JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software."

Transcriptie

1 JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem

2 Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem ontwikked dat rekening houdt met de behoeften van keine en middegrote organisaties: het Moduair Informatie Systeem (MIS). De technische basis wordt gevormd door één database en de Basismodue. Of het nu om een systeem met sechts één gebruiker gaat of een geavanceerd netwerk met honderden gebruikers: dit samenspan garandeert een snee, soepee en foutoze gegevensverwerking. Naast de Basismodue bestaat het systeem uit één of meerdere hoofdmodues, aangevud met submodues. De hoofdmodues verzorgen basistaken zoas het bijhouden van uw boekhouding, het maken van offertes, inkooporders, verkooporders, facturen, het bijhouden van de voorraadgegevens en eventuee het gebruik van uw kassa. Submodues voegen extra functionaiteiten aan de hoofdmodues toe en zijn bedoed om ae voorkomende bedrijfsprocessen te optimaiseren. Om ons nauwe contact met de markt te behouden, besteden we vee tijd en aandacht aan wensen en suggesties van onze kanten en wordt er adequaat gereageerd op nieuwe ontwikkeingen. Het resutaat van deze inspanning uit zich in de constante verbetering van de bestaande modues en het verschijnen van nieuwe hoofd- en submodues.

3 Voordeen Moduair Informatie Systeem Dé EP-opossing voor keine en middegrote bedrijven. Voedig geïntegreerd financiee systeem. Extra gebruiker(s) erbij is sne en eenvoudig te regeen. Perfecte aansuiting tussen het systeem en de dageijkse praktijk in uw organisatie. Ook voor (een koppeing met) een nieuwe of bestaande website en andere diensten kunt u bij JorSoft terecht. Een onderhoudscontract bedraagt sechts 20% van de aanschafwaarde van de icentie. Uiteraard is een onderhoudscontract bij JorSoft niet verpicht (na 1 jaar). Een Updates Ony onderhoudscontract óf een Enterprise onderhoudscontract bedraagt sechts 10% van de aanschafwaarde van de icentie. Ook deze onderhoudscontracten zijn bij JorSoft niet verpicht (na 1 jaar).

4 MIS Pakketten Naast vee branchespecifieke opossingen en speciae aanpassingen op verzoek (maatwerk) zijn de vogende standaardpakketten beschikbaar: XBasic, XPro, XEnterprise, eventuee aangevud met XPOS. Vraag vrijbijvend naar de mogeijkheden voor uw bedrijf. XBasic Basismodue, Toegangsbeheer, Muti Export, Voorraad, Barcodes, Inkoop, Verkooporders, Prijsafspraken, Facturering, Verkoopstatistieken, CM, Financiee, Betaingsherinneringen, Scenarioboekingen, Teebankieren, BTW Aangifte NL, ICL Aangifte NL, Eektronische Aangifte OB, Eektronische Aangifte ICL XPro Het XPro pakket bestaat uit het XBasic pakket aangevud met onderstaande modues: Voorraadstatistieken, Samengestede Artikeen, Inkoopstatistieken, Staffekortingen, Verzamefacturen, Verkoopcommissies, Agenturencommissies, Factoring, Teebankieren-Incasso, Teebankieren-Buitenand, Kostenpaatsen, Vaste Activa, Vauta, Coectie Manager, SQL-Generator, ODBC Connector, Offertes, Matrix Manager of Batch Administratie, Postcodevaidatie, Magazijnocaties XEnterprise XEnterprise is voedig op maat samengested, bijvoorbeed incusief productie en panning. XPOS / Kassa XPOS is een uitbreiding op XBasic, Xpro of XEnterprise en is incusief modue Betaaautomaat.

5 Weke MIS versie past bij u XBasic XPro Basismodue Toegangsbeheer Muti Export Vauta SQL-Generator Voorraad Barcodes Voorraadstatistieken Samengestede artikeen Magazijnocaties Offertes Inkoop Inkoopstatistieken Verkooporders Prijsafspraken Staffekortingen Facturering Verkoopstatistieken Verzamefacturen Verkoopcommissies Agenturencommissies CM Financiee Betaingsherinneringen Scenarioboekingen Teebankieren BTW / ICL Aangifte NL Eektronische Aangifte OB / ICL Factoring Teebankieren - Incasso Teebankieren - Buitenand Kostenpaatsen Vaste activa Coectie Manager ODBC Connector Matrix Manager of Batch Administratie Postcodevaidatie

6 Basismodue De Basismodue verzorgt de afhandeing van de gegevensverwerking en de toegangscontroe van de gebruikers (wie mag weke functie gebruiken en wie niet). De modue presenteert zich as een handige 'drijvende' menubak waarmee gebruikers moeiteoos door het systeem kunnen navigeren. Voor de Basismodue zijn onderstaande submodues beschikbaar: Toegangsbeheer Met deze submodue kan per gebruiker worden aangegeven weke menu-opties we en niet kunnen worden gebruikt. U kunt insteen dat de afdeing facturering we facturen kan maken, maar geen inkooporders. Muti Export Deze submodue maakt het mogeijk om ae overzichten, weke door het MIS worden gegenereerd, te exporteren naar een groot aanta standaardformaten zoas Exce, PDF, Text en nog vee meer formaten. Vauta As er binnen uw organisatie wordt gewerkt met meerdere vauta's, kan het MIS met de modue Vauta worden uitgebreid. Met deze modue kunt u in iedere modue met verschiende vauta's werken. SQL-Generator Met deze modue kunt u zef rapportages samensteen met behup van de gestandaardiseerde SQL vraagtaa. Ook kunt u per rapport een ongeimiteerde hoeveeheid ayouts maken waarmee u uw rapporten kunt afdrukken, exporteren of weergeven. Of het nu gaat om uitgebreide financiëe anayses of het afdrukken van debiteuren etiketten: met de modue SQL-Generator is het mogeijk.

7 Voorraad De modue Voorraad wordt automatisch meegeeverd met de hoofdmodues Inkooporders, Verkooporders en Verkoopfacturen. Naast de mogeijkheid tot het handmatig wijzigen van de voorraad, biedt deze modue de mogeijkheid om verschiende soorten voorraadijsten af te drukken waarin bijvoorbeed per artike een gedetaieerde beschrijving van de voorraadopbouw wordt gegeven. Voor de modue Voorraad zijn onderstaande submodues beschikbaar: Barcodes Een onmisbare aanvuing voor iedere organisatie die goederen in één of meerdere magazijnen op voorraad heeft. Het gebruik van barcodes en barcodescanners evert een grote tijdsbesparing op en voorkomt fouten. Deze modue ondersteunt ae industriestandaarden waaronder EAN, Code 39, Code 128 en vee anderen. Voorraadstatistieken De submodue Voorraadstatistieken is ontwikked om inzicht te verschaffen in de resutaten van uw voorraadbeheer. Met deze modue krijgt u direct een overzicht van de ontwikkeingen in uw totae voorraad over een bepaade periode. Zoas ae andere statistieken besaat de modue Voorraadstatistieken een periode van 3 jaar. Met de statistieken kunt u eenvoudig vaststeen of uw voorraad toe- of afneemt, weke artikeen of artikegroepen verantwoordeijk zijn voor de toe- of afname en kunt u overzichten genereren van voorraadontwikkeingen per everancier. Samengestede Artikeen In situaties waar er meerdere artikeen gefactureerd moeten worden aan de hand van sechts één artike(code) is de modue Samengestede Artikeen ontwikked. Aan ieder artike kan een onbeperkte hoeveeheid andere artikeen worden gekopped.

8 Offertes Wit u kantgerichte én professionee offertes opsteen zonder daarin vee tijd te steken? Met de modue Offertes beschikt u over fexibee functionaiteit om persoonijke en professionee offertes op te steen. Gebruik de handige ayoutdesigner voor uw offertes, zodat u rekening houdt met de specifieke situatie en wensen van uw kanten en prospects en vergroot uw sagingskans zonder extra tijd te investeren. Door gebruik te maken van de kant- en artikegegevens in het MIS, voorkomt u fouten tijdens het verkoopproces. Met de modue Offertes offreert u atijd vogens de vastgeegde prijsafspraken. Ook houdt u de voedig historie van het offerteproces bij. U weet zo atijd weke verkopers het beste scoren met offertes en weke aanbiedingen vaak worden afgewezen. CM De modue CM is ontwikked om u voedige controe te geven over uw customer reations en is voedig geïntegreerd met de andere hoofd- en submodues. De CM-modue is een onmisbare too in het beang van een succesvoe bedrijfsvoering. Vanzefsprekend omvat deze modue vee meer dan aeen het vasteggen en beheren van een uitgebreide hoeveeheid reatiegegevens. Zo voorziet de modue Customer eationship Management in meerdere mogeijke communicatiekoppeingen waarmee u sne, overzichteijk en voora erg gebruiksvriendeijk het contact met uw reaties kunt onderhouden. Zo zijn er onder andere e-maikoppeingen beschikbaar voor MS-Exchange (Outook) en Lotus.

9 Inkooporders De modue Inkooporders is ontwikked om u voedige controe te geven over uw inkoopproces en is daarbij voedig geïntegreerd met de modue Verkooporders. Na het invoeren van de inkooporder kunnen er verkooporders met voorverkopen of backorders gekopped worden. Wanneer de bestede goederen binnenkomen, maakt de inkoopmodue automatisch een ijst van verkooporders die uitgeeverd kunnen worden. Op die manier worden verkooporders die wachten op uitevering niet 'vergeten' en kunnen binnenkomende goederen direct worden uitgeeverd. Ook is de modue Inkooporders gekopped met de financiëe administratie en de verschiende magazijnfuncties. Hierdoor kunnen er direct financiëe boekingen of openstaande posten voor de crediteuren worden aangemaakt aan de hand van de goederenontvangsten. Voor de modue Inkooporders is de vogende submodue beschikbaar: Inkoopstatistieken Met de submodue Inkoopstatistieken krijgt u inzicht in de resutaten van uw inkoopproces. Vragen as 'weke omzet heb ik dit jaar met die everancier gehaad' en 'hoevee meter van dat artike heb ik het afgeopen jaar ingekocht' kunnen binnen enkee seconden worden beantwoord. Ae statistieken worden in zowe getavorm as grafiekvorm weergegeven en besaan een periode van 3 jaar. Verkooporders De modue Verkooporders handet de aanmaak van reguiere verkooporders, de voorverkopen, de backorders en de aanmaak van orderbevestigingen en pakijsten af. Na invoer van een verkooporder houdt het systeem de status van de order automatisch in de gaten. Door gebruik te maken van duideijke keurcodes wordt aangegeven weke orders wachten op binnenkomende goederen en weke orders direct kunnen worden uitgeeverd. Voor de modue Verkooporders zijn onderstaande submodues beschikbaar: Prijsafspraken Per debiteur kunnen op artikeniveau een onbeperkt aanta prijsafspraken worden vastgeegd. Omdat deze afspraken per datum worden vastgeegd ontstaat er een historisch overzicht van de prijzen per debiteur. Staffekortingen Indien u staffekortingen wit toekennen per artike of artikegroep kan dat met deze submodue. Bij het besteen van de bepaade hoeveeheid van het artike waar een staffekorting aan toe is gekend kiest het systeem automatisch de juiste prijs.

10 Verkoopfacturen Deze modue is ontwikked om op een efficiënte manier facturen aan te maken en te verwerken. Na het afdrukken van de pakijst in de modue Verkooporders wordt automatisch een factuur aangemaakt. Deze factuur kan voor het afdrukken nog voedig worden aangepast. Uiteraard is het ook mogeijk een factuur te maken zonder verkooporder. Het invoerscherm voor de facturering is speciaa ontwikked om snee gegevensinvoer mogeijk te maken, zonder daarbij het overzicht over ae beangrijke informatie te veriezen. Voor de modue Verkoopfacturen zijn de vogende submodues beschikbaar: Verkoopstatistieken Met de submodue Verkoopstatistieken krijgt u inzicht in de resutaten van uw verkopen. Vragen as 'weke omzet heb ik dit jaar met die agent gehaad' kunnen binnen enkee seconden worden beantwoord. Ae statistieken worden in zowe getavorm as grafiekvorm weergegeven en besaan een periode van 3 jaar. Verzamefacturen Met deze submodue kunt u meerdere facturen van dezefde debiteur samen te voegen tot één factuur. Verkoopcommissies Deze submodue verzorgt de afhandeing van de verkoopcommissies op basis van de verwerkte facturen. De overzichten worden per agent apart afgedrukt. Per agent is een standaard commissiepercentage in te steen. Dit percentage kan bij de definitieve berekening per factuurrege worden gewijzigd. Agenturencommissies Specifiek voor agenturen die, eventuee in combinatie met evering uit voorraad, commissie ontvangen voor doorgegeven orders is deze submodue ontwikked. De modue heeft dezefde basis as de submodue Verkoopcommissies, maar de commissie wordt berekend op basis van de everancier. U kunt op ieder moment zien hoevee commissie u van iedere everancier heeft te ontvangen. Extra Bankgegevens As uw organisatie met verschiende banken of met een factoringmaatschappij werkt, kan er met deze submodue een, per debiteur instebaar, extra tekstved op uw facturen worden afgedrukt.

11 Financiee Met de hoofdmodue Financiee is uw financiëe administratie voedig geïntegreerd in het MIS. Het systeem hept u uw administratie zo efficiënt mogeijk te voeren en maakt het bijvoorbeed mogeijk om, indien u over de modue Verkoopfacturen beschikt, uw facturen automatisch in te boeken. Voor de modue Financiee zijn de vogende submodues beschikbaar: Betaingsherinneringen Met deze submodue kunt u eenvoudig betaingsherinneringen aanmaken. U kunt dit automatisch voor ae openstaande posten van uw debiteuren doen, maar u kunt ook per debiteur, per verkoopagent of per factuur aangeven of deze meegenomen dienen te worden in de verwerking van de betaingsherinneringen. Ook kunt u per factuur zien hoe vaak er is aangemaand en een controeijst uitdraaien. Scenarioboekingen Met deze submodue kunnen vaak terugkerende boekingen zoas saaris- of afschrijvingsboekingen in het MIS worden vastgeegd. U kunt deze vastgeegde boekingen dan met enkee eenvoudige handeingen in iedere gewenste boekingsperiode herhaen, desgewenst over verschiende boekingsperiodes tegeijkertijd. Kostenpaatsen Indien er in uw organisatie behoefte bestaat aan kostenoverzichten, -statistieken en -anayses weke niet uit de standaard grootboekindeing zijn te haen, is de submodue Kostenpaatsen dé opossing voor u. Per boekingsrege kunt u aangeven op weke kostenpaats er geboekt dient te worden. Het kostenpaatsenschema kan voedig onafhankeijk van het grootboekschema worden opgested en kent een eigen, vrij in te deen, verdichtings- en hoofdverdichtingsschema.

12 Teebankieren Voor het uitvoeren van het betaingsverkeer kunt u gebruik maken van de submodue Teebankieren. De modue vergeijkt, matcht en verwerkt eektronische rekeningafschriftinformatie van uw bank(en) met de openstaande debiteuren- en crediteurenposten uit uw financiëe administratie. Het MIS vertaat uw betaingen naar het juiste betaaformaat van uw bank(en). U kunt automatisch uw eektronische dagafschriften van diverse banken importeren en bewerken. Teebankieren - Incasso Deze submodue zorgt voor het automatisch kaarzetten van incasso's bij ae bankinsteingen. U kunt dit automatisch voor ae facturen van uw debiteuren doen, maar u kunt ook per debiteur, per verkoopagent of per factuur aangeven of deze meegenomen dienen te worden in de incassoverwerking. Teebankieren - Buitenand Met deze submodue geeft u iedere betaing naar het buitenand de juiste betaingsinstructies mee voor de ontvangende bank. Zo worden a uw buitenandse betaingen op de juiste manier uitgevoerd. Vaste Activa Deze submodue is een registratiemodue waarmee duurzame productiemiddeen gedetaieerd worden geregistreerd. Eén van de beangsrijkste zaken bij het werken met activa is het afschrijven van deze activa. Met de submodue Vaste Activa kan een periodiek bedrag op de activa worden afgeschreven. Binnen het MIS zijn er diverse afschrijvingsmethoden mogeijk. Per activum kan worden aangegeven wat de waarde is, wat de restwaarde is en wanneer er afgeschreven moet worden.

13 Matrix Manager Met de modue Matrix Manager kunnen er verschiende dimensies, zoas keuren en maten, per artike worden aangemaakt. Die worden gebruikt bij onder andere het invoeren van verkooporders, het maken van verkoopfacturen, het verwerken van inkooporders en het verwerken van de voorraad. De modue kan bijvoorbeed worden toegepast in de schoenen- en textiebranche waar dezefde artikeen in verschiende maten en keuren beschikbaar zijn. Per artike kan worden aangegeven weke dimensies van toepassing zijn. Batch Administratie As uw organisatie roen stof in- en verkoopt kunt u, naast de reguiere voorraadadministratie in meters, ook een administratie van de engte van iedere ro bij te houden. De modue Batch Administratie stet u in staat om per artike aan te geven of de voorraad moet worden bijgehouden in de reguiere meter administratie of dat een administratie van batches gebruikt moet worden. Indien gekozen wordt voor een batch administratie voor een bepaad artike, wordt zowe de in- as verkoop van dat artike door het systeem automatisch afgehanded in batches in paats van meters. Na het aangeven van de geeverde batches wordt de te factureren metrage automatisch aangepast. Op de pakbon wordt precies afgedrukt weke ro in weke coo zit, zodat uw kant de inhoud van uw zendingen moeiteoos kan controeren. Van de batch administratie wordt een uitgebreide historie bijgehouden, zodat u ater eenvoudig kunt terugvinden aan weke debiteuren een bepaade ro is uitgeeverd. Voor de modue Batch Administratie zijn de vogende submodues beschikbaar: Batches Barcode Indien uw voorraad uit vee roen stof bestaat en er vaak grote verkooporders worden uitgeeverd, kan deze modue u vee tijd besparen. In paats van het handmatig ingeven van batchnummers bij de facturering, maakt u gebruik van een barcodescanner. Het systeem eest de batchnummers van de barcodes op de etiketten van de roen en verwerkt deze automatisch in de batch administratie. Batches Sneinvoer As u regematig verkooporders uitevert met goederen uit de batch administratie, maar te weinig om het barcode-systeem te rechtvaardigen, kunt u met deze submodue vee tijd besparen. Deze modue maakt het mogeijk om de te factureren roen in te voeren per factuur in paats van per factuurrege. Het systeem controeert de batchnummers en koppet deze automatisch aan de juiste factuurreges. Patronen Met de modue Patronen worden het aanta patronen (of rapporten) van stof apart bijgehouden. Tevens kunt u projectberekeningen maken om te bepaen hoevee stof er nodig is voor een bepaad eindresutaat. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met eventuee inoop en snijveriezen en wordt per berekening de projectefficiëntie bepaad. De benodigde meters stof kunnen met één druk op de knop worden omgezet in een verkooporder.

14 Webwinke koppeing Een goede webwinke omvat méér dan een optimaisatie van zoekmachines en een mooie website. Herken uw succes tijdig en kies voor een webkoppeing met dé backoffice voor webwinkes, het MIS. Het MIS kan eenvoudig en sne met een nieuwe of a bestaande web- of bestesite worden gekopped. Deze e-commerce koppeing is gebaseerd op het zeer betrouwbare MIS 5.3 patform en kent een hoge mate van gebruiksvriendeijkheid, veiigheid en stabiiteit. Met de koppeing kunnen uw kanten gebruik maken van het webekende 'winkemandje'. Prijzen, eventuee aangevud met verzendkosten, kunnen in de site berekend worden. Ondersteuning van onine betaasystemen, zoas ideal en PayPa. Met de integratie van een onine betaasysteem, kunnen uw kanten direct betaen en is debiteurenrisico uitgesoten. Vaak is de opossing die een organisatie wenst uniek. JorSoft heeft passie voor projecten waarin samen met de kant gezocht wordt naar een 'taior-made' e-commerce opossing. Ondersteuning van de Matrixfunctie met het eenvoudig zoeken van onder andere keuren en maten. Uw kanten hebben in één oogopsag een voedig overzicht van ae beschikbare varianten van een artike. Met de ondersteuning van een beveiigd kantenporta, kunnen uw kanten met een inognaam en wachtwoord inoggen. In het porta is het mogeijk om prijzen van artikeen weer te geven specifiek voor deze kant en kan de kant direct besteingen paatsen en betaen, eventuee met credits.

15 XPOS / Kassa De modue XPOS biedt een gebruiksvriendeijke, hoogwaardige kassa opossing. U kunt de kassa bedienen door midde van een touchscreen. De modue XPOS is voedig geïntegreerd met de andere modues, waardoor de afhandeing van andere processen automatisch kunnen veropen. De voorraad wordt automatisch gemuteerd en het is ook mogeijk om het kasboek en bankboek in de financiëe administratie te aten bijwerken. Datzefde gedt voor uw uitgaven en ontvangsten, zoas unchbonnetjes en aanbetaingen. Zaken as de kasverantwoording, managementoverzichten op kassa-artikeen, actuee voorraadpositie en het kunnen reproduceren van X7 kassabonnen zijn tevens voorzien, zodat ook een goede controe aanwezig is. De modue XPOS ondersteunt ae industriestaandaarden (zoas EAN, Code 39, Code 128, etc.). Barcodes drukt u eenvoudig af op ae gangbare stickerformaten. Maak eenvoudig uw eigen barcode aan met uw productspecifieke zaken. Indien u beschikt over de modue Matrix Manager kunt u ook maten en keuren in een barcode opnemen, zodat na het scannen de maat- en keurvoorraad worden bijgewerkt. Voor de modue XPOS is de vogende submodue beschikbaar: Betaaautomaat Met de modue Betaaautomaat is het mogeijk om de betaaautomaat rechtstreeks te koppeen aan de modue XPOS. Voordee is dat direct het juiste bedrag naar de betaaautomaat wordt verzonden en dat de betaingsvorm sne, veiig en atijd correct in het MIS wordt geregistreerd. De modue Betaaautomaat is gecertificeerd door Equens.

16 Diensten IMPLEMENTATIE De inrichting op ocatie wordt verzorgd door deskundige medewerkers van JorSoft. Hierdoor is de gebruiker verzekerd van een snee en correcte invoering van de software. SUPPOT Probemen of vragen? De snee en deskundige hepdesk van JorSoft staat voor u kaar. JorSoft biedt centrae support faciiteiten. Er is een teefonische hepdesk en op afstand kan er met de gebruiker worden meegekeken. Uiteraard kunnen de gebruikers hun vragen ook per emai steen. HOSTING Of het nu gaat om één gebruiker, een compete afdeing, óf organisatie: onze hosting service zorgt ervoor dat u het MIS optimaa kunt gebruiken zonder de zorgen en de kosten van het onderhoud van uw eigen ICT infrastructuur. MAATWEK Ondanks het feit dat het MIS zeer fexibe en veezijdig is, is het mogeijk dat de bestaande modues niet heemaa aansuiten bij de werkwijze in uw organisatie. Aangezien wij de sterke overtuiging hebben dat het systeem zich aan uw organisatie moet aanpassen in paats van andersom, zijn ae hoofd- en submodues met behup van onze Maatwerk service voedig aan te passen aan uw specifieke situatie. Indien nodig, kunnen we speciaa voor uw organisatie voedig nieuwe hoofd- en submodues ontwikkeen om voedige aansuiting tussen het MIS en uw organisatie te garanderen.

17 Over JorSoft JorSoft is een bedrijf gespeciaiseerd in het maken van EP-software voor keine en middegrote organisaties. Onze software is met name gericht op organisaties die het maximae uit een informatiesysteem wien haen zonder daarbij fexibiiteit in te everen. In 1995 zijn we begonnen met het ontwikkeen van specifieke informatiesystemen voor de textieindustrie binnen Nederand. A sne werd duideijk dat onze unieke aanpak zo vee succes had dat we besoten ons productenaanbod uit te X7 breiden om ook niet-textie bedrijven van dienst te kunnen zijn. In de oop der jaren zijn we ons naast onze oorspronkeijke werkzaamheden ook steeds meer gaan bezighouden met het assisteren van onze kanten bij het opossen van (niet JorSoft gereateerde) hard- en softwareprobemen en het adviseren van kanten in het automatiseringstraject. Om deze diensten een meer gestructureerde vorm te geven zijn de diensten Webwinke koppeing, Support, Hosting en Maatwerk in ons productenaanbod opgenomen. Met de toevoeging van deze diensten is JorSoft uitgegroeid tot een vowaardige automatiseringspartner met expertise op ek gebied gereateerd aan het ontwerpen, ontwikkeen, impementeren en ondersteunen van EP-software. Vandaag de dag zijn we een gerenommeerd bedrijf met taoze kanten die dageijks op onze producten en diensten vertrouwen. Door goed naar deze kanten te uisteren en de ideeën uit de markt te impementeren in onze software doen we er aes aan om onze kanten tot tevreden kanten te maken en houden. Nu en in de toekomst.

18 Modueijst 0000 Basismodue 0009 Transactie Log UIT 0010 Systeemtaa - UK 0011 Systeemtaa - NL 0100 Toegangsbeheer 0101 Log 0110 Fax 0120 Muti Export 0121 Export - XML 0122 Export - Exce (XLS) 0123 Export - ich Text Format (TF) 0124 Export - Hypertext Markup Language (HTML) 0125 Export - Adobe PDF (PDF) 0126 Export - Hypertext Markup Language (XHTML) 0127 Export - Text (TXT) 0128 Export - GIF (GIF) 0129 Export - JPEG Fie Interchange Format (JPEG) 0130 Export - Windows Bitmap (BMP) 0131 Export - Enhanched Metafie (EMF) 0132 Export - Windows Metafie (WMF) 0133 Export - Quattro Pro (WB1) 0134 Export - Lotus 123 (WK1) 0135 Export - Data Interchange Format (DIF) 0136 Export - Symboic Link (SLK) 0137 Export - Tagged Image Fie Format (TIF) 0138 Export - Portabe Network Graphics (PNG) 0139 Export - Scaabe Vector Graphics (SVG) 0200 SQL-Generator 0300 Customers eationship Management 0301 Postcodevaidatie 0400 Knowedgebase 0500 E-Commerce koppeing 0600 Administratie Master 0700 Consoidatie Master 1000 Voorraad 1001 Voorraadstatistieken 1010 Externe Journaisering 1020 Magazijnocaties 1030 Samengestede artikeen 1100 Batch Administratie 1101 Batch Administratie Sneinvoer 1110 Patronen 1150 Serienummer Administratie 1200 Uitgebreide Artikecode 1201 Extra Artikecode 1300 Barcodes 1400 Coectie Management 1500 Maatbaken 1600 Cataogus Generator 1700 Matrix Manager 1800 Cacuaties 1900 Seizoenen 2000 Verkooporders 2001 Orderrevisies 2010 Prijsafspraken 2011 Staffekortingen 2012 Verkoopprijsijsten 2020 Sponsor Administratie 2100 Externe Verkooporders 2500 emote Order Entry 2600 emote Synchronisatie 2700 Externe Synchronisatie 2800 Coecties 3000 Facturering 3005 Scenariofacturen 3010 Verzamefacturen 3020 Verkoopcommissies 3021 Agenturencommissies 3022 Externe Journaisering 3023 Extra Bankgegevens 3024 Verkoopstatistieken 3025 Combinatiestatistieken 3090 Statieged - Verkoop 3100 IntraStat 3200 Kassa 3201 Kassa - Personeespanning 3202 Kassa - Mixed Match 3210 Kassa - Betaaautomaat - Aphyra Apoo Protoco 3211 Kassa - Betaaautomaat - Aphyra Simpe Protoco 3220 Kassa - Weegschaa - DIGI 3230 Kassa - Schapkaartjes printer - Windows driver 3231 Kassa - Schapkaartjes printer - Cognitive

19 Modueijst 3232 Kassa - Schapkaartjes printer - Citizen CLP 3250 Kassa - POS Printer - ESC/POS 3251 Kassa - POS Printer - NC 3270 Kassa - Kantendispay - ESC/POS 3300 Expediteurskoppeing UPS 3301 Expediteurskoppeing FedEx 3302 Expediteurskoppeing DHL 3303 ExpediteurskoppeingTPG (IT-Pakket) 3304 Expediteurskoppeing CM 3305 Expediteurskoppeing Agemeen 4010 LC Generator 4011 Combinatiestatistieken - Inkoop 4012 Inkoopstatistieken 4015 Koommenprijsijsten 4020 uwdoek Administratie 4021 Externe journaisering 4090 Statieged - Inkoop 4500 Inkooporders 4510 LC Administratie 4600 Containermanagement 4900 Inkoopeenheden Batch Administratie 5000 Financiee 5010 ICL Aangifte 6000 Boekhouding 6005 Mutaties 6010 Vaste activa 6020 Transitoria 6100 Incasso 6200 Betaingsherinneringen 6300 Teebankieren 6400 Importeren Mutaties 6401 Importeren Mutaties - BekaVision Kassa 6402 Importeren Mutaties - ADP Saaris 6403 Importeren Mutaties - Lopac Saaris 6404 Importeren Mutaties - oosoos Saaris (Exact XML) 6500 Kostenpaatsen 6600 Scanmodue 6601 Scanmodue - IIS 6602 Scanmodue - IIS (FASTLINK) 6700 Eektronisch Documentenarchief Boekhouding 6800 BTW Aangifte (NL) 6810 BTW Aangifte (NL) - Op rekeningbasis 6901 Teebankieren - Deutsche Bank - Diaog Teebankieren - abobank NL 6903 Teebankieren - ABN Amro NL 6904 Teebankieren - Van Lanschot NL 6905 Teebankieren - Postbank NL 6906 Teebankieren - Fortis NL 6940 Onine betaasysteem - PayPa 6941 Onine betaasysteem - IcePay 6942 Onine betaasysteem - idea 6950 Eektronisch Bankieren - SWIFT MT Eektronisch Bankieren - CLIEOP Eektronisch Bankieren - BTL Eektronisch Bankieren - ASCII 6990 Eektronische BTW Aangifte (NL) 6995 XML Audit Fie 7000 Productie 7100 Productie - Automotive 8000 Offertes 8001 Offerte evisies 9001 Vauta - Inkoop 9002 Vauta - Verkoop 9100 Service Administratie 9900 Staen Administratie EDIFACT EDIFACT - D96A Maatwerk

20 TOP PODUCTIVITY MAXIMUM FLEXIBILITY. Uw deaer: JorSoft Operetteweg 25 NL-1323 VK Amere T F Versie 2013/ , JorSoft JorSoft partner in business software.

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Thuis in uw bedrijf. XtraLarge UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers XtraLarge Thuis in uw bedrijf UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers XtraLarge UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk

Nadere informatie

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Accountancy O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE imuis en imuis Online: Top-of-the-Line Accountancysoftware MUIS Software ontwikkelt sinds 1984 administratieve software, Top-of-the-Line.

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Een branche oplossing van Prodin Business Solutions Wat houdt Prodin voor de zakelijke dienstverlening in? Over Prodin en uw branche > De Prodin Branche oplossing Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

De bedrijfsmanagementoplossing voor kleine en middelgrote organisaties Overzicht van de oplossing

De bedrijfsmanagementoplossing voor kleine en middelgrote organisaties Overzicht van de oplossing De bedrijfsmanagementoplossing voor kleine en middelgrote organisaties Overzicht van de oplossing Inhoud Inleiding 3 SAP Business One: onderscheidende factoren 4 De voordelen 5 Overzicht van de functies

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel

Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce. Voor de kantoorvakhandel Alles-in-ÉÉN bedrijfssoftware & e-commerce Voor de kantoorvakhandel betreft: sollicitatiegesprek Geachte ondernemer in de kantoorvakhandel, Mijn naam is Nina. Ik vernam dat uw kantoorvakhandel zoekt naar

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite Gebruikershandleiding Taxis Pitane Business Suite Inhoud Wat is Taxis Pitane Busisness Suite?... 5 Voornaamste kenmerken van de software:... 5 Duidelijke administratie:... 5 Samenwerken is de grootste

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Extended. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Extended Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf De handelsketen is continu in beweging. Veranderende marktomstandigheden bewegen uw handelsbedrijf

Nadere informatie