendiezowelopdekortealslangetermijnsucceskanopleveren.hetismijneigenontwikkelde stappenplanwaarbijikbengeïnspireerddoorwilenyaramichels,bobvanoosterhout(oprichter TripleDoublesportmarketing),BasSchnater(vanFanengagement.nl)enalleanderegeraadpleegde referenties.hetstappenplan: 1. Hetstartpuntvanuwmerk 2. Creëerindeorganisatieeenbreeddraagvlakvoorfanengagementalsgroeistrategie 3. Activeerdefans 4. Zorgvoorconstanteflowvanbrandexposure 5. OntwikkeleencrossEmediaplatform 6. Beloondefans 7. Deelbelevenissen 8. Monitorsocialmediaendigitaltrafficenstuurdefanexperiencecontinuebij 4

5 Fan engagement is het beloofde land voor iedere sportmarketeer Fanengagementisal16jaaronze core4business. (Oosterhout,2013) EenrecenteuitspraakvanBobvan Oosterhout,eigenaarvan sportmarketingbureautriple Double.Natuurlijkwordenfansal decennialangmeerbetrokkenomde fanbelevingrondomsportte vergroten,maardetotdehemel rijzendemogelijkhedendieinternet ensocialemedia tebiedenhebben omditopinnovatievewijzete bereikenishetschrijvenvaneen verhelderendartikelwelwaard. TEKST:JEROENSCHENKELAARS De definitie van fan engagement PlacingadsonFacebookorpromotedtweetsonTwitterisnotbeingSocialor Socializing...itsAdvertising. TedRubin FanengagementheeftállesinhuiswaarsportmarketingvandetoekomstomvraagtDitdankzijalle technologischeinnovatiesdiezijngekomenennoggaankomen(o.a.socialmediaenmobile).hierdoor wordthetmogelijkineenpaarstappeneenstateeofetheearténkansrijkefanstrategieuittestippelen. Commercieelsuccesbehalenmetsportmarketingbestaatdangeentwijfelmeerover. Fanengagementheefteendynamischedefinitie.(Schnater,Skype,2013)Ookheeftiedereenandere interpretatieervan.continuewordterookwataandebetekenisgeschaafd.deredenwaaromde definitiedynamischis,isomdatfanengagementnieuwisdeessentie,dieblijfthetzelfde,activatievan endoorfans.ervaren.voelen.geraaktwordenenvervolgensdoorvertellen.(schnater,nieuws,2013) Dátiswaarhetuiteindelijkomgaatbijfanengagement. Erzijnmeerderewaaghalzendiegetrachthebbeneendefinitieteontwikkelen. BobvanOosterhout,oprichtervansportmarketingbureauTripleDouble,iserdaaréénvan: Alleacties dieeropgerichtzijndefanbelevingrondomsporttevergrotendoorfansmeerbijsporttebetrekken (Oosterhout,2013) BasSchnater,specialistophetgebiedengrondleggervanzijnbedrijfFanengagement.nl,iseenandere waaghals: Fanengagementiseenduurzamegroeistrategiewaarbijderelatiemetzoweldehuidigeals potentiëlenieuwefanscentraalstaatenzoweldefanalshetmerkwaardetoevoegenaande merkperceptieenhetproduct. (Schnater,Nieuws,2013) HetverschilwatwezienisdatBobeencommerciëlerebenaderingheeftenBasééndiedoordehele organisatiemoetwordengedragen.bobdenktmeerinacties(waaruitcommercieëlsucces voortvloeit)enbasincompletestrategieën(langetermijndenken). 5

6 Totslotzaliknogéénuitgewerktedefinitievoorleggen: Fanengagementistheprocesbywhich supportervalueiscreatedanddelivered. (FanExperienceCompany,2013)Deze,meerinternationaal bekende,definitieisvanmarkbradley,oprichtervandefanexperiencecompanyuitengeland. Mijncredo, Definitiesmogendanverschillen,deessentieisduidelijk. Deactivatievanhetmerkdoor sport/clubénfanstaatcentraal. Alleswattegenwoordiggebeurtinmarketingis gefocustopbeingsocial.hoekunnenwehetbestede consumentbetrekkenbijdecreatievanwatwe maken?deconsumentvannuwildaardeelvan uitmaken.zewillenhelpenbijdecreatie(fay,2013) Ditheeftookallestemakenmetfanengagement.Bij (goedgebruikvan)fanengagementwordtde consumentookuitgenodigdmeetehelpeniets groterstecreëeren. Fan engagement in de praktijk bij sportmarketing FanengagementiseentrenddievooraluittypischesportlandenalsAustralieenAmerikakomt aanwaaien.jekuntfanengagementopverschillendemanierenbenaderen.zoalsbijdedefinitiesvan fanengagementtezienishanteertbobeencommercielebenaderingdiegerichtisopacties.terwijl Basmeervoorstanderisvanfanengagementalsgroeistrategie.ZoalszehetinAustralieenAmerika ookdoen.(schnater,skype,2013)daarwordtfanengagementdoorheeldeorganisatiegedragen.bas legtuit: Uiteindelijkgaathetomdefandiecentraalstaat.Jeactiveertdefanomzelfwaardetoete voegenaandefanbeleving.datiswatdefanookwilenwaarhetuiteindelijkheenzalgaanmet sportmarketing. (Schnater,Skype,2013) Penalty s trappen in de rust bij PSV, fan engagement komt eraan PERSONAL TWIST Vanuit mijn communicatie-bril zou ik hieraan toe willen voegen dat fan engagement hoofdzakelijk gefocust zou moeten zijn op het op continue wijze ontwikkelen van fanbeleving. Waar door zowel sportorganisatie als haar fans samen aan gewerkt wordt. Co-creatie in haar meest moderne vorm (dus met de sociale media mogelijkheden van nu) leidt voor beiden tot het gewenste effect: activatie van het merk (bijvoorbeeld een nog krachtiger Nike). PERSONAL TWIST De kracht van fan engagement is dat unieke content die de fans aanspreekt zich razendsnel verspreidt en dus op snelle en explosieve wijze zorgt voor een enorme brand exposure. 6

7 Hoejedefanactiveert?Doormiddelvanacties.MisterAjaxishier eenleukvoorbeeldvan.misterajaxisdeofficielefangamevanajax endefankanopbasisvanechtestatistiekenvoorspellenhoede spelersgaanpresteren.wiedithetbestkankrijgtdetitelmister Ajax.Hetisslechtseenvoorbeeldvandeoneindigemanierenvoor fanactivatie. DefancentraalstellenwordtdenorminNederland.Daarnapas kaneentotalegroeistrategieontwikkeldwordenzoalshierboven staatbeschreven.defancentraalstelleninnederlandisallastig genoeg VannaturezijnweinNederlandnietzobedrevenin klantvriendelijkheid.wescorenlaagopcustomerservice.eerstzal erduseencultuuromslagplaatsmoetenvinden.sowiesoligt sportmarketinginnederlandietsjeachteropdegenoemdelanden, losnogvanfanengagement.erwordtweiniggeactiveerd. Uiteindelijkwillenconsumentennoueenmaalgraagbetrokken wordenbijhetmerk.hetgebeurt(nog)teweinigdooronzecultuur. (Schnater,Skype,2013) Maaruiteindelijkzalookdatobstakelweggenomenwordenenligt route66vrij IneenlandalsAustraliëzoudenzevreemdopkijkenvanonzematigecustomerservice.Zedoendaar werkelijkállesvoordefans.voordewedstrijd,indebreakvandewedstrijdennadewedstrijdwordt ereenheelprogrammaopgezetomdefansteboeienendusbinden/engagen.(schnater,skype,2013) Debudgettenzijnernatuurlijkookomduizeligvanteworden.MaaruiteindelijkzalookNederland hiernaartoewillen. Watstaatisdatfanengagementuitermate geschiktisvoorsportmarketing.omdatde emotionelebetrokkenheidzosterkis.nietvoor elkeorganisatiezoufanengagementeengoede keuzezijn.(michels,2011)maarbijsportdus wel.fansvoelenzichsomstothetzieketoe verbondenmethunclub. Opmerking:alsjebereidbentdestaptenemenen defancentraaltezetten,maakditdaneerst kenbaarbijallemedewerkers.(bradley,2013) 7

8 Fan engagement wordt de norm voor sportmarketing Fanengagementvergrootdeexposurevoorsponsors FanengagementcreëertopgroteschaalexposurevoorbedrijvenzoalsHeinekendiekiezenvoorhet sponsorenvansport.jarenlanghebbendesportenbedrijvensponsorshipsonderhoudendieaanhet eindvanderitweinigopleverden.eenmercedeslogoopdeshirts?leukmaarhebiknuextraauto s verkocht?uuhhh.. Watfanengagementkanbetekenenvoordesportensponsorsisdatdoorhetcreëerenvaneenderde lijnindewinewinsituaties(defan)sponsorshipswélzijnvruchtenafwerpt.ikzaldittoelichtenaande handvanvoorbeeld.eenludiekeactietijdenseenpopulairtennistoernooiwaarvanikvinddathet precieslaatzienwaarmeefanengagementhetverschilmaakt. Zoalsaleerdergezegd,inAustraliëlopenzevervoor KiaMotorskooshetrazendpopulaire GrandslamtennistoernooideAustralianOpeninMelbourneuitomsamenmetJacob screekeen ludiekeactieoptezetten.bijhetbetredenvanmelbourneparkkonjejealsfanaanmeldenviaje Facebookaccount.Zokonjeopdehoogtegehoudenwordenvanhetspeelschema,ontvingje natuurlijkpromotiesenkwamjeinaanmerkingalsjewijntjeswildedrinkenbijdejacob screek Wine&LoungeBarvooreengratisritjemetdeKiaRidenaarhetdichtstbijzijndetreinstation Uitgangspuntenvoordesponsorswarenhetvoorkomenvanongelukkenenhetervarenvaneen unieketennisexperience.missiegeslaagd(bajric,2013)dezevormvansponsorshipshaaltnatuurlijk veelmeeruitdureovereenkomstendanenkeleenbekendenaamopeenvoetbalshirt. Fanengagementbenutdeallernieuwsteontwikkelingen" SocialMedia Laatikbeginnenmeteenveelgehoordevraag, Fan%engagement.%Dat%is%toch%iets%met%social% media? %Niethelemaalcorrectgedachtmaarhetheeftwelmetelkaartemaken.Socialmedia wordtgebruiktalskanaalvoordeonlinecommunicatiemetfans. Maar%men%vergeet%vaak%dat% de%fanbeleving%nog%steeds%offline%plaatsvindt%de%offline%communicatie%is%dus%minstens%net%zo% belangrijk. (Schnater,Blog,2013)Ongeveer70%vandesportfansdieopsocialmediamerken likenofvolgenzijnbereidietstekopen,ergensoptereagerenofmerkcontentteverspreiden. Being%social%metdefansisdusheelwaardevol Ontwikkelingenrondomsocialmedia SocialmedianodigtfanengagementuitergretiggebruikvantemakenDemogelijkhedenzijnenorm. Eenbuzz(trendingtopicopTwitterbijvoorbeeld)creëerenonderfansrondomeensportevenement kanrazendsnel.doormetnamesocialmediaalsfacebookentwitter.ofzoalséénalineahogeral genoemd, Hetactiverenvanfanswatleidttotactie(kopen,contentdelenetc.). Fanengagementen socialmediagaanhandinhand.eengoedefanengagementaanpakzorgtervoordatdebalanstussen onlineenofflinecommunicatiedejuistebalansheeft. Technologischeinnovatie OokdoormobieleapplicatiesdiemeneenvoudiginstalleertopiPhonesofoverigebiedenoneindige mogelijkhedenenbezorgenfanengagementhetsuccesvannu.eenvoorbeeldhiervanishetsecond screen.eensecondscreenvanafsmartphonesoftabletszorgtvooreenaanvullingopdekijkervaring vanfans.uiteenonderzoekrondomdeamerikaansesuperbowlvanditjaarbleekdat36%vande ondervraagdengebruikzoumakenvaneensuperbowlsecondscreen.(ramachandran,2013)viahet secondscreenhebbenfanstoegangtotstatistieken,tussenstanden,video s,etc.omtrouwe stadionbezoekerstebelonenzoumenonderscheidmoetenmakeninsecondscreensenexclusieve 8

9 contentbeschikbaarstellenvoorhendieinhetstadiondewedstrijdbijwonen.noodzakelijk,omdatde thuisbelevingsteedsluxerwordtmeto.a.secondscreen. Eenanderetrendwaarfanengagementvolledigvanprofiteertisconnectivity.Waarvoorheenin sportstadiajesmartphonenetwerklooswaszijnernuenkelevooruitdenkendesportclubsdiezorgen voorwiefivooriedereen.thesanfrancisco49ershebbenalsdoelstellingominhunnieuwestadion WiEFiaantebiedenaan68,000fansgelijktijdig(Ingraham,2013)WiEFizorgtvoornieuwe mogelijkhedenvoorfanbeleving.fanskunnenfoto sofberichtenverzendennaarhetscorebord, incidentenmeldenofticketskopenenhetopenteenmarktvoormarketingafdelingenrondomsocial media,checkeins,etc.dezevoorbeeldenverbeterenechtdefanbelevingintegenstellingtotalleen informatievoorziening.(sones,2013) Best cases fan engagement in sportmarketing Erzijnindewonderewereldvansportgelukkigalheelveelvoorbeeldenvangeslaagdefan engagement.veelaluitamerika,australiëoftheuk.waarhetfenomeeninmiddelsookheenis gewaaid.debestevoorbeeldenvindikzijdiefanengagementalsgroeistrategiehebben aangegrepenéndiedeessentiehebbengeraakt.activatievanendoorfansenallesinhetteken vandefanbelevingdus. 10OutOf10Stars CardiffCity Fan<oriented (Rumsby,2013) Het verhaal van een voetbalclub uit Wales waar eerst geen supporter van de bezoekende club heen wilde, naar een club waar het uitvak wekelijks uit zijn voegen barst Ik heb het over Cardiff City FC. Ze spelen sinds kort weer op het hoogsteniveau. En niet alleen op het veld maar ook met de fans. Cardiff heeft alle stappen van een fan engagement groeistrategie tot in de perfectie doorlopen. Anno2009wasCardiffCityeenclubwaarmeninhetuitvakeenspeldkonhorenvallen.Datterwijlde overkoepelendepremierleaguezichzelfwereldwijdwildeverkopen.menwildepassieenveel supporters.indatkaderbeslootdeclubhetroeromtegooien.metdeeigensupporterszathetwel goedduswerdheteenaanpakvoordebezoekendefans.ookmethetoogophetuitvakvanhetnieuwe stadion,watplaatszoubiedenaan3000supporters. Zebereiddendeeigenorganisatieeropvooreenperfectebelevingteontwikkelenvooruitsupporters. Ditwerdduseerstinternbekrachtigd. Erwerdvervolgenseenconstantedynamiekontwikkeld.Metondermeersnacksafkomstigvande stadvandebezoekers,dewedstrijdvastkunnenspelenopdeplaystationbijhetuitvak.offraaie postersdiedebezoekersvertellenhoeveelkilometerszediedaggereisdhebben,enhenveelsucces wensenmetdewedstrijd.allemaalmiddelenomdebezoekerszichthuistelatenvoelen.datwerdhet doelvanhunstrategie. 9

10 Doordatdeaanpakvruchtenbegonaftewerpenontstondereendigitaalplatformmetenthousiaste uitsupportersdiehunpositieveervaringendeelden.indatkaderheeftdeclubvervolgensmaarliefst driekeerdefamilycluboftheyearawardgewonnen Momenteelgeeftdecluballerleidiscountsopkaartjesvoorhetuitvakomdefanstebedanken.Enom tewaarborgendatdebezettingsgraadrichting100%gaat. Uiteindelijkheeftdefanengagementaanpakertoegeleiddathetuitvakelketweewekenstijf uitverkochtiseenreactievaneenbezoekendefan: IwenttoCardifflastyearand,yes,itwasa pleasantexperience,unlikealotofgroundswheretheyseemtolikemakingitunpleasantforpeoplewho havemadetheefforttotravel. BlueOceanStrategy EenvanderedenenvanhetsuccesvanCardiffCity FCisdatzekozenvoordegroeistrategie.Doorte kiezenvoordezeorganisatorischestrategieheeft hetzeaandeeindvanderittweebelangrijke zakenopgeleverd:groeienwinst.zekoppelden eenbepaaldeinvalshoekaandegroeistrategie:ze kozenvooreenzogenaamdeblueocean benadering.zoekennaarnieuwevraagineennog nietvastgesteldemarkt.deblueoceandus(blue OceanStrategy,2005).Zegavenhierdevoorkeur aaninplaatsvaneenconcurrentieslagmetandere clubs.uiteindelijkheefthetzeveelsucces gebracht. SeattleSounders Loyaltypaysoff (Mayers,2013) 9OutOf10Stars WatSeattleSoundersFCuitAmerikaheelgoeddoetisuitblinkenopmisschienweldebelangrijkste stapvaneengroeistrategie:waarderingvoordefans.zehebbenhierzo nperfectsysteemenzijnhier zoinnoverendmeegeweestdatikzealsbestcasehebuitgekozen.innovatieisoverigenseen belangrijkespilbijfanengagement.nieuwisietspositiefs.tussenaldiegrazendemerkenindeweiis hetgoedalsjemetietsnieuwskuntkomen. 10

11 DeMatchPassvanSeattleFCiszoietsalsdeAHbonuskaart3.0Nieuweklantenwervenkost6tot7 keermeerdanhetinvestereninbestaandeklanten.vandaardatdefcisgekomenmeteensupergoed loyaliteitsprogrammavoorhunfans. Deeigenfancentraal. Bijalleswordtdefancentraalgezet bijdesounders.dematchpassisineersteinstantiede seizoenskaartvandefan.depasbevateenchip,waaralle fantastischemogelijkhedenbeginnen.laaddepasopbijeen oplaadpuntenhetbegint. Eenbiertjeissnelgekochtmetdepasendatbroodje hamburgerook.indefanshopkoopjemetdepaseenvoudig eensjaaltjevoorjezoontje. Dynamiek. Doordeclubwordtdevoorfanengagement benodigdedynamiekgecreeertdoorhetpuntensysteem rondomdepas.bijalleswatjekooptkrijgjepunten. Belonen. Hiermeekunjemeet&greetswinnen,exclusieve prijzen,gesigneerdeshirts,etc.ookkandeclubmetalledata eenvoudigeencustomerjourneymapopvragen.waarmeede fanexperiencebijgestuurdkanworden. Platform. Eriseenspecialesitegemaakt matchpass.soundersfc.com waardefandirectkaninloggen. Hierkandefanzijnpasopladenenbijvervaringendelen. Uziet,dekernvaneengroeistrategie defan,dynamiek, platformenbelonen isinruimemateaanwezigenheeftdit succesvandesoundersmogelijkgemaakt 7 stappen voor uw eigen fan engagement groeistrategie PERSONAL TWIST Uziet,dekernvaneen groeistrategie defan,dynamiek, platformenbelonen isinruime mateaanwezigenheeftditsucces vandesoundersmogelijk gemaakt FanengagementzouookbijzondergeschiktvooruwmerkkunnenzijnMitsuworganisatieeen emotionelebandheeftmetdeachterbandan Datiseenvoorwaardevoorfanengagement.Ikzalu eenhandreikingbiedenomeenfanengagementgroeistrategietekunnenopzetten.hetismijneigen stappenplanwatikhebontwikkeldwaarbijikbengeïnspireerddooronderanderewil&yaramichels (Michels,2011),BobvanOosterhout(Oosterhout,2013),BasSchnater(Schnater,Skype,2013)ende restvandereferentiesdieikvoormijnpaperhebgeraadpleegd.ikbiedduseenhandreikingomfan engagementalsgroeistrategieintepassenendatheeftdusmeertebiedendanenkelactiesomfanste activeren.bijiederestapdientudeafwegingtemakenhoehetbesttoetepassenopuworganisatie. Immers,iedereorganisatieisanders 11

12 12

13 Conclusie Watikervaarnahetafrondenvanmijnonderzoekisdatfanengagementabsoluutvangrotewaarde kanzijnvooriedereorganisatiedieeenemotionelebandheeftmethaardoelgroep.ikhebhet onderwerponderzochtindesportmarketingeninlandenwaarfanengagementallangerwordt toegepastheefthetenormesuccessenopgeleverd.nuhetlangzaamovernederlandbeginttewaaien luidtmijnadviesvoororganisatiesineensportmilieu(wantdaarismijnonderzoekvoorbedoeld): Als%u%als%sportmerk%(bijv.%een%organisatie,%sport%of%club)%een%emotionele% band%heeft%met%uw%fans%en%fan%engagement%als%groeifstrategie%benadert%en% de%benodigde%stappen%daarvoor%doorloopt%zult%u%de%fan%experience%met% stappen%vooruit%zien%gaan.%daarmee%zult%u%ook%uw%marketingdoelstellingen% behalen. % Fanengagementkentgeenvastedefinitie,hetiseendynamischbegrip.Deredenhiervanisdatheteen relatiefnieuwbegripisenernogcontinueaanwordtgeschaafd.erzijntweeverschillende benaderingswijzen:deéénmeeractieegefocustencommercieelendeanderzetfanengagementinals groeiestrategieenkijkterorganisatieebreednaar.detweedezienswijzeismeerbekendinsportlanden bijuitstekalsamerika,australiëendeukwaarfanengagementallangerveelsucceskent.mijn verwachtingisdatooknederlanddaarnaartoegaat.puuromdathetdaarzijnvruchtenafwerpt.ook isdebelangrijkstevoorwaardevoorfanengagement,zetdefancentraal,vanzelfsprekendindie landen.hetservicegehalteendefancentraalzettenzalinnederlandnogstappenmoetmaken.dán gaanwehierookmeervoorbeeldenzienvansuccesvollefanbeleving Fanengagementprofiteertvolopvannieuweontwikkelingenrondomsocialmedia,internet,mobile marketingentechnologischeontwikkelingenzoalsinestadiumwiefivooralletoeschouwers.mede hierdoorprofiterenooksponsorsmeervansportbelevingdanbijclubsdienietaanfanengagement doen.uiteindelijkprofiterenermaarliefstdriepartijenvanfanengagement: 1)club/sport/organisatie,2)defanen3)hetbedrijfsleven(desponsors).Doordefansdiegeactiveerd wordenbijbijvoorbeelddekiaride,rondomeensportevent,(ziepagina8)ervarendefansookdirect hetproduct/dienstvandesponsorinplaatsvanalleeneensimpellogoopshirts. Uiteindelijkheeftmijnonderzoekgeleidtoteenstappenplanwatikhebgemaakt,geschiktvoor organisatiesdievolgensdegroeiestrategiefanengagementwillentoepassen.ikbenhierbij geïnspireerddoorallereferentieswaarikgebruikvanhebgemaakt.hetstappenplanineennotendop: 1. Hetstartpuntvanuwmerk 2. Creëerindeorganisatieeenbreeddraagvlakvoorfanengagementalsgroeistrategie 3. Activeerdefans 4. Zorgvoorconstanteflowvanbrandexposure 5. OntwikkeleencrossEmediaplatform 6. Beloondefans 7. Deelbelevenissen 8. Monitorsocialmediaendigitaltrafficenstuurdefanexperiencecontinuebij Ikgeloofdatmetditstappenplanendezepaperalshandreikingikeenuitgebreidantwoordheb gegevenopdeonderzoeksvraag, Hoecreëerjetoegevoegde waardemetfanengagementaansportmarketing? endatdewegopenligtvoorfanengagement 13

14 Motivatie, relevantie & opzet MotivatieEHetonderwerpvanmijneerstepaperineenreeksvantweeisfanengagement.Binnen communicatiebenikmeaanhetspecialisereninsportmarketingenfanengagementiseentrending onderwerpbinnensportmarketing.vandaardathetdirectmijnaandachttrokenikerdekomende wekenmetveelplezieraanzalwerken.metdeexpertisedieikkrijgwiliklaterinhetberoepenveld mijnvoordeeldoen. Relevantie Voorzijdieinhetvakzittenenbetrokkenzijnbijorganisatiesdieeenemotioneleband hebbenmethundoelgroepkandezepaperinspiratiebiedenomfanengagementtoetepassenbinnen huneigenorganisatie. Onderzoeksopzet4Deonderzoeksvraagdieikhebopgesteldluidt, Hoecreëerjetoegevoegde waardemetfanengagementaansportmarketing? Omdaarbetereenantwoordoptekunnenvinden hebikdevraagonderverdeeldindeelvragen: E Watisdedefinitievanfanengagement? E Hoewordtfanengagementtoegepastindepraktijkbijsportmarketing? E Watisdetoegevoegdewaardevanfanengagementaansportmarketing? E Watzijndebestpracticesvanfanengagementinsportmarketingenwatishungeheim? E Watisdebasisvooreengoedefanengagementstrategiebinnensportmarketing? ViadeskEenfieldresearchverwachtikmetdezevrageneenantwoordtevindenopde onderzoeksvraag.bijmijndeskresearchhebikliteratuureninternetbronnengebruikt.enbijmijn fieldresearchhebikeendiepteeinterviewgehoudenmeteenexpert.ikhebdeeerstefasevandetien wekengebruiktvoordeanalyse(deskresearch),toenhebikgewerktaanhetonderzoek(hetdieptee interview)entotslothebiktijdbesteedaanhetschrijvenvanhetartikel.ikhebgekozenomde uitkomstenteverwerkenineenartikelomdatikheteenaansprekendevormvindpassendbijmijn onderwerp. 14

15 15 Bibliography, Bajric,N.(2013,Januari11).Article.RetrievedOktober7,2013,fromARN: ety/ BlueOceanStrategy.(2005,Februari1).Book.RetrievedOktober14,2013,fromBlueOcean Strategy:http://www.blueoceanstrategy.com/book/ Bradley,M.(2013,Oktober10).Blog.RetrievedOktober14,2013,fromFanExperience Company:http://bradleyprojects.com/blog.php?id=38 Fay,J.(2013,Oktober2).SB<Blogs.RetrievedOktober8,2013,fromSportsbusinessdaily: ActivationEFanEEngagementEPanel.aspx?print=true FanExperienceCompany.(2013,Juli11).Blog.RetrievedOktober7,2013,fromFan ExperienceCompany:bradleyprojects.com Ingraham,N.(2013,Maart19).Stories.RetrievedOktober10,2013,fromTheVerge: capacity Mayers,J.(2013,Februari22).Blogs.RetrievedOktober14,2013,fromSeattleTimes: programecalledematchpassefridayelinks/ Michels,W.(2011).Focusopfans.Eindhoven:vanSchouten&Nelissen. Oosterhout,B.v.(2013,September17).Bovano.RetrievedSeptember17,2013,fromTwitter: https://twitter.com/bovano Schnater,B.(2013,Maart5).Blog.RetrievedOktober10,2013,fromFanengagement: Schnater,B.(2013,April11).Blog.RetrievedOktober15,2013,fromFanengagement: sporte2/ Schnater,B.(2013,April11).Nieuws.RetrievedOktober7,2013,fromFanengagement: sporte2/ Schnater,B.(2013,Oktober6).Nieuws.RetrievedOktober7,2013,fromFanengagement: Schnater,B.(2013,Juni1).Nieuws.RetrievedOktober14,2013,fromFanengagement: mogelijkheden/

16 Schnater,B.(2013,Oktober7).Skype.(J.Schenkelaars,Interviewer) Sones,S.(2013,Juli11).Sports.RetrievedOktober10,2013,fromIMRESportsIQ: Rumsby,B.(2013,Juni20).Sport.RetrievedOktober14,2013,fromTelegraph: showepremiereleagueeteamsehowetheyecanemakeevisitingesupportersefeeleatehome.html Ramachandran,V.(2013,April26).Tech.RetrievedOktober10,2013,fromMashable: 16

17 Placing ads on Facebook or promoted tweets on Twitter is not being Social or Socializing... its Advertising. Ted Rubin

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop

De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop De opinieleiders in ons vakgebied zeggen ongeveer hetzelfde. De kern van de communicatieprofessie wordt het managen van conversaties en het

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014 Ethisch management Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke ALM Antwerpen 29/04/2014 Decreet Gemiddelde score's per thema 4,16 4,11 4,33 4,47 3,98 3,77 Rechten vh Kind Inclusie Diversiteit Fairplay Integriteit

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer 01/06 Websites Nederland over Webcare Rauric Schelvis internet marketeer 02/06 Webcare Vroeger?! Vroeger was er nog geen social media, toen belden we nog gewoon naar de klantenservice met onze vragen,

Nadere informatie

9 VUISTREGELS VOOR EFFICIËNT BLOGGEN. Leer de grondbeginselen van het bloggen in 9 eenvoudige, maar essentiële stappen.

9 VUISTREGELS VOOR EFFICIËNT BLOGGEN. Leer de grondbeginselen van het bloggen in 9 eenvoudige, maar essentiële stappen. 9 VUISTREGELS VOOR EFFICIËNT BLOGGEN Hoe schrijf je een blog artikel dat gelezen en gedeeld wordt? Leer de grondbeginselen van het bloggen in 9 eenvoudige, maar essentiële stappen. Hoe schrijf je een blog

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij Wat doe je op een dag? Belangrijke informatie d Tij T d Tij ijd T Ti Ti Tij ijd Ti ijd T jd T d Ti ijd T ijd d ijd T Tij T Ti ijd T jd Ti Tij jd ijd d AS007 Kies infow. tijd.indd 1 25-05-12 10:31 Hoeveel

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Handboek Social Media Monitoring voor je opdrachtgevers

Handboek Social Media Monitoring voor je opdrachtgevers Handboek Social Media Monitoring voor je opdrachtgevers Gebruik van social media monitoring voor bureaus Handboek Coosto 2013 1 INHOUD 04 Inleiding 06 1. Concurrentieanalyse en doelgroeponderzoek 06 Concurrentieanalyse

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media 1. Wat voor een interactieve media producten zijn er? Er bestaan vele verschillende media producten: E- Learnings, Wikipedia, Roamler, Flickr, Facebook, Twitter, Youtube, Linked in, Wordpress, Blogger,

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES 2015 / 2016 Merken moeten een plek veroveren in het netwerk en de conversaties van hun publiek. GOT CONTENT?

Nadere informatie

BUSINESS LOGIC SharePoint en Sitecore: Het beste van twee werelden

BUSINESS LOGIC SharePoint en Sitecore: Het beste van twee werelden BUSINESS LOGIC SharePoint en Sitecore: Het beste van twee werelden Integratie van SharePoint met het Sitecore platform INHOUD Het beste van twee werelden 2 De wereld volgens SharePoint 2 De wereld volgens

Nadere informatie

Wie is de MOL? Storytelling. Door: Rian van Lieshout

Wie is de MOL? Storytelling. Door: Rian van Lieshout Wie is de MOL? Door: Rian van Lieshout Wie is de Mol? is een jaarlijks terugkerend avontuurlijk spelprogramma sinds 1999, waarbij een team van bekende Nederlanders opdrachten uitvoert en jaagt op een Mol

Nadere informatie

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie:

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie: Doel A: Geboren in het Koninkrijk : studenten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden. Doel A bestaat uit vier inhoudelijke

Nadere informatie

wegwijzer 2 dagbesteding & vrije tijd

wegwijzer 2 dagbesteding & vrije tijd wegwijzer 2 dagbesteding & vrije tijd 1 wegwijzers zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking De wegwijzers van KansPlus/VraagRaak geven inzicht in de zorg en ondersteuning voor

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Voor de oplossing van klachten in het onderwijs biedt Onderwijsgeschillen mediation aan. Deze folder legt uit hoe mediation werkt. Als er een klacht is

Nadere informatie

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics

Inhoud. 1 Making Business Personal. 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft. 3 Microsoft Dynamics CRM 2013. 4 Microsoft Dynamics Making Business Personal Microsoft Dynamics CRM 2013 Inhoud. 1 Making Business Personal CRM Partners & Persoonlijke relaties 4 2 Strategische ontwikkelingen Microsoft Devices & Services 6 3 Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Het Verkoop-Ecosysteem! He t antwoord op de veranderende rol en omgeving van verkoop.

Het Verkoop-Ecosysteem! He t antwoord op de veranderende rol en omgeving van verkoop. Het Verkoop-Ecosysteem! He t antwoord op de veranderende rol en omgeving van verkoop. Roel Wollaert; 14 oktober 2013 Is de salestijger dood? is een veel gehoorde vraag in discussies op internet. Dood is

Nadere informatie

Hoe scoort uw merk in het mkb?

Hoe scoort uw merk in het mkb? RWERP ONDERL ONDERSTEUNEND 3 Mkb. Merkindex. 2012. ONDERZOEKPAG. 60 Wanneer zijn B2B-marketeers succesvol in hun vak? Als ze duurzame merkrelaties creëren. Dat moeten ze vaak doen op basis van low-interestproducten

Nadere informatie

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Op de startpagina zie je in chronologische volgorde tweets binnenkomen. Onder de tweet staat bij de ene tweet: Foto weergeven, bij

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie