RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Notariskantoor van de Wouw Postbus BL Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Notariskantoor van de Wouw Postbus BL Eindhoven"

Transcriptie

1 Notariskantoor van de Wouw Postbus BL Eindhoven RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Datum 25 september 2015 Onze referentie /01 Onderwerp Passeren hypotheekakte Geachte heer, mevrouw, In opdracht van ondergenoemde cliënt verzoeken wij u te willen zorgdragen voor de opmaak van de hypotheekakte volgens model BA1 (indien sprake van verpanding lidmaatschapsrecht, model LA1, welke bij het KNB is gedeponeerd). Eén van de medewerk(st)ers van uw notariskantoor kan als mondeling gemachtigde voor onze bank optreden. Van de volgende documenten ontvangen wij graag één exemplaar gedateerd en ondertekend van u retour: De overeenkomst van geldlening behorend bij aanvraagnummer: /01. De pandakte levensverzekering. Deze documenten kunt u samen met het afschrift van de hypotheekakte aan ons retourneren. Wij verzoeken u het tweede exemplaar van genoemde aktes aan de klant te overhandigen. Hieronder vindt u de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de hypotheekakte: Hypotheekgever(s) en geldnemer(s) De heer H. Dekker en Mevrouw M. Dekker-Adams Geboortedatum(s) 22 mei september 1985 Adres Vessemsedijk RC Veldhoven Hypotheeknemer De naamloze vennootschap RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, Croeselaan 1, hierna te noemen: de bank Hypotheekstelling ,00 Laatste offertedatum 17 september 2015 Rangorde 1e inschrijving of indien van toepassing de verpanding van het lidmaatschap van de coöperatie Te verbinden onderpand Wijenburg 9

2 5565 EV Eindhoven Algemene voorwaarden Versie 5 oktober 2015 Hieronder vindt u de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de afrekening: Geldlening ,00 Afsluitkosten: Geen afsluitkosten verschuldigd. Bemiddelingsprovisie: RegioBank betaalt geen bemiddelingsprovisie aan de adviseur. Wij wijzen u erop dat de voorwaarden zoals vermeld, geldig zijn tot 17 juni Wij verzoeken u vooraf aan te geven wanneer u de hypotheekakte wenst te passeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde passeerbericht. Wegens het ontbreken van kennis van het toepasselijke huwelijksgoederenregime en/of de erfrechtelijke situatie van cliënt(en) onthoudt RegioBank zich van advies over het al dan niet gebruiken van de partnerverklaring. Voor advies verwijst RegioBank naar de fiscaal adviseur of notaris. Indien het advies luidt dat een partnerverklaring ondertekend dient te worden, accepteert RegioBank uitsluitend het door haar paraat gehouden model. Dit model is op de vragen bij RegioBank. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag de hypotheekakte niet worden gepasseerd indien u bij identificatie van cliënt(en) vaststelt dat de door onze bank verstrekte gegevens afwijken van de door u vastgestelde gegevens. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag de hypotheekakte niet worden gepasseerd indien het onderpand in een voor het passeren van de hypotheekakte gelegen periode van twaalf maanden onderhevig is geweest aan meer dan één levering, dan wel dat het onderpand aan de hypotheekgever(s) via een AB/BC, ABC of een vergelijkbare constructie wordt overgedragen, dan wel hiertoe het vermoeden bestaat. Voor de hierboven bedoelde toestemmingen tot passeren en voor alle eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken onder telefoonnummer Met vriendelijke groet, RegioBank

3 PASSEERBERICHT Geachte notaris, Voor het opvragen van de gelden en het doorgeven van de passeerdatum verzoeken wij u uitsluitend gebruik te maken van dit standaard passeerbericht. Dit bevordert de correcte en snelle afhandeling van dit dossier. Hartelijk dank voor uw medewerking Aan: RegioBank adres: Faxnummer: Van notariskantoor : Notariskantoor Notariskantoor van de Wouw Postbus BL Eindhoven Offertenummer : /01 Betreft hypotheek t.n.v. : 1 H. Dekker 2 M. Dekker-Adams Woonplaats cliënt : Veldhoven Door notaris in te vullen: Bij het vaststellen en invullen van de passeerdatum dient u rekening te houden met een verwerkingstijd van 5 werkdagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van dit passeerbericht. Wij verzoeken u alleen het bedrag op te vragen dat nodig is voor het passeren van de akte. Passeerdatum : Bedrag door u te ontvangen*) : (uit de hypotheek/overbruggingskrediet) Op rekeningnummer : Banknaam : Behandeld door : Telefoonnummer : Faxnummer : adres : *) Gelieve kopie van de afrekening bij te voegen

4 Offertenummer: /01 Pandakte levensverzekering De ondergetekenden: 1. H. Dekker geboren op wonende te Veldhoven en M. Dekker-Adams geboren op wonende te Veldhoven hierna, in geval van meerdere personen zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: de verzekeringnemer', en 2. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, Croeselaan 1, hierna zowel RegioBank N.V. als haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel te noemen: de bank Komen als volgt overeen: 1. Verzekeringnemer verpandt door deze aan de bank, voor zover nodig bij voorbaat gelijk de bank van verzekeringnemer aanneemt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank van verzekeringnemer, uit welken hoofde ook, nu of te eniger tijd te vorderen heeft of zal krijgen, al zijn huidige en toekomstige rechten en vorderingen op Taf Verzekeringen B.v. dan wel de rechtsopvolgers van Taf Verzekeringen B.v. uit hoofde van de overeenkomst(en) van levensverzekering met als verzekerde(n) H. Dekker en M. Dekker-Adams, aanvraag- of polisnummer(s) 12345, met uitzondering van de rechten en vorderingen voortvloeiende uit een eventueel meeverzekerde arbeidsongeschiktheidsverzekering, die recht geeft op een (periodieke) uitkering en alle andere toegekende rechten en vorderingen terzake van die arbeidsongeschiktheidsverzekering. De hierboven genoemde rechten en vorderingen worden hierna genoemd: het verpande. 2. Op het verpande zijn volgens de verzekeringnemer geen beslagen gelegd en daarop rusten geen beperkte rechten. 3. Zonder schriftelijke toestemming van de bank is de verzekeringnemer niet bevoegd het verpande over te dragen of met enig beperkt recht te bezwaren. 4. De verzekeringnemer verleent hierbij volmacht aan de bank, voor zover de wet dit toestaat onherroepelijk, met het recht van substitutie, om: a) begunstigde aan te wijzen en wijzigingen in de begunstiging aan te brengen, alsmede toestemming te verlenen voor het aanvaarden van de begunstiging, mededeling te doen van een aanvaarde begunstiging en toestemming hiervoor aan de verzekeraar; b) de aan de verzekeringnemer toekomende overige rechten terzake van voormelde overeenkomst(en) van levensverzekering uit te oefenen, daaronder begrepen het recht om de verzekering(en) af te (doen) kopen, het recht om deze verzekering(en) geheel of gedeeltelijk premievrij te maken, betalingen in ontvangst te nemen en hiervoor kwijting te verlenen. De bank aanvaardt haar aanwijzing tot eerste begunstigde. De verzekeringnemer verleent hierbij toestemming voor deze aanvaarding. Zonder schriftelijke toestemming van de bank is het de verzekeringnemer niet toegestaan de sub a) en b) genoemde rechten uit te oefenen.

5 Offertenummer: /01 De bank wijst hierbij zichzelf als eerste begunstigde aan van de uitkeringen die voortvloeien uit voormelde overeenkomst(en) van levensverzekering tot het bedrag dat de bank van de verzekeringnemer te vorderen heeft of zal hebben op het moment van de uitkering(en). In afwijking van het in de vorige zin bepaalde zal, ingeval van een overlijdensuitkering, niet de bank, maar de door verzekeringnemer aangewezen of nog aan te wijzen persoon begunstigde zijn, mits de betreffende verzekeringmaatschappij(en) door deze begunstigde middels een door de bank vastgesteld model schriftelijk is (zijn) gemachtigd de uitkering(en) aan te wenden ter voldoening van hetgeen de bank op het moment van de uitkering(en) van de verzekeringnemer te vorderen heeft of zal hebben. 5. Verzekeringnemer is verplicht de verschuldigde premies terzake van voormelde verzekering(en) tijdig te voldoen. Indien de verzekeringnemer niet tijdig aan zijn verplichting tot premiebetaling voldoet is de bank bevoegd de verschuldigde premies te voldoen en het door haar betaalde terug te vorderen van de verzekeringnemer, die terstond na het verzoek tot terugbetaling van de bank aan zijn terugbetalingsverplichting dient te voldoen. Verzekeringnemer dient op eerste verzoek van de bank jegens haar aan te tonen dat hij aan zijn premiebetalingsverplichting heeft voldaan. 6. De bank is steeds bevoegd haar pandrecht(en) aan voormelde verzekeringsmaatschappij(en) mede te delen. 7. De bank is bevoegd het verpande te herverpanden. Verzekeringnemer verbindt zich reeds nu voor alsdan te allen tijde zijn medewerking te verlenen aan deze herverpanding en verbindt zich tevens de herverpanding alsdan schriftelijk en onvoorwaardelijk te zullen erkennen. 8. Het in deze akte verleende pandrecht zal geheel of gedeeltelijk zijn beëindigd indien door de bank middels een schriftelijke mededeling aan verzekeringnemer geheel of gedeeltelijk afstand van het pandrecht wordt gedaan. Verzekeringnemer stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke gehele of gedeeltelijke afstand van haar pandrecht door de bank. Tevens is de bank bevoegd om te bepalen dat het pandrecht nog slechts zal strekken tot zekerheid van één of meer door de bank aangewezen vorderingen. De bank is te allen tijde bevoegd het in deze akte verleende pandrecht geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Een opzegging kan onder meer betrekking hebben op (i)(een gedeelte van) het verpande, of (ii)(een gedeelte van) hetgeen tot zekerheid waarvoor het pandrecht en de eventuele overige afhankelijke rechten en nevenrechten zijn gevestigd. In geval van gehele of gedeeltelijk beëindiging van het pandrecht zal de bank desgevraagd verzekeringnemer een bewijs van gehele of gedeeltelijke beëindiging van het pandrecht doen toekomen.

6 Offertenummer: /01 9. Verzekeringnemer is verplicht om in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht door de bank van haar vordering(en) op de schuldenaar aan een derde medewerking te verlenen aan het verrichten van die handelingen die noodzakelijk zijn voor een gehele of gedeeltelijke overgang van de door hem verleende pandrechten en andere rechten op die derde. 10. De door de bank verkregen opbrengst van het verpande wordt in de door de bank te bepalen volgorde in mindering gebracht op de vorderingen van de bank op verzekeringnemer. 11. De verzekeringnemer is verplicht aan de uitoefening door de bank van al de aan haar terzake van de verzekering(en) toekomende rechten alle naar het oordeel van de bank gewenste medewerking te verlenen. 12. Verzekeringnemer verbindt zich de bank onmiddellijk en op ieder moment op de hoogte te stellen van al hetgeen van belang kan zijn voor de bank in verband met het behoud en de uitoefening door de bank van al de aan haar terzake van de verzekering(en) toekomende rechten, zoals onder andere een aanvrage van faillissement van verzekeringnemer of het aanvragen van wettelijke schuldsanering door verzekeringnemer en beslag op het verpande. Verzekeringnemer is tevens verplicht om, al naar gelang het zich voordoende geval, personen zoals curatoren, bewindvoerders of beslagleggers, onverwijld op het bestaan van het pandrecht van de bank en daarmee samenhangende akten alsook op de daaruit voor de bank voortvloeiende rechten te wijzen. 13. Op deze akte zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, van toepassing de Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober Voor zover daarvan in deze akte en de hiervoor genoemde algemene voorwaarden niet is afgeweken, zijn bovendien de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing, dan wel van overeenkomstige toepassing zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd. Verzekeringnemer verklaart van alle hiervoor genoemde regelingen een exemplaar te hebben ontvangen en van de inhoud ervan kennis te hebben genomen. 14. De bank is desgevorderd slechts gehouden een schriftelijke verklaring houdende afstand van pandrecht te geven, indien de bank naar haar oordeel niets meer van verzekeringnemer te vorderen heeft en alle relaties tussen haar en verzekeringnemer zijn geëindigd. 15. Een door de bank getekend uitreksel uit haar administratie strekt tot volledig bewijs van haar vordering op verzekeringnemer, behoudens tegenbewijs. Verzekeringnemer kan zijn in deze akte bedongen verplichtingen nimmer opschorten, ook niet door betwisting van het verschuldigde. 16. Alle kosten die de bank zo in als buiten rechte tot uitoefening of behoud van haar rechten in verband met deze akte mocht maken, komen ten laste van verzekeringnemer. 17. Op deze akte is Nederlands recht van toepassing.

7 Offertenummer: / Voor zover de verzekeringnemer uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het verlenen van de bij deze akte gevestigde pandrechten. Voor zover de verzekeringnemer uit meer dan één persoon bestaat, deze gehuwd dan wel met als partner geregistreerd is blijkt van vorenbedoelde toestemming uit de ondertekening van deze akte door die echtgenoot of partner. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te, op De bank: Verzekeringnemer: Hans van den Bor Directeur H. Dekker M. Dekker-Adams

8 Offertenummer: /01 Pandakte levensverzekering De ondergetekenden: 1. H. Dekker geboren op wonende te Veldhoven en M. Dekker-Adams geboren op wonende te Veldhoven hierna, in geval van meerdere personen zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: de verzekeringnemer', en 2. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, Croeselaan 1, hierna zowel RegioBank N.V. als haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel te noemen: de bank Komen als volgt overeen: 1. Verzekeringnemer verpandt door deze aan de bank, voor zover nodig bij voorbaat gelijk de bank van verzekeringnemer aanneemt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank van verzekeringnemer, uit welken hoofde ook, nu of te eniger tijd te vorderen heeft of zal krijgen, al zijn huidige en toekomstige rechten en vorderingen op Taf Verzekeringen B.v. dan wel de rechtsopvolgers van Taf Verzekeringen B.v. uit hoofde van de overeenkomst(en) van levensverzekering met als verzekerde(n) H. Dekker en M. Dekker-Adams, aanvraag- of polisnummer(s) 12345, met uitzondering van de rechten en vorderingen voortvloeiende uit een eventueel meeverzekerde arbeidsongeschiktheidsverzekering, die recht geeft op een (periodieke) uitkering en alle andere toegekende rechten en vorderingen terzake van die arbeidsongeschiktheidsverzekering. De hierboven genoemde rechten en vorderingen worden hierna genoemd: het verpande. 2. Op het verpande zijn volgens de verzekeringnemer geen beslagen gelegd en daarop rusten geen beperkte rechten. 3. Zonder schriftelijke toestemming van de bank is de verzekeringnemer niet bevoegd het verpande over te dragen of met enig beperkt recht te bezwaren. 4. De verzekeringnemer verleent hierbij volmacht aan de bank, voor zover de wet dit toestaat onherroepelijk, met het recht van substitutie, om: a) begunstigde aan te wijzen en wijzigingen in de begunstiging aan te brengen, alsmede toestemming te verlenen voor het aanvaarden van de begunstiging, mededeling te doen van een aanvaarde begunstiging en toestemming hiervoor aan de verzekeraar; b) de aan de verzekeringnemer toekomende overige rechten terzake van voormelde overeenkomst(en) van levensverzekering uit te oefenen, daaronder begrepen het recht om de verzekering(en) af te (doen) kopen, het recht om deze verzekering(en) geheel of gedeeltelijk premievrij te maken, betalingen in ontvangst te nemen en hiervoor kwijting te verlenen. De bank aanvaardt haar aanwijzing tot eerste begunstigde. De verzekeringnemer verleent hierbij toestemming voor deze aanvaarding. Zonder schriftelijke toestemming van de bank is het de verzekeringnemer niet toegestaan de sub a) en b) genoemde rechten uit te oefenen.

9 Offertenummer: /01 De bank wijst hierbij zichzelf als eerste begunstigde aan van de uitkeringen die voortvloeien uit voormelde overeenkomst(en) van levensverzekering tot het bedrag dat de bank van de verzekeringnemer te vorderen heeft of zal hebben op het moment van de uitkering(en). In afwijking van het in de vorige zin bepaalde zal, ingeval van een overlijdensuitkering, niet de bank, maar de door verzekeringnemer aangewezen of nog aan te wijzen persoon begunstigde zijn, mits de betreffende verzekeringmaatschappij(en) door deze begunstigde middels een door de bank vastgesteld model schriftelijk is (zijn) gemachtigd de uitkering(en) aan te wenden ter voldoening van hetgeen de bank op het moment van de uitkering(en) van de verzekeringnemer te vorderen heeft of zal hebben. 5. Verzekeringnemer is verplicht de verschuldigde premies terzake van voormelde verzekering(en) tijdig te voldoen. Indien de verzekeringnemer niet tijdig aan zijn verplichting tot premiebetaling voldoet is de bank bevoegd de verschuldigde premies te voldoen en het door haar betaalde terug te vorderen van de verzekeringnemer, die terstond na het verzoek tot terugbetaling van de bank aan zijn terugbetalingsverplichting dient te voldoen. Verzekeringnemer dient op eerste verzoek van de bank jegens haar aan te tonen dat hij aan zijn premiebetalingsverplichting heeft voldaan. 6. De bank is steeds bevoegd haar pandrecht(en) aan voormelde verzekeringsmaatschappij(en) mede te delen. 7. De bank is bevoegd het verpande te herverpanden. Verzekeringnemer verbindt zich reeds nu voor alsdan te allen tijde zijn medewerking te verlenen aan deze herverpanding en verbindt zich tevens de herverpanding alsdan schriftelijk en onvoorwaardelijk te zullen erkennen. 8. Het in deze akte verleende pandrecht zal geheel of gedeeltelijk zijn beëindigd indien door de bank middels een schriftelijke mededeling aan verzekeringnemer geheel of gedeeltelijk afstand van het pandrecht wordt gedaan. Verzekeringnemer stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke gehele of gedeeltelijke afstand van haar pandrecht door de bank. Tevens is de bank bevoegd om te bepalen dat het pandrecht nog slechts zal strekken tot zekerheid van één of meer door de bank aangewezen vorderingen. De bank is te allen tijde bevoegd het in deze akte verleende pandrecht geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Een opzegging kan onder meer betrekking hebben op (i)(een gedeelte van) het verpande, of (ii)(een gedeelte van) hetgeen tot zekerheid waarvoor het pandrecht en de eventuele overige afhankelijke rechten en nevenrechten zijn gevestigd. In geval van gehele of gedeeltelijk beëindiging van het pandrecht zal de bank desgevraagd verzekeringnemer een bewijs van gehele of gedeeltelijke beëindiging van het pandrecht doen toekomen.

10 Offertenummer: /01 9. Verzekeringnemer is verplicht om in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht door de bank van haar vordering(en) op de schuldenaar aan een derde medewerking te verlenen aan het verrichten van die handelingen die noodzakelijk zijn voor een gehele of gedeeltelijke overgang van de door hem verleende pandrechten en andere rechten op die derde. 10. De door de bank verkregen opbrengst van het verpande wordt in de door de bank te bepalen volgorde in mindering gebracht op de vorderingen van de bank op verzekeringnemer. 11. De verzekeringnemer is verplicht aan de uitoefening door de bank van al de aan haar terzake van de verzekering(en) toekomende rechten alle naar het oordeel van de bank gewenste medewerking te verlenen. 12. Verzekeringnemer verbindt zich de bank onmiddellijk en op ieder moment op de hoogte te stellen van al hetgeen van belang kan zijn voor de bank in verband met het behoud en de uitoefening door de bank van al de aan haar terzake van de verzekering(en) toekomende rechten, zoals onder andere een aanvrage van faillissement van verzekeringnemer of het aanvragen van wettelijke schuldsanering door verzekeringnemer en beslag op het verpande. Verzekeringnemer is tevens verplicht om, al naar gelang het zich voordoende geval, personen zoals curatoren, bewindvoerders of beslagleggers, onverwijld op het bestaan van het pandrecht van de bank en daarmee samenhangende akten alsook op de daaruit voor de bank voortvloeiende rechten te wijzen. 13. Op deze akte zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, van toepassing de Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober Voor zover daarvan in deze akte en de hiervoor genoemde algemene voorwaarden niet is afgeweken, zijn bovendien de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing, dan wel van overeenkomstige toepassing zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd. Verzekeringnemer verklaart van alle hiervoor genoemde regelingen een exemplaar te hebben ontvangen en van de inhoud ervan kennis te hebben genomen. 14. De bank is desgevorderd slechts gehouden een schriftelijke verklaring houdende afstand van pandrecht te geven, indien de bank naar haar oordeel niets meer van verzekeringnemer te vorderen heeft en alle relaties tussen haar en verzekeringnemer zijn geëindigd. 15. Een door de bank getekend uitreksel uit haar administratie strekt tot volledig bewijs van haar vordering op verzekeringnemer, behoudens tegenbewijs. Verzekeringnemer kan zijn in deze akte bedongen verplichtingen nimmer opschorten, ook niet door betwisting van het verschuldigde. 16. Alle kosten die de bank zo in als buiten rechte tot uitoefening of behoud van haar rechten in verband met deze akte mocht maken, komen ten laste van verzekeringnemer. 17. Op deze akte is Nederlands recht van toepassing.

11 Offertenummer: / Voor zover de verzekeringnemer uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het verlenen van de bij deze akte gevestigde pandrechten. Voor zover de verzekeringnemer uit meer dan één persoon bestaat, deze gehuwd dan wel met als partner geregistreerd is blijkt van vorenbedoelde toestemming uit de ondertekening van deze akte door die echtgenoot of partner. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te, op De bank: Verzekeringnemer: Hans van den Bor Directeur H. Dekker M. Dekker-Adams

12 Overeenkomst van Geldlening RegioBank (particulier) behorende bij aanvraag: /01 De ondergetekenden: 1. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: "bank"; en 2. H. Dekker geboren op 22 mei 1982 wonende te Vessemsedijk 223, 5507 RC Veldhoven en M. Dekker-Adams geboren op 28 september 1985 wonende te Vessemsedijk 223, 5507 RC Veldhoven hierna tezamen te noemen: schuldenaar ; in aanmerking nemende dat: heden is verleden een notariële akte van hypotheekverlening ten gunste van de bank en ten laste van geldnemer, als hypotheekgever van het in voornoemde akte omschreven onroerend goed met alles wat volgens de wet naar aard en bestemming daartoe behoort, hierna te noemen: het verbondene ; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Overzicht Het totaalbedrag van de geldlening bedraagt ,00 en wordt als volgt verstrekt: 1 RegioBank Annuïteiten Hypotheek met een hoofdsom van ,00. Ad 1. RegioBank Annuïteiten Hypotheek van ,00 1. Rente a. Over de RegioBank Annuïteiten Hypotheek ad ,00 is tijdens de rentevaste periode een rente van 5,65% per jaar verschuldigd, te voldoen op de eerste dag van iedere maand, voor het eerste nadat sedert de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert een volle maand is verstreken over het alsdan verstreken tijdvak of, in geval de hypotheekakte passeert op de eerste dag van de maand, telkens op de eerste dag van de daarop volgende maand. b. De rentevasteperiode is 10 jaar. 2. Looptijd en wijze van aflossen RegioBank Annuïteiten Hypotheek a. De RegioBank Annuïteiten Hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar. b. Aflossing en rentebetaling van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek zal geschieden door achtereenvolgende maandelijkse betalingen van annuïteiten van 1.082,32 voor het eerst nadat sedert de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert een volle maand is verstreken of, in geval de hypotheekakte passeert op de eerste dag van de maand, tot de dag waarop sedert heden een volle maand is verstreken. Het bedrag van de verschuldigde annuïteit kan door de bank worden gewijzigd wanneer de rente van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek wijzigt of daarop een vervroegde aflossing wordt gedaan. 1

13 c. De vanaf heden tot en met de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert verschuldigde rente, dient tegelijkertijd met de betaling van de eerste annuïteit te worden voldaan. d. Per kalenderjaar is boetevrije aflossing van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek mogelijk tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Boetevrije en extra aflossing (RegioBank Budget Hypotheek) Per kalenderjaar is boetevrije aflossing mogelijk tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Indien meer of anders wordt afgelost dan boetevrij is toegestaan, wordt een compensatie van het renteverlies in rekening gebracht; de boeterente. Deze boeterente zal worden berekend door twee tarieven met elkaar te vergelijken: 1. het tarief dat op het moment van aflossen door u betaald wordt, waarop de op dat moment voor u van toepassing zijnde kortingen voor de gekozen Budget Opties in mindering worden gebracht, 2. het op het moment van aflossing door onze bank gepubliceerde tarief voor Budget Hypotheken, waarop dezelfde kortingen voor de Budget Opties zoals bedoeld onder 1 in mindering worden gebracht. Passeren op korte termijn Het rentepercentage in deze overeenkomst geldt indien deze overeenkomst wordt getekend binnen de in de offerte gestelde termijn. Indien en zodra deze overeenkomst na deze termijn wordt getekend zal het rentepercentage conform de offerte met 0,10% worden verhoogd. Geldnemer zal hiervan een bevestiging ontvangen. Getaxeerde waarde De getaxeerde waarde van het verbondene wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde. Voor het vaststellen van de rente-opslagen, wordt de marktwaarde van het verbondene vastgesteld op zesenzestig procent (66%). Hoofdelijkheid In deze akte vermelde schuldenaren zijn jegens de bank ieder hoofdelijk verbonden voor alle verbintenissen uit hoofde van deze akte. Overdracht en bezwaring De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder schriftelijke toestemming van de bank over te dragen, in appartementsrechten te splitsen of met enig beperkt recht of kwalitatieve verplichting te bezwaren. Verhuur of verpachting van het registergoed; verplichtingen van de schuldenaar De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder toestemming van de bank te verhuren, te verpachten of op andere wijze aan derden in gebruik te geven. Er mag geen vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen of andere vergoedingen plaatsvinden en uit huur- of pachtovereenkomsten voortvloeiende rechten mogen niet worden vervreemd of met een beperkt recht worden bezwaard. Volgens de schuldenaar zijn geen huur- of pachtpenningen vooruit betaald, is of zal het recht op huur of 2

14 pachtpenningen niet worden vervreemd en is of zal dat recht op geen enkele wijze worden bezwaard. Zekerheid Tot zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening en de betaling van de rente en kosten hetgeen de schuldenaar overigens aan de bank verschuldigd zal zijn of worden, is ten behoeve van de bank zekerheid gesteld zoals in de considerans nader omschreven. Algemene voorwaarden Op deze akte en bij deze overeenkomst zijn van toepassing en maken daarvan onverbrekelijk deel uit: - De Algemene Voorwaarden van de bank. - De Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober De schuldenaar verklaart door het ondertekenen kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden. Herverpanding De bank is steeds bevoegd alle goederen die zij tot zekerheid als hiervoor vermeld in pand heeft of nog zal verkrijgen te herverpanden. De schuldenaar geeft hierbij toestemming voor herverpanding door de bank en verplicht zich de herverpanding schriftelijk en onvoorwaardelijk te erkennen. Bewijskracht bankadministratie Tegenover de schuldenaar *en de hypotheekgever* strekt een door de bank ondertekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de schuldenaar of de hypotheekgever geleverd tegenbewijs. Goedkeuring De schuldenaar verleent de bank hierbij volmacht om zijn rekening geadministreerd onder nummer NL54ABNA te belasten voor al hetgeen de bank uit hoofde van de geldlening te vorderen heeft. De geldnemer is verplicht te zorgen voor voldoende saldo op deze rekening. Toestemming Voor zover de schuldenaar uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het aangaan van de in deze akte genoemde rechtshandelingen. Voor zover de schuldenaar uit één persoon bestaat en deze gehuwd is dan wel als partner geregistreerd is, blijkt van vorenbedoelde toestemming uit de medeondertekening van deze akte door die echtgenoot of partner. 3

15 Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, te, De bank: De schuldenaren: Hans van den Bor Directeur H. Dekker M. Dekker-Adams 4

16 Overeenkomst van Geldlening RegioBank (particulier) behorende bij aanvraag: /01 De ondergetekenden: 1. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: "bank"; en 2. H. Dekker geboren op 22 mei 1982 wonende te Vessemsedijk 223, 5507 RC Veldhoven en M. Dekker-Adams geboren op 28 september 1985 wonende te Vessemsedijk 223, 5507 RC Veldhoven hierna tezamen te noemen: schuldenaar ; in aanmerking nemende dat: heden is verleden een notariële akte van hypotheekverlening ten gunste van de bank en ten laste van geldnemer, als hypotheekgever van het in voornoemde akte omschreven onroerend goed met alles wat volgens de wet naar aard en bestemming daartoe behoort, hierna te noemen: het verbondene ; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Overzicht Het totaalbedrag van de geldlening bedraagt ,00 en wordt als volgt verstrekt: 1 RegioBank Annuïteiten Hypotheek met een hoofdsom van ,00. Ad 1. RegioBank Annuïteiten Hypotheek van ,00 1. Rente a. Over de RegioBank Annuïteiten Hypotheek ad ,00 is tijdens de rentevaste periode een rente van 5,65% per jaar verschuldigd, te voldoen op de eerste dag van iedere maand, voor het eerste nadat sedert de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert een volle maand is verstreken over het alsdan verstreken tijdvak of, in geval de hypotheekakte passeert op de eerste dag van de maand, telkens op de eerste dag van de daarop volgende maand. b. De rentevasteperiode is 10 jaar. 2. Looptijd en wijze van aflossen RegioBank Annuïteiten Hypotheek a. De RegioBank Annuïteiten Hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar. b. Aflossing en rentebetaling van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek zal geschieden door achtereenvolgende maandelijkse betalingen van annuïteiten van 1.082,32 voor het eerst nadat sedert de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert een volle maand is verstreken of, in geval de hypotheekakte passeert op de eerste dag van de maand, tot de dag waarop sedert heden een volle maand is verstreken. Het bedrag van de verschuldigde annuïteit kan door de bank worden gewijzigd wanneer de rente van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek wijzigt of daarop een vervroegde aflossing wordt gedaan. 1

17 c. De vanaf heden tot en met de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert verschuldigde rente, dient tegelijkertijd met de betaling van de eerste annuïteit te worden voldaan. d. Per kalenderjaar is boetevrije aflossing van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek mogelijk tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Boetevrije en extra aflossing (RegioBank Budget Hypotheek) Per kalenderjaar is boetevrije aflossing mogelijk tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Indien meer of anders wordt afgelost dan boetevrij is toegestaan, wordt een compensatie van het renteverlies in rekening gebracht; de boeterente. Deze boeterente zal worden berekend door twee tarieven met elkaar te vergelijken: 1. het tarief dat op het moment van aflossen door u betaald wordt, waarop de op dat moment voor u van toepassing zijnde kortingen voor de gekozen Budget Opties in mindering worden gebracht, 2. het op het moment van aflossing door onze bank gepubliceerde tarief voor Budget Hypotheken, waarop dezelfde kortingen voor de Budget Opties zoals bedoeld onder 1 in mindering worden gebracht. Passeren op korte termijn Het rentepercentage in deze overeenkomst geldt indien deze overeenkomst wordt getekend binnen de in de offerte gestelde termijn. Indien en zodra deze overeenkomst na deze termijn wordt getekend zal het rentepercentage conform de offerte met 0,10% worden verhoogd. Geldnemer zal hiervan een bevestiging ontvangen. Getaxeerde waarde De getaxeerde waarde van het verbondene wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde. Voor het vaststellen van de rente-opslagen, wordt de marktwaarde van het verbondene vastgesteld op zesenzestig procent (66%). Hoofdelijkheid In deze akte vermelde schuldenaren zijn jegens de bank ieder hoofdelijk verbonden voor alle verbintenissen uit hoofde van deze akte. Overdracht en bezwaring De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder schriftelijke toestemming van de bank over te dragen, in appartementsrechten te splitsen of met enig beperkt recht of kwalitatieve verplichting te bezwaren. Verhuur of verpachting van het registergoed; verplichtingen van de schuldenaar De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder toestemming van de bank te verhuren, te verpachten of op andere wijze aan derden in gebruik te geven. Er mag geen vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen of andere vergoedingen plaatsvinden en uit huur- of pachtovereenkomsten voortvloeiende rechten mogen niet worden vervreemd of met een beperkt recht worden bezwaard. Volgens de schuldenaar zijn geen huur- of pachtpenningen vooruit betaald, is of zal het recht op huur of 2

18 pachtpenningen niet worden vervreemd en is of zal dat recht op geen enkele wijze worden bezwaard. Zekerheid Tot zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening en de betaling van de rente en kosten hetgeen de schuldenaar overigens aan de bank verschuldigd zal zijn of worden, is ten behoeve van de bank zekerheid gesteld zoals in de considerans nader omschreven. Algemene voorwaarden Op deze akte en bij deze overeenkomst zijn van toepassing en maken daarvan onverbrekelijk deel uit: - De Algemene Voorwaarden van de bank. - De Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober De schuldenaar verklaart door het ondertekenen kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden. Herverpanding De bank is steeds bevoegd alle goederen die zij tot zekerheid als hiervoor vermeld in pand heeft of nog zal verkrijgen te herverpanden. De schuldenaar geeft hierbij toestemming voor herverpanding door de bank en verplicht zich de herverpanding schriftelijk en onvoorwaardelijk te erkennen. Bewijskracht bankadministratie Tegenover de schuldenaar *en de hypotheekgever* strekt een door de bank ondertekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de schuldenaar of de hypotheekgever geleverd tegenbewijs. Goedkeuring De schuldenaar verleent de bank hierbij volmacht om zijn rekening geadministreerd onder nummer NL54ABNA te belasten voor al hetgeen de bank uit hoofde van de geldlening te vorderen heeft. De geldnemer is verplicht te zorgen voor voldoende saldo op deze rekening. Toestemming Voor zover de schuldenaar uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het aangaan van de in deze akte genoemde rechtshandelingen. Voor zover de schuldenaar uit één persoon bestaat en deze gehuwd is dan wel als partner geregistreerd is, blijkt van vorenbedoelde toestemming uit de medeondertekening van deze akte door die echtgenoot of partner. 3

19 Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, te, De bank: De schuldenaren: Hans van den Bor Directeur H. Dekker M. Dekker-Adams 4

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015 2014.001498.01/LJ 1 HYPOTHEEK CONCEPT d.d. 28 januari 2015 Mr. S.H.P. Huiskes, notaris Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Maaike Hesselink, kandidaat-notaris, hierna te

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Financieringsvoorstel aan:

Financieringsvoorstel aan: Financieringsvoorstel aan: Debiteur/kredietnemer (Statutaire) naam (Stat.) vestigingsplaats Handelsregisternr Tennisvereniging Overbos WARMOND H404461810000 hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk)

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Hypotheken. Algemene Bepalingen voor Geldleningen. Ingangsdatum 1 oktober 2002

Hypotheken. Algemene Bepalingen voor Geldleningen. Ingangsdatum 1 oktober 2002 Hypotheken Algemene Bepalingen voor Geldleningen Ingangsdatum 1 oktober 2002 38.0201.02 Geldgever is de Stichting Pensioenfonds ABP Obvion N.V. vertegenwoordigt de geldgever Stichting Pensioenfonds ABP

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Algemene Kredietvoorwaarden

Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Definities 1.1. In deze akte en in deze Algemene Kredietvoorwaarden wordt verstaan onder: Qredits: de stichting door wie de lening of het krediet

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 HYPOTHEEK

doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 1 HYPOTHEEK Heden, twee april tweeduizend acht verschenen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen: 1. mevrouw Elin Lijnberg,

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud Artikel Hoofdstuk 1 - Inleiding Inleiding 1

Algemene voorwaarden. Inhoud Artikel Hoofdstuk 1 - Inleiding Inleiding 1 Algemene voorwaarden Van geldlening en hypotheekverlening Woningfonds B.V. - juli 2009 13 15 10-12 Inhoud Artikel Hoofdstuk 1 - Inleiding Inleiding 1 Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen Definities 2 Nederlands

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 HYPOTHEEK L19197h Leningnummer: 10001564 Heden, drie november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:--------------------------------------

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-330 d.d. 17 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00 20064871 hyp ial Blad 1 van 7 Heden, zesentwintig juni tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. a. de heer Johannes Cornelis Woerlee,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

14NOV.2014 BANK. Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Retouradres; Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Gemeente Heemstede T.a.v. mevrouw L. Zwaan Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE m BANK 14NOV.2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003

Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003 Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003 Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties De ondergetekenden: a. De Staat der Nederlanden, gevestigd te s-grevenhage, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN 2 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheek/15.07.1999 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum.

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

De verzekeringnemers met een levensverzekering krijgen voor die datum nog één keer de mogelijkheid om van de verzekering een KEW te maken.

De verzekeringnemers met een levensverzekering krijgen voor die datum nog één keer de mogelijkheid om van de verzekering een KEW te maken. De weduwe- of partnerclausule nader belicht Kan omzetting van een verpande levensverzekering zonder meer plaats vinden? op 1 april 2013 vervalt de mogelijkheid om van bestaande levensverzekeringen een

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd.

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd. Geachte relatie, Met ingang van 10 juni verleent Bank of Scotland een korting van 0,50% voor alle NHG aanvragen met een rentevaste periode van 5 en/of 10 jaar waar sprake is van een volledige annuïteitenhypotheek.

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 Zaaknummer: 141.290 1 HYPOTHEEK Heden, de eerste april tweeduizend acht, verschenen voor mij, Mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Margaretha Christina Elasri-van Essen, geboren

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam 24046654 Postbus 744 3000 AS Rotterdam Bankrek.nr. 26.66.50.007 Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 433 11 91 www.asrbank.nl Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE

HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE HYPOTHEEK ADVIESCENTRUM LE GARAGE ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Op alle diensten die door Hypotheek

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening

Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening ASR PV 092010 53504 (09-10) DIREKTBANK N.V., HANDELEND ONDER DE NAAM ASR PRAKTIJKVOORZIENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERHANDSE GELDLENING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak NB Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 147 d.d. 10 augustus 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. J.Th. de Wit) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers 1 Aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Studierichting Studentenkaart nr. Aanvang

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient de geldgever in

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014 AKTE HOUDENDE HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING betreft : "Nieuwe Energie" te Haarlem 61400672/01 Op * tweeduizend veertien verschijnen voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht:

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer:

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer: Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD te Eindhoven,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) De toepasselijkheid van de Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de vereniging

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + :

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : KOOPCONTRACT Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : Koper: De ondergetekenden: 1. Edouard Joseph Halabi, vennootschapsdirecteur, wonende op Curaçao met als kantooradres Schottegatweg Oost 82, geboren

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD 1 HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD DE ONDERGETEKENDEN: 1. STICHTING JONGEREN HUISVESTING TWENTE, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende aan de Lasondersingel 178, hierna te noemen:

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

*5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER

*5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER *5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER 1. De Stadsbank Oost Nederland, gevestigd te Enschede, Spelbergsweg 35, hierna te noemen de budgetbeheerder, en 2. Naam: Geboren: wonende te: hierna (indien

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Particuliere schenking via notariële akte

Particuliere schenking via notariële akte Particuliere schenking via notariële akte Wanneer u het Fonds Atelier Oerol fiscaal optimaal wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking bij notariële akte vanaf 300 per jaar voor vijf jaar.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Artikel 1 Aanduidingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Fokkema Linssen notarissen Fokkema

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief

Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief Artikel 1. Definities en begrippen In deze Algemene Voorwaarden voor Geldleningen Consumptief en de kredietovereenkomst wordt verstaan onder: a. voorwaarden:

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie