SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER"

Transcriptie

1 SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? JONNE ARNOLDUSSEN AEDES HAARLEM, 14 OKTOBER

2

3 INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen

4 1. WETGEVINGS- TRAJECT

5 VAN REGEERAKKOORD NAAR WET

6 WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement, beleidskader Woning wet Btiv 2015 MR 1 juli 2015, 1 jan. 2016, 1 jan Autoriteit Woningcorporaties Reparatiewetgeving vanaf 2016?

7 DE KOMENDE TIJD Ministeriele regeling 2.0 (november 2015) regels voor scheiden en splitsen bepalingen corporaties die niet hoeven te splitsen / scheiden (< 30 mln, <5% niet-daeb) update handboek marktwaardering dvi / accountantsprotocol aanpassing bedragen (inkomensgrenzen etc) Ministeriele regeling 2016 regels geschilbeslechting (werkwijze geschillencommissie)

8 BORGINGSSTELSEL; NOG GROTE VERANDERINGEN OP KOMST Brief 28 september Analyse: privaat versus publiek? Beschrijving faillissementsscenario. Decemberbrief Analyse van prikkels in het systeem: o o o o Eigen risico voor gemeenten Eigen risico geldverstrekkers Projectcontrole WSW Premiedifferentiatie Inzicht: risicovergoeding voor de achtervang. AMVB in de maak.

9 AUTORITEIT WONINGCORPORATIES (AW) Sinds 1 juli van start. façade-model tot 1 januari. 1 januari pas volledig van start. Wel al direct bereikbaar voor vragen via Meld- en Informatiecentrum (MIC). (daar ook luchtvaart, afval, risicovolle stoffen, legionella, vervoer, etc..) Toezichtsmodel ILT Goedkeuring vooraf: Toets geschiktheid- en betrouwbaarheid bestuurders en commissarissen. Statutenwijzingen, fusies en splitsingen. Verkoop huurwoningen. Nevenactiviteiten (leefbaarheid).

10

11 ROUTEPLANNER OP HOOFDLIJNEN Hoe organiseer je het? gecoördineerde aanpak met bestuurlijke aandacht. programmatische aanpak, een projectmatige aanpak, uitvoering in de lijn of een combinatie daarvan. Wet is leidend! Samenhang met andere projecten Aandachtsgebieden bij elk onderwerp Detailaanpak

12 PRODUCTEN Handouts mbt diverse onderwerpen. Updates Q&A. Modelstatuten Toegelaten Instellingen Model: financieel reglement, treasurystatuut, investeringsstatuut. Transparantietool Etc.

13 DATATHEEK WONINGWET Kennis delen. Lever vooral aan!

14 3. SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN OF COMBINATIE

15 WETTELIJKE BEPALINGEN Woningwet: art. 45, 47, 48a tot en met 50c BTIV 2015: art. 64 t/m 90 Toelichting BTIV paragraaf 4.5 Ministeriële regeling: art. 24, 29 en 36 Toelichting MR art. 24: afbakening voor het achterlaten van verliezen en art. 29 en 36: Nadere regels over de voornemens ter attentie van de scheiding van DAEB- en niet-daeb-activiteiten toegelaten instellingen. En er volgt dus nog meer

16 SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN Administratief versus juridisch? Roept U maar..

17 RODE DRAAD Bescherming maatschappelijk gebonden vermogen en voorkomen oneerlijke concurrentie. Efficiëntie bedrijfsvoering etc. Marktconform daar waar kan Bij juridisch splitsen als het ware één markttoets voor niet-daeb, Bij administratief scheiden voortdurende markttoetsing.

18 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 4 vormen van scheiden Verlicht regime (uitsluitend scheiding van baten en lasten) Administratieve scheiding Juridische splitsing Combinatie van administratieve scheiding en juridische splitsing Overige opmerkingen: De scheiding geschiedt o.b.v. definitieve jaarrekening Bij iedere variant, minimaal baten- en lastenscheiding Kostenverdeelstaat met onderbouwing 90% toewijzingsnorm / passendheidstoets Verlicht regime: geen voorstel, wel aantonen. Jaarlijkse toets.

19 DOCUMENTATIE VOOR GOEDKEURING Op hoofdlijnen: Uitkomsten overleg zienswijze gemeente(n) advies huurdersorganisatie(s) Zienswijze WSW Financieringsplan En verder Ontwerpstatuten woningvennootschap(pen) Uitgebreide toelichting Uiteenzetting over de organisatorische, bestuurlijke en financiële relaties tussen corporatie en woningvennootschap Uiteenzetting over de beoogde prestaties/ (portefeuille)strategie Uiteenzetting over de financiële continuïteit van de corporatie en de woningvennootschap. Concreet 10 jaarsprognose, balans, W & V en kasstromen.

20 1-jan Voorlopig plan 1-mei Definitief plan TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET zienswijze gemeente en huurdersorganisatie toelichting op bestuurlijke, organisatorische en financiële relaties uiteenzetting beoogde prestaties en continuïteit Onderzoek overheveling en scheiding Voorstel administratieve scheiding indienen bij BZK (VERPLICHT) Oordeel minister Scheiding voltooid Voorstel juridische scheiding indienen bij BZK (OPTIONEEL) Oordeel minister Goedkeuring rechter of ALV op splitsing Splitsing voltooid Inventarisatie verbindingen Verbindingen in lijn met Woningwet Na toestemming toezichthouder eventueel 2 jaar extra Inventarisatie governance Governance in lijn met Woningwet

21 TIJDPAD SPLITSINGSPLAN Invoerdatum Woningwet Bespreking RvT Bestuurlijke vaststelling en goedkeuring RvT Beoordeling scheidingsvoorstel door AW 1 juli Q1 Q november Q2 31 december 30 april Bestuurlijk voorstel op basis begroting Bespreken gemeenten en bewonersorganisaties Concept scheidingsvoorstel inclusief over te hevelen DAEB bezit indienen Definitief scheidingsvoorstel indienen

22 GEMEENTELIJKE MARKTTOETS BIJ ADMINISTRATIEVE SCHEIDING Bij administratieve scheiding dient de gemeente een markttoets te organiseren voor nieuwe niet-daeb activiteiten. Geïnteresseerde marktpartij heeft voorrang. Ook minimaal rendement vereist (BAR 5,5%). Bij herstructurering kunnen kosten sloop e.d. worden achtergelaten in DAEB-tak. Oordeel WSW en toezichthouder nodig. Geen markttoets voor niet-daeb herstructurering van bestaand bezit op grond van corporatie. (wel minimaal rendement en toets toezichthouder). Wel wanneer op erfpacht.

23 GOEDKEURINGSREGIME NIET-DAEB ACTIVITEITEN Juridisch gesplitst? nee ja Voorwaarden Gemeente acht noodzakelijk Markttoets (door gemeente) Klacht marktpartij Achteraf financieel toezicht en toezicht werkdomein Buiten werkdomein of gegronde klacht Geen toestemming Melden vhv-toezicht Werkdomein? Proces markttoets in orde? Klacht marktpartij Vhv-toezicht vraagt zienswijze van gemeente en oordeelt Externe financiering VOLKSHUISVESTELIJKE TOETS FINANCIËLE TOETS Extern financierbaar? ja Zienswijze WSW nee Intern financierbaar?** Toets financieel toezichthouder Toestemming toezichthouder * In herstructureringsgebieden kunnen sloopkosten in de DAEB achterblijven tot maximum van 5% WOZ waarde van het DAEB bezit in de wijk **Interne financiering komt uitsluitend uit de reserve verkoop woningen (gevormd vanaf ), alleen bij herstructurering(zoals stads- en dorpsvernieuwing)

24 NIET-DAEB FINANCIERING BIJ ADMINISTRATIEVE SCHEIDING Startlening mogelijk. Financiering voor nieuwe niet-daeb-activiteiten zoveel mogelijk extern en ongeborgd. Interne lening onder voorwaarden mogelijk. Leningen wel tijdig aflossen. Interne leningen o.b.v rente 10-jarige staatslening plus opslag 1,5% Geen interne financiering mogelijk voor niet-daeb projecten op nieuwe uitleg. Bij juridisch splitsen: Ook WSW vrijgave onderpand/volmacht nodig. Startlening in 15 jaar af te lossen.

25 BIJ JURIDISCHE SPLITSING: Voor financiële levensvatbaarheid kan er voor gekozen worden te liberaliseren woningen mee te geven. Maar: - Maximaal 10% van potentieel te liberaliseren woningen mee naar niet-daeb. (Uitzonderingen mogelijk mits breed lokaal gedragen). - Maximaal 60% EV naar niet-daeb.

26 TOT SLOT; AAN DE SLAG

27 AAN DE SLAG: EERST INTERN

28 DAN EXTERN (EN MOGELIJK TERUG)

29 Portfolio strategie ALLE DIMENSIES? Regionalisering Fiscaal Samenwerking extern Financiën / financierbaarheid Dynamiek Kasstromen Doelgroep Overcompensatie Dienstverlening Visie, missie en strategie WSW volmacht Prestatieafspraken Toewijzingsnorm Huidige holdingstructuur

30 AEDES ONDERSTEUNT Opstellen beslisboom.

31 BESLISBOOM : ADMINISTRATIEF, JURIDISCH, HYBRIDE Te behandelen hoofdonderwerpen Volkshuisvesting Governance Fiscaal Te behandelen deelonderwerpen Regionalisering Structuur Verhuurderheffing Niet-DAEB ambities : huur / maatschappelijk / zakelijk vastgoed Aansturing Vennootschapbelasting Financiering / dienstverlening Personeel BTW Beste keuze per onderwerp Portfoliostrategie Adm. / Jur. / Hybride Risicomanagement. Adm. / Jur. / Hybride etc. Adm. / Jur. / Hybride Overrulende voorwaarde Input weging0 Weging verschillende onderwerpen Input weging Afwegingskader Definitieve keuze

32 BESLISBOOM JURIDISCH OF ADMINISTRATIEF SCHEIDEN Volkshuisvestelijk beleid regionalisering : DAEB nieuwbouw Bent u in meerdere regio s werkzaam? Ja Verwacht u in de toekomst in regio s buiten uw hoofdregio DAEB nieuwbouw te verrichten? Nee Nee Aandachtspunten Categorale instellingen mogen alleen werkzaam zijn buiten hun hoofdregio indien zij werkzaamheden verrichten voor die categorie personen waarvoor zij vrijstelling hebben gekregen. Ja Wilt u dit doen door middel van nieuwbouw op uitbreidingslocaties? Nee Wilt u dit doen door middel van herontwikkeling op bestaande locaties? Ja Bron Woningwet, artikel 41c, lid 2 Toelichting BTIV, paragraaf 6.2 pagina 132 Ja Is de TI aangewezen als een categorale instelling? Ja Is de DAEB nieuwbouw bestemd voor de doelgroep waarvoor vrijstelling is verkregen? Ja Nee Nee Juridische scheiding Administratieve scheiding

33 EINDE PRESENTATIE

34

35 AANDACHTSGEBIEDEN BIJ ELK ONDERWERP (QUICKSCAN) keuzes: strategie/beleid/kaders (bestaand/nieuw); processen/besluitvormingsprocedure registratie/vastlegging: primair systeem; administratie; automatisering; control/compliance; verslaglegging: begroting en verantwoording; klantencontact; organisatiestructuur; externe afstemming; zoals huurdersorganisaties gemeenten, banken, WSW, etc; interne afstemming (communicatie/andere projecten); andere disciplines (bijvoorbeeld beleid/financieel/fiscaal/juridisch/klant(contact) /volkshuisvestelijk) betrekken en/of informeren.

36 ONDERWERPEN 1. Wooncoöperatie 2. Holdingstructuur 3. Financiering 4. Jaarverslaglegging 5. Overcompensatie 6. Eisen bestuur en intern toezicht 7. Marktwaarde in verhuurde staat 8. Regionalisering 9. Prestatieafspraken 10.Markttoets niet-daeb 11.Maatschappelijk vastgoed 12.Leefbaarheid 13.Passend toewijzen % -toewijzingsnorm 15.Sanerings- en projectsteun 16.Scheiding DAEB/niet-DAEB 17.Reglement Financieel Beheer 18.Dienstverlening 19.Klachten- en sloopreglement 20.AW / WSW 21.Rol huurdersorganisaties

37 CORPORATIE (DAEB) Doelgroep Alle in NL wonende huishoudens: met inkomen tot (80%) en (10% tot 1/1/2021) met zorgindicatie voor verblijf, ADL-assistentie (24u ondersteuning), of 10 uur zorg p/week voor min. 1 jaar (zorgplan) eenpersoonshuishoudens met voltijdsstudie in hoger onderwijs Woningen Alle woningen met gereguleerde overeenkomsten Alle woningen met huurprijs onder 710,68 (2015) Maatschappelijk vastgoed Bestaand bezit mag behouden worden In gebieden waar woningen van de corporatie gelegen zijn Buurt/wijkgerichte functie Wordt verhuurd aan een vereniging of stichting Verkoop voortaan volgens specifieke regels Woondomein: opvangcentra, hospices, zorgsteunpunten die inpandig in een woonzorggebouw zijn gevestigd, ruimten voor dagbesteding van gehandicapten of ouderen, incl. inpandige zorginfrastructuur Toegestaan: buurthuizen, gemeenschapscentra, jongerencentra zonder horecavoorziening, basisscholen, centra voor jeugd en gezin, dorps- of wijkbibliotheken, veiligheidshuizen, ruimten voor op de buurt of wijk gericht maatschappelijk of welzijnswerk door stichtingen of verenigingen Niet meer bouwen: centra voor werk(gelegenheid) en/of bevordering van bedrijvigheid in de wijk, brede scholen met bijv. peuterzaal, kinderopvang, buurtsporthal, en complex (multifunctionele accommodaties), wijksportvoorzieningen, vmbo-mbo-scholen, vwoscholen, schoolgebouwen voor speciaal onderwijs, steunpunten voor schuldsanering en budgetbeheeradvies voor huishoudens in financiële problemen, multifunctionele centra voor maatschappelijke dienstverlening, ruimten voor kleinschalige culturele activiteiten, ruimten voor niet op de buurt of wijk gericht maatschappelijk of welzijnswerk niet door stichtingen of verenigingen. Bedrijfsmatig vastgoed Uitgangspunten maatschappelijk vastgoed Maximaal 10% vloeroppervlak maatschappelijk vastgoed commercieel verhuren (bv. kapper) In voormalig zorgvastgoed 25% van totale vloeroppervlak Leefbaarheid Woonmaatschappelijk werk in de directe nabijheid van woningen corporatie Bijdragen aan uitvoering voor schone woonomgeving, voorkomen overlast, bevordering veiligheid, ten behoeve van eigen huurders Niets dat primair verantwoordelijkheid van anderen is Budget: max. 125 euro per DAEB-woning per jaar Moet in prestatieafspraken terugkomen Diensten Niets dat primair verantwoordelijkheid van anderen is In gebieden waar woningen corporatie gelegen zijn Niet toegestaan: Nutsdiensten, tenzij via nabijgelegen voorzieningen (WKO) Sponsoring (met uitzondering bewonersinitiatieven) Zorgdiensten, maaltijddiensten en medische diensten Radio- en televisiezender Opleidingen Schoonmaken woning, behalve voor verhuur of voorkomen overlast Woninginrichting Hypotheekadvisering en makelaarsdiensten Verstrekken van leningen (behalve starterslening en wooncoöperatie) Notariële diensten Aanbieden verzekeringen Bemiddelen voor niet-woon verzekeringen Voor-, tussen- naschoolse opvang Hulp bij voorkomen schooluitval Aanbieden opvoedondersteuning Financieren bovenstaande diensten Gemeente Gemeente krijgt informatie van corporatie en heeft informatierecht Corporatie doet bod op woonvisie gemeente Mondt uit in controleerbare prestatieafspraken Toezicht Direct toezicht. Sancties: aanwijzing, dwangsom, onder bewind Financiën Mag staatssteun ontvangen Kan aangeslagen worden voor saneringsheffing

38 ADMINISTRATIEF GESCHEIDEN NIET-DAEB Doelgroep Geen beperkingen Woningen Alle woningen toegestaan (ook duurdere huur en koop) Bij scheiding: alle woningen met geliberaliseerd contract én huurprijs boven 710,68 (2015) Optioneel: te liberaliseren woningen Leefbaarheid Woonmaatschappelijk werk in de directe nabijheid van woningen corporatie Bijdragen aan uitvoering voor schone woonomgeving, voorkomen overlast, bevordering veiligheid, ten behoeve van eigen huurders Niets dat primair verantwoordelijkheid van anderen is Budget: max. 125 euro per DAEB-woning per jaar Moet in prestatieafspraken terugkomen Bedrijfsmatig vastgoed (incl. maatschappelijk vastgoed) In gebieden waar woningen corporatie gelegen zijn Buurt/wijkgerichte functie Op bebouwde grond Bij onbebouwde grond: moet bijdragen aan DAEB Nieuwbouw: maximaal 25% vloeroppervlak en ,- van de investering van het project Niet toegestaan maatsch. vastgoed in de DAEB geldt als bedrijfsmatig vastgoed Goedkeuring niet-daeb investeringen Uitzondering: sloop/nieuwbouw op eigen grond. Goedkeuring uitsluitend indien: Gemeente verklaart het voornemen noodzakelijk te achten Geen andere partij bereid is het voornemen uit te voeren Het voornemen binnen het werkdomein past De vhv-toezichthouder geen gegronde klachten uit de markt heeft ontvangen Borgingsinstantie geeft zienswijze over BAR, en gewoonlijke eisen als ICR/LTV De financieel toezichthouder over het geheel positief oordeelt Gemeente Financiën Extern en zelfstandig gefinancierd Kan aangeslagen worden voor de saneringsheffing Interne financiering uitsluitend: Met toestemming van de toezichthouder Uit staatssteunvrije middelen (reserve verkoopopbrengsten) Tegen marktconforme condities Indien financiering niet-daeb in herstructurering niet mogelijk is Indien herfinanciering leningen niet mogelijk is Indien de DAEB-tak geen verlies maakt Diensten Niet toegestaan: Nutsdiensten, tenzij via nabijgelegen voorzieningen (WKO) Sponsoring (met uitzondering bewonersinitiatieven) Zorgdiensten, maaltijddiensten en medische diensten Radio- en televisiezender Opleidingen Schoonmaken woning, behalve voor verhuur of voorkomen overlast Woninginrichting Hypotheekadvisering en makelaarsdiensten Verstrekken van leningen (behalve starterslening en wooncoöperatie) Notariële diensten Aanbieden verzekeringen Bemiddelen voor niet-woon verzekeringen Voor-, tussen- naschoolse opvang Hulp bij voorkomen schooluitval Aanbieden opvoedondersteuning Financieren bovenstaande diensten Gemeente krijgt informatie van corporatie Corporatie doet bod op woonvisie gemeente Mondt uit in controleerbare prestatieafspraken Toezicht Direct toezicht. Sancties: aanwijzing, dwangsom, onder bewind

39 JURIDISCH GESPLITSTE NIET-DAEB (en dochters) Doelgroep Geen beperkingen Woningen Alle woningen toegestaan (ook duurdere huur en koop) Bij scheiding: alle woningen met geliberaliseerd contract én huurprijs boven 710,68 (2015) Optioneel: te liberaliseren woningen Bedrijfsmatig vastgoed (incl. maatschappelijk vastgoed) Beperkt naar rato aandeel van corporatie in BV Nieuwbouw/aankoop: maximaal 25% vloeroppervlak en ,- van de investering van het project Nieuwe uitleg: draagt bij aan andere werkzaamheden vhv Niet toegestaan maatsch. vastgoed in de DAEB geldt als bedrijfsmatig vastgoed Niet-DAEB investeringen Gebied van de volkshuisvesting Externe financiering Diensten Naar rato aandeel corporatie beperkt tot woondiensten Niet toegestaan: Nutsdiensten, tenzij via nabijgelegen voorzieningen (WKO) Sponsoring (met uitzondering bewonersinitiatieven) Zorgdiensten, maaltijddiensten en medische diensten Radio- en televisiezender Opleidingen Schoonmaken woning, behalve voor verhuur of voorkomen overlast Woninginrichting Hypotheekadvisering en makelaarsdiensten Verstrekken van leningen (behalve starterslening en wooncoöperatie) Notariële diensten Aanbieden verzekeringen Bemiddelen voor niet-woon verzekeringen Voor-, tussen- naschoolse opvang Hulp bij voorkomen schooluitval Aanbieden opvoedondersteuning Financieren bovenstaande diensten Financiën Extern en zelfstandig gefinancierd Kan niet aangeslagen worden voor de saneringsheffing Financiering vanuit DAEB uitsluitend: Startlening Tegen marktconforme condities Indien herfinanciering leningen aantoonbaar niet mogelijk is, met toestemming van de toezichthouder Gemeente Gemeente en woningvennootschap hebben geen wettelijke relatie Toezicht Direct toezicht. Sancties: aanwijzing, dwangsom, onder bewind Leefbaarheid Naar rato aandeel corporatie beperkt tot: Gebieden waar woningen gelegen zijn Woonmaatschappelijk werk ten behoeve van eigen huurders Kleinschalige infrastructuur in nabijheid woningen Bijdragen aan uitvoering voor schone woonomgeving, voorkomen overlast, bevordering veiligheid, ten behoeve van eigen huurders Niets dat primair verantwoordelijkheid van anderen is

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES

SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES SCHEIDEN OF SPLITSEN THAT S THE QUESTION? PAUL MINKE AEDES INHOUD 1. Wetgevingstraject 2. Routeplanner 3. Scheiden versus splitsen 1. WETGEVINGS- TRAJECT WETGEVING (EN MEER) Andere wetgeving WSW: Deelnemersreglement,

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet HOOFDPUNTEN CONCEPT BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) AMvB bij de novelle herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille TIJDPAD IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN

STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN STROOMSCHEMA S VASTGOED TOEWIJZEN Ten behoeve van het indelen van het bezit naar de DAEB en niet-daeb portefeuille (oktober 2015) 1 Bestaand bezit 1 STROOMSCHEMA WOONGELEGENHEDEN TOEWIJZEN Leegstand of

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

TOELICHTING BESLISBOOM

TOELICHTING BESLISBOOM TOELICHTING BESLISBOOM De beslisboom is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van de keuze tussen administratief of juridisch scheiden. Ook gaat de beslisboom in op de mogelijkheid van vrijstelling van

Nadere informatie

W O N I N G C O R P O R A T I E S

W O N I N G C O R P O R A T I E S B I J W O N I N G C O R P O R A T I E S VOORSTELLEN Alfred van den Bosch MRE Directeur-Bestuurder Woonvisie Mano Otten MRE Manager Vastgoed Alliantie Amersfoort AGENDA Corporatiesector Speeddaten Assetmanagement

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES

SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES SCHEIDEN VERSUS SPLITSEN HET GOEDE GESPREK AEDES INHOUD 1. Wat is de rol van Aedes? 2. Wat zijn de keuzes bij scheiden/splitsen? 3. Hoe neem je huurders en gemeenten mee in het proces? 4. Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Workshop scheiden en splitsen Start Inleidende presentatie Ervaring van de corporatie: Ergin Borova, Vidomes Ervaring van gemeenten: Berend

Nadere informatie

KENNISMIDDAG NOVELLE

KENNISMIDDAG NOVELLE KENNISMIDDAG NOVELLE EVEN VOORSTELLEN Victor Burger 1 AGENDA 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Scheiding DAEB en niet-daeb 4 Financiering 5 Voorbereiding invoering 2 GAAT DE WONINGWET IN PER 1 JANUARI

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

Huisvestingswet 2014/ Woningwet Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Huisvestingswet 2014/ Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector Aanleiding nieuwe wetgeving: - Steeds meer maatschappelijke taken naar corporaties; - Steeds meer maatschappelijk geld

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD Daeb / niet-daeb Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties Inhoud daeb / niet-daeb Samenvatting 4 1 De regelgeving in het kort 6 Beoordelingskader Daeb/niet-Daeb 7 Wat is Daeb bezit? 7 Wat

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Weging van zienswijzen door de Aw

Weging van zienswijzen door de Aw 1 Weging van zienswijzen door de Aw Inhoudsopgave Beoordelingsprincipes algemeen Procedures Kader van weging 2 Principes bij beoordeling Heldere governance voor gescheiden takken Verankering strategie

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille HOOFDPUNTEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

ONINGWET IN DE PRAKTIJK DE HOOFDPUNTEN

ONINGWET IN DE PRAKTIJK DE HOOFDPUNTEN ONINGWET IN DE PRAKTIJK DE HOOFDPUNTEN VERSIE AUGUSTUS 2015 NIEUWE WONINGWET: DE HOOFDPUNTEN In dit document gaan we op hoofdlijnen in op de belangrijkste onderwerpen van de Woningwet 2015. De intentie

Nadere informatie

Weging van zienswijzen door de Aw

Weging van zienswijzen door de Aw 1 Weging van zienswijzen door de Aw Inhoudsopgave Beoordelingsprincipes algemeen Kader van weging Procedures 2 Principes bij beoordeling Heldere governance voor gescheiden takken Verankering strategie

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten In dit document gaan we op hoofdlijnen in op de belangrijkste onderwerpen van de nieuwe woningwet. De intentie is niet om volledig te zijn, maar om de hoofdlijnen kort

Nadere informatie

Scheiding DAEB/niet-DAEB. Door Imeldo Kwaak

Scheiding DAEB/niet-DAEB. Door Imeldo Kwaak Scheiding DAEB/niet-DAEB Door Imeldo Kwaak 1 Implementatie scheiding Publicatie hoofdlijnen beoordelingskader Aw (oktober 2015) Applicatie Aw beschikbaar voor indienen scheidingsvoorstellen (september

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle 21 februari 2014 De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle

HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG. Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle HOOFDPUNTEN NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Reactie minister Blok op vragen van de Tweede Kamer over de novelle DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN CONCEPT NOVELLE

Nadere informatie

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente

Samenvatting Novelle 1. De versterking van de rol van de gemeente Samenvatting Novelle Op 5 juli 2012 is het wetsvoorstel Herzieningswet, een wijziging van de Woningwet, aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Nadien is het kabinet

Nadere informatie

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector

In vogelvlucht. De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector In vogelvlucht De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 markeert de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting.

Nadere informatie

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing Hanjo Lagas, directeur Atrivé Het middensegment in de huursector VOGON studiemiddag, 14 september 2011 Visie Europa In 2007 klacht IVBN in 2007 (belangenvereniging

Nadere informatie

Woningwet woningcorporaties en gemeenten. Informatie voor gemeenten. de piketpalen gaan nu de grond in

Woningwet woningcorporaties en gemeenten. Informatie voor gemeenten. de piketpalen gaan nu de grond in Woningwet 2015 woningcorporaties en gemeenten Informatie voor gemeenten de piketpalen gaan nu de grond in drs. ad hereijgers april 2016 drs. ton streppel 1 Inhoud informatie over gemeente en Woningwet

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de concept-novelle

Hoofdlijnen van de concept-novelle Hoofdlijnen van de concept-novelle De concept-novelle zit nu in een consultatieronde (tot 4 maart 2014). Een aantal partijen waaronder Aedes is in de gelegenheid gesteld om te reageren. Daarbij maken we

Nadere informatie

Overzicht Novelle Herzieningswet

Overzicht Novelle Herzieningswet Overzicht Novelle Herzieningswet Aanleiding De takendiscussie: welke bedrijfsfilosofie en welk takenpakket horen bij een corporatie? Richt men zich alleen op de woning of ook op de woonomgeving? Wat mag

Nadere informatie

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden

Financiering van de corporatiesector na de novelle. René Goorden René Goorden Oktober 2014 Novelle? een prozaverhaal dat wat de omvang betreft tussen de roman en het korte verhaal geplaatst wordt. De lengte is typisch tussen de 50 en 100 pagina's, maar hierover bestaat

Nadere informatie

Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014

Herzieningswet samenvatting. 22 juni 2014 Herzieningswet samenvatting 22 juni 2014 Proces 5 juli 2012: Herzieningswet in Tweede Kamer aangenomen, vervolgens niet door Eerste Kamer 5 november 2012: Huidige kabinet gekomen, nieuw regeerakkoord 28

Nadere informatie

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb 2/6 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed

Nadere informatie

Handboek Daeb Niet Daeb Deel B Bijlagen

Handboek Daeb Niet Daeb Deel B Bijlagen Handboek Deel B Bijlagen Inhoudsopgave splitsingsplan Corporatie catalogus In de serie Corporatie Governance 1 versie 8 juli 2016 2 versie 8 juli 2016 Dit Handboek beoogt niet uitputtend te zijn. Hoewel

Nadere informatie

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014 Herzieningswet/novelle 10 december 2014 1 december 2014 Wat gebeurde er na het zomer reces? 4 september: Tweede Kamer commissie: rondetafelgesprek Aedes: publicatie rapport De Gaay Fortman (studie naar

Nadere informatie

Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad

Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad Strategische keuzes bij scheiden en splitsen Samen op weg naar een passende voorraad p weg naar een passende voorraad samen op weg naar een passende voorraad samen op weg naar een passende voorraad samen

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015

Herziene Woningwet. Stappenplan implementatie Mei Datum Juni 2015 Herziene Woningwet Stappenplan implementatie Mei 2015 Datum Juni 2015 Postbus 1086 2302 BB LEIDEN Witte Singel 93 2311 BR LEIDEN T. (071) 572 75 55 www.hofmeier.nl Inleiding Woningcorporaties moeten zich

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET Voorbereiding en implementatie Juli 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Achtergrond 3 1.2. Tijdpad implementatie 3 1.3. Implementatieplan 3 1.4. Doelstellingen

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV)

Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV) Samenvatting Woningwet voor gemeenten INCLUSIEF HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING (BITV) Colofon Tekst Expertisecentrum Fysiek Domein, met bijdragen van Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker Haarlem

Drs. Joyce Langenacker Haarlem Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker Wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem Aan de leden van

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

XAO. nerk. ons kei ECFD/U201501159

XAO. nerk. ons kei ECFD/U201501159 Dy3&S^j/b z9ziq vl XAO vnig Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederl rise G ;en fc i -.!..-- i -..-5. :--. ; ;. 11 Eel (070) 373 8393 betreft Woningwet nerk ons kei ECFD/U201501159

Nadere informatie

Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb

Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB/niet-Daeb Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB / niet-daeb Datum 20-10-2015 Hoofdlijnen beoordelingskader scheiding DAEB / niet-daeb 20-10-2015 Colofon

Nadere informatie

1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4

1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4 Memorie van toelichting VERSIE CONSULTATIE 11-02-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen worden voorgesteld 4 3. De werkzaamheden van toegelaten instellingen

Nadere informatie

II Artikelsgewijze toelichting

II Artikelsgewijze toelichting 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 3 Memorie van toelichting Inhoudsopgave I Algemeen 1. Inleiding 2 2. Onderwerpen in het wetsvoorstel waarover geen wijzigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Woningwet: scheiden en splitsen. AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016

Woningwet: scheiden en splitsen. AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016 Woningwet: scheiden en splitsen AEDES Treasuryplatform 21 maart 2016 1 Agenda Onderwerpen 1. Uitgangspunten 2. Strategie niet-daeb 3. Administratief scheiden - keuzes 4. Juridisch splitsen positie WSW

Nadere informatie

Kasstroom huren. Onderliggende basisgegevens en dimensies Toelicht ing in lichter lettertype

Kasstroom huren. Onderliggende basisgegevens en dimensies Toelicht ing in lichter lettertype Samengesteld gegeven Kasstroom huren 81 Onderliggende basisgegevens en dimensies omschrijving Onderdeel van Ontvangen gelden uit verhuur van vastgoed in (economisch) eigendom. Het betreft de ontvangen

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Herziening Woningwet:

Herziening Woningwet: Herziening Woningwet: Inleiding en de rol van de gemeente 28 mei 2015 Chantal van Mil Advocaat Programma 8:30-9:00 Inleiding, prestatieafspraken en rol gemeenten, mr. Chantal van Mil 9:00-9:30 Rol huurdersorganisaties,

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT HUURDERSBELANG WONINGSTICHTING NAARDEN EN GEMEENTE GOOISE MEREN

CONSULTATIEDOCUMENT HUURDERSBELANG WONINGSTICHTING NAARDEN EN GEMEENTE GOOISE MEREN Woningstichting Naarden CONSULTATIEDOCUMENT HUURDERSBELANG WONINGSTICHTING NAARDEN EN GEMEENTE GOOISE MEREN Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB Opgesteld door Functie Lilian Verheul Directeur-bestuurder

Nadere informatie

Masterclass Handreiking Prestatieafspraken. 1 oktober 2015

Masterclass Handreiking Prestatieafspraken. 1 oktober 2015 Masterclass Handreiking Prestatieafspraken 1 oktober 2015 2 Wat is beoogd met de herziening van de woningwet? 1. Afbakening van de taken van woningcorporaties 2. Meer zeggenschap van gemeenten en huurders

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de interim ministeriële regeling

Veelgestelde vragen over de interim ministeriële regeling Veelgestelde vragen over de interim ministeriële regeling Deel I Stand van zaken 1. Waarom deze regeling Met deze interim regeling geeft Nederland uitwerking aan de beschikking van de Europese Commissie

Nadere informatie

WONINGWET COMPLIANCE VICTOR BURGER

WONINGWET COMPLIANCE VICTOR BURGER WONINGWET COMPLIANCE VICTOR BURGER AGENDA 1 Opbouw Woningwet 2 Werkdomein corporaties 3 Scheiding DAEB/niet-DAEB en investeren 4 Huurbeleid 5 Intern en extern toezicht 6 Statuten en reglementen 7 Borging

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp. Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Te besluiten om

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp. Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Te besluiten om COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB Te besluiten om 1. een positieve zienswijze aan de SOR af te geven over het ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB; 2. de

Nadere informatie

woonconcept Datum 7 juli 2016 Behandeld door Telefoonnummer

woonconcept Datum 7 juli 2016 Behandeld door Telefoonnummer Gemeente Steenwij kerland College van Burgemeester en Wettiouders Postbus 162 8330 AD STEENWIJK woonconcept Ingekomen d.d. Zaaknummer; Reeks: O 8 JUL 2S;S > II Steenwijkerlaiul Ons kenmerk 2016-0018787

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN WONINGWET, BTIV EN RTIV

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN WONINGWET, BTIV EN RTIV BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN WONINGWET, BTIV EN RTIV PER 1 JULI 2017 (VEEGWET) 5 juli 2017 DIENSTVERLENING AAN COLLEGA TI EN VERBONDEN ONDERNEMINGEN WEER TOEGESTAAN Dienstverlening aan collega TI of verbonden

Nadere informatie

VERANDERENDE SPEELVELD

VERANDERENDE SPEELVELD VERANDERENDE SPEELVELD Impact van de nieuwe Woningwet voor gemeenten 23 juni De Woningwet 2015 Edwin Buser Tjitske de Haas directie Woningmarkt Programma Betekenis Werkdomein Lokale driehoek Prestatieafspraken

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen Op 8 november is deze ministeriële regeling gepubliceerd. De regeling gaat in per 1 januari 2011. Zoals eerder is aangekondigd

Nadere informatie

Q & A Beoordelingskader scheiding DAEB/niet-DAEB

Q & A Beoordelingskader scheiding DAEB/niet-DAEB Q & A Beoordelingskader scheiding DAEB/niet-DAEB Q & A Beoordelingskader scheiding DAEB/niet-DAEB Datum juni 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

ons kenmerk ECFD/U

ons kenmerk ECFD/U 16 JULI 2015 Gemeente Molenwaard Gemeente Molenwaard T.a.v. het college en de raad Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF CA 0 N VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/828514 Besluitnummer: 39 6.5 Onderwerp: Scheiding DAEB niet-baeb Wonen Limburg Advies: 1 instemmen met de juridische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 966 Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/822746 Documentnummer: 1894/2016/861537 Besluitnummer: 45 6.1 Onderwerp: Administratieve scheiding DAEB niet-daeb Antares

Nadere informatie

Actualiteiten Herzieningswet

Actualiteiten Herzieningswet Actualiteiten Herzieningswet De rol van de gemeente - risicoprofielen en toezicht Pieter de Boer, BDO Consultants 2 juli 2015 Uw gesprekspartner Pieter de Boer RA RO CRMA Senior Manager Financial management

Nadere informatie

1 Definities. 2 Inleiding

1 Definities. 2 Inleiding VERBINDINGENSTATUUT Inhoud 1 Definities... 3 2 Inleiding... 3 3 Status van het statuut... 3 3.1 Positionering Verbindingenstatuut... 3 3.2 Vaststelling Verbindingenstatuut... 3 4 Nieuwe verbindingen...

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 november 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00867 Onderwerp Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB en niet-daeb van woningcorporaties Stek en Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

2 Welke overgangsbepalingen met betrekking tot de Woningwet 2015 zijn er van kracht? En tot wanneer gelden zij?

2 Welke overgangsbepalingen met betrekking tot de Woningwet 2015 zijn er van kracht? En tot wanneer gelden zij? Algemeen Nr Vraag Antwoord 1 Wat valt er precies onder leefbaarheidskosten c.q. de 125 euro Dit is benoemd in het concept Besluit Toegelaten Instellingen Volkhuisvesting (BTiv), per huurwoning? 2 Welke

Nadere informatie

Hoorcollege actualiteiten

Hoorcollege actualiteiten Hoorcollege actualiteiten De toekomst van de woningmarkt voor de middeninkomens Kees Fes (Atrivé) Günter Weber (Stichting OpMaat) Harold Ferwerda (Ministerie van Binnenlandse Zaken) Delft University of

Nadere informatie

Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste

Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste Consultatiedocument Scheiding DAEB en niet-daeb Stichting Viveste 27 oktober 2016 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 2 Consultatieproces... 4 3 Keuze administratieve scheiding of juridische splitsing...

Nadere informatie

2 Welke overgangsbepalingen met betrekking tot de Woningwet 2015 zijn er van kracht? En tot wanneer gelden zij?

2 Welke overgangsbepalingen met betrekking tot de Woningwet 2015 zijn er van kracht? En tot wanneer gelden zij? Algemeen Nr Vraag Antwoord 1 Wat valt er precies onder leefbaarheidskosten c.q. de 125 euro Dit is benoemd in het concept Besluit Toegelaten Instellingen Volkhuisvesting (BTiv), per huurwoning? 2 Welke

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Wet- en regelgeving scheiding DAEB/niet-DAEB

Wet- en regelgeving scheiding DAEB/niet-DAEB Wet- en regelgeving scheiding DAEB/niet-DAEB Inleiding Onderstaand volgt een inventarisatie van hetgeen in de (toelichtingen bij) wet- en regelgeving en in het Beoordelingskader scheiding DAEB en niet-daeb

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek Ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB voor het bezit van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek Datum : 23 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Over scheidingsvarianten en te scheiden

Nadere informatie

Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders

Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders Sectorgroep Woningcorporaties Stichting Futura Impact Europadossier t.b.v. toezichthouders PwC Agenda Waar gaat het om? Financiële gevolgen Onderwerpen voor nadere uitwerking Conclusies Slide 2 Waar gaat

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

1 De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid; van regels tot uitvoering 1

1 De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid; van regels tot uitvoering 1 Inhoud Voorwoord V 1 De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid; van regels tot uitvoering 1 2 Bouwen of verwerven 11 2.1 Algemeen 11 2.2 DAEB 11 2.3 Niet-DAEB 13 2.4 Grondposities 14 3 Financieren

Nadere informatie

Intermediaire verhuur: Eisen bij toewijzing en verantwoording. Berna van Hagen. 22 september 2016

Intermediaire verhuur: Eisen bij toewijzing en verantwoording. Berna van Hagen. 22 september 2016 Intermediaire verhuur: Eisen bij toewijzing en verantwoording Berna van Hagen 22 september 2016 Inhoud presentatie achtergrond/eisen EC tijdelijke regeling DAEB en wijzigingen eisen toewijzing en verantwoording

Nadere informatie

Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG. Briefnummer: 2014.38. Voorburg, 4 maart 2014

Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG. Briefnummer: 2014.38. Voorburg, 4 maart 2014 Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG Briefnummer: 2014.38 Voorburg, 4 maart 2014 Betreft: reactie IVBN op concept-novelle Geachte heer Blok,

Nadere informatie