VERKENNEND BODEMONDERZOEK KARSTRAAT (NAAST NR. 10) TE BEMMEL GEMEENTE LINGEWAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKENNEND BODEMONDERZOEK KARSTRAAT (NAAST NR. 10) TE BEMMEL GEMEENTE LINGEWAARD"

Transcriptie

1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK KARSTRAAT (NAAST NR. 1) TE BEMMEL GEMEENTE LINGEWAARD

2 Verkennend bodemonderzoek Karstraat (naast nr. 1) te Bemmel in de gemeente Lingewaard Opdrachtgever Bouwbedrijf Meuwsen Postbus CA Nijmegen Contactorganisatie RB3 Planontwikkeling Dhr. R. Borst Project LIN.RB3.NEN Rapportnummer Versienummer Status D1 Eindrapportage Datum 5 november 215 Vestiging Opsteller Doetinchem Ing. M.B.M. van Wieringen Paraaf Kwaliteitscontrole Ing. J. Winkelhorst Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 91:28. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Algemeen Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Zintuiglijke waarnemingen Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Bemonstering LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten grond en grondwatermonsters SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES... 1 BIJLAGEN: 1. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets 2b. Foto's onderzoekslocatie 2c. Kadastrale gegevens 3. Boorprofielen 4a. Analysecertificaten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader Circulaire bodemsanering 6. Geraadpleegde bronnen 7. Beoordeling uitgevoerde bodemsanering gemeente Lingewaard (24) LIN.RB3.NEN

4 1 INLEIDING Econsultancy heeft van Bouwbedrijf Meuwsen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek aan de Karstraat (naast nr. 1) te Bemmel in de gemeente Lingewaard. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Het verkennend bodemonderzoek (NEN 574) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie alsmede de bestemmingsplanwijziging. Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek", protocollen 21 en 22. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 213) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 27. Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 21 en 22 van de BRL SIKB 2. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2 VOORONDERZOEK 2.1 Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Lingewaard aanwezige informatie (contactpersoon mevrouw Karin Kuster, Omgevingsdienst Regio Arnhem), informatie verkregen van de opdrachtgever (via RB3 projectontwikkeling, de heer R. Borst) en informatie verkregen uit een op 16 september 215 uitgevoerd locatiebezoek. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen LIN.RB3.NEN Pagina 1 van 1

5 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of terreindelen binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± 1. m²) ligt aan de Karstraat (naast nr. 1), in de kern van Bemmel in de gemeente Lingewaard (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Bemmel, sectie F, nummers 283 en 284 (zie bijlage 2c). Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 4 D, (schaal 1:25.) zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 19.75, Y = Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland ( op een hoogte van circa 1 m +NAP. 2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1811 tot 1921 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik (weide). Op een topografische kaart uit het jaar 1921 is ter plaatse van de Karstraat een (tram)spoorlijn weergegeven. Ter plaatse van en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevond zich een stationsgebouw. Deze situatie blijft ongewijzigd tot Op kaartmateriaal uit dit jaar is de spoorlijn niet meer weergegeven. Op kaartmateriaal uit 1972 blijkt dat globaal in noordzuidelijke richting een watergang is weergegeven ter plaatse van de onderzoekslocatie. Deze watergang en de bebouwing ter plaatse van de onderzoekslocatie worden op kaartmateriaal uit 1985 niet meer aangeduid. Op kaartmateriaal vanaf 1995 is de ten zuiden van de locatie aanwezige weg De Houtakker weergegeven en is de onderzoekslocatie in z'n huidige vorm herkenbaar. Uit de beoordeling van diverse topografische kaarten blijkt dat de locatie nimmer in gebruik is geweest ten behoeve van de fruitteelt. In de huidige situatie bestaat het westelijke deel van de onderzoekslocatie uit een siertuin en is grotendeels onverhard en deels verhard met klinkers. Het oostelijke deel bestaat een opslagterrein voor bouwmaterialen en is geheel verhard met klinkers. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd. Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Lingewaard bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Lingewaard en de Omgevingsdienst Regio Arnhem blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan LIN.RB3.NEN Pagina 2 van 1

6 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Op de onderzoekslocatie zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: Inventariserend bodemonderzoek Karstraat Bemmel, CBB, rapportnummer , december 1996; Aanvullend bodemonderzoek Karstraat Bemmel, Van der Poel Consult, projectnummer , februari 24; Nader bodemonderzoek gedempte sloot Karstraat 1 Bemmel, Nipa Milieutechniek, kenmerk 6885KS2788, mei 24. Uit de uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat in de grond van het tracé van de gedempte sloot en in delen van de bovengrond sterke verontreinigingen zijn aangetoond met arseen, koper, minerale olie en/of PAK. In de ondergrond zijn ten hoogste enkele lichte verontreinigingen aangetoond. Op basis van de aangetoonde verontreinigingen is in juni 24 ter plaatse van de onderzoekslocatie een bodemsanering uitgevoerd. Voorafgaand aan de bodemsanering is door Nipa Milieutechniek een plan van aanpak opgesteld dat verzonden is aan de gemeente Lingewaard. Na afloop van de sanering is het volgende evaluatieverslag opgesteld: Evaluatierapport (concept) Sanering Karstraat 1 te Bemmel, Nipa Milieutechniek, project , 6 juli 24. Uit het evaluatierapport blijkt dat een groot deel van de bovengrond van de locatie en het tracé van de voormalige sloot zijn ontgraven. In totaal is 236,26 ton grond ontgraven en afgevoerd naar de verwerkingslocatie van Mosmans bodem bv te Oss. Bij de uitvoering van de bodemsanering is gebleken dat de gedempte sloot in werkelijkheid een meer oostelijke ligging had dan tijdens voorgaand uitgevoerde onderzoeken was gesteld. Uit de resultaten van de controlemonsters van de putbodem en putwanden blijkt dat, met uitzondering van de zuidelijke putwand ter plaatse van de perceelsgrens, ten hoogste lichte verontreinigingen met PAK zijn aangetoond. Ter plaatse van de zuidelijke putwand is een matig verhoogd PAKgehalte aangetoond. Doordat de ontgraving ter plaatse de perceelsgrens (wegtracé De Houtakker) had bereikt is destijds niet verder ontgraven. Het evaluatierapport is door de gemeente Lingewaard op 7 juli 24 beoordeeld. Geconcludeerd is dat de verontreiniging is gesaneerd conform de door gemeente Lingewaard goedgekeurde doelstelling en uitgangspunten. Tot slot is geconcludeerd dat op basis van het evaluatierapport geen uitspraak kan worden gedaan over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem buiten de saneringscontouren. Onderhavig bodemonderzoek geeft hier invulling aan. Een kopie van de beoordelingsbrief is weergegeven in bijlage Belendende percelen/terreindelen In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen is als volgt: aan de noordzijde bevindt zich een woon/kantoorpand (nr. 1); aan de oostzijde bevindt zich een woonperceel; aan de zuidzijde bevindt zich de openbare weg De Houtakker; aan de westzijde bevindt zich de openbare weg Karstraat LIN.RB3.NEN Pagina 3 van 1

7 Ten zuiden van de Houtakker is een geregistreerd ernstig geval van bodemverontreiniging gesitueerd, betreffende een verontreiniging van de grond met koper, lood, zink, aromaten, minerale olie en PAK. Gelet op de vastgestelde contour van de verontreiniging en de afstand tot de onderhavige onderzoekslocatie wordt niet verwacht dat deze verontreiniging een negatieve invloed heeft op de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten. 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 2.8 Toekomstige situatie De initiatiefnemer is voornemens de bouw van twee woningen te realiseren 2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten De gemeente Lingewaard heeft in samenwerking met de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar een Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart, inclusief bodemfunctiekaart vastgesteld (CSO 8k118, oktober 21). Volgens de bodemfunctiekwaliteitskaart is de locatie gelegen binnen de zone Wonen. Op de ontgravingskaart bovengrond is de locatie eveneens aangemerkt als Wonen. Op de ontgravingskaart ondergrond is de locatie aangemerkt als Landbouw/natuur. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 2.1 Bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland (schaal 1:5.), uit een kalkloze ooivaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zware zavel en lichte klei. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Echteld Geohydrologie De onderzoekslocatie is gelegen in het rivierengebied en maakt deel uit van de Holocene RijnMaas delta. Volgens de geologischegeomorfologische kaart van de RijnMaas delta ligt de onderzoekslocatie binnen de Ressen stroomgordel. Volgens het Dinoloket blijkt dat de ondergrond tot circa 3 m mv bestaat uit voornamelijk zandige klei (oeverwalafzettingen) en hieronder grofzandige beddingafzettingen van de Ressen stroomgordel. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Echteld. Op grotere diepte zal zich matig fijn tot zeer grof, grindig zand bevinden en betreffen Pleistocene vlechtende rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye. Binnen 3 m mv komen geen slecht doorlatende lagen voor LIN.RB3.NEN Pagina 4 van 1

8 De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 8,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1,5 m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens gegevens van de digitale wateratlas van provincie Gelderland, in noordelijke richting. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied. 3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Op basis van de op de locatie uitgevoerde bodemsanering blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. Gelet op de uitgevoerde bodemsanering op de locatie zijn de uit te voeren ondiepe boringen dieper doorgezet dan het protocol voorschrijft. Tevens zijn in dit kader zekerheidshalve meer boringen en meer analyses verricht. Bovendien is de parameter arseen toegevoegd aan het standaard analysepakket voor grond. 4 VELDWERK 4.1 Algemeen Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemlagen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monsternamepunten worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt gebruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen is beschreven in paragraaf 4.3. Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. 4.2 Grondonderzoek Uitvoering veldwerk Het veldwerk is op 23 september 215 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer M. Krijgsman. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 21 van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek" LIN.RB3.NEN Pagina 5 van 1

9 In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 9 boringen geplaatst; 6 boringen tot,5 m mv, 2 boringen tot 2, m mv en 1 boring tot 3,3 m mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 514 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn Zintuiglijke waarnemingen De bodem bestaat afwisselend uit zwak siltig, matig grof tot zeer grof zand en zwak tot matig zandige klei. De kleiige bovengrond is bovendien zwak tot matig humeus. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 577 ("Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 4.3 Grondwateronderzoek Uitvoering veldwerk Centraal aan de stroomafwaartse zijde van de locatie is een peilbuis (filterstelling 2,33,3 m mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 23 september 215 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuis is na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd Bemonstering De grondwaterbemonstering is op 3 september 215 uitgevoerd door de heer A.G.C. Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 22 van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek". De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 22 van de BRL SIKB 2 en de NEN 5744:211. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen en is voorkomen dat er gas of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid LIN.RB3.NEN Pagina 6 van 1

10 Tabel I. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling (m mv) Grondwaterstand 3 september 215 (m mv) Elektrisch Geleidingsvermogen (µs/cm) Troebelheid (NTU) 4 centraal aan stroomafwaartse zijde 2,33,3 1, ,8 Aan het grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkende kenmerken waargenomen. 5 LABORATORIUMONDERZOEK 5.1 Uitvoering analyses Alle grond en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 4 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bovengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De 4 grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: standaardpakket grond aangevuld met arseen: droge stof, organische stof, lutum, metalen (arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; standaardpakket grondwater: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten. Tabel II. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten Grondmengmonster Traject (cm mv) Analysepakket Bijzonderheden MM1 2 (5) + 3 (5) + 4 (2) + 5 (3) MM2 6 (75) + 7 (74) + 8 (75) + 9 (74) MM3 1 (58) + 2 (81) + 5 (811) + 7 (172) MM4 2 (1518) + 4 (61) + 5 (38) + 7 (114) standaardpakket, arseen standaardpakket, arseen standaardpakket, arseen standaardpakket, arseen kleiige bovengrond (zintuiglijk schoon) zandige bovengrond (zintuiglijk schoon) zandige ondergrond (zintuiglijk schoon) kleiige ondergrond (zintuiglijk schoon) LIN.RB3.NEN Pagina 7 van 1

11 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 213) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 27. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; streefwaarde: deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (1% organische stof en 25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVatoetsing, met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. Grondwater: niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde LIN.RB3.NEN Pagina 8 van 1

12 5.3 Resultaten grond en grondwatermonsters Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel III. Overschrijdingen toetsingskaders grond Grondmengmonster Traject (cm mv) Gehalte > AW (licht verontreinigd) Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MM1 2 (5) + 3 (5) + 4 (2) + 5 (3) MM2 6 (75) + 7 (74) + 8 (75) + 9 (74) MM3 1 (58) + 2 (81) + 5 (811) + 7 (172) MM4 2 (1518) + 4 (61) + 5 (38) + 7 (114) molybdeen PAK Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden. Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskader grondwater Grondwatermonster Situering peilbuis Concentratie > S (licht verontreinigd) Concentratie > T (matig verontreinigd) Concentratie > I (sterk verontreinigd) 411 centraal aan stroomafwaartse zijde barium Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten LIN.RB3.NEN Pagina 9 van 1

13 6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van Bouwbedrijf Meuwsen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Karstraat (naast nr. 1) te Bemmel in de gemeente Lingewaard. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in 24 een bodemsanering uitgevoerd. Op basis van deze uitgevoerde bodemsanering en de resultaten van de controlemonsters geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. De bodem bestaat afwisselend uit zwak siltig, matig grof tot zeer grof zand en zwak tot matig zandige klei. De kleiige bovengrond is bovendien zwak tot matig humeus. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met molybdeen en de ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met PAK. Met betrekking tot alle overige onderzoeksparameters zijn in de boven en ondergrond geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met barium. Deze metaalverontreinigingen is te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater van natuurlijke oorsprong. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, niet geheel bevestigd. Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. Econsultancy Doetinchem, 5 november LIN.RB3.NEN Pagina 1 van 1

14 Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie Schaal 1:25. Deze kaart is noordgericht LIN.RB3.NEN

15 Titel: locatieschets m A4 PROJECT: LIN.RB3.NEN SCHAAL: 1:5 GETEKEND: MWi NUMMER: DATUM: BIJLAGE: 2a

16 Legenda Boringen Omschrijving Symbool Boringen Omschrijving Symbool Symbolen Omschrijving Symbool Verontreiniging Omschrijving Symbool Boring tot,5 m mv Asbestgat 3x3x5 Asfalt Ontgravingsvak Boring tot 1, m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot,5 m mv Beton Niet verontreinigd Boring tot 1,5 m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot 1, m mv Boom AW/Swaarde contour Boring tot 2, m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot 1,5 m mv Bos Twaarde contour Boring tot 2,5 m mv Boring tot 3, m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot 2, m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot 2,5 m mv Braak Depothoogte x,x Iwaarde contour Niet verontreinigd Boring tot 3,5 m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot 3, m mv Fotoname Licht verontreinigd Boring tot 4, m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot 3,5 m mv Mangat Matig verontreinigd Boring tot 4,5 m mv Boring tot 5, m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot 4, m mv Asbestgat 3x3x5 + boring tot 4,5 m mv Gras Grind Sterk verontreinigd Verspreiding verontreiniging onbekend? Peilbuis Asbestgat 3x3x5 + boring tot 5, m mv Haag Peilbuis (diep) Voorgaande boring tot,5 m mv Voorgaande boring tot 1, m mv Asbestgat 3x3x5 + peilbuis Asbestgat 3x3x5 + peilbuis (diep) Asbestgat 1x1x5 Klinker Olie/vetafscheider Ontgravingsdiepte x,x Voorgaande boring tot 1,5 m mv Voorgaande boring tot 2, m mv Voorgaande boring tot 2,5 m mv Voorgaande boring tot 3, m mv Voorgaande boring tot 3,5 m mv Voorgaande boring tot 4, m mv Voorgaande boring tot 4,5 m mv Voorgaande boring tot 5, m mv Voorgaande peilbuis Voorgaande peilbuis (diep) Kernboring 8 mm Kernboring 12 mm + boring tot,5 m mv Kernboring 12 mm + boring tot 1, m mv Kernboring 12 mm + boring tot 1,5 m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot,5 m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 1, m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 1,5 m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 2, m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 2,5 m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 3, m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 3,5 m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 4, m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 4,5 m mv Asbestgat 1x1x5 + boring tot 5, m mv Asbestgat 1x1x5 + peilbuis Asbestgat 1x1x5 + peilbuis (diep) Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot,5 m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 1, m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 1,5 m mv + Ontluchtingspunt Onverhard Parkeerplaats Pomp Puinverharding Sleuf 2x4x5cm Spoorbaan Stelconplaat Struik Talud Tegel Vloeistofdichte vloer Vulpunt Water Zeshoek tegel Zinkput P Kernboring 12 mm + boring tot 2, m mv Kernboring 12 mm + boring tot 2,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 2, m mv + Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 2,5 m mv + Asbestverdacht plaatmateriaal op maaiveld Hekwerk X Kernboring 12 mm + boring tot 3, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 3, m mv + Toekomstige bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 3,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 3,5 m mv + Voormalige bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 4, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 4, m mv + Bebouwing Kernboring 12 mm + boring tot 4,5 m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 4,5 m mv + Locatiegrens Kernboring 12 mm + boring tot 5, m mv Kernboring + asbestgat 3x3 + Boring tot 5, m mv + Kernboring 12 mm Kernboring + asbestgat 3x3 + peilbuis Kernboring + asbestgat 3x3 + peilbuis (diep)

17 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto 1. Foto LIN.RB3.NEN

18 Bijlage 2c Kadastrale gegevens

19 Remisestraat Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: a Karstraat De Houtakker a a m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 oktober 215 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:5 Kadastrale gemeente Sectie Perceel BEMMEL F 284 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

20 Bijlage 3 Boorprofielen

21

22 Bodemprofielen Pagina 1 van 2 Boring: 1 Boring: klinker Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor 1 gazon Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zwak zandig, donkergrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker zwartbruin, Edelmanboor Zand, zeer grof, zwak siltig, geelbeige, Edelmanboor 4 Klei, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor Boring: 3 Boring: gazon Klei, zwak zandig, zwak humeus, bruinbeige, Edelmanboor Klei, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor gazon Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Klei, matig zandig, geelbeige, Edelmanboor Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor Klei, matig zandig, grijsgeel, Edelmanboor 17 6 Zand, zeer grof, zwak siltig, lichtgeel, Edelmanboor Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig, grijsgeel, Edelmanboor 3 33 Projectcode: Boormeester: M. Krijgsman Projectnaam: LIN.RB3.NEN Getekend volgens NEN 514

23 Bodemprofielen Pagina 2 van 2 Boring: 5 Boring: gazon Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor klinker Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor Klei, zwak siltig, geelbeige, Edelmanboor Klei, zwak siltig, zwak gleyhoudend, neutraalbeige, Edelmanboor Zand, zeer grof, zwak siltig, matig gleyhoudend, donker oranjegeel, Edelmanboor Boring: 7 Boring: 8 7 klinker Edelmanboor 7 klinker Edelmanboor 1 4 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor 1 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor 5 2 Klei, zwak siltig, zwak humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor Klei, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor Klei, zwak siltig, geelbeige, Edelmanboor Klei, matig zandig, grijsgeel, Edelmanboor 17 6 Zand, zeer grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor 2 2 Boring: 9 7 klinker Edelmanboor 1 4 Zand, matig grof, zwak siltig, neutraalgeel, Edelmanboor 5 2 Klei, zwak siltig, donkergrijs, Edelmanboor 7 3 Klei, zwak siltig, neutraalbeige, Edelmanboor 1 1 Projectcode: Boormeester: M. Krijgsman Projectnaam: LIN.RB3.NEN Getekend volgens NEN 514

24 Bijlage 4a Analysecertificaten

25 Econsultancy T.a.v. M.B.M. van Wieringen Fabriekstraat 19c 75 AP DOETINCHEM Analysecertificaat Datum: 1Oct215 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / LIN.RB3.NEN 23Sep215 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

26 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 LIN.RB3.NEN Startdatum 24Sep215 Rapportagedatum 1Oct215/8:43 Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 1/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds 3.7 < Q Gloeirest % (m/m) ds S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 11.5 < Metalen S Arseen (As) mg/kg ds 7.2 < S Barium (Ba) mg/kg ds 72 < S Cadmium (Cd) mg/kg ds.22 <.2 <.2.22 S Kobalt (Co) mg/kg ds 7.2 < S Koper (Cu) mg/kg ds S Kwik (Hg) mg/kg ds.69 <.5 <.5.5 S Molybdeen (Mo) mg/kg ds 4.9 <1.5 <1.5 <1.5 S Nikkel (Ni) mg/kg ds S Lood (Pb) mg/kg ds 36 < S Zink (Zn) mg/kg ds 64 < Minerale olie Minerale olie (C1C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C3) Minerale olie (C3C35) Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <3. <3. <3. <3. mg/kg ds <5. <5. <5. <5. mg/kg ds <5. <5. <5. <5. mg/kg ds 16 <11 <11 <11 mg/kg ds 9.5 < mg/kg ds <6. <6. <6. <6. S Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <35 <35 <35 <35 Polychloorbifenylen, PCB S PCB 28 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 52 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 11 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 Nr Monsteromschrijving MM1 2 (5) 3 (5) 4 (2) 5 (3) MM2 6 (75) 7 (74) 8 (75) 9 (74) MM3 1 (58) 2 (81) 5 (811) 7 (172) Datum monstername Monster nr. 23Sep Sep Sep MM4 2 (1518) 4 (61) 5 (38) 7 (114) 23Sep Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

27 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 LIN.RB3.NEN Startdatum 24Sep215 Rapportagedatum 1Oct215/8:43 Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 2/2 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid S PCB 118 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 138 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 153 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB 18 mg/kg ds <.1 <.1 <.1 <.1 S PCB (som 7) (factor,7) Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 1) mg/kg ds S Naftaleen mg/kg ds <.5 <.5 <.5 <.5 S Fenanthreen mg/kg ds.11 < S Anthraceen mg/kg ds <.5 <.5.61 <.5 S Fluorantheen mg/kg ds.22 < S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.14 < S Chryseen mg/kg ds.15 < S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <.5 < S Benzo(a)pyreen mg/kg ds.13 < S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds.99 < S Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds.11 < S PAK VROM (1) (factor,7) mg/kg ds ) 1) 1) 1) Nr Monsteromschrijving MM1 2 (5) 3 (5) 4 (2) 5 (3) MM2 6 (75) 7 (74) 8 (75) 9 (74) MM3 1 (58) 2 (81) 5 (811) 7 (172) Datum monstername Monster nr. 23Sep Sep Sep MM4 2 (1518) 4 (61) 5 (38) 7 (114) 23Sep Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting SK Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

28 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving MM1 2 (5) 3 (5) 4 (2 MM2 6 (75) 7 (74) 8 (75 MM3 1 (58) 2 (81) 5 (8 MM4 2 (1518) 4 (61) 5 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

29 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

30 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Cryogeen malen AS3 W16 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W14 Gravimetrie Cf. pb 312 en gw. NENISO Organische stof (gloeirest) W19 Gravimetrie Cf. pb 313 en cf. NEN 5754 Lutum (fractie < 2 µm) W171 Sedimentatie Cf. pb 314 en cf. NEN 5753 Arseen (As) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Barium (Ba) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Cadmium (Cd) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kobalt (Co) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Koper (Cu) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Kwik (Hg) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Lood (Pb) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Zink (Zn) W423 ICPMS Cf. pb 315 en cf. NENENISO Minerale Olie (GC) (C1 C4) W22 GCFID Cf. pb 317 en gw. NENENISO 1673 PCB (7) W271 GCMS Cf. pb 318 en gw. NEN 698 PAK (1 VROM) W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO PAK som AS3/AP4 W271 GCMS Cf. pb. 316 en gw. NENISO Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 211. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

31 Econsultancy T.a.v. M.B.M. van Wieringen Fabriekstraat 19c 75 AP DOETINCHEM Analysecertificaat Datum: 6Oct215 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monster(s) ontvangen / LIN.RB3.NEN 3Sep215 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () BNP Paribas S.A Fax +31 () VAT/BTW No. NL B1 No Site IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

32 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 LIN.RB3.NEN Startdatum 3Sep215 Rapportagedatum 6Oct215/1:32 Bijlage A,B,C Rondeel Pagina 1/2 Water; Water (AS3) Analyse Eenheid 1 Metalen S Barium (Ba) µg/l 13 S Cadmium (Cd) µg/l <.2 S Kobalt (Co) µg/l <2. S Koper (Cu) µg/l <2. S Kwik (Hg) µg/l <.5 S Molybdeen (Mo) µg/l <2. S Nikkel (Ni) µg/l <3. S Lood (Pb) µg/l <2. S Zink (Zn) µg/l <1 Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen S Benzeen µg/l <.2 S Tolueen µg/l <.2 S Ethylbenzeen µg/l <.2 S oxyleen µg/l <.1 S m,pxyleen µg/l <.2 S Xylenen (som) factor,7 BTEX (som) µg/l µg/l.21 <.9 S Naftaleen µg/l <.2 S Styreen µg/l <.2 1) Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen S Dichloormethaan µg/l <.2 S Trichloormethaan µg/l <.2 S Tetrachloormethaan µg/l <.1 S Trichlooretheen µg/l <.2 S Tetrachlooretheen µg/l <.1 S 1,1Dichloorethaan µg/l <.2 S 1,2Dichloorethaan µg/l <.2 S 1,1,1Trichloorethaan µg/l <.1 S 1,1,2Trichloorethaan µg/l <.1 S cis 1,2Dichlooretheen µg/l <.1 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr Sep Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

33 Analysecertificaat Uw project/verslagnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Monsternemer Monstermatrix Certificaatnummer/Versie /1 LIN.RB3.NEN Startdatum 3Sep215 Rapportagedatum 6Oct215/1:32 Bijlage A,B,C Rondeel Pagina 2/2 Water; Water (AS3) Analyse Eenheid 1 S trans 1,2Dichlooretheen µg/l <.1 CKW (som) µg/l <1.6 S Tribroommethaan µg/l <.2 S Vinylchloride µg/l <.1 S 1,1Dichlooretheen µg/l <.1 S 1,2Dichloorethenen (Som) factor,7 µg/l.14 S 1,1Dichloorpropaan µg/l <.2 S 1,2Dichloorpropaan µg/l <.2 S 1,3Dichloorpropaan µg/l <.2 S Dichloorpropanen som factor.7 µg/l.42 1) Minerale olie Minerale olie (C1C12) Minerale olie (C12C16) Minerale olie (C16C21) Minerale olie (C21C3) Minerale olie (C3C35) Minerale olie (C35C4) µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l <1 <1 <1 <15 <1 <1 S Minerale olie totaal (C1C4) µg/l <5 Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr Sep Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord A: AP4 erkende verrichting Pr.coörd. S: AS 3 erkende verrichting V: VLAREL erkende verrichting VA Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L1

34 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

35 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Opmerking 1) De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

36 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat /1 Pagina 1/1 Analyse Methode Techniek Methode referentie Aromaten (BTEXN) W254 HSGCMS Cf. pb 3131 Xylenen som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb 3131 Cadmium (Cd) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Barium (Ba) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Cobalt (Co) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Koper (Cu) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Kwik (Hg) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Molybdeen (Mo) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Nikkel (Ni) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Lood (Pb) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Zink (Zn) W421 ICPMS Cf. pb 3113 en cf. NENENISO Styreen W254 HSGCMS Cf. pb 3131 VOCl (11) W254 HSGCMS Cf. pb 3131 Tribroommethaan (Bromoform) W254 HSGCMS Cf. pb 3131 Vinylchloride W254 HSGCMS Cf. pb ,1Dichlooretheen W254 HSGCMS Cf. pb 3131 DiClEtheen som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb ,1Dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb ,2Dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb ,3Dichloorpropaan W254 HSGCMS Cf. pb 3131 DiChlprop. som AS3 W254 HSGCMS Cf. pb 3132 en gw. NEN EN ISO 1568 Minerale Olie (GC) (C1 C4) W215 LVIGCFID Cf. pb 3115 Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 211. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +31 () Fax +31 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B1 KvK No IBAN: NL71BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is ISO 141: 24 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

37 Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

38 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam LIN.RB3.NEN Certificaatnummer Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 3,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 11,5 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(m/m) 84,3 Organische stof %(m/m) ds 3,7 3,7 Gloeirest %(m/m) ds 95,5 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) %(m/m) ds 11,5 11,5 Metalen Arseen (As) mg/kg ds 7,2 9, Barium (Ba) mg/kg ds , Cadmium (Cd) mg/kg ds,22,394,2,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds 7,2 12, Koper (Cu) mg/kg ds 16 23, Kwik (Hg) mg/kg ds,69,849,5,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds 4,9 4,9 * 1,5 1,5 95,8 19 Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 27, ,5 1 Lood (Pb) mg/kg ds 36 46, Zink (Zn) mg/kg ds 64 99, Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds <3, Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5, Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <5, Minerale olie (C21C3) mg/kg ds 16 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds 9,5 Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <35 66, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,1,18 PCB 52 mg/kg ds <,1,18 PCB 11 mg/kg ds <,1,18 PCB 118 mg/kg ds <,1,18 PCB 138 mg/kg ds <,1,18 PCB 153 mg/kg ds <,1,18 PCB 18 mg/kg ds <,1,18 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,132,7,2,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <,5,35 Fenanthreen mg/kg ds,11,11 Anthraceen mg/kg ds <,5,35 Fluorantheen mg/kg ds,22,22 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,14,14 Chryseen mg/kg ds,15,15 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5,35 Benzo(a)pyreen mg/kg ds,13,13 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds,99,99 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds,11,11 PAK VROM (1)(factor,7) mg/kg ds 1,1 1,64,35 1,5 2,8 4 Legenda Nr. Monster 1 MM1 2 (5) 3 (5) 4 (2) 5 (3) Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

39 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam LIN.RB3.NEN Certificaatnummer Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(m/m) 9,4 Organische stof %(m/m) ds <,7,49 Gloeirest %(m/m) ds 99,4 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) %(m/m) ds <2, 1,4 Metalen Arseen (As) mg/kg ds <4, 4, Barium (Ba) mg/kg ds <2 54, Cadmium (Cd) mg/kg ds <,2,241,2,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds <3, 7, Koper (Cu) mg/kg ds 5,4 11, Kwik (Hg) mg/kg ds <,5,52,5,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1,5 1,5 95,8 19 Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,3 27, ,5 1 Lood (Pb) mg/kg ds <1 11, Zink (Zn) mg/kg ds <2 33, Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds <3, Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5, Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <5, Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <11 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds <5, Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <35 122, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,1,35 PCB 52 mg/kg ds <,1,35 PCB 11 mg/kg ds <,1,35 PCB 118 mg/kg ds <,1,35 PCB 138 mg/kg ds <,1,35 PCB 153 mg/kg ds <,1,35 PCB 18 mg/kg ds <,1,35 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,245,7,2,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <,5,35 Fenanthreen mg/kg ds <,5,35 Anthraceen mg/kg ds <,5,35 Fluorantheen mg/kg ds <,5,35 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <,5,35 Chryseen mg/kg ds <,5,35 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5,35 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,5,35 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <,5,35 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds <,5,35 PAK VROM (1)(factor,7) mg/kg ds,35,35,35 1,5 2,8 4 Legenda Nr. Monster 2 MM2 6 (75) 7 (74) 8 (75) 9 (74) Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

40 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam LIN.RB3.NEN Certificaatnummer Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 1,1 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,6 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(m/m) 88,5 Organische stof %(m/m) ds 1,1 1,1 Gloeirest %(m/m) ds 98,7 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) %(m/m) ds 3,6 3,6 Metalen Arseen (As) mg/kg ds 5,2 8, Barium (Ba) mg/kg ds 31 1, Cadmium (Cd) mg/kg ds <,2,2352,2,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds 4 11, Koper (Cu) mg/kg ds 6,3 12, Kwik (Hg) mg/kg ds <,5,49,5,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1,5 1,5 95,8 19 Nikkel (Ni) mg/kg ds 11 28, ,5 1 Lood (Pb) mg/kg ds 14 21, Zink (Zn) mg/kg ds 29 63, Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds <3, Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5, Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <5, Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <11 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds 5,3 Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <35 122, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,1,35 PCB 52 mg/kg ds <,1,35 PCB 11 mg/kg ds <,1,35 PCB 118 mg/kg ds <,1,35 PCB 138 mg/kg ds <,1,35 PCB 153 mg/kg ds <,1,35 PCB 18 mg/kg ds <,1,35 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,245,7,2,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <,5,35 Fenanthreen mg/kg ds,16,16 Anthraceen mg/kg ds,61,61 Fluorantheen mg/kg ds,31,31 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,19,19 Chryseen mg/kg ds,21,21 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds,9,9 Benzo(a)pyreen mg/kg ds,15,15 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds,13,13 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds,13,13 PAK VROM (1)(factor,7) mg/kg ds 1,5 1,466,35 1,5 2,8 4 Legenda Nr. Monster 3 MM3 1 (58) 2 (81) 5 (811) 7 (172) Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

41 BoToVa T12 Toetsing Wbb grond Projectnummer Projectnaam LIN.RB3.NEN Certificaatnummer Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I Bodemtype correctie Organische stof 3,6 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,3 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(m/m) 78,3 Organische stof %(m/m) ds 3,6 3,6 Gloeirest %(m/m) ds 94,3 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) %(m/m) ds 3,3 3,3 Metalen Arseen (As) mg/kg ds 15 15, Barium (Ba) mg/kg ds , Cadmium (Cd) mg/kg ds,22,2511,2,6 6,8 13 Kobalt (Co) mg/kg ds 12 1, Koper (Cu) mg/kg ds 19 19, Kwik (Hg) mg/kg ds,5,488,5,15 18,1 36 Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,5 1,5 1,5 95,8 19 Nikkel (Ni) mg/kg ds 36 31, ,5 1 Lood (Pb) mg/kg ds 26 26, Zink (Zn) mg/kg ds 78 74, Minerale olie Minerale olie (C1C12) mg/kg ds <3, Minerale olie (C12C16) mg/kg ds <5, Minerale olie (C16C21) mg/kg ds <5, Minerale olie (C21C3) mg/kg ds <11 Minerale olie (C3C35) mg/kg ds 5,1 Minerale olie (C35C4) mg/kg ds <6, Minerale olie totaal (C1C4) mg/kg ds <35 68, Polychloorbifenylen, PCB PCB 28 mg/kg ds <,1,19 PCB 52 mg/kg ds <,1,19 PCB 11 mg/kg ds <,1,19 PCB 118 mg/kg ds <,1,19 PCB 138 mg/kg ds <,1,19 PCB 153 mg/kg ds <,1,19 PCB 18 mg/kg ds <,1,19 PCB (som 7) (factor,7) mg/kg ds,49,136,7,2,51 1 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen mg/kg ds <,5,35 Fenanthreen mg/kg ds,18,18 Anthraceen mg/kg ds <,5,35 Fluorantheen mg/kg ds,4,4 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,21,21 Chryseen mg/kg ds,24,24 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds,82,82 Benzo(a)pyreen mg/kg ds,17,17 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds,13,13 Indeno(123cd)pyreen mg/kg ds,1,1 PAK VROM (1)(factor,7) mg/kg ds 1,6 1,582 *,35 1,5 2,8 4 Legenda Nr. Monster 4 MM4 2 (1518) 4 (61) 5 (38) 7 (114) Verklaring van de gebruikte tekens: niet getoetst kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde groter dan achtergrondwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

42 BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater Projectnummer Projectnaam LIN.RB3.NEN Certificaatnummer Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I Metalen Barium (Ba) µg/l * Cadmium (Cd) µg/l <,2,14,2,4 3,2 6 Kobalt (Co) µg/l <2, 1, Koper (Cu) µg/l <2, 1, Kwik (Hg) µg/l <,5,35,5,5,175,3 Molybdeen (Mo) µg/l <2, 1, Nikkel (Ni) µg/l <3, 2, Lood (Pb) µg/l <2, 1, Zink (Zn) µg/l < Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen Benzeen µg/l <,2,14,2,2 15,1 3 Tolueen µg/l <,2,14, Ethylbenzeen µg/l <,2,14, oxyleen µg/l <,1,7 m,pxyleen µg/l <,2,14 Xylenen (som) factor,7 µg/l,21,21,2,2 35,1 7 BTEX (som) µg/l <,9,63 Naftaleen µg/l <,2,14,2, Styreen µg/l <,2,14, Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen Dichloormethaan µg/l <,2,14,2,1 5 1 Trichloormethaan µg/l <,2,14, Tetrachloormethaan µg/l <,1,7,1,1 5 1 Trichlooretheen µg/l <,2,14, Tetrachlooretheen µg/l <,1,7,1, ,1Dichloorethaan µg/l <,2,14, ,2Dichloorethaan µg/l <,2,14, ,1,1Trichloorethaan µg/l <,1,7,1, ,1,2Trichloorethaan µg/l <,1,7,1, cis 1,2Dichlooretheen µg/l <,1,7 trans 1,2Dichlooretheen µg/l <,1,7 CKW (som) µg/l <1,6 1,12 Tribroommethaan µg/l <,2,14 63 Vinylchloride µg/l <,1,7,2,1 2,5 5 1,1Dichlooretheen µg/l <,1,7,1, ,2Dichloorethenen (Som) factor,7 µg/l,14,14,2, ,1Dichloorpropaan µg/l <,2,14 1,2Dichloorpropaan µg/l <,2,14 1,3Dichloorpropaan µg/l <,2,14 Dichloorpropanen som factor.7 µg/l,42,42,6,8 4,4 8 Minerale olie Minerale olie (C1C12) µg/l <1 Minerale olie (C12C16) µg/l <1 Minerale olie (C16C21) µg/l <1 Minerale olie (C21C3) µg/l <15 Minerale olie (C3C35) µg/l <1 Minerale olie (C35C4) µg/l <1 Minerale olie totaal (C1C4) µg/l < Legenda Nr. Monster kleiner dan of gelijk aan streefwaarde groter dan streefwaarde * groter dan tussenwaarde ** groter dan interventiewaarde *** GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

43 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering AW = achtergrondwaarde S = streefwaarde I = interventiewaarde t.b.v. sanering(sonderzoek) Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I I. Metalen antimoon (Sb) arseen (As) barium (Ba) cadmium (Cd) chroom (Cr) chroom III chroom VI cobalt (Co) koper (Cu kwik (Hg) kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood (Pb) molybdeen (Mo) nikkel (Ni) tin (Sn) vanadium (V) zink (Zn) 4, 2, ,15 5 1,5 35 6, * , , , II. Anorganische verbindingen chloride cyanidenvrij cyanidencomplex thiocyanaat 3 5,5 6, (mg/l) III. Aromatische verbindingen benzeen ethylbenzeen tolueen xylenen styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som) dodecylbenzeen aromatische oplosmiddelen (som),2,2,2,45,25,25,3,35 2,5 1, ,2 4 7,2 6,2, IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen antraceen fenantreen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen benzo(k)fluoranteen indeno(1,2,3cd)pyreen PAK (som 1) 1,5 4,1,7,3,3,1,3,5,3,4, ,5,2,5,5,5,5 V. Gechloreerde koolwaterstoffen vinylchloride dichloormethaan 1,1dichloorethaan 1,2dichloorethaan 1,1dichlooretheen 1,2dichlooretheen (cis en trans) dichloorpropanen trichloormethaan (chloroform) 1,1,1trichloorethaan 1,1,2trichloorethaan trichlooretheen (Tri) tetrachloormethaan (Tetra) tetrachlooretheen (Per) monochloorbenzeen dichloorbenzenen trichloorbenzenen tetrachloorbenzenen pentachloorbenzeen hexachloorbenzeen monochloorfenolen(som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol PCB's (som 7) chloornaftaleen (som) monochlooranilinen (som) dioxine (som ITEQ) pentachlooraniline,1,1,2,2,3,3,8,25,25,3,25,3,15,2 2,,15,9,25,85,45,2,3,15,3,2,7,2,55,15,1 3,9 15 6,4, , ,5,7 8, ,2 6,7 2, ,18,1,1 7 7,1,1,8 6,1,1 24,1,1 7 3,1,1,3,9 * De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.,3,2,3,1,4, ,5 1, ,1 6 3

44 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I VI. Bestrijdingsmiddelen chloordaan DDT (som) DDE (som) DDD (som) DDT/DDE/DDD (som) aldrin dieldrin endrin drins (som) endosulfan HCH HCH HCH (lindaan) HCHverbindingen (som) heptachloor heptachloorepoxide (som) hexachloorbutadieen organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen(som landbodem) azinfosmethyl organotin verbindingen (som) tributyltin (TBT) MCPA atracine carburyl carbofuran 4chloormethylfenolen (som) nietchloorhoudende bestr.mid. (som),2,2,1,2,15,9,1,2,3,7,2,3,4,75,15,65,55,35,15,17,6,9 4 1,7 2,3 34, ,6 1, ,5 4,71,45,17,2 ng/l,4 ng/l,9 ng/l,1 ng/l,4 ng/l,2 ng/l 33 ng/l 8 ng/l 9 ng/l,5,5 ng/l,5 ng/l,516 ng/l,2 29 ng/l 2 ng/l 9 ng/l,2,1,1 5 1,3 3, VII. Overige verontreinigingen asbest cyclohexanon dimethyl ftalaat diethyl ftalaat diisobutylftalaat dibutyl ftalaat butyl benzylftalaat dihexyl ftalaat di(2ethylhexyl)ftalaat ftalaten (som) minerale olie pyridine tetrahydrofuran tetrahydrothiofeen tribroommethaan ethyleenglycol diethyleenglycol acrylonitril formaldehyde isopropanol (2propanol) methanol butanol (1butanol) butylacetaat ethylacetaat methyltertbutyl ether (MTBE) methylethylketon 2,,45,45,45,7,7,7,45 19,15,45 1,5,2 5, 8, 2, 2,5,75 3, 2, 2, 2,,2 2, ,8 75,5,5 5,5,5, Bodemtypecorrectie Anorganische verbindingen a +b* % lut.+ c* % org.st. Lb = Lst * a +b* 25+ c* 1 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde.

45 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering STOF a b c arseen barium beryllium cadmium chroom cobalt koper kwik lood nikkel tin vanadium zink , , ,4 5,9,7 2,28,6,34 1 1,6 1,2 3,4,21,6,17 1 1,5 Organische verbindingen % org.st. Lb = Lst * 1 Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 3% respectievelijk minder dan 2%, worden gehalten van respectievelijk 3% en 2% aangehouden. Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. Nader onderzoek De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium ten behoeve van een nader onderzoek. Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is een nader onderzoek, op korte termijn, noodzakelijk T =,5* (AW + I) T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde.

46 Bijlage 7 Beoordeling uitgevoerde bodemsanering gemeente Lingewaard (24)

47

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VOORONDERZOEK PLANGEBIED TERRA NOVA TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Vooronderzoek plangebied "Terra Nova" te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever Dhr. M.L.M. de Weerd mail@maartendeweerd.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nijverdalsestraat 79 - Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Nijverdalsestraat 79 7642 AC Wierden Juni 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter Opdrachtgever: Bouwbedrijf Homan BV Locatie: Hambergerweg Enter Oktober 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Opdrachtgever : Dhr. J.W. van

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDENMARGRATEN Verkennend bodemonderzoek Raadhuisplein te Cadier en Keer in de gemeente EijsdenMargraten Opdrachtgever Van den Berg

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin Middendijk 34 te Nijbroek in

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815 Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek Projectnummer: 15815 Opdrachtgever: Contactpersoon: Witpaard B.V. Postbus 337 826 AC KAMPEN Mevr. M. Nagelhout Datum onderzoek:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Opdrachtgever: Jouke Dantuma Advies Van Sytzamawei 2 9114 RW DRIEZUM Dossiernummer: 11385/FV COLOFON Project: Roordaweg,

Nadere informatie

Oude Benteloseweg 20 te Delden

Oude Benteloseweg 20 te Delden Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK Verkennend bodemonderzoek Wylerbaan 1b en 1c te Groesbeek in de gemeente Groesbeek Opdrachtgevers Dhr. J. Fleuren Wylerbaan

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray Opdrachtgever Kinderdagverblijf De Mukkenstal Laagriebroekseweg

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Locatie: Braakliggende locatie nabij Steenbakkersweg/Morseltoven te Borne Oktober 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem

Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser

Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Snippertweg 1-3 te Losser Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Opdrachtgever : S.A.B.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Opdrachtgever : Huiskamp

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk

Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Dijkweg 22 te Naaldwijk Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS verkennend onderzoek naar asbest in bodem Tienraijseweg 26 te Meerlo in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem

Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Belderstraat 16 te Doetinchem Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 kwaliteitswaarborg Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 Plan Hüssenhof Groesbeek Kadastraal gemeente Groesbeek Sectie P, nr. 483 (ged.). Opdrachtgever : Jansen Bouwontwikkeling BV Postbus 278 6600

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde

Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Eimersweg 8 te Lievelde Opdrachtgever : Fam. Blankenborg

Nadere informatie

Prof. Lorentzweg 18 5144 NP Waalwijk

Prof. Lorentzweg 18 5144 NP Waalwijk Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 7 december 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2015-01440 besl u i t : toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek Bijlage A, verkennend bodemonderzoek COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Baexemerweg 40 te Grathem in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS 1 TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS 1 TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (DEELLOCATIE A) OLYMPUS TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin (deellocatie A) Olympus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3. De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3. De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 3 De Slaper ong. te Kampen (Toekomstig informatiecentrum) Kadastraal gemeente IJsselmuiden, sectie F, nummer 713 (ged.) Kenmerk rapport:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 en NEN 5707 Dekkersveldweg 2 - Ambt Delden

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 en NEN 5707 Dekkersveldweg 2 - Ambt Delden RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 en NEN 5707 Dekkersveldweg 2 - Ambt Delden Opdrachtgever: De heer Brandt Locatie: Dekkersveldweg 2 7495 PS Ambt Delden Juli 2015 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu Hofstede cs M i l I E U A D V I S E U R S Maliebaan 48a 3581 cs utrecht 1 0 3 0 2 7 4 Ho 4 0 De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. 1 www.hofstedeadvies.nl 1 info@hofstedeadvies.nl Rabobank 1 3. 1 9.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Johan Vermeerstraat 1 te Schagen

Verkennend bodemonderzoek Johan Vermeerstraat 1 te Schagen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Johan Vermeerstraat 1 te Schagen Opdrachtgever : Arom

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Immerloopplein (ong.) te Arnhem

Verkennend bodemonderzoek Immerloopplein (ong.) te Arnhem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Immerloopplein (ong.) te Arnhem Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK PEELHEIDEWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Peelheideweg te America in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Van Dijck Groenteproducties

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel

Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Bestuur SV C.O.W. Coppensdijk 5382 JT Geffen MILON bv

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Koningsweg 104-108 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Postbus 85042 3508 AA UTRECHT Contactpersoon: Dhr. de heer A. Nieuwendijk Contactpersonen CSO Dhr. drs. S. Kunst

Nadere informatie

Nul /eindsituatie bodemonderzoek

Nul /eindsituatie bodemonderzoek Nul /eindsituatie bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever:

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM

VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM VOORONDERZOEK ROODWEG - EPERWEG TE EPEN GEMEENTE GULPEN-WITTEM Vooronderzoek Roodweg - Eperweg te Epen in de gemeente Gulpen-Wittem Opdrachtgever Plangroep Heggen Postbus 44 6120 AA Born Project GUL.HEG.HIS

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 10. Kadastraal gemeente Kampen, sectie P, nummer 5071 (ged.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 10. Kadastraal gemeente Kampen, sectie P, nummer 5071 (ged.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK Projectgebied IJsseldelta te Kampen Locatie 10 Flevoweg 90 te Kampen (Horecacentrum t Haasje) Kadastraal gemeente Kampen, sectie P, nummer 5071 (ged.) Kenmerk rapport: 20120477_10/rap01

Nadere informatie

Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag. Geachte heer Sillevis Smitt,

Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag. Geachte heer Sillevis Smitt, Witteveen+Bos Willemstraat 28 Postbus 3465 4800 DL Breda 076 523 33 33 www.witteveenbos.nl Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag datum 29 juli 2015 uw

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 574) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND Verkennend bodemonderzoek (NEN 574) en verkennend onderzoek asbest

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie