BEYOND MAINSTREAM FLEX: GOEDKOPER IS BETER. Kwaliteit verbeteren bij lagere kosten kan alleen met durf om anders te denken en durf om anders te doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEYOND MAINSTREAM FLEX: GOEDKOPER IS BETER. Kwaliteit verbeteren bij lagere kosten kan alleen met durf om anders te denken en durf om anders te doen"

Transcriptie

1 BEYOND MAINSTREAM FLEX: GOEDKOPER IS BETER Kwaliteit verbeteren bij lagere kosten kan alleen met durf om anders te denken en durf om anders te doen SEPTEMBER 201

2 FLEX FORMULE (F) 1 2 Anders denken: Van geïsoleerd hervormen naar integraal herontwerp. p. + Anders doen: Alleen gedrags- en cultuurverandering leidt tot blijvende resultaten. p. 7 = Goedkoper + Beter. p. 8 "Tot 0% besparingen mogelijk" p. 9 2

3 FLEX: Goedkoper is beter. Kwaliteit verbeteren bij lagere kosten kan alleen met durf om anders te denken en durf om anders te doen Staatsecretaris Martin van Rijn weet precies waar hij voor staat: "Ik wil de langdurige zorg toekomstbestendig maken met oog voor kwaliteit en voor wat kwetsbare mensen echt nodig hebben. Een omslag naar meer maatwerk en meer zorg in de buurt hoort daar onlosmakelijk bij." Een nobel streven, maar op het eerste gezicht paradoxaal. Verhoging van de kwaliteit gaat namelijk gepaard met een bezuinigingsdoelstelling van liefst EUR 5,7 miljard, waarvan EUR 1 miljard in de zorg voor verstandelijk beperkten. Bovendien moeten instellingen flexibiliteit inbouwen om in te kunnen spelen op een zorgvraag die niet alleen groeit, maar ook verandert. Meer, betere en flexibelere zorg voor minder geld Dat kan toch niet? Dat kan wel maar natuurlijk niet zomaar. Het vraagt een andere manier van denken en van doen, een cultuuromslag door de hele organisatie. Maar wie durft heeft ook veel te winnen. Roland Berger Strategy Consultants heeft recent met een landelijke zorginstelling 0-0% bespaard op staf en overhead. Niet door minderen, maar door zorg anders, beter en flexibeler te organiseren. Sterker nog: de instelling besteedt een groter deel van het budget aan zorg, benut zorgplekken en begeleiders beter dan voorheen en brengt de zorg dichter bij de cliënt. Daartoe heeft zij de ondersteunende processen integraal (anders) ingericht, eenvoud leidend gemaakt, waar nodig zorgproducten geherdefinieerd en de locatie centraal gesteld zodat medewerkers cliënten zorg op maat kunnen geven. Ingrijpend, maar ook inspirerend. Andere zorginstellingen kunnen op vergelijkbare wijze met minder geld meer zorg leveren. Wij weten hoe en wij noemen het FLEX. A FLEX Ontleden om te kunnen bouwen. Een integrale aanpak over ketens heen is nodig om processen te herdefiniëren, de organisatie waar nodig aan te passen en de nieuwe werkwijze te borgen TRADITIONELE AANPAK Incrementele procesaanpassing lossen symptomen op maar leiden tot een suboptimaal en inconsistent to taalmodel en vergoten complexiteit FLEX Volleding en integraal redesign van processen gericht op onderliggende fundamentele problemen en eenvoud in opbouw Stapeling van aanpassing op aanpassing zonder de basis fundamenteel te challengen Processen uiteenrafelen, analyseren en vanaf de basis opnieuw opbouwen

4 1 Gemeentes claimen al jaren dat zij zorg decentraal zowel effectiever als efficiënter kunnen aanbieden en het rijk heeft de uitdaging aangenomen. Zij hevelt vanaf 2015 via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorgtaken over naar gemeentes, maar niet met de volledige budgetten die daarvoor centraal beschikbaar waren. Zorginstellingen staan voor de niet geringe opgave een grote inkomstendaling op te vangen waarvan niet altijd duidelijk is hoeveel, waar en wanneer. De naar verwachting vele aanbestedingen door gemeentes zullen leiden tot grote onzekerheid over zowel aantallen als tarieven. Dat betekent dat instellingen goedkoper, flexibeler en concurrerender moeten worden in kwaliteit én kosten. Zoals overal geldt ook hier: wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg. Met minder inkomsten betekent dat dus gewoon een tekort. Om kwaliteit te blijven leveren of zelfs te verbeteren bij lagere kosten is niets minder nodig dan een paradigmaverschuiving: een fundamenteel andere manier van denken. Anders denken: van geïsoleerd hervormen naar integraal herontwerp Een zorginstelling staat bol van processen. Van primaire zorgprocessen tot ondersteunende processen zoals HR, planning, verkoop, financiën en administratie. Al die processen moeten niet alleen effectief zijn (de goede dingen doen), maar ook efficiënt (zo goed en goedkoop mogelijk). Traditionele procesoptimalisatie richt zich vooral op kostenreductie. Aanpassingen zijn incrementeel en geïsoleerd waardoor symptomen weliswaar (met meer of minder succes) worden bestreden maar oorzaken blijven. De stapeling van aanpassing op aanpassing leidt uiteindelijk tot suboptimalisatie, gebrek aan samenhang en niet zelden grotere complexiteit en hogere kosten. Belangrijke oorzaken van inefficiëntie worden niet aangepakt omdat die juist liggen op de interfaces tussen processen en de overdracht tussen afdelingen. Daar ontstaan veel fouten en dubbelingen en wordt vaak onnodig handmatig gewerkt. Verantwoordelijkheden zijn onduidelijk en/of op meer plaatsen belegd en vaak wordt niet multidisciplinair ge- werkt. Het resultaat is veel frustratie, veel inefficiëntie en een gebrekkige kwaliteit. FLEX pakt het anders aan. FLEX is meer dan procesverbetering. Het benadert alle processen in een zorginstelling als integrale ketens, brengt deze van begin tot einde in kaart, ontleedt ze en identificeert drijvers en knelpunten om vervolgens vanuit een heldere (en eenduidige) visie de processen integraal en in onderlinge samenhang weer op te bouwen. FLEX identificeert processen en processtappen die geen waarde toevoegen (lees: niet bijdragen tot goede zorg) en pakt die aan. Wat geen waarde toevoegt wordt niet meer gedaan, wat niet volgtijdelijk hoeft wordt parallel gedaan, wat een ander beter of goedkoper kan wordt uitbesteed, wat op één plaats of in één moeite kan kan wordt geïntegreerd, wat elders efficiënter kan wordt verplaatst, en wat resteert wordt waar mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd (figuur B). Eenvoud is leidend. Door zich te concentreren op activiteiten met toegevoegde waarde doet de organisatie in totaal minder, maar beter en uiteindelijk zelfs meer voor de cliënt. Het resultaat is een step change: een sprong voorwaarts naar hogere kwaliteit bij substantieel lagere kosten. Best practices en benchmarks tonen veelal dat dezelfde omzet kan worden gedraaid met 10-25% minder staf (I). Als je dat aantal supportstaf vasthoudt bij groei, dan kunnen de beste organisaties door schaaleffecten en aanpassingen van producten, processen en het business model, de ideale stafratio verbeteren met nog eens 20% tot 0% (II). Dat is een theoretisch optimum. Op basis van cultuur, achtergrond, ambities en noodzaak tot besparing wordt bepaald welke flexibiliteitsratio in de praktijk realistisch is. De meeste instellingen realiseren uiteindelijk 75-90% van de ideale flexibiliteitsratio en dat kan optellen tot besparingen van 0-0% (III).

5 B VOORBEELDEN VAN MOGELIJKHEDEN OM PROCESSEN TE VERBETEREN ELIMINEREN van processtappen, controles en handwerk die geen waarde toevoegen OUTSOURCEN van activiteiten die extern efficiënter kunnen worden uitgevoerd PARALLEL uitvoeren van activiteiten die geen volgordelijke afhankelijkheid hebben INTEGREREN van activiteiten die bestaan uit kleine stappen of met veel overdrachtmomenten STANDAARDISEREN en AUTOMATISEREN van routinematige activiteiten VERPLAATSEN van activiteiten naar een locatie waar deze efficiënter worden uitgevoerd (centraal of lokaal)

6 C DE FLEXIBILITEITSCURVE FLEX is meer doen met minder. In drie stappen het potentieel vaststellen: verbeteren langs best-practices, opschalen en business model verbeteringen toepassen en tot slot corrigeren tot een realistisch niveau gezien cultuur, ambitie en noodzaak RATIO STAF EN SUPPORT T.O.V. TOTAAL AANTAL FTE (logaritmische schaal) Huidige ratio I Bestpractices Huidig niveau To-be ratio II Innovatie en schaal III Aanpassing voor context en cultuur To-be niveau Groei OMZET Flexibiliteitslijn bepaalt de stafratio bij een bepaalde omzet en gegeven stafgrootte D CULTUURVERANDERING Elke procesimplementatie verloopt via hetzelfde ritme langs senior management, locatiemanagers en uiteindelijk medewerkers. De transitie is gericht op anders werken en anders leidinggeven. Dit betekent ook een cultuurtransitie waarbij een intensieve samenwerking met de organisatie cruciaal is. Hierbij kan de organisatie het voortouw nemen om zelf een nieuwe cultuur neer te zetten. MEDEWERKERS SENIOR MANAGEMENT - Weinig coaching - Eigen staf - Eigen spelregels - Weinig op werkvloer - Veel administratie LOCATIEMANAGERS - Regels zelf interpreteren - Veel administratie - Weinig op werkvloer - Verklarend rapporteren - Coachend leiderschap - Gebruik van beschikbare staf - Integraal verantwoordelijk voor zorg en financiën - Problemen verleggen - Staf lost op - Werk om privé - Veel controles - Veel administratie - Coachend leiderschap - Op de werkvloer - Sturen op beinvloedbare KPIs - Actiegericht en op afwijking - Eigen verantwoordelijkheid - Team op locatie lost op - Privé om werk - Professionele vrijheid 6

7 MINDER GELD, MEER ZORG 2 Anders doen: alleen gedrags- en cultuurverandering leidt tot blijvende resultaten Dit soort besparingen zijn alleen te behalen (en te behouden) als de nieuwe manier van werken ook wordt verankerd in de organisatie en de cultuur. FLEX is, mede daarom, een intensief proces. Het vergt de actieve betrokkenheid van begin tot eind van een groot deel van de organisatie: van eerste 'quick scan' om een gevoel te krijgen voor het potentieel en de belangrijkste knelpunten tot analyse, herontwerp en implementatie. Dat zorgt voor snelheid, diepgang, raakvlak en daadwerkelijke realisatie van de oplossing. De manier van werken wordt fundamenteel anders: betere afstemming van de capaciteit op de vraag uit de markt leidt tot een hogere kwaliteit (de cliënt krijgt wat hij zoekt), evenals een uniforme uitvoering met minder fouten, minder klachten en meer aandacht voor service; kortere doorlooptijden, minder controles en snellere terugkoppeling scheppen ruimte voor meer tijd en aandacht voor cliënten en medewerkers; en minder verspilling, lagere IT-kosten en een hogere bezettingsgraad laten de instelling meer doen met minder middelen en minder personeel. Nieuwe processen en 'tools' zijn daarvoor niet genoeg. Een dergelijke werkwijze vergt een verandering in gedrag en mentaliteit. Van iedere medewerker, te beginnen met het (senior) management. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en geven, coachend leiderschap, op de werkvloer zijn, sturen en afrekenen op prestatiecriteria die eenduidig zijn gedefinieerd en door de verantwoordelijken ook daadwerkelijk te beïnvloeden, handelen op geconstateerde afwijkingen, vertrouwen geven aan professionals, maar ook van hen verwachten dat zij werken als teams en bereid zijn het privéleven (weer) meer om het werk heen te plannen in plaats van andersom. Om die cultuuromslag te realiseren verloopt elke procesimplementatie via hetzelfde ritme langs senior management, locatiemanagers en uiteindelijk medewerkers, waarbij management en medewerkers de nieuwe mindset en werkwijze moeten ervaren om zelf te kunnen veranderen. E PRAKTIJKVOORBEELD Nederlandse instelling voor zorg aan verstandelijk beperkten Roland Berger heeft recent een Nederlandse zorginstelling begeleid in een FLEX-traject. De instelling levert zorg aan verstandelijk beperkten op locaties door het hele land. Zij kende zowel forse regionale organisaties als een substantiële overhead met veel gecentraliseerde taken. Processen waren complex en de uitvoering verschilde sterk van locatie tot locatie. Ondersteunende processen waren nauwelijks beschreven. Handwerk en onnodige controles waren wijdverbreid. Het management wilde deze situatie grondig aanpakken om de kwaliteit te verhogen, zorg dicht om de cliënt te organiseren en een zo groot mogelijk deel van de omzet aan zorg te besteden. > QUICK SCAN: Onze impacttool op bijvoorbeeld Wmo gaf inzicht in de nood tot besparingen. Tevens werden de belangrijkste verbetergebieden vastgesteld. > AS-IS: De processen werden in 'brown paper sessies' grondig geanalyseerd om kosten, capaciteitsbeslag en knelpunten te expliciteren. Daarna stelden wij op basis van best practices een besparingspotentieel vast. > TO-BE: In 'white paper sessies' werd een nieuwe visie ontwikkeld op de processen zoals zij zouden moeten zijn en werden die processen integraal herontworpen. De structuur volgde. De governance werd versterkt en de noodzakelijke veranderingen in leiderschap en cultuur benoemd. > PREIMPLEMENTATIE: In een pre-implementatie fase stelden wij het definitieve projectprogramma vast, werkten wij de plannen uit voor IT, HR af- en opbouw en de transitie en ('sign off') door de hele organisatie. In nauwe afstemming heeft de organisatie zelf de cultuurtransitie vormgegeven. Strikt en inhoudelijk programmamanagement hielp klantteams uit de organisatie de projecten zelf implementeren. STAP 1 QUICK SCAN A As-is assessment light B Baseline en begrip van kostendrijvers C Hypotheseontwikkeling STAP 2 AS-IS PROCESSEN & DOELEN A Procesbeschrijving As-is B Red flags en procesknelpunten C Interne benchmarking en best practices D Vebeterpotentieel STAP TO-BE PROCESSEN DESIGN A To-be procesvisie en maatregelen B To-be procesontwerp C KPI's D Organisatie IMPLEMENTATIE > Inhoudelijk programmabureau > Ondubbelzinnig eigenaarschap > Beheersbare procesimplementatie > Door de eigen organisatie vormgegeven cultuurtransitie STAP PREIMPLEMEN- TATIE A Implementatieplan en kritieke pad B IT roadmap en HR afbouwplan C Verandermanagement D Implementatiemanagement & tracking GOEDKOPER + BETER Het resultaat: zorg dicht om de cliënt georganiseerd, minder fouten en onnodig werk, eigenaarschap voor resultaat, focus op zorg, en goedkoper: 0-0% minder kosten voor support. 7

8 F WERKSESSIES OM AS-IS EN TO-BE TE ONTWIKKELEN AS-is: veel verschillende percepties, veel verschillende werkwijzes In onze ervaring is dit dan ook een kans voor de organisatie om de gewenste nieuwe cultuur vorm te geven. De eigen organisatie kan hierin veel zelf doen en kan ook het voortouw nemen om deze cultuur op eigen wijze neer te zetten. Dit betekent een intensieve verwevenheid van het programma met de organisatie, en biedt daarom ook de beste garantie voor duurzame resultaten en een krachtige en gemotiveerde organisatie. In brown-paper sessies wordt duidelijk hoe het echt zit Anders denken + anders doen = goedkoper + beter Vanuit een integrale procesvisie wordt in white paper sessies het to-be ontwerp opgesteld PROJECT VOORBEELD > Proces wordt live 'nagespeeld' door betrokken medewerkers > Medewerkers hebben ter plekke toegang tot alle systemen en laten alle processtappen zien op de beamer > Eventueel kunnen ter verduidelijking screenshots worden gemaakt en uitgeprint > Brown-papers worden na afloop digitaal uitgewerkt en gedeeld De idee dat minder geld onverenigbaar is met meer zorg bestaat vooral in ons hoofd. Voor wie zo blijft denken is het inderdaad onmogelijk. Maar wie anders durft te denken, terug durft te gaan tot de basis, al het overbodige elimineert en verantwoordelijkheid durft te geven aan de professionals die het dichtst bij de cliënt staan, zal merken dat goedkoper en beter heel goed samengaan. Een FLEX-traject is meer dan procesverbetering. Het is een integraal herontwerp van ketens, werkwijze en organisatie. Zorgproducten worden opnieuw en eenvoudiger gedefinieerd zodat zij beter aansluiten op de behoeften van cliënten en medewerkers in staat stellen maatwerk te leveren. Medewerkers en managers worden minder afhankelijk van staf en zijn op de locaties zelf verantwoordelijk voor simpele rapportages, planning, uitval en inkoop. Zij worden daarbij ondersteund door geautomatiseerde 'workflows', eenvoudige 'tools' en bijv. centrale inkoopcontracten, een flexibel dienstencentrum en mobiele zorgserviceteams. Zij worden aangesproken op een beperkt aantal relevante en beïnvloedbare prestatiecriteria en krijgen de ruimte zelf actie te nemen bij afwijkingen. Onnodige controles worden afgeschaft, administratie en registratie sterk vereenvoudigd. Leiderschap is erop gericht medewerkers beter te maken en de balans te bewaken tussen zorg en zakelijkheid. De winst zit in de betere kijk op eigen werk en het bijbehorende eigenaarschap voor resultaat. Financieel kan dit besparingen opleveren van 0-0% op staf 8

9 G EEN TYPISCH PROJECT IN CIJFERS Zorg op maat 0-0% minder kosten 2-5% hogere productiviteit MINDER KOSTEN, BETERE ZORG 5-10% inkoopvoordeel Betere bezetting van huisvesting Juiste competenties op de juiste plek Vast veranderritme vanaf de top 10 proceseigenaren uit het senior management 120 brown paper en white paper werksessies Ruim 100 medewerkers in de ontwerpfase VERANDERING Coachend leiderschap Leidinggevenden op de werkvloer Lijn is verantwoordelijk voor kwaliteit en kosten Het lokale team is operationeel zelfstandig ~0 interne projectleiders in de implementatie Verbeteringen toetsen in de praktijk 100 veranderambassadeurs ingezet Korte terugverdientijd LEIDERSCHAP Professionele vrijheid, strikter consequentiemanagement Rapporteren op afwijking en actiegericht Kleine staf en op afroep Werk-om-privé Maatwerk op de vloer, maar standaard proces en product Locaties als zelfstandige bouwsteen Paradigmaverandering in producten en diensten Van zorgmaximalisatie naar resultaatoptimalisatie Sturen op 5-10 beïnvloedbare KPIs BETER Vermindering van onnodige registraties Eenvoudig zelf facturen lokaal betalen Automatisering van > handmatige declaraties en mutaties Automatische matching van facturen Van 8 controle stappen in één proces naar 1 9

10 en overhead en 5-10% op inkoop, bij een sterk verbeterde productiviteit en bezetting. FLEX vraagt wel veel van medewerkers. Zij moeten elke dag, zonder verlies van kwaliteit of continuïteit, zorg blijven leveren terwijl zij deelnemen aan werksessies en trainingen, allerlei procesveranderingen doorvoeren en in de reorganisatie collega's zien vertrekken. Maar zij krijgen er ook veel voor terug in eenvoud, vrijheid, verantwoordelijkheid en ondersteuning. De verbeteringen zijn de inspanning meer dan waard. De zeven FLEX succesfactoren Minder geld, meer zorg. Het kan. Met FLEX hebben wij niet alleen laten zien dat anders denken kan leiden tot resultaat, wij hebben ook geleerd wat je anders moet doen om succesvol te zijn. Onze aanpak kent zeven succesfactoren: BENADER KETENS INTEGRAAL. Kijk over schuttingen en organisatieonderdelen heen, breng alle interacties, overdrachten en knelpunten in kaart en (her)ontwerp processen van begin tot eind als integrale ketens, zoals HR of verkoop-tot-omzet. Betrek strategische, operationele, financiële, organisatorische en cultuurveranderingen in het herontwerp. GA ZO DIEP ALS NODIG IS. Gebruik een 'quick scan' en 'deep dives' om knelpunten en rode vlaggen te identificeren en analyses te verdiepen om de onderste steen boven te krijgen en problemen bij de wortel aan te pakken. WEES AMBITIEUS. Stel vroeg in het project heldere doelstellingen en durf je te richten op (het evenaren van) benchmarks en best-practices. Benut de kans om een eigen, gewenste cultuur neer te zetten. BORG WENDBAARHEID. De zorg staat nog aan het begin van een hele reeks veranderingen in financiering, technologie, producten en marktvraag. De organisatie moet daarop flexibel kunnen inspelen. Richt daarom een proces 'strategische capaciteitsplanning' in dat regelmatig evalueert en bijstuurt op marketing, de definitie van zorgproducten, competentiemanagement en huisvesting. BEGIN BIJ DE TOP. Anders werken kan alleen als het leiderschap verandert. Verander van manager in coach, kom op de werkvloer en geef verantwoordelijkheid. ZORG VOOR EIGENAARSCHAP. Duurzame resultaten worden alleen bereikt als de lijn ook verantwoordelijkheid voelt en neemt voor de uitvoering. Stel het implementatieplan zoveel mogelijk samen op en laat senior management tekenen voor de doelstellingen. VOER STRIKT PROGRAMMAMANAGEMENT. Zorg ervoor dat ook de implementatie integraal wordt gepland en gemanaged. Ontwikkel een projectoverstijgende IT roadmap gerelateerd aan het kritieke pad. Zorg voor een gedetailleerd HR af- en opbouw plan en stel een integraal plan op voor de cultuurverandering inclusief trainingen, communicatie en roadshows. Formeer een krachtig programmabureau dat de uitvoering coördineert en inhoudelijk begeleidt. In elke uitdaging ligt een kans besloten. De uitdaging waarvoor zorginstellingen staan is groot. De kans dus ook voor wie hem durft te grijpen. Anders denken maakt het mogelijk, anders doen werkelijk: minder geld, meer zorg. 10

11 Roland Berger Strategy Consultants OVER ONS Roland Berger Strategy Consultants werd in 1967 in München opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande adviesbureaus ter wereld op het gebied van strategy consulting. Met 51 kantoren in 6 landen en medewerkers is Roland Berger internationaal op alle markten actief. In 2002 is de Nederlandse vestiging van Roland Berger geopend in het Amsterdamse World Trade Center. Deze ambitieuze en ondernemende vestiging is sindsdien gegroeid van 7 tot 90 werknemers en daarmee één van de snelst groeiende en meest succesvolle kantoren binnen de firma wereldwijd. Het Nederlandse kantoor is, evenals de firma, gebouwd op de waarden van excellentie, ondernemerschap en partnerschap. Wij streven naar het leveren van de hoogste kwaliteit voor onze klanten en committeren ons aan het succes van hun ondernemingen. Vanuit dit partnerschap bouwen wij met onze klanten op de grote veranderingen van vandaag aan de industrieën van morgen. Tablet versie Meer lezen Links & likes DOWNLOAD ONZE KIOSK APP Om onze laatste edities te lezen op je tablet, vind 'Roland Berger' in de itunes App Store of in Google Play. Je kunt de kiosk app gratis downloaden ORDER AND DOWNLOAD STAY TUNED LIKE AND SHARE BergerStrategyConsultants ZIEKENHUISSAMENWERKIN- GEN BRENGEN VEEL GOEDS: volume, kwaliteit en efficiëntie. (201) Toch lijken samenwerkingen nog vooral ingegeven door de externe druk van regelgeving, marktomstandigheden en kostenbeheersing. Roland Berger Strategy Consultants pleit voor een samenwerking vanuit kracht, die zich laat leiden door medischinhoudelijke keuzes en de traditionele vorm en grenzen van een ziekenhuis durft los te laten. Dit biedt kansen voor structureel betere én efficiëntere zorg. ZORG: een groot goed (2011) Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? 11

12 Uitgever ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS B.V. World Trade Center Strawinskylaan XX Amsterdam THE NETHERLANDS De schrijvers verwelkomen vragen, commentaren en suggesties ALEXANDER BELDEROK Partner, Operations CC RENÉ SEYGER Partner, Healthcare CC ERWIN DOUMA Principal, Operations CC This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any information provided in this publication without receiving specific professional advice. Roland Berger Strategy Consultants GmbH shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication. 201 GMBH. ALL RIGHTS RESERVED.

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance!

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance! Creatieve Omzet! Verantwoorde Kostenbesparingen! Een Uitdagende Economische Realiteit.! Loopt u voorop en groeit uw marktaandeel! of staat u achter en verliest u terrein?! Royal Bank of Scotland klaar!

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

SAMEN BETER Hoe samenwerking kan bijdragen aan structureel betere zorg

SAMEN BETER Hoe samenwerking kan bijdragen aan structureel betere zorg BEYOND MAINSTREAM Hoe samenwerking kan bijdragen aan structureel betere zorg MEI 2014 1 2 3 Kiezen vanuit kracht Steeds meer ziekenhuizen zoeken samenwerking, meestal in reactie op externe druk: regelgeving,

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand?

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Sylvia Verhoef adviseur en manager opleidingen Inhoud Ontwikkelingen en veranderingen Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Betekenis

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Samen werken aan duurzame verbetering van processen. Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013

Samen werken aan duurzame verbetering van processen. Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013 Samen werken aan duurzame verbetering van processen Paul vos Programma Slim Werken NMKG - 12 december 2013 Inhoud Doelstellingen en aanpak Resultaten Lessen en ervaringen Hoe we verder gaan Vragen? - 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Efficiënte marktplaats

Efficiënte marktplaats Efficiënte marktplaats Flowering The 1 Twee gezichten, twee perspectieven Manager Logistieke Dienstverlening Klanten in Rijnsburg Programme Director Samen Verbeteren 2 We hopen twee vragen te beantwoorden

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Het leven zoals het is 2 Het leven zoals het is Er gaan zo'n 50.000 gedachten per dag door ons hoofd. De meeste van deze gedachten

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian Inkoopsamenwerking Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian WIE IS TREVIAN? HET ONTSTAAN TREVIAN HEEFT HAAR WORTELS IN DE CORPORATIE SECTOR EN IS IN 2009 ONDER DE NAAM TREVIN OPGERICHT

Nadere informatie

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Hoe bouw je een high performance financiële organisatie?

Hoe bouw je een high performance financiële organisatie? Nationale Controllersdag 2017 Hoe bouw je een high performance financiële organisatie? Drs. Eelco Bilstra Finext & Dr. André de Waal MBA HPO Center + StatMind Management Research & Development (Tanzania/Zambia)

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Aan de slag met Regie van kwaliteit!

Aan de slag met Regie van kwaliteit! Aan de slag met Regie van kwaliteit! Jochem Pollmann - Jos van Rooijen - René Bliekendaal - Charissa Nab 1 Introductie - Welkom Wie ben je? Waar werk je / Wat is jouw rol? Wat weet je van Regie van kwaliteit?

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie