FAN ENGAGEMENT. Jeroen Schenkelaars oktober 2013 Fontys Hogescholen Communicatie Yolanda Lentz & Lucienne Kleisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAN ENGAGEMENT. Jeroen Schenkelaars oktober 2013 Fontys Hogescholen Communicatie 2122097 Yolanda Lentz & Lucienne Kleisen"

Transcriptie

1 FAN ENGAGEMENT Trending Topic Jeroen Schenkelaars oktober 2013 Fontys Hogescholen Communicatie Yolanda Lentz & Lucienne Kleisen

2 Paper inhoud -Management Summary 3 -Conclusie 13 -Artikel: Fan Engagement is het beloofde land voor iedere sportmarketeer 5 -Onderzoeksopzet 14 -Motivatie & Relevantie 14 -Bibliography 15

3 Management Summary Wat is de definitie van fan engagement? Erisgeenvastedefinitievoorfanengagement,erissprakevaneendynamischedefinitie.Ditkomt doordathetnogergnieuwis.continuewordterwatgeschaafdaandebetekenis.deessentieblijftbij iedereendiezichwaagtaaneenbeschrijvinggelijk:activatievanendoorfansomdewaardevanhet merk(desportofclub)tevergroten. Hoe wordt fan engagement toegepast in de praktijk? Zoalsuinhetbeginvanhetartikelbijdeuitwerkingvandedefinitiekuntlezenzijneruiteenlopende definitiesfanengagement.daarwaardeéénmeercommercieelgerichtisenvooralactieegerichtisziet deandermeerinfanengagementalsgroeistrategie.vanuitdieverschillenwordtookverschillendmet fanengagementgewerkt.inlandenalsamerika,australiëendeukisfanengagementalveelverder. Ditkomtmedeomdaterdaarveelmeerpassievoorsportis.Enorganisatiesstellendefanalveelmeer centraaldaninnederland.wemoetenhiermeerservicegerichtworden.fanengagementis uitstekendgeschiktvoorsportmarketeersomdatdeemotionelebetrokkenheidtussenfanenmerkzo sterkis. Wat is de toegevoegde waarde van fan engagement aan sportmarketing? Fanengagementvergrootdeexposurevoorsponsors. Fanengagementzorgtvoormeerexposureuitsponsordealstussenclubenbedrijfomdatersprakeis vanactivatievandefan.integenstellingtotsponsordealswaarbijdefannietcentraalwordtgezet. Fanengagementbenutdeallernieuwsteontwikkelingen: E Socialmediaontwikkelingen E Technologischeontwikkelingen Mobileappsalssecondscreeniseenenormetoevoegingaandefanbeleving Voor,tijdensennawedstrijdenbiedteensecondscreenveelmogelijkhedenvoormerkenom statistiekenweertegeven,promotiesteplaatsen,exclusievecontentbeschikbaartestellenetcetera. In<stadiumWiFiisdeeerstestapinhetvergrotenvandefanexperience DoorvooriedereeninhetstadionWiFibeschikbaartestellenishetmogelijktijdensdewedstrijdde gebruikeronlinegebruiktelatenmakenvansocialmediaalstwitter.ookbiedthetmogelijkheden voorsecondscreenopsmartphones. Wat zijn de best practices van fan engagement? CardiffCity:Focusonfans Doorinternhetprobleemvasttestellen(Cardiffhadeenslechtereputatieonderbezoekendefans)en deneuzendezelfdekantoptestekenwerddraagvlakgecreeerdomdeperfectefanbelevingvoor bezoekendefansteontwikkelen.vanuitdiegedachtewerdeenfantastischefanbelevingoppoten gezet.bezoekendefanskregenhuneigenhost.zekondendewedstrijdbijaankomstvastspelenopeen PlayStation,erhingenpostersmeteensucceswens.Etceteraetcetera.Inmiddelsishetuitvakiedere wedstrijdstijfuitverkocht SeattleSounders:Loyaltypaysoff DoorhetontwikkelingenvaneenseizoenskaartmetingebouwdechipeneenbijbehorendcrossEmedia platformzijndedeurengeopendvoordeseattlesoundersuitamerika.metdechipkanmen eenvoudigmerchandisekopenofdranjesenhapjes.ofgebruikmakenvanpromoties.daarnaastkan declubdesupporterindividueelbedienen.ditbiedtvelemogelijkheden.hij/zijdiebijv.ruimoptijd arriveertkanmeneenkortingscoupontoesturen.ookkanmenmetdedatauitbijbehorendesocial mediaendigitaltrafficdefanbelevingpositiefbeïnvloedenenormveelmogelijkhedendus. 3

4 Wat is een stappenplan van fan engagement voor mijn organisatie? Ikbiedueenhandreikingmeteenstappenplanomfanengagementinuworganisatietoetepassen. Mitsuworganisatieeenemotionelebandheeftmetdeachterban.Datiseenvoorwaardevoorfan engagement.daarbijgaikuitvaneenbenaderingvanfanengagementalsgroeistrategie.dusbinnen deorganisatieeenbreeddraagvlakvoorfanengagementenmethetdoeleencompletestrategiete gebruikendiezowelopdekortealslangetermijnsucceskanopleveren.hetismijneigenontwikkelde stappenplanwaarbijikbengeïnspireerddoorwilenyaramichels,bobvanoosterhout(oprichter TripleDoublesportmarketing),BasSchnater(vanFanengagement.nl)enalleanderegeraadpleegde referenties.hetstappenplan: 1. Hetstartpuntvanuwmerk 2. Creëerindeorganisatieeenbreeddraagvlakvoorfanengagementalsgroeistrategie 3. Activeerdefans 4. Zorgvoorconstanteflowvanbrandexposure 5. OntwikkeleencrossEmediaplatform 6. Beloondefans 7. Deelbelevenissen 8. Monitorsocialmediaendigitaltrafficenstuurdefanexperiencecontinuebij 4

5 Fan engagement is het beloofde land voor iedere sportmarketeer Fanengagementisal16jaaronze core4business. (Oosterhout,2013) EenrecenteuitspraakvanBobvan Oosterhout,eigenaarvan sportmarketingbureautriple Double.Natuurlijkwordenfansal decennialangmeerbetrokkenomde fanbelevingrondomsportte vergroten,maardetotdehemel rijzendemogelijkhedendieinternet ensocialemedia tebiedenhebben omditopinnovatievewijzete bereikenishetschrijvenvaneen verhelderendartikelwelwaard. TEKST:JEROENSCHENKELAARS De definitie van fan engagement PlacingadsonFacebookorpromotedtweetsonTwitterisnotbeingSocialor Socializing...itsAdvertising. TedRubin FanengagementheeftállesinhuiswaarsportmarketingvandetoekomstomvraagtDitdankzijalle technologischeinnovatiesdiezijngekomenennoggaankomen(o.a.socialmediaenmobile).hierdoor wordthetmogelijkineenpaarstappeneenstateeofetheearténkansrijkefanstrategieuittestippelen. Commercieelsuccesbehalenmetsportmarketingbestaatdangeentwijfelmeerover. Fanengagementheefteendynamischedefinitie.(Schnater,Skype,2013)Ookheeftiedereenandere interpretatieervan.continuewordterookwataandebetekenisgeschaafd.deredenwaaromde definitiedynamischis,isomdatfanengagementnieuwisdeessentie,dieblijfthetzelfde,activatievan endoorfans.ervaren.voelen.geraaktwordenenvervolgensdoorvertellen.(schnater,nieuws,2013) Dátiswaarhetuiteindelijkomgaatbijfanengagement. Erzijnmeerderewaaghalzendiegetrachthebbeneendefinitieteontwikkelen. BobvanOosterhout,oprichtervansportmarketingbureauTripleDouble,iserdaaréénvan: Alleacties dieeropgerichtzijndefanbelevingrondomsporttevergrotendoorfansmeerbijsporttebetrekken (Oosterhout,2013) BasSchnater,specialistophetgebiedengrondleggervanzijnbedrijfFanengagement.nl,iseenandere waaghals: Fanengagementiseenduurzamegroeistrategiewaarbijderelatiemetzoweldehuidigeals potentiëlenieuwefanscentraalstaatenzoweldefanalshetmerkwaardetoevoegenaande merkperceptieenhetproduct. (Schnater,Nieuws,2013) HetverschilwatwezienisdatBobeencommerciëlerebenaderingheeftenBasééndiedoordehele organisatiemoetwordengedragen.bobdenktmeerinacties(waaruitcommercieëlsucces voortvloeit)enbasincompletestrategieën(langetermijndenken). 5

6 Totslotzaliknogéénuitgewerktedefinitievoorleggen: Fanengagementistheprocesbywhich supportervalueiscreatedanddelivered. (FanExperienceCompany,2013)Deze,meerinternationaal bekende,definitieisvanmarkbradley,oprichtervandefanexperiencecompanyuitengeland. Mijncredo, Definitiesmogendanverschillen,deessentieisduidelijk. Deactivatievanhetmerkdoor sport/clubénfanstaatcentraal. Alleswattegenwoordiggebeurtinmarketingis gefocustopbeingsocial.hoekunnenwehetbestede consumentbetrekkenbijdecreatievanwatwe maken?deconsumentvannuwildaardeelvan uitmaken.zewillenhelpenbijdecreatie(fay,2013) Ditheeftookallestemakenmetfanengagement.Bij (goedgebruikvan)fanengagementwordtde consumentookuitgenodigdmeetehelpeniets groterstecreëeren. Fan engagement in de praktijk bij sportmarketing FanengagementiseentrenddievooraluittypischesportlandenalsAustralieenAmerikakomt aanwaaien.jekuntfanengagementopverschillendemanierenbenaderen.zoalsbijdedefinitiesvan fanengagementtezienishanteertbobeencommercielebenaderingdiegerichtisopacties.terwijl Basmeervoorstanderisvanfanengagementalsgroeistrategie.ZoalszehetinAustralieenAmerika ookdoen.(schnater,skype,2013)daarwordtfanengagementdoorheeldeorganisatiegedragen.bas legtuit: Uiteindelijkgaathetomdefandiecentraalstaat.Jeactiveertdefanomzelfwaardetoete voegenaandefanbeleving.datiswatdefanookwilenwaarhetuiteindelijkheenzalgaanmet sportmarketing. (Schnater,Skype,2013) Penalty s trappen in de rust bij PSV, fan engagement komt eraan PERSONAL TWIST Vanuit mijn communicatie-bril zou ik hieraan toe willen voegen dat fan engagement hoofdzakelijk gefocust zou moeten zijn op het op continue wijze ontwikkelen van fanbeleving. Waar door zowel sportorganisatie als haar fans samen aan gewerkt wordt. Co-creatie in haar meest moderne vorm (dus met de sociale media mogelijkheden van nu) leidt voor beiden tot het gewenste effect: activatie van het merk (bijvoorbeeld een nog krachtiger Nike). PERSONAL TWIST De kracht van fan engagement is dat unieke content die de fans aanspreekt zich razendsnel verspreidt en dus op snelle en explosieve wijze zorgt voor een enorme brand exposure. 6

7 Hoejedefanactiveert?Doormiddelvanacties.MisterAjaxishier eenleukvoorbeeldvan.misterajaxisdeofficielefangamevanajax endefankanopbasisvanechtestatistiekenvoorspellenhoede spelersgaanpresteren.wiedithetbestkankrijgtdetitelmister Ajax.Hetisslechtseenvoorbeeldvandeoneindigemanierenvoor fanactivatie. DefancentraalstellenwordtdenorminNederland.Daarnapas kaneentotalegroeistrategieontwikkeldwordenzoalshierboven staatbeschreven.defancentraalstelleninnederlandisallastig genoeg VannaturezijnweinNederlandnietzobedrevenin klantvriendelijkheid.wescorenlaagopcustomerservice.eerstzal erduseencultuuromslagplaatsmoetenvinden.sowiesoligt sportmarketinginnederlandietsjeachteropdegenoemdelanden, losnogvanfanengagement.erwordtweiniggeactiveerd. Uiteindelijkwillenconsumentennoueenmaalgraagbetrokken wordenbijhetmerk.hetgebeurt(nog)teweinigdooronzecultuur. (Schnater,Skype,2013) Maaruiteindelijkzalookdatobstakelweggenomenwordenenligt route66vrij IneenlandalsAustraliëzoudenzevreemdopkijkenvanonzematigecustomerservice.Zedoendaar werkelijkállesvoordefans.voordewedstrijd,indebreakvandewedstrijdennadewedstrijdwordt ereenheelprogrammaopgezetomdefansteboeienendusbinden/engagen.(schnater,skype,2013) Debudgettenzijnernatuurlijkookomduizeligvanteworden.MaaruiteindelijkzalookNederland hiernaartoewillen. Watstaatisdatfanengagementuitermate geschiktisvoorsportmarketing.omdatde emotionelebetrokkenheidzosterkis.nietvoor elkeorganisatiezoufanengagementeengoede keuzezijn.(michels,2011)maarbijsportdus wel.fansvoelenzichsomstothetzieketoe verbondenmethunclub. Opmerking:alsjebereidbentdestaptenemenen defancentraaltezetten,maakditdaneerst kenbaarbijallemedewerkers.(bradley,2013) 7

8 Fan engagement wordt de norm voor sportmarketing Fanengagementvergrootdeexposurevoorsponsors FanengagementcreëertopgroteschaalexposurevoorbedrijvenzoalsHeinekendiekiezenvoorhet sponsorenvansport.jarenlanghebbendesportenbedrijvensponsorshipsonderhoudendieaanhet eindvanderitweinigopleverden.eenmercedeslogoopdeshirts?leukmaarhebiknuextraauto s verkocht?uuhhh.. Watfanengagementkanbetekenenvoordesportensponsorsisdatdoorhetcreëerenvaneenderde lijnindewinewinsituaties(defan)sponsorshipswélzijnvruchtenafwerpt.ikzaldittoelichtenaande handvanvoorbeeld.eenludiekeactietijdenseenpopulairtennistoernooiwaarvanikvinddathet precieslaatzienwaarmeefanengagementhetverschilmaakt. Zoalsaleerdergezegd,inAustraliëlopenzevervoor KiaMotorskooshetrazendpopulaire GrandslamtennistoernooideAustralianOpeninMelbourneuitomsamenmetJacob screekeen ludiekeactieoptezetten.bijhetbetredenvanmelbourneparkkonjejealsfanaanmeldenviaje Facebookaccount.Zokonjeopdehoogtegehoudenwordenvanhetspeelschema,ontvingje natuurlijkpromotiesenkwamjeinaanmerkingalsjewijntjeswildedrinkenbijdejacob screek Wine&LoungeBarvooreengratisritjemetdeKiaRidenaarhetdichtstbijzijndetreinstation Uitgangspuntenvoordesponsorswarenhetvoorkomenvanongelukkenenhetervarenvaneen unieketennisexperience.missiegeslaagd(bajric,2013)dezevormvansponsorshipshaaltnatuurlijk veelmeeruitdureovereenkomstendanenkeleenbekendenaamopeenvoetbalshirt. Fanengagementbenutdeallernieuwsteontwikkelingen" SocialMedia Laatikbeginnenmeteenveelgehoordevraag, Fan%engagement.%Dat%is%toch%iets%met%social% media? %Niethelemaalcorrectgedachtmaarhetheeftwelmetelkaartemaken.Socialmedia wordtgebruiktalskanaalvoordeonlinecommunicatiemetfans. Maar%men%vergeet%vaak%dat% de%fanbeleving%nog%steeds%offline%plaatsvindt%de%offline%communicatie%is%dus%minstens%net%zo% belangrijk. (Schnater,Blog,2013)Ongeveer70%vandesportfansdieopsocialmediamerken likenofvolgenzijnbereidietstekopen,ergensoptereagerenofmerkcontentteverspreiden. Being%social%metdefansisdusheelwaardevol Ontwikkelingenrondomsocialmedia SocialmedianodigtfanengagementuitergretiggebruikvantemakenDemogelijkhedenzijnenorm. Eenbuzz(trendingtopicopTwitterbijvoorbeeld)creëerenonderfansrondomeensportevenement kanrazendsnel.doormetnamesocialmediaalsfacebookentwitter.ofzoalséénalineahogeral genoemd, Hetactiverenvanfanswatleidttotactie(kopen,contentdelenetc.). Fanengagementen socialmediagaanhandinhand.eengoedefanengagementaanpakzorgtervoordatdebalanstussen onlineenofflinecommunicatiedejuistebalansheeft. Technologischeinnovatie OokdoormobieleapplicatiesdiemeneenvoudiginstalleertopiPhonesofoverigebiedenoneindige mogelijkhedenenbezorgenfanengagementhetsuccesvannu.eenvoorbeeldhiervanishetsecond screen.eensecondscreenvanafsmartphonesoftabletszorgtvooreenaanvullingopdekijkervaring vanfans.uiteenonderzoekrondomdeamerikaansesuperbowlvanditjaarbleekdat36%vande ondervraagdengebruikzoumakenvaneensuperbowlsecondscreen.(ramachandran,2013)viahet secondscreenhebbenfanstoegangtotstatistieken,tussenstanden,video s,etc.omtrouwe stadionbezoekerstebelonenzoumenonderscheidmoetenmakeninsecondscreensenexclusieve 8

9 contentbeschikbaarstellenvoorhendieinhetstadiondewedstrijdbijwonen.noodzakelijk,omdatde thuisbelevingsteedsluxerwordtmeto.a.secondscreen. Eenanderetrendwaarfanengagementvolledigvanprofiteertisconnectivity.Waarvoorheenin sportstadiajesmartphonenetwerklooswaszijnernuenkelevooruitdenkendesportclubsdiezorgen voorwiefivooriedereen.thesanfrancisco49ershebbenalsdoelstellingominhunnieuwestadion WiEFiaantebiedenaan68,000fansgelijktijdig(Ingraham,2013)WiEFizorgtvoornieuwe mogelijkhedenvoorfanbeleving.fanskunnenfoto sofberichtenverzendennaarhetscorebord, incidentenmeldenofticketskopenenhetopenteenmarktvoormarketingafdelingenrondomsocial media,checkeins,etc.dezevoorbeeldenverbeterenechtdefanbelevingintegenstellingtotalleen informatievoorziening.(sones,2013) Best cases fan engagement in sportmarketing Erzijnindewonderewereldvansportgelukkigalheelveelvoorbeeldenvangeslaagdefan engagement.veelaluitamerika,australiëoftheuk.waarhetfenomeeninmiddelsookheenis gewaaid.debestevoorbeeldenvindikzijdiefanengagementalsgroeistrategiehebben aangegrepenéndiedeessentiehebbengeraakt.activatievanendoorfansenallesinhetteken vandefanbelevingdus. 10OutOf10Stars CardiffCity Fan<oriented (Rumsby,2013) Het verhaal van een voetbalclub uit Wales waar eerst geen supporter van de bezoekende club heen wilde, naar een club waar het uitvak wekelijks uit zijn voegen barst Ik heb het over Cardiff City FC. Ze spelen sinds kort weer op het hoogsteniveau. En niet alleen op het veld maar ook met de fans. Cardiff heeft alle stappen van een fan engagement groeistrategie tot in de perfectie doorlopen. Anno2009wasCardiffCityeenclubwaarmeninhetuitvakeenspeldkonhorenvallen.Datterwijlde overkoepelendepremierleaguezichzelfwereldwijdwildeverkopen.menwildepassieenveel supporters.indatkaderbeslootdeclubhetroeromtegooien.metdeeigensupporterszathetwel goedduswerdheteenaanpakvoordebezoekendefans.ookmethetoogophetuitvakvanhetnieuwe stadion,watplaatszoubiedenaan3000supporters. Zebereiddendeeigenorganisatieeropvooreenperfectebelevingteontwikkelenvooruitsupporters. Ditwerdduseerstinternbekrachtigd. Erwerdvervolgenseenconstantedynamiekontwikkeld.Metondermeersnacksafkomstigvande stadvandebezoekers,dewedstrijdvastkunnenspelenopdeplaystationbijhetuitvak.offraaie postersdiedebezoekersvertellenhoeveelkilometerszediedaggereisdhebben,enhenveelsucces wensenmetdewedstrijd.allemaalmiddelenomdebezoekerszichthuistelatenvoelen.datwerdhet doelvanhunstrategie. 9

10 Doordatdeaanpakvruchtenbegonaftewerpenontstondereendigitaalplatformmetenthousiaste uitsupportersdiehunpositieveervaringendeelden.indatkaderheeftdeclubvervolgensmaarliefst driekeerdefamilycluboftheyearawardgewonnen Momenteelgeeftdecluballerleidiscountsopkaartjesvoorhetuitvakomdefanstebedanken.Enom tewaarborgendatdebezettingsgraadrichting100%gaat. Uiteindelijkheeftdefanengagementaanpakertoegeleiddathetuitvakelketweewekenstijf uitverkochtiseenreactievaneenbezoekendefan: IwenttoCardifflastyearand,yes,itwasa pleasantexperience,unlikealotofgroundswheretheyseemtolikemakingitunpleasantforpeoplewho havemadetheefforttotravel. BlueOceanStrategy EenvanderedenenvanhetsuccesvanCardiffCity FCisdatzekozenvoordegroeistrategie.Doorte kiezenvoordezeorganisatorischestrategieheeft hetzeaandeeindvanderittweebelangrijke zakenopgeleverd:groeienwinst.zekoppelden eenbepaaldeinvalshoekaandegroeistrategie:ze kozenvooreenzogenaamdeblueocean benadering.zoekennaarnieuwevraagineennog nietvastgesteldemarkt.deblueoceandus(blue OceanStrategy,2005).Zegavenhierdevoorkeur aaninplaatsvaneenconcurrentieslagmetandere clubs.uiteindelijkheefthetzeveelsucces gebracht. SeattleSounders Loyaltypaysoff (Mayers,2013) 9OutOf10Stars WatSeattleSoundersFCuitAmerikaheelgoeddoetisuitblinkenopmisschienweldebelangrijkste stapvaneengroeistrategie:waarderingvoordefans.zehebbenhierzo nperfectsysteemenzijnhier zoinnoverendmeegeweestdatikzealsbestcasehebuitgekozen.innovatieisoverigenseen belangrijkespilbijfanengagement.nieuwisietspositiefs.tussenaldiegrazendemerkenindeweiis hetgoedalsjemetietsnieuwskuntkomen. 10

11 DeMatchPassvanSeattleFCiszoietsalsdeAHbonuskaart3.0Nieuweklantenwervenkost6tot7 keermeerdanhetinvestereninbestaandeklanten.vandaardatdefcisgekomenmeteensupergoed loyaliteitsprogrammavoorhunfans. Deeigenfancentraal. Bijalleswordtdefancentraalgezet bijdesounders.dematchpassisineersteinstantiede seizoenskaartvandefan.depasbevateenchip,waaralle fantastischemogelijkhedenbeginnen.laaddepasopbijeen oplaadpuntenhetbegint. Eenbiertjeissnelgekochtmetdepasendatbroodje hamburgerook.indefanshopkoopjemetdepaseenvoudig eensjaaltjevoorjezoontje. Dynamiek. Doordeclubwordtdevoorfanengagement benodigdedynamiekgecreeertdoorhetpuntensysteem rondomdepas.bijalleswatjekooptkrijgjepunten. Belonen. Hiermeekunjemeet&greetswinnen,exclusieve prijzen,gesigneerdeshirts,etc.ookkandeclubmetalledata eenvoudigeencustomerjourneymapopvragen.waarmeede fanexperiencebijgestuurdkanworden. Platform. Eriseenspecialesitegemaakt matchpass.soundersfc.com waardefandirectkaninloggen. Hierkandefanzijnpasopladenenbijvervaringendelen. Uziet,dekernvaneengroeistrategie defan,dynamiek, platformenbelonen isinruimemateaanwezigenheeftdit succesvandesoundersmogelijkgemaakt 7 stappen voor uw eigen fan engagement groeistrategie PERSONAL TWIST Uziet,dekernvaneen groeistrategie defan,dynamiek, platformenbelonen isinruime mateaanwezigenheeftditsucces vandesoundersmogelijk gemaakt FanengagementzouookbijzondergeschiktvooruwmerkkunnenzijnMitsuworganisatieeen emotionelebandheeftmetdeachterbandan Datiseenvoorwaardevoorfanengagement.Ikzalu eenhandreikingbiedenomeenfanengagementgroeistrategietekunnenopzetten.hetismijneigen stappenplanwatikhebontwikkeldwaarbijikbengeïnspireerddooronderanderewil&yaramichels (Michels,2011),BobvanOosterhout(Oosterhout,2013),BasSchnater(Schnater,Skype,2013)ende restvandereferentiesdieikvoormijnpaperhebgeraadpleegd.ikbiedduseenhandreikingomfan engagementalsgroeistrategieintepassenendatheeftdusmeertebiedendanenkelactiesomfanste activeren.bijiederestapdientudeafwegingtemakenhoehetbesttoetepassenopuworganisatie. Immers,iedereorganisatieisanders 11

12 12

13 Conclusie Watikervaarnahetafrondenvanmijnonderzoekisdatfanengagementabsoluutvangrotewaarde kanzijnvooriedereorganisatiedieeenemotionelebandheeftmethaardoelgroep.ikhebhet onderwerponderzochtindesportmarketingeninlandenwaarfanengagementallangerwordt toegepastheefthetenormesuccessenopgeleverd.nuhetlangzaamovernederlandbeginttewaaien luidtmijnadviesvoororganisatiesineensportmilieu(wantdaarismijnonderzoekvoorbedoeld): Als%u%als%sportmerk%(bijv.%een%organisatie,%sport%of%club)%een%emotionele% band%heeft%met%uw%fans%en%fan%engagement%als%groeifstrategie%benadert%en% de%benodigde%stappen%daarvoor%doorloopt%zult%u%de%fan%experience%met% stappen%vooruit%zien%gaan.%daarmee%zult%u%ook%uw%marketingdoelstellingen% behalen. % Fanengagementkentgeenvastedefinitie,hetiseendynamischbegrip.Deredenhiervanisdatheteen relatiefnieuwbegripisenernogcontinueaanwordtgeschaafd.erzijntweeverschillende benaderingswijzen:deéénmeeractieegefocustencommercieelendeanderzetfanengagementinals groeiestrategieenkijkterorganisatieebreednaar.detweedezienswijzeismeerbekendinsportlanden bijuitstekalsamerika,australiëendeukwaarfanengagementallangerveelsucceskent.mijn verwachtingisdatooknederlanddaarnaartoegaat.puuromdathetdaarzijnvruchtenafwerpt.ook isdebelangrijkstevoorwaardevoorfanengagement,zetdefancentraal,vanzelfsprekendindie landen.hetservicegehalteendefancentraalzettenzalinnederlandnogstappenmoetmaken.dán gaanwehierookmeervoorbeeldenzienvansuccesvollefanbeleving Fanengagementprofiteertvolopvannieuweontwikkelingenrondomsocialmedia,internet,mobile marketingentechnologischeontwikkelingenzoalsinestadiumwiefivooralletoeschouwers.mede hierdoorprofiterenooksponsorsmeervansportbelevingdanbijclubsdienietaanfanengagement doen.uiteindelijkprofiterenermaarliefstdriepartijenvanfanengagement: 1)club/sport/organisatie,2)defanen3)hetbedrijfsleven(desponsors).Doordefansdiegeactiveerd wordenbijbijvoorbeelddekiaride,rondomeensportevent,(ziepagina8)ervarendefansookdirect hetproduct/dienstvandesponsorinplaatsvanalleeneensimpellogoopshirts. Uiteindelijkheeftmijnonderzoekgeleidtoteenstappenplanwatikhebgemaakt,geschiktvoor organisatiesdievolgensdegroeiestrategiefanengagementwillentoepassen.ikbenhierbij geïnspireerddoorallereferentieswaarikgebruikvanhebgemaakt.hetstappenplanineennotendop: 1. Hetstartpuntvanuwmerk 2. Creëerindeorganisatieeenbreeddraagvlakvoorfanengagementalsgroeistrategie 3. Activeerdefans 4. Zorgvoorconstanteflowvanbrandexposure 5. OntwikkeleencrossEmediaplatform 6. Beloondefans 7. Deelbelevenissen 8. Monitorsocialmediaendigitaltrafficenstuurdefanexperiencecontinuebij Ikgeloofdatmetditstappenplanendezepaperalshandreikingikeenuitgebreidantwoordheb gegevenopdeonderzoeksvraag, Hoecreëerjetoegevoegde waardemetfanengagementaansportmarketing? endatdewegopenligtvoorfanengagement 13

14 Motivatie, relevantie & opzet MotivatieEHetonderwerpvanmijneerstepaperineenreeksvantweeisfanengagement.Binnen communicatiebenikmeaanhetspecialisereninsportmarketingenfanengagementiseentrending onderwerpbinnensportmarketing.vandaardathetdirectmijnaandachttrokenikerdekomende wekenmetveelplezieraanzalwerken.metdeexpertisedieikkrijgwiliklaterinhetberoepenveld mijnvoordeeldoen. Relevantie Voorzijdieinhetvakzittenenbetrokkenzijnbijorganisatiesdieeenemotioneleband hebbenmethundoelgroepkandezepaperinspiratiebiedenomfanengagementtoetepassenbinnen huneigenorganisatie. Onderzoeksopzet4Deonderzoeksvraagdieikhebopgesteldluidt, Hoecreëerjetoegevoegde waardemetfanengagementaansportmarketing? Omdaarbetereenantwoordoptekunnenvinden hebikdevraagonderverdeeldindeelvragen: E Watisdedefinitievanfanengagement? E Hoewordtfanengagementtoegepastindepraktijkbijsportmarketing? E Watisdetoegevoegdewaardevanfanengagementaansportmarketing? E Watzijndebestpracticesvanfanengagementinsportmarketingenwatishungeheim? E Watisdebasisvooreengoedefanengagementstrategiebinnensportmarketing? ViadeskEenfieldresearchverwachtikmetdezevrageneenantwoordtevindenopde onderzoeksvraag.bijmijndeskresearchhebikliteratuureninternetbronnengebruikt.enbijmijn fieldresearchhebikeendiepteeinterviewgehoudenmeteenexpert.ikhebdeeerstefasevandetien wekengebruiktvoordeanalyse(deskresearch),toenhebikgewerktaanhetonderzoek(hetdieptee interview)entotslothebiktijdbesteedaanhetschrijvenvanhetartikel.ikhebgekozenomde uitkomstenteverwerkenineenartikelomdatikheteenaansprekendevormvindpassendbijmijn onderwerp. 14

15 15 Bibliography, Bajric,N.(2013,Januari11).Article.RetrievedOktober7,2013,fromARN: ety/ BlueOceanStrategy.(2005,Februari1).Book.RetrievedOktober14,2013,fromBlueOcean Strategy: Bradley,M.(2013,Oktober10).Blog.RetrievedOktober14,2013,fromFanExperience Company: Fay,J.(2013,Oktober2).SB<Blogs.RetrievedOktober8,2013,fromSportsbusinessdaily: ActivationEFanEEngagementEPanel.aspx?print=true FanExperienceCompany.(2013,Juli11).Blog.RetrievedOktober7,2013,fromFan ExperienceCompany:bradleyprojects.com Ingraham,N.(2013,Maart19).Stories.RetrievedOktober10,2013,fromTheVerge: capacity Mayers,J.(2013,Februari22).Blogs.RetrievedOktober14,2013,fromSeattleTimes: programecalledematchpassefridayelinks/ Michels,W.(2011).Focusopfans.Eindhoven:vanSchouten&Nelissen. Oosterhout,B.v.(2013,September17).Bovano.RetrievedSeptember17,2013,fromTwitter: Schnater,B.(2013,Maart5).Blog.RetrievedOktober10,2013,fromFanengagement: Schnater,B.(2013,April11).Blog.RetrievedOktober15,2013,fromFanengagement: sporte2/ Schnater,B.(2013,April11).Nieuws.RetrievedOktober7,2013,fromFanengagement: sporte2/ Schnater,B.(2013,Oktober6).Nieuws.RetrievedOktober7,2013,fromFanengagement: Schnater,B.(2013,Juni1).Nieuws.RetrievedOktober14,2013,fromFanengagement: mogelijkheden/

16 Schnater,B.(2013,Oktober7).Skype.(J.Schenkelaars,Interviewer) Sones,S.(2013,Juli11).Sports.RetrievedOktober10,2013,fromIMRESportsIQ: Rumsby,B.(2013,Juni20).Sport.RetrievedOktober14,2013,fromTelegraph: showepremiereleagueeteamsehowetheyecanemakeevisitingesupportersefeeleatehome.html Ramachandran,V.(2013,April26).Tech.RetrievedOktober10,2013,fromMashable: 16

17 Placing ads on Facebook or promoted tweets on Twitter is not being Social or Socializing... its Advertising. Ted Rubin

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS Wat zou je bedrijven aanraden die nog niet adverteren op social media? #SMAONDERZOEK Inhoud JUNI 2013 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Sportclubs en Sociale Media

Sportclubs en Sociale Media Sportclubs en Sociale Media Wilko de Graaf DSO, 7 november 2013 Sportclubs en Sociale Media Mike Muller en Wilko de Graaf Kenniskring Sport, Management en Ondernemen Domein Bewegen, Sport en Voeding Hogeschool

Nadere informatie

Held. Merk en medium

Held. Merk en medium Held Merk en medium Wat maakt een Held Prestatie Invloed Voorbeeld functie Inspirerend Authentiek Influencers Interessante Held, naast winnaar Authentiek, Zlaten buitenbeentje Onderscheidend, Ronaldo,

Nadere informatie

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx

Workshop Werk vinden met Social Media. WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Workshop Werk vinden met Social Media WiFi-netwerk: COLOR BC Wachtwoord: akvt33rx Programma 13.00 Start 13.15 Wat is Social Media Waarom is Social Media belangrijk bij het vinden van een baan? 13.30 Linkedin

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

C. Social Media Beleid in enkele stappen

C. Social Media Beleid in enkele stappen C. Social Media Beleid in enkele stappen 1. Stel doelen op! Je bent nu klaar met het instellen van Facebook en Twitter. Om jezelf een duidelijk beeld te stellen van wat je wilt bereiken met je Social Media

Nadere informatie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie DEFINITIE Een groep investeerders of donateurs zorgt samen voor de financiering van onderneming of project. HISTORIE Alpe d'huzes: 2006 350.000 2012 32 miljoen 2013 29 miljoen Amsterdam City Swim: 2012

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS REGELHULP CONTENT ACTIVATIE Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS De rol van marketing communicatie is veranderd van het genereren van bewustzijn om waarde te c r e e r e n tot het creeren

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

belang van je personal branding

belang van je personal branding Het efficiënt combineren van social media in het belang van je personal branding 2 Het merk JIJ! getting social Personal branding is een van de nieuwe mogelijkheden van social media en internet. Personal

Nadere informatie

FACEBOOK ADVERTEREN. Kansen en mogelijkheden om. doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken.

FACEBOOK ADVERTEREN. Kansen en mogelijkheden om. doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken. INHOUD APRIL 2012 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken. APRIL 2012 - Facebook advertising heeft impact op offline sales*

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Landelijk Social Media Team. update juni 2014

Landelijk Social Media Team. update juni 2014 Landelijk Social Media Team update juni 2014 Pilot periode In april 2013 zijn we gestart met de Social Media Pilot. Een 11 tal bibliotheken heeft medewerkers afgevaardigd om samen het team te vormen. Een

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

TRIPLE DOUBLE SPORTMARKETING

TRIPLE DOUBLE SPORTMARKETING TRIPLE DOUBLE SPORTMARKETING Bob van Oosterhout, Triple Double sportmarketing Ondernemers Sociëteit KAN Nijmegen, 14 mei 2012 @bovano WARMING UP TRIPLE DOUBLE; EVEN VOORSTELLEN Sportmarketingbureau gevestigd

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

WORKSHOP. Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

WORKSHOP. Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. WORKSHOP Adverteren binnen sociale media: het samenstellen van de optimale mix EVEN VOORSTELLEN E rob.de.bruyn@iprospect.com Fb www.facebook.com/robbruyn T @robbruyn In www.linkedin.com/in/robdebruyn AGENDA»

Nadere informatie

Breng jouw project via social media onder de aandacht!

Breng jouw project via social media onder de aandacht! Breng jouw project via social media onder de aandacht! Hieronder vind je enkele tips en voorbeeldberichten die gebruikt kunnen worden op de Facebook-pagina en Twitter-account van je club.... Facebook Tip

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders.

YOUNG PROFESSIONALS. Automotive. Eten & Drinken. Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders. YOUNG PROFESSIONALS Automotive Het Semilo Channel Young Professionals Bereikt de jonge en actieve social leaders Eten & Drinken Familie & Gezin Health & Personal Care Kids Nieuws & Informatie Reizen Websites:

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

courses and programms experience others Formal vs informal learning Objective 2013-2016: Eneco Groep medewerkers dragen actief bij aan de onze duurzame strategie doordat ze hier via een intern digitaal

Nadere informatie

De online impact van een supertalent voor PSV

De online impact van een supertalent voor PSV De online impact van een supertalent voor PSV Klantcase Foto: Photo-Prestige KLANTCASE Hoe social ontplofte na de transfer van Hirving Lozano Transfers. Een grote happening die de gemoederen flink bezig

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Online campagne voeren met Lef...

Online campagne voeren met Lef... Lef... Mathijs Arjan Lef... Waarom? Hoe we het gedaan hebben Engagement vs. Resultaat Lessons learned Uw advies? Over Kiemer Geïntroduceerd in 2010 De Friesland Zorgverzekeraar Internet gericht Landelijk

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

SALESKIT MOODFORMAGAZINES

SALESKIT MOODFORMAGAZINES SALESKIT MOODFORMAGAZINES OVER LINDANIEUWS NIEUWSGIERIG & ACTUEEL LEF & ZELFSPOT MIX TUSSEN HARD & ZACHT NIEUWS Met veel eigen content als interviews, achtergronden, discussies, vlogs en blogs en video

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven Stel je voor: CSR is het land dat je wilt bezoeken. Je pakt als eerste de Rough Guide om je in te lezen Hoofdstuk 1: CSR entry requirements

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014 Ethisch management Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke ALM Antwerpen 29/04/2014 Decreet Gemiddelde score's per thema 4,16 4,11 4,33 4,47 3,98 3,77 Rechten vh Kind Inclusie Diversiteit Fairplay Integriteit

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAnieuws.nl,

Nadere informatie

Handleiding Social Sponsoring

Handleiding Social Sponsoring Handleiding Social Sponsoring INLEIDING In deze handleiding wordt u stapsgewijs verteld hoe u Social Sponsoring voor uw organisatie kunt aanmaken, instellen en onder leden activeren. Daarna kunnen leden,

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Presentatie Social Media Content

Presentatie Social Media Content Presentatie Social Media Content 4 februari 2015 Inhoud Workshop Wie zij wij? Wat is content marketing? In 6 stappen naar content strategie Champagne? Cases Vragen Prominent & Molenaar 16 januari 2015

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

City Football Group verbetert management en sportieve prestaties met SAP technologie

City Football Group verbetert management en sportieve prestaties met SAP technologie City Football Group verbetert management en sportieve prestaties met SAP technologie Technologie in voetbal leidt tot aanzienlijke verbeteringen City Football Group (CFG) is eigenaar van Manchester City

Nadere informatie

RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV

RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV interactief concept mobiel tv online social NIEUW resporter Resporter Opgericht augustus 2012 RESPORTER: ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Stappenplan marketing & social media

Stappenplan  marketing & social media WHITE PAPER Stappenplan e-mail marketing & social media Blinker BV 2016 Introductie Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2016 van Newcom komt duidelijk naar voren dat het gebruik van social media blijft

Nadere informatie

Club Nieuws Voetbal Media Fanservice Betrokken Zakelijke Relaties Kids Club Contact. 1 van 6 16-8-2010 13:15

Club Nieuws Voetbal Media Fanservice Betrokken Zakelijke Relaties Kids Club Contact. 1 van 6 16-8-2010 13:15 1 van 6 16-8-2010 13:15 Club Nieuws Voetbal Media Fanservice Betrokken Zakelijke Relaties Kids Club 2 van 6 16-8-2010 13:15 Clubgegevens Organisatie Missie Historie Clublied Speellocaties Hertog II Wie

Nadere informatie

Artikelen schrijven die de bezoeker trekt voor echt Power Platform

Artikelen schrijven die de bezoeker trekt voor echt Power Platform Artikelen schrijven die de bezoeker trekt voor echt Power Platform Erno Hannink Make your Coaching Biz No.1 in your Niche Tweet met @ernohannink Als je geen tijd hebt om het allemaal uit te zoeken, hoe

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

4/21/16. Outsource Communications. Sociale media voor media professionals. Davy Vandevinne. Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden,

4/21/16. Outsource Communications. Sociale media voor media professionals. Davy Vandevinne. Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden, Sociale media voor media professionals Davy Vandevinne Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-16-maanden, chocoholic, supporter van KV Mechelen, Apple-addict en Limburger. Outsource Communications

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN. Het Semilo Channel Eten & Drinken Het grootste bereik op culinair gebied

ETEN EN DRINKEN. Het Semilo Channel Eten & Drinken Het grootste bereik op culinair gebied ETEN EN DRINKEN Het Semilo Channel Eten & Drinken Het grootste bereik op culinair gebied Websites: 10 Uniek bereik: 3.846.500 Impressies: 26.229.000 Automotive Eten & Drinken Familie & Gezin Fotografie

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Davy Vandevinne Consultant, trainer, ex-journalist, papasinds-17-maanden, chocoholic, supporter van KV Mechelen, Apple-addict en Limburger. Outsource Communications 1 Wie zijn jullie?

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

Maatschappelijke sportsponsoring: #sportontbijt. wat en hoe? #sportontbijt

Maatschappelijke sportsponsoring: #sportontbijt. wat en hoe? #sportontbijt Welkom Maatschappelijke sportsponsoring: #sportontbijt wat en hoe? #sportontbijt Karin Groendijk Manager communicatie & marketing Minke Booij Projectmanager Sport en Goede doelen Jeroen Weijermars Adviseur

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Beheersen van risico s en opportuniteiten langs de lijn middels het voetbalmanagementplatform PROSOCCERDATA

Beheersen van risico s en opportuniteiten langs de lijn middels het voetbalmanagementplatform PROSOCCERDATA Beheersen van risico s en opportuniteiten langs de lijn middels het voetbalmanagementplatform PROSOCCERDATA VCK-Kwinta congres over strategie en risico's in de nieuwe ISO 9001:2015 en voetbal Ghelamco

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

BUSINESS MEETS ACHILLES 29 UITNODIGING

BUSINESS MEETS ACHILLES 29 UITNODIGING BUSINESS MEETS ACHILLES 29 UITNODIGING VOORWOORD Beste ondernemer, Graag nodig ik u uit op 9 mei om kennis te komen maken met onze voetbalclub Achilles 29. Samen met vele ondernemers uit de regio verwelkomen

Nadere informatie

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile. T-Mobile Community Arianne Heij T-Mobile Nederland www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.nl Social Media zorgt ervoor dat klanten en bedrijven dichter tot

Nadere informatie

Je bent als lid verplicht 4 uur vrijwilligerswerk te doen, maar hebt ook de mogelijkheid dit af te kopen voor 20,-- per jaar

Je bent als lid verplicht 4 uur vrijwilligerswerk te doen, maar hebt ook de mogelijkheid dit af te kopen voor 20,-- per jaar 8--0 Algemeen verslag - Leden enquete november 0 Waarom sport jij (je kinderen bij sprint) van mensen hebben deze vraag beantw oord 7 8 Faciliteiten (bos, baan, kantine, kleedruimtes...) Gezelligheid Voor

Nadere informatie

Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media. 13 Oktober 2011

Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media. 13 Oktober 2011 Van Fans naar nieuwe werknemers Een model voor het inzetten van Social Media 13 Oktober 2011 1 Alles wordt Social AGENDA 3 Strategie business development - concept ontwikkeling project management Non-Profit

Nadere informatie

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers

Hét full service internet bureau van Nederland. PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Hét full service internet bureau van Nederland PANGAEA Internet Marketing Bas Kroontje Dennis Hamakers Doelstelling voor vandaag Synergie tussen on- en offline communicatie Doelgroep bepalen die aanwezig

Nadere informatie

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou 11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou uitgroeien tot de grootste community van Nederland: meer

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 KICK OFF ANTWERPSE PRESIDIA Hello, my name is Mijn verleden Nu EERST, EEN HEEL KLEIN BEETJE THEORIE Mensen als media-kanaal Mensen als media-kanaal Mensen horen

Nadere informatie

Sponsoring voorbeeldmails

Sponsoring voorbeeldmails Sponsoring voorbeeldmails In dit document hebben we een aantal voorbeeldmails opgesteld, die je kunt sturen naar verschillende contacten voor sponsoring. Ter info: dance4life is een brandname en wordt

Nadere informatie

SeniorenNet.be. Mediakit 2016

SeniorenNet.be. Mediakit 2016 Mediakit 2016 SeniorenNet.be 15 jaar ervaring in 50+ marketing Met bijna twee miljoen bezoekers per maand, mag SeniorenNet zich trots de populairste website voor de 50-plussers in Vlaanderen noemen. Waar

Nadere informatie

Gratis Handleiding Hootsuite

Gratis Handleiding Hootsuite Gratis Handleiding Hootsuite Haal meer rendement uit je kostbare tijd Social media is een krachtige en laagdrempelige manier om snel veel mensen te bereiken. Wil je serieus gebruik maken van social media,

Nadere informatie

Jouw Training Online. Wiepke de Jong. Online Business Trainer Online Training Websites

Jouw Training Online. Wiepke de Jong. Online Business Trainer Online Training Websites Jouw Training Online Wiepke de Jong Online Business Trainer Online Training Websites INLEIDING BEDRIJFSLEVEN DIENST INNOVATIE MARKETING PROCES VERBETERING INTERNET MOGELIJKHEDEN JOUW TRAINING ONLINE INTERNET

Nadere informatie

BLOGARTIKEL STAPPENPLAN 19 STAPPEN: VAN IDEE, PROMOTIE EN VERDER

BLOGARTIKEL STAPPENPLAN 19 STAPPEN: VAN IDEE, PROMOTIE EN VERDER Een blogarikel maken is een kwesie van DOEN. Maar hoe? Waar begin je? Wat zijn handige stappen om te nemen? Waar moet je opleten? Wat doe je nadat je gepubliceerd hebt? Dit stappenplan geet de grote lijnen

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé

pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé pçåá~ä=jéçá~=`çåöêéë káåçäé=séêäìêö= ^éêáä=omno içåççå= ^ãëíéêç~ã= j~çêáç= _Éêäáå= _êìëëéä iáëäçå mê~öìé 1 Wie kent het merk Rituals Cosmetics? 2 en Rituals Edelstenen make-up? 3 In hoeveel landen is Rituals

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

WORKSHOP EFFECTIEVE CLUBCOMMUNICATIE YOUR TICKET TO CONCEPT & CREATIE

WORKSHOP EFFECTIEVE CLUBCOMMUNICATIE YOUR TICKET TO CONCEPT & CREATIE YOUR TICKET TO PR & CONTENT MARKETING PRESENTATIE ONTDEK DE ZAANSTREEK 1. WELKE FUNCTIE HEB JE? FUNCTIE: Gezondheid Samenbrengen van mensen (sociaal) Mensen positief gevoel geven Kennis en vaardigheden

Nadere informatie

ZOETERMEER PANTERS SPONSOR BROCHURE SEIZOEN 2013-2014

ZOETERMEER PANTERS SPONSOR BROCHURE SEIZOEN 2013-2014 Sponsoring Zoetermeer: dynamisch zakendoen Ziet u zichzelf al zitten op de businesstribune van Zoetermeer Panters? Samen met uw zakelijke relaties genietend van een dynamische ijshockeywedstrijd? En daarna

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer 01/06 Websites Nederland over Webcare Rauric Schelvis internet marketeer 02/06 Webcare Vroeger?! Vroeger was er nog geen social media, toen belden we nog gewoon naar de klantenservice met onze vragen,

Nadere informatie

Miljard Wat is Franchise+? Ons kleine land, groots in franchise! Vakblad. Kandidatendatabase

Miljard Wat is Franchise+? Ons kleine land, groots in franchise! Vakblad. Kandidatendatabase Wat is Franchise+?» Vakblad» Online platforms» Nieuwsbrief» Kandidaten-database» Direct mailings» Franchisebeurs Onderneem t!» Social media» Bijeenkomsten Ons kleine land, groots in franchise! 744 30.262

Nadere informatie

Voor een volledig uitgeklapte template:

Voor een volledig uitgeklapte template: İ Voor een volledig uitgeklapte template: http://academyofminds.com/fw/gedragen-marketing-strategie/ 1.. De belangrijkste organisatiedoelen 2.... 1.. De belangrijkste doelgroepen 2.... Matrix SWOT analyse

Nadere informatie

FLANDERS DC BOOSTCAMP 2017

FLANDERS DC BOOSTCAMP 2017 FLANDERS DC BOOSTCAMP 2017 A Social Media Workshop Stefan Ceunen 18.05.2017 AGENDA Intro Some interesting facts Social kanalen Let s go Publishing Conversation Management Adverteren De Vlaamse Community

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Miljard Wat is Franchise+? Ons kleine land, groots in franchise! Vakblad. Kandidatendatabase

Miljard Wat is Franchise+? Ons kleine land, groots in franchise! Vakblad. Kandidatendatabase Wat is Franchise+? Vakblad Online platforms Nieuwsbrief Kandidaten-database Franchisebeurs onderneem t! Social media Bijeenkomsten Ons kleine land, groots in franchise! 743 29.725 Vakblad Kandidatendatabase

Nadere informatie

Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra)

Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra) Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra) 1 Mars geeft je energie en NIVEA is verzorgend. Grote merken willen graag dat jij ze onthoudt op hun manier.

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

Socialmediamonitoring bij gemeente Eindhoven. Klantcase

Socialmediamonitoring bij gemeente Eindhoven. Klantcase Socialmediamonitoring bij gemeente Eindhoven Klantcase KLANTCASE De buitenwereld naar binnen halen Voor een gemeente is de mening van haar inwoner essentieel. Vroeger was de klassieke informatieavond het

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

hoe je social media inzet voor jouw club

hoe je social media inzet voor jouw club hoe je social media inzet voor jouw club social media Kansen en mogelijkheden voor amateurverenigingen Een groot percentage Nederlanders is lid van een sociaal netwerk als Hyves, Facebook of LinkedIn.

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie