Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie"

Transcriptie

1 Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Een verkenning van kansen in de corporatiemarkt 3 september 2012 Status: concept ir. S. de Vos mw. dr. ir. ing. I.I. Janssen 1 P a g i n a

2 Vastgoedmanager ontmoet woningcorporatie Een verkenning van kansen in de corporatiemarkt Introductie De activiteiten van vastgoedmanagentorganisaties (VGMO s) op de woningmarkt richten zich op het beheer van woningen van particuliere en institutionele vastgoedbeleggers, de zogenaamde vrije huursector. In de voortdurende zoektocht naar vergroting van de markt van vastgoeddiensten, brengen de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt voor de vastgoedmanagementsector kansen met zich mee. Deze studie is bedoeld om deze kansen in de woningmarkt in beeld te brengen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de ontwikkelingen bij woningcorporaties. De Nederlandse woningcorporaties bezitten samen 82% van het totale aanbod aan huurwoningen. Slechts 4,6% van de huurwoningen is in bezit van institutionele beleggers. Als gevolg van huurprijsregulering zijn de huurprijzen van goedkope huurwoningen aan regels gebonden. Dit geldt voor goedkope woningen die verhuurd worden door corporaties én commerciële verhuurders. Regulering is van toepassing op woningen met een huurprijs van 664,66 euro per maand (prijspeil 2012). Maarliefst 92% van de huurwoningen in Nederland heeft een huurprijs lager dan deze liberaliseringsgrens. Omdat woningcorporaties tot taak hebben lage inkomensgroepen te huisvesten, is het vanzelfsprekend dat zij het merendeel (86%) van deze gereguleerde huurwoningen bezitten (zie figuur 1). De huidige ontwikkelingen op deze huurwoningmarkt waar de woningcorporatie een belangrijke rol speelt, zijn aanleiding voor deze studie. Centraal staan twee kansen voor vastgoedmanagementorganisaties die het gevolg zijn van enerzijds verschuivingen in het middensegment van de huurwoningmarkt en anderzijds de roep om een efficiëntere bedrijfsvoering bij woningcorporaties gereguleerd geliberaliseerd corporaties particuliere beleggers institutionele beleggers Figuur 1 Aantallen huurwoningen in Nederland (x 1.000) (bewerking van IVBN, 2011; ABF, 2009) 2 P a g i n a

3 1 Vastgoedbeleggers verwerven woningen van corporaties waardoor gelijktijdig de beheeropgave voor VGMO s wordt vergroot. Doordat corporaties door de overheid worden gestuurd om zich meer te richten op huishoudens met een inkomen onder de euro, zullen er in de vrije huursector verschuivingen optreden. Bovendien wordt er meer marktwerking toegestaan in het gereguleerde deel van de huurwoningmarkt. De verwachting is daarom dat de vrije sector huurwoningmarkt de komende jaren sterk zal groeien. Dit biedt kansen voor woningbeleggers en in het verlengde hiervan voor VGMO s. 2 In een zoektocht naar een efficiëntere bedrijfsvoering besteden corporaties steeds meer beheeractiviteiten uit. Wanneer corporaties gedwongen worden op kasstromen te sturen, vereist dit een efficiënte bedrijfsvoering en een kritische blik op de kosten van beheeractiviteiten. Gezien het feit dat VGMO s gewend zijn in een concurrerende markt kwaliteit te leveren, tegen een scherpe prijs, zouden de activiteiten van VGMO s kunnen passen in een efficiëntere bedrijfsvoering van woningcorporaties. Toch weten corporaties en VGMO s elkaar in de praktijk nauwelijks te vinden. Hoe komt dit? Door in kaart te brengen hoe corporaties aankijken tegen mogelijkheden van samenwerking, wordt duidelijk wat de belemmeringen zijn. Mogelijk biedt het ook aanknopingspunten voor het afstemmen van de diensten van VGMO s aan de eisen van corporaties. Op die manier kan er ruimte ontstaan voor vastgoedmanagementorganisaties om hun markt te vergroten tot het domein van de woningcorporaties. Doel en methode onderzoek Het doel van deze projectstudie is het vertalen van de huidige ontwikkelingen in de huurwoningmarkt in kansen voor de vastgoedmanagementorganisatie. Uitvoerig deskresearch en interviews met acht woningcorporaties hebben als onderlegger gediend bij het in kaart brengen van de kansen. De interviews hebben telefonisch of schriftelijk plaatsgevonden en bevatte vragen over het uitbesteden van beheeractiviteiten. De volgende woningcorporaties hebben informatie verstrekt over hun uitbestedingsbeleid: Woonvisie, Lefier, Havensteder, Sité Woondiensten, Woonwaard Noord- Kennemerland, Laurentius, Dinteloord en Alliantie. De doelstelling van deze projectstudie is niet een volledig overzicht te geven van de besluitvorming rondom uitbesteden van beheeractiviteiten binnen corporaties. De onderzoekers hebben geprobeerd een goed beeld te schetsen van de situatie bij woningcorporaties en deze te interpreteren voor VGMO s. 3 P a g i n a

4 Leeswijzer Met opzet is gekozen de resultaten van deze korte projectstudie niet te bundelen in een lijvig onderzoeksrapport. Per kans zoals in de introductie verwoord, zijn vijf prikkelende vragen opgesteld die vervolgens bondig worden beantwoord gebruikmakend van wetenschappelijke literatuur, publicaties in vakbladen, beleidsnotities, en de resultaten uit de interviews. Op deze wijze hopen de onderzoekers goed aan te sluiten bij de kennisbehoefte van de leden van Vastgoedmanagement Nederland. 4 P a g i n a

5 Verschuivingen in het middensegment de stand van zaken De huidige woningmarkt wordt gedomineerd door twee sectoren: de koopsector en de sociale huursector. De derde sector, de vrije sector huurmarkt, is daarentegen klein. De marktsituatie in beide dominante sectoren kent uitersten. Op de koopwoningmarkt heerst momenteel een kopersstaking met een recordomvang aan aangeboden koopwoningen. De strengere voorwaarden voor hypotheekverstrekking, die met name starters parten spelen, remt de doorstroming van huur- naar koopwoningen. In de sociale huursector kennen we een geheel andere marktsituatie. Regionale verschillen daargelaten, kent de sociale huursector lange wachtlijsten. Het gebrek aan doorstroming van (sociale) huur naar koop draagt bij aan de onbalans op de koopwoningmarkt. Zowel overheid als markt reageren op deze onbalans in de woningmarkt. Voor een betere afstemming en doorstroming zou het aandeel huurwoningen in het middensegment moeten worden vergroot. Door aanpassing van de huurprijsregulering zullen meer corporatiewoningen bij mutatie een geliberaliseerde huur hebben wat het aanbod huurwoningen in het middensegment vergroot (Rijksoverheid, 2011b). Institutionele beleggers geven aan zich meer te willen begeven op dit middensegment (IVBN, 2011). Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de aankoop van woningen in het middensegment van corporaties. Indien inderdaad de portefeuille van vastgoedbeleggers in deze richting zich substantieel uitbreidt, liggen hier kansen voor VGMO s die traditiegetrouw het beheer verzorgen in opdracht van deze beleggers. Maar hoe concreet zijn deze kansen? De beantwoording van een vijftal vragen vormt de leidraad in de zoektocht naar deze kansen. 1 Hoe is het middensegment in de huurwoningmarkt te typeren? De huurwoningmarkt kan verdeeld worden in verschillende prijssegmenten. De Wht houdt de volgende huurklassen aan (Rijksoverheid, 2011a): goedkoop (maandhuur tot 366,37), betaalbaar (maandhuur vanaf 366,37 tot 561,98), bereikbaar (maandhuur vanaf 561,98 tot 664,66) en duur (maandhuur vanaf 664,66). In deze notitie hanteren we een ander onderscheid. Het goedkope segment van de huursector is dat deel van de markt dat gereguleerde huurprijzen kent (huurprijzen < 664,66 euro). De inkomensgrens voor deze woningen bedraagt Huishoudens met een hoger inkomen zijn dus aangewezen op de vrijesector huurmarkt met huurprijzen hoger dan 664,66 euro. Van de totale vrije huursector is 37% in het bezit van corporaties, 26% in het bezit van institutionele beleggers en de overige 37% is eigendom van particuliere beleggers. De vrije sector huurmarkt telt circa woningen. Ze vormt daarmee slechts 8% van de totale huurwoningmarkt. Het middensegment van de huurwoningmarkt is dat deel van de vrije sector huurmarkt met huurprijzen tot circa 900 euro. Door gewijzigde regelgeving kunnen middeninkomens niet meer in de gereguleerde huursector terecht. 5 P a g i n a

6 Vanwege het geringe aanbod in dit middensegment huurwoningen dreigt deze groep tussen wal en schip te vallen (zie bijvoorbeeld: Arcadis, 2012). De aandacht van vastgoedbeleggers voor dit deel van de markt is daarom groeiende. Immers, corporaties zijn gedwongen zich te herbezinnen op hun rol in dit deel van de markt. Daarnaast lijkt door de strikte hantering van de inkomensgrens de vraag in dit deel van de markt groter dan het aanbod. 2 Wat is de rol van de overheid bij het vergroten van de vrije sector huurmarkt? De overheid heeft in haar Woonvisie 2011 een aantal maatregelen aangekondigd ten aanzien van de corporatiesector. Zo wil zij de doorstroming bevorderen en aanbodbelemmeringen wegnemen om zo de keuzevrijheid op de huurmarktmarkt te verruimen. De overheid heeft hiervoor 3 maatregelen voorgesteld (Rijksoverheid, 2011b): Meer marktwerking in de huurwoningmarkt Een striktere scheiding van speelvelden corporaties en beleggers Versoepeling van regels ten aanzien van complexgewijze transacties Meer marktwerking in de verhuurwoningmarkt Als gevolg van huurprijsregulering kunnen gereguleerde huurprijzen sterk afwijken van markthuurprijzen. Zo heeft het woningwaarderingssysteem weinig oog voor de locatie en des te meer voor de voorzieningen in de woning zelf. Op de goede locaties is er oneerlijke concurrentie tussen de goedkope corporatiewoningen en woningen in de vrije sector. Dit maakt het onmogelijk om op gewilde locaties rendabel woningen te ontwikkelen en te verhuren voor het middensegment huurwoningen (tussen de 650 en ca. 900 euro per maand). De overheid heeft hiertoe in de gebieden met de grootste druk op de woningmarkt de toegestane maximumhuurprijzen verhoogd. Dit zorgt ervoor dat bestaande gereguleerde woningen bij mutatie in de vrije sector verhuurd kunnen worden. In het middensegment zullen de huurniveaus meer marktconform zijn wat investeren door vastgoedbeleggers aantrekkelijker maakt. Een striktere scheiding van speelvelden corporaties en beleggers Corporaties lenen goedkoper kapitaal dan commerciële verhuurders vanwege de borging van corporaties door de staat. Dit terwijl corporaties de afgelopen jaren steeds meer commerciële activiteiten zijn gaan ondernemen waaronder de ontwikkeling van vrije sector woningen, welke zij aanzienlijk goedkoper verhuren dan commerciële verhuurders. De hierdoor ontstane concurrentievervalsing maakt het moeilijk om een rendement te halen voor commerciële verhuurders. De overheid heeft hiertoe de maatregel genomen om corporaties te verplichten hun activiteiten te splitsen in een commercieel deel en een maatschappelijk deel. Dit maatschappelijke deel, het zogenaamde DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) deel, komt nog wel in aanmerking voor 6 P a g i n a

7 geborgde leningen, het niet-daeb deel niet. Het niet-daeb deel is voor financiering aangewezen op dezelfde mogelijkheden als commerciële verhuurders. Voor wat betreft woningen vallen enkel gereguleerde woningen in het DAEB deel. Dit betekent dat huishoudens die meer verdienen dan euro per jaar (prijspeil 2012) zich voor huurwoningen op het geliberaliseerde deel van de huurwoningmarkt moeten richten. Deze regeling maakt dat de concurrentie tussen corporaties en commerciële verhuurders in dit deel van de markt eerlijk verloopt, wat investeringen door vastgoedbeleggers uitlokt. Versoepeling van regels ten aanzien van complexgewijze transacties Nu corporaties hun uitpondinkomsten zien terugvallen als gevolg van de verslechterde situatie op de koopmarkt, en de corporaties gedwongen worden zich meer op hun oorspronkelijke doelgroep te gaan richten, kan het interessant zijn om verhuurde woningen in het middensegment complexgewijs in verhuurde staat te verkopen. Naast verkoop aan collega corporaties of het Woning Investerings Fonds, is verkoop aan vastgoedbeleggers een optie. De regels ten aanzien van complexgewijze verkoop zijn versoepeld. Desondanks kent de verkoop van huurwoningen aan vastgoedbeleggers belemmeringen (zie volgende deelvraag). 3 Welke belemmeringen zijn er voor de verkoop van huurwoningen in het middensegment door corporaties aan vastgoedbeleggers? De verkoop van corporatiebezit is onderhevig aan regelgeving. Deze regelgeving heeft betrekking op het transactietraject en de hoogte van de transactieprijs. Indien een corporatie besluit woningen te verkopen aan een vastgoedbelegger wordt gesproken over complexgewijze verkoop. Een corporatie moet een complex eerst aan de zittende bewoners aanbieden en daarna aan collega-corporaties (waaronder het Woning Investerings Fonds). Als deze partijen niet willen kopen, mag de corporatie aan een belegger verkopen. Deze aanbiedingsvolgorde kan ertoe leiden dat een corporatie soms drie verkooptrajecten doorloopt voordat ze daadwerkelijk aan beleggers kan verkopen. Omdat de woningvoorraad van corporaties tot stand is gekomen met maatschappelijk kapitaal, wordt weglekken van dit maatschappelijk kapitaal beschermd door eisen ten aanzien van de transactieprijs. Bij het bepalen van de prijs is de leegwaarde (ofwel de waarde van het complex in onverhuurde staat) een belangrijk criterium. Bij verkoop tussen de 75% en 90% van de leegwaarde kan het ministerie toestemming verlenen als (1) het belang van de volkshuisvesting zich daar niet tegen verzet, (2) corporaties kunnen aantonen dat complexgewijze verkoop volkshuisvestelijke meerwaarde heeft en (3) de prijsvorming transparant tot stand is gekomen en marktconform is. Daarnaast is verkoop voor minder dan 75% ook mogelijk geworden. Voorwaarde is dat de koper het complex de eerste zeven jaar door exploiteert en een evenredige winstdelingsregeling afspreekt met de corporatie tot 30 jaar na aankoop. Ondanks dat deze regelgeving in 2011 is verruimd (zie Rijksoverheid, 2011d), bestaat in de markt het gevoel dat corporaties hun complexen die voor doorexploitatie aan beleggers worden aangeboden, te 7 P a g i n a

8 duur moeten verkopen (DTZ, 2011; Conijn & Kramer, 2010). Daarnaast hebben complexen die nu nog gereguleerd verhuurd worden (en waarbij op termijn de meeste huurpotentie gekapitaliseerd kan worden) met extra regels te maken. Zo moeten zowel de bewoners als de gemeente toestemming geven tot verkoop. Op papier zijn de voorwaarden voor complexgewijze verkoop van corporatiebezit dus niet zo gunstig. 4 In welk deel van deze markt zijn vastgoedbeleggers geïnteresseerd? Uit onderzoek (Conijn & Schilder, 2011) blijkt dat 40% van de corporatiewoningen door het opplussen van de WWS punten, bij mutatie in de vrije sector verhuurd zouden kunnen worden. Volgens Jones Lang LaSalle (PropertyNL, 2011) zouden 55% van de door hen ondervraagde woningcorporaties complexgewijs wil verkopen, vooral in de vrije sector. Of vastgoedbeleggers geïnteresseerd zijn in de aankoop van deze woningen hangt ook af van de wijze waarop institutionele beleggers hun activiteiten inrichten. Volgens hetzelfde onderzoek van JLL zouden beleggers graag van corporaties willen kopen. Zo zouden de vijftig grootste Nederlandse particuliere en institutionele beleggers tot eind 2012 minimaal 2,5 miljard willen investeren in nieuwe en bestaande huurwoningen. In een studie van De Vos (2012) blijkt zo n 20% van de corporatievoorraad uiteindelijk ook daadwerkelijk te voldoen aan de objecteisen van de vastgoedbelegger. Hierbij is gekeken naar huurprijsklasse, woonvorm, bouwjaar en locatie. De rendementseisen van de vastgoedbelegger zorgen er echter voor dat bij een strikte naleving van de huidige transactieregelgeving van deze 20% nauwelijks wat overblijft. De daling van de woningprijzen in de huidige markt en een minder strenge transactieregelgeving zou het aanbod voor beleggers geschikte huurwoningen kunnen doen groeien. Hoewel met deze veranderingen dit potentiële aanbod maar beperkt groeit, is dit al snel een groot aanbod, gezien de enorme omvang van de bestaande corporatievoorraad. De Vos rekende in zijn studie een scenario voor waarbij uitpondverboden en winstdelingen werden losgelaten en leegwaarderatio s nog eens met 10% werden verlaagd. In dat geval zou ongeveer 2% van de corporatievoorraad geschikt zijn voor aankoop door vastgoedbeleggers. Dit lijkt op het oog weinig, maar vertegenwoordigt een kapitaal van ca. 5 miljard euro. Wanneer insitutionele beleggers de beschikking hebben over 2,5 miljard euro, is er genoeg keuze voor vastgoedbeleggers in de bestaande corporatievoorraad. 5 Biedt een verschuiving in het middensegment op korte termijn kansen voor VGMO s? De kansen voor VGMO s hangen af van de omvang van de transacties tussen vastgoedbeleggers en woningcorporaties. De nieuwe regelgeving die voortvloeit uit de Woonvisie 2011 verruimt de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers zich te begeven op het middensegment van de huurwoningmarkt. Het opplussen van een deel van de voorraad en de striktere scheiding tussen DEAB 8 P a g i n a

9 en niet-daeb verbetert de concurrentiepositie van de vastgoedbelegger in dit segment. Op 5 juli 2012 is de herzieningswet door de tweede kamer aangenomen (Rijksoverheid, 2012). De herzieningswet regelt dat corporaties een administratieve scheiding moeten aanbrengen tussen DAEB en niet-daeb. Voor corporaties blijft het echter toegestaan zich op de vrije markt (niet-daeb) te begeven. Het is dus nog de vraag of, welke, en in welke mate corporaties huurwoningen in het middensegment afstoten. Daarnaast is het complexgewijs verkopen van corporatiewoningen omgeven met ingewikkelde procedures. De verkoop van corporatiewoningen is daarom geen vanzelfsprekendheid. De ervaringen op dit vlak zijn nog beperkt. De toekomst moet uitwijzen hoe en of het kapitaal van de vastgoedbelegger de corporatievoorraad weet te vinden In dit stuk is rekening gehouden met de vigerende wet- en regelgeving voor wat betreft de huurwoningmarkt. Ondanks recente maatregelen is van een gezonde woningmarkt geen sprake. De woningmarkt is daarom een belangrijk politiek agendapunt. Op dit moment wordt de herzieningswet verder uitgewerkt, hebben 22 top-economen zich opnieuw over de woningmarkt gebogen (Bartelsman e.a., 2012), ligt er een gezamenlijke nota Wonen 4.0 van de belangrijkste partijen die de woningmarkt vertegenwoordigen (Vereniging Eingen Huis e.a., 2012) en vinden op 12 september nieuwe verkiezingen plaats. De algemene toon is dat alleen grondige hervormingen in zowel de huur- als de koopwoningenmarkt zullen leiden tot een gezondere woningmarkt. Het is de vraag welke hervormingen het nieuwe kabinet zal doorvoeren en welke gevolgen dit zal hebben voor de vrije huurwoningmarkt. Als we tenslotte verder naar de toekomst kijken blijft de vraag naar woningen in het middensegment bestaan. Het aantal huishoudens blijft nog groeien tot 2045 (CBS, 2011). Zolang de vraag naar woningen hoog blijft, zal op langere termijn de markt voor VGMO s toenemen, ongeacht of dit voormalige corporatiewoningen of nieuwbouw investeringen betreffen. 9 P a g i n a

10 Beheren in opdracht van corporaties In een zoektocht naar een efficiëntere bedrijfsvoering besteden corporaties steeds meer beheeractiviteiten uit. De inkomsten van corporaties staan onder druk (CFV, 2011). Dit dwingt corporaties kritisch te kijken naar de efficiëntie van de bedrijfsvoering. Uit onderzoek (Conijn en Schilder, 2009) blijkt dat corporaties 30% tot 50% meer uitgeven aan het beheer van een woning dan een commerciële verhuurder. Gedeeltelijk kan dit verklaard worden door het andere takenpakket dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van corporaties met zich meebrengt. Denk hierbij aan het beheer van de directe leefomgeving, activiteiten die voortvloeien uit de huurregulering, enz. Toch hebben corporaties ook vastgoed in bezit waar deze maatschappelijke component minder aanwezig is, zoals bij het beheer van het niet-daeb deel van de corporatieportefeuille. De beheeractiviteiten die hieruit voortvloeien zijn vergelijkbaar met de diensten die VGMO s aanbieden. Dit deel van deze publicatie richt zich op de vraag hoe corporaties aankijken tegen efficiënter vastgoedmanagement en wat VGMO s in dit kader voor hen zouden kunnen betekenen. 1 Hoe efficiënt zijn corporaties in het beheren van hun vastgoedportefeuille? Zowel VGMO s als corporaties geven aan dat er bij corporaties veel te winnen valt in het efficiënt managen van de vastgoedportefeuille. De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het verschil in objectgebonden kosten (onderhoud en beheer) tussen corporaties en commerciële verhuurders. Al eerder haalden we het onderzoek van Conijn en Schilder(2009) aan. Zij spreken over exploitatielasten bij corporaties die 30% tot 50% hoger liggen dan die van commerciële vastgoedeigenaren. Van den Hoogen (2010) laat in een discussiepaper een aantal interessante vergelijkingen zien. Gegevens van AeDex en ROZ/IPD benchmarks hebben hiervoor als basis gediend. Van Middelaar (2005) vergeleek objectgebonden kosten voor corporaties en winkelbeleggers (zie onderstaand overzicht). Te zien is dat deze over de periode toenemen maar dat de twee indicie nauwelijks van elkaar afwijken. Worden de objectgebonden kosten gerelateerd aan de brutohuurinkomsten, dan zien we een duidelijk verschil. Dit wordt vanzelfsprekend verklaard door de hogere huren van het vastgoed in de beleggingsportefeuille. Objectgebonden kosten per VHE en in % van bruto-inkomsten AeDex ROZ/IPD AeDex ROZ/IPD AeDex ROZ/IPD Objectgebonden kosten Als % bruto-inkomsten 41,7% 25,1% 45,9% 26,7% 46,0% 27,2% 10 P a g i n a

11 CFV (2006) deed een vergelijkbaar onderzoek maar relateerde de objectgebonden kosten aan de huurcategorie. Objectgebonden kosten 2004 (bron: CFV Vervolgonderzoek bedrijfslasten woningcorporaties; herleid door Van den Hoogen) Kosten VHE per In % van de huuropbrengsten Woningcorporaties ,4% Commerciële verhuurders (tot liberalisatiegrens 598) ,8% Commerciële verhuurders (t/m huurprijsklasse 2 van 478) ,1% Uit dit overzicht blijkt dat de kosten per VHE uitgaande van de populatie tot en met huurprijsklasse 2 bij de woningcorporaties 7,8% hoger liggen. Tot en met de liberalisatiegrens is dit verschil 5,2%. Als percentage van de huuropbrengsten zijn de verschillen echter groter vanwege de relatief lagere huren van de woningcorporaties. Van den Hoogen (2010) maakte zelf eveneens een uitsplitsing van objectgebonden kosten op basis van recentere en meer gedetailleerde data van AeDex en ROZ/IPD. In deze studie wordt geconcludeerd dat woningcorporaties fors hogere exploitatielasten hebben dan de institutionele beleggers: gemeten als percentage van de bruto inkomsten en per m² ruim het dubbele, per VHE zijn de kosten ruim 50% hoger. Voor deze analyse zijn de woningen met een geliberaliseerde huur uit de populatie van de ROZ/IPD gehaald. Een belangrijkere conclusie is dat het verschil de afgelopen jaren sterk is toegenomen: de exploitatiekosten van de AeDex woningen stegen van 2003 tot 2008 met 34,2%, gecorrigeerd voor inflatie met 31,5%! Hoe kunnen deze grote verschillen worden verklaard? Corporaties zijn vastgoedeigenaar en niet alleen beheerder. Zij richten zij zich op de onderkant van de markt en hebben doelstellingen die andere beheeractiviteiten met zich meebrengen. Van den Hoogen draagt andere redenen aan voor de aangetroffen verschillen. Zo kan een verschil in kwaliteit en samenstelling van de portefeuille tussen corporaties en institutionele beleggers een oorzaak zijn. Het aandeel oudere woningen in de corporatievoorraad kan kostenverhogend werken. Daarnaast betreft het grote verschil slechts één jaar van meting (2008). Betreffen de verschillen weloverwogen uitgaven voor de doelgroep of is er werkelijk sprake van inefficiency? Om de verschillen beter te kunnen verklaren zullen de indicies en definities van corporaties en vastgoedbeleggers beter op elkaar moeten worden afgestemd. Een vergelijking van AeDex en de vastgoedmanagement-index is nog niet eerder gemaakt. Het verdient aanbeveling hier eens goed naar te kijken. 11 P a g i n a

12 2 Staat het sturen op efficiëntie hoog op de agenda van de woningcorporatie? Zowel de bestudeerde beleidsdocumenten (zie o.a. CFV, 2012) als de ondervraagde corporaties gaven aan dat het zuinig omgaan met de middelen steeds belangrijker wordt. Corporaties zijn zich er van bewust dat er een slag te slaan is in het efficiënt managen van het vastgoed. De heer De Vries van woningcorporatie Lefier verwoordde het als volgt: Ook bij ons is er de noodzaak om scherper aan de wind te zeilen. De oorzaak van deze actuele wijzigingen komt doordat er in het verleden weinig prikkels zijn geweest om efficiënter om te gaan met vastgoed (Priemus, 2002). Nu corporaties financieel onder druk komen te staan, ontstaat deze prikkel wel. Hierdoor ontstaan kansen voor VGMO s. Wetenschappelijke studies (zie White,2011 en Hayward & Donaugh, 2000) laten zien dat deze prikkel zich in andere landen al eerder heeft voorgedaan. In deze studies worden voorbeelden genoemd uit Engeland en Nieuw Zeeland waar (semi-) publieke vastgoedorganisaties succesvol commerciële methodes als kosten/batenanalyses en aanbestedingen hebben overgenomen om te kunnen sturen op een efficiëntere besteding van middelen. De door ons ondervraagde corporaties gaven allen aan de afgelopen 3 jaar structurele maatregelen te hebben genomen om te sturen op efficiënter vastgoedmanagement. Zo gaven zowel Laurentius als Woonvisie aan nog meer te willen sturen op eenheidsprijzen om zo de administratiedruk te verlagen. Ook fusies en schaalvergroting in de corporatiesector worden ingezet met als doel een efficiëntere organisatie in te richten. 3 Overwegen corporaties beheeractiviteiten uit te besteden met als doel de bedrijfsvoering efficiënter in te richten? Elke ondervraagde corporatie besteedt zaken uit. Het gaat echter vaak om specifieke taken die elk apart worden uitbesteed. Zo hebben eigen onderhoudsdiensten plaats gemaakt voor uitbestedingen aan onderaannemers en vindt bijvoorbeeld de klachtenafhandeling plaats in callcenters. Andere zaken die worden uitbesteed zijn het vve-beheer en de inzet van huismeesters. Het gehele beheer uitbesteden van (delen van) de portefeuille, waarbij de corporatie slechts nog een strategische en controlerende rol vervult, vindt nauwelijks plaats. Corporaties geven wel aan dat hier steeds meer over wordt nagedacht. In een enkel geval wordt het gehele beheer van een klein deel van de portefeuille dat buiten de kernregio is gelegen, uitbesteed. Havensteder heeft hiertoe bijvoorbeeld besloten en koos een collegacorporatie voor het beheer van enkele complexen. In een vraaggesprek gaf een vertegenwoordiger van Havensteder aan dat het not done is uit te besteden aan een commerciële partij in plaats van een collega-corporatie waarbij de lijntjes kort zijn. Woningcorporatie Alliantie vermeldde nadrukkelijk alle kennis en activiteiten in eigen huis te willen houden en geen beheertaken, ook niet het dagelijks beheer van het niet-daeb gedeelte van de portefeuille, uit te willen besteden. Alliantie heeft kennis over het vastgoedmanagement op verschillende beleidsniveaus gebundeld in een adviesgroep. Deze adviesgroep wordt gezien als een intern adviesbureau die de regio's ondersteund bij het oplossen en uitwerken van vastgoedvraagstukken. De schaalgrootte van deze corporatie geeft ruimte voor deze zienswijze. 12 P a g i n a

13 4 Zien corporaties een VGMO als een goede uitbestedingspartner? De vastgoedmanager zoals verenigd in VGM-NL is (nog) geen vanzelfsprekende partner voor de woningcorporatie. Enkele corporaties experimenteren met het uitbesteden van delen van het beheer aan commerciële partijen. Zo geeft Sité Woondiensten aan een pilot te starten met het uitbesteden van het gehele beheer van een klein deel van de portefeuille aan een commerciële vastgoedmanager. Over het algemeen zijn corporaties zich ervan bewust dat partijen die in opdracht van beleggers het beheer uitvoeren dit kosten efficiënt doen aangezien zij meer op rendement worden afgerekend. Desondanks is de uitbestedingsstrategie die de overhand heeft bij corporaties het uitbesteden per taak aan gespecialiseerde partijen zoals facility managers, aannemers, inkopers, loodgieters, callcenters, etc. Het lijkt er op dat facilitaire bedrijven, aannemers en gespecialiseerd onderhoudsbedrijven inspringen op de veranderende vraag van corporaties. Corporaties hebben een ruime keus aan partners waarmee zij strategisch kunnen samenwerken. Woningcorporatie Laurentius gaf aan ervaring op te doen met Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RVGO). Steeds meer onderhoudsbedrijven bieden deze dienst aan waarbij zij voor langere periodes resultaatgerichte afspraken aangaan met corporaties. VGMO s zouden ook in deze behoeften kunnen voorzien. 5 Hoe kan de VGMO zich richten op de corporatiesector? Dat woningcorporaties hun bedrijfsvoering efficiënter zullen inrichten is een feit. De stijgende onderhoudslasten (zie Atriensis, 2011) van de afgelopen jaren zijn een belangrijke aanleiding te zoeken naar nieuwe wegen voor het organiseren van het vastgoedbeheer zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening hieronder te leiden heeft. Ook het scherpere toezicht op de corporatiesector en de verslechterde financiële situatie maken dat corporaties met taakstellende bezuinigingsopgaven te maken krijgen. Het uitbesteden van taken is onderdeel van het uitgebreide pakket van maatregelen die corporaties inzetten op weg naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Corporaties hebben een ruime keus uit aanbieders, indien zij eenmaal besluiten tot uitbesteding over te gaan. VGMO s zouden, gezien hun kerncompetenties, prima in staat kunnen zijn als partner voor corporaties op te treden, bijvoorbeeld om in de vraag naar huismeesters, vve-beheer of resultaatgericht onderhoud te voorzien. De strategieën van corporaties voor wat betreft het taakgericht uitbesteden van vastgoedmanagement gerelateerde activiteiten zijn zeer divers. VGMO s ondervinden op dit gebied veel concurrentie van andere aanbieders. VGMO s die zich op dit terrein willen begeven zullen zich flexibel moeten opstellen en maatwerk moeten leveren. De verplichte administratieve scheiding tussen DAEB en niet-daeb activiteiten van corporaties zou kunnen leiden tot eveneens een striktere scheiding van het vastgoedbeheer. Dit biedt kansen voor VGMO s indien corporaties besluiten het vastgoedmanagement voor het niet-daeb deel van de portefeuille complexgewijs uit te besteden. De vastgoedbeheer activiteiten behorend bij het niet-daeb 13 P a g i n a

14 gedeelte, komen sterk overeen met de core-business van VGMO s. Hoewel corporaties nog nauwelijks overgaan tot complexgewijze uitbesteding, geeft de splitsing tussen DAEB en niet-daeb hier een goede aanleiding toe. Woningcorporatie Lefier vertelde dat het beheer van geliberaliseerde huurwoningen een andere tak van sport is. Huurders in dit segment hebben hogere eisen. Corporaties zullen de verhuur van duurdere huurwoningen steeds minder als hun kerntaak vinden behoren. Dit geldt ook voor het beheer van het commerciële en maatschappelijk vastgoed. Een duidelijke administratieve splitsing van DAEB en niet-daeb in combinatie met de noodzaak scherper te sturen op de bedrijfslasten, zal een extra stimulans zijn het vastgoedbeheer van het niet-daeb gedeelte in het geheel uit te besteden. Momenteel bezitten woningcorporaties in Nederland winkels en bedrijfsruimten met een totaal oppervlakte van 2,3 miljoen vierkante meter (CFV, 2011). Ter vergelijk: Nederlandse institutionele vastgoedbellegers verenigd in de IVBN bezitten gezamenlijk circa 9,5 miljoen m2 commercieel vastgoed (winkels, kantoren en bedrijfsruimten). Van welk deel van het commercieel vastgoed van corporaties in de toekomst het beheer zal worden uitbesteed, is moeilijk te zeggen. Elke corporatie maakt haar eigen afweging op basis van schaalgrootte van de organisatie, locatie van het vastgoed, kenmerken van de portefeuille en andere strategische overwegingen. Verder onderzoek op dit onderwerp wordt aanbevolen. Deze notitie heeft laten zien dat ontwikkelingen bij woningcorporaties kansen bieden voor VGMO s. Dat deze partijen elkaar in de praktijk ook vinden, en vervolgens strategische samenwerkingsverbanden aangaan, is geen vanzelfsprekendheid. Ondanks dat de bedrijfsprofielen van corporaties en VGMO s op papier complementair zijn, lijken ze in de praktijk in twee verschillende competities te spelen. Net zo goed als dat niet elke corporatie het vastgoedmanagement van delen van haar portefeuille uit zal besteden, zal ook niet elke VGMO zich begeven op het terrein van woningcorporaties. Deze strategische keuzes zijn afhankelijk van meer dan alleen de ontwikkelingen in de woningmarkt. 14 P a g i n a

15 Referenties ABF Research (2009), Het wonen overwogen: De resultaten van het WoOnonderzoek Nederland 2009 een gezamenlijk onderzoek van CBS en het ministerie van VROM/WWI, Arcadis Nederland BV (2012), Tussen wal en schip: Een onderzoek naar de aanpak van gemeenten voor de huisvesting van middeninkomens, Bodegraven, 0Schip-Onderzoek%20aanpak%20gemeenten%20huisvesting%20middeninkomens.pdf Atriensis (2011), Meer kwaliteit met minder onderhoud? rapport verschenen op 1 augustus 2011, Eindhoven. Bartelmans, E., e.a. (2012), Naar een duurzame financiering van de woningmarkt, manifest, CBS (2011) Huishoudensprognose : meer en kleinere huishoudens CFV (2006), Vervolgonderzoek Bedrijfslasten Woningcorporaties, Naarden CFV (2011), Corporaties in perspectief, Toelichting, Naarden, CFV (2012), Sectorbeeld voornemens woningcorporaties , Baarn, ies_2012.pdf Cobouw (2009), Woningverkoop geen cashcow corporaties, verkregen op 20 Augustus 2009 van Cobouw.nl Conijn, J. en Kramer, B. (2010), Omvangrijke verkoop van corporatiewoningen, Ortec Finance, Amsterdam. Conijn, J. en Schilder, F. (2009), How housing associations lose their value: the value gap in the Netherlands, Property Management, vol. 29, no. 1, pp Conijn, J en Schilder, F. (2011) De haalbaarheid van markthuren. Real Estate Research Quarterly April 2011 (10) P a g i n a

16 DTZ (2011) Zekerheid gezocht: De Nederlandse markt voor woningbeleggingen, De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober Hoogen, van den C. (2010), Exploitatiekosten van corporatiewoningen en beleggershuurwoningen vergelijking van de aedex woningen met de ROZ/IPD over 2008, Discussiepaper ten behoeve van het ASRE Onderzoeksseminar van 29 april 2010 over het thema Efficiëntie van Woningcorporaties, Amsterdam. IVBN (2011), Naar een vrije sector huurmarkt, IVBN visie op de huurwoningmarkt september 2011 McDonagh, J., Hayward, T. (2000),"Outsourcing corporate real estate asset management in New Zealand", Journal of Corporate Real Estate, Vol. 2 Iss: 4 pp Middelaar, G. van (2005), Kosten van de bedrijfsvoering van woningcorporaties: Bedrijfseconomische verkenning en vergelijking van de bedrijfslasten in de corporatiesector in de periode , Master thesis voor de Amsterdam School of Real Estate. Priemus (2002) Effectiviteit en efficiëntie bij woningcorporaties verkregen van BNG.nl PropertyNL (2011), JLL: Woningmarkt loopt 2,5 miljard euro mis door regelgeving, Rijksoverheid (2011a), Parameters huurtoeslag, liberaliseringsgrens en inkmoensgrens staatssteun 2012 en een tweetal wetswijzigingen dat gevolgen heeft voor de berekening van de huurtoeslag circulaire (MG ), 31 december Rijksoverheid (2011b), Wijziging besluit huurprijzen woonruimte Rijksoverheid (2011c), Woonvisie 2011, Rijksoverheid (2011d), Verkoop corporatiewoningen, circulaire (MG ), 1 november Rijksoverheid (2012) Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoritieit toegelaten instellingen volkshuisvesting, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst html Vereniging Eigen Huis, Woonbond, Aedes en NVM (2012), Wonen 4.0, Plan voor integrale hervorming van de woningmarkt, _23_mei_2012_versie_def.pdf 16 P a g i n a

17 Vos, S. de (2012), Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers, Afstudeerverslag TU/e, Eindhoven. White, A. (2011) "A review of UK public sector real estate asset management", Journal of Corporate Real Estate, Vol. 13 Iss: 1, pp P a g i n a

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

Middag van het middensegment

Middag van het middensegment Middag van het middensegment Welkom 23 januari 2017 #midseg Gereguleerde huursector en koopsector worden ondersteund met vraagstimulerende overheidsarrangementen. Op de Nederlandse huurwoningmarkt zijn

Nadere informatie

Een gemengd woningfonds

Een gemengd woningfonds Een gemengd woningfonds Cathelijne van den Berg 1/43 Inhoudsopgave Introductie Opzet onderzoek Literatuurstudie Onderzoeksresultaten Conclusie & aanbevelingen 2/43 Introductie Housing Woningcorporaties

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld

De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2013 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Woningproductie zakt terug naar historisch dieptepunt van 35.000 woningen per jaar Woningnood keert terug, statistisch tekort loopt op van 2%

Nadere informatie

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015

Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 Verkoop corporatiebezit aan beleggers Kansen en bedreigingen 25 maart 2015 1 Agenda 1. De woningbeleggingsmarkt 2015 2. Verkoop corporatiebezit aan beleggers a. Regelgeving b. Kopersdoelgroepen c. Verkoopproces

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

op de vrije sector huurwoningmarkt

op de vrije sector huurwoningmarkt januari 2014 op de vrije sector huurwoningmarkt Beleggersgeld naar een verder te liberaliseren huurmarkt De Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt is al geruime tijd onderwerp van discussie:

Nadere informatie

Hoorcollege actualiteiten

Hoorcollege actualiteiten Hoorcollege actualiteiten De toekomst van de woningmarkt voor de middeninkomens Kees Fes (Atrivé) Günter Weber (Stichting OpMaat) Harold Ferwerda (Ministerie van Binnenlandse Zaken) Delft University of

Nadere informatie

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing Hanjo Lagas, directeur Atrivé Het middensegment in de huursector VOGON studiemiddag, 14 september 2011 Visie Europa In 2007 klacht IVBN in 2007 (belangenvereniging

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2016

De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2016 Samenvatting Ondanks de grote vraag krimpt de voorraad huurwoningen als er geen verdere maatregelen worden genomen. Er wordt

Nadere informatie

Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG. Briefnummer: 2014.38. Voorburg, 4 maart 2014

Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG. Briefnummer: 2014.38. Voorburg, 4 maart 2014 Ministerie van BZK De heer drs. S.A. Blok Minister Wonen & Rijksdienst Postbus 20011 2500EA DEN HAAG Briefnummer: 2014.38 Voorburg, 4 maart 2014 Betreft: reactie IVBN op concept-novelle Geachte heer Blok,

Nadere informatie

Vastgoeddata woningcorporaties beperkt

Vastgoeddata woningcorporaties beperkt IV WONINGCORPORATIES Vastgoeddata woningcorporaties beperkt Geen inzicht in effectiviteit maatschappelijke doelen Jan Veuger Minister Blok van Wonen heeft de woningcorporaties gevraagd met een plan van

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Wooncorporatiedag Nijenrode 22 april 2014. Sturen op Maatschappelijken. Financieel rendement

Wooncorporatiedag Nijenrode 22 april 2014. Sturen op Maatschappelijken. Financieel rendement Wooncorporatiedag Nijenrode 22 april 2014 Sturen op Maatschappelijken Financieel rendement 'Mijn belangrijkste taak is de woningmarkt weer vlot trekken, zowel in de huur- als koopsector. Door zekerheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Het (dis)functioneren van de Nederlandse woningmarkt. Johan Conijn UvA / ASRE, Ortec Finance

Het (dis)functioneren van de Nederlandse woningmarkt. Johan Conijn UvA / ASRE, Ortec Finance Het (dis)functioneren van de Nederlandse woningmarkt Johan Conijn UvA / ASRE, Ortec Finance Datum 27 september 2011 Bericht FD vandaag Hypothekenmarkt in nog dieper dal Het effect van de tijdelijk verlaagde

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt. Prof. dr. Johan Conijn

Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt. Prof. dr. Johan Conijn Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt Prof. dr. Johan Conijn Een overview De koopsector De huursector Interactie tussen koop en huur Actuele punten van discussie Koopsector: instabiliteit

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woningaanbod in vrije huursector blijft ver achter bij groeiende vraag

Woningaanbod in vrije huursector blijft ver achter bij groeiende vraag Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM en Vastgoedmanagement Nederland : Presentatie huurmarktcijfers

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

Er is veel werk verzet voor deze studies, vooral door mijn medeauteurs. Ere wie ere toekomt, Ook hen wil ik daarom hartelijk danken

Er is veel werk verzet voor deze studies, vooral door mijn medeauteurs. Ere wie ere toekomt, Ook hen wil ik daarom hartelijk danken 1 Dames en heren, namens het PBL welkom op de middag van het middensegment Aan mij de eer u onze nieuwste verkenning te presenteren, perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt. Dank dat u

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet

HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet HOOFDPUNTEN ONTWERP BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015 (BTIV) Ontwerp AMvB bij de herziene Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille HOOFDPUNTEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep)

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) voorblad 1 Presentatie Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) Open deuren, dichte deuren Woningmarkt zit vast Regelgeving Groepen op de markt Conclusie analyse Naar oplossingen 3 Markt zit vast gat tussen

Nadere informatie

Doorrekening extra huurinkomsten en heffing Woonakkoord

Doorrekening extra huurinkomsten en heffing Woonakkoord Doorrekening extra huurinkomsten en heffing Woonakkoord In de brief die minster Blok op 28 februari 2013 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zijn extra huurinkomsten gepresenteerd die met het Woonakkoord

Nadere informatie

KANSRIJKE AANPASSINGEN van de huurregulering

KANSRIJKE AANPASSINGEN van de huurregulering KANSRIJKE AANPASSINGEN van de huurregulering 24 juni 2015 Babbet Nienhuis 1 Het vergroten van het aanbod huurwoningen voor lage midden-inkomens 2 Inhoud Onderzoeksopzet Delphi-ranking Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Overweegt u complexgewijze verkoop? Laat u adviseren.

Overweegt u complexgewijze verkoop? Laat u adviseren. Overweegt u complexgewijze verkoop? Laat u adviseren. 1 Dienstverlening corporaties Capital Value Wat kunnen wij voor Dienstverlening corporaties Capital Value 2 u betekenen? 3 Dienstverlening corporaties

Nadere informatie

Middeninkomens & de staatssteunregeling. Simulatie woningmarkteffecten

Middeninkomens & de staatssteunregeling. Simulatie woningmarkteffecten Middeninkomens & de staatssteunregeling Simulatie woningmarkteffecten 1 Inhoud Context Aanpak Uitkomsten 2 Staatssteunregeling Woningcorporaties Positionering: staat, markt, middenveld? Taakopvatting:

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar 2011 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening 30 juni 2011 Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadleden

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 6 DECEMBER 2014 ANALYSE HERVORMINGEN

TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 6 DECEMBER 2014 ANALYSE HERVORMINGEN 40 KWETSBAARHEID VAN WONI HERVORMINGEN Het aantal huishoudens met aan het wonen gerelateerde financiële risico s is toegenomen in de periode 2002 2012. Een concentratie van huishoudens met zulke risico

Nadere informatie

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Duurdere financiering voor middensegment huurwoningen

Duurdere financiering voor middensegment huurwoningen Woningcorporaties ING Economisch Bureau Duurdere financiering voor middensegment huurwoningen Voor commerciële activiteiten kunnen corporaties sinds januari 2011 geen goedkope geborgde leningen meer aantrekken.

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningbeheer vanuit de doelstelling

Woningbeheer vanuit de doelstelling d Woningbeheer vanuit de doelstelling Werkcongres Halveer je beheer? Efficiënt en effectief woningbeheer in een nieuwe tijd Karin E. de Graaf, directeur-bestuurder Delft, 6 juni 2013 1 Vraagje Is de (beheer)doelstelling

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 > Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 VOLKSHUISVESTELIJKE GEVOLGEN Volkshuisvestelijke gevolgen Auteur Roelf-Jan van Til Jacolien Vogelzang 21 maart 2013

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 juni 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z09025

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 juni 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z09025 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 847 Integrale visie op de woningmarkt 27 926 Huurbeleid Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Subsidiering in de Nederlandse huursector

Subsidiering in de Nederlandse huursector Subsidiering in de Nederlandse huursector Johan Conijn 12 november 2010 De hoofdlijnen Brede discussie over het disfunctioneren van de woningmarkt Subsidiering in koop- en huursector belangrijke oorzaak

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Kenmerk Uw kenmerk 2017Z15010

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Kenmerk Uw kenmerk 2017Z15010 > Retouradres Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren (buy to let).

Nadere informatie

Trends op de woningmarkt

Trends op de woningmarkt Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 29-10-2013 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 612 Vragen van het lid

Nadere informatie

HUURWONINGMARKT H1 2017

HUURWONINGMARKT H1 2017 HUURWONINGMARKT H1 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LANDELIJKE HUURWONINGMARKT... 4 Forse stijging huurprijzen kleine woningen... 4 Nieuwbouw en vooroorlogse huurwoningen het duurst... 5 Verschil in huurprijzen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025

Inhoud. Aandeel 65+, 2011-2060. Huishoudensontwikkeling 2011-2040. Huishoudensontwikkeling per gemeente; 2010-2025 Delft University of Technology Inhoud Trends op de woningmarkt Peter Boelhouwer 29-10-2013 Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

BELEGGERS EN WONINGCORPORATIES EEN PERFECT MATCH? 21 mei 2014 Thomas Heijdendael

BELEGGERS EN WONINGCORPORATIES EEN PERFECT MATCH? 21 mei 2014 Thomas Heijdendael BELEGGERS EN WONINGCORPORATIES EEN PERFECT MATCH? 21 mei 2014 Thomas Heijdendael NEDERLANDSE WONINGMARKT IN EUROPEES PERSPECTIEF Initiatief van acht institutionele woningbeleggers en de IVBN Doel om Nederlandse

Nadere informatie

De waarde van marktwaarde

De waarde van marktwaarde De waarde van marktwaarde Een nieuwe uitdaging voor de (meeste) corporaties 27 mei 2015 Maria Molenaar Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam Bestuurslid Aedes Inhoud Aanleiding: de nieuwe woningwet De corporatiesector

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld 2017

De woning(beleggings)markt in beeld 2017 Research A Capital Value production De woning(beleggings)markt in beeld 2017 Samenvatting De woningmarkt heeft zich in 2016 stormachtig ontwikkeld. Een historisch beleggingsvolume in woningen van circa

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Het is niet evident hoe hoog. De haalbaarheid van markthuren

Het is niet evident hoe hoog. De haalbaarheid van markthuren MOGELIJKHEDEN EN CONSEQUENTIES De haalbaarheid van markthuren In de analyses over het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt, spelen in de huursector de markthuren een belangrijke rol. Markthuren

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

verkoop woningen Servatius PCMM Vanderbroeck E 1. verzoek Servatius Wonen & Vastgoed

verkoop woningen Servatius PCMM Vanderbroeck E 1. verzoek Servatius Wonen & Vastgoed Agendapunt Collegevergadering 10-05- 2016 B08 Onderwerp verkoop woningen Servatius Registratienummer 2016-15134 Raad actief betrekken Organisatieonderdeel BO Ruimte Behandelend ambtenaar Bijlagen Stukken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens

Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens Meebewegen huurprijs met inkomen kans voor middeninkomens Reflectie op pilot Flexibel Huren in relatie tot huidig huurbeleid Door Hanneke Schreuders en Anouk Corèl, Platform31 In de pilot Flexibel Huren

Nadere informatie

Middeninkomens en het middensegment De ontbrekende schakel op de woningmarkt

Middeninkomens en het middensegment De ontbrekende schakel op de woningmarkt De ontbrekende schakel op de woningmarkt Frans Schilder Johan Conijn 2015-10 Augustus 2015 De ontbrekende schakel op de woningmarkt Frans Schilder Johan Conijn ASRE research papers ISSN 1878-4607 ASRE

Nadere informatie

De Energie BV. 4 maart 2013

De Energie BV. 4 maart 2013 De Energie BV 4 maart 2013 Agenda Aanleiding De Businesscase Financieringsvraagstuk Juridische kaders 1 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit

Nadere informatie

Prof. dr. P. van Gool FRICS

Prof. dr. P. van Gool FRICS VOGON symposium 2010 Tijd voor keuzes; houdbaarheid van de Nederlandse (huur)woningenmarkt Prof. dr. P. van Gool FRICS Amsterdam School of Real Estate / Universiteit van Amsterdam / Spoorwegpensioenfonds

Nadere informatie