WONINGBOUWONTWIKKELINGEN IN BRABANT stand van zaken anno analyses - achtergronden - opgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONINGBOUWONTWIKKELINGEN IN BRABANT stand van zaken anno 2013 --------------------- analyses - achtergronden - opgaven"

Transcriptie

1 WONINGBOUWONTWIKKELINGEN IN BRABANT stand van zaken anno analyses - achtergronden - opgaven Bouwend Nederland - regio Zuid techniekhuys - Veldhoven 6 november 2013 Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant

2 WONINGBOUWONTWIKKELINGEN IN BRABANT - STAND VAN ZAKEN ANNO 2013 > VERHAALLIJN structurele veranderingen (trends en ontwikkelingen) effecten kredietcrisis opgaven voor de regionale woningmarkt de in deze presentatie gehanteerde matrix-databestanden zijn bijgewerkt t/m 21 okt (def.bestanden)

3 STRUCTURELE VERANDERINGEN EN DE WONINGMARKT > DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN (1) afnemende bevolkingsgroei krimp op termijn bevolkingssamenstelling verandert - vergrijzing - kleinere huishoudens

4 STRUCTURELE VERANDERINGEN EN DE WONINGMARKT > FINANCIEEL-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN (2) verscherpte kredieteisen verminderde leencapaciteit lagere huizenprijzen van beleggen naar wonen

5 e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al 1e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al 1e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al 1e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al 1e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al 1e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al 1e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al 1e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al 1e kw arta al 2e kw arta al 3e kw arta al 4e kw arta al PRIJSINDEX BESTAANDE WONINGEN NOORD-BRABANT, (kleine figuur vanaf 1995) (2010 = 100) 115 N oo rd-br a ba nt N e de rla nd Bron: CBS-Statline, okt Bron: CBS-Statline, okt

6 STRUCTURELE VERANDERINGEN EN DE WONINGMARKT > SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN (3) flexibilisering arbeidsmarkt zorgvraag: meer in de eigen woning of woonomgeving regionale verscheidenheid in groei en krimp ( op naar de stad )

7 STRUCTURELE VERANDERINGEN EN DE WONINGMARKT > ONTWIKKELINGEN IN HET WONEN (4) omslag in denken: van kwantiteit naar kwaliteit accentverschuiving: van nieuw naar bestaand van aanbodgerichte vraag naar vraaggericht aanbod (nieuwe woonvormen en woonproducten ) van koop naar huur ( van bezit naar gebruik ) - koop: van duur naar goedkoper - huur: van goedkoop naar duurder wonen met zorg en welzijn als grote opgave

8 EFFECTEN FINANCIEEL-ECONOMISCHE CRISIS kredietcrisis laat diepe sporen na aantal in aanbouw genomen woningen al geruime tijd op laag niveau (langgerekte dubbele dip ) groei Brabantse woningvoorraad naar verwachting in 2013 én 2014 op naoorlogs dieptepunt

9 1 e k w a rt. 2 e k w a rt. 3 e k w a rt. 4 e k w a rt. 1 e k w a rt. 2 e k w a rt. 3 e k w a rt. 4 e k w a rt. 1 e k w a rt. 2 e k w a rt. 3 e k w a rt. 4 e k w a rt. 1 e k w a rt. 2 e k w a rt. 3 e k w a rt. 4 e k w a rt. 1 e k w a rt. 2 e k w a rt. 3 e k w a rt. 4 e k w a rt. 1 e k w a rt. 2 e k w a rt. 3 e k w a rt. IN AANBOUW GENOMEN WONINGEN (per kwartaal) NOORD-BRABANT, tota a l huur k o op e enge zins me er ge zins Totaalbestand - in aanbouw genomen = kwartaal (061113)

10 GROEI WONINGVOORRAAD NOORD-BRABANT, Bron: 'M onitor bevolking en wonen' (nov. 2013), Provincie N oord-brabant fe itelijk e gr oe i pr ognose v er w a chte gr oe i o.b.v. in a a nbouw g eno men w o ningen

11 OPGAVEN VOOR DE REGIONALE WONINGMARKT realistisch en regionaal afgestemd woningbouwprogramma aansluiting van vraag en aanbod tijdig inspelen op demografische ontwikkelingen woningbouwplanning en -programmering: flexibel, gedifferentieerd, kleinschalig

12 REALISTISCH EN REGIONAAL AFGESTEMD WONINGBOUWPROGRAMMA Brabant-breed zet de lijn van meer realisme in woningbouwplanning en -programmering verder door... en de kredietcrisis heeft daar het nodige toe bijgedragen plancapaciteit is de laatste jaren sterk verminderd (-33%) vooral zachte plancapaciteit wordt geschrapt en gefaseerd meer realiteitszin komt flexibiliteit ten goede

13 ONTWIKKELING TOTALE PLANCAPACITEIT WONINGBOUW NOORD-BRABANT, tota le pla nca p a citeit w o ningbouw ca pa cite it te r ea lisere n b inne n 5 ja a r ca pa cite it te r ea lisere n b inne n ja a r ca pa cite it te r ea lisere n na 1 0 ja a r t/ m 2024 (incl. sloop ) pr ov. pr ognose, a ctua l

14 ONTWIKKELING HARDE EN ZACHTE PLANCAPACITEIT NOORD-BRABANT, O ntw ikkeling zachte plancapaciteit w oningbouw, N O O RD-BRABAN T, (absolute aantallen; stand per 1 januari van het betreffende jaar) tota le pla ncapaciteit w oningbouw ca pa cite it te r ea lisere n b inne n 5 ja a r capa citeit te rea liseren binnen 5-10 jaa r ca pa cite it te r ea lisere n na 1 0 ja a r O ntw ikkeling harde plancapaciteit w oningbouw, N O O RD-BRABAN T, (absolute aantallen; stand per 1 januari van het betreffende jaar) tota le pla ncapaciteit w oningbouw ca pa cite it te r ea lisere n b inne n 5 ja a r capa citeit te rea liseren binnen 5-10 jaa r ca pa cite it te r ea lisere n na 1 0 ja a r

15 ONTWIKKELING AANDEEL HARDE/ZACHTE PLANCAPACITEIT NOORD-BRABANT, ha rd e pla nca p a citeit w oningbo uw za chte pla nca p a cite it w o ning bouw e 5 -ja a rspe riod e 2 e 5 -ja a rspe riod e > 1 0 ja a r

16 WONINGBOUWPLANNEN EN DE BENODIGDE CAPACITEIT NOORD-BRABANT, 2013 t/m 2022 CAPACITEITSIN DICATIE opga ve plus = indica tor indica tor KO RTE TERM IJN tota le w a a rva n tota le ha rde 2013 t/ m 2017 prognose verw a chte benodigde ca pa citeit ha rde pla nca pa citeit pla nca pa citeit ) sloop 2) ca pa citeit in pla nnen 3) ca pa citeit 3) >1 0 0 % 4) <1 0 0 % 5) N O O RD-BRABAN T 6) % 69% STEDELIJK CO NCENTRATIEGEBIED % 68% LANDELIJK GEBIED % 72% RRO - W EST-BRABANT % 88% RRO - M IDDEN-BRABANT % 60% RRO - NO O RDO O ST-BRABANT % 55% RRO - ZUID-O O ST-BRABANT % 73% CAPACITEITSIN DICATIE opga ve plus = indica tor indica tor M IDDELLAN GE TERM IJN tota le w a a rva n tota le ha rde 2013 t/ m 2022 prognose verw a chte benodigde ca pa citeit ha rde pla nca pa citeit pla nca pa citeit ) sloop 2) ca pa citeit in pla nnen 3) ca pa citeit 3) 100% <<1 0 0 % 5) N O O RD-BRABAN T 6) % 54% STEDELIJK CO NCENTRATIEGEBIED % 54% LANDELIJK GEBIED % 53% RRO - W EST-BRABANT % 66% RRO - M IDDEN-BRABANT % 43% RRO - NO O RDO O ST-BRABANT % 46% RRO - ZUID-O O ST-BRABANT % 58%

17 REALISTISCH EN REGIONAAL AFGESTEMD WONINGBOUWPROGRAMMA het wonen = (sub)regionale opgave regionale afstemming en afspraken (Verordening ruimte) ambities en plannen inkaderen in een realistisch woningbouwprogramma... en meer kwalitatief ingestoken!! i.p.v. concurrentie, desinvesteringen (bijv. in grondposities), leegstand... relatie met bestaande voorraad!! i.p.v. ambities die elkaar in de weg zitten... woningmarktparadox : hoe meer plannen, hoe minder woningbouw

18 AANSLUITING VAN VRAAG EN AANBOD OP DE REGIONALE WONINGMARKT voorwaarde voor goed functionerende regionale woningmarkt > geen gemakkelijke opgave: - veranderende financieel-economische omstandigheden - veranderende woningmarktomstandigheden - veranderend demografisch tij - veranderend wensenpatroon woonconsument

19 MISMATCH VRAAG EN AANBOD > BESTAANDE WONINGVOORRAAD bestaande voorraad > herstructurerings- en transformatieopgaven > strategische rol vervangende nieuwbouw

20 MISMATCH VRAAG EN AANBOD > NIEUWBOUW (1) nieuwbouwplannen (provinciale analyses) > te groot aantal (koop)appartementen - inmiddels betere aansluiting bij opnamecapaciteit van de markt (koop) - opnamecapaciteit voor huur(appartementen) neemt juist weer toe

21 SAMENSTELLING WONINGVOORRAAD EN NIEUWBOUW(PLANNEN) NAAR EIGENDOM (koop/huur) EN TYPE (grondgebonden/appartement) NOORD-BRABANT, 1995 t/m % 90% 80% 70% 60% 50% 54% 9% 66% 16% 63% 59% 19% 51% 5% 59% 18% 44% 27% 29% 40% 40% 26% 25% 42% 43% 22% 19% 20% 18% 46% 49% 50% 48% k o op - a p pa r teme nt (me e rge zins) k o op - gr ondge bo nd en (e eng ezins) huur - a p pa r teme nt huur - gr ondge bo nd en 40% 13% 30% 20% 0% 32% 15% 12% 9% 12% 26% 19% 12% 24% 26% 12% 24% 23% 24% 24% 23% 21% 19% 21% 9% 8% 8% 8% 9% 12% 13% TO TALE PLAN CAP TO TALE PLAN CAP TO TALE PLAN CAP TO TALE PLAN CAP TO TALE PLAN CAP TO TALE PLAN CAP TO TALE PLAN CAP TO TALE PLAN CAP W O N IN G VO O RRAAD W O N IN G VO O RRAAD W O N IN G VO O RRAAD N IEUW BO UW N IEUW BO UW FEITELIJK PLAN CAPACITEIT W ON IN GBOUW, STEEDS V OOR DE 1 e V IJFJAARSPERIODE

22 % 45% 48% 48% 51% 56% 57% 55% 54% 48% 48% 56% 50% 57% 51% 59% 55% 63% 60% 67% 61% 61% 69% 73% 54% 55% 52% 52% 49% 44% 43% 45% 46% 52% 52% 44% 50% 43% 49% 41% 45% 37% 40% 33% 39% 39% 31% 27% SAMENSTELLING NIEUWBOUWPLANNEN NAAR TYPE (grondgebonden/appartement) NOORD-BRABANT, 2006 t/m % Bron: opgaven gemeenten in de matrix 'O verzicht woningbouwcapaciteit per gemeente', stand per 1 jan (2006 t/ m 2010)... 1 jan (2013 t/ m 2017); bewerking Provincie Noord-Brabant 90% 80% 70% 60% 50% 40% a p pa r teme nt (m ee rge zins) gr ondge bo nd en (e enge zins) 30% 20% 0% STEDELIJK CO N CEN TRATIE- G EBIED LAN DELIJK G EBIED N O O RD-BRABAN T

23 MISMATCH VRAAG EN AANBOD > NIEUWBOUW (3) nieuwbouwplannen (provinciale analyses) > huur-koop-verhouding, te duur koopprogramma - betaalbaarheid van het wonen - heroriëntatie woonconsument - woningmarkt beweegt naar een nieuw evenwicht (meer huur, goedkopere koop) - terugkeer naar goede ouwe tijd zeer onwaarschijnlijk (en ook niet wenselijk) - nieuwbouwplannen vertonen nog altijd vrij grote mate van inelasticiteit - wel aanzetten voor planaanpassingen (richting meer huur en goedkopere koop) - inelasticiteit vergroot risico op (verdere) stagnatie

24 % 21% 21% 20% 18% 21% 20% 22% 17% 17% 16% 15% 16% 14% 13% 12% 21% 20% 20% 18% 18% 18% 18% 19% 7% 9% 12% 12% 8% 7% 8% 9% 9% 13% 13% 13% 14% 9% 9% 12% 28% 29% 26% 28% 27% 27% 29% 28% 29% 27% 25% 23% 23% 23% 25% 28% 29% 26% 27% 26% 26% 27% 25% 25% 28% 30% 33% 30% 29% 29% 29% 26% 31% 31% 33% 35% 34% 37% 37% 36% 29% 30% 33% 31% 31% 32% 31% 29% SAMENSTELLING NIEUWBOUWPLANNEN NAAR EIGENDOM (koop/huur) EN PRIJS NOORD-BRABANT, 2006 t/m % Bron: opgaven gemeenten in de matrix 'O verzicht woningbouwcapaciteit per gemeente', stand per 1 jan (2006 t/ m 2010)... 1 jan (2013 t/ m 2017); bewerking Provincie Noord-Brabant k o op-duur (> ,-) k o op-mid de lduur k o op-go ed k oo p (< ,-) huur-duur (> 6 8 1,-) huur-midd eld uur huur-goe dk oop (< 5 3 6,-) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% STEDELIJK CO N CEN TRATIE- G EBIED LAN DELIJK G EBIED N O O RD -BRA BA N T

25 RISICO-ANALYSE PLANCAPACITEIT WONINGBOUW NOORD-BRABANT, 2013 t/m 2017 Risicov ol Beperk t risico Ka nsrijk huur - a ppa rtementen - goedk oop; 1 1,3 % k oop - grondgebonden - goedk oop; 8,3 % huur - a ppa rtementen - duur; 3,0 % k oop - duur (> ,-) k oop - middelduur k oop - goedk oop (< ,-) huur - duur (> 6 6 5,-) huur - middelduur huur - goedk oop (< 5 2 4,-) huur - grondgebonden - middelduur; 3,6 % k oop - grondgebonden - duur; 2 2,6 % huur - grondgebonden - goedk oop; 7,5 % k oop - a ppa rtementen - middelduur; 7,8 % k oop - a ppa rtementen - goedk oop; 3,7 % k oop - a ppa rtementen - duur; 6,4 % huur - grondgebonden - duur; 1,5 % k oop - grondgebonden - middelduur; 1 7,3 % huur - a ppa rtementen - middelduur; 7,0 % Bron: opgaven gemeenten in de matrix 'O verzicht woningbouwcapaciteit per gemeente', stand per 1 jan ( ); bewerking Provincie Noord-Brabant

26 OPGAVEN VOOR DE REGIONALE WONINGMARKT oftewel, hoe krijgen we weer (een beetje) vaart in de woningbouw (1) zet de lijn van realisme in planning en -programmering voort bouw in (harde) woningbouwplannen flexibiliteit in breng planaanbod meer in balans met verander(en)de vraag - om inelasticiteit (verder) te doorbreken moeten alle betrokken bouwpartijen (meer) bewegen!! - aanpassen aan nieuwe realiteit kost (acceptatie- en adaptatie)tijd, geld én... (politieke) moed!!

27 OPGAVEN VOOR DE REGIONALE WONINGMARKT oftewel, hoe krijgen we weer (een beetje) vaart in de woningbouw (2) breng planaanbod meer in balans met verander(en)de vraag - op weg naar nieuw evenwicht en omwille van voortgang in de woningbouw - komende jaren: meer accent op huur en goedkope(re) koop - stimuleer CPO (vraaggericht) - startersleningen (extra kredietverlening roept wel spanningsveld op) - reduceer grondprijzen - rol bouwsector (verbeter prijs-kwaliteitsverhouding, vergroot innovatiekracht) - hoe houden we de bouw van huurwoningen op peil, ook voor middengroepen? - wonen met zorg en welzijn

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling Woningvoorraad 373 Stedelijke ontwikkeling.1.2.3.4 Woningvoorraad Woningmarkt Huisvesting Vastgoed Amsterdam in cijfers 20 374 Stedelijke ontwikkeling Amsterdam telt op 1 januari 20 398.565 woningen, 1.543

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest

DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest De stad: magneet, roltrap en spons De stad: magneet, roltrap en spons Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest

Nadere informatie

Grondbeleid. belangrijk fundament onder prestatieafspraken

Grondbeleid. belangrijk fundament onder prestatieafspraken Grondbeleid belangrijk fundament onder prestatieafspraken PROF. DR. IR. G.R.W. DE KAM Bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 18 Gemeenten

Nadere informatie

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg Bestuurlijke agenda voor de ruimtelijke opgave wonen met

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES EEN ONDERZOEK NAAR DE OVERWEGINGEN VAN CORPORATIES BIJ PARTICIPATIE AAN BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING Ir. F.T.J. van der Zee Thesis MRE (2010-2012)

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp

Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp 1 Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp Januari 2015 Beter met Minder Aanpak van Particulier Woningbezit in de Krimp Auteurs: Input geleverd door: Jelle Aarnoudse, Theo Adema, Auke

Nadere informatie