Procedure Auditproces proces certificatie BRL SIKB 11000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure Auditproces proces certificatie BRL SIKB 11000"

Transcriptie

1 Procedure Auditproces proces certificatie BRL SIKB INHOUD 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE Aanvraag Klantmap Aanbieding Overeenkomst retour Samenstelling audit team Opdrachtverstrekking auditor Vooronderzoek Tekortkomingen Rapport vooronderzoek Implementatie audit bestaande uit veldonderzoek en kantooronderzoek Observaties Niet-kritieke tekortkomingen Kritieke tekortkomingen Rapportage Beoordeling Coördinator Certificatiebeslissing Tussentijdse audits Speciale audits Sancties Schriftelijke waarschuwing / Extra toets Schorsing Intrekking Nietig verklaring Klachten Beroep Geschillen Publicatie BIJLAGEN 15 Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 1 van 15

2 1 DOEL Het vastleggen van het auditproces voor die schema s waar geen proces is opgenomen in de toelichting bij de norm. Aanvullende informatie geven hoe alfa bureau voor certificering om gaat met het certificatieproces voor die schema s waar een proces is opgenomen in de toelichting bij norm. 2 INLEIDING Het proces om te komen tot het verstrekken van een certificaat wordt beschreven in onderliggende procedure. Hierbij zijn de uit te voeren activiteiten steeds in delen geknipt zodat per deel is vastgelegd welke activiteiten hier worden uitgevoerd. Alfa is geaccrediteerd voor de op de normen BRL 2100 en 7000 door de RvA onder registratienummer C BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen Voor de uitvoering van de in deze procedure beschreven werkzaamheden is de Certificatie Manager van alfa bureau voor certificering bv volledig bevoegd, behoudens het vaststellen van offertes en het nemen van certificatiebesluiten. Die taak ligt bij de directeur. De Coördinatoren van in deze procedure genoemde schema s, de (lead)-auditoren en secretariaat hebben een adviesbevoegdheid betreffende deze procedure. 3.2 Aanvraag Indien een potentiële klant een offerte wil aanvragen kan hij dat op verschillende wijzen doen. Via de website middels het elektronische meldingsformulier Offerteaanvraag of telefonisch/fax. Na het invullen van het offerteformulier wordt aan de hand van de tijdstabellen en de te certificeren normen het aantal mandagen bepaald voor de aanbieding. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het Excel spreadsheet waarmee eveneens de mogelijke kortingen mee zijn te bepalen. 3.3 Klantmap Door het secretariaat wordt een elektronische klanten map aangemaakt. Alle documenten die betrekking hebben op deze klant worden hierin opgeslagen. De klant map is in dit stadium toegankelijk voor kantoor, het management en de coördinatoren. Na ontvangst van de overeenkomst (zie 3.5) en de samenstelling van het audit team (zie 3.6) krijgt het auditteam de benodigde documenten uit de klant map per toegezonden. 3.4 Aanbieding Doorlooptijd voor een aanbieding is 3 werkdagen bij een enkelvoudige aanvraag en 6 werkdagen bij meervoudige aanvragen. De aanbieding wordt gegenereerd door het aanvullen van de gegevens door de het secretariaat. Bij het bepalen van het aantal mandagen wordt gebruik gemaakt van de interne excelspreadsheet te besteden mandagen en productcertificatie voor de betreffende BRL en protocol In enkele gevallen kan het voorkomen dat het aantal mandagen wordt gereduceerd. Indien dit het geval is dan zal dit per dossier worden onderbouwd. Het secretariaat slaat na akkoord door de directeur de aanbieding op en stuurt de aanbieding per naar de potentiële klant inclusief de bijlagen Certificeringsovereenkomst en Opdrachtformulier. De Algemene Voorwaarden en procedure Auditproces zijn te downloaden van de website Nabellen van de aanbiedingen wordt geïnitieerd door het secretariaat. Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 2 van 15

3 Indien de klant de aanbieding accepteert en zowel de certificeringsovereenkomst, opdrachtformulier als een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel toestuurt volgt stap 3.7. Indien geen overeenstemming wordt bereikt dan wordt de klantmap gearchiveerd (niet gehonoreerde aanbiedingen). Overnames/hercertificering Indien een reeds gecertificeerde partij een certificaat wil onderbrengen bij Alfa bureau voor certificering bv middels een overname/hercertificering van het certificaat wordt er door het secretariaat een bezoek aan de certificaathouder ingepland en worden de rapportages van de andere Certificatie Instelling opgevraagd. Op basis van het bezoek en de rapportages vindt er een review plaats door de coördinator middels formulier analyse bij overnames/hercertificering ten aanzien van de tijd voor de overname/hercertificering. In de review komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Locatiebezoek - Gewenste scope - Aantal medewerkers - Aantal projecten - Aard van de activiteiten - Omvang van de organisatie - Informatie uit voorgaande rapportages - Observaties en/of tekortkomingen - Klachten (bekend/afhandeling) - Certificaat geschorst / ingetrokken Indien er geen bezoek wordt uitgevoerd dient dit met redenen omkleed opgenomen te worden in de klantmap van de certificaathouder. Indien de rapportages van voorgaande audits niet worden verstrekt door de certificaathouder, deze niet beschikbaar zijn of worden gesteld, dan zal de certificaathouder als een nieuwe klant worden beschouwd. Indien uit het bezoek en de rapportages blijkt dat het certificaat regulier afloopt (dus na de tweede controle audit zonder afwijkingen of met afgesloten afwijkingen) wordt er een hercertificatie onderzoek ingepland. Op basis van het mandagenformulier en de review wordt berekend wat de aan te bieden audittijd is. Indien tijdens het vooronderzoek blijkt dat de aangeboden audittijd niet juist is, zal onmiddellijk contact met de klant worden opgenomen en de te besteden tijd worden verhoogd. Indien uit het bezoek en de rapportages blijkt dat het een overname betreft gedurende het lopende traject dan vraagt het secretariaat de status van het onderzoek op bij de Certificatie Instelling van het lopende certificaat. Indien de certificaathouder dit niet op prijs stelt of er andere redenen zijn waardoor er geen contact gezocht kan/mag worden met de vorige Certificatie Instelling, dan wordt dit geregistreerd in de klantmap. Procedure naar aanleiding van de status van het onderzoek: a. Nieuwe aanvraag, geen bijzonderheden; b. Nieuwe aanvraag, fase 1 is aantoonbaar positief afgesloten, onderzoek zal vanaf fase 2 volledig moeten worden uitgevoerd; c. Nieuwe aanvraag, fase 1 en 2 zijn aantoonbaar positief afgesloten, echter certificatiebesluit is nog niet formeel genomen, informatie voorleggen aan coördinator en certificatiebesluit kan worden genomen, indien akkoord, door besluitvormer; d. Gecertificeerd, certificaat is reeds verstrekt na initieel onderzoek, 1 e controle inplannen binnen 12 maanden na laatste datum van onderzoek (uit rapportage); e. Gecertificeerd, 1 e controle is uitgevoerd, indien er afwijkingen zijn, dienen deze succesvol te worden afgesloten voorafgaand aan de overname, indien er geen lopende afwijkingen zijn inplannen van 2 e controle onderzoek; f. Gecertificeerd, 2 e controle is reeds uitgevoerd, indien er afwijkingen zijn dienen deze succesvol te worden afgesloten voorafgaand aan de overname, indien er geen lopende afwijkingen zijn voorstel voor hercertificatie direct aansluitend aan lopende periode. Indien er lopende contracten of overeenkomsten zijn met partijen die van invloed kunnen zijn op de overname kan er geen sprake zijn van een overname en zal de certificaathouder beschouwd worden als een nieuwe klant. Met name schorsing-, intrekking-, of faillissementsprocedures en andere procedures met partijen en/of de vorige Certificatie Instelling. Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 3 van 15

4 3.5 Overeenkomst retour Indien de klant akkoord gaat met de aanbieding dan wordt de overeenkomst door de klant getekend en samen met het opdrachtformulier geretourneerd. De klant dient eveneens de in de overeenkomst aangegeven documenten aan Alfa bureau voor certificering bv te verstrekken. Het secretariaat controleert of alle aangegeven documenten door de klant zijn meegezonden. Indien dit niet het geval is dan neemt het secretariaat contact op met de klant om de ontbrekende gegevens alsnog te verkrijgen. Tevens wordt er door het secretariaat gecontroleerd of er in de overeenkomst geen wijzigingen zijn aangebracht. Indien wijzigingen in de overeenkomst zijn aangebracht neemt het secretariaat contact op met de directeur. De directeur neemt vervolgens contact op met de klant. Bij overeenstemming over de wijziging wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld en worden de stappen 3.4 en 3.5 herhaald. Als niet tot overeenstemming wordt gekomen, is er geen overeenkomst gesloten en wordt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De klantmap wordt vervolgens gearchiveerd bij niet gehonoreerde offertes. Zodra een overeenkomst zonder wijzigingen is geretourneerd vermeld het secretariaat dit aan de directeur en Coördinator van betreffende norm. De overeenkomst wordt opgeborgen in de klantmap. 3.6 Samenstelling audit team Door het secretariaat met ondersteuning van de kwaliteitscoördinator wordt aan de hand van de gegevens uit de klantmap het auditteam samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met kennis, ervaring, onafhankelijkheid, geografische ligging en capaciteit. Maar ook het feit of het een gecombineerde audit betreft, er wordt voldaan aan de certificatie-eisen en of de lead-auditor het systeem van de klant al eerder heeft beoordeelt. Lead-auditors in opleiding kunnen worden opgenomen in het auditteam. De lead-auditor wordt dan aangesteld als lead-auditor i.o. en is bevoegd om taken over te nemen. De lead-auditor behoudt de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten en bevindingen van de lead-auditor in opleiding. Zodra het team is samengesteld wordt het auditteam door het secretariaat ingelicht. Indien noodzakelijk wordt er voor de betreffende audit een vertaler of tolk ingeschakeld. De tolk wordt door Alfa bureau voor certificering ingeschakeld, zodat deze niet op onrechtmatige wijze de audit kan beïnvloeden. Eventuele andere aanwezige personen tijdens de audit, moeten van te voren worden aangemeld bij de klant of bij Alfa. Bijvoorbeeld waarnemers van een branche organisatie, adviseurs, toezichthouders, leden van de accreditatie instelling en ander gerechtvaardigde aanwezige persoon. Hiervoor geldt dat de klant of Alfa van te voren op de hoogte worden gesteld van aanwezigheid en de rechtvaardiging waarom deze personen tijdens de audit aanwezig zijn. Alfa draagt er zorg voor dat deze aanwezige personen het auditproces of het resultaat niet beïnvloeden De lead-auditoren dienen zelf te melden of er een relatie bestaat/heeft bestaan tussen hen en de klant die de onafhankelijkheid zou kunnen aantasten. Het secretariaat vraagt eenmaal per jaar van elke auditor een overzicht relatie auditoren met klanten van Alfa op. Indien tijdens de audit pas blijkt dat er een andere Alfa auditor als intern adviseur optreedt bij de betreffende klant en de lead-auditor ziet daar mogelijk een issue in ten aanzien van de onafhankelijkheid, dan meldt hij dit direct aan het secretariaat. Het secretariaat zal samen met de certificatiemanager beoordelen of de onafhankelijkheid in het geding is. Indien dit het geval is zal een ander auditteam worden samengesteld en zal de audit worden afgebroken. 3.7 Opdrachtverstrekking auditor Het secretariaat plant het onderzoek en verstrekt de benodigde gegevens aan de lead-auditor. Het secretariaat verstuurt een bevestiging van de gemaakte afspraken aan de klant. In deze bevestiging is tevens de mogelijkheid voor de klant opgenomen om de toegewezen lead-auditor te wraken. De Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 4 van 15

5 bevestiging wordt gearchiveerd. Indien de klant wraking toepast, zal door de Certificatie Manager worden beoordeeld op welke gronden de wraking plaatsvindt. Indien wraking terecht is, zal door het secretariaat een wijziging in het auditteam aan de klant worden voorgesteld. 3.8 Vooronderzoek Als eerste stap van het auditproces wordt een vooronderzoek uitgevoerd door de lead-auditor. Het vooronderzoek wordt indien mogelijk bij de klant op locatie uitgevoerd. Ter plekke wordt een rapport van het vooronderzoek gemaakt. Het vooronderzoek bestaat minimaal uit: - Kennismaking met de sleutelfiguren van de organisatie en van het te auditten systeem - Documentatiebeoordeling, beoordeling procedures zoals noodzakelijk voor het behalen voor het procescertificaat, beoordeling of kwaliteitssysteem en/of veiligheidssysteem voldoet m.b.t. het gevraagde procescertificaat. Indien dit niet het geval is dan zal extra audit tijd noodzakelijk zijn om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de minimaal gestelde eisen vanuit het betreffende protocol. - Eventuele rondleiding door/langs de werkplaats/werkplekken - Vaststellen van definitief aantal Kwaliteitsverantwoordelijke personen (KVP) Tijdens het vooronderzoek wordt beoordeeld of het systeem dusdanig operationeel is, dat de klant klaar is om ge-audit te worden. Indien dit het geval is dan wordt aansluitend de implementatie audit uitgevoerd of wordt er een aparte afspraak voor gemaakt (maximaal 6 maanden na uitvoering van het vooronderzoek). In overleg met de klant wordt dan de auditplanning opgesteld. Een kopie van de auditplanning wordt verstuurd aan het secretariaat die deze opslaat in de klantmap. Is de klant niet zo ver, dan zijn er tekortkomingen. Deze tekortkomingen worden (mondeling) toegelicht. Indien tijdens het vooronderzoek blijkt dat de doelstellingen van de audit onhaalbaar zijn of dat er een onmiddellijk dreigend risico aanwezig is wordt dit aan de klant gemeld en door de lead-auditor ook aan Alfa. Indien mogelijk worden er direct maatregelen vast gesteld. Deze maatregelen kunnen bestaan uit wijziging van het auditplan, wijziging controle doelstellingen of de reikwijdte van de controle of beëindiging van de audit. De lead-auditor brengt verslag uit van de genomen maatregelen aan Alfa Tekortkomingen Indien tekortkomingen worden geconstateerd worden deze in de rapportage vooronderzoek opgenomen. In de rapportage wordt naast de geconstateerde tekortkoming en het betreffende normelement ook het tijdspad met betrekking tot de door de klant te nemen actie bepaald. Er wordt een datum vastgesteld waarop het vervolg van de audit zal worden uitgevoerd. De auditor zorgt dat een elektronische kopie van de rapportage naar kantoor wordt gezonden. Deze worden in de klantmap opgeslagen. De klant zorgt dat ervoor dat de acties binnen maximaal 3 maanden worden uitgevoerd en zorgt dat de aanvullende documenten bij alfa bureau voor certificering bv terecht komen. De office manager zorgt ervoor dat deze informatie bij de betreffende lead-auditor terecht komt. De lead-auditor beoordeelt de toegezonden documenten. Als de toegezonden documenten de tekortkomingen afdoende opheffen zal de audit worden gepland. Als de lead-auditor beoordeelt dat de documenten niet voldoen aan de criteria van de norm dan neemt de lead-auditor contact op met de klant en vraagt om aanvullende documenten. Deze vraag om aanvullende documenten zal schriftelijk aan de klant worden bevestigd. Deze brief/mail wordt opgeslagen in de klantmap. Het is ter beoordeling van de lead-auditor of er een auditdatum gepland kan worden of dat eerst de aanvullende documenten beoordeeld moeten worden. Na volledige afhandeling van de tekortkomingen wordt gehandeld conform Na de termijn van 3 maanden zal er binnen 4 weken een herbeoordeling worden uitgevoerd om het onderzoek af te ronden, indien het langer duurt dan deze aanvullende 4 weken vervallen alle voorgaande resultaten. Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 5 van 15

6 3.8.2 Rapport vooronderzoek Het rapport vooronderzoek wordt door de lead-auditor ter plekke opgesteld en gerapporteerd in de rapportage van de implementatie audit. Op verzoek wordt deze aan de klant verstrekt. De lead-auditor zorgt er dan voor dat het rapport wordt verstuurd naar het secretariaat. Het secretariaat slaat het rapport vooronderzoek op in de klantmap. 3.9 Implementatie audit bestaande uit veldonderzoek en kantooronderzoek De audit wordt conform het auditplan op de geplande datum/data door het auditteam uitgevoerd. Tijdens de audit wordt de implementatie van het systeem geverifieerd. Dit wordt op de bedrijfslocatie(s) en op één of meerdere projectlocatie(s) uitgevoerd. Doel van het onderzoek is vaststellen of het bedrijf of instelling voldoet en in staat wordt geacht om blijvend te voldoen aan alle elementen van dit certificatieschema voor elk van de door hem toegepast protocol. Tijdens het implementatie / certificatie onderzoek toetst de alfa bureau voor certificering op elk van de eisen uit de BRL Bij voorkeur vindt voordat het kantooronderzoek wordt uitgevoerd een veldbezoek plaats Het veldbezoek (beoordeling implementatie op locatie) bestaat uit de volgende onderdelen en vindt plaats: - Openingsbijeenkomst; - De certificatie-instelling zorgt voor een evenredige spreiding over de verschillende vestigingsplaatsen, rekening houdend met de grootte (= aantal projectleiders) van de betreffende vestigingsplaats; - De certificatie-instelling toetst het functioneren van elke projectleider die bij de start van het certificatie onderzoek tijdelijk in dienst dan wel in vaste dienst is bij het bedrijf, inclusief uitzendkrachten, exclusief stagiaires; - De certificatie-instelling rapporteert per projectlocatie welke onderdelen van dit certificatieschema getoetst zijn en wie van de betrokken projectleiders getoetst is of zijn. - Evaluatiebijeenkomst De organisatie meldt alle projectleiders aan bij alfa bureau voor certificering bv. Bij het initieel certificatieonderzoek worden alle aangemelde projectleiders beoordeelt op de scopes waarvoor deze zijn aangemeld. De projectleiders wordt op de uitvoeringslocatie beoordeeld. Alfa bureau voor certificering bv refereert in de rapportage specifiek naar de projectdocumenten die inhoudelijk zijn beoordeeld. Het aantal veldbezoeken is afhankelijk van het aantal projectleiders die bij de start van het certificatieonderzoek aangemeld zijn. Het kantooronderzoek bestaat in de basis uit de volgende onderdelen: - Openingsbijeenkomst; - Verificatie van normelementen door onder andere interviews, beoordeling registraties, en overige onderzoeksmethoden; - Evaluatiebijeenkomst. Per vestigingsplaats wordt een beoordeling uitgevoerd op alle vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn (dus zowel eisen aan het proces als aan het kwaliteitssysteem) die op kantoor te toetsen zijn. Het gaat hierbij uiteraard alleen om die vestigingsplaatsen die aangemeld zijn. In de openingsbijeenkomst wordt kennis gemaakt met de organisatie en de te interviewen personen. Tevens komen de onderwerpen zoals opgenomen in de NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 aan bod. De lead-auditor zal aan de hand van de door de klant verstrekte gegevens van het aantal processen, vestigingen en projectleiders beoordelen of dit overeenkomt met de opgegeven hoeveelheden en controleren of het aantal mandagen conform de betreffende tabel is. Indien dit niet het geval is neemt de lead-auditor contact op met de office manager. De office manager treedt in contact met de klant en zal zorg dragen dat de te besteden tijd in overeenstemming komt met betreffende tabel. De auditor zal gedurende de implementatie-audit registraties bijhouden van de interviews, bevindingen en uit overige onderzoeksmethoden. Tijdens de evaluatiebijeenkomst zal de lead-auditor de algemene bevindingen kenbaar maken zoals opgenomen in NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012. Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 6 van 15

7 Als de organisatie alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in paragraaf dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp managen alternatieve werkwijzen. De wijze van inrichten van het beoordelingsproces is daarbij zoals hierboven beschreven. De uitvoering moet ten minste eenmaal op een veldlocatie worden beoordeeld. Indien tijdens een audit blijkt dat de doelstellingen van de audit onhaalbaar zijn of dat er een onmiddellijk dreigend risico aanwezig is wordt dit aan de klant gemeld en door de lead-auditor ook aan Alfa. Indien mogelijk worden er direct maatregelen vast gesteld. Deze maatregelen kunnen bestaan uit wijziging van het auditplan, wijziging controle doelstellingen of de reikwijdte van de controle of beëindiging van de audit. De lead-auditor brengt verslag uit van de genomen maatregelen aan Alfa. Als het systeem volledig voldoet aan de criteria van de aangevraagde norm en scope, zal de leadauditor een positief advies uitbrengen ten aanzien van het certificatieonderzoek. Vervolgens zal het audit team een rapport opstellen (zie 3.10). Het rapport wordt door de coördinator van betreffende norm beoordeeld (zie 3.11). Er zijn drie soorten bevindingen: - Observaties - Niet-kritieke tekortkomingen - Kritieke tekortkomingen Observaties Observaties worden vermeld in de rapportage. Observaties hebben betrekking op opmerkelijke positieve zaken, geconstateerde incidenten of zaken waar verbetermogelijkheden voor de klant aanwezig zijn waarbij door het ontbreken hiervan niet in strijd met de norm wordt gehandeld Niet-kritieke tekortkomingen Afwijking van de eisen uit het certificatieschema die niet voldoet aan de beschreven criteria voor een kritieke afwijking Kritieke tekortkomingen Afwijking van de eisen uit dit certificatieschema die op zichzelf een negatief effect heeft of zou hebben op het ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen. Dit kan zijn een afwijking die op zichzelf een negatief effect heeft op het ontwerp, de realisatie of het beheer en onderhoud van het bodemenergiesysteem, of een afwijking die er uit bestaat dat meerdere elementen uit dit certificatieschema niet zijn gedocumenteerd of geïmplementeerd. Voorbeelden van kritieke afwijkingen zijn: - afwijking die op zichzelf een negatief effect heeft op de uitvoering van de proceseisen uit dit certificatieschema; - afwijking die de vereiste vakbekwaamheid van een uitvoerende persoon betreft; - afwijking die eruit bestaat dat een of meer (registraties) uit dit certificatieschema niet zijn gedocumenteerd, terwijl dit wel vereist is; - afwijking die eruit bestaat dat een of meer elementen uit dit certificatieschema niet is of zijn geïmplementeerd, bijvoorbeeld: o richtlijnen die niet in acht worden genomen; o ontbreken van een planning van de realisatie; o foutief materiaal toepassen; o o het niet verrichten van controles; het verrichten van werkzaamheden onder vermelding dat ze binnen het kader van deze beoordelingsrichtlijn vallen terwijl dat niet het geval is. - afwijking die eruit bestaat dat bij meerdere elementen uit dit certificatieschema sprake is van vergelijkbare tekortkomingen in documentatie of implementatie (een zogenaamde trend ). Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 7 van 15

8 Bij een (niet) kritieke tekortkoming zal de lead-auditor een tekortkomingformulier invullen. Op het tekortkomingformulier wordt naast de geconstateerde tekortkoming en het betreffende normelement ook het tijdspad met betrekking tot de door de klant te nemen acties bepaald. Er wordt een datum vastgesteld waarop de follow-up audit wordt uitgevoerd (schriftelijk of ter plaatse). De lead-auditor laat ter plekke het tekortkomingenformulier achter bij de klant en stuurt een kopie van het formulier naar kantoor. Deze worden in de klantmap opgeslagen. De klant zorgt dat op de tekortkomingformulieren de voorgestelde corrigerende/preventieve maatregelen worden vermeld en deze binnen 14 dagen na het uitschrijven van de tekortkomingen worden toegezonden aan Alfa bureau voor certificering bv. Het secretariaat zorgt ervoor dat de ingevulde tekortkomingformulieren bij de betreffende lead-auditor terecht komen. De lead-auditor beoordeelt de voorgestelde corrigerende/preventieve maatregelen tegen betreffend normelement. Als de voorgestelde oplossingsrichting de tekortkomingen niet afdoende zullen opheffen dan neemt de lead-auditor contact op met de klant en vraagt om aanvullingen met betrekking tot de oplossingsrichting. Deze vraag om aanvullende informatie wordt schriftelijk aan de klant bevestigd. In bepaalde gevallen dient een follow-up audit op locatie uitgevoerd te worden. Na de eindbijeenkomst wordt door de lead-auditor een afspraak gemaakt voor de follow-up op locatie. De lead-auditor licht het secretariaat in over deze afspraak. Door het secretariaat wordt de afspraak voor follow-up op locatie schriftelijk bevestigd aan de klant. Voor kritieke tekortkomingen staat een maximale termijn van 3 maanden voor het aantoonbaar opheffen van de geconstateerde tekortkoming. Voor niet kritieke tekortkomingen staat een termijn van 6 maanden voor het aantoonbaar opheffen van de geconstateerde tekortkoming. Het initiële certificatieonderzoek is, inclusief een eventuele herbeoordeling van corrigerende maatregelen op vastgestelde 'kritieke afwijkingen', binnen een periode van zes maanden na de eerste toets van de documentatie afgerond. Alfa bureau voor certificering bv rondt de hierna uit te voeren beoordeling van de corrigerende maatregel af binnen vier weken na het doorvoeren van deze maatregelen. Als het onderzoek langer duurt vervallen alle resultaten. Alle tekortkomingen dienen bij een certificatie audit te zijn opgeheven, voordat een certificaat verstrekt kan worden. Tijdens de follow-up worden door de lead-auditor alleen die aspecten van de norm beoordeeld waar een tekortkomingformulier voor is geschreven. Indien de bevindingen voldoen aan de gestelde eisen van de norm kan een positief advies worden uitgebracht Rapportage Door het auditteam wordt een auditrapport opgesteld. Hierin worden de bevindingen verwerkt. Dit rapport dient uiterlijk 1 week na het afronden van de audit opgesteld te zijn en verstuurt te worden aan de Coördinator van betreffende norm. Voor de rapportages zijn standaarden aanwezig. Indien er wijzigingen in rapportages worden aangebracht, dient eveneens de rapportdatum overeenkomstig gewijzigd te worden, zodat achteraf duidelijk de procesgang traceerbaar is. Procesgang auditrapportage 1 Lead Opstellen Auditrapportage Auditor 2 Coördinator Beoordeling conceptrapport: A. Volledige instemming B. Instemming, met opmerkingen C. Niet akkoord 3 Lead Ad A. Aanpassen rapportstatus (concept definitief) Auditor Datum conceptrapport handhaven Ad B. Doorvoeren aanpassingen Aanpassen rapportstatus (concept definitief) Nieuwe rapportdatum Geen beoordeling door Coördinator nodig Conceptrapport, conceptdatum Formulier beoordeling coördinator Definitief rapport Conceptdatum = datum definitief Definitief rapport Nieuwe conceptdatum Ad C. Doorvoeren aanpassingen Conceptrapport Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 8 van 15

9 4 Office manager Nieuwe rapportdatum Aanbieden aan Coördinator voor beoordeling Verwerken rapportage Nieuwe conceptdatum Definitief rapport De rapportage van het auditteam geeft tenminste een goed overzicht van: - De implementatie van de eisen uit dit certificatieschema, die op de betreffende plaats getoetst zijn; - Het door de certificatie-instelling uitgevoerde onderzoek, de tijdsbesteding op kantoor, op de projectlocatie(s) en aan de rapportage, de namen en functies van de leden van het auditteam, de namen en functies van de geïnterviewden, waaronder ten minste de voor de rollen geregistreerden; - Een kernachtige samenvatting van de belangrijkste constateringen, zowel in positieve als negatieve zin; - Een toelichting op de vastgestelde afwijkingen en het eindoordeel van het auditteam Beoordeling Coördinator (reviewer) De Coördinator van betreffende norm beoordeelt de rapportage inhoudelijk. Dit betreft onder andere de samenstelling van het auditteam, besteedde audittijd, of alle normelementen afdoende zijn afgedekt, voldoende verificatie is opgenomen, het auditprogramma is gevolgd, voldoende projectlocaties zijn bezocht, of het advies van het auditteam kan worden overgenomen en de klant voor certificatie kan worden voorgedragen of om het in stand houden van het certificaat te rechtvaardigen. Indien de Coördinator op basis van de rapportage inclusief aantekeningen de klant niet voor certificatie kan voordragen wordt door de Coördinator contact opgenomen met het auditteam. Het auditteam dient aanvullende informatie te verschaffen op basis waarvan de Coördinator kan besluiten de klant alsnog voor te dragen voor certificatie. Indien de Coördinator de klant wil voordragen voor certificatie dan wordt de directeur geïnformeerd. Indien de aangestelde vaste Coördinator zelf onderdeel is geweest van het auditteam wordt deze taak uitgevoerd door een vervangende Coördinator Certificatiebeslissing Door de Directeur van Alfa bureau voor certificering bv wordt beslist of het certificaat wordt verstrekt. Hiervoor wordt het formulier besluitvorming certificatie gebruikt. Hiertoe worden de volgende zaken beoordeeld: - Een toelichting op de vastgestelde afwijkingen en het eindoordeel van het auditteam. - Advies van de Lead-auditor; - Voordracht van de coördinator. - Betalingsgedrag van de klant; - Overige informatie die een belemmering kan vormen voor het verstrekken van een certificaat zoals: o Indien de verzoeker reeds eerder is gecertificeerd op grond van BRL SIKB 7000 doch waarvan dat certificaat (nog) is geschorst of ingetrokken o Indien de verzoeker of houder van het certificaat de belangen van alfa bureau voor certificering bv ernstig heeft geschaad o Indien de verzoeker of houder betrokken is bij ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt o Indien alfa bureau voor certificering bv (bijna) zeker weet dat er sprake is van valsheid in geschrifte, waarbij verzoeker of houder is betrokken en dat in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt. Het procescertificaat wordt afgegeven per bedrijf, organisatie of vestigingsplaats. Het certificaat wordt door de office manager opgesteld en ondertekend door de directeur. Het certificaat bevat de volgende gegevens: Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 9 van 15

10 - Naam en geografische locatie van elke organisatie van wie het managementsysteem is gecertificeerd (of de geografische locatie van het hoofdkantoor en de sites in het kader van multi-site certificering; - de data van het verlenen, verlengen of vernieuwen van het certificaat; - de vervaldatum van het certificaat dat in overeenstemming is met de hercertificatie cyclus; - een certificaatnummer; - de norm waartegen ge-audit is; - welk protocol of welke protocollen op het certificaat van toepassing zijn; - de scope; - de in bijlage 3 van de BRL SIKB opgenomen aanwijzingen; - de aanwijzing: De opdrachtgever kan zich in geval van klachten tot de aannemer wenden en zo nodig tot de certificatie-instelling. - naam, adres en keurmerk van Alfa bureau voor certificering Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar indien minimaal jaarlijks een tussentijdse audit door Alfa bureau voor certificering bv wordt uitgevoerd en deze audits met positief advies worden afgerond. Na 3 jaar dient een volledig nieuwe audit uitgevoerd te worden tegen de dan geldende versie van de betreffende norm waarbij ook de documentatie tot in detail zal worden beoordeeld. Voor de hercertificatie wordt het proces vanaf 3.6 herhaald. De klant krijgt circa 6 maanden voor het verstrijken van de certificatieperiode bericht van Alfa bureau voor certificering bv met betrekking tot het aantal te besteden mandagen en de namen van het in te zetten auditteam. De mogelijkheid tot wraking van het voorgestelde auditteam is hierin opgenomen. De hercertificatie dient voor het verlopen van het bestaande certificaat volledig te zijn afgerond. Dit betekent dat 3 maanden voor het verlopen van het certificaat de hercertificatie uitgevoerd zal worden. Indien er wijzigingen in de norm zijn of aanzienlijke veranderingen in het managementsysteem, de opdrachtgever of de context waarin het beheersysteem werkt bijvoorbeeld wijzigingen in wetgeving kan dit betekenen dat een vooronderzoek onderdeel uitmaakt van de hercertificatie. De certificatiebeslissing wordt niet gedelegeerd 3.13 Tussentijdse audits Om het certificaat geldig te houden moeten, minimaal jaarlijks, tussentijdse audits worden uitgevoerd. Doel is vast te stellen of de gecertificeerde organisatie blijvend voldoet aan alle eisen van deze beoordelingsrichtlijn. Dit houdt in dat ieder jaar wordt beoordeeld of het betreffende systeem van de klant nog steeds voldoet aan de eisen die horen bij betreffend certificaat/norm. Hiertoe voert Alfa bureau voor certificering b.v. jaarlijks een opvolgingsonderzoek uit, steeds rond het moment in het jaar waarop de initiële certificatie heeft plaatsgevonden, maar maximaal twee maanden later. De eerste tussentijdse audit dient binnen 365 dagen na de laatste audit dag uitgevoerd te zijn. De back office van Alfa bureau voor certificering b.v. neemt contact op met de klant voor het maken van een afspraak en een auditplan wordt toegezonden. De mogelijkheid tot wraking van het auditteam is in het auditplan opgenomen. Om dit te realiseren wordt het proces van stap 3.8 tot en met 3.11 herhaald. De certificatie beslissing tot voortzetting van het certificaat, mag worden genomen door de Coördinator op basis van het advies en rapportage van het auditteam. In een periode van 3 jaar moeten alle vereisten uit betreffend certificatieschema beoordeeld zijn. Het opvolgingsonderzoek bestaat uit - Beoordeling documentatie - Beoordeling implementatie op vestiging (bedrijfsbezoek) - Beoordeling implementatie op locatie In een periode van 3 jaar moeten alle vereisten uit betreffend certificatieschema beoordeeld zijn.. De volgende onderdelen moeten voor BRL SIKB tijdens een kantoorbezoek worden beoordeeld: - wijzigingen in gedocumenteerd systeem - inventarisatie aantal operationele geregistreerde personen Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 10 van 15

11 - het functioneren van elke projectleider die bij de start van het certificatie onderzoek tijdelijk in dienst dan wel in vaste dienst is bij het bedrijf, inclusief uitzendkrachten, exclusief stagiaires. - de door het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden die onder de reikwijdte van dit certificatieschema vallen in het gehele uitvoeringstraject van het project, inclusief de werkzaamheden uitgevoerd door de projectleiders, ongeacht op welke vestiging de projectleiders werkzaam zijn. - een steekproef uit de vereisten van dit certificatieschema bij een steekproef van de bedrijfsonderdelen(afdelingen) of vestigingen. - het aantal niet aangekondigde opvolgingsonderzoeken tijdens de realisatie is ten minste gelijk aan een derde van het totaal aantal opvolgingsonderzoeken op de projectlocaties, afgerond naar beneden en met een minimum van één. De resterende opvolgingsonderzoeken in het veld kunnen aangekondigd zijn. - toetsing van elk opgenomen protocol - Als de organisatie alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in paragraaf dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp managen alternatieve werkwijzen. Door de alfa bureau voor certificering bv wordt minimaal eenmaal per kwartaal de planning opgevraagd om de vervolgonderzoeken zowel gepland als niet gepland in te kunnen plannen. De frequentie waarmee de planning wordt opgevraagd is hoger dan de frequentie van onaangekondigde audits. Alfa bureau voor certificering zal extra zorg betrachten bij de samenstelling van het auditteam, omdat voor de klant niet de mogelijkheid bestaat om het auditteam zorgvuldig te controleren en/of te wraken. Indien een klant niet voldoet aan de criteria krijgt hij maximaal 3 (respectievelijk 6 voor niet-kritieke tekortkomingen) maanden de tijd om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. alfa bureau voor certificering bv zal een herbeoordeling uitvoeren. Indien noodzakelijk wordt een follow-up audit uitgevoerd bij de klant op locatie. Deze wordt bij voorkeur uitgevoerd door de lead-auditor die de audit heeft uitgevoerd. De coördinator kan in geval van vastgestelde kritieke afwijkingen besluiten om de termijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot 14 dagen. In die situatie zal de organisatie hiervan op de hoogte worden gebracht. De beoordeling bij de organisatie vindt plaats bij het eerstvolgende opvolgingsbezoek, tenzij Coördinator of Certificatie Manager van alfa bureau voor certificering bv beslist dit eerder te doen. Lukt het de klant niet om geconstateerde tekortkomingen binnen de gestelde termijn op te lossen dan wordt het certificaat geschorst Speciale audits Indien de organisatie haar naam, adres, entiteit en/of de eigenaar wijzigt dient dit, conform de overeenkomst, direct te worden gemeld bij Alfa bureau voor certificering bv. De organisatie dient een kopie van het uittreksel Kamer van koophandel toe te zenden waaruit de naam, adres, entiteit en/of wijziging van eigenaar blijkt. De coördinator van betreffend systeem beoordeeld of er een extra onderzoek moet plaatsvinden. Indien geen extra onderzoek moet plaatsvinden of indien het extra onderzoek met positief resultaat wordt afgesloten zal een aangepast certificaat worden toegezonden. Alfa bureau voor certificering bv meldt alle door haar aangebrachte mutaties in de geldigheid van een certificaat per direct schriftelijk aan het SIKB. Indien een gecertificeerde organisatie een uitbreiding van de scope aanvraagt, beoordeelt de coördinator van het betreffende systeem of er een extra onderzoek moet plaatsvinden. De coördinator bepaalt de eventuele controle activiteiten die nodig zijn om te beslissen of de uitbreiding van de scope kan worden verleend. Indien mogelijk wordt dit uitgevoerd in combinatie met een tussentijdse audit. Indien een gecertificeerde organisatie nieuwe projectleiders wil laten registreren. Zij kunnen na interne beoordeling worden aangemeld voor registratie. In sommige gevallen kan de noodzaak bij Alfa bureau voor certificering ontstaan om op korte termijn een audit uit voeren. Deze noodzaak kan ontstaan om bijvoorbeeld klachten te onderzoeken, bij veranderingen binnen de organisatie of als follow-up in het geval van schorsing van de klant. In dergelijke gevallen zal Alfa bureau voor certificering de reden voor de audit beschrijven en de voorwaarden waaronder het korte termijn audit zal worden uitgevoerd vooraf bekend maken aan de Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 11 van 15

12 klant. Alfa bureau voor certificering zal extra zorg betrachten bij de samenstelling van het auditteam, omdat voor de klant niet de mogelijkheid bestaat om het auditteam zorgvuldig te controleren en/of te wraken Sancties Binnen het certificatieschema zijn de volgende sancties van kracht: - Schriftelijke waarschuwing - Extra toets - Schorsing - Intrekking Schriftelijke waarschuwing / Extra toets Voor de volgende omstandigheden zal een schriftelijke waarschuwing worden toegepast: - een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatieinstelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is; - een schriftelijke waarschuwing bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek; - Een schriftelijke waarschuwing in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende beoordelingsonderzoeken vaststelt; - Een schriftelijke waarschuwing bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits; Toelichting: De term structureel betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema opgegeven aantal interne audits (i.c. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie-instelling wordt gerapporteerd in het audit-rapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing. - een schriftelijke waarschuwing indien een medewerker werkzaamheden uitvoert waarvoor een aanmelding of registratie bij de certificatie-instelling benodigd is en de betreffende medewerker niet is aangemeld of niet (meer) beschikt over de benodigde registratie; - een schriftelijke waarschuwing als een medewerker die werkzaamheden uitvoert waarvoor aanmelding of registratie bij de certificatie-instelling vereist is, terwijl de medewerker niet aan de door dit certificatieschema vereiste kwalificaties voldoet; Een extra toets op het onderwerp interne audits bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen op het onderwerp interne audits binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is. De gecertificeerde organisatie wordt hierover schriftelijk geinformeerd. Alfa bureau voor certificering schorst het certificaat als zij op basis van de resultaten van de extra toets vaststelt dat het bedrijf of instelling niet aan de eisen voldoet die de reden voor de extra toets vormden. In geval van een schriftelijke waarschuwing krijgt het bedrijf of instelling maximaal één maand de tijd om een Plan van aanpak voor corrigerende maatregelen aan Alfa bureau voor certificering kenbaar te maken en drie maanden om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatieinstelling kenbaar te maken. Alfa bureau voor certificering schorst het certificaat als zij op basis van de resultaten van de beoordeling op de uitvoering van de opgelegde corrigerende maatregelen vaststelt dat de certificaathouder niet aan de eisen voldoet die de reden voor de schriftelijke waarschuwing vormden Schorsing Een besluit tot schorsing wordt genomen door de certificatiemanager op grond van de voordracht van de Coördinator van betreffend systeem. Redenen voor schorsing zijn onder andere: Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 12 van 15

13 - een schorsing van het gebruik van het certificaat indien de certificaathouder niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing; - een schorsing van het gebruik van het certificaat in geval het noodzakelijk zou zijn om een certificaathouder binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen; - een schorsing van het certificaat indien een medewerker werkzaamheden uitvoert waarvoor een erkenning door Bodem+ benodigd is en de betreffende medewerker niet of niet meer beschikt over deze erkenning; - een schorsing van het certificaat indien een medewerker werkzaamheden uitvoert waarvoor een erkenning door Bodem+ benodigd is en de betreffende medewerker niet voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voldoet die voor deze werkzaamheden worden gesteld; - een schorsing van het gebruik van het certificaat in het geval dat de certificatie-instelling kritieke afwijkingen in de registratie van medewerkers vaststelt. Een besluit tot schorsing wordt altijd schriftelijk aangezegd (brief) met vermelding van certificaatnummer en de datum, reden van schorsing en termijn om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. In deze brief wordt tevens vermeld dat gedurende schorsing niet actief gebruik mag worden gemaakt van het certificaat. In geval van een schorsing krijgt het bedrijf of instelling maximaal één maand de tijd om een Plan van aanpak voor corrigerende maatregelen aan Alfa bureau voorcertificering bv kenbaar te maken en drie maanden om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. Alfa bureau voorcertificering bv voert aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit(s) uit en moet vaststellen dat de certificaathouder weer volledig aan de eisen voldoet voordat zij de schorsing opheft. Bij het niet voldoen na extra opvolgingsaudit(s) volgt intrekking van het certificaat. Schorsingen worden eveneens gepubliceerd op de website van Alfa bureau voorcertificering bv onder knop certificatiestatus. Schorsing wordt per direct schriftelijk gemeld aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. De opdrachtgevers van alle lopende en komende opdrachten worden door de organisatie per direct schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing. De aan een schorsing bestede tijd van zowel de coördinator, lead-audit als Certificatie Manager wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de klant. De Procedure Schorsing Intrekking Nietig verklaring is gepubliceerd op de website van Alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads Intrekking Een besluit tot intrekking wordt genomen door de directeur op grond van de voordracht van de Coördinator van betreffend systeem. Redenen voor intrekkingen zijn onder andere: - directe intrekking van het certificaat in geval er fraude, grove onrechtmatigheden of structurele fouten (die hebben geleid tot een bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging) worden vastgesteld terzake van de wettelijke voorschriften voor de kritische werkzaamheden uit dit certificatieschema en die van wezenlijke invloed zijn op het eindresultaat. Ook als het gaat om feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden. Toelichting: In dit kader kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS) in directe relatie tot dit certificatieschema. Deze feiten kunnen blijken uit justitiële en opsporings- en vervolgingsacties. Betrokkene kan uiteraard bezwaar aantekenen tegen intrekking van het certificaat op deze gronden. - directe intrekking of schorsing van het certificaat bij intrekking of schorsing van de erkenning; - het niet tijdig nemen van corrigerende maatregelen nadat een schorsing is aangezegd; - na overleg met de curator bij faillissement of surseance van betaling van betreffende klant. Een besluit tot intrekking wordt altijd schriftelijk (brief) aangezegd met vermelding van certificaatnummer en de datum, reden van intrekking en termijn waarbinnen de originele certificaten geretourneerd dienen te worden aan Alfa bureau voor certificering bv. In deze brief wordt tevens vermeld dat geen gebruik meer mag worden gemaakt van het certificaat/certificatielogo s of op andere Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 13 van 15

14 wijze de indruk mag worden gewekt dat het betreffende bedrijf door Alfa bureau voor certificering bv gecertificeerd is volgens de betreffende norm (misbruik zal worden gepubliceerd). In geval van intrekking van het certificaat overtuigt het bedrijf of instelling Alfa bureau voorcertificering bv eerst dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd voordat een aanvraag tot certificatie opnieuw in behandeling wordt genomen. Dit is dan een volledig onverkort certificatie-onderzoek. Intrekkingen worden eveneens gepubliceerd op de website van alfa bureau voor certificering bv onder knop certificatiestatus. Intrekking wordt per direct schriftelijk gemeld aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. De opdrachtgevers van alle lopende en komende opdrachten worden door de organisatie per direct schriftelijk op de hoogte gesteld van de intrekking. De aan de intrekking bestede tijd wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de klant. Alfa bureau voorcertificering bv kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren, een certificaat tijdelijk of definitief intrekken, indien de verzoeker of houder betrokken is bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt. Bij een vermoeden van of bij gebleken fraude of valsheid in geschrifte, waarbij verzoeker of houder is betrokken en die in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt, beoordeelt Alfa bureau voorcertificering bv in hoeverre dat aanleiding is om een verzoek tot certificering aan te houden of een certificaat tijdelijk of definitief in te trekken. De Procedure Schorsing Intrekking Nietig verklaring is gepubliceerd op de website van Alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads Nietig verklaring Een certificaat wordt nietig verklaard indien een klant tussentijds, op eigen verzoek, de certificatieovereenkomst ontbindt. De opzegging van de overeenkomst dient aangetekend plaats te vinden, minimaal 6 maanden voor het verlopen van de certificatieduur. De nietig verklaring wordt bevestigd door een brief met daarin vermeld welk certificaat met welk nummer en de datum het betreft en met ingang van wanneer het certificaat nietig wordt verklaard. Tevens wordt vermeld dat zodra de ingangsdatum is bereikt geen gebruik meer mag worden gemaakt van het certificaat en de certificatielogo s of op andere wijze de indruk mag worden gewekt dat men door Alfa bureau voor certificering bv gecertificeerd is voor betreffende norm (misbruik zal worden gepubliceerd). Indien de gecertificeerde organisatie en/of Alfa bureau voor certificering bv besluit(en) om de certificatieovereenkomst te beëindigen staat het de gecertificeerde organisatie vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is sprake van certificaatovername. De gecertificeerde organisatie verzoekt Alfa bureau voor certificering bv alle beoordelingsrapportages van de afgelopen drie jaar (dan wel alle beoordelingsrapportages indien het certificaat minder dan drie jaar is verstrekt) rechtstreeks toe te zenden aan de andere certificatie-instelling. Alleen als uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat: deze recent en volledig zijn en volgens de eisen zijn opgemaakt én; de aannemer aan de eisen voldeed én; indien de aannemer al gecertificeerd was, de periodieke opvolgingsaudits volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd, worden deze rapportages direct aan de beslisser van de certificatie-instelling voorgelegd en vindt voor certificatie geen aanvullend onderzoek plaats. Indien blijkt dat de rapportages onvolledig zijn of dat de gecertificeerde organisatie niet volledig aan de eisen voldeed zal een nieuw certificatie-onderzoek volgens de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn positief moeten worden doorlopen voordat tot certificatie kan worden overgegaan. Het is de gecertificeerde organisatie niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan één geldig certificaat van verschillende certificatie-instellingen voor dezelfde activiteiten onder deze beoordelingsrichtlijn. De Procedure Schorsing Intrekking Nietig verklaring is gepubliceerd op de website van Alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads. Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 14 van 15

15 3.17 Klachten Klachten over Alfa bureau voor certificering bv of over certificaathouders van Alfa bureau voor certificering bv dienen schriftelijk te worden gestuurd ter attentie van de directeur van Alfa bureau voor certificering bv. Klachten worden afgehandeld conform procedure Klachten. Deze procedure is gepubliceerd op de website van Alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads Beroep Tegen een certificatiebeslissing kan beroep worden aangetekend binnen 14 dagen na dagtekening van de brief waarin betreffende beslissing wordt medegedeeld. Het beroep dient schriftelijk te worden gestuurd ter attentie van de directeur van Alfa bureau voor certificering bv. Het beroep wordt afgehandeld conform de procedure Klachten paragraaf 3.4. Deze procedure gepubliceerd op de website van Alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads Geschillen Indien er een geschil blijft bestaan na het afronden van de procedure beroep is het mogelijk om het geschil voor te leggen aan de Raad voor Accreditatie. Geschillen worden afgehandeld conform procedure Klachten paragraaf 3.5. Deze procedure gepubliceerd op de website van Alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads Publicatie Behaalde certificaten worden gepubliceerd op een lijst van certificaathouders. Deze lijst is gepubliceerd op de website van Alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads certificatie status. Alfa bureau voor certificering bv meldt alle door haar aangebrachte mutaties in de geldigheid van een certificaat per direct schriftelijk aan het SIKB. Indien misbruik wordt gemaakt van certificatiebeeldmerken door (ex)klanten van Alfa bureau voor certificering bv dan wordt dit expliciet gepubliceerd op de website van Alfa bureau voor certificering bv ( 4. BIJLAGEN - Formulier Aanbieding - Formulier Opdrachtformulier - Formulier Certificeringsovereenkomst - Formulier besluitvorming certificatie - Formulier beoordeling coördinator - Algemene voorwaarden - Vooronderzoek rapport - Formulier Tekortkoming - Audit-rapportages - Brieven - Procedure Klachten - Procedure Schorsing Intrekking Nietig verklaring - Procedure Kwalificatie Lead-auditoren - Procedure Logogebruik Procedure: Auditproces Product certificatie BRL SIKB Versie Pagina: 15 van 15

Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001

Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001 Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001 INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 2 3.5 Overeenkomst

Nadere informatie

INHOUD: Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 2100/ 7000/ 11000/

INHOUD: Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 2100/ 7000/ 11000/ Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 2100/ 7000/ 11000/ 12000 INHOUD: Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 2100/ 7000/ 11000/ 12000 1 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE

Nadere informatie

Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 7000

Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 7000 Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 7000 INHOUD 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 2 3.5 Overeenkomst retour 4 3.6 Samenstelling

Nadere informatie

Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001

Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001 Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001 INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 3

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Procedure Logogebruik

Procedure Logogebruik Procedure Logogebruik INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Voorwaarden 2 3.2.1 Producten en/of verpakkingen 2 3.2.2 Per norm 2 3.2.3

Nadere informatie

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA Hoofdgroep Procedure Nummer : Procedure : Werkwijze systeemcertificering : S04 Inhoud : 1 DOEL 2 INLEIDING 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA 4 AUDITPROCES 4.1 Aanvraag

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9 CERTIFICATIESCHEMA 1 DOEL 2 INLEIDING 3 AUDITPROCES 3.1 Aanvraag certificering 3.1.1 Binnenkomst aanvraag 3.1.2 Aanbieding 3.1.3 Aanvaarding, administratieve handelingen 3.2 Uitvoering 3.2.1 Fase 1 3.2.2

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Het Certificatieproces

Het Certificatieproces Het Certificatieproces Bureau Veritas Certification versie 1/2011 Het certificatieproces in een notendop Deze brochure beschrijft de essentie van het certificatieproces in de praktijk. Staat u aan het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OK Webshop

Algemene Voorwaarden OK Webshop Algemene Voorwaarden OK Webshop Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 OK Webshop: de organisatie welk verantwoordelijk is voor het beheer van het Keurmerk OK Webshop;

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 Reglement Plus audit fysiotherapie 2014 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016 Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO 14001-, ISO 50001 of OHSAS 18001-certificaat 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT LEIDRAAD VOOR HET BEDRIJF Algemeen MPS-ECAS is een certificatie-instelling die gespecialiseerd is in het verrichten

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Voorwaarden certificering

Voorwaarden certificering Voorwaarden certificering Versie: 18-09-2013 Alle kopieën van de voorwaarden voor certificering zijn onbeheerde kopieën. De actuele klantenversie is gepubliceerd via de website www.ebncertification.nl

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen 2015 Pagina: 1 van 5 WIJZIGING Tarievenstructuur per 1 januari 2015 In 2015 heeft, conform goedkeuring van de Raad van Toezicht, een tariefsverhoging van 1,2% plaatsgevonden (stijging index zakelijke dienstverlening).

Nadere informatie

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de PROCEDURE 1. INLEIDING Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de certificatie van het VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van de aannemer. Het beschrijft

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Inhoudsopgave 1 Doel... 3 2 Auditproces... 3 2.1 Overzicht van het beoordelingsproces... 3 2.1.1 Algemeen... 3 2.1.2 Presenteren bevindingen... 3 2.2 Initiële

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING BRL SIKB 6000

BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING BRL SIKB 6000 BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING Versie 1.3 Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 1.3, is op 10 december 2003 vastgesteld door het Centraal College van

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) beheert een register van uitzendondernemingen die voldoen aan de eisen voor het Keurmerk leerwerkintermediair. Voor

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Toepassing aanvullende voorwaarden Naast de Algemene voorwaarden en het Certificatiereglement zijn de in dit document opgenomen aanvullende voorwaarden van

Nadere informatie

PRC Certificatie Reglement INHOUDSOPGAVE

PRC Certificatie Reglement INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Certificatie onder accreditatie... 2 3. Algemeen... 2 4. Aanvraag tot certificering... 2 5. Certificatie overeenkomst en de daarbij behorende appendices... 2 6. Naleving

Nadere informatie

Regels vaststellen voor toekenning, aanmelding, schorsing, intrekking en afmelding certificaat.

Regels vaststellen voor toekenning, aanmelding, schorsing, intrekking en afmelding certificaat. 1. Doel Regels vaststellen voor toekenning, aanmelding, schorsing, intrekking en afmelding certificaat. 2. Van toepassing op Certificaten VCA 3. Definities 3.1 Een Non-Conformity (NC) is gedefinieerd als:

Nadere informatie

Het certificeringstraject

Het certificeringstraject Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN ALFA BUREAU VOOR CERTIFICERING

NIEUWSBULLETIN ALFA BUREAU VOOR CERTIFICERING Van de office manager: Beste relaties van Alfa Bureau voor Certificering, Dit is het tweede externe nieuwsbulletin voor de relaties van Alfa Bureau voor Certificering (hierna Alfa). In dit nieuwsbulletin

Nadere informatie

De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders

De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders December 2016 Inhoud van dit document Deze standaard beschrijft de criteria die gelden voor vleeskuikenhouders die deelnemen aan het project: De Nieuwe

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen Notitie : 0SVMS-SEC.01435.R Datum : 31-12-2010 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Betreft : samenvattend jaarverslag periode 2009 Status : definitief 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog?

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Auditeren is het controleren of een organisatie voldoet aan de eisen uit de brl en onderliggende protocollen alsmede

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012 De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties behaalt door het

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Inhoud. Certificeringreglement

Inhoud. Certificeringreglement Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Definities en afkortingen... 2 3. Certificeringtraject... 2 3.1 Opdracht... 2 3.2 Planning... 2 3.3 Vooronderzoek van het managementsysteem... 2 3.4 Certificeringonderzoek...

Nadere informatie

STEK-CERTIFICAAT CONTROLEMETHODIEK. Onderdeel van het STEK-certificaat. 14 november STEK, Postbus 5135, 1410AC Naarden

STEK-CERTIFICAAT CONTROLEMETHODIEK. Onderdeel van het STEK-certificaat. 14 november STEK, Postbus 5135, 1410AC Naarden -CERTIFICAAT CONTROLEMETHODIEK Onderdeel van het STEK-certificaat 14 november 2016 STEK, Postbus 5135, 1410AC Naarden Deze certificatieregeling wordt uitgegeven door: Stichting Emissiepreventie Koudetechniek

Nadere informatie

Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024

Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024 Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024 Vastgesteld door het LVV bestuur op 09/01/2015 pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities... 4 3. Doel en

Nadere informatie

Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use. Versie 1.0, november 2015

Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use. Versie 1.0, november 2015 Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use, november 2015 Instructie verlengen en hercertificeren BREEAM-NL In-Use Dit document omschrijft de wijze waarop BREEAM-NL In-Use certificaten

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 01 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

TÜV RHEINLAND NEDERLAND B.V.

TÜV RHEINLAND NEDERLAND B.V. TÜV RHEINLAND NEDERLAND B.V. Reglement bevattende de leveringsvoorwaarden waaronder TÜV Rheinland Nederland overeenkomsten voor certificatie van managementsystemen aangaat REGL Syst-NED, v6.0 d.d. 18 oktober

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening

Bijlage Export Dienstverlening Bijlage Export Dienstverlening HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat)

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Info Disciplinaire maatregelen Versie 1.0 Pagina 1 of 5 1 Inleiding De gecertificeerde wordt geregistreerd in een openbaar register van het

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT PLUS AUDIT 2016

REGLEMENT PLUS AUDIT 2016 REGLEMENT PLUS AUDIT 2016 Reglement Plus audit 2016 Inleiding Dit reglement is bedoeld om een overzicht te geven van de te maken afspraken, de verschillende criteria en de procedures die van toepassing

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Handleiding bij het Certificatieschema van Stichting SCOOR Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Deel 1 1. Inleiding 2. Wat is het Certificatieschema? 3. Doel van en voorwaarden voor certificering door

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

Extract Benchmark Survey CI s 2007 2 (nr.4)

Extract Benchmark Survey CI s 2007 2 (nr.4) Extract Benchmark Survey CI s 2007 2 (nr.4) 1. Introductie In Nederland zijn er zeer veel organisaties die zich bezig houden met het beoordelen van organisaties en certificatie. Het merendeel van deze

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie