Algemene voorwaarden van toepassing op de producten en diensten die Consumenten afnemen via ActievandeDag.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van toepassing op de producten en diensten die Consumenten afnemen via ActievandeDag.nl"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van toepassing op de producten en diensten die Consumenten afnemen via ActievandeDag.nl Laatst gewijzigd op: 21 augustus Algemeen 1.1 De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Consumenten afnemen via ActievandeDag.nl. 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. ActievandeDag.nl: één van de websites en een handelsnaam van Emesa Nederland B.V. ( Emesa ) waarmee Emesa aan consumenten producten en diensten aanbiedt, die geleverd worden door de onder C. genoemde aanbieder. B. Consument: de consument/afnemer van het onder A. bedoelde product of de onder A. bedoelde dienst. C. Aanbieder: de leverancier van het product of de dienst dat (die) Emesa door middel van de door haar geëxploiteerde website ActievandeDag.nl aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de Aanbieder. Bij de verkoop van alle producten en diensten is de Aanbieder de juridische leverancier die verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. D. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden alsmede de algemene voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder van de onder A. en C. bedoelde producten en diensten. Op de overeenkomsten met betrekking tot alle producten en diensten die door tussenkomst van ActievandeDag.nl zijn gesloten tussen een Consument en een Aanbieder, zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder van toepassing. In het geval dat de algemene voorwaarden van de Aanbieder strijdig zijn met de algemene voorwaarden van ActievandeDag.nl, zijn de algemene voorwaarden van ActievandeDag.nl leidend. Wij raden u dringend aan om ook van deze voorwaarden kennis te nemen. U kunt deze downloaden door te klikken op de desbetreffende hyperlink, die u kunt vinden bij het aanbod van het product en dienst op de ActievandeDag website. U kunt desgewenst de algemene voorwaarden opslaan, bijvoorbeeld in een PDF-bestand, om deze (later) te kunnen raadplegen. U kunt deze ook printen. 1.3 Bij alle producten en diensten kan ActievandeDag.nl (Emesa) als tussenpersoon het betaaladres van de onder C. genoemde Aanbieder zijn. De betaling zal via Emesa lopen tenzij anders vermeld op de website (actiepagina) ter zake van het aangeboden product of de dienst. 1.4 Van deze voorwaarden alsmede van de voorwaarden van Aanbieders kan niet worden afgeweken. Deze voorwaarden en de voorwaarden van de Aanbieder bij het aanbod zijn bindend voor u als Consument en gaan deel uitmaken van de met ons

2 en/of met de Aanbieder gesloten overeenkomst. Lees deze voorwaarden daarom goed door. 1.5 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor ActievandeDag.nl, noch voor de Aanbieder van het via de desbetreffende website te verkopen product of dienst. 2. Gebruiksvoorwaarden 2.1 ActievandeDag.nl is bevoegd om naar eigen inzicht Consumenten uit te sluiten van het gebruik van de internetsite. 2.2 ActievandeDag.nl en/of de Aanbieder is/zijn niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens door Consument. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst worden ontzegd. 2.3 Iedere Consument is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere Consument dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. 3. Boeken 3.1 ActievandeDag.nl en/of de Aanbieder van het product respectievelijk de dienst kunnen wijzigingen aanbrengen in het aanbod. 3.2 Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de Aanbieder niet gehouden is om aan de Consument de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is. 3.3 Iedere boeking die door een Consument wordt gedaan leidt tot een (koop) overeenkomst tussen de Consument en de Aanbieder van het desbetreffende product of de dienst. 3.4 Wanneer Consument een boeking heeft gedaan, dan ontvangt deze een . Hierin staat hoe de afhandeling van de boeking verder verloopt. 3.5 Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van ActievandeDag.nl, behoudt ActievandeDag.nl zich het recht voor een actie vroegtijdig te beëindigen. 4. Annulering en wijziging 4.1 Iedere boeking op een actie van ActievandeDag.nl leidt te allen tijde tot een onherroepelijke transactie. Die boeking geldt als een aanvaarding van het aanbod van de Aanbieder, waardoor de desbetreffende overeenkomst tot stand komt.

3 4.2 Na de boeking die leidt tot een overeenkomst (transactie) met de Aanbieder, kan de Consument die overeenkomst zonder toestemming van de Aanbieder niet kosteloos annuleren. Aanbieder bepaalt welke kosten zij voor de annulering in rekening brengt. Dit laat onverlet dat ActievandeDag.nl bepaalt of zij eveneens akkoord gaat met een eventueel verzoek tot annulering, en, als zij daarmee akkoord gaat, welke kosten zij daarvoor bij de Consument in rekening brengt. 4.3 Bij de verkoop van alle producten en diensten gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende Aanbieder. Deze annuleringsvoorwaarden kunt u raadplegen, downloaden en/of opslaan door gebruik te maken van de desbetreffende hyperlink (button) bij het aanbod op de ActievandeDag.nl website. 5. Betaling 5.1 Wanneer de betaling via Emesa loopt, zal dit afgehandeld worden door Adyen B.V., de betalingspartner van Emesa. Hier heeft de Consument de keuze uit verschillende betaalmethodes. De betaalmethodes zijn Ideal, creditcard, PayPal en Mister Cash. 5.2 De Consument is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een stornering. In dat geval zal ActievandeDag.nl vanaf de vervaldatum contractuele rente van 1% per maand in rekening brengen, een halve voor een hele maand gerekend. 5.3 Blijft de Consument, na minstens een maal telefonisch/schriftelijk door ActievandeDag.nl te zijn aangemaand, in verzuim, dan zal ActievandeDag.nl over het verschuldigde bedrag tevens administratie en invorderingskosten van 15% over de hoofdsom in rekening gaan brengen, met een minimum van 75,00 per overschrijding. 6. Geldigheid boeking 6.1 De geldigheid van de boeking eindigt op het moment dat de bij het aanbod vermelde uiterste boekings- c.q. geldigheidsdatum is verstreken. 7. Schending van de spelregels bij een actie of een andere transactie via de website 7.1 ActievandeDag.nl behoudt zich het recht voor Consumenten onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar acties te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een Consument: a) zich niet houdt aan de door ActievandeDag.nl gestelde regels/voorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken; b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan ActievandeDag.nl geleverd zijn te

4 controleren. Het is voor ActievandeDag.nl onmogelijk om alle gegevens van consumenten te controleren. Consumenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens ActievandeDag.nl aansprakelijk voor schade die ActievandeDag.nl lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een Consument toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst; c) onrechtmatig het imago van ActievandeDag.nl schendt; d) onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd; e) meerdere keren in verzuim is geweest ten aanzien van betalingen aan ActievandeDag.nl; f) medewerkers van ActievandeDag.nl heeft bedreigd en/of beledigd. 8. Klachten 8.1 De Consument die via ActievandeDag.nl een product heeft gekocht van een Aanbieder dient bij aflevering het gekochte op eventuele gebreken te onderzoeken. Iedere klacht over het desbetreffende product van de Aanbieder dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na levering van het product ter kennis van ActievandeDag.nl en ter kennis van de Aanbieder worden gebracht. 8.2 Klachten over een dienst dienen ter plaatse bij de Aanbieder zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de tekortkoming is geconstateerd volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven bij de Aanbieder en ActievandeDag.nl schriftelijk ingediend te worden. 8.3 Een Consument die een klacht heeft met betrekking tot de door ActievandeDag.nl verrichte diensten of het te betalen bedrag dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de diensten respectievelijk de betaling is geleverd, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan ActievandeDag.nl kenbaar te maken. 8.4 Bij ActievandeDag.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ActievandeDag.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 9. Persoonsgegevens en Privacy 9.1 Privacybeleid

5 Emesa i.c. ActievandeDag.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Emesa zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw boeking. 9.2 Doel van eventueel gebruik van gegevens Emesa gebruikt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de diensten die ActievandeDag.nl aan u als Consument levert en/of om u te informeren over interessante gelijksoortige acties, producten of diensten van Emesa. Voor ons beleid ten aanzien van privacy verwijzen wij u naar onze Privacy Policy. 9.3 Vragen Als u vragen hebt over onze Privacy Policy, het gebruik van deze website of opmerkingen heeft over uw ervaringen met deze website, kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier. 10. Beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid 10.1 ActievandeDag.nl selecteert de Aanbieders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. ActievandeDag.nl aanvaardt binnen redelijke grenzen met inachtneming van de wettelijke regels haar verantwoordelijkheid als tussenpersoon maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de producten en diensten van Aanbieders/leveranciers, die ActievandeDag.nl op haar website aanbiedt De Consument die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst of het desbetreffende product van de Aanbieder is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de Consument verplicht om ActievandeDag.nl en de Aanbieder als leverancier van het product of de dienst alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de Consument Aanbieder en ActievandeDag.nl voor iedere aansprakelijkheid voor aan de Consument toe te rekenen schade, voorzover voortvloeiend uit of verband houdend met via Aanbieder en ActievandeDag.nl aangeboden producten en diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat Aanbieder en ActievandeDag.nl (Emesa) de schade die toegerekend kan worden aan de Consument op deze kunnen verhalen Aanbieder en ActievandeDag.nl zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die haar niet kunnen worden toegerekend en redelijkerwijs buiten haar macht of die van haar Aanbieders liggen. Indien ActievandeDag.nl aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de consument, zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het verkochte product of de verkochte dienst Alle acties (aanbiedingen) en leveringen van producten en diensten zijn onder

6 voorbehoud van technische storingen, waarvoor ActievandeDag.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt. 11. Aansprakelijkheid voor reisproducten 11.1 Ook bij de verkoop van reisproducten, en -diensten zoals vervoer, verblijf, pakketreizen (reisovereenkomsten) handelt ActievandeDag.nl (Emesa) als tussenpersoon. Zij handelt alsdan als digitaal reisbureau en handelt niet op eigen naam als wederpartij van de Consument, maar bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Consumenten en Aanbieders van de desbetreffende producten, en diensten, zoals de luchtvaartmaatschappij, de eigenaar van het hotel of van het appartement, een reisorganisator of de organisator van een excursie. Dit heeft tot gevolg dat u als Consument de desbetreffende Aanbieder dient aan te spreken voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die door onze bemiddeling met u is gesloten. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor onze werkzaamheden als digitaal reisbureau, zoals het doorleiden naar de Aanbieder van de reissom Bij reisproducten, en -diensten aanvaardt ActievandeDag.nl geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te bieden In geen geval aanvaardt ActievandeDag.nl verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (het ontbreken van) reisdocumenten zoals paspoorten en/of visa. De Consument is voor het verkrijgen daarvan zelf verantwoordelijk en wordt geadviseerd om ook na het aanvragen van visa bij de betrokken autoriteiten te informeren of aan de door deze autoriteiten gestelde voorwaarden en eisen is voldaan. 12. Gebruik van de website 12.1 De op of via deze website aangeboden informatie over producten en diensten is niet bedoeld als en mag niet worden beschouwd als enige vorm van advies van ActievandeDag.nl (Emesa). Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie en keuzes die u maakt zijn voor uw eigen rekening en risico. ActievandeDag.nl (Emesa) biedt een platform waarop u een keuze kunt maken uit het aanbod van onze Aanbieders, die wij met de grootst mogelijk zorgvuldigheid selecteren. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid bieden voor de uitvoering van het desbetreffende product, arrangement en dienst. Dit geldt onverminderd het in artikel 12.1 bepaalde. Hoewel ActievandeDag.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ActievandeDag.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is ActievandeDag.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

7 12.3 Gebruik van deze website dat het gebruik van andere websitegebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan en leidt tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor de door dat gebruik veroorzaakte schade. 13 Informatie van derden, producten en diensten 13.1 Het gebruik van hyperlinks zoals hiervoor bedoeld is volledig voor eigen risico van de gebruiker. ActievandeDag.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Actievandedag.nl niet geverifieerd.actievandedag.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke (indirecte) schade dan ook, ontstaan door het gebruik van deze hyperlinks. 14 Intellectuele eigendomsrechten 14.1 ActievandeDag.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actievandedag.nl of rechtmatige schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. 15. Wijzigingen, Verschillen in de tekst 15.1 ActievandeDag.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de algemene voorwaarden, van de daarin opgenomen Privacy Policy respectievelijk van de Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden algemene voorwaarden, met inbegrip van de tekst van de Privacy Policy en de Disclaimer, zijn gewijzigd. 16. Indien anderstalige versies van deze algemene voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

8 17. Toepasselijk recht en forumkeuze 17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de sector kanton van de arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Op ActievandeDag worden hotelkamers, sauna arrangementen, vakanties, diners, concert tickets producten en meer aangeboden.

Op ActievandeDag worden hotelkamers, sauna arrangementen, vakanties, diners, concert tickets producten en meer aangeboden. Algemene Consumentenvoorwaarden ActievandeDag Over ons Op ActievandeDag worden hotelkamers, sauna arrangementen, vakanties, diners, concert tickets producten en meer aangeboden. Bij ActievandeDag vind

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1 De hier genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen en transacties waarbij Biedveilingen.nl en consumenten/bieders die gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SUforYou Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden SUforYou Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Voorwaarden SUforYou Deze Algemene Voorwaarden van SUforYou zijn tot stand gekomen in overleg met de Raad van Bestuur van Stichting Welzijn en Welbevinden, rekeninghoudend met de wensen van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.razendenthousiasterekenaars.nl (hierna: website) van KPMG Meijburg & Co. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Algemene boekingsvoorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: Lemmens Travel, gevestigd te Breda, hierna te noemen: Reisagent. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Disclaimer en Algemene Verkoopvoorwaarden. Disclaimer

Disclaimer en Algemene Verkoopvoorwaarden. Disclaimer Disclaimer en Algemene Verkoopvoorwaarden Disclaimer Algemeen De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de Disclaimer ) zijn van toepassing op deze internetsite www.peterjan.nl Door deze internetsite

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Less4Games

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Less4Games Artikel 1 Definities Dienst: elke handeling die geen levering van goederen is. Als er geen sprake is van een fysieke gegevens drager, spreekt men van het leveren van een dienst. Koper: iedere bezoeker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen

Je Hypotheek in 7 stappen Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. JE HYPOTHEEK IN 7 STAPPEN Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld?

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Boekingsvoorwaarden Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Translatina is een Nederlands bedrijf, vallend onder het Nederlands recht.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Neliët Stam PT

Algemene Voorwaarden Neliët Stam PT DEFENITIES Algemene Voorwaarden de onderhavige Algemene Voorwaarden Gegevens Deelnemer Neliët Stam PT Overeenkomst Sessie Training de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie verkregen van de Deelnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De huurovereenkomst Artikel 6 - Annuleringsrecht

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst. Voor het online aanbod van restaurants en winkels van QDeliver.nl zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaats je een order op QDeliver bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning

ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning ALGEMENE WINKEL VOORWAARDEN KLIK-Onderwijsondersteuning Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de onderhavige Algemene Winkelvoorwaarden van KLIK- Onderwijsondersteuning.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Biedingen. Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden voor veilingdeelname. Artikel 4.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Biedingen. Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden voor veilingdeelname. Artikel 4. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Biedingen Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden voor veilingdeelname Artikel 4. Waardebon Artikel 5. Betalingen Artikel 6. Overmacht Artikel 7. Privacy Artikel

Nadere informatie

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1. In onderstaande Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen: 'Algemene

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdropleidingen.nl Versie juli 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Download en setup instructies voor Sun Java versie 1.6.0_05

Download en setup instructies voor Sun Java versie 1.6.0_05 Download en setup instructies voor Sun Java versie 1.6.0_05 Om de nieuwe Sun Java versie succesvol te installeren adviseren wij u de volgende vier stappen te volgen: Stap 1. Download de juiste Sun Java

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen.

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen. INFORMATIE Vliegtickets worden door Majestueus Marokko niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. IndienMajestueus Marokko bemiddelt in de aankoop van tickets

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitjesaanbod.nl voor Aanbieders.

Algemene voorwaarden Uitjesaanbod.nl voor Aanbieders. Algemene voorwaarden Uitjesaanbod.nl voor Aanbieders. Dit zijn de algemene voorwaarden van Uitjesaanbod.nl, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 59537442, hierna genoemd Uitjesaanbod.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten en (digitaal) lesmateriaal aan scholen, particulieren en organisaties van http://www.wiskundezonderboek.nl/ Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen Baby Dilemma Algemene Voorwaarden Versie 1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik vorm. Waar ik of mijn staat wordt het bedrijf Baby Dilemma bedoeld. Baby

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Afsprakenhuis B.V. Marssteden 150B 7547 TD Enschede E- mail:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT Yogatreat Utrecht 2016 Kvk 50230794 Artikel 1 - Begripsomschrijving Yogatreat - de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yogatreat op enigerlei wijze verbonden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIDEUR.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIDEUR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIDEUR.NL Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle opdrachten die Not-One B.V., h.o.d.n. Digideur (hierna: Digideur) krijgt, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie