verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1"

Transcriptie

1 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Mee in verandering 1

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kengetallen Beleid voor verantwoord beleggen 9 2. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie Beter zicht op beleggingen Integratie in het beleggingsproces Beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde Dialoog met bedrijven Contact met ondernemingen Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Keuzes maken om effectief te zijn Beloningsbeleid Verantwoord omgaan met milieu en energie Bescherming van de kleine aandeelhouder Verstandig personeelsbeleid Mensenrechten Tegengaan omkoping en corruptie OESO-contactpunt erkent inzet bij POSCO Uitsluitingen van bedrijven en landen Dialoog met regelgevers en marktpartijen Duidelijke en strengere Europese milieuregels Cultuurverandering in de financiële sector Betere bedrijfsrapportages Nationale regels voor ondernemingsbestuur Meer aandacht voor langetermijnfinanciering Vooruitblik op

4 Mee in verandering

5 Voorwoord Woord vooraf Verantwoord beleggen is de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan bij deelnemers en pensioengerechtigden. Met dit derde jaarverslag willen wij ons beleid op het gebied van verantwoord beleggen en de uitvoering daarvan in 2013 met u delen. BpfBOUW heeft een verantwoordelijkheid om maatschappelijk rendement na te streven en te stimuleren, mits het geen ongunstige invloed op het beleggingsrisico heeft. Wij hebben de overtuiging dat het meewegen van Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten in de beleggingsbeslissingen bijdraagt aan de verbetering van het maatschappelijk rendement. Deze afweging heeft geen invloed op het financiële rendement op lange termijn. De praktische uitvoering van het verantwoord beleggingsbeleid van bpfbouw wordt door haar uitvoeringsorganisaties uitgevoerd (APG en Bouwinvest). Global Compact BpfBOUW vindt dat ondernemingen zich ten minste moeten houden aan de uitgangspunten van de VN Global Compact. Global Compact heeft tot doel tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding te bevorderen. Daarnaast neemt bpfbouw afstand van ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie van landmijnen, clustermunitie of biologische wapens en landen waarvoor de VN-Veiligheidsraad een wapenembargo heeft afgekondigd. andere grote beleggers. Dat overleg heeft een aantal duidelijke successen opgeleverd. Palmolieproducent Wilmar besloot zijn productie te verduurzamen waardoor hopelijk een eind komt aan de grote branden, die in de zomer van 2013 delen van Indonesië en Maleisië verduisterden. Olieproducent BP, drie jaar geleden in de Golf van Mexico nog hoofdrolspeler bij een van de grootste olierampen in de geschiedenis, scherpte zijn veiligheidsmaatregelen aan. Natuurlijk is er niet altijd resultaat. De Tokyo Electric Power Company, eigenaar van de kerncentrale in Fukushima die ernstig tekort schoot bij het beperken van de gevolgen van de tsunami van 2011, liet merken weinig te hebben geleerd. Vandaar dat bpfbouw het bedrijf op de lijst zette van ondernemingen waarin het niet meer wil beleggen. Om onze opvattingen uit te dragen, maken we op aandeelhoudersvergaderingen gebruik van ons stemrecht. Bijvoorbeeld bij de aanstellingen van sleutelpersonen en bij de vaststelling van de hoofdlijnen van het beloningsbeleid. Integrale ESG-beoordeling De inspanningen van de afgelopen jaren om meer verantwoord te beleggen, hebben geresulteerd in een vergaande integratie van de ESG-beoordeling in alle beleggingscategorieën. Hoe dat vorm krijgt in de dagelijkse praktijk, kunt u lezen in dit verslag. Het bestuur van bpfbouw Beïnvloeding door dialoog en uitoefening stemrecht Als bpfbouw bedenkingen heeft bij de manier waarop een onderneming opereert, wordt daarmee de dialoog gezocht. Het afgelopen jaar is met 196 bedrijven gesproken, soms alleen, maar vaak samen met 5

6 VERANDERING DOOR structuur

7 Kengetallen 2013 Het totaal van de beleggingen door bpfbouw op 31 december 2013 bedroeg 38,7 miljard euro. Van de aandelen- en obligatiebeleggingen van bpfbouw is 100 procent beoordeeld op schending van de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor verantwoord ondernemen (Global Compact). Met 196 ondernemingen is contact geweest over milieu- en sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. BpfBOUW heeft vijftien bedrijven uitgesloten, omdat ze in strijd handelen met de VN-uitgangspunten of betrokken zijn bij de productie van chemische of biologische wapens, landmijnen, clustermunitie of kernwapens (voor zover dat in strijd is met het Non-Proliferatieverdrag uit 1968). Van de indirecte vastgoedinvesteringen heeft 61 procent deelgenomen aan het jaarlijkse ESG-assessment (2012: 44 procent). Op aandeelhoudersvergaderingen was bpfbouw vertegenwoordigd. De uitvoeringsorganisatie van bpfbouw heeft 0,08 procent van de aandelen van een Aziatisch staalbedrijf in handen. Dat bleek voldoende om het bedrijf te laten instemmen met een onafhankelijk onderzoek naar een mega-investering die veel maatschappelijk protest heeft opgeroepen. Vier keer per jaar publiceert het bestuur op internet een actuele lijst met alle beursgenoteerde bedrijven waarin het belegt. De uitvoeringsorganisatie van bpfbouw heeft beursgenoteerde bedrijven onderzocht om na te gaan hoe verschillende onderdelen van het ondernemingsbestuur samenhangen met het langetermijnrendement. 7

8 VERANDERING en transparantie

9 1. Beleid voor verantwoord beleggen De pensioenpremies die de deelnemers en hun werkgevers elke maand afdragen, belegt bpfbouw zo danig dat ze een zo goed mogelijk rendement opleveren tegen een aanvaardbaar risico. Verantwoord beleggen is een manier om ervoor te zorgen dat deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen kunnen krijgen. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur Om goed te kunnen beleggen, wil bpfbouw de kansen en risico s van zijn beleggingen duidelijk in beeld hebben. Daarom worden beleggingsbeslissingen niet alleen gebaseerd op de financiële prestaties en de bedrijfsprocessen, maar wordt ook gekeken of bedrijven beschikken over een goed milieu- en sociaal beleid en of zij goed worden bestuurd. Dit zijn de zogenoemde ESG-factoren: environment, social en governance. BpfBOUW wil weten welke risico s zijn beleggingen op deze terreinen lopen en laat dit meewegen in de manier waarop wordt belegd. Heldere verwachtingen Voor zijn beleggingsbeleid heeft bpfbouw heldere criteria geformuleerd, in aansluiting op nationale en internationale regelgeving. In de eerste plaats zijn dat de Nederlandse wetten en de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. BpfBOUW verwacht dat de bedrijven en fondsen waarin wordt belegd, handelen in lijn met de richtlijnen voor verantwoord ondernemen van de Verenigde Naties (Global Compact). Hierbij gaat het om fundamentele mensenrechten, arbeidsrechten, milieumaatregelen en het tegengaan van corruptie. Belangrijk zijn ook de richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de principes voor goed ondernemingsbestuur van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de bestuursrichtlijnen van het Internationale Corporate Governance Netwerk, een samenwerkingsverband van beleggers dat goed ondernemingsbestuur bevordert. Op verschillende manieren houdt bpfbouw in de gaten of bedrijven hieraan voldoen. Zo niet, dan kan dat het begin zijn van een dialoog die soms jaren kan duren. Als een bedrijf er niet in slaagt ernstige tekortkomingen te verbeteren en er geen zicht is op verbetering in de nabije toekomt, kan bpfbouw tot uitsluiting overgaan en zijn belang in het bedrijf verkopen. Dit is een laatste stap die slechts bij hoge uitzondering wordt gezet, want na verkoop kan geen invloed meer worden uitgeoefend (om zaken te verbeteren). Bijdragen aan betere prestaties De uitvoeringsorganisatie van bpfbouw heeft degelijke beleggingsprocessen en -instrumenten laten ontwikkelen waarmee portfoliomanagers de duurzaamheidsinformatie van de beleggingen effectief in kaart kunnen brengen. Deze informatie speelt niet alleen een belangrijke rol wanneer het bestuur besluit om al dan niet in een bedrijf te beleggen. De gegevens zijn in de hele periode waarin een bedrijf in een van de portefeuilles zit van groot belang. Als betrokken belegger staat de uitvoerder van bpf- BOUW voortdurend in contact met de bedrijven en fondsen waarin wordt belegd. Door het onderhouden van goede relaties met het management van die bedrijven en fondsen is de uitvoerder van bpfbouw niet alleen op de hoogte van de risico s en kansen, maar ook in staat om indien nodig mee te denken over de strategie. Dit geldt voor de beursgenoteerde ondernemingen, maar ook voor de externe fondsen die de niet-beursgenoteerde beleggingen beheren. Krachten bundelen voor meer resultaat BpfBOUW denkt meer te bereiken door samen te werken met beleggers die op hetzelfde spoor zitten. De uitvoerder van bpfbouw is betrokken bij organisaties die nationaal en internationaal de aandacht voor duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur proberen te bevorderen. Zo is de uitvoerder lid van het 9

10 samenwerkingsverband van beleggers dat goed ondernemingsbestuur promoot (ICGN) en van de organisatie die op initiatief van de Verenigde Naties beleggers probeert te laten handelen volgens de principes van verantwoord beleggen (UNPRI). Binnen UNPRI is bpf- BOUW s uitvoeringsorganisatie APG voorzitter van de werkgroep die verantwoord beleggen in de wereld van de hedgefondsen bevordert. De uitvoeringsorganisatie zit ook in het bestuur van de Nederlandse vereniging van institutionele beleggers Eumedion en het internationale samenwerkingsverband van institutionele beleggers dat zich bezighoudt met de kansen en risico s op de lange termijn als gevolg van klimaatverandering (IIGCC). Samen met onder andere bedrijven en accountants zit APG in de raad die de aandacht voor duurzaamheid en goed bestuur wil vergroten door het gebruik van andere regels voor de manier waarop ondernemingen rapporteren over hun functioneren (IIRC). Als uitvoeringsorganisatie voor de vastgoedbeleggingen is Bouwinvest lid van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) en werkt daarin actief samen met andere beleggers om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij managers van vastgoedfondsen. GRESB heeft als doel de duurzaamheidprestaties van vastgoedfondsen over de hele wereld inzichtelijk te maken. De dynamische benchmark wordt gebruikt door institutionele beleggers om de dialoog aan te gaan met de managers van hun vastgoedinvesteringen. Het doel hiervan is de ESG-prestaties van hun beleggingsportefeuille en de wereldwijde onroerendgoedsector te verbeteren. 10

11 2. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de beleggingsstrategie BpfBOUW belegt de pensioenpremies van de deelnemers in verschillende beleggingsproducten: aandelen, obligaties, vastgoed, infrastructuur, private equity, hedgefondsen en grondstoffen. Om de risico s te spreiden, zijn de beleggingen verdeeld over verschillende portefeuilles met allemaal een eigen strategie. Verantwoord beleggen is onderdeel van elke strategie, maar wordt per categorie op maat uitgevoerd. De invloed van milieu, sociale factoren en goed bestuur wordt continu als onderdeel van de beleggingsprocessen geanalyseerd en beoordeeld omdat die de financiële prestaties van de beleggingen op de lange termijn kan beïnvloeden. BpfBOUW vindt het dan ook belangrijk om deze ESG-invloeden in de beleggingsbeslissingen te laten meewegen. De uitvoeringsorganisatie heeft een team van negen specialisten in dienst dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het verantwoord beleggingsbeleid en de beleggingsteams ondersteunt bij de uitvoering daarvan. Eén van de teamleden is gestationeerd op het kantoor in Hongkong om speciale aandacht te kunnen geven aan de beleggingen in Azië en Oceanië. De portefeuillemanagers die binnen de verschillende strategieën de beleggingsbeslissingen nemen, werken nauw samen met de leden van dit team. Zij hebben allerhande instrumenten tot hun beschikking om voortdurend te weten hoe de bedrijven waarin bpf- BOUW belegt, omgaan met bijvoorbeeld milieu en medewerkers. Hierdoor kunnen zij een goede inschatting maken van de kansen en risico s die met een belegging gepaard gaan. Onderzoeksbureau Sustainalytics levert elk kwartaal een overzicht van bedrijven die in strijd handelen met de tien uitgangspunten van de Verenigde Naties voor verantwoord ondernemen (Global Compact). Alle bedrijven in de portefeuille worden hierop jaarlijks gescreend. Daarnaast heeft de uitvoeringsorganisatie nog een reeks andere instrumenten ontwikkeld om goed in kaart te brengen hoe bedrijven scoren op milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Sommige instrumenten worden ingezet in meerdere strategieën, andere zijn toegespitst op de specifieke aanpak van een afzonderlijke strategie. Figuur 2.1 Waarin belegt bpfbouw zijn vermogen? 16% 1% 3% 33% 4% 36% 4% 3% Aandelen Grondstoffen Hedgefondsen Inflatie-gecorrigeerde leningen Infrastructuur Obligaties Overige Private Equity Vastgoed 0% 11

12 Voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen hanteert bpfbouw een andere aanpak dan voor de aandelen en vastrentende strategieën. Omdat het fonds zich hierbij verbindt aan beleggingen met een langere looptijd, is het essentieel vooraf duidelijke analyses te maken van risico s en kansen. Bij mandaten in vastgoed, hedgefondsen, grondstoffen en private equity waar het de APG-fondsen betreft, worden afspraken gemaakt met de externe beheerders van deze beleggingen. Zo zijn de verwachtingen op het terrein van duurzaamheid en goed bestuur helder vastgelegd. BpfBOUW laat de managers van deze beleggingen regelmatig rapporteren over voortgang en eventuele problemen. 2.1 Beter zicht op beleggingen BpfBOUW laat de uitvoeringsorganisaties constant nieuwe instrumenten ontwikkelen om de duurzaamheidsprestaties van beleggingen te meten. In 2013 is weer een nieuw model aan het bestaande instrumentarium toegevoegd en is een belangrijke stap gezet bij de ontwikkeling van een ander model. Op verschillende manieren heeft het fonds zijn invloed als marktpartij gebruikt om meer aandacht voor duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te krijgen bij externe managers. Risicowaarderingsmodel duurzaamheid en goed bestuur Binnen de aandelenportefeuille, bestaande uit circa 400 Europese bedrijven (Europese fundamentele strategieën), heeft de uitvoerder van bpfbouw een nieuwe manier ontwikkeld om beter in te schatten in hoeverre de waarde van een belegging reageert op problemen op een van de ESG-terreinen. Daarbij wordt gekeken naar de risico s die bedrijven lopen, de kans dat die risico s optreden en de gevolgen ervan voor de waarde van de aandelen. Bij oliebedrijven gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe waarschijnlijk het is dat er een milieuramp plaatsvindt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor de ondernemingswaarde, gebaseerd op ervaringen met eerdere rampen. Duurzaamheidsrisico s en financiële risico s zijn op deze manier geïntegreerd in een analyse. Op basis van de uitkomst vergroot of verkleint de uitvoerder van bpfbouw de aan het bedrijf toegekende waarde. Omdat dit model diepgaande kennis van bedrijven en een gedegen analyse vereist, wordt het alleen bij de grotere beleggingen gebruikt en bij die beleggingen waarvan op voorhand het duurzaamheidsrisico hoog wordt ingeschat. Het Quant-model Het team dat met behulp van econometrische modellen een portefeuille beheert met circa bedrijven (de kwantitatieve aandelenstrategieën) heeft onderzocht hoe de manier waarop een onderneming wordt bestuurd, samenhangt met het langetermijnrendement. Via een grootschalig onderzoek heeft dit team voor ruim bedrijven inzichtelijk gemaakt hoe ze scoren op 200 verschillende criteria van goed ondernemingsbestuur, variërend van beleid om kinderarbeid te voorkomen tot anticorruptiemaatregelen. Vervolgens is onderzocht hoe deze scores samenhangen met de beurskoers. Belangrijkste uitkomst: het rendement op de lange termijn hangt niet samen met wat een bedrijf zegt over zijn bestuur, maar wel met hoe het bedrijf zijn bestuur daadwerkelijk heeft ingericht. Met de uitkomsten van dit onderzoek is de basis gelegd voor het zogenoemde Quant-model, dat het mogelijk moet maken om elementen van duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur een explicietere rol te laten spelen in het beleggingsbeleid. Doorlichten en beïnvloeden externe managers Circa 20 procent van de aandelenbeleggingen van bpfbouw wordt beheerd door externe managers die door de uitvoerder worden geselecteerd (en beheerd). Het is belangrijk dat deze beleggingen ook voldoen aan het beleid voor verantwoord beleggen. De uitvoerder van bpfbouw maakt uitgebreide analyses voordat een nieuw samenwerkingsverband met een externe 12

13 manager wordt aangegaan en er is intensief contact met hen tijdens de samenwerkingsperiode. In 2013 is uitgebreid aandacht besteed aan deze externe managers. De ruim dertig, vooral grotere vermogensbeheerders zijn het afgelopen jaar allemaal extra grondig beoordeeld op het aspect verantwoord beleggen. Op zeven verschillende terreinen is gekeken wat hun beleid is en wat ze in de praktijk doen, waarna ze op elk van die terreinen zijn ingedeeld in een overzicht met vijf stadia van ontwikkeling. Op deze manier heeft de uitvoerder van bpfbouw een goed beeld gekregen van waar de managers op dit moment staan en kan worden gevolgd hoe ze zich ontwikkelen. De uitvoerder van bpfbouw wil deze analyse elk jaar herhalen en de uitkomsten gebruiken bij de jaarlijkse evaluatie van de externe managers. Extra aandacht is in 2013 besteed aan de private-equityfondsen, die vaak nog niet veel structurele aandacht hebben voor verantwoord beleggen. Begin 2013 verscheen het ESG Disclosure Framework for Private Equity, dat de uitvoerder van bpfbouw samen met andere grote investeerders heeft ontwikkeld. Met dit raamwerk ontstaat er binnen de fondsen meer aandacht voor milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. BpfBOUW belegt in private-equityfondsen die voor een aantal jaren worden opgezet en die investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven. Bij private equity heeft doorgaans alleen de manager van een fonds rechtstreeks contact met de bedrijven die in dat fonds zitten. In het nieuwe raamwerk staat gedetailleerd omschreven hoe deze fondsmanager aan zijn beleggers moet rapporteren wat hij doet aan verantwoord beleggen. Dit helpt bpfbouw nog beter zicht te houden op zijn beleggingen. In 2013 besloot bpfbouw te beleggen in een hedgefonds van een manager met wie zij in 2011 niet in zee wilde gaan als co-financier van een project. Het fonds scoorde destijds onvoldoende op duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur. Het nieuwe fonds kon de toets vooraf wel doorstaan. Dat was het resultaat van het intensieve contact dat in de tussentijd met de manager had plaatsgevonden en dat ertoe geleid heeft dat hij de wereldwijde uitgangspunten voor verantwoord investeren (UNPRI) ondertekende en een eigen duurzaamheidsbeleid opzette. CO 2 -voetafdruk van beleggingen De bedrijven in de aandelenportefeuille van de uitvoerder van bpfbouw stoten jaarlijks 35 miljoen ton aan CO 2 uit. Dat bleek uit een uitgebreide analyse die de uitvoerder van bpfbouw in 2013 heeft gemaakt van de CO 2 -voetafdruk van deze beleggingen (op basis van cijfers over 2011). Voor elk bedrijf is bekeken hoe hoog de uitstoot is. Circa 90 procent van de totale uitstoot komt voor rekening van nutsbedrijven, fabrieken en elektriciteitscentrales, die samen zo n 30 procent van de portefeuille uitmaken. Een direct verband tussen de CO 2 -uitstoot van een bedrijf en zijn financiële prestaties is niet ontdekt. Dit was ook niet verwacht gezien de lage prijs die momenteel voor uitstootrechten moet worden betaald. Mocht de prijs stijgen, dan kan dat wel ten koste gaan van de bedrijven met een hogere uitstoot. CO 2 -emissie blijft voor bpfbouw dan ook een factor om in de gaten te houden. GRESB BpfBOUW voert jaarlijks een ESG-assessment uit voor de vastgoedbeleggingen, om continu de duurzaamheidprestaties van de vastgoedbeleggingen te verbeteren en transparantie in de vastgoedsector te vergroten. Voor het uitvoeren van het ESG-assessment wordt gebruikgemaakt van GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). De resultaten geven bpf- BOUW inzicht in de duurzaamheidprestaties van zijn directe Nederlandse en indirecte internationale vastgoedbeleggingen en hun mogelijke verbeterpunten. Benchmark directe Nederlandse vastgoedinvesteringen In 2013 hebben de drie Nederlandse sectorfondsen waarvan bpfbouw aandeelhouder is actief 13

14 geparticipeerd in dit initiatief, dat transparantie en verduurzaming in de vastgoedsector bevordert. Aan de hand van een actieplan is de afgelopen twee jaar gewerkt aan het verder verbeteren van de duurzaamheidprestaties op fondsniveau. Dit heeft tot positieve resultaten geleid: de drie Nederlandse sectorfondsen hebben alle een hogere GRESB-score dan vorig jaar en zijn tevens een kwadrant gestegen, van zogenoemde Green Starter naar Green Talker. De doelstelling is echter nog niet bereikt. De komende jaren wil bpf- BOUW doorgaan met het implementeren van concrete acties gebaseerd op de best practices in de sector. Deze moeten ervoor zorgen dat de drie sectorfondsen beter presteren dan de benchmark en opschuiven richting Green Stars, de hoogst mogelijke categorie binnen GRESB. Benchmark indirecte internationale vastgoedinvesteringen Vanwege de aard van de beleggingen wijkt de ESGbenadering voor de internationale indirecte vastgoedportefeuille af van die voor de directe Nederlandse portefeuille. Er zijn minder mogelijkheden om direct te sturen en normen te stellen. Door middel van engagement worden fondsmanagers bewust gemaakt van de voor bpfbouw belangrijke ESG-onderwerpen binnen de vastgoedsector en opgeroepen de prestaties inzichtelijk te maken. Het engagementprogramma omvat proactieve betrokkenheid, samenwerking zoeken met medeaandeelhouders en het agenderen van duurzaamheid tijdens rechtstreekse contacten, bijeenkomsten en jaarlijkse vergaderingen van aandeelhouders. Fondsmanagers worden gestimuleerd inzicht te geven in hun duurzaamheidsprestaties, ze worden uitgedaagd om best practices in te voeren en om betrokkenheid rondom ESG-onderwerpen te tonen. In 2013 is actief de dialoog aangegaan met internationale fondsmanagers en druk uitgeoefend om deel te nemen aan het jaarlijks ESG-assessment (GRESB). Inzicht en beschikbaarheid van ESG-gegevens is een eerste, belangrijke stap richting verbetering en de focus lag afgelopen jaar dan ook op een verhoogde respons. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal deelnemende fondsen naar 61 procent (2012: 44 procent). De resultaten van dit assessment maken het mogelijk de algehele milieu- en sociale impact van de indirecte vastgoedinvesteringen op wereldschaal te beoordelen. De indirecte vastgoedbeleggingen van bpfbouw deden het iets beter dan de gemiddelde wereldwijde ESG-score, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering in de komende jaren. Er zal dan ook een dialoog worden aangegaan met de fondsbeheerders die onder de benchmark presteren. 2.2 Integratie in het beleggingsproces Aandacht voor milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur is een wezenlijk onderdeel van het beleggingsproces. Deze paragraaf geeft weer hoe die integratie eruit ziet binnen de verschillende beleggingsstrategieën. Sommige zaken gelden voor elke strategie. Voor alle beleggingen verwacht het bestuur dat ze handelen in lijn met de afspraken die in VN-verband zijn gemaakt over hoe bedrijven moeten omgaan met mensenrechten, arbeidsrechten, corruptie en milieu. Het uitsluitingsbeleid geldt dan ook voor de gehele portefeuille. De landenrisicometer die is ontwikkeld met onderzoeksbureau Sustainalytics geeft alle portefeuillemanagers zicht op de risico s van landen waar het gaat om duurzaamheid en goed bestuur. Verder worden de voorstellen voor nieuwe beleggingen (boven een bepaalde omvang) in niet-beursgenoteerde ondernemingen en nieuwe mandaten voor een externe manager beoordeeld door het ESG-team, dat speciaal let op duurzaamheid en goed bestuur. Het volgende overzicht geeft weer hoe het bestuur de duurzaamheidsprestaties van zijn beleggingen kent. Aandelen in APG-beheer Alle portefeuillemanagers van de uitvoerder van bpfbouw hebben toegang tot het in eigen huis 14

15 ontwikkelde ESG Dashboard. Dat laat in één oogopslag zien hoe een bedrijf scoort op milieuen sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. In het dashboard staan verder het stemgedrag van bpfbouw bij het bedrijf, de correspondentie die ermee is gevoerd en de gesprekken die hebben plaatsgevonden. Ook staan er analyses in van drie onafhankelijke onderzoeksbureaus. Het ESG bedrijfsrisico s vergelijkingsprofiel, dat de uitvoerder van bpfbouw ontwikkelde met dataleverancier Bloomberg, geeft portefeuillemanagers inzicht in trendmatige ontwikkelingen, zoals het energiegebruik in opeenvolgende jaren, CO 2 -uitstoot en het aantal dodelijke ongelukken. Via dit model, dat in 2013 geïmplementeerd werd, kunnen de prestaties van een bedrijf worden vergeleken met die van sectoren branchegenoten. Het in 2013 geïntroduceerde Risicowaarderingsmodel duurzaamheid en goed bestuur geeft zicht op de mate waarin de waarde van een belegging wordt beïnvloed door risico s en kansen op een van de ESG-terreinen. Het Quantmodel maakt het eenvoudiger om ESG-factoren een rol te laten spelen bij beleggingsbeslissingen in de omvangrijke portefeuille die vooral beheerd wordt met behulp van econometrische modellen. Aandelen externe managers Bij elk nieuw mandaat dat bij een externe manager wordt ondergebracht, wordt gecontroleerd of dit gebeurt in overeenstemming met het verant woord beleggingsbeleid. De ruim dertig grote ver mogensbeheerders die door de uitvoerder van bpfbouw zijn aangesteld, zijn in 2013 uitgebreid doorgelicht op de aandacht die ze besteden aan milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Deze analyse wordt elk jaar herhaald en de uitkomsten zijn onderdeel van de jaarlijkse besprekingen met deze managers. Staatsobligaties BpfBOUW belegt niet in landen waarvoor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een wapenembargo heeft afgekondigd. De Landenrisicometer wordt door de portefeuille managers gebruikt bij de analyse van kansen en risico s. Bedrijfsobligaties Alle portefeuillemanagers van de uitvoerder hebben toegang tot het ESG Dashboard dat de uitvoerder van bpfbouw heeft ontwikkeld en dat in één oogopslag laat zien hoe een bedrijf scoort op milieuen sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. De portefeuillemanagers nemen in de beleggingsvoorstellen de duurzaamheidsscores op. Als die lager zijn dan de scores van vergelijkbare bedrijven, volgt een meer gedetailleerde analyse. Indexlening (inflatie) Alle beleggingsvoorstellen worden beoordeeld door het ESG-team op duurzaamheid en goed bestuur. Vastgoed Alle directe en indirecte vastgoedinvesteringen worden getoetst op ESG-criteria. Verder bevatten investeringsvoorstellen standaard een duur zaamheidshoofdstuk. Daarbij wordt gekeken naar onder andere milieuaspecten (bv. energie, materialen, verontreiniging), sociale aspecten (bv. gezondheid, comfort, flexibiliteit) en governance-elementen (bv. integriteit, beloning). Daarnaast vinden er uitgebreide zakenpartnertoetsen plaats. Energielabels of bredere duurzaamheidkeurmerken als BREEAM en GPR worden bijvoorbeeld gehanteerd op gebouwniveau. Internationaal wordt de Bouwinvest Global Market Monitor gehanteerd om vanuit vastgoedperspectief interessante landen te identificeren. Naast een corruptie-index voor landen is deze onlangs uitgebreid met de Robeco SAM duurzaamheidsindex voor landen. Door deze uitbreiding wordt de blootstelling aan ESG-risico s bij het selecteren van internationale vastgoedinvesteringen verlaagd. Een stap verder in het beleggingsproces wordt in de duediligence onder meer de GRESB-score gehanteerd 15

16 bij de beoordeling van individuele vastgoedfondsen of beursgenoteerde vastgoedondernemingen. 2.3 Beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde Hedgefondsen BpfBOUW verwacht van de fondsen dat ze een beleid hebben met aandacht voor milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur en moedigt ze aan lid te worden van de Hegde Fund Standards Board, die transparantie, integriteit en goed ondernemingsbestuur in de sector promoot. Om eraan bij te dragen dat hedgefondsen dit een duidelijke plek geven in hun bedrijfsvoering, neemt de uitvoeringsorganisatie deel aan een speciale werkgroep van de UNPRI (het internationale samenwerkingsverband dat verantwoord beleggen promoot). Private equity Private-equityfondsen moeten aantonen dat ze beleggen volgens de normen die bpfbouw voor verantwoord beleggen hanteert. Dankzij het nieuwe raamwerk (Disclosure Framework for Private Equity), dat mede op initiatief van de uitvoerder van bpfbouw is ontwikkeld, is hier in 2013 beter zicht op gekomen en wordt de aandacht voor verantwoord beleggen in de hele sector gestimuleerd. Grondstoffen Fondsen die beleggen in landen met een verhoogd risico, moeten niet alleen aantonen dat ze voldoen aan de UN Global Compact-regels, maar ook aan de meer gedetailleerde regels van de International Finance Corporation. Elke manager die in risicolanden actief is, wordt jaarlijks bezocht. Daarbij worden ook locaties met een verhoogd risico bekeken. De uitvoerder van bpfbouw stuurt jaarlijks een vragenlijst naar alle managers en wil direct geïnformeerd worden over belangrijke incidenten zoals ernstige ongelukken. Beleggen in grondstoffen gebeurt zodanig dat er geen prijsopdrijvend effect optreedt, bijvoorbeeld door niet in fysieke voorraden te beleggen maar in termijncontracten. In 2013 is bpfbouw gestart met beleggen in green bonds. Dat zijn beleggingen die ervoor zorgen dat er meer kapitaal beschikbaar komt voor duurzame activiteiten als wind- en zonne-energie, energiebesparing en verantwoorde land- en bosbouw. Green bonds worden uitgegeven door fondsen die van duurzaam investeren hun core business hebben gemaakt, dan wel bedrijven die een deel van hun activiteiten als duurzaam mogen bestempelen. Voor institutionele beleggers zijn green bonds een relatief nieuw product. Voorheen werden ze vooral door banken aangeboden aan particulieren die hiermee belastingvoordeel konden krijgen. BpfBOUW heeft belegd in green bonds van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en het Franse energiebedrijf EDF. Het groene karakter van de green bonds is belangrijk, maar net als bij de andere beleggingsproducten staat het verwachte rendement op de eerste plaats. BpfBOUW zit al langer in beleggingen die een hoge duurzaamheidswaarde kennen. Daarbij gaat het om activiteiten die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen als klimaatverandering, waterschaarste of overvloed en vervuiling. Eind 2013 was hierin voor ruim 800 miljoen euro belegd. Dat komt overeen met 2,2 procent van het totaal belegd vermogen. 16

17 3. Dialoog met bedrijven Doordat de uitvoeringsorganisatie namens bpfbouw voortdurend in contact is met het management van bedrijven, blijft ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bedrijven worden aangesproken als er zorgen zijn over de duurzaamheid van de bedrijfsvoering of de bestuurspraktijk. Dit gebeurt op verschillende manieren, variërend van het geven van een mening en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen tot het starten van een intensiever proces, met als doel om het gedrag van een bedrijf te veranderen. Dat laatste wordt engagement genoemd en kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het bedrijf, de aard en omvang van de belegging en het onderwerp dat speelt. De uitvoerder van bpfbouw trekt hierbij vaak samen op met andere institutionele beleggers, al dan niet binnen een formeel samenwerkingsverband. 3.1 Contact met ondernemingen In 2013 waren er 330 dialogen met 196 bedrijven. Het grootste deel daarvan (192) ging over onderwerpen die te maken hebben met goed ondernemingsbestuur. Ook werd gesproken over sociaal beleid (71 keer) en milieu (67 keer). Een overzicht van alle bedrijven waarmee is gesproken, staat in tabel 3.1. Tabel 3.1 Bedrijven waar bpfbouw de dialoog mee heeft gezocht geclusterd per onderwerp Milieu Sociaal beleid Goed bestuur Alstom, Alstria, ArcelorMittal, BG, BMW, BP, BT, Clariant, Colgate Palmolive, Corio, Deutsche Telekom, DRAX, E.ON, EDP, Exxon, Felda Global Ventures, France Telecom / Orange, GasNatural, GDF/Suez, Host Hotels, IOI Corp., Johnson Controls Inc, KLK Kepong, KPN, Land Securities, Mondelez International, PGNiG, Philips, PKN Orlen, Portugal Telecom, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Renault, REPSOL, Schneider Electric, Severstal, Shell, Sime Darby, Total, Unibail-Rodamco, VastNed, Veolia, Volkswagen, Wereldhave, Wilmar International. Ahold, Alcatel Lucent, Anglo American, Anglogold Ashanti, Apple, AvalonBay Communities, BP, BT, Bunge, Carrefour, Casino, CEZ, Danone, DHL Deutsche Post, Gazprom OAO, Gold Fields, Heineken, Hospira, KLK Kepong, Larson&Tubro, Mahindra&Mahindra, Marks&Spencer, MTN Telecom, Nestle, NetApp, Onex Corporation, Philips, POSCO, Samsung Electronics, Tata Power, Telenor, TEPCO, Transocean, Unilever, Vedanta, Westfield, Woolworths. ACC, Aegon, Aeon Mall, Agricultural Bank of China, Ahold, AkzoNobel, Alstom, Altarea, AMEC, American Express, AMS, Anadarko, Arkema, Asahi Group Holdings, ASML, Assicurazioni Generali, Assurant, Bajaj Auto, Balfour Beatty, Banco Santander, Bank of China (HK), Barclays, Barrick Gold Corporation, BBVA, Bharat Heavy Elec., BHP Billiton, BinckBank, British Land, Britvic, Capital & Counties Properties, Capital Shopping Centres, Carrefour, Chevron, China Mobile, China Telecom, Clariant, CLP, Colgate India, Commerzbank, Commonwealth REIT, Compagnie Financière Richemont, Conocophilips, Corio, D.E. Master Blenders 1753, Dai-Ichi Seiko, Daimler, Derwent, Deutsche Bank, Deutsche Euroshop AG, E.ON, Enel, Exxon, Fiat Industrial, Foncière des Régions, Fugro, GlencoreXstrata, Goldman Sachs, Grasim, Great Portland, GSW, Hammerson, Heineken, HSBC, Hyundai Motor, Iberdrola, ITC, KB Financial Group, Kenedix, KEPCO, Kingfisher, KPN, Legal & General, Lenovo, LG Chem, LG Display, LG Electronics, Link REIT, Lloyds Banking Group PLC, London Metric, Lupin, Mitsubishi Estate Group, Mobile TeleSystems OJSC, Novartis, Olympus, Orpea, Pernod-Ricard, Petrobras, PetroChina, Philips, Pirelli, POSCO, PostNL, Prudential, Prysmian, Randstad, Reckitt Benckiser, Renault, Repsol, Resona, Rostelecom, Saipem, Samsung C&T, Samsung Electronics, Samsung Life Insurance, SAP, Sberbank, Schneider Electric, Segro, Shaftesbury, Shinhan Financials, Siemens, Simon Property Group, SK Hynix, SK Innovation, SKT, SL Green, Snam, Sterlite Ind., Swiss Re, Tanger Factory Outlet Centers, Tata Steel, Telecom Italia, TEPCO, Time Warner, TNT Express, Toyota, Total, Transocean, UBS, Unicredit, Unilever, Valeo, Van Lanschot, Vastned, Ventas, Veolia, Vinci, Viscofan, Vivendi, Vivus, VTB Bank, Wereldhave. 17

18 3.2 Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijke manier om invloed uit te oefenen op het beleid van een onderneming. BpfBOUW heeft haar stembeleid vastgesteld en op de website gepubliceerd. In totaal was bpfbouw vorig jaar via zijn uitvoeringsorganisatie APG vertegenwoordigd op aandeelhoudersvergaderingen in 59 verschillende landen. De regionale verdeling staat weergegeven in figuur 3.1. Op de vergaderingen stemde bpfbouw via zijn uitvoeringsorganisatie over beloningsvoorstellen, aanstellingen of herbenoemingen van bestuurders en aandeelhoudersvoorstellen, met name over duurzaamheidsthema s. In bijna 80 procent van de gevallen kon een voorstel op steun rekenen, in 16 procent werd tegen gestemd. Kritisch was bpfbouw over de beloningsvoorstellen, zoals blijkt uit het overzicht hierna. In iets meer dan de helft van de gevallen stemde bpfbouw tegen (796). Beloningen waren te hoog, voorbarig, onnodig, niet gekoppeld aan een uitzonderlijke prestatie of verbonden aan een prestatie die niet bijdroeg aan het bedrijfsrendement op de lange termijn. Voorbeelden van beloningsvoorstellen waartegen bpfbouw zich heeft verzet, staan verderop in dit hoofdstuk. Op verzoek van een aantal vastgoedbedrijven heeft de uitvoerder van bpfbouw eind 2013 een brief gestuurd aan alle beursgenoteerde vastgoedondernemingen in Europa om hun duidelijk te maken wat een goed beloningsbeleid inhoudt. Hierdoor hebben ze meer inzicht gekregen in hoe ze in 2014 worden beoordeeld. 3.3 Keuzes maken om effectief te zijn Om effectief te kunnen optreden, moet worden vastgesteld met welke bedrijven een dialoog wordt aangegaan. De activiteiten concentreerden zich in 2013, naast de UN Global Compact-thema s mensenrechten, arbeidsrechten, corruptie en milieu, op de volgende gebieden: energie en klimaatverandering, verstandig personeelsbeleid en geïntegreerde verslaggeving. BpfBOUW treedt in dialoog over onderwerpen op het Figuur 3.1 Waar stemde bpfbouw? 5% 5% 5% 8% 9% 10% 4% 19% Verenigde Saten Europa (zonder Verenigd Koninkrijk) Azië en het Pacificisch gebied (zonder China, Japan en Australië) Japan 17% Centraal- en Zuid-Amerika China Verenigd Koninkrijk Canada Australië 18% Afrika 18

19 Figuur 3.2 Hoe stemde bpfbouw per onderwerp? 5% 5% 6% 1% 4% 16% 10% 13% 79% 51% 34% 44% 84% 86% 62% Totaal Beloningsvoorstel Verkiezing bestuurders Benoeming auditor Voorstel aandeelhouders Voor Tegen Onthouding / niet gestemd terrein van milieu, sociaal beleid en goed bestuur die niet alleen maatschappelijk relevant zijn maar duidelijk ook de waarde van de beleggingsportefeuille kunnen beïnvloeden. Dit betreft belangrijke strategische zaken zoals de samenstelling van een bestuur of operationele factoren met een langetermijnbelang. Duidelijk voorbeelden zijn: het energieverbruik terugdringen en het personeelsbeleid verbeteren. Om resultaten te kunnen boeken met engagement maakt bpfbouw keuzes op basis van de ernst en de aard van een issue: gaat het om een eenmalig incident of is er sprake van staand beleid? Belangrijk zijn ook de omvang van het belang van bpfbouw in de onderneming en de grootte van de belegging ten opzichte van andere beleggingen in dezelfde portefeuille. Daarnaast let de uitvoerder van bpfbouw op de potentiële invloed van de kwestie op de bedrijfsprestaties en de waarde van de belegging Beloningsbeleid Bonussen voor bestuurders moeten aan voorwaarden voldoen. Zo moet helder zijn waarvoor ze worden uitgekeerd en kunnen ze alleen worden gegeven voor bovengemiddeld goed presteren. Bedrijven die daarvan willen afwijken, moeten dat kunnen verantwoorden. Het is de verantwoordelijkheid van een ondernemingsbestuur om een goed beloningsbeleid op te zetten. Doorgaans ziet bpfbouw af van steun aan bestuurders als het beloningsbeleid niet aan deze voorwaarden voldoet. De bonussen van respectievelijk 1,5 en 2,5 miljoen euro die Heineken begin 2013 wilde toekennen aan de CFO en de CEO vanwege de overname van Asia Pacific Brewery vond bpfbouw voorbarig, omdat helemaal niet zeker was of die overname succesvol zou uitpakken. Na aandringen is in de regeling de mogelijkheid opgenomen om de bonus terug te vorderen, mocht de overname minder opleveren dan verwacht. BpfBOUW heeft zich ook verzet tegen de speciale beloning van in totaal 10,5 miljoen euro die de CEO van DE Masterblenders 1753 kreeg bij de verkoop van het bedrijf aan Joh. A. Benckiser. Niet alleen omdat de hoogte van die beloning onacceptabel was, maar ook omdat die niet paste in het bestaande beleid. Teleurstellend was ook dat de aandeelhouders zich hierover niet konden uitspreken omdat de beloning verpakt zat in het overnamevoorstel dat als één pakket werd gepresenteerd. Vandaar dat bpfbouw tegen de decharge heeft gestemd van de commissarissen die hiermee de belangen van de aandeelhouders te kort hadden gedaan. Net als in 2012 stemde bpfbouw in 2013 tegen de 19

20 uitvoering van het beloningsbeleid bij Oracle. Ook onthield bpfbouw zich van stemmen bij de herbenoeming van acht bestuurders. De reden daarvoor was dat Oracle een optiepakket wilde toekennen (76 miljoen dollar in 2011 en 109 miljoen in 2012) aan managers die niet meer dan bovengemiddeld presteerden. Hoewel een meerderheid van de aandeelhouders tegen de plannen was, kon Oracle ze toch doorvoeren. Wel ging het bedrijf in gesprek met de ontevreden aandeelhouders, waaronder bpfbouw. De uitvoerder van bpfbouw heeft twee jaar lang gesproken met het Zwitserse farmaceuticabedrijf Novartis. Die gesprekken gingen zowel over de gebrekkige informatieverschaffing door bestuurders, als over het beloningsbeleid. De voorzitter van de Raad van Commissarissen vertrok met een gouden handdruk van zo n 60 miljoen euro. Onder druk van onder andere bpfbouw haalde Novartis dit voorstel van tafel en presenteerde een nieuwe vertrekregeling die aanmerkelijk beperkter van omvang was. Een grote bonus waartegen bpfbouw zich in 2013 heeft verzet, is die voor de CEO van de Simon Property Group. De kritiek betrof niet het functioneren van de topman, maar de regeling. De Amerikaanse vastgoedonderneming wilde haar CEO 120 miljoen dollar in aandelen geven als hij nog vier jaar op zijn post zou blijven. Zou hij voortijdig weggaan, dan kreeg hij nog altijd de helft van dit pakket. Op de aandeelhoudersvergadering stemde slechts een kwart van de aandeelhouders voor. De uitvoerder van bpfbouw heeft gesproken met de voorzitter van de beloningscommissie waarna de beloning werd aangepast. De al jaren durende dialoog met Shell over zijn beloningsbeleid werpt eindelijk vruchten af. De olieproducent heeft aangekondigd dat de huidige systematiek, waarbij bonussen worden toegekend op basis van productiegroei, zal worden vervangen door een systeem gebaseerd op de verhouding tussen opbrengst en geïnvesteerd vermogen. BpfBOUW verwacht dat dit ertoe zal bijdragen dat het bedrijf voorzichtiger wordt met het investeren in nieuwe grote projecten met alle risico s van dien, bijvoorbeeld op milieugebied. Het bedrijf zal zich meer beperken tot investeringen waarvan de kans groter is dat ze daadwerkelijk zullen renderen Verantwoord omgaan met milieu en energie Na druk van onder andere bpfbouw besloot palmolieproducent Wilmar eind 2013 zijn palmolieproductie verder te verduurzamen. Het bedrijf uit Singapore met grote plantages in onder meer Indonesië kon jarenlang rekenen op forse kritiek van maatschappelijke organisaties en de lokale bevolking, omdat het betrokken zou zijn bij ontbossing, landroof en grote veenbranden. Die branden zorgden in Singapore en Maleisië voor grote rookoverlast en voor een enorme uitstoot van broeikasgassen. Samen met andere beleggers was de uitvoerder namens bpfbouw circa twee jaar in gesprek met Wilmar om te proberen de bedrijfsvoering te verduurzamen. Om maximale invloed te kunnen uitoefenen, heeft de uitvoerder van bpfbouw niet alleen het bedrijf zelf maar ook zijn afnemers benaderd. Het fonds vond dat Wilmar moest voldoen aan de eisen die producenten, beleggers en maatschappelijke organisaties hadden vastgesteld in het rondetafeloverleg over duurzame palmolie. Met zijn nieuwe beleid gaat Wilmar nog een stapje verder. Het bedrijf wil niet langer veengronden ontginnen en bijdragen aan verdere ontbossing. Wilmar wil conflicten met de bevolking vermijden door betere informatievoorziening en meer inspraakmogelijkheden. Het nieuwe beleid geldt niet alleen voor Wilmar, maar ook voor andere palmolieproducenten die aan het bedrijf leveren. Dat verduurzaming financieel aantrekkelijk kan zijn, bewees de Engelse energieproducent DRAX. Een aantal jaren geleden was DRAX als grootste uitstoter van kooldioxide in Engeland zeer kwetsbaar voor milieubeleid in de vorm van hogere CO 2 -prijzen. Om te voorkomen dat het hieraan ten onder zou gaan, besloot DRAX van strategie te veranderen en zich meer te richten op biomassa. Aanvankelijk had bpfbouw hier 20

Verantwoord Beleggen APG

Verantwoord Beleggen APG Verantwoord Beleggen APG Jaarverslag www.apg.nl/verantwoordbeleggen 2013 Voorwoord Ervoor zorgen dat 4,5 miljoen Nederlanders een goed pensioen ontvangen. Dat is de opdracht die wij uitvoeren voor onze

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2013 Inhoud Inleiding 3 Actief aandeelhouderschap 4 Overheidsbeleid 9 Uitoefening stemrecht en deugdelijk ondernemingsbestuur 11 Ethische beleggingsfondsen

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen

bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen bpfbouw Maatschappelijk verantwoord beleggen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen? 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen? 6 4 Hoe willen wij maatschappelijk

Nadere informatie

Kop in het zand óf snel vooruit?

Kop in het zand óf snel vooruit? Benchmark Verantwoord Beleggen door Nederlandse verzekeraars 2009 Kop in het zand óf snel vooruit? Postbus 504 4100 AM Culemborg T +31 (0) 345 532 653 F +31 (0) 842 218 746 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Benchmark

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen

Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen Een onderzoeksrapport voor Zembla Maart 2007 Jan Willem van Gelder & Christophe Scheire Profundo Van Duurenlaan 9 1901 KX Castricum Telefoon:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie

ASN Beleggingsfondsen CONCEPT. Jaarverslag 2012. Een bank met een missie

ASN Beleggingsfondsen CONCEPT. Jaarverslag 2012. Een bank met een missie ASN Beleggingsfondsen CONCEPT Jaarverslag 2012 1 Een bank met een missie Jaarverslag 2012 ASN Beleggingsfondsen ASN Beleggingsfondsen 2012 Inhoud VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016.

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Introductie Rabo Scanner In de tweede helft van 2014 wordt de Rabo Scanner geïntroduceerd als

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie